Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Atjaunināts: 20/07/2020

Maksājumu pieņemšana ar mobilo sakaru operatoru starpniecību

Lietotie termini

Vispārīgais līgums – Tirgotājam piemērotais Vispārīgais Maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums.

Operators – ekonomiska vienība, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus un kurai ir atbilstoša licence šīs darbības veikšanai saskaņā ar likumiem, kas piemērojami Operatora valstī. Operatori, kurus Paysera izmanto pakalpojumu sniegšanai, skatāmi SIstēmas vietnē.

Tirgotājs – Paysera Sistēmas Klients, kurš pārdod preces un pakalpojumus un izmanto vienu vai vairākus Tirgotājiem paredzētos maksājumu pieņemšanas pakalpojumus, kas norādīti Sistēmā un kurus sniedz Paysera.
(*Paskaidrojums: gadījumos, kad Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojumu līguma noteikumi tiek piemēroti visiem Klientiem – gan Tirgotājiem, gan citiem Klientiem – tiek lietots termins „Klients“, bet, kad Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojumu līguma noteikumi tiek piemēroti tikai Tirgotājiem, tiek lietots termins „Tirgotājs“).

Pircējs – maksātājs un/vai Tirgotāja, kurš maksājumu pieņemšanai izmanto Sistēmu, pārdoto preču un/vai sniegto pakalpojumu gala saņēmējs.

Projekts – detalizēts Tirgotāja piedāvāto preču un/vai pakalpojumu apraksts, lai pieņemtu maksājumus no Pircējiem par Tirgotāja piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem ar Sistēmā norādītajiem līdzekļiem.

Atslēgvārds – unikāla burtu un ciparu kombinācija, ko Pircējs sūta uz īso numuru, lai no Tirgotāja saņemtu noteiktu pakalpojumu vai produktu.

Tarifs – īpaša cena par vienu SMS īsziņu, zvanu vai savienojumu ar WAP vietni.

Īsais numurs – tālruņa numurs, kas pieder Operatoram un kuru Pircēji izmanto, lai samaksātu par Tirgotāja precēm un pakalpojumiem.

Vispārīgie noteikumi

1. Maksājumu pieņemšanas pakalpojums mobilo sakaru operatoru starpniecību ir paredzēts Tirgotājiem un ļauj Tirgotājiem pieņemt maksājumus no Pircējiem, izmantojot Operatora sniegtos pakalpojumus – SMS īsziņas un WAP maksājumus.

2. Izmantojot šo pakalpojumu, Tirgotājam tiek piemēroti visi Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojumu līguma noteikumi un papildu noteikumi, kas noteikti šajā Pielikumā. Šajā Pielikumā norādītie termini tiek izmantoti Vispārīgajā līgumā norādītajā nozīmē.

3. Maksājumu pieņemšanas ar Operatoru starpniecību īpatnība ir tāda, ka Pircējs maksā par precēm un pakalpojumiem, ko Tirgotājs sniedz Operatoram, bet līdzekļus, kas pieder Tirgotājam, maksā Paysera.

4. Lai izmantotu šo pakalpojumu, Tirgotājam jāiesniedz Paysera savs projekts un citi Paysera prasītie dokumenti.

5. Paysera ir tiesības atteikties apstiprināt Projektu un sniegt pakalpojumu Tirgotājam bez paskaidrojuma.

6. Paysera sāk sniegt pakalpojumu pēc tam, kad Paysera ir apstiprinājusi Tirgotāja projektu un Tirgotājs veic integrāciju saskaņā ar Paysera sniegtajiem integrācijas norādījumiem.

7. Ja Tirgotājs ir juridiska persona, piekrītot šī Pielikuma nosacījumiem, Tirgotājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās tiesības pasūtīt šo pakalpojumu juridiskās personas vārdā.

Cenas un norēķinu kārtība

8. Maksājumu pieņemšanas ar mobilo sakaru operatoru starpniecību cenas norādītas šeit. Tirgotājs apstiprina, ka ir rūpīgi izpētījis cenas un maksājumu pieņemšanas noteikumus, maksājumu pārskaitījumus un visus Paysera pakalpojumus, kas tiek piemēroti un attiecas uz Tirgotāju.

9. Norēķini starp Paysera un Tirgotāju tiek saskaņoti atbilstoši Operatora iesniegtajiem datiem par sniegtajiem pakalpojumiem. Saskaņošanu Paysera veic vienpusēji. Ja Operatora mēneša pārskatā iesniegtie dati atšķiras no datiem, kas tika sniegti mēneša laikā, tad galīgo summu pārrēķina saskaņā ar Operatora mēneša pārskatu. Paysera vērš uzmanību uz to, ka šādas datu neatbilstības (īpaši summās, kuras Pircēji maksā Operatoriem) var rasties nevis Paysera vainas dēļ, bet gan Operatora abonentu noteiktu tehnisku traucējumu vai maksātnespējas (nozagta SIM karte izmantota, abonents nav norēķinājies ar Operatoru utt.) un citu iemeslu dēļ. Paysera neuzņemas atbildību par šādām neatbilstībām, bet, ja iespējams, apņemas noskaidrot neatbilstību iemeslu.

10. Paysera izmaksā Tirgotājam piederošos līdzekļus tikai ar nosacījumu, ka Paysera saņem atbilstošu samaksu no Operatoriem un/vai starpniekiem, kuriem ir pienākums pārskaitīt no Operatoriem saņemtos līdzekļus Paysera. Līdzekļi, kas pieder Tirgotājam, tiek izmaksāti proporcionāli summai, kuru Paysera ir saņēmusi no Operatoriem un/vai starpniekiem.

11. Ja Operatora sniegtais rēķins atšķirsies no rēķina par iepriekšējo periodu, ko nodrošinājusi Sistēma, Operatora sniegtie dati tiek uzskatīti par pareiziem. Ja pirms šādas informācijas sniegšanas no Operatora Paysera jau ir veikusi maksājumus Tirgotājam un pēc tam, kad Operators ir pārskatījis informāciju, kļūst zināms, ka daļa no izmaksātās summas ir jāatmaksā, Paysera ir tiesības ieturēt līdzekļus no Tirgotāja Paysera konta. Ja līdzekļu summa Tirgotāja Paysera kontā nav pietiekama, lai segtu atlikušo atmaksas summu, Tirgotājs to atmaksā Paysera 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā.

12. Paysera norēķinās ar Tirgotāju saskaņā ar ģenerētajiem rēķiniem termiņā, kas noteikts katrai valstij, no kuras ir saņemti maksājumi (noteikumus piešķir katra valsts un tie ir redzami blakus Atslēgvārdiem un izmaksas procentiem šeit).

13. Paysera kreditē Tirgotājam piederošās summas uz Tirgotāja Paysera kontu, kas atvērts saskaņā ar Vispārīgo līgumu.

14. Puses vienojas, ka, iestājoties līdzekļu izmaksas nosacījumiem, kurus Tirgotājs izvēlējies Kontā, Paysera automātiski ģenerē rēķinu par maksājamo summu un augšupielādē to Tirgotāja kontā. Kad Tirgotājs pieslēdzas Kontam, viņš ievada rēķina sēriju un numuru. Tirgotājs apņemas izdrukāt šādu rēķinu un iekļaut to savā grāmatvedībā.

15. Ja Tirgotājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par ģenerēto rēķinu neaizpilda rēķina sēriju un numuru, Sistēma izmanto noklusējuma sēriju un numuru.

16. Ja Operators nemaksā PVN, Paysera automātiski ģenerē PVN rēķinu, kurā ir norādīts PVN. Tādā gadījumā Tirgotājam tiek izveidots rēķins ar PVN, kuru samaksā Paysera, un pēc tam tas attiecīgi jāsamaksā Tirgotājam.

Tirgotāja pienākumi

17. Kontā Tirgotājs izvēlas Sistēmas nodrošināto Īso numuru, kuru Pircēji izmantos zvaniem vai īsziņām, lai norēķinātos par Tirgotāja precēm vai pakalpojumiem. Tirgotājs var arī izvēlēties vietnes adresi, kurā Pircēji var norēķināties par Tirgotāja sniegtajiem produktiem vai pakalpojumiem.

18. Tirgotājs apņemas nodrošināt Pircējiem precīzus un pareizus īsos numurus, ko Tirgotājam nodrošina Paysera.

19. Tirgotājs apņemas atbilstoši sadarboties ar Pircējiem un sniegt viņiem informāciju par precēm un pakalpojumiem, kas pasūtīti, izmantojot īsziņas vai citus līdzekļus.

20. Tirgotājs apņemas neveidot Atslēgvārdus, kas ir identiski vai līdzīgi tiem, kurus citās populārajās vietnēs izmanto tiem pašiem īsajiem kodiem. Kļūdas veidā saņemtu īsziņu ar noteiktu Atslēgvārdu skaits nedrīkst pārsniegt 20% no visām saņemtajām īsziņām. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Atslēgvārds ir pārāk līdzīgs, un Tirgotājam tas nekavējoties jāmaina. Ja Tirgotājs nemaina Atslēgvārdu 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad Tirgotājs pa e-pastu ir informēts par nepieciešamību mainīt Atslēgvārdu, Paysera aptur pakalpojuma sniegšanu Tirgotājam, līdz Tirgotājs maina Atslēgvārdu.

21. Daži Atslēgvārdi tiks aktivizēti tikai pēc Tirgotāja vai Atslēgvārda verifikācijas procedūras veikšanas vai pēc noteikta laika. Sistēma informē Tirgotāju par nepieciešamību veikt verifikācijas procedūru vai par laiku, kas nepieciešams Atslēgvārda aktivizēšanai.

22. Par noteiktu Atslēgvārdu izveidošanu var tikt ieturēta papildu maksa. Tirgotājs jāinformē par papildu maksām un cenām, ko piemēro Sistēma.

23. Tirgotājs apņemas nodrošināt Paysera Projektu un pakalpojumu aprakstu katram Atslēgvārdam pieņemamā valodā un tās valsts oficiālajā valodā, kurā tas tiks izmantots. Pirms Atslēgvārda izveidošanas šādu apraksts jāiesniedz Projekta aprakstā. Ja Klients neiesniedz pakalpojuma aprakstu, Atslēgvārds netiek izveidots vai aktivizēts, vai arī drīz tiks noņemts.

24. Tirgotājs nodrošina, ka informācija par viņa pakalpojumu sniegšanu un preču pārdošanu tiks saglabāta. Tirgotājs sniedz Paysera visu viņa rīcībā esošo informāciju par Pircēja iegādātā pakalpojuma vai produkta vietu un veidu, nosūtot attiecīgu SMS ziņu, piezvanot vai pieslēdzoties WAP vietnei, ko nodrošina Paysera un ko saņem Tirgotājs, kas tika veikts ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms pieprasījuma saņemšanas dienas. Informācija jāsniedz ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tam, kad Paysera nosūtīja pieprasījumu pa e-pastu.

25. Drošības apsvērumu dēļ vienam mobilā tālruņa numuram tiek piemērots noteikts mēneša limits. Ja limits tiek pārsniegts, pakalpojums Pircējam netiek sniegts, un Tirgotājs nesaņem samaksu. Tirgotājs tiek automātiski informēts par Pircēja sasniegto limitu un kritisko punktu pa e-pastu vai citā Tirgotāja Kontā izvēlētā veidā.

Naudas līdzekļu atmaksa

26. Gadījumā, ja Paysera saņem paziņojumu no Operatora par Pircēju veiktām krāpnieciskām darbībām, šādas SMS ziņas, zvani vai pieslēgšanās WAP vietnēs jāatceļ. Tirgotājam par to jāinformē, un izmaksātie līdzekļi jāietur no Paysera konta vai no jauna saņemtajiem ienākumiem tūlīt pēc tam, kad Paysera ir saņēmusi paziņojumu par atcelšanu. Ja līdzekļu summa nav pietiekama, Tirgotājs tos atmaksā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā.

27. Ja Tirgotājs saņem SMS Pircēja kļūdas dēļ (ievadot nepareizu Atslēgvārdu) un Tirgotājs nevar sniegt Pircējam pakalpojumu nepareiza SMS īsziņas formāta dēļ, šāda SMS ziņa jāatceļ un pakalpojumu ar SMS īsziņu jānodrošina Pircējam vai SMS īsziņas izmaksas, ja iespējams, jāsedz Paysera.

Pakalpojumu tehniskā integrācija

28. Tirgotājs, kurš izmanto maksājumu pieņemšanas pakalpojumu ar Operatoru starpniecību, apņemas sasaistīt savu sistēmu ar Paysera Sistēmu saskaņā ar Paysera norādījumiem, kas sniegti šeit (ja pakalpojuma darbība ir saistīta ar pakalpojumiem, kas automātiski tiek sniegti noteiktā sistēmā, piemēram, radiostacijām, lai saņemtu pieprasījumus vai apsveikumus, savienošana nav obligāta).

29. Tirgotājs saprot un piekrīt, ka nepareiza integrācija var izraisīt Sistēmas papildu ielādi, kas ir nevēlama un nepieņemama, tāpēc Tirgotājam ir jānodrošina pareiza (saskaņā ar instrukcijām) integrācijas realizācija.

30. Paysera var mainīt pakalpojumu tehniskās integrācijas risinājumu bez ierobežojumiem un jebkurā laikā. Paziņojums par visām izmaiņām, kuru veikšanai nepieciešami labojumi Tirgotāja programmatūrā, tiek veikts vismaz 90 (deviņdesmit) dienas iepriekš. Tirgotājs saprot, ka pēc tam, kad Paysera maina integrācijas instrukcijas un par to informē tirgotāju, tirgotājam 90 (deviņdesmit) dienu laikā no paziņojuma datuma par saviem līdzekļiem ir jāatjaunina viņu pusē esošo sistēmu savienojums. Nepieciešamās izmaiņas Tirgotāja pusē jāveic uz viņu rēķina.

Apstiprinājumi un Pušu vienošanās

31. Tirgotāja reģistrācija Sistēmā nozīmē Tirgotāja apstiprinājumu un garantiju Pircējiem, ka viņi darbosies godīgi un ka viņu rīcība atbildīs Paysera, Tirgotāja un Pircēja interesēm. Tirgotājs apņemas arī kvalitatīvi un savlaicīgi sniegt pakalpojumus un pārdot preces Pircējiem.

32. Tirgotājs nodrošina, ka visas Tirgotāja darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi, kā arī pārdotās preces un/vai sniegtie pakalpojumi atbildīs Lietuvas Republikas un tās valsts likumiem, kurā preces tiek pārdotas un pakalpojumi tiek sniegti. Tirgotājs ir atbildīgs par visām sekām, kas rodas no šo saistību nepildīšanas.

33. Sniedzot šajā Pielikumā noteikto pakalpojumu, Paysera neatbild par Tirgotāja pārdotajām precēm un/vai sniegtajiem pakalpojumiem un sekām, kas rodas no preču pārdošanas un/vai pakalpojumu sniegšanas. Paysera arī negarantē, ka Tirgotāja (Pircēja) izveidotā darījuma otra puse veiks darījumu (piemēram, kad darījuma pabeigšanai jāveic citas darbības, nevis tikai samaksa par precēm vai pakalpojumiem). Paysera arī negarantē Pircēja identitāti.

34. Puses (Tirgotājs un Paysera) apņemas nodrošināt organizatorisko un tehnisko līdzekļu pareizu izmantošanu, kas paredzēti Pircēju personas datu aizsardzībai pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, aizstāšanu, izpaušanu vai citu nelikumīgu apstrādi, kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos.

35. Sniedzot maksājumu pakalpojumus, Paysera apstrādā Pircēju kā maksātāju personas datus saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Lietuvas Republikas likumā par personas datu tiesisko aizsardzību un ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā. Personas datu apstrādes principus reglamentē Privātuma politika.

36. Pircēju personas dati, kas nav iekļauti Līguma 35. punktā noteiktajā personas datu kategorijā, tiek apstrādāti saskaņā ar Personas datu apstrādes līgumu, kas noslēgts starp Tirgotāju un Paysera.

37. Tirgotājam, izmantojot Paysera pakalpojumus biznesa vai profesionālām vajadzībām, ir ieteicams Līguma darbības laikā izvietot Tirgotāja vietnē “Uzticamības zīmi” ar atsauci uz Sistēmu saskaņā ar norādēm, kas sniegtas šeit.

38. Izmantojot Paysera pakalpojumus biznesa un profesionālām vajadzībām, Paysera nodrošina Tirgotāju ar iespēju Līguma darbības laikā bez maksas reklamēt Tirgotāju un viņa pakalpojumus vai preces Sistēmā. Paysera ir tiesības izdzēst šādus sludinājumus no Sistēmas bez atsevišķa brīdinājuma vai nenorādot iemeslus.

39. Tirgotājs piekrīt, ka viņa logotips un pakalpojumu un/vai preču apraksti ir redzami Sistēmā. Paysera ir tiesības izdzēst šādus aprakstus no Sistēmas bez atsevišķa brīdinājuma un nenorādot dzēšanas iemeslus.

40. Tirgotājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā informēt Paysera par visām izmaiņām, ieskaitot informāciju, kas saistīta ar Tirgotāja (viņa pārstāvētās juridiskās personas) juridisko statusu, darbības veidu, pilnvarotajām personām ar paraksta tiesībām un citu informāciju, kas var būtiski ietekmēt Vispārīgo līgumu un šī Pielikuma izpildi. Tirgotājs ir atbildīgs par visām sekām, kas rodas no nepareizas saistību izpildes un iepriekšminētās informācijas savlaicīgas nesniegšanas.

Aizliegtās darbības

41. Aizliegtās darbības ir norādītas Vispārīgā līguma 9. punktā.

42. Pieņemot maksājumus ar SMS īsziņām, Tirgotājam ir arī aizliegts:

42.1. norādīt nepareizu īsziņas cenu vai to nenorādīt vispār;

42.2. reklamēt, izmantojot SPAM (piemēram, nosūtot lielu daudzumu ziņojumu pa e-pastu, Skype un ICQ vai citiem interneta komunikācijas rīkiem).

43. Tirgotājam ir pienākums nodrošināt, ka viņa sniegtie pakalpojumi vai pārdotās preces atbilst un nepārkāpj tās valsts likumus, kurā tiek sniegti pakalpojumi vai pārdotas preces.

48. Ja kļūst zināms, ka Tirgotājs nav izpildījis vai ir pārkāpis ierobežojumus veikt šajā Pielikumā norādītās aizliegtās darbības, vai savā darbībā nav ievērojis vai ir pārkāpis konkrētās valsts likumdošanu, un šī iemesla dēļ Paysera ir radušies zaudējumi (piemēram, uzlikts sods, pieprasīti paskaidrojumi, izbeigts līgums ar operatoru), Paysera ir tiesības atskaitīt no Tirgotāja konta visus izdevumus un zaudējumus, kas radušies Tirgotāja saistību neizpildes dēļ. Ja Tirgotāja kontā esošo līdzekļu daudzums nav pietiekams, lai segtu izdevumus, Tirgotājs nekavējoties pārskaita Paysera norādīto radušos zaudējumu summu uz Paysera norādīto kontu.

Informēšana par darbības traucējumiem

45. Paysera saskaņā ar Vispārīgajā līgumā noteikto kārtību iepriekš jāpaziņo Klientam par zināmām un iespējamām tehniskām kļūmēm sistēmā un trešo pušu sistēmās vai aprīkojumā, ko Paysera ir iesaistījusi pakalpojumu sniegšanā, kas ietekmē Paysera pakalpojumu nodrošināšanu. Tirgotājs arī apņemas nekavējoties informēt Pircējus un Paysera par plānotajām tehniskajām kļūmēm, apkopes un remonta darbiem, kas var ietekmēt Tirgotāja sniegtos pakalpojumus vai preču pārdošanu Pircējiem.

Pušu atbildība

46. Pušu atbildību nosaka Vispārīgā līguma noteikumi.

47. Lai aizsargātu Tirgotājus, Klientus un Pircējus no krāpšanas tiešsaistē, Paysera vienmēr cenšas objektīvi un operatīvi novērtēt Tirgotāja un Pircēja pašreizējo situāciju un veikt atbilstošus drošības pasākumus. Paysera patur tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu un/vai naudas izmaksu konfliktsituācijas gadījumā un paredzot iespējamu noziedzīgu darbību. Šīs tiesības nekad netiek izmantotas, saņemot sūdzību par Tirgotāju, kurš ilgstoši darbojas veiksmīgi un izmanto Paysera pakalpojumus, jo parasti visus pārpratumus šādi Tirgotāji atrisina tieši ar Pircēju. Paysera patur tiesības pieprasīt papildu pierādījumus par Tirgotāja vai Pircēja identitāti un darbībām, lai noskaidrotu reālo situāciju starp Pārdevēju un Pircēju. Ja situāciju neizdodas atrisināt dialoga ceļā vai ja ir radušās pamatotas aizdomas par iespējamu krāpšanu, Paysera nodod visu informāciju par strīdiem un vienošanos tiesībaizsardzības iestādēm, kā arī tiek apturēta pakalpojumu sniegšana un iekasētās naudas izmaksa.

Līguma vēsture

Maksājumu pieņemšanas ar mobilo sakaru operatoru starpniecību līguma versija pirms 27.10.2020.