Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2020.07.20

Įmokų surinkimas per operatorius

Sąvokos

Bendroji sutartis – Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis, kurios sąlygos taikomos Pardavėjui.

Operatorius – ūkio subjektas, teikiantis elektroninių ryšių paslaugas ir turintis atitinkamą licenciją šiai veiklai vykdyti pagal įstatymus, galiojančius Operatoriaus valstybėje. Operatorių sąrašas, kuriuos pasitelkia Paysera paslaugų teikimui, yra pateikiamas Sistemos internetinėje svetainėje.

Pardavėjas – Paysera Sistemos Klientas, kuris parduodamas prekes ir paslaugas naudojasi viena ar keletu Sistemoje nurodytų Paysera teikiamų įmokų surinkimo paslaugų Pardavėjams.
(*Paaiškinimas: Kai Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties nuostatos taikomos visiems Klientams – tiek Pardavėjams, tiek kitiems Klientams – vartojama sąvoka „Klientas“, o kai Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties nuostatos taikomos tik Pardavėjams, vartojama sąvoka „Pardavėjas“).

Pirkėjas – Pardavėjo, įmokų surinkimui besinaudojančio Sistema, teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių mokėtojas ir/ar galutinis gavėjas.

Projektas – Sistemoje pateikiamas Pardavėjo išsamus jo teikiamų prekių ir/ar paslaugų aprašymas su tikslu rinkti įmokas iš Pirkėjų už Pardavėjo jiems teikiamas prekes/paslaugas Sistemoje nurodytais būdais.

Raktinis žodis – unikalus raidžių ir skaičių derinys, Pirkėjo siunčiamas Trumpuoju numeriu siekiant gauti konkrečią Pardavėjo paslaugą ar prekę.

Tarifas – konkreti vienos SMS žinutės ar skambučio kaina arba prisijungimo prie WAP tinklalapio kaina.

Trumpasis numeris – Operatoriui priklausantis telefono numeris, kurį naudodami Pirkėjai atsiskaito už Pardavėjo prekes ir paslaugas.

Bendrosios nuostatos

1. Įmokų surinkimo per Operatorius paslauga yra skirta Pardavėjams ir suteikia galimybę Pardavėjams rinkti įmokas iš Pirkėjų per Operatorių teikiamas paslaugas – SMS pranešimus bei WAP mokėjimus.

2. Naudojantis šia paslauga, Pardavėjui yra taikomos visos Bendrosios sutarties sąlygos bei papildomai šiame Priede nustatytos sąlygos. Sąvokos šiame Priede vartojamos Bendrojoje sutartyje nurodyta prasme.

3. Įmokų surinkimo per Operatorius ypatumas yra tas, kad Pirkėjas už Pardavėjo prekes ar paslaugas sumoka Operatoriui, tačiau Pardavėjui priklausančias lėšas išmoka Paysera.

4. Norėdamas naudotis šia paslauga, Pardavėjas privalo pateikti Paysera savo Projektą bei kitus Paysera reikalaujamus dokumentus.

5. Paysera turi teisę atsisakyti tvirtinti Projektą bei suteikti paslaugą Pardavėjui, nepateikdama paaiškinimo.

6. Paslauga pradedama teikti Paysera patvirtinus Pardavėjo Projektą ir Pardavėjui atlikus integravimą pagal Paysera pateiktas integravimo instrukcijas.

7. Jei Pardavėjas yra juridinis asmuo, sutikdamas su šio Priedo sąlygomis Pardavėjas patvirtina, kad turi visus reikiamus įgaliojimus užsakyti šią paslaugą juridinio asmens vardu.

Kaina ir Atsiskaitymo tvarka

8. Įmokų surinkimo per Operatorius paslaugos kainos ir išmokėjimo terminai pagal valstybes yra nurodytos čia. Pardavėjas patvirtina, kad įdėmiai susipažino su jam taikomais įmokų surinkimo ir mokėjimo pervedimų įkainiais ir terminais bei su visų kitų Pardavėjui taikytinų ir jam aktualių Paysera paslaugų įkainiais.

9. Paysera ir Pardavėjo atsiskaitymas suderinamas pagal Operatorių pateiktus duomenis apie suteiktas paslaugas. Suderinimą vienašališkai atlieka Paysera. Jeigu Operatoriai suvestinėje pateiks kitokius duomenis nei Operatorių buvo teikiami viso mėnesio metu, galutinė suma bus perskaičiuojama pagal Operatorių suvestinę. Paysera atkreipia dėmesį, kad tokie duomenų (ypač Pirkėjų Operatoriams sumokėtų sumų) nesutapimai gali atsirasti ne dėl Paysera kaltės, o dėl tam tikrų techninių gedimų ar Operatorių abonentų nemokumo (buvo panaudota vogta SIM kortelė, Operatoriaus abonentas neatsiskaitė su Operatoriumi ar pan.) ir kitų priežasčių. Paysera neprisiima atsakomybės už tokius nesutapimus, bet įsipareigoja, esant galimybei, sužinoti tikrąją neatitikimo priežastį.

10. Paysera Pardavėjui priklausančias lėšas išmoka, jeigu Paysera gauna atitinkamą lėšų išmokėjimą iš Operatorių ir/ar tarpininkų, kurie turi pareigą Paysera pervesti iš Operatorių gautas lėšas. Pardavėjui priklausančios lėšos išmokamos proporcingai Paysera gautų mokėjimų iš Operatorių ir/ar tarpininkų sumai.

11. Jei Operatoriaus pateikta ataskaita skirsis nuo Sistemos pateiktos ataskaitos už praėjusį laikotarpį, teisinga bus laikoma Operatoriaus pateikta informacija. Jei Paysera iki šios Operatoriaus informacijos pateikimo jau atliko išmokėjimus Pardavėjo naudai ir Operatoriui patikslinus informaciją paaiškėja, jog dalis išmokėtų lėšų turi būti grąžintos, Paysera turi teisę išskaityti ir nurašyti šias lėšas iš Pardavėjo Paysera Sąskaitos. Jei Pardavėjo Paysera Sąskaitoje esančių lėšų nepakanka grąžintinų lėšų likučiui padengti, Pardavėjas privalo grąžinti lėšas Paysera per septynias kalendorines dienas.

12. Paysera atsiskaito su Pardavėju pagal sugeneruotas sąskaitas per terminą, kuris nustatytas kiekvienai valstybei iš kurios buvo gauti mokėjimai (terminai aprašyti prie kiekvienos valstybės ir matomi šalia Raktinių žodžių ir išmokėjimo procentų čia).

13. Paysera Pardavėjui priklausančias sumas įskaito į Pardavėjo Paysera Sąskaitą atidarytą pagal Bendrosios sutarties sąlygas.

14. Šalys susitaria, kad, atsiradus Pardavėjo Paskyroje pasirinktoms lėšų išmokėjimo sąlygoms, Paysera Sistemoje automatiškai sugeneruos Pardavėjo PVM sąskaitą-faktūrą išmokėtinai sumai ir ją pateiks Pardavėjo Paskyroje. Pardavėjas, prisijungęs prie Paskyros, įrašys PVM sąskaitos-faktūros seriją bei numerį. Pardavėjas įsipareigoja tokias PVM sąskaitas-faktūras atsispausdinti ir įtraukti į savo buhalterinę apskaitą.

15. Jei Pardavėjas per 15 (penkiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo Sistemoje bei elektroniniu paštu apie sugeneruotą Pardavėjo PVM sąskaitą-faktūrą neužpildys PVM sąskaitos-faktūros serijos ir numerio, Sistema naudos Sistemos suteiktą seriją bei numerį.

16. Tais atvejais, kai Operatorius pats nemoka PVM mokesčio, Paysera automatiškai sugeneruos Pardavėjui PVM sąskaitą faktūrą, kurioje bus nurodytas PVM. Pardavėjas, tuo atveju, jeigu jam sugeneruojama sąskaita faktūra su nurodytu PVM, kurią apmoka Paysera, turi pareigą tinkamai deklaruoti ir sumokėti PVM.

Pardavėjo įsipareigojimai

17. Pardavėjas Paskyroje pasirenka Sistemos pateikiamą Trumpąjį numerį, kuriuo Pirkėjai paskambinę ar atsiuntę SMS žinutę gali sumokėti už Pardavėjo paslaugas ar prekes, arba tinklalapio adresą, kuriuo prisijungę Pirkėjai gali sumokėti ir gauti Pardavėjo prekę ar paslaugą.

18. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjams nurodyti tikslius ir teisingus Paysera suteiktus Pardavėjui Trumpuosius numerius.

19. Pardavėjas įsipareigoja tinkamai bendradarbiauti su Pirkėjais ir suteikti jiems informaciją bei konsultuoti juos dėl Pardavėjo paslaugų ir prekių, kurias jie užsakė SMS žinutėmis ar kitais apmokėjimo būdais.

20. Pardavėjas užtikrina, kad jis nekurs tokių Raktinių žodžių, kurie būtų tapatūs ar panašūs į kitų populiarių portalų naudojamus Raktinius žodžius, tais pačiais Trumpaisiais numeriais. Per klaidą patekusių SMS žinučių kiekis su konkrečiu Raktiniu žodžiu neturi būti didesnis nei 20% visų SMS žinučių. Priešingu atveju laikoma, kad Raktinis žodis yra per daug panašus, ir jį Pardavėjas nedelsdamas įsipareigoja pakeisti. Jei Pardavėjas tokio Raktinio žodžio nepakeis per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo Pardavėjui elektroniniu paštu apie būtinybę pakeisti Raktinį žodį, Paysera sustabdys paslaugos teikimą Pardavėjui iki to momento, kai Pardavėjas pakeis Raktinį žodį.

21. Tam tikri Raktiniai žodžiai bus aktyvuojami tik atlikus Pardavėjo ar Raktinio žodžio patvirtinimo procedūrą arba praėjus tam tikram laikui. Apie būtinybę atlikti patvirtinimo procedūrą arba apie laiką, būtiną Raktinio žodžio aktyvavimui, Pardavėją informuos Sistema.

22. Tam tikrų Raktinių žodžių kūrimas gali būti papildomai apmokestinamas. Apie papildomą apmokestinimą bei taikomas kainas Pardavėją informuos Sistema.

23. Pardavėjas įsipareigoja Paysera pateikti Projektą ir paslaugų pagal kiekvieną Raktinį žodį aprašymą Priimtina kalba ir valstybine kalba tos šalies, kurioje jis bus naudojamas. Toks aprašymas turi būti pateiktas prie Projekto aprašymo iki Raktinio žodžio sukūrimo. Jei paslaugos aprašymo Pardavėjas nepateikia, Raktinis žodis nebus sukurtas ar aktyvuotas arba bus netrukus panaikintas.

24. Pardavėjas užtikrina, kad jis saugos informaciją apie savo paslaugų teikimą ir prekių pardavimą ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną pagal Paysera užklausimą elektroniniu paštu atsiųs visą turimą informaciją apie tai, kur ir kokią paslaugą ar prekę gavo Pirkėjas pagal konkrečią Paysera pateiktą ir Pardavėjo gautą SMS žinutę, skambutį ar prisijungimą prie WAP tinklalapio, kuris buvo ne anksčiau kaip prieš 6 (šešis) mėnesius iki užklausimo gavimo dienos.

25. Saugumo sumetimais vienam Pirkėjo mobilaus telefono numeriui yra taikomas tam tikro dydžio mėnesio limitas, kurį viršijus paslauga Pirkėjui nebus suteikta ir Pardavėjas pajamų negaus. Apie Pirkėjo pasiektą pavojingą ribą bei patį limitą Sistema automatiškai informuos Pardavėją elektroniniu paštu ar kitu Pardavėjo Paskyroje pasirinktu būdu.

Grąžinimai

26. Jei Paysera gaus pranešimą iš Operatoriaus apie Pirkėjų sukčiavimą, tokios SMS žinutės, skambučiai ar prisijungimai prie WAP tinklalapių, apie kuriuos buvo pranešta, bus anuliuoti. Pardavėjas apie tai bus informuotas, pajamos, jei jau buvo sumokėtos Pardavėjui, bus išskaitytos iš Paysera Sąskaitos iš karto po to, kai Paysera gaus pranešimą apie anuliavimą arba atimtos iš naujai gautų pajamų, o jei jų bus nepakankamai, Pardavėjas turės grąžinti jas per 7 kalendorines dienas.

27. Jei SMS žinutė pateks Pardavėjui dėl Pirkėjo klaidos (neteisingai įvedus Raktinį žodį) ir Pardavėjas dėl blogo SMS žinutės formato negalės suteikti Pirkėjui paslaugos, tokia SMS žinutė bus anuliuota ir Pirkėjui už išsiųstą SMS žinutę paslaugas suteiks ar SMS žinutės kainą, esant galimybei, kompensuos Paysera.

Paslaugų techninis integravimas

28. Pardavėjas, besinaudojantis Įmokų surinkimo per Operatorius paslauga, įsipareigoja susieti savo ir Paysera sistemas pagal Paysera instrukcijas, pateiktas čia (Jei paslaugos veikimas susijęs su kurioje nors sistemoje automatiškai teikiamomis paslaugomis, pavyzdžiui, radijo stotims, gaunant pageidavimus ar sveikinimus, susiejimas neprivalomas).

29. Pardavėjas supranta ir sutinka, kad neteisingas integravimas gali sukelti papildomus Sistemos apkrovimus, kurie yra nepageidaujami ir negali būti priimtini, todėl turi užtikrinti teisingą (pagal instrukcijas) sujungimo realizavimą.

30. Paysera gali nevaržomai keisti techninį paslaugų integravimo sprendimą bet kuriuo metu. Apie bet kokius tokio tipo pakeitimus, kurie reikalauja korekcijų Pardavėjo programinėje įrangoje, turi būti pranešta mažiausiai prieš 90 dienų. Pardavėjas supranta, kad Paysera pakeitus Integravimo instrukcijas ir informavus apie tai Pardavėją, Pardavėjas vėliausiai per 90 dienų nuo informavimo dienos savo lėšomis turi atnaujinti sistemų sujungimą savo pusėje. Būtini pakeitimai Pardavėjo pusėje atliekami Pardavėjo lėšomis.

Šalių patvirtinimai ir sutikimai

31. Pardavėjo užsiregistravimas Sistemoje reiškia Pardavėjo patvirtinimą ir garantiją, kad teikdamas Pirkėjams paslaugas bei parduodamas prekes, Pardavėjas veiks sąžiningai, kad tai atitiktų Paysera, Pardavėjo ir Pirkėjų interesus. Pardavėjas taip pat įsipareigoja tinkamai, laiku ir kokybiškai teikti Pardavėjo paslaugas ir parduoti prekes Pirkėjams.

32. Pardavėjas garantuoja, kad visi Pardavėjo veiksmai, susiję su Sutarties vykdymu, taip pat ir jo parduodamos prekės ir/ar teikiamos paslaugos atitiks Lietuvos Respublikos ir valstybės, kurioje prekės parduodamos ar paslaugos teikiamos, įstatymus. Visa atsakomybė už pasekmes, kilsiančias dėl šių įsipareigojimų nesilaikymo, teks Pardavėjui.

33. Teikdama šiame Priede nurodytą paslaugą, Paysera neatsako už Pardavėjo parduodamas prekes ir/ar teikiamas paslaugas bei dėl tokių prekių pardavimo ir/ar paslaugų teikimo kilsiančias pasekmes. Paysera taip pat neužtikrina, kad kita Pardavėjo sudaromo sandorio šalis (Pirkėjas) įvykdys sandorį (jei sandoriui įvykdyti būtini kitokie veiksmai nei vien tik prekės/paslaugos apmokėjimas). Paysera taip pat neužtikrina Pirkėjo tapatybės.

34. Šalys (Pardavėjas ir Paysera) įsipareigoja užtikrinti tinkamą organizacinių ir techninių priemonių, skirtų Pirkėjų asmens duomenų apsaugai nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, taikymą kaip tą nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

35. Paysera, teikdama mokėjo paslaugas, Pirkėjų kaip mokėtojų asmens duomenis tvarko pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytus reikalavimus. Asmens duomenų tvarkymo principus reglamentuoja Privatumo politika.

36. Pirkėjų asmens duomenys, nepatenkantys į Sutarties 35 punkte nurodytą asmens duomenų kategoriją, yra tvarkomi, vadovaujantis tarp Pardavėjo ir Paysera sudaryta Asmens duomenų tvarkymo sutartimi.

37. Pardavėjui, besinaudojančiam Paysera paslaugomis verslo ar profesinių poreikių tenkinimui, rekomenduojama Sutarties galiojimo laikotarpiu savo internetinėje svetainėje patalpinti „Patikimumo ženklą“ kartu su nuoroda į Sistemą pagal instrukcijas, esančias čia.

38. Paysera suteikia galimybę Pardavėjui, besinaudojančiam Paysera paslaugomis savo verslo ir profesinių interesų tenkinimui nemokamai Sutarties galiojimo laikotarpiu reklamuoti Pardavėjo ir jo teikiamų paslaugų bei parduodamų prekių aprašymus Sistemoje. Tokį aprašymą Paysera turi teisę be atskiro įspėjimo pašalinti iš Sistemos arba jo nereklamuoti, nenurodant tokio pašalinimo ar nereklamavimo priežasčių.

39. Pardavėjas sutinka, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu Pardavėjo logotipas ir jo teikiamų paslaugų ir/ar parduodamų prekių aprašymas yra pateikiamas Sistemoje. Tokį aprašymą Paysera turi teisę be atskiro įspėjimo pašalinti iš Sistemos, nenurodant tokio pašalinimo priežasčių.

40. Pardavėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti Paysera apie bet kokius savo pasikeitimus, įskaitant informaciją, susijusią su Pardavėjo (jo atstovaujamo juridinio asmens) teisiniu statusu, veiklos rūšimi, įgaliotais, parašo teisę turinčiais asmenimis, ir kita informacija, kuri gali reikšmingai paveikti Bendrosios Sutarties ir šio Priedo vykdymą. Pardavėjas yra atsakingas už visas pasekmes, kilusias dėl šio įsipareigojimo netinkamo vykdymo ir aukščiau nurodytos informacijos pateikimo ne laiku.

Draudžiama veikla

41. Draudžiama veikla nurodyta Bendrosios Sutarties 9 skyriuje.

42. Pardavėjui priimant mokėjimus SMS žinutėmis taip pat draudžiama:

42.1. Nurodyti neteisingą ar nenurodyti iš viso SMS žinutės siuntimo kainos;

42.2. Reklamuotis, naudojant nepageidaujamą reklamą (SPAM) (pvz. siunčiant didelius kiekius el. laiškų, skype, ICQ žinutėmis ar kitomis interneto komunikacijos priemonėmis).

43. Pardavėjas turi pareigą įsitikinti, jog jo teikiamos paslaugos/parduodamos prekės atitinka konkrečios šalies, kurioje paslaugos teikiamos/prekės parduodamos teisės aktus ir jų nepažeidžia.

44. Paaiškėjus, kad Pardavėjas nesilaikė arba pažeidė šiame Priede nustatytus apribojimus vykdyti draudžiamą veiklą arba jo veikla neatitiko/pažeidė konkrečios valstybės teisės aktus, ir dėl to Paysera patyrė nuostolius (pvz. buvo skirtos baudos, pareikalauta pasiaiškinimų, nutraukta sutartis su operatoriumi), Paysera turi teisę ne ginčo tvarka išskaičiuoti iš Pardavėjo Paysera Sąskaitos visas dėl tokio Pardavėjo pažeidimo patirtas išlaidas ir nuostolius. Pardavėjo Paysera Sąskaitoje nesant pakankamai lėšų šioms išlaidoms padengti, Pardavėjas turi pareigą nedelsiant pervesti Paysera nurodytą patirtų nuostolių sumą į Paysera nurodytą sąskaitą.

Informavimai apie gedimus

45. Paysera iš anksto, Bendrosios sutarties nustatyta tvarka, informuos Pardavėją apie žinomus ir galimus Sistemos bei trečiųjų asmenų, kuriuos Paysera pasitelkia paslaugų teikimui, sistemų ar įrangos techninius sutrikimus, turinčius įtakos Paysera paslaugų teikimui. Gavęs tokį pranešimą, Pardavėjas taip pat įsipareigoja nedelsdamas informuoti Pirkėjus ir Paysera apie techninius gedimus, planuojamus profilaktikos ir remonto darbus, galinčius turėti įtakos Pardavėjo paslaugų teikimui ar prekių pardavimui Pirkėjams.

Šalių atsakomybė

46. Šalių atsakomybė nustatoma pagal Bendrosios sutarties sąlygas.

47. Siekdama apsaugoti Pardavėjus, Klientus bei Pirkėjus nuo internetinių apgavysčių, Paysera visuomet stengiasi objektyviai ir operatyviai įvertinti esamą Pardavėjo ir Pirkėjo situaciją bei imtis atitinkamų apsaugos priemonių. Iškilus konfliktinei situacijai ir norėdama užbėgti už akių galimai nusikalstamai veiklai, Paysera pasilieka sau teisę sustabdyti paslaugų teikimą ir/ar pinigų išmokėjimą. Šia teise niekuomet nesinaudojama gavus skundą dėl Pardavėjo, kuris jau seniai ir sėkmingai vykdo veiklą ir naudojasi Paysera paslaugomis, nes tokie Pardavėjai dažniausiai visus nesusipratimus išsprendžia tiesiogiai su Pirkėju. Norėdama įsitikinti Pardavėjo ar Pirkėjo nupasakotos situacijos tikrumu, Paysera pasilieka teisę paprašyti papildomų jų tapatybės ir vykdomos veiklos įrodymų. Nepavykus situacijos išspręsti dialogo būdu ir esant pagrįstam įtarimui dėl galimo sukčiavimo, visa ginčo ir sutarties informacija perduodama teisėsaugos institucijoms, o paslaugų teikimas ir surinktų pinigų išmokėjimas suspenduojamas.

Archyvas

Įmokų surinkimo per operatorius sutarties versija klientams iki 2020.10.27