Tarifat për transferet në euro (EUR)

Paysera është pjesë e sistemit të pagesave- SEPA dhe kjo na bënë qe realizimin e transfereve brenda SEPA të jetë instant.
Vini re se koha në faqen e internetit të Paysera bazohet në zonën UTC + 3 zonë kohore.

Ka disa mënyra të ndryshme për të bërë një transfer në euro, i cili varet nga koha dhe çmimi i transferit.

Transferet në EURO (SEPA dhe Sepa Instant)

Transferet e menjëhershme në euro (SEPA Instant) kryhen vetëm në vendet e EU-së dhe nese banka marrëse është anëtare e sistemit SEPA Instant. Transferet pranohen për ekzekutim 24/7/365 dhe kreditohen në llogarinë e marrësit brenda 1 minuti.

Transferet standarde (jo urgjente) në euro (SEPA) në vendet e EU- së kryhen nëpërmjet sistemit SEPA duke përdorur një llogari IBAN. Transferet pranohen për ekzekutim I - V, 08:00 - 20:00 dhe kërkojnë deri në 1 ditë pune për t'u kredituar në llogarinë e marrësit. Transferet e paraqitura për ekzekutim para orës 16:45 arrijnë te marrësi në të njëjtën ditë pune.

Transferet mund të kushtojnë më shumë nëse banka e marrësit nuk është e lidhur me bankën SEPA

.
Vendi dërgues Tarifa
Vendet SEPA Kosovë dhe Shqipëri 0,00 EUR për klientë individual
3,00 EUR për klientë individual në Kosovë
0,00 EUR për 50 transferet e para në muaj, dhe 0,29 EUR për çdo transfer vijues. Vendet e SEPA-s që nuk janë shtete anëtare të Eurozonës

0,29 EUR për klientë të biznesit
0,50 EUR për kompanitë Bullgare
3,00 EUR për biznese në Kosovë dhe 1 EUR për bizneset në Shqipëri
0,50 EUR për kompanitë rumune
Georgia 7,00 euro për klientë privatë dhe biznese
Vendet tjera për klientë individual – 0,29 EUR për 5 transferet e para në muaj, dhe 0,50 EUR për çdo transfer vijues
1,00 EUR për biznese
NB!  Transferet që tejkalojnë 100 000 euro (EUR) kryhen si jo urgjente. Më shumë informacione rreth transfereve jo urgjente mund të gjenden këtu.
NB! Nga 1 Korrik 2024, tarifat për të gjitha transferet SEPA dhe SEPA Instant do të rezervohet së bashku me shumën e transferit dhe do të tarifohet në ditën e parë të muajit vijues.

Në varësi të bilancit mesatar mujor të fondeve të mbajtura në llogarinë e biznesit, kompanive të regjistruara në Lituani, Rumani dhe Bullgari u sigurohet një numër i caktuar transferesh falas.

Shuma mesatare e fondeve të mbajtura në llogari në muaj (EUR ose ekuivalenti i shumës në monedhën vendase) Numri i transfereve të SEPA dhe SEPA instant falas në muaj
0–10,000 10
10,001–25,000 50
25,001–50,000 100
50,001–75,000 200
75,001–100,000 300
> 100,000 500

Koha e transfereve të parave

Dorëzuar për ekzekutim** Koha e përafërt e kreditimit në llogarinë e klientit
6:45 paradite – 8:50 paradite 11:10 paradite
8:50 paradite – 9:30 paradite 11:10 paradite
9:30 paradite – 12 pasdite 13:40 pasdite
12:00 pasdite – 14:30 pasdite 16:10 pasdite
14:30 pasdite – 16:30 pasdite 17:40 pasdite
16:30 pasdite – 16:45 pasdite 17:40 pasdite
4:45 pasdite – 6:45 paradite në ditën e ardhshme të punës në 09:00 të mengjesit

PËRJASHTIM: kur transferoni para në ditët e punës në bankat Lituaneze Citadelė, Medicinos bankas, Šiaulių bankas, Unioni Kreditit Lituanez, Unioni i Kredive Vilnius, Regjistruesi i llogarive personale CSDL, posta Lituaneze, shërbimet Perlas, Banka Evropiane e Tregtisë, Financimi i Përgjithshëm, Unioni Qendror i Kredisë së Bashkuar, Kredia LTL Transferet Union, AB Mano Bankas, UAB PayRay, Unioni i Kredive "Rato", Unioni i Kredive "Saulėgrąža" dhe Unioni i Kredive "Taupa" kryhen si më poshtë:

Dorëzuar për ekzekutim* Përafërsisht koha e kreditimit për llogarinë e klientit
8:00 paradite-6:00 pasdite. deri 15 min.
6:00 pasdite-8:00 paradite 8:15 paradite

Transferet ndërkombëtare në euro jashtë EU-së

Transferet ndërkombëtare në euro janë transfere euro në banka të cilat nuk janë të lidhura me sistemin SEPA, përfshirë bankat jashtë EU.

Nëse transferi juaj ndërkombëtar në euro refuzohet, ka gjasa që banka marrëse nuk është përfshirë në listën e anëtarve të TARGET2.

Vendi Banka pranuese Tarifa Pranuar për ekzekutim Arrin tek banka pranuese
Të gjitha vendet pjesëtarët TARGET2 deri në 9,999.99 EUR – 7,00 EUR nga 10,000 EUR – 10,00 EUR (vetëm SHA)**
Pagesat hyrëse në llogarinë tuaj të kryera nëpërmjet sistemit TARGET2 aplikohen me tarifë duke filluar nga3,00 EUR. Më shum⌂ informacione...
I-V 8 paradite - 5:50 pasdite deri në 3 DP

* Shënim! Procesimi i pagesës mund të zgjasë deri në 5 minuta.

** Bankat korrespoduese mund të aplikojnë tarifa shtesë nga shuma e transferuar.

Transferet EUR në Ukrainë

Dërguesi Banka pranuese Banka dërguese Vendi i pranuesit Tarifa Valuta Pranuar për ekzekutim Arrin tek banka pranuese
Klientët individual PrivatBank për EUR transferet* Në mbarë botën, përveç vendeve të ndaluara Më shumë informacione... Ukraina 1,5 % nga shuma e transferuar EUR 24/7/365 deri në 10 min

* për të gjitha bankat e tjera në Ukrainë (bëni transferin në UAH IBAN)

Euro (EUR) transferet në Kosovë

Tarifa për klient privat Tarifa për klientët e biznesit Pranohet për ekzekutim Arrin bankën marrëse
deri në 9999.99 EUR – 1,00 EUR
më shumë se 10,000 EUR – 3,00 EUR
deri në 9999.99 EUR –1,00 EUR
më shumë se 10,000 EUR – 5,00 EUR
I-V 8 paradite - 5 pasdite UTC +2 deri në 2 DP

Transferet EUR në Shqipëri

Vendi Pranues Banka Pranuese Tarifa Pranuar për ekzekutim Arrin tek banka përfituese
Shqipëri Intesa SanPaolo Bank Albania Falas I-VII 8 paradite - 8 pasdite UTC +2 deri në 2 DP
Shqipëri Tirana Bank (Vetëm transferet e brendshme) Falas I-VII 8:15 paradite - 3 pasdite UTC +2 deri në 2 DP
Albania Credins Bank (vetëm transferet e brendshme bankare) 0.1% e shumës – duke filluar nga 3,00 to 25,00 EUR I-VII 8:30 AM - 4 pasdite UTC +2 deri në 2 DP
Shqipëri Bankat tjera 0.1% e shumës duke filluar nga 3,0025,00 EUR I-VII 8 paradite - 8 pasdite UTC +2 deri në 2 DP
Aktualisht limiti maksimal për transfer DALËS është 50,000 EUR.

Tarifat për transferet (EUR) për klientët e biznesit

Shumica e shërbimeve Paysera ofrohen për klientët me çmimin e kostos. Transferet e kryera nga kompanitë ndërkombëtare dhe ofruesit e shërbimeve të pagesave kanë nevoje për burime njerëzore shtesë, prandaj çmimi është gjithashtu më i lartë.

Shërbimi Vendet SEPA Kompanitë në Kosovë Kompanitë në Shqipëri Vendet jashtë SEPA International companies* Payment service providers
Transferi SEPA 0,29 EUR 3,00 EUR 1,00 EUR 1,00 EUR 5,00 EUR 1,00 EUR
Transferi në bankat e Kosovës 7,00 EUR Të gjitha bankat
deri në 9,999.99 EUR – 1,00 EUR
nga 10,000 EUR – 5,00 EUR
10,00 EUR 10,00 EUR 35,00 EUR 35,00 EUR
Transferet ndërkombëtare (SWIFT) deri në 9,999.99 EUR – 7.00 EUR nga 10,000 EUR – 10.00 EUR deri në 9,999.99 EUR – 7.00 EUR nga 10,000 EUR – 10.00 EUR deri në 9,999.99 EUR – 7.00 EUR nga 10,000 EUR – 10.00 EUR 10,00 EUR 35,00 EUR 35,00 EUR
Kreditimi i SEPA transfereve Falas
Pagesat hyrëse në llogarinë tuaj të kryera nëpërmjet sistemit TARGET2: deri në 9,999,99 EUR – 3,00 EUR nga 10,000 EUR – 4,00 EURMë shumë informacion...
3,00 EUR
Pagesat hyrëse në llogarinë tuaj të kryera nëpërmjet sistemit TARGET2: deri në 9,999,99 EUR – 3,00 EUR nga 10,000 EUR – 4,00 EUR Më shumë informacione...
1,00 EUR
Pagesat hyrëse në llogarinë tuaj të kryera nëpërmjet sistemit TARGET2: deri në 9,999,99 EUR – 3,00 EUR nga 10,000 EUR – 4,00 EUR Më shumë informacione...
0.50 EUR 0,50 EUR 0,50 EUR
Kreditimi i transfereve ndërkombëtare deri në 9,999,99 EUR – 3,00 EUR nga 10,000 EUR – 4,00 EUR deri në 9,999,99 EUR – 3,00 EUR nga 10,000 EUR – 4,00 EUR deri në 9,999,99 EUR – 3,00 EUR nga 10,000 EUR – 4,00 EUR deri në 9,999,99 EUR – 3,00 EUR nga 10,000 EUR – 4,00 EUR 4,00 EUR 4,00 EUR

* Kompania ndërkombëtare është një kompani, e cila:

  • ushtron një veprimtari ekonomike aktuale në një mjedis ndërkombëtar ose në territorin e disave shteteve, megjithëse nuk kryen një aktivitet të tillë në vendin e regjistrimit, ose aktiviteti është i kufizuar sipas dokumenteve të inkorporimit, ose nga juridiksioni i atij vendi dhe (ose)
  • klienti i nënshtrohet lehtësimit të konsiderueshëm tatimor dhe (ose)
  • aktet ligjore nuk kërkojnë që këto subjekte të përgatisin dhe të dorëzojnë pasqyrat financiare, përfshirë ato vjetore financiare raportet, tek institucionet mbikëqyrëse.

** NLB Banka Prishtina, Turk Ekonomi Bankasi, ProCredit Bank, Banka Ekonomike, Raiffeisen Bank Kosovo, Banka Kombetare Tregtare, Ziraat Bankasi.

Shuma mesatare e fondeve të mbajtura në llogari në muaj (EUR ose ekuivalenti i shumës në monedhën vendase) Numri i transfereve SEPA dhe SEPA instant falas në muaj
0–10,000 10
10,001–25,000 50
25,001–50,000 100
50,001–75,000 200
75,001–100,000 300
> 100,000 500

Kur kryeni një transfer nga sistemi elektronik, emetuesi i parave elektronike (Paysera) riblen paratë elektronike për vlerën nominale të tyre, dmth. riblen para elektronike në sistem për para standarde në raport 1:1. Kështu, tarifat për transferet e dhëna në tabelë janë në fakt tarifa për riblerjen e parave elektronike.

Shënim

  • Njoftim! Transferet në Rusi nuk ekzekutohen..Më shumë informacione>
  • Njoftim: Transferet në Bjellorusia nuk janë ekzekutuar. Më shumë informacion >
  • Transferet në një bankë të huaj mund të zgjasin më shumë nëse transferi kryhet jashtë orarit të punës të bankës korrespondente. Në këtë rast transferi do të bëhet në ditën më të afërt të punës së bankës korrespondente.
  • Banka e marrësit mund të aplikojë një tarifë për kreditimin e fondeve kur transferi bëhet nga BE. Ne ju rekomandojmë të mësoni se cilat tarifa bankare mund të aplikohen.
  • Banka e marrësit mund të refuzojë të pranojë një transfer nga një palë e tretë për shkak të rregullave/rregullave të brendshme. Paysera nuk kompenson asnjë tarifë komisioni të zbritur nga shuma e rimbursuar nga banka e marrësit.
  • Për specifikimin e një transferi aplikohen tarifa shtesë.

Tarifa shtesë për transfere mund të aplikohen.