Pdf
Wróć do spisu treści

Zaktualizowana umowa weszła w życie: 2018-07-20

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INICJOWANIA PŁATNOŚCI

Dostawca usługi inicjowania płatności – „Paysera LT“, UAB, NIP 300060819, siedziba: Pilaitės pr. 16, Wilno, LT-04352, e-mail: info@paysera.lt, tel. +370 52071558. Licencja instytucji pieniądza elektronicznego nr 1, wydana 27-09-2012; licencja wydana i działalność nadzorowana przez Bank Litwy; kod identyfikacyjny 188607684, adres: ul. Žirmūnų 151, Wilno, e-mail: pt@lb.lt, tel. (8 5) 268 0501; dane o „Paysera LT“, UAB gromadzone i przechowywane w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej (dalej – Paysera).

Płatnik – osoba fizyczna (prywatna) lub prawna, która inicjuje zlecenie płatności w systemie Paysera z użyciem świadczonej przez Paysera usługi Inicjowania płatności.

Usługa inicjowania płatności (UIP) – usługa inicjowania na wniosek Płatnika przez Dostawcę usługi inicjowania płatności polecenia płatności związanego z rachunkiem w instytucji innego dostawcy usług płatniczych.

Dostawca usług płatniczych (DUP) – w niniejszym regulaminie ujęty jako Dostawca usług płatniczych, który obsługuje rachunek Płatnika z którego Płatnik ma zamiar wykonać płatność (np. bank, inne instytucje kredytowe itp.).

Podstawowe właściwości usługi inicjowania płatności

1. Niniejszy Regulamin ustala działanie w systemie Paysera świadczenia Usługi inicjowania płatności, określa podstawowe właściwości Usługi inicjowania płatności, reguluje przekazywanie danych Płatnika w celu Usługi inicjowania płatności oraz bezpieczeństwo i poufność tych danych.

2. Świadczona przez Paysera Usługa inicjowania płatności oferuje Płatnikowi możliwość logowania do systemu bankowości elektronicznej, złożenia wygenerowanego automatycznie polecenia płatności dla swojego DUP i jego potwierdzenia (autoryzacji). Tj. Płatnik inicjuje i składa zlecenie płatności nie przez bezpośrednie logowanie do systemu bankowości elektronicznej, lecz przez opracowane przez Dostawcę usługi inicjowania płatności rozwiązanie aplikacyjne.

3. Usługa inicjowania płatności w systemie Paysera nie stwarza dodatkowych kosztów dla Płatnika, jednak niniejszym Regulaminem Płatnik jest powiadamiany o tym, że płatność zostanie obciążona standardową prowizją DUP za przelewy określonego typu, którą pobiera DUP Płatnika. Jeśli DUP płatnika powiadomi o cenie takiego przelewu, Paysera również powiadomi o tym Płatnika przed autoryzacją przelewu.

Szczegółowy opis działania Usługi inicjowania płatności

4. Inicjujący polecenie płatności z własnego rachunku rozliczeniowego Płatnik podaje swoje dane bankowości elektronicznej w opracowanym przez Paysera bezpiecznym środowisku UIP (witrynie), które wpisuje do odpowiednich pól w systemie Paysera. System Pyasera wykorzystuje podane dane do automatycznego połączenia z bankowością elektroniczną Płatnika i inicjowania polecenia płatności. 4.Wykonując tę funkcję Paysera nie zbiera, nie gromadzi i nie przechowuje podanych przez Płatnika danych bankowości elektronicznej (indywidualnych danych uwierzytelniających), zaś odbiorcą końcowym danych jest podany przez Płatnika odbiorca płatności. Informacje, które są wykorzystywane do logowania w bankowości elektronicznej Płatnika (numer identyfikacyjny klienta, hasło, hasło generatora, numery karty haseł i in.), są szyfrowane i wykorzystywane tylko do jednorazowej inicjacji polecenia płatności i tylko w jednej sesji; sesja trwa wyłącznie do chwili otrzymania od DUP autoryzowanego potwierdzenia płatności.

5. Płatnik wyraża zgodę na inicjację UIP drogą elektroniczną podając dane bankowości elektronicznej. Płatnik, korzystając z UIP Paysera, jednostronnie i w swoim imieniu inicjuje przesłanie polecenia płatności do wybranego DUP. Odwołanie polecenia płatności jest możliwe do chwili, w której Płatnik wyraził zgodę na inicjację UIP.

6. Jeśli Płatnik w konkretnej instytucji DUP posiada więcej niż jedno konto, w procesie płatności Płatnik wybiera to konto, z którego ma zamiar wykonać płatność.

7. Paysera świadczy na korzyść Płatnika UIP i automatycznie generuje polecenie płatności na podstawie udostępnionych dla Paysera danych Płatnika, wskazując również:

7.1. jeśli beneficjentem środków jest Sprzedający (klient Paysera), którego usługi lub towary ma zamiar nabyć Płatnik – na podstawie danych systemowych Sprzedającego zostaje automatycznie wygenerowany tytuł płatności, na którego podstawie Sprzedający (beneficjent środków) może w prosty sposób zidentyfikować polecenie płatności i w jakim celu (towary lub usługi) zostało wykonane;

7.2. kwotę płatności, którą w chwili inicjowania polecenia płatności została wskazana i potwierdzona przez Płatnika;

7.3. po wygenerowaniu polecenia płatności nie ma możliwości zmiany kwoty, beneficjenta czy innych danych transakcji.

8. Płatnik potwierdza (autoryzuje) wygenerowane automatycznie przez Paysera polecenie płatności.

9. Po pomyślnym przeprowadzeniu inicjacji polecenia płatności Paysera przedstawia dla Płatnika i odbiorcy potwierdzenie odpowiedniej inicjacji polecenia płatności i pomyślnego wykonania polecenia płatności. Razem z powyższą informacją Paysera udostępnia dane, które umożliwiają płatnikowi i odbiorcy identyfikację transakcji płatniczej, kwoty transakcji i, w określonych wypadkach (np. w wypadku korzystania z usługi przekazania kodu osobowego), identyfikacji Płatnika przez odbiorcę razem z danymi udostępnionymi w transakcji płatniczej.

10. Paysera powiadamia beneficjenta środków o pomyślnym wykonaniu płatności.

11. Paysera, inicjując złożenie i wykonanie polecenia płatności, przedstawia dla Płatnika i beneficjenta dane, które umożliwiają identyfikację płatności i Płatnika.

12. Paysera, świadcząc Usługę inicjowania płatności, w żadnej chwili nie przechowuje środków Płatnika, lecz natychmiast księguje je na rachunek Beneficjenta dokonując rozliczenia pieniądzem elektronicznym.

13. Jeśli podczas inicjacji polecenia płatności DUP Płatnika żąda zmiany hasła, wypełnienia ankiety lub odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, te żądania DUP mogą być przedstawione dla Płatnika również w środowisku UIP Paysera i po udzieleniu odpowiedzi odpowiednio przekazane do DUP Płatnika, aby rozpoczęta przez Płatnika transakcja płatności została pomyślnie wykonana. Jednak Paysera nie udziela gwarancji, że w każdym takim przypadku żądania przez DUP Płatnika dodatkowych informacji środowisko UIP Paysera umożliwi wykonanie i zakończenie takiego żądania. Jeśli niektóre czynności nie zostaną wykonane, Paysera powiadomi Płatnika o tym, że dalsze świadczenie UIP w konkretnym przypadku jest niemożliwe i udzieli zwykłej instrukcji do wykonania zwykłego przelewu.

Odpowiedzialność

14. Paysera podejmuje pełną odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie polecenia płatności Płatnika dla wybranego DUP Płatnika oraz bezpieczeństwo i poufność danych dostępu do bankowości elektronicznej.

15. Jeśli Paysera wyświadczyła UIP na podstawie zainicjowanego przez Płatnika polecenia płatności i przekazała wskazane przez Płatnika środki dla beneficjenta, jednak z jakichkolwiek powodów środki nie zostały podjęte i przelane z rachunku Płatnika lub zostały zwrócone dla Płatnika, Paysera uznaje takie środki za zadłużenie Płatnika wobec Sprzedającego.

Ochrona danych

16. Paysera, zapewniając bezpieczeństwo przelewów płatniczych i poufność danych Płatników, nie przechowuje w systemach technologii informatycznych i wykorzystywanych serwerach jakichkolwiek danych Płatnika związanych z indywidualnymi danymi uwierzytelniającymi (np. unikatowych numerów identyfikacyjnych, haseł lub kodów potwierdzenia (autoryzacji) poleceń płatności). Wszystkie przekazane dane udostępnia podmiot danych osobowych. Wszystkie przekazane dane udostępnia podmiot danych osobowych.

17. Wszystkie indywidualne dane dostępu do bankowości elektronicznej Płatnika (indywidualne dane uwierzytelniające) są wykorzystywane wyłącznie w trakcie pojedynczej sesji, podlegają szyfrowaniu w chwili przekazania i nie mogą być widoczne, odtworzone i wykorzystane w systemie Paysera. Płatnik, każdorazowo inicjując płatność, powinien od nowa poświadczyć swoją tożsamość dla zarządzającego jego rachunek DUP.

18. Wszystkie udostępnione przez Płatnika podczas wykonywania płatności w systemie Paysera dane są przekazywane dla instytucji DUP bezpiecznym kanałem, który jest chroniony przez certyfikat SSL.  Dlatego dane dostępu do bankowości elektronicznej Płatnika oraz hasła potwierdzenia (autoryzacji) poleceń płatności pozostają bezpieczne i nie mogą być przejęte przez osoby trzecie.

19. System Paysera w celu świadczenia usługi płatności (konkretnie – świadczenia UIP) gromadzi i przechowuje następujące dane o przelewach płatniczych: imię i nazwisko (lub nazwa) płatnika; kod osobowy; data płatności; kwota płatności; tytuł płatności; adres e-mail płatnika; numer rachunku płatnika.

20. Paysera informuje Płatnika o tym, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez Paysera i Płatnik, inicjując za pomocą UIP polecenie płatności w systemie Paysera, wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych przez Paysera. Jeśli Płatnik nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Paysera, lub w późniejszym terminie osobiście, listownie lub drogą elektroniczną wyraża na piśmie brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla Płatnika usługa nie może być świadczona.

21. Paysera przetwarza dane osobowe zgodnie z następującymi zasadami:

21.1. nie żąda udostępnienia innych danych, z wyjątkiem niezbędnych do świadczenia Usługi inicjowania płatności;

21.2. zapewnia, że informacje o Płatniku, pozyskane w trakcie świadczenia Usługi inicjowania płatności, zostaną udostępnione wyłącznie dla beneficjenta środków i wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika usług;

21.3. nie przechowuje poufnych danych płatności użytkownika usług, czyli takich danych, które mogą być użyte do popełnienia oszustwa i obejmują indywidualne dane uwierzytelniające;

21.4. zapewnia, że indywidualne dane uwierzytelniające Płatnika nie są dostępne dla innych osób, z wyjątkiem Płatnika i wydającego indywidualne dane uwierzytelniające (właściwego DUP);

21.5. nie wykorzystuje danych w celach innych niż świadczenie Usługi inicjowania płatności, nie posiada dostępu do danych i nie przechowuje ich w celach innych niż wymienione;

21.6. nie zmienia kwoty, odbiorcy lub innych właściwości transakcji płatniczej;

21.7. wdraża odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, które są przeznaczone do ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zniekształceniem, ujawnieniem, a także przed każdym innym bezprawnym przetwarzaniem, tak jak to określono w przepisach prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych;

21.8. wdraża środki zapobiegające możliwości wykorzystania usług inicjacji płatności dla osób zamierzających zdobycie środków w drodze oszustwa lub ich przywłaszczenie.

22. Podmiot danych osobowych ma prawo żądać wglądu do posiadanych przez Paysera jego danych osobowych, informacji o sposobach ich przetwarzania oraz udostępnienia takich danych. Jeden raz w roku kalendarzowym dane mogą być udostępnione nieodpłatnie, lecz w innych przypadkach udostępnienie danych może zostać ustanowiona opłata, która nie może przekraczać kosztów udostępnienia danych.

23. Podmiot danych osobowych ma prawo żądać, aby Paysera nieodpłatnie sprostowała wszelkie niedokładności jego danych osobowych, je usunęła, ograniczyła lub dokonała przeniesienia. Ponadto, podmiot danych osobowych ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ich ujawnienia dla osób trzecich, z wyjątkiem przypadków gdy to jest konieczne do świadczenia usług wymienionych na stronie internetowej. Należy zauważyć, że prawo żądania natychmiastowego usunięcia danych osobowych może być ograniczone lub niemożliwe do realizacji z powodu nałożonego na Paysera ustawowego obowiązku dostawcy usług płatniczych do ochrony danych dotyczących identyfikacji klienta, transakcji płatniczych, zawartych umów i innych przez określony w przepisach prawnych termin.

24. Dane osobowe zebrane w celu świadczenia Usługi inicjacji płatności są przechowywane przez 3 lata od chwili ich otrzymania.

25. Wniosek o dostęp, sprostowanie lub sprzeciw należy nadać na adres e-mail: pomoc@paysera.pl. W treści wniosku należy podać dokładne imię i nazwisko. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Paysera: dpo@paysera.com.

Postanowienia końcowe

26. Korzystającemu z usług Paysera Płatnikowi zalecamy zapoznanie się z wytycznymi i rekomendacjami bezpiecznego korzystania z systemu Paysera.

27. Płatnicy mają prawo do składania reklamacji lub roszczeń odnośnie wyświadczonych usług drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@paysera.pl. Pisemna skarga Płatnika zostaje rozpatrzona nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia wpłynięcia skargi. W wyjątkowych przypadkach, gdy z powodów, które nie podlegają kontroli Paysera, udzielenie odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych jest niemożliwe, Paysera udziela wstępnej odpowiedzi. W dowolnym przypadku, termin ostatecznej odpowiedzi nie przekroczy 35 dni roboczych.

28. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili inicjacji przez Płatnika polecenia płatności korzystając z dostępnej w systemie Paysera UIP. Osoba, korzystająca z UIP w systemie Paysera, potwierdza, że ​​zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zgadza się z nim i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

29. Paysera zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili i takie zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu. Paysera zaleca użytkownikom zapoznanie się z najnowszą wersją niniejszego Regulaminu.