Pdf
Kthehu te përmbajtja

Përditësimi i fundit: 29/07/2020

Mbledhja e pagesave nëpërmjet operatorëve

Definicionet

Marrëveshja e përgjithshme - Marrëveshja e përgjithshme e shërbimit të pagesave, e aplikuar për Tregtarin.

Operatori - një entitet ekonomik që ofron shërbime të komunikimit elektronik dhe mban licencën e duhur për të realizuar këtë veprimtari në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm në vendin e Operatorit. Lista e operatorëvei përfshirë nga Paysera për ofrimin e shërbimeve është dhënë në faqen e internetit të Sistemit.

Tregtari – Klienti i Sistemit Paysera që shet mallra dhe shërbime dhe përdor një ose më shumë shërbime të mbledhjes së pagesave për Tregtarët e treguar në Sistem dhe të siguruar nga Paysera.
(*Shpjegim: Kur zbatohen dispozitat e Marrëveshjes së Përgjithshme të Pagesave për të gjithë Klientët - si Tregtarët dhe Klientët tjerë - përdoret termi "Klient" dhe kur dispozitat e Marrëveshjes së Pagesës së Përgjithshme zbatohen vetëm për Tregtarët, përdoret termi "Tregtar")

Blerësi - paguesi dhe / ose marrësi i fundit i shërbimeve të ofruara dhe mallrave të shitura nga Tregtari duke përdorur Sistemin për mbledhjen e pagesave.

Projekti- një përshkrim i hollësishëm i mallrave dhe / ose shërbimeve të ofruara nga Tregtari me qëllim të mbledhjes së pagesave nga Blerësit për mallra ose shërbime të ofruara nga Tregtari me mjetet e treguara në Sistem.

Fjala kyçe – kombinim unik i shkronjave dhe numrave të dërguar nga blerësi në një numër të shkurtër në mënyrë që të marrin një shërbim apo produkt specifik të caktuar nga Tregtari.

Tarifa – një çmim specifik për një mesazh SMS, thirrje ose lidhje në një webfaqe WAP.

Numri i shkurtë – Numri i telefonit që i takon Operatorit dhe të cilin Blerësit e përdorin për të paguar mallrat dhe shërbimet e Tregtarit.

Dispozitat e përgjithshme

1. Shërbimi i mbledhjes së pagesave përmes Operatorit është dizajnuar për tregtarët dhe u mundëson tregtarëve të mbledhin pagesa nga blerësit nëpërmjet shërbimeve të ofruara nga operatorët - mesazhet SMS dhe pagesat WAP.

2. Kur përdoret ky shërbim, të gjitha kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme dhe kushtet shtesë të parashtruara në këtë Shtojcë zbatohen për Tregtarin. Termat në këtë Shtojcë përdoren në kuptimin e treguar në Marrëveshjen e Përgjithshme.

3. Veçoria e mbledhjes së pagesave nëpërmjet Operatorëve është që Blerësi të paguajë mallrat dhe shërbimet e ofruara nga Tregtari te Operatori, por paratë që i përkasin Tregtarit paguhen nga Paysera.

4. Për të përdorur këtë shërbim, Tregtari do të dorëzojë në Paysera projektin e tij / saj dhe dokumentet e tjera të kërkuara nga Paysera.

5. Paysera ka të drejtë të refuzojë të konfirmojë Projektin dhe të ofrojë shërbimin e Tregtarit pa asnjë shpjegim.

6. Shërbimi ofrohet pasi Paysera konfirmon Projektin e Tregtarit dhe Tregtari kryen integrimin në përputhje me udhëzimet e integrimit të ofruara nga Paysera.

9. Nëse Tregtari është person juridik, kur pranon kushtet e kësaj Shtojce Tregtari konfirmon se ka të gjitha kompetencat e nevojshme për të urdhëruar këtë shërbim në emër të personit juridik.

Procedura e çmimit dhe pagesës

8. Çmimet e mbledhjes së pagesave përmes Operatorëve dhe afatet e pagesave nga vendet janë dhënë këtu. Tregtari konfirmon se ata kanë studiuar me kujdes çmimet dhe kushtet e mbledhjes së pagesave, transferit te pagesave dhe të gjitha shërbimet Paysera që janë aplikuar dhe janë të rëndësishme për tregtarin.

9. Zgjidhja ndërmjet Payseras dhe Tregtarit është e koordinuar në përputhje me të dhënat mbi shërbimet e ofruara të dorëzuara nga Operatorët. Koordinimi i përputhjes së të dhënave kryhet nga Paysera në mënyrë të njëanshme. Nëse të dhënat e dorëzuara nga Operatorët në raport mujor janë të ndryshme nga të dhënat e ofruara gjatë muajit, shuma përfundimtare do të rillogaritet në përputhje me raportin mujor të operatorëve. Paysera tërheq vëmendjen se këto mospërputhje në të dhëna (sidomos ato të shumave të paguara nga Blerësit tek Operatorët) mund të ndodhin jo për shkak të fajit të Payseras, por për shkak të disa gabimeve teknike ose paaftësisë paguese të abonentëve të Operatorëve (përdoret kartela e vjedhur SIM, nuk i ka paguar Operatorit, etj.) dhe arsye të tjera. Paysera nuk merr përgjegjësinë për mospërputhje të tilla, por angazhohet, nëse është e mundur, të zbulojë arsyen e vërtetë të mospërputhjeve.

10. Paysera paguan fondet që i përkasin Shitësit vetëm me kusht që Paysera të marrë një pagesë përkatëse nga Operatorët dhe / ose ndërmjetësit që kanë detyrimin të transferojnë fondet e marra nga Operatorët në Paysera. Fondet që i përkasin Shitësit paguhen në përpjesëtim me shumën e marrë nga Paysera nga Operatorët dhe / ose ndërmjetësit.

11. Nëse fatura e Operatorit do të jetë e ndryshme nga fatura në periudhën e mëparshme të ofruar nga Sistemi, të dhënat e siguruara nga Operatori do të konsiderohen si të sakta. Nëse para dhënies së një informacioni të tillë nga Operatori, Paysera ka bërë pagesa në benefit të Tregtarit, dhe pas rishikimit të informacionit nga Operatori bëhet e qartë se një pjesë e shumës së paguar duhet të rimbursohet, Paysera ka të drejtë të minusojë dhe shlyejë fondet e tilla nga llogaria e Tregtarit Paysera. Nëse fondet në llogarinë e Tregtarit Paysera nuk janë të mjaftueshme për të mbuluar shumën e mbetur të rimbursimit, Tregtari duhet të rimbursojë shumën në Paysera brenda 7 (shtatë) ditëve kalendarike.

12. Paysera do të pajtohet me tregtarin në përputhje me faturat e krijuara brenda afatit të përcaktuar për secilin vend nga i cili janë marrë pagesa (termat jepen nga çdo vend dhe janë të dukshme pranë Fjalëve kyçe dhe përqindjeve të pagave këtu).

13. Paysera krediton shumat që i përkasin Tregtarit në llogarinë Paysera të Tregtarit të hapur sipas kushteve të Marrëveshjes së Përgjithshme. 

14. Palët bien dakord që pas paraqitjes së kushteve të pagesave të fondeve të zgjedhura nga Tregtari në Llogari, Paysera automatikisht gjeneron faturën për shumën që duhet paguar dhe ngarkon atë në llogarinë e Tregtarit. Kur Tregtari futet në Llogari, ai do të hyjë në serinë dhe numrin e faturës. Tregtari angazhohet të shtypë fatura të tilla dhe t'i përfshijë ato në llogarinë e tij/saj. 

15. Në rast se Tregtari nuk plotëson serinë dhe numrin e faturës brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga njoftimi i Tregtarit për faturën e gjeneruar, Sistemi do të përdorë serinë dhe numrin e parazgjedhur të ofruar nga Sistemi. 

16. Nëse Operatori nuk paguan taksën e TVSh-së, Paysera gjeneron automatikisht një faturë të TVSH-së ku tregohet tatimi mbi TVSH. Në këtë rast një faturë me tatimin mbi TVSH, e cila paguhet nga Paysera, gjenerohet për Tregtarin, ai duhet të deklarojë dhe paguajë në mënyrë adekuate tatimin mbi TVSH.

Detyrimet e Tregtarit

17. Në llogari, tregtari do të zgjedhë një numër të shkurtër kodesh të ofruar nga sistemi, i cili do të përdoret nga Blerësit për thirrje ose mesazhe për të paguar mallrat ose shërbimet e tregtarit. Blerësi mund të zgjedh edhe një adresë interneti ku Blerësit mund të paguajnë dhe marrin Produktin ose shërbimin e tregtarit. 

18. Tregtari angazhohet t'iu sigurojë blerësve numra të saktë dhe korrekt që i janë dhënë tregtarit nga Paysera. 

19. Tregtari merr përsipër të bashkëpunojë siç duhet me blerësit dhe t'u sigurojë atyre informacione për mallrat dhe shërbimet që janë porositur përmes mesazheve SMS ose mjeteve të tjera.

20. Tregtari siguron që ai/ajo nuk do të dizajnojë fjalë kyçe identike ose të ngjashme me ato të përdorura nga faqet e tjera të njohura të internetit për të njëjtat kode të shkurtëra. Shuma e mesazheve SMS me një fjalë kyçe të pranuar gabimisht nuk duhet të kalojë 20% të të gjitha mesazheve të pranuara SMS. Përndryshe konsiderohet se Fjala kyçe është shumë e ngjashme dhe Tregtari merr përsipër t'a ndryshojë atë menjëherë. Nëse Tregtari nuk e ndryshon Fjalën kyçe brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve pasi Tregtari është njoftuar me postë elektronike për domosdoshmërinë e ndryshimit të Fjalës kyçe, Paysera do të pezullojë ofrimin e shërbimit tek tregtari derisa tregtari të ndryshojë fjalën kyçe. 

21. Disa fjalë kyçe do të aktivizohen vetëm pasi të kryhet procedura e verifikimit të tregtarit ose fjalës kyçe, ose pas një periudhe të caktuar kohore. Sistemi do të informojë tregtarin për domosdoshmërinë për të kryer procedurën e verifikimit ose për periudhën kohore të nevojshme për të aktivizuar fjalën kyçe. 

22. Krijimi i disa fjalëve kyçe mund të ngarkohet si shtesë. Tregtari do të informohet për pagesat shtesë dhe çmimet e aplikuara. 

23. Tregtari angazhohet t'i ofrojë Payseras Projektin dhe përshkrimin e shërbimeve për secilën fjalë kyçe në një gjuhë të pranueshme dhe gjuhën zyrtare të vendit ku do të përdoret. Një përshkrim i tillë do të sigurohet nga përshkrimi i Projektit para krijimit të një fjale kyçe. Nëse Klienti nuk jep përshkrimin e shërbimit, fjala kyçe nuk do të krijohet ose aktivizohet, ose do të hiqet në kohë të shkurtër. 

24. Tregtari siguron që informacioni në lidhje me ofrimin e shërbimeve të tyre dhe shitjen e mallrave do të ruhen. Tregtari do t'i sigurojë Paysera të gjitha informacionet që disponojnë në lidhje me vendin dhe llojin e shërbimit ose produktin e blerë nga blerësi duke dërguar një mesazh të veçantë SMS, duke bërë një telefonatë, ose duke hyrë në një faqe në internet WAP, të siguruar nga Paysera dhe të marrë nga tregtari, i cili u krye jo më parë se 6 (gjashtë) muaj para ditës së marrjes së pyetjes. Informacioni do të sigurohet jo më vonë se brenda 1 (një) dite pune pasi Paysera dërgon kërkesën me email.

25. Sipas konsideratave të sigurisë, një limit i caktuar mujor aplikohet në një numër telefoni celular. Nëse kufiri tejkalohet, shërbimi nuk duhet të sigurohet për Blerësin dhe Tregtari nuk do të marrë pagesën. Sistemi do të informojë automatikisht Tregtarin për pikën kritike dhe limitin e arritur nga Blerësi përmes postës elektronike ose në mënyrë tjetër të treguar në llogarinë e Tregtarit.

Rimbursim

26. Në rast se Paysera merr një njoftim nga Operatori në lidhje me veprimet mashtruese të ekzekutuara nga blerësit, mesazhe të tilla SMS, thirrje ose hyrje në faqet e internetit WAP do të anulohen. Tregtari do të njoftohet për të dhe fondet e paguara do të zbriten nga llogaria Paysera ose të ardhurat e marra rishtas menjëherë pasi Paysera merr një njoftim për anulimin. Nëse shuma e fondeve është e pamjaftueshme, tregtari do t'i kthejë ato brenda 7 (shtatë) ditëve kalendarike.

27. Nëse Tregtari merr një SMS përmes gabimit të Blerësit (duke futur një Fjalë të gabuar) dhe Tregtuesi nuk mund t'i ofrojë një shërbim Blerësit për shkak të formatit të gabuar të mesazheve SMS, një mesazh i tillë SMS do të anulohet dhe shërbimi nën mesazhin SMS. do t'i sigurohet blerësit ose kostoja e mesazhit SMS do të mbulohet nëse është e mundur nga Paysera.

Integrimi teknik i shërbimeve

28. Tregtari që përdor shërbimin e mbledhjes së pagesave përmes operatorëve angazhohet të lidhë sistemin e tyre me atë të Paysera në përputhje me udhëzimet e Paysera, të siguruara këtu (Nëse funksionimi i shërbimit ka të bëjë me shërbimet që ofrohen automatikisht në një sistem të caktuar, për shembull që radiostacionet të marrin kërkesa ose urime, lidhja nuk është e detyrueshme).

29. Tregtari kupton dhe pajtohet që integrimi i pasaktë mund të ngjallë ngarkesa shtesë të Sistemit, që nuk janë të dëshirueshme dhe nuk mund të jenë të pranueshme, prandaj ai duhet të garantojë një realizim korrekt (sipas udhëzimeve) të integrimit. 

30. Paysera mund të ndryshojë zgjidhjen për integrimin teknik të shërbimeve pa kufizime dhe në çdo kohë. Njoftimi për çdo ndryshim që kërkon korrigjime në programin e Tregtarit do të bëhet të paktën 90 (nëntëdhjetë) ditë më parë. Tregtari kupton që pasi Paysera ndryshon udhëzimet e Integrimit dhe informon Tregtarin për të, Tregtari duhet të azhurnojë lidhjen e sistemeve në anën e tyre me shpenzimet e tyre në 90 (nëntëdhjetë) ditë nga dita e njoftimit. Ndryshimet e kërkuara nga ana e Tregtarit do të kryhen me shpenzimet e tyre.

Konfirmimet dhe marrëveshjet e Palëve

31. Regjistrimi i Tregtarit në Sistem do të thotë konfirmim dhe garancion i Tregtarit ndaj Blerësve se ata do të veprojë me ndershmëri dhe veprimet e tyre përmbushin interesat e Payseras, Tregtarit dhe Blerësit. Tregtari gjithashtu merr përsipër të ofrojë shërbime dhe të shesë mallra te Blerësit në një mënyrë cilësore dhe në kohë.

32. Tregtari siguron që të gjitha veprimet e Tregtarit në lidhje me ekzekutimin e Marrëveshjes, si dhe mallrat e shitura dhe / ose shërbimet e ofruara do të jenë në përputhje me ligjin e Republikës së Lituanisë dhe shtetit, ku mallrat janë shitur dhe shërbimet janë ofruar. Tregtari mban përgjegjësi për të gjitha pasojat që lindin nga mosrespektimi i këtyre detyrimeve.

33. Sigurimi i shërbimit të përcaktuar në këtë Shtojcë, Paysera nuk është përgjegjëse për mallrat e shitura dhe / ose shërbimet e ofruara nga Tregtari dhe pasojat që vijnë nga shitja e mallrave dhe / ose ofrimi i shërbimeve. Paysera gjithashtu nuk garanton që pala tjetër e transaksionit e formuar nga Tregtari (Blerësi) do të përmbushë transaksionin (p.sh. kur për të kryer transaksionin veprime të tjera nga sa duhet të kryhet pagesa për mallra ose shërbime). Paysera nuk garanton as identitetin e blerësit.

34. Palët (Tregtari dhe Paysera) marrin përsipër të sigurojnë zbatimin e duhur të mjeteve organizative dhe teknike të destinuara për mbrojtjen e të dhënave personale të Blerësve nga shkatërrimi aksidental ose i paligjshëm, zëvendësimi, zbulimi ose përpunimi tjetër i paligjshëm, siç përcaktohet me akte ligjore në fuqi.

35. Të dhënat personale të blerësve si pagues do të përpunohen në përputhje me kërkesat e Ligjit për Mbrojtjen Ligjore të të Dhënave Personale të Republikës së Kosoves dhe Rregulloren e Përgjithshme të BE për Mbrojtjen e të Dhënave. Parimet e përpunimit të të dhënave personale rregullohen Politika e privatësisë} Politika e privatësisë .

36. Të dhënat personale të Blerësve që nuk përfshihen në kategorinë e të dhënave personale të specifikuara në klauzolën 35 të Marrëveshjes, përpunohen në përputhje me Marrëveshjen e Përpunimit të të Dhënave Personale, të lidhur midis Tregtarit dhe Paysera.

37. Tregtari duke përdorur shërbimet Paysera për nevoja biznesi ose profesionale është e rekomanduar për të vendosur "etiketën e cilësisë dhe besueshmërisë" në faqen e internetit për tregtar gjatë periudhës së vlefshmërisë së bashku me referencën në sistem, duke ndjekur udhëzimet e dhëna, këtu.

38. Paysera i ofron Tregtarit duke përdorur shërbimet e Paysera për nevoja biznesi dhe profesionale me mundësinë për të reklamuar Tregtarin dhe shërbimet ose mallrat e tij / saj në Sistem pa pagesë gjatë periudhës së vlefshmërisë së Marrëveshjes. Paysera ka të drejtë të fshijë reklamat e tilla nga sistemi pa një paralajmërim të veçantë ose arsye të treguara.

39. Tregtari pajtohet që logoja e tyre dhe përshkrimet e shërbimeve dhe / ose mallrave të shfaqen në Sistem. Paysera ka të drejtë të fshijë përshkrimet e tilla nga sistemi pa një paralajmërim të veçantë dhe pa treguar arsye për fshirjen.

40. Tregtari merr përsipër që brenda 5 (pesë) ditëve të punës ta informojë Paysera për çdo ndryshim, përfshirë informacionin në lidhje me statusin juridik, llojin e veprimtarisë, personat e autorizuar me të drejtën e nënshkrimit dhe informacionin tjetër që lidhet me tregtarin (personin juridik të përfaqësuar nga ai / saj). mund të ndikojë ndjeshëm në ekzekutimin e Marrëveshjes së Përgjithshme dhe kësaj shtojce. Tregtari është përgjegjës për të gjitha pasojat që rrjedhin nga ekzekutimi i pahijshëm i detyrimeve dhe mosdhënia me kohë e informacionit të lartpërmendur.

Aktivitetet e ndaluara

41. Aktivitetet e ndaluara tregohen në Seksionin 9 të Marrëveshjes së Përgjithshme.

42. Duke pranuar pagesa me SMS, Tregtari gjithashtu është i ndaluar të:

42.1. duke treguar çmimin e pasaktë të një mesazhi SMS ose duke mos e treguar fare atë;

42.2. reklamimi nga SPAM (p.sh. dërgimi i një sasie të madhe mesazhesh përmes postës elektronike, Skype dhe ICQ ose mjeteve të tjera të komunikimit në internet).

43. Tregtari është i detyruar të sigurojë që shërbimet e ofruara ose mallrat e shitura prej tyre të përmbushen dhe të mos shkelin legjislacionin e një vendi të caktuar ku ofrohen shërbimet ose të shiten mallrat.

44. Në rast se rezulton se Tregtari nuk ka respektuar ose shkelur detyrimet për të kryer aktivitetet e ndaluara të treguara në Shtojcë, ose veprimtaria e tyre nuk ka respektuar ose shkelur legjislacionin e një vendi të veçantë, dhe Paysera ka pësuar humbje për këtë arsye (p.sh. gjobat e vendosura, sqarimet e kërkuara, një marrëveshje me një operator të ndërprerë), Paysera ka të drejtë të heqë, në mënyrë jo kundërshtare, nga llogaria e Tregtarit të gjitha shpenzimet dhe humbjet e bëra për shkak të shkeljeve të detyrimeve nga Tregtari. Nëse shuma e fondeve në llogarinë e Tregtarit është e pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet, Tregtari do të transferojë menjëherë shumën e humbjeve të bëra të treguar nga Paysera në llogarinë e treguar nga Paysera.

Informimi rreth Mosfunksionimeve

45. Paysera do të njoftojë Klientin paraprakisht, në përputhje me procedurën e parashikuar në Marrëveshjen e Përgjithshme, për dështimet teknike të njohura dhe të mundshme teknike të Sistemit dhe sistemeve ose pajisjeve të palëve të treta të përfshira nga Paysera për ofrimin e shërbimeve, të cilat kanë ndikim në ofrimin e të shërbimeve Paysera. Tregtari gjithashtu merr përsipër të informojë menjëherë Blerësit dhe Paysera për dështimet teknike, punët e mirëmbajtjes dhe riparimit të planifikuar, të cilat mund të ndikojnë në ofrimin e shërbimeve të Tregtarit ose shitjen e mallrave tek blerësit.

Përgjegjësia e Palëve

46. Përgjegjësia për Palët përcaktohet nga kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme.

47. Në mënyrë që të mbrohen tregtarët, klientët dhe blerësit nga mashtrimi në internet, Paysera gjithmonë përpiqet të vlerësojë në mënyrë objektive dhe të shpejtë situatën aktuale të Tregtarit dhe Blerësit dhe të marrë masat e duhura të sigurisë. Paysera rezervon të drejtën të pezullojë ofrimin e shërbimeve dhe / ose disbursimin e parave në rast të një situate konflikti dhe në pritje të veprimtarisë së dyshuar kriminale. Kjo e drejtë nuk përdoret kurrë pas pranimit të një ankese në tregtar, i cili ka operuar me sukses dhe duke përdorur shërbime Paysera për një periudhë të gjatë kohore pasi që zakonisht çdo keqkuptim zgjidhet nga tregtarët e tillë direkt me blerësin. Paysera rezervon të drejtën të kërkojë dëshmi shtesë për identitetin dhe aktivitetet e tregtarit ose blerësit, në mënyrë që të konstatojë situatën reale midis shitësit dhe blerësit. Në rast të mos zgjidhjes së situatës përmes dialogut ose në rast të dyshimit të arsyeshëm të mashtrimit të mundshëm, Paysera do t'i transferojë të gjitha informacionet mbi mosmarrëveshjet dhe marrëveshjen tek autoritetet e zbatimit të ligjit, dhe ofrimi i shërbimeve dhe shpërndarja e parave të mbledhura do të pezullohet .

Historia e Marrëveshjes

Mbledhja e Pagesave përmes Operatorëve versioni i marrëveshjes para datës 27/10/2020