PDF
Обратно към списъка

Актуализация: 26.07.2019

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ИНИЦИИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

Доставик на услуга по иницииране на плащане, Paysera – "Paysera LT" UAB, идентификационен код: 300060819, официален адрес: гр. Вилнюс , LT-04326, ул. Менулио № 7, e-mail адрес: info@paysera.lt, телефон: +370 52071558, лиценз за дружество за електронни пари No. 1, издаден на 27/09/2012 г., издаден и под надзорния контрол на Централна Банка на Литва; идентификационен код: 188607684, адрес: гр. Вилнюс, ул. Žirmūnų № 151, e-mail адрес: pt@lb.lt, телефон: (8 5) 268 050; данните за "Paysera LT" UAB (наричано за краткост "Paysera") се събират и съхраняват в Търговския регистър на Република Литва.

Платец – физическо или юридическо лице, което има разплащателна сметка (сметки) в друга институция (институции) на доставчик на платежни услуги и позволява да се изпълняват или подават платежни нареждания от тази разплащателна сметка (сметки), като се използват услугите, предоставени от Paysera, описани в настоящите Правила.

Услуга по иницииране на плащане, УИП – платежна услуга, когато по искане на платеца е инициирано платежно нареждане от разплащателната сметка, открита в институцията на друг доставчик на платежни услуги, чрез доставчика на услугата по иницииране на плащане.

Доставчик на платежни услуги, ДПУ – съгласно настоящите правила под доставчик на платежни услуги се разбира институция, в която Платецът има разплащателна сметка, от която възнамерява да изпълни платежно нареждане (например банки, други кредитни институции и т.н.).

Правила – настоящите правила за предоставяне на услугата по иницииране на плащане.

Общи характеристики на УИП

1. Тези Правила определят функционирането на УИП в системата Paysera, осигуряват основните характеристики на УИП, регулират подаването на данни на Платеца за целите на предоставянето на УИП, както и сигурността и поверителността на тези данни. 

2. УИП, предоставена от Paysera, позволява на Платеца да влезе в личното си електронно банкиране чрез системата Paysera и да потвърди (авторизира) автоматично формирано платежно нареждане към институцията на ДПУ на Платеца, т.е. Платецът инициира и потвърждава платежно нареждане без да влиза директно в системата на електронното си банкиране, а чрез софтуерно решение, създадено от Paysera.

3. УИП в системата Paysera не води до начисляване на допълнителни такси за Платеца, въпреки че Платецът, съгласно настоящите Правила, е информиран, че за него се прилага стандартна комисионна за превод от страна на институцията на неговия ДПУ за съответния тип паричен превод. Ако ДПУ на Платеца информира за цената на такъв паричен превод, Paysera от своя страна също уведомява Платеца, преди Платецът да авторизира платежното нареждане.

Подробно описание на функционирането на УИП

4. При подаване на искане за иницииране на платежно нареждане от своята разплащателна сметка, Платецът предоставя данните за своето електронно банкиране на сигурния УИП посредник (уеб сайт), като ги въвежда в съответните полета, за да изпълни плащането. Ползвайки тези данни, системата Paysera автоматично влиза в електронното банкиране на Платеца и инициира платежното нареждане. Когато изпълнява тази функция, Paysera не събира и не съхранява никакви данни за електронно банкиране, предоставени от Платеца (персонализирани защитни данни) и крайният получател на данните е получателят на плащането, както е посочен от Платеца в платежното нареждане. Информацията, използвана от Paysera при влизането в електронното банкиране на Платеца (идентификационен код на клиента, парола, генератор на кодове, пароли за карти и т.н.), е криптирана и се използва само за еднократно иницииране на платежното нареждане по време на една сесия. като сесията се поддържа единствено докато се получи потвърждението за плащане от ДПУ, но не повече от 10 (десет) минути.

5. Във всеки отделен случай на предоставяне на услугата Платецът дава своето съгласие да инициира УИП по електронен път, като въведе данните си за електронно банкиране. Чрез използването на УИП на Paysera Платецът лично от свое име и едностранно инициира подаване на платежно нареждане към избрания ДПУ. Платежното нареждане може да бъде анулирано до момента на съгласието за стартиране на УИП, дадено от Платеца.

6. Ако Платецът има няколко разплащателни сметки в определена институция на ДПУ, Платецът избира сметката, от която възнамерява да изпълни платежното нареждане.

7. Paysera автоматично формира платежно нареждане, съгласно данните на Платеца, предоставени на Paysera, като също така посочва:

7.1. ако получателят на средства е клиент на Paysera, от когото Платецът възнамерява да закупи стоки или услуги, основанието за плащането се показва автоматично, съгласно данните на получателя на средствата в системата, които по-късно ще помогнат на получателя на средствата лесно да разпознае платежното нареждане, закупените стоки или услуги и основанието за плащането;

7.2. сумата на плащането, потвърдена от Платеца по време на инициирането на платежното нареждане;

7.3. след като се формира платежно нареждане, данните за сумата, получателя на средствата или други данни за транзакцията не могат да бъдат променени.

8. Платецът потвърждава (авторизира) платежно нареждане, автоматично създадено от Paysera.

9. След предоставянето на услугата по успешно иницииране на платежно нареждане, чрез траен носител Paysera предоставя на Платеца и получателя на средствата потвърждение за успешното иницииране на платежното нареждане и успешното му изпълнение, което в същото време е и потвърждение, че платежното нареждане е надлежно инициирано в институцията на ДПУ, която обработва сметката на платеца. Заедно с тази информация, Paysera предоставя данните, които позволяват на платеца и получателя на средствата да разпознаят платежната операция, сумата на платежната операция и в някои случаи (например, като се използва услугата за предоставяне на ЕГН) получателят на средствата да разпознае Платеца заедно с данните, изпратени с платежната операция.

10. Paysera уведомява получателя на средствата за успешното изпълнение на платежно нареждане.

11. При предоставянето на УИП Paysera предоставя на Платеца и на получателя данни, които позволяват да се идентифицират платежната операция и Платецът.

12. При предоставяне на УИП Paysera не задържа средствата на Платеца в който и да е момент.

13. В случай, че ДПУ на Платеца иска да се смени парола, да се попълни въпросник или да бъде даден отговор на някои въпроси при иницииране на платежно нареждане, тези въпроси също могат да бъдат предоставени на Платеца чрез УИП посредника и да бъдат предадени на ДПУ на Платеца, след като Платецът попълни въпросника, за да може транзакцията да бъде изпълнена. Въпреки това, Paysera не дава никакви гаранции, че във всички подобни случаи, когато ДПУ на Платеца иска да бъде предоставена допълнителна информация, това ще бъде възможно да се извърши и изпълни чрез УИП посредника. В случай, че изпълнението на такива действия е невъзможно, Paysera уведомява Платеца, че предоставянето на УИП в конкретния случай не е възможно и предоставя на Платеца стандартни инструкции за изпълнение на платежно нареждане.

Отговорност

14. Paysera поема пълната отговорност за правилното подаване на платежно нареждане на Платеца към ДПУ, избран от Платеца, както и за сигурността и поверителността на данните за влизане в системата на електронното банкиране, предоставени от Платеца.

15. В случай, че Paysera предостави УИП, съгласно платежното нареждане, инициирано от Платеца и съгласно тази информация средствата, посочени от Платеца, са излъчени за получателя на средствата, но по някаква причина средствата не са удържани и прехвърлени или са върнати на Платеца, Paysera ще счита тези средства за задължение на Платеца към получателя на средствата.

16. Ако Платецът установи неоторизирана или неправомерно изпълнена платежна операция чрез услугите на Paysera, Платецът трябва да се свърже с оператора на разплащателната си сметка по процедурата, посочена в споразумението със своя оператор.

Защита на данните

17. Paysera, като гарантира сигурността на паричните преводи и поверителността на данните на Платците, не съхранява никакви данни на Платеца, свързани с персонализирани защитни данни (например уникален идентификатор, пароли или кодове за потвърждение (авторизация) на платежно нареждане) в използваните ИТ системи и сървъри. Всички получени данни се подават от самия субект на личните данни.

18. Всички персонализирани данни за вход в системата на електронно банкиране (персонализирани защитни данни) на Платеца се използват само по време на еднократна сесия; те са криптирани по време на предаването и не могат да бъдат видяни, възстановени или използвани в системата Paysera. Всеки път, когато Платецът подава искане за иницииране на платежно нареждане, той/тя трябва да потвърди отново своята самоличност на ДПУ, който управлява неговата/нейната сметка.

19. Всички данни, предоставени от Платеца в системата Paysera по време на изпълнение на плащането, се предават към институцията на ДПУ чрез безопасен канал, обезпечен със сертификат SSL. Следователно данните за вход в системата на електронното банкиране на Платеца и кодовете за потвърждение (авторизация) на платежното нареждане остават сигурни и не могат да бъдат прихванати от трети лица.

20. За целите на предоставянето на УИП се събират и съхраняват следните данни за паричен превод: пълно име, личен национален номер - ЕГН (ако се предава заедно с платежното нареждане), дата на плащане, сума на плащане, основание за плащане, имейл адрес и номер на сметка на Платеца.

21. Paysera уведомява Платеца, че неговите лични данни ще бъдат обработени от Paysera и Платецът, като инициира платежно нареждане в системата Paysera чрез УИП, се съгласява неговите лични данни да бъдат управлявани и съхранявани от Paysera. Ако Платецът не е съгласен личните му данни да се обработват от Paysera, услугата не се предоставя на Платеца.

22. Paysera обработва личните данни в съответствие със следните условия:

22.1. не изисква подаването на каквито и да е други данни, освен тези, които се изискват за предоставяне на УИП;

22.2. гарантира, че информацията за Платеца, получена при предоставянето на УИП, се предоставя само на получателя на средствата и само след получаване на ясно съгласие от страна на Платеца;

22.3. не съхранява чувствителни данни за плащане на Платеца, т.е. данни, които могат да бъдат използвани за извършване на измами, и които включват персонализирани защитни данни;

22.4. гарантира, че персонализираните защитни данни не са достъпни за други страни, освен за самия Платец и емитента на персонализираните защитни данни (съответния ДПУ);

22.5. не използва данните за цели, различни от предоставяне на УИП; няма достъп до и не съхранява данните за други цели, освен посочените;

22.6. не променя сумата, получателя и други елементи на платежната транзакция;

22.7. прилага подходящи организационни и технически мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, промяна, разкриване и всякакви други незаконни действия, посочени в законодателството, регламентиращо обработката на лични данни;

22.8. въвежда мерки за предотвратяване на използването на УИП от лица, които се стремят да придобият или поемат контрол върху средствата чрез измама.

23. Притежателят (субектът) на личните данни има право да поиска да се запознае с личните данни, съхранявани от Paysera, да се запознае как се обработват, както и да поиска да му бъде предоставена такава информация, отнасяща се до него. Данните могат да бъдат предоставяни безплатно веднъж на календарна година, но в други случаи за предоставянето на такива данни може да бъде начислена такса в размер, който не надвишава стойността на предоставянето на данните.

24. Субектът на лични данни има право да поиска от Paysera да коригира безплатно неточностите в неговите/нейните лични данни или да изтрие, ограничи или да ги прехвърли. Субектът на лични данни има също така правото да не се съгласи да се обработват неговите лични данни и да се разкриват на трети лица, освен когато това е необходимо за предоставянето на услуги, указани на уеб сайта. Моля, имайте предвид, че правото да бъде поискано незабавно изтриване на лични данни може да бъде ограничено или невъзможно поради правни задължения на Paysera, като доставчик на платежни услуги, да защитава данните за идентификация на клиента, платежни операции, сключени споразумения и т.н. за определения от закона срок.

25. За целите на предоставяне на УИП личните данни се съхраняват в продължение на 3 години след получаването им.

26. Заявки за достъп, корекция и отказ може да бъдат изпращани по електронна поща на адрес: support@paysera.bg. В искането Клиентът трябва да посочи точно своето име и фамилия. Данните за контакт с длъжностното лице на Paysera, отговарящо за защитата на личните данни, са следните: dpo@paysera.com.

Заключителни разпоредби

27. Платецът, използващ услугите на Paysera, трябва да се запознае с инструкциите и препоръките за безопасна употреба на системата Paysera.

28. Настоящите Правила са обект на законодателството на Република Литва, дори ако спорът между Платеца и Paysera попада под юрисдикцията на държава, различна от Република Литва.

29. Платецът има право да подаде искове и жалби относно предоставените платежни услуги на централния имейл адрес: support@paysera.bg. Писмена жалба на Платеца се разглежда не по-късно от 15 работни дни от деня на получаването й. В изключителни случаи, когато поради обстоятелства, които са извън контрола на Paysera, отговорът не може да бъде предоставен в рамките на 15 работни дни, Paysera трябва да предостави неокончателен отговор. Във всеки случай, отговорът се предоставя не по-късно от 35 работни дни.

30. Ако Платецът не е удовлетворен от решение на Paysera, той/тя има право да ползва други правни средства за защита и:

30.1. да подаде иск към Централна банка на Литва на адрес: гр. Вилнюс, LT-01121, ул. Totorių 4, или гр. Вилнюс, LT-09128, ул. Žirmūnų 151, и/или на имейл: info@lb.lt или pt@lb.lt.

30.2. Ако Платецът е потребител, той/тя също така има право да се свърже с Централна банка на Литва като институция, която разрешава потребителски спорове по извънсъдебен път (повече).

31. В случай, че спорът не бъде разрешен по взаимно съгласие или по друг извънсъдебен път, спорът се решава от съдилищата, следвайки законовата процедура, установена съгласно местоположението на офиса на Paysera.

32. Настоящите правила влизат в сила след иницииране на платежно нареждане от страна на Платеца, като се използва УИП, предоставена от системата Paysera. Лицето, използващо УИП в системата Paysera, потвърждава, че е запознат/-а с настоящите Правила, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

33. Paysera си запазва правото да изменя тези Правила едностранно по всяко време и тези изменения влизат в сила след публикуването им. Препоръчва се потребителите винаги да се запознават с последната версия на тези Правила, публикувани на уеб страницата на Paysera.