Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2018-07-20

MOKĖJIMO INICIJAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLĖS

Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas – „Paysera LT“, UAB, juridinio asmens kodas 300060819, buveinė Pilaitės pr. 16, Vilnius, LT-04352, elektroninio pašto adresas info@paysera.lt, tel. Nr. +370 52071558. Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 1, išduota 2012-09-27; licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija yra Lietuvos bankas; identifikavimo kodas 188607684, adresas Žirmūnų g. 151, Vilnius, elektroninio pašto adresas pt@lb.lt, tel. Nr. (8 5) 268 0501; duomenys apie „Paysera LT“, UAB kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau - Paysera).

Mokėtojas – fizinis (privatus) ar juridinis asmuo, kuris inicijuoja mokėjimo nurodymą Paysera sistemoje, naudodamasis Paysera teikiama Mokėjimo inicijavimo paslauga.

Mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP) – mokėjimo nurodymo, susijusio su kito mokėjimo paslaugų tiekėjo įstaigoje turima mokėjimo sąskaita, inicijavimo Mokėtojo prašymu paslauga per Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėją.

Mokėjimo paslaugų teikėjas (MPT) – šiose taisyklėse suprantamas kaip Mokėjimo paslaugų teikėjas, kurio įstaigoje Mokėtojas turi savo mokėjimo sąskaitą, iš kurios Mokėtojas ketina vykdyti mokėjimo pervedimą (pvz. bankai, kitos kredito įstaigos ir pan.).

Mokėjimo inicijavimo paslaugos pagrindinės savybės

1. Šiomis Taisyklėmis nustatomas Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikimo Paysera sistemoje veikimas, pateikiamos pagrindinės Mokėjimo inicijavimo paslaugos savybės, reglamentuojamas Mokėtojo duomenų pateikimas Mokėjimo inicijavimo paslaugos tikslu bei šių duomenų saugumas ir konfidencialumas. 

2. Paysera teikiama Mokėjimo inicijavimo paslauga suteikia Mokėtojui galimybę per Paysera sistemą prisijungti prie savo asmeninės elektroninės bankininkystės, pateikti automatiškai suformuotą mokėjimo nurodymą savo MPT ir jį patvirtinti (autorizuoti). T.y. Mokėtojas inicijuoja ir pateikia Mokėjimo nurodymą, jungdamasis ne tiesiogiai prie savo elektroninės bankininkystės, o per Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo sukurtą programinį sprendimą.

3. Mokėjimo inicijavimo paslauga Mokėtojui Paysera sistemoje papildomai nieko nekainuoja, tačiau Mokėtojas šiomis Taisyklėmis yra informuojamas, kad mokėjimo pervedimui bus taikomas įprastas Mokėtojui taikomas MPT komisinis mokestis už atitinkamo tipo mokėjimo pavedimus, kurį nuskaito Mokėtojo MPT. Jeigu Mokėtojo MPT informuos apie tokio pervedimo kainą, Paysera taip pat informuos Mokėtoją prieš autorizuojant mokėjimo pervedimą.

Detalus mokėjimo inicijavimo paslaugos veikimas

4. Mokėtojas inicijuodamas mokėjimo nurodymą iš savo turimos mokėjimo sąskaitos, jam atlikti pateikia Paysera sukurtoje saugioje MIP terpėje (svetainėje) savo elektroninės bankininkystės duomenis, kuriuos suveda į Paysera sistemoje pateiktus tam skirtus informacijos laukus. Naudodama šiuos pateiktus duomenis, Paysera sistema automatiškai jungiasi prie Mokėtojo elektroninės bankininkystės, inicijuodama mokėjimo nurodymą. Vykdydama šią funkciją, Paysera nerenka, nekaupia ir nesaugo Mokėtojo pateiktų elektroninės bankininkystės duomenų (personalizuotų saugumo požymių), o galutinis duomenų gavėjas yra Mokėtojo nurodytas mokėjimo gavėjas. Informacija, kuri naudojama jungiantis prie Mokėtojo elektroninės bankininkystės (kliento atpažinimo kodas, slaptažodis, generatoriaus kodais, slaptažodžių kortelių kodai ar kt.), yra užšifruojama ir naudojama tik vienkartiniam mokėjimo nurodymo inicijavimui ir vienos sesijos metu, sesija palaikoma tol, kol sulaukiama pasirašyto mokėjimo patvirtinimo iš MPT.

5. Mokėtojas, sutikimą inicijuoti MIP išreiškia elektroniniu būdu įvesdamas savo elektroninės bankininkystės duomenis. Mokėtojas, naudodamasis Paysera MIP, pats asmeniškai savo vardu ir vienašališkai inicijuoja mokėjimo nurodymo pateikimą savo pasirinktam MPT. Atšaukti mokėjimo nurodymą galima iki momento, kai Mokėtojas davė sutikimą inicijuoti MIP.

6. Jei Mokėtojas konkrečioje MPT įstaigoje turi daugiau nei vieną mokėjimo sąskaitą, mokėjimo proceso metu Mokėtojas pasirenka tą, iš kurios ketina atlikti mokėjimą.

7. Paysera suteikdama MIP Mokėtojui automatiškai suformuoja mokėjimo nurodymą pagal Payserai pateiktus Mokėtojo duomenis, taip pat nurodydama:

7.1. jei lėšų gavėjas yra Pardavėjas (Paysera klientas), iš kurio paslaugas ar prekes ketina pirkti Mokėtojas – automatiškai nurodoma mokėjimo paskirtis pagal Pardavėjo duomenis sistemoje, pagal kuriuos vėliau pardavėjas (lėšų gavėjas) galėtų paprastai atpažinti mokėjimo nurodymą ir už kokias prekes ar paslaugas ar kokiu tikslu jis atliktas;

7.2. mokėjimo suma, kurią mokėjimo nurodymo inicijavimo metu nurodė ir patvirtino Mokėtojas;

7.3. suformavus pervedimo nurodymą, jame negali būti pakeista suma, gavėjas ar kiti operacijos duomenys.

8. Mokėtojas patvirtina (autorizuoja) Paysera automatiškai suformuotą mokėjimo nurodymą.

9. Po sėkmingai atlikto mokėjimo nurodymo vykdymo inicijavimo, Paysera pateikia Mokėtojui ir gavėjui patvirtinimą apie tinkamą mokėjimo nurodymo inicijavimą ir sėkmingai atliktą Mokėjimo nurodymą. Kartu su šia informacija Paysera pateikia duomenis, leidžiančius mokėtojui ir gavėjui atpažinti mokėjimo operaciją, mokėjimo operacijos sumą ir tam tikrais atvejais (pavyzdžiui naudojantis asmens kodo perdavimo paslauga) gavėjui atpažinti Mokėtoją, kartu su mokėjimo operacija persiųstais duomenimis.

10. Paysera informuoja lėšų gavėją apie sėkmingą mokėjimo įvykdymą.

11. Paysera, inicijuodama mokėjimo nurodymo pateikimą ir vykdymą, pateikia Mokėtojui ir gavėjui duomenis, leidžiančius identifikuoti mokėjimą ir Mokėtoją.

12. Paysera, teikdama Mokėjimo inicijavimo paslaugą, jokiu momentu nelaiko Mokėtojo lėšų, o iš karto įskaito jas į Gavėjo sąskaitą, išleidusi už jas elektroninius pinigus.

13. Jeigu inicijuojant mokėjimo nurodymą, Mokėtojo MPT prašo pakeisti slaptažodį, užpildyti anketą ar atsakyti į kokius nors klausimus, šie MPT klausimai taip pat gali būti pateikti Mokėtojui ir Paysera MIP terpėje bei Mokėtojui juos užpildžius atitinkamai perduoti Mokėtojo MPT, tam kad Mokėtojo pradėta mokėjimo operacija būtų įvykdyta. Tačiau Paysera negarantuoja, kad visais tokiais atvejais, kai Mokėtojo MPT prašo papildomos informacijos, tai bus įmanoma atlikti ir užbaigti Paysera MIP terpėje. Jeigu tokių veiksmų nepavyktų atlikti, Paysera informuos Mokėtoją apie tai, kad tolimesnis MIP teikimas konkrečiu atveju neįmanomas ir suteiks jam paprastas pervedimo instrukcijas dėl pervedimo atlikimo.

Atsakomybė

14. Paysera prisiima pilną atsakomybę už teisingą Mokėtojo mokėjimo nurodymo pateikimą Mokėtojo pasirinktam MPT bei pateiktų elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenų saugumą ir konfidencialumą.

15. Jei Paysera pagal Mokėtojo inicijuotą pervedimą suteikė MIP ir įskaitė Mokėtojo nurodytas lėšas gavėjui, tačiau dėl kokių nors priežasčių lėšos iš Mokėtojo sąskaitos nebuvo nuskaitytos ir pervestos ar buvo grąžintos Mokėtojui, Paysera laikys tokias lėšas Mokėtojo įsiskolinimu Pardavėjui.

Duomenų apsauga

16. Paysera, užtikrindama mokėjimo pervedimų saugumą ir Mokėtojų duomenų konfidencialumą, nesaugo jokių Mokėtojo duomenų, susijusių su personalizuotais saugumo požymiais (pvz. unikalių identifikatorių, slaptažodžių ar mokėjimo nurodymų patvirtinimo (autorizavimo) kodų) informacinių technologijų sistemose ir naudojamuose serveriuose. Visi gauti duomenys yra pateikiami paties asmens duomenų subjekto.

17. Visi Mokėtojo personalizuoti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys (personalizuoti saugumo požymiai) yra naudojami tik vienkartinės sesijos metu, jie yra perdavimo metu šifruojami ir Paysera sistemoje negali būti matomi, atkuriami ir panaudojami. Mokėtojas, kiekvieną kartą inicijuodamas mokėjimą privalo iš naujo patvirtinti savo tapatybę jo sąskaitą tvarkančiam MPT.

18. Visi Mokėtojo Paysera sistemoje pateikti duomenys mokėjimo vykdymo metu yra saugiu kanalu, kuris yra apsaugotas SSL sertifikatu, perduodami MPT įstaigai.  Todėl Mokėtojo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys bei mokėjimo nurodymų patvirtinimo (autorizavimo) kodai išlieka saugūs ir negali būti perimti trečiųjų asmenų.

19. Paysera sistemoje mokėjimo paslaugų teikimo tikslu (konkrečiai teikiant MIP) yra renkami ir saugomi šie duomenys apie mokėjimo pervedimą: mokėtojo vardas ir pavardė (arba pavadinimas); asmens kodas, mokėjimo data; mokėjimo suma; mokėjimo paskirtis; mokėtojo el. pašto adresas; mokėtojo sąskaitos numeris.

20. Paysera informuoja Mokėtoją apie tai, jog jo asmens duomenys bus tvarkomi Paysera ir Mokėtojas, inicijuodamas mokėjimo nurodymą Paysera sistemoje MIP pagalba, sutinka, kad Paysera tvarkytų ir saugotų jo asmens duomenis. Mokėtojui, nesutikus, jog jo asmens duomenys bus tvarkomi Paysera, arba vėliau asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu pateikus rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, paslauga Mokėtojui negali būti teikiama.

21. Paysera tvarko asmens duomenis, laikydamasi šių nuostatų:

21.1. neprašo pateikti kitų duomenų, išskyrus tuos, kurių reikia Mokėjimo inicijavimo paslaugai teikti;

21.2. užtikrina, kad informacija apie Mokėtoją, gauta teikiant Mokėjimo inicijavimo paslaugą, būtų suteikta tik lėšų gavėjui ir tik gavus aiškų paslaugų naudotojo sutikimą;

21.3. nesaugo neskelbtinų paslaugų naudotojo mokėjimo duomenų, t.y. tokių duomenų, kuriuos panaudojus galima sukčiauti ir kurie apima personalizuotus saugumo požymius;

21.4. užtikrina, kad Mokėtojo personalizuoti saugumo požymiai nebūtų prieinami kitoms šalims, išskyrus patį Mokėtoją ir personalizuotų saugumo požymių išdavėją (atitinkamą MPT);

21.5. nenaudoja duomenų kitais tikslais nei Mokėjimo inicijavimo paslaugai teikti, neturi prieigos prie duomenų ir jų nesaugo kitais, nei minėti, tikslais;

21.6. nekeičia sumos, gavėjo ar kitų mokėjimo operacijos savybių;

21.7. įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, kaip nustatyta asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

21.8. įgyvendina priemones, skirtas užkirsti kelią mokėjimo inicijavimo paslaugomis pasinaudoti asmenims, siekiantiems apgaule įgyti lėšų arba jas užvaldyti.

22. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su Paysera turimais jo asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

23. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Paysera nemokamai pataisytų visus jo asmens duomenų netikslumus juos ištrintų, apribotų arba perkeltų. Taip pat asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai reikalinga tinklalapyje nurodytoms paslaugoms teikti. Atkreiptinas dėmesys, jog teisė reikalauti nedelsiant ištrinti asmens duomenis gali būti ribojama ar negalima dėl Paysera kaip mokėjimo paslaugų teikėjo teisės aktais nustatytos prievolės saugoti duomenis apie kliento tapatybės nustatymą, mokėjimo operacijas, sudarytas sutartį ir kt. teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

24. Asmens duomenys Mokėjimo iniciavimo paslaugos tikslu yra saugomi 3 metus nuo jų gavimo.

25. Prašymą dėl susipažinimo, pataisymų ar nesutikimo galite siųsti elektroniniu paštu adresu: pagalba@paysera.lt. Prašyme turi būti aiškiai nurodytas vardas ir pavardė. Paysera duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: dpo@paysera.com.

Baigiamosios nuostatos

26. Mokėtojui, naudojantis Paysera paslaugomis rekomenduoja susipažinti su saugaus naudojimosi Paysera sistema patarimais ir rekomendacijomis.

27. Mokėtojai turi teisę teikti skundus ar pretenzijas dėl suteiktų mokėjimo paslaugų, bendru el. paštu pagalba@paysera.lt. Rašytinis Mokėtojo skundas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių Paysera negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, Paysera pateikia negalutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 darbo dienų.

28. Šios Taisyklės įsigalioja Mokėtojui inicijuojant mokėjimo nurodymą, naudojantis Paysera sistemoje teikiama MIP. Asmuo, naudodamasis MIP Paysera sistemoje pripažįsta, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

29. Paysera pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias Taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių Taisyklių versija.