Tarifat për shërbime të tjera të lidhura me transferet

Shërbimi Tarifa
Kreditimi i parave në llogari sipas udhëzimeve Falas
Tarifa për rimbushjen e llogarisë së kur nuk kryhet me qëllim të saktë të pagesës (jo sipas udhëzimeve) 1 EUR
Tarifa për rimbushjen e llogarisë kur ajo kryhet në banka të ndryshme se ato të treguara në udhëzime 1 % max 15 EUR + actual fees

1 % + tarifat e bankës (për bankat Bullgare.)
Tarifa për rimbursim kur pagesa nuk mund të kreditohet në llogarinë e marrësit (p.sh. për shkak të të dhënave të pasakta të pagesës) 1 EUR + shpenzimet reale bankare
Specifikimi i të dhënave/anulimi*/hetimi i një transferi ndërkombëtar kur transferi është dërguar tashmë nga sistemi Paysera -42 EUR + shpenzimet reale bankare
(10-70 EUR)**
Anulimi i SEPA transferit* 2 EUR kur nuk është dërguar ende nga Paysera
10 EUR kur dërgohet nga Paysera dhe 15 ditë kalendarike nuk kanë kaluar ende
22EUR kur dërgohet nga Paysera dhe tashmë kanë kaluar 15 ditë kalendarike
Anulimi i menjëhershëm i transferit SEPA* 10 EUR kur dërgohet nga Paysera dhe 15 ditë kalendarike nuk kanë kaluar ende
22 EUR kur dërgohet nga Paysera dhe kanë kaluar tashmë 15 ditë kalendarike
Tarifa për kthimin e transfereve brenda Paysera 2 EUR
Konfirmimi për përfundimin e një transferit ndërkombëtar nga banka korrespondente ose sigurimi i një kopjeje të njoftimit (kopje SWIFT) 10-20 EUR
Tarifa e Sistemit Informativ të Kufizimeve të Rrjedhës së Parasë (PLAIS) Tarifa e Sistemit Informativ 1 EUR
(Tarifa Paysera për debitim të detyruar)
Kreditimi i transferit në rast qe emri i përfituesit është gabim (klientët e Kosovës) 50 EUR

* Urdhërpagesat ndërkombëtare në vendet e Bashkimit Evropian dhe në Norvegji, Islandë, Lihtenshtajn dhe Zvicër në Euro dhe valutat e Zvicrës dhe Lihtenshtajnit kryhen vetëm kur pagesat paguhen nga paguesi dhe përfituesi (SHA). Urdhrat ndërkombëtare të pagesave në vendet e lartpërmendura kur pagesat paguhen vetëm nga paguesi (OUR) nuk kryhen.

** Çmimi varet nga tarifat e aplikuara nga korrespondenti i bankës.

*** Në rast të anulimit të transferimit: afati i rimbursimit varet nga konfirmimi i pranuesit për kthimin e fondeve. Tarifa e provizionit për fillimin e anulimit të transferit paguhet gjithmonë.