Pdf
Kthehu te lista

Përditësuar së fundmi: 16/11/2020

Politika e Privatësisë

Dispozitat e përgjithshme

1. Sipas Marrëveshja e Përbashkët e Kontrolluesit Nr. 20180919 nga 19 shtator 2018, Paysera Kosova ka marrëveshje me kontrolluesin e të dhënave personale rrjeti Paysera. Detajet e kontaktit të Paysera janë në dispozicion në www.paysera.com . Detajet e kontaktit të zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave të autorizuar nga Paysera: [email protected].

2. Të dhënat personale të mbledhura nga Paysera përpunohen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen Ligjore të të Dhënave Personale të Republikës së Lituanisë, Ligjin për mbrojtjen e të Dhënave (në tekistin e mëtejmë - GDPR) dhe akte të tjera ligjore. Të gjithë punonjësit, agjentët dhe punonjësit e agjentëve të Paysera që dinë sekretin e të dhënave personale duhet ta ruajnë atë të sigurtë edhe pas përfundimit të punës ose marrëdhënies kontraktuale.

3. Paysera, në përputhje me kërkesat ligjore në fuqi, do të sigurojë konfidencialitetin e të dhënave personale dhe zbatimin e masave të duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat personale nga qasja e paautorizuar, zbulimi, humbja aksidentale, ndryshimi, shkatërrimi ose përpunimi tjetër i paligjshëm.

4. Kjo politikë e privatësisë përcakton rregullat themelore për mbledhjen, ruajtjen, përpunimin dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale, informacione të tjera që lidhen me ju, qëllimin, qëllimin, burimet, marrësit dhe aspektet e tjera të rëndësishme të të dhënave tuaja personale kur përdorni Paysera si një ofrues i shërbimit të pagesave.

5. Duke hyrë dhe / ose duke përdorur informacionin në këtë uebfaqe dhe / ose shërbimet tona, ju e pranoni dhe konfirmoni që keni lexuar, kuptuar dhe jeni dakord me këtë Politikë të Privatësisë. Gjithashtu, pasi të regjistroheni në sistem dhe të filloni të përdorni shërbimet tona, kjo Politikë e Privatësisë bëhet një shtojcë e Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave. 

6. Paysera rezervon të drejtën, sipas gjykimit të saj të vetëm, të modifikojë këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë duke botuar një version të përditësuar të Politikës së Privatësisë në faqen e internetit dhe, nëse ndryshimet janë thelbësore, duke njoftuar përdoruesit e regjistruar me email. Një version i ndryshuar ose i përditësuar i kësaj Politike të Privatësisë do të hyjë në fuqi me botimin e saj në faqen e internetit.

7. Nëse përdoruesi i shërbimeve është një person juridik, kjo politikë e privatësisë zbatohet për personat fizik, të dhënat e të cilëve u transmetohen tek ne nga personi juridik. Përdoruesi do të informojë subjektet e të dhënave (menaxherët, marrësit, agjentët, etj.) Për transferimin e të dhënave të tyre në Paysera në përputhje me nenin 14 të GDPR.

Qëllimet e përpunimit. Ofruesit e të dhënave, termat dhe marrësit

8. Qëllimi kryesor për të cilin Paysera mbledh të dhënat tuaja personale është ofrimi i shërbimeve të pagesave të Paysera për klientët që dërgojnë dhe marrin pagesa. Si ofrues i shërbimit të pagesave, Paysera është i detyruar me ligj të krijojë dhe verifikojë identitetin tuaj para se të hyjë në transaksione të shërbimeve financiare me ju, gjithashtu, në kohën e ofrimit të shërbimeve, të kërkojë informacione të mëtejshme, si dhe të vlerësojë dhe ruajë këto informacione për periudhën e mbajtjes të përcaktuar me legjislacion. Duke marrë parasysh këtë, duhet të siguroni një informacion të saktë dhe të plotë 

9. QËLLIMI: Identifikimi i klientit, ofrimi i shërbimeve të pagesave (hapja e llogarisë, transferimet e fondeve, mbledhja e pagesave dhe të tjera), ose zbatimi i detyrimeve të tjera ligjore të ofruesit të shërbimit të pagesave.

9.1. Të dhënat personale përpunohen për këtë qëllim në përputhje me kërkesat ligjore që lidhen me:

9.1.1. përcaktimin dhe verifikimin e identitetit të klientit;

9.1.2. përfundimi dhe ekzekutimi i marrëveshjeve me klientin ose për të ndërmarrë hapa me kërkesë të klientit;

9.1.3. ekzekutimi i transfereve të fondeve dhe transmetimi i informacionit të nevojshëm së bashku me një transfer në përputhje me legjislacionin;

9.1.4. implementimi i parimeve "Njihni Klientin Tuaj";

9.1.5. monitorim i vazhdueshëm dhe periodik;

9.1.6. vlerësimi i rrezikut;

9.1.7. azhurnimi i të dhënave të klientëve për të siguruar saktësinë e tyre;

9.1.8. parandalimin e pastrimit të parave të mundshme dhe financimin e terrorizmit, parandalimin e mashtrimit, zbulimin, hetimin dhe informimin e një veprimtarie të tillë, përcaktimin e personave të ekspozuar politikisht ose sanksionet financiare të vendosura ndaj klientit;

9.1.9. duke siguruar rrezikun e duhur dhe menaxhimin e organizatës.

9.2. Për këtë qëllim, të dhënat e mëposhtme personale mund të përpunohen: emri, mbiemri, numri i identifikimit kombëtar, adresa, data e lindjes, të dhënat nga një dokument identiteti dhe një kopje e dokumentit, një fotografi në fytyrë, transmetimi i drejtpërdrejtë i videos (transmetimi direkt i videos) regjistrimi, shtetësia, adresa e emailit, numri i telefonit, numri i llogarisë rrjedhëse, adresa IP, aktiviteti aktual, funksioni aktual publik dhe të dhëna të tjera të kërkuara nga akte ligjore që rregullojnë parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

9.3. Këto të dhëna personale mblidhen dhe përpunohen në bazë të një detyrimi ligjor të vendosur ndaj ofruesit të shërbimit të pagesave, d.m.th. Ligjit për Pagesat, Ligjit për Para Elektronike dhe Institucionet e Parave Elektronike, ligjet për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, dhe të tjera aktet ligjore të zbatueshme, dhe kërkohet në mënyrë që të hapni një llogari dhe / ose të ofroni një shërbim pagese.

9.4. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 5 (pesë) vjet pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me klientin. Këto të dhëna personale duhet të ruhen për 5 (pesë) vjet sipas Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit.

9.5. Ofruesit e të dhënave: subjekti i të dhënave, institucionet e kreditit dhe institucionet e tjera financiare dhe degët e tyre, regjistrat shtetëror dhe jo-shtetëror, bazat e të dhënave për kontrollimin e të dhënave të dokumenteve të identitetit (bazat e të dhënave të dokumenteve të skaduara dhe bazat e të dhënave të tjera ndërkombëtare), regjistrat e kontrollit të autorizimeve (regjistrat e autoritetit të noterizuar dhe bazat e të dhënave të tjera), Regjistri i Personave të Paaftë dhe me aftësi të kufizuara, Regjistri i Popullsisë, bazat e të dhënave të tjera, ndërmarrjet që përpunojnë skedarë të konsoliduar të debitorit, kompani që mbajnë regjistrat e sanksioneve ndërkombëtare, agjencitë e zbatimit të ligjit, etj. përmbaruesit gjyqësor, personat juridikë (me kusht që të jeni përfaqësues, punonjës, themelues, aksionar, pjesëmarrës, kontraktues, ose përfituesi i vërtetë i këtyre personave juridikë), partnerë ose persona të tjerë juridikë që na angazhojnë ose jeni të angazhuar nga ne në ofrimin e shërbimeve, rrjetet sociale ku keni një profil të lidhur me sistemin tonë, dhe persona të tjerë.

9.6. Grupet e marrësve të të dhënave: autoritetet mbikëqyrëse, institucionet e kreditit, financiare, pagesa dhe / ose para elektronike, institucionet e hetimit para gjykimit, agjensitë shtetërore të taksave, përfaqësuesit e shërbimit të pagesave ose partnerët e Paysera (nëse transaksioni kryhet duke përdorur shërbimet e tyre), marrësit e fondeve të transaksioneve që marrin informacionin në pasqyrat e pagesave së bashku me fondet e transaksionit, ofruesit e shërbimit të pagesës së marrësit dhe korrespondentët, pjesëmarrësit dhe / ose palët në lidhje me sistemet e pagesave kombëtare, evropiane dhe ndërkombëtare, agjensitë e mbledhjes së borxheve dhe rikuperimit të borxheve, ndërmarrjet që përpunojnë dosjet e konsoliduara të debitorit, avokatët, përmbaruesit, auditorët, subjektet e tjera që kanë një interes të ligjshëm, persona të tjerë nën një marrëveshje me Paysera ose në baza të tjera të ligjshme.

10. QËLLIMI: Menaxhimi i borxhit.

10.1. Të dhënat personale nën këtë qëllim përpunohen me qëllim të menaxhimit dhe mbledhjes së borxheve, paraqitjes së kërkesave, kërkesave, padive dhe dokumenteve të tjera, dhe sigurimit të dokumenteve për mbledhjen e borxheve.

10.2. Për këtë qëllim, të dhënat e mëposhtme personale mund të përpunohen: emri, mbiemri, numri i identifikimit kombëtar, adresa, data e lindjes, të dhënat nga një dokument identiteti, adresa e postës elektronike, numri i telefonit, numri i llogarisë rrjedhëse, adresa IP, deklaratat e llogarisë rrjedhëse dhe të dhëna të tjera që lidhen me rrethanat në të cilat u krijua borxhi.

10.3. Periudha e ruajtjes së të dhënave: data e caktuar e borxhit është 5 (pesë vjet) nga dita e borxhit, dhe pas fillimit të procedurave ligjore, afati kohor zgjatet derisa të shlyhet borxhi dhe për 24 (njëzet e katër) muaj pas shlyerjes. Periudha e ruajtjes së të dhënave bazohet në periudhat e kufizimit për procedurat e përcaktuara nga Kodi Civil i Republikës së Lituanisë.

10.4. Ofruesit e të dhënave: subjekti i të dhënave, institucionet e kreditit, financiare, pagese dhe / ose të parave elektronike, regjistrat shtetëror dhe jo-shtetëror, ndërmarrjet që përpunojnë skedarët e konsoliduar të debitorit, persona të tjerë.

10.5. Grupet e marrësve të të dhënave: kompani që përpunojnë skedarë të konsoliduar të debitorit, kredi, financiare, pagese dhe / ose institucione të parave elektronike, avokatë, përmbarues, gjykata, institucione të hetimit para gjykimit, agjenci shtetërore të taksave, agjenci të mbledhjes së borxhit dhe rikuperimit të borxheve, dhe subjekte të tjera interesi legjitim.

10.6. Ju lutemi vini re se nëse jeni borxh ndaj Paysera dhe ju vonohen më shumë se 30 (tridhjetë) ditë, Paysera ka të drejtën t'ju ofrojë informacione të disponueshme për identitetin tuaj, detajet e kontaktit dhe historinë e kredisë, detyrimet financiare dhe pronësore dhe përmbushja e tyre, borxhet dhe shlyerja e tyre, ndërmarrjet që administrojnë bazën e të dhënave të debitorëve, *si dhe kompanitë e mbledhjes borxheve. Ju mund të kërkoni historinë e kreditit direkt banka juaj komerciale.

11. QËLLIMI: Për të mbështetur dhe administruar marrëdhëniet me klientët, parandaluar mosmarrëveshjet dhe mbledhjen e provave (regjistrimi i bisedave telefonike), korrespodencën e marrëdhënieve të biznesit me klientin.

11.1. Të dhënat personale përpunohen për këtë qëllim në mënyrë që të:

11.1.1. mirëmbajtjen e marrëdhënies së biznesit dhe komunikimit me klientin;

11.1.2. mbroni interesat e klientit dhe / ose Paysera;

11.1.3. parandaloni mosmarrëveshjet, siguroni dëshmi të komunikimit të biznesit me klientin (regjistrimet e bisedave, letërkëmbimet);

11.1.4. kryejnë vlerësimin e cilësisë dhe sigurojnë cilësinë e shërbimeve të ofruara nga Paysera;

11.1.5. kur është e nevojshme për ekzekutimin e marrëveshjes, në mënyrë që të ndërmarrë hapa me kërkesë të klientit, ose në zbatimin e një detyrimi ligjor.

11.2. Për këtë qëllim, të dhënat e mëposhtme personale mund të përpunohen: emrin, mbiemrin, adresën, datën e lindjes, adresën e postës elektronike, numrin e telefonit, adresën IP, deklaratat e llogarisë rrjedhëse, regjistrimet e bisedave telefonike dhe korrespondencën me klientin.

11.3. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 5 (pesë) vjet pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me klientin. Periudha e mbajtjes mund të zgjatet për një periudhë jo më shumë se 2 (dy) vjet, me kusht që të ketë një kërkesë të arsyeshme nga një autoritet kompetent. Një periudhë e tillë e mbajtjes së të dhënave kërkohet sipas ligjeve për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit.

11.4. Ofruesit e të dhënave: subjekti i të dhënave.

11.5. Marrësit e të dhënave: autoritetet mbikëqyrëse, ndërmarrjet që përpunojnë dosjet e konsoliduara të debitorit, avokatët, përmbaruesit, gjykatat, institucionet e hetimit para gjykimit, agjencitë e mbledhjes së borxheve dhe rikuperimit, subjektet e tjera që kanë një interes të ligjshëm, subjektet e tjera nën një marrëveshje me Paysera.

12. QËLLIMI: Vlerësimi i vlerësimit të kredisë, administrimi i rrezikut të kredisë dhe vendimmarrja e automatizuar.

12.1. Të dhënat personale për këtë qëllim përpunohen për të vlerësuar besueshmërinë e klientëve, për të menaxhuar rrezikun e kredisë dhe për të përmbushur kërkesat në lidhje me menaxhimin e rrezikut operacional dhe përshtatshmërinë e kapitalit, në mënyrë që Paysera të mund të ofrojë për të siguruar fonde.

12.2. Për këtë qëllim mund të përpunohen të dhënat e mëposhtme personale: emri, mbiemri, adresa, data e lindjes, adresa e postës elektronike, numri i telefonit, numri i llogarisë rrjedhëse, adresa IP, deklaratat e llogarisë rrjedhëse, gjendja e klientit në llogari, detyrimet financiare, kredia dhe historia e pagesave, të ardhurat, arsimi, vendi i punës, pozicioni aktual i punës, përvoja e punës, asetet në dispozicion, të dhënat për anëtarët e familjes, një vlerësim krediti dhe informacione të tjera.

12.3. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 5 (pesë) vjet pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me klientin.

12.4. Ofruesit e të Dhënave: subjekti i të dhënave, institucionet e kreditit dhe institucionet e tjera financiare dhe degët e tyre, agjensitë e zbatimit të ligjit, regjistrat e tjerë dhe institucionet shtetërore, ndërmarrjet që përpunojnë skedarët e konsoliduar të debitorit, persona fizikë që japin të dhëna në lidhje me bashkëshortët, fëmijët dhe personat e tjerë të lidhur me lidhjet farefisnore ose afrimitet, bashkë-debitorët, garantuesit, ofruesit e kolateralit, etj., personat juridikë kur klienti është përfaqësues, punonjës, kontraktues, aksionar, pjesëmarrës, pronar, etj. subjektet, dhe partnerët ose personat e tjerë juridikë që Paysera punëson për ofrimin e shërbimeve.

12.5. Marrësit e të dhënave: institucione kredie, financiare, pagese dhe / ose para elektronike ose ofrues të shërbimeve që ndihmojnë në vlerësimin e besueshmërisë, dhe kompanitë që përpunojnë skedarët e konsoliduar të debitorit.

12.6. Në mënyrë që të përfundoni ose të ofroni të lidhni një marrëveshje financimi me ju dhe t'ju ofrojmë shërbime, Paysera do të aplikojë, në raste të caktuara, vendimmarrje bazuar në përpunimin e automatizuar të të dhënave tuaja personale. Në këtë rast, sistemi kontrollon besueshmërinë tuaj me një algoritëm të caktuar dhe vlerëson nëse shërbimi mund të ofrohet. Nëse vendimi i automatizuar është negativ, ai mund të ndryshohet nga klienti duke siguruar më shumë të dhëna. Paysera merr të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur të drejtat tuaja, liritë dhe interesat e ligjshme. Ju keni të drejtë të kërkoni ndërhyrjen njerëzore, të shprehni mendimin tuaj dhe të kundërshtoni një vendim të automatizuar. Ju keni të drejtë të kundërshtoni një vendim të automatizuar duke kontaktuar drejtpërdrejt Paysera.

13. QËLLIMI: Mbrojtja e interesave të Paysera dhe klientit (mbikëqyrje video në ambientet e Paysera).

13.1. Të dhënat personale për këtë qëllim përpunohen me qëllim të sigurimit të sigurisë së Paysera dhe / ose klientit, për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e klientit dhe / ose përfaqësuesit të tyre, dhe të drejtat e tjera të Paysera dhe klientit (mbikëqyrje video dhe regjistrim në ambientet të Paysera) në ndjekje të interesit legjitim për të mbrojtur klientët, punonjësit dhe vizitorët e Paysera dhe pronën e tyre, si dhe pronën e Paysera.

13.2. Për këtë qëllim, të dhënat e mëposhtme personale mund të përpunohen: regjistrime video në ambientet e menaxhuara nga Paysera.

13.3. Para se të hyni në ambientet e Paysera ku është bërë mbikëqyrje me video, ju informoheni për mbikëqyrjen me shenja speciale.

13.4. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 1 (një) vit.

13.5. Ofruesit e të dhënave: subjekti i të dhënave i cili viziton ambientet e Paysera ku kryhet mbikëqyrje me video dhe është kapur nga kamera e mbikëqyrjes.

13.6. Marrësit e të dhënave: gjykatat, institucionet e hetimit paraprak, avokatët (vetëm në rast të një përpjekje për të sulmuar).

14. Informimi i klientit për shërbimet. Të dhënat personale për këtë qëllim përpunohen me qëllim të informimit të klientit për shërbimet e ofruara nga Paysera, çmimet, specifikat e tyre, ndryshimet në kushtet e marrëveshjeve të lidhura me klientin, dhe për dërgimin e sistemit dhe mesazheve të tjera në lidhje me shërbimet e ofruara Paysera.

14.1. Të dhënat e mëposhtme personale mund të përpunohen për këtë qëllim: adresa e postës elektronike, numri i telefonit.

14.2. Subjekti i të dhënave konfirmon se ata janë të vetëdijshëm se mesazhe të tilla janë të domosdoshme për ekzekutimin e Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave dhe / ose shtojcave të saj të lidhura me klientin, dhe ato nuk konsiderohen si mesazhe të drejtpërdrejta të marketingut.

14.3. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 24 (njëzet e katër) muaj pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me klientin.

14.4. Ofruesit e të dhënave: subjekti i të dhënave.

14.5. Marrësit e të dhënave: të dhënat për këtë qëllim nuk u janë dhënë personave të tjerë.

15. Marketingu i drejtpërdrejtë. Për këtë qëllim, të dhënat personale përpunohen në mënyrë që t'i ofrojnë klientit oferta për shërbimet e ofruara nga Paysera.

15.1. Për këtë qëllim mund të përpunohen të dhënat e mëposhtme personale: adresa e postës elektronike, numri i telefonit.

15.3. Periudha e ruajtjes së të dhënave: deri në përfundimin e marrëdhënies së biznesit me klientin ose deri në ditën kur klienti kundërshton përpunimin e të dhënave për këtë qëllim.

15.4. Ofruesit e të dhënave: subjekti i të dhënave.

15.5. Marrësit e të dhënave: Të dhënat për këtë qëllim mund të transmetohen në sistemet e kërkimit ose në rrjetet sociale (mundësia për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave sigurohet nga faqet e internetit të këtyre sistemeve). Të dhënat nuk u jepen personave të tjerë.

17. Përmirësimi i shërbimit. Të dhënat e mbledhura për të gjitha qëllimet e mësipërme mund të përdoren për të përmirësuar mjetet teknike dhe organizative, infrastrukturën e TI, përshtatjen e shërbimeve me pajisjet e përdorura, zhvillimin e shërbimeve të reja Paysera, rritjen e kënaqësisë me shërbimet ekzistuese, si dhe testimi dhe përmirësimi i mjeteve teknike dhe infrastrukturën e TI.

18.Parandalimi i keqpërdorimit të shërbimit dhe ofrimi i duhur i shërbimit. Të dhënat e mbledhura për të gjitha qëllimet e mësipërme mund të përdoren për të parandaluar qasjen dhe përdorimin e paautorizuar, d.m.th. për të siguruar privatësinë dhe sigurinë e informacionit.

19. Për përpunimin e të dhënave personale, Paysera mund të angazhojë përpunues të të dhënave dhe / ose, me diskrecionin e vet, të punësojë persona të tjerë për të kryer funksione të caktuara ndihmëse në emër të Paysera (p.sh. qendrat e të dhënave, pritja, pritja në cloud, administrimi i sistemit, zhvillimi i sistemit, programi kompjuterik) zhvillimi, ofrimi, shërbimet mbështetëse siç janë përmirësimi dhe zhvillimi; shërbimet e qendrave të shërbimit ndaj klientit; marketing, komunikim, këshillim, staf të përkohshëm ose shërbime të ngjashme). Në raste të tilla, Paysera do të marrë masat e nevojshme për të siguruar që përpunuesit e tillë të të dhënave përpunojnë të dhënat personale në përputhje me udhëzimet e Paysera dhe ligjet në fuqi, dhe kërkojnë respektimin e masave të duhura të sigurisë personale të të dhënave. Paysera gjithashtu siguron që personat e tillë janë të detyruar nga detyrimet e konfidencialitetit dhe nuk mund të përdorin informacione të tilla për ndonjë qëllim tjetër përveç kryerjes së funksioneve të tyre.

20. Të dhënat personale të mbledhura për qëllimet e specifikuara në këtë Politikë të Privatësisë nuk do të përpunohen në asnjë mënyrë të papajtueshme me këto qëllime legjitime ose kërkesa ligjore.

21. Jam dakord që të dhënat e mia të përmendura më lart do të sigurohen dhe pranohen përmes një mjeti kompjuterik të përdorur nga Paysera ose agjent i tij i autorizuar, gjithashtu nga mjete të tjera dhe persona të tretë me të cilët Paysera ka hyrë në marrëveshje për përpunimin e të dhënave personale në përputhje me ligjet dhe rregulloret.

Zona gjeografike e përpunimit

22. Në përgjithësi, të dhënat personale përpunohen brenda Bashkimit Evropian / Zonës Ekonomike Evropiane (BE / EEA), por në disa raste mund të transmetohen dhe përpunohen jashtë BE / EEA.

23. Të dhënat personale mund të transferohen dhe përpunohen jashtë BE / EEA kur transferimi është i nevojshëm për përfundimin ose ekzekutimin e një kontrate (për shembull, kur një pagesë kryhet tek një palë e tretë ose përmes një partneri të palës së tretë (korrespodent)) ose me pëlqimin e klientit. Në të gjitha këto raste, ne kërkojmë të sigurojmë që janë vendosur masa të duhura teknike dhe organizative.

Profilizimi

24. Profilimi i kryer nga Paysera përfshin përpunimin e të dhënave personale me mjete të automatizuara për qëllime të legjislacionit në lidhje me menaxhimin e rrezikut dhe monitorim të vazhdueshëm dhe periodik të transaksioneve për të parandaluar mashtrimin; profilizimi i tillë i vazhdueshëm bazohet në detyrimet ligjore të Paysera.

25. Për qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë dhe analizave statistikore, profilizimi mund të kryhet duke përdorur Matomo, Google, Facebook, dhe mjete të tjera analitike.

Përpunimi i të dhënave personale të të miturve

26. Një i mitur nën moshën 14 (katërmbëdhjetë) vjeç, duke kërkuar të përdorë shërbimet e pagesave të Paysera, do të sigurojë pëlqimin me shkrim nga përfaqësuesi i tyre (prind ose kujdestar ligjor) në lidhje me përpunimin e të dhënave të tyre personale.

Politika Cookie

27. Paysera mund të përdorë cookie-t në këtë uebfaqe. Cookies janë skedarë të vegjël që dërgohen në shfletuesin e Internetit të një personi dhe ruhen në pajisjen e tyre. Cookies transferohen në një kompjuter personal pas vizitës së parë në faqen e internetit. Paysera përdor vetëm cookie-t e nevojshme, të cilat në pajisjet personale përdoren për të identifikuar personin, për të përmirësuar funksionalitetin dhe përdorimin e faqes në internet, dhe për të thjeshtuar hyrjen e personit në faqen e internetit dhe informacionin e përfshirë në të.

28. Shumica e shfletuesve të internetit pranojnë cookie-t, por personi mund të ndryshojë cilësimet e shfletuesit në mënyrë që cookies të mos pranohen. Sidoqoftë, në këtë rast, disa funksione mund të mos funksionojnë.

29. Të gjitha informacionet rreth cookies të përdorura nga faqja e internetit, qëllimi i tyre, vlefshmëria dhe të dhënat e përdorura janë dhënë në tabelën më poshtë:

Emri Cookie Kohëzgjatja Qëllimi
PHPSESSID Derisa sesioni në internet është aktiv Veprimi
SWIFT_visitor 6 ditë Veprimi
SWIFT_client 6 ditë Veprimi
SWIFT_visitorsession Derisa sesioni në internet është aktiv Veprimi
SWIFT_sessionid80 Derisa sesioni në internet është aktiv Veprimi
SWIFT_sessionid40 Derisa sesioni në internet është aktiv Operation
JSESSIONID Derisa sesioni në internet është aktiv Veprimi
XSRF-TOKEN Derisa sesioni në internet është aktiv Veprimi
my_language 1 vit, ose derisa përdoruesi të ndryshojë gjuhën Përmirësimi i ndërfaqes së përdoruesit
user_token Derisa sesioni në ueb është aktiv, ose derisa përdoruesi të dalë nga llogari Veprimi
__cfduid 29 ditë Veprimi
CookieConsent 1 vit Veprimi
plshk I papërcaktuar Veprimi
sc 1 vit Veprimi

E drejta e aksesit, korrigjimit, fshirjes së të dhënave tuaja personale dhe kufizimit të përpunimit të të dhënave

30. Ju keni të drejtat e mëposhtme:

30.1. E DREJTA E HYRJES NE TE DHËNAT: për të marrë informacione nëse Paysera përpunon ose jo të dhënat tuaja personale, dhe, kur është rasti, qasje në të dhënat personale të përpunuara nga Paysera dhe të merrni informacione se çfarë të dhëna personale dhe nga cilat burime janë mbledhur, qëllimet e përpunimit , marrësit të cilëve u janë dhënë ose mund të sigurohen të dhënat personale; për të marrë nga Paysera një kopje të të dhënave personale që i nënshtrohen përpunimit në përputhje me ligjin në fuqi. Pas marrjes së kërkesës tuaj me shkrim, Paysera, brenda afatit të përcaktuar në legjislacion, do të sigurojë të dhënat e kërkuara me shkrim, ose të specifikojë arsyen e refuzimit. Një herë në një vit kalendarik, të dhënat mund të sigurohen falas, por në raste të tjera një shpërblim mund të vendoset në një nivel që nuk tejkalon koston e sigurimit të të dhënave. Mund të gjenden më shumë informacion mbi të drejtën e qasjes në të dhëna dhe përpunimin e tyre mund të gjenden këtu;

32.2. E DREJTA E KORIGJIMIT: nëse të dhënat tuaja të përpunuara nga Paysera janë të pasakta, të paplota ose të pasakta, mund t'i drejtoheni Paysera me shkrim për korrigjimin e të dhënave të pasakta ose të pasakta ose të keni të dhëna personale jo të plota të plotësuara duke siguruar një kërkesë përkatëse;

30.3. E DREJTA PËR TU HARRUAR: të kërkohet ndërprerja e përpunimit të të dhënave (fshirja e të dhënave), në rastin kur subjekti i të dhënave tërheq pëlqimin mbi të cilin bazohet përpunimi, ose të dhënat personale nuk janë më të nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat janë mbledhur, ose të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme, ose të dhënat personale duhet të fshihen për respektimin e një detyrimi ligjor. Një njoftim me shkrim i kundërshtimit për përpunimin e të dhënave personale do t'i dërgohet Paysera personalisht, me postë, ose përmes mjeteve elektronike të komunikimit. Nëse kundërshtimi juaj ka baza ligjore, Paysera, pasi të shqyrtojë kërkesën, do të përfundojë çdo veprim të përpunimit të të dhënave tuaja personale, me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj. Duhet të theksohet se e drejta për të kërkuar fshirjen e menjëhershme të të dhënave tuaja personale mund të jetë e kufizuar ose jo e mundur për shkak të detyrimit të Paysera si një ofrues i shërbimit të pagesave për të ruajtur të dhënat në lidhje me identifikimin e klientëve, transaksionet e pagesave, marrëveshjet e lidhura, etj. për periudhën e parashikuar në legjislacion;

30.4. E DREJTA E RREGULLIMIT TE PROCESIT: të kërkojë të kufizojë përpunimin e të dhënave personale, kur saktësia e të dhënave personale kundërshtohet nga subjekti i të dhënave, për një periudhë që i mundëson kontrolluesit të verifikojë saktësinë e të dhënave personale; përpunimi është i paligjshëm dhe subjekti i të dhënave kundërshton fshirjen e të dhënave personale dhe kërkon kufizimin e përdorimit të tij; kontrolluesi nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllime të përpunimit, por kërkohet nga subjekti i të dhënave për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore. Një subjekt i të dhënave i cili ka marrë kufizimin e përpunimit informohet nga kontrolluesi i të dhënave para se të hiqet kufizimi i përpunimit;

30.5. E DREJTA E OBJEKTIT: e drejta për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të drejtpërdrejta të marketingut;

30.6. t'i drejtohet organit mbikëqyrës me një pretendim në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale, nëse besoni se të dhënat personale përpunohen në kundërshtim me të drejtat tuaja dhe interesat legjitime të përcaktuara me legjislacionin në fuqi;

30.7. të kontaktoni kontrolluesin e të dhënave dhe / ose zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave me qëllim të ushtrimit të të drejtave tuaja;

30.8. të drejtat e tjera ligjore.

31. Mund ta dërgoni kërkesën tuaj për qasje, korrigjim ose kundërshtim të përpunimit të të dhënave përmes postës elektronike në: [email protected]. Personi që paraqet kërkesën duhet të tregojë qartë emrin e tyre të plotë dhe të nënshkruajë kërkesën me një nënshkrim elektronik të kualifikuar.

Uebfaqet e palëve të treta

32. Paysera nuk është përgjegjëse për mbrojtjen e intimitetit të Klientit në faqet e internetit të palëve të treta, edhe nëse faqet e internetit të tilla arrihen nga klienti përmes lidhjeve të dhëna në këtë faqe interneti. Paysera rekomandon të mësoni politikat e intimitetit të secilës faqe në internet që nuk i përket Paysera.

Përdorimi i logove

33. Klienti, duke përdorur shërbimet e Paysera për objektivat e biznesit dhe interesat profesionale, pajtohet që emri dhe / ose logoja e tyre mund të përdoren nga Paysera për qëllime të drejtpërdrejta të marketingut (p.sh. duke treguar që klienti po përdor shërbimet e ofruara nga Paysera).

Siguroj sigurinë e informacionit

34. Paysera synon të sigurojë nivelin më të lartë të sigurisë për të gjitha informacionet e marra nga Klienti dhe skedarët e të dhënave publike. Për të mbrojtur këtë informacion nga qasja, përdorimi, kopjimi, fshirja aksidentale ose e paligjshme, alternimi ose zbulimi, si dhe nga çdo formë tjetër e paautorizuar e përpunimit, Paysera përdor masa të duhura ligjore, administrative, teknike, dhe fizike të sigurisë.

Provizionet finale

35. Këto dispozita të politikës së privatësisë i nënshtrohen ligjit të Republikës së Lituanisë Të gjitha mosmarrëveshjet në lidhje me dispozitat e politikës së privatësisë zgjidhen me negociata dhe, në rast të mos zgjidhjes së një çështje me negociata, mosmarrëveshja do të merret në gjykatat e Republikës së Lituanisë.

* - UAB "Creditinfo Lituania" (kodi i kompanisë: 111689163, adresa: Rr. A. Goštauto 40, LT 01112 Vilnius, Lituani, www.manocreditinfo.lt, telefon: (8 5) 2394131, të cilët menaxhojnë dhe ofrojnë informacionin tuaj për palët e treta (institucionet financiare, agjensitë e telekomunikacionit, sigurime, energji elektrike dhe ofrues të shërbimeve komunale, ndërmarrje tregtare, etj.) për interesa dhe qëllime të ligjshme: të vlerësoni besueshmërinë tuaj dhe të menaxhoni borxhet. Të dhënat e historisë së kredisë zakonisht ruhen 10 vjet pas përmbushjes së detyrimeve).

Historia e Marrëveshjes

Politika e Privatësisë (e vlefshme deri më 20/07/2020)