Pdf
Kthehu te përmbajtja

Azhurnuar me 16 Shtator 2019

Marrëveshja e Shërbimeve të Përgjithshme të Pagesave për Klientë Individual

1. Dispozitat e përgjithshme

1.1. Marrëveshja e tanishme përmbyllet midis Paysera dhe Klientit.

1.2. Objekti i Marrëveshjes: kjo Marrëveshje përcakton termat dhe kushtet kryesore midis Klientit dhe Paysera kur Klienti regjistrohet në Sistem, hap një llogari në Paysera dhe përdor shërbime të tjera të ofruara nga Paysera. Kushtet e shërbimeve të veçanta të ofruara nga Paysera përcaktohen në Shtojcat e Marrëveshjes, marrëveshje dhe rregulla të tjera që janë pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshjeje. Këto kushte vlejnë për Klientin pasi Klienti të njihet me kushtet e marrëveshjes dhe të fillojë të përdorë shërbimet përkatëse. Përveç kësaj Marrëveshje, marrëdhënia midis Paysera dhe Klientit në lidhje me ofrimin e Shërbimeve rregullohet edhe nga akte ligjore të zbatueshme për Klientin, marrëveshje të lidhura me Klientin, marrëveshje të tjera, rregulla dhe parime të arsyeshmërisë, drejtësisë dhe drejtësisë.

1.3. Kjo Marrëveshje është një dokument me rëndësi domethënëse, i cili do të shqyrtohet me kujdes nga Klienti përpara se Klienti të vendosë të regjistrohet në Sistem, të hapë një llogari në Paysera dhe të përdorë Shërbime të tjera të ofruara nga Paysera. Ju lutemi lexoni me kujdes kushtet e kësaj Marrëveshjeje përpara se të vendosni të pajtoheni me ta. Kjo Marrëveshje së bashku me shtojcat e saj përcaktojnë rreziqet specifike që mund të shfaqen kur përdorni sistemin dhe siguron udhëzime për përdorim të sigurtë të sistemit.

1.4. Shtojcat e Marrëveshjes janë marrëveshje, sipas të cilave Klienti dhe Paysera bien dakord për përdorimin e shërbimeve përkatëse të specifikuara në shtesa. Kushtet e përcaktuara në shtesa janë dispozita të veçanta që mbizotërojnë mbi dispozitat e tjera të Marrëveshjes. Kur Klienti fillon të përdorë shërbime të cilat nuk janë përdorur më parë, do të zbatohen plotësimet shtesë përkatëse të Marrëveshjes. Në rast se ka nevojë për verifikim shtesë të llogarisë ose dokumente shtesë të Klientit janë të nevojshme për ofrimin e shërbimeve të zgjedhura rishtas, shërbimet do të aktivizohen vetëm pasi Klienti të kryejë të gjitha veprimet e përcaktuara nga Paysera.

1.5. Dispozitat e kësaj Marrëveshjeje që zbatohen vetëm për Përdoruesit, nuk do të zbatohen për Klientët të cilët nuk janë Përdorues dhe janë duke vepruar në bazë të kësaj Marrëveshjeje dhe / ose Shtojcave të saj për qëllimet e veprimtarisë së tyre të biznesit, komercial ose profesional.

1.6. Konceptet bazike të Marrëveshjës:

Te dhenat Personale çdo informacion në lidhje me personin individual identiteti i të cilit është i njohur ose mund të përcaktohet drejtpërdrejt ose indirekt duke përdorur një kod personal (numrin e identitetit kombëtar) dhe një ose më shumë veçori fizike, fiziologjike, psikologjike, ekonomike, kulturore ose sociale specifike për individi.

Dita e punës një ditë kur Paysera ofron shërbimet e saj, të përcaktuara nga Paysera. Paysera mund të caktojë ditë të ndryshme pune për shërbime të ndryshme, duke i specifikuar ato së bashku me çmimet.

Paratë Elektronike - paratë e Klientit të ngarkuara ose transferuar në dhe mbajtura në një Llogari Paysera, të caktuar për Transaksionet e Pagesave përmes Sistemit

Paysera Kompanitë e grupit Paysera, në varësi të vendit të banimit të Klientit, dhe personave të tjerë juridikë që mund të punësohen për qëllime të ofrimit të shërbimit; të gjitha shërbimet e Pagesave do të ofrohen vetëm nga kompani të licencuara. Një profil fillestar hapet nga kompania Paysera Ltd, bëhet identifikimi i duhur i Klientit, dhe një llogari IBAN jepet nga një kompani, e cila i përket grupit të kompanive Paysera dhe ka licencë për një veprimtari të tillë. Detajet ligjore të këtyre kompanive janë dhënë në fund të Marrëveshjes.

Marresi një person fizik ose juridik, një organizatë tjetër ose degë e saj, e specifikuar në Urdhrin e Pagesës si marrës i fondeve të transaksionit të Pagesës.

Deklaratanjë dokument i përgatitur dhe siguruar nga Paysera, i cili përfshin informacione rreth transaksioneve të pagesave të kryera gjatë një periudhe kohe të caktuar.

Çmimet –çmimet për shërbimet Paysera dhe transaksionet e konfirmuara nga Paysera në përputhje me rregulloret e përcaktuara.

Klienti një person fizik që ka regjistruar në Sistem dhe ka krijuar një Profil.

Identifikimi i Klientit - verifikimi i identitetit të Klientit sipas procedurës së përcaktuar në Sistem.

Tarifa - një tarifë e ngarkuar nga Paysera për një transaksion pagese dhe / ose shërbime të lidhura.

Transferimi i Pagesës - një transaksion pagese ku fondet transferohen në një llogari pagese të Marrësit me iniciativën e paguesit.

Urdhri i Pagesës –një urdhër (transferim pagese) nga Paguesi ose Marrësi i Ofruesit të Shërbimeve të Pagesave për të ekzekutuar një transaksion pagese.

Transaksioni i Pageses – një transferim parash ose një operacion i parave të gatshme / të iniciuara nga Paguesi ose Marrësi.

Shërbimi i pagesës- shërbime, gjatë sigurimit të të cilave krijohen kushte për të deponuar dhe tërhequr para nga llogaria e pagesës, si dhe të gjitha transaksionet që lidhen me menaxhimin e llogarisë së pagesës; transaksionet e pagesave, përfshirë transferimin e parave të mbajtura në llogarinë e pagesës të hapur në institucionin e ofruesit të shërbimit të pagesave të Përdoruesit të shërbimeve të pagesave, ose në një institucion tjetër pagese; transaksione pagese kur paratë i janë dhënë Përdoruesit të shërbimeve të pagesave nën një linjë krediti: transaksione pagese duke përdorur një kartë pagese ose një instrument të ngjashëm dhe / ose transferta krediti, përfshirë transferimet periodike; lëshimin dhe / ose pranimin e instrumenteve të pagesës; dërgesat e parave; shërbime për fillimin e pagesave; shërbimet e informacionit të llogarisë.

Instrumenti i Pageses – çdo instrument pagese që Sistemi lejon të lidhet me Llogarinë Paysera dhe të përdorë për të kryer Transferet e Pagesave.

Paguesi- një person fizik ose juridik, ose një organizatë tjetër ose dega e saj, i cili ka një llogari pagese dhe lejon të ekzekutojë një urdhër pagese nga kjo llogari, ose, në mungesë të një llogari pagese, paraqet një Urdhër Pagese.

Llogaria apo llogaria paysera - një llogari e hapur në Sistem në emër të Klientit dhe e përdorur për të bërë pagesa dhe transaksione të tjera pagese. Një llogari hapet vetëm pas identifikimit të Klientit.

Shërbimi - shërbimi i lëshimit dhe shëlbimit të parave elektronike dhe shërbimeve të tjera të ofruara nga Paysera; një shërbim pagese të ofruar nga Paysera, gjithashtu çdo shërbim tjetër i ofruar nga Paysera.

Aplikimi Paysera - një aplikacion mobil për administrimin e llogarisë Paysera, i instaluar dhe përdorur në pajisjet e lëvizshme.

Profili - rezultati i regjistrimit në sistemin kompjuterik, gjatë së cilës ruhen të dhënat personale të Klientit të regjistruar, krijohet një emër hyrje dhe përcaktohen të drejtat e Klientit në sistem.

Gjuha e pranuar – Lituanisht, Anglisht, Rusisht, Latvisht, dhe gjuhet polake.

Shtojca - një marrëveshje midis Paysera dhe Klientit për sigurimin dhe përdorimin e shërbimeve të ndara të ofruara nga Paysera. Një shtesë mund të identifikohet si një marrëveshje, rregullë, deklaratë, plan, ose në ndonjë mënyrë tjetër. Një shtesë është një pjesë integrale e kësaj Marrëveshjeje.

Autentifikimi i fortë i klientit - procedura e verifikimit të identitetit të një personi fizik ose juridik bazuar në përdorimin e dy ose më shumë elementeve të kategorizuar si njohuri (p.sh. fjalëkalimi statik, kodi, numri i identifikimit personal) , posedim (p.sh. shenjë, kartë inteligjente, telefon celular) dhe mosrespektimi (p.sh. karakteristikat biometrike, siç është gjurmët e gishtërinjve). Kjo procedurë zbatohet kur Klienti regjistrohet në llogarinë e tyre të pagesës në internet ose përmes mjeteve të tjera të hyrjes në distancë, fillon një transaksion elektronik të pagesave dhe, përmes mjeteve të qasjes në distancë, kryen çdo veprim që mund të lidhet me rrezikun e mashtrimit. në kryerjen e një pagese ose çfarëdo lloji tjetër të keqpërdorimit.

Sistemi - një zgjidhje softuerësh në faqet e internetit të Paysera, të zhvilluara nga Paysera dhe e përdorur për ofrimin e shërbimeve Paysera.

Marrëveshja - një marrëveshje midis Klientit dhe Paysera, e cila përfshin Marrëveshjen e Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave për klientët individual, dhe çdo kusht dhe dokument tjetër (shtesa, marrëveshje, rregulla, deklarata, etj.) , duke përfshirë por jo kufizuar në informacionin në faqet e internetit, i cili është referuar në këtë Marrëveshje të Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave për klientët individual.

Pëlqimi - pëlqimi i paguesit për të kryer një transaksion pagese të paraqitur sipas procedurës së përcaktuar në nenin 8 të marrëveshjes.

Fjalëkalimi (Fjalëkalimet) - çdo kod i krijuar nga Klienti në sistem, një kod i krijuar nga Klienti dhe i përdorur për Autentifikimin e Konsumatorit të fortë, ose një kod të siguruar për Klientin për të hyrë në Profil dhe / ose Llogaria Paysera, ose për fillimin, konfirmimin dhe menaxhimin e shërbimeve të ndara të Paysera, dhe / ose fillimin, autorizimin, zbatimin, konfirmimin dhe pranimin e një transaksioni pagese.

Pala – Paysera ose klienti. 

Identifikuesi Unik - një kombinim i shkronjave, numrave ose simboleve që Paysera, si ofrues i shërbimeve të pagesave, i ofron përdoruesit të shërbimeve të pagesave, dhe i cili përdoret për të identifikuar përdoruesin e shërbimeve të pagesave duke marrë pjesë në transaksionin e pagesave, dhe / ose llogarinë e përdoruesit të përdorur në transaksionin e pagesave.

Përdoruesi - një Klient i cili vepron në bazë të Marrëveshjes për qëllime që nuk kanë lidhje me aktivitetin e biznesit, tregtar ose profesional të këtij personi.

2. Regjistrimi në sistem dhe krijim i profilit

2.1. Për të filluar përdorimin e shërbimeve Paysera, Klienti duhet të regjistrohet në Sistem. Paysera ka të drejtë të refuzojë të regjistrojë Klientin e ri pa treguar arsyet, megjithatë, Paysera siguron që refuzimi për t'u regjistruar gjithmonë do të bazohet në arsye të rëndësishme që Paysera nuk ka ose nuk ka të drejtë të zbulojë.

2.2. Kur regjistroheni në Sistem, krijohet një Profil për Klientin. Profili është personal dhe vetëm pronari i tij, d.m.th. Klienti, ka të drejtë ta përdorë atë. Pasi Klienti të regjistrohet në Sistem dhe të jetë krijuar një Profil, një Llogari Paysera hapet automatikisht për Klientin. Llogaria Paysera funksionon sipas procedurës së parashikuar në nenet 4 dhe 5 të kësaj Marrëveshje.

2.3. Klienti do të posedojë vetëm një Profil.

2.4. Marrëveshja do të hyjë në fuqi dhe do të bëhet e vlefshme për një kohë të pacaktuar pasi Klienti të regjistrohet në Sistem, të njihet me Kushtet e kësaj Marrëveshje dhe të shprehë pëlqimin e tyre për t'u pajtuar me Kushtet.

2.5. Regjistrimi i Klientit në Sistem është konfirmimi i tyre që Klienti shpreh pëlqimin e tyre me Kushtet e Marrëveshjes dhe merr përsipër t'i përmbahet atyre. Paysera ofron shërbime për personat që kanë mbushur moshën 7 (shtatë) vjeç. Personave nën moshën 7 vjeç (shtatë) janë të ndaluar të përdorin shërbimet Paysera. Në rast se Klienti është nën moshën 18 vjeç (tetëmbëdhjetë), Klienti do të sigurojë një pëlqim me shkrim të përfaqësuesve ligjorë të Klientit (prindërit / kujdestarët) për të përdorur shërbimet Paysera. Paysera ka të drejtë të kërkojë një pëlqim me shkrim (të aprovuar nga noteri) nga përfaqësuesit ligjorë (prindërit /kujdestarët) të Klientit në çdo kohë. Nëse Klienti nuk paraqet pëlqimin me shkrim brenda kushteve të dhëna nga Paysera, Paysera ka të drejtën të pezullojë menjëherë ofrimin e të gjitha ose një pjese të shërbimeve.

2.6. Klienti konfirmon se ata kanë siguruar të dhënat e sakta kur regjistrohen në Sistem dhe nëse ka nevojë për të ndryshuar ose shtuar të dhëna, Klienti do të paraqesë vetëm të dhëna të sakta. Klienti do të mbajë koston për çdo humbje që mund të ndodhë për shkak të paraqitjes së të dhënave të pavlefshme.

2.7. Në mënyrë që Paysera të fillojë ose të vazhdojë ofrimin e Shërbimeve, Klienti do të konfirmojë profilin, sigurimin e një Shërbimi të ri ose një pjesë të një Shërbimi, dhe të kryejë procedurën e identifikimit të Klientit në rrethana dhe procedurat e përcaktuara në Marrëveshje ose në sistem. Procedura e identifikimit të klientit, konfirmimi i Profilit dhe ofrimi i Shërbimeve të reja kryhet për të siguruar mbrojtjen e interesave të Klientit dhe Paysera.

2.8. Paysera ka të drejtë të kërkojë të dhëna dhe / ose dokumente që do të ndihmojnë Paysera të identifikojë Klientin dhe / ose të marrë informacione të rëndësishme të nevojshme për ofrimin e duhur të Shërbimeve Paysera për Klientin. Të dhënat specifike dhe / ose dokumentet që duhet të dorëzohen do të tregohen në mesazhin për Klientin në lidhje me domosdoshmërinë e kryerjes së procedurave të identifikimit ose verifikimit.

2.9. Për të kryer një procedurë identifikimi, Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të sigurojë dokumentet origjinale dhe / ose kopjet e tyre dhe / ose kopjet e dokumenteve të vërtetuara nga një noter ose ndonjë person tjetër i autorizuar nga shteti.

2.10. Kushtet, lokacionet, procedurat dhe çmimet e procedures identifikimit klientit janë të specifikuara këtu.

2.11. Në raste të ndara, kur kryen detyra të përcaktuara nga legjislacioni ose nëse kërkohet për shkak të llojit të dokumentit (p.sh. origjinali i dokumentit duhet të sigurohet), Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të kryejë identifikimin e Klientit procedurë me një metodë specifike të treguar nga Paysera (p.sh. në degën e Shërbimit të Klientit).

2.12. Palët bien dakord që Klienti mund të konfirmojë (nënshkruajë) dokumente (psh. Marrëveshje, pëlqime, etj.) Me mjete elektronike (duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në nënshkrimin me një stilolaps në ekran).

2.13. Paysera ka të drejtë të kërkojë informacion shtesë dhe / ose dokumente që lidhen me Klientin ose transaksionet e kryera prej tyre, dhe ka të drejtë të pezullojë një transaksion të Klientit derisa Klienti të sigurojë informacion shtesë dhe / ose dokumente në lidhje me transaksionin e pezulluar. Paysera gjithashtu ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të plotësojë dhe azhurnojë në mënyrë periodike pyetësorin e Klientit. Nëse Klienti nuk jep informacion shtesë dhe / ose dokumente brenda një periudhe kohe të arsyeshme të caktuar nga Paysera, Paysera ka të drejtën të pezullojë ofrimin e të gjitha ose një pjese të Shërbimeve për Klientin. Paysera ka të drejtë të kërkojë kopje të dokumenteve të vërtetuara nga noteri dhe / ose të përkthyera në të paktën një nga gjuhët e pranueshme. Të gjitha dokumentet dhe informacionet përgatiten dhe sigurohen në kosto të Klientit.

2.14. Klienti do të marrë një njoftim në lidhje me konfirmimin e Profilit, sigurimin e një Shërbimi të ri ose ofrimin e ripërtërirë të Shërbimeve të Pezulluara përmes adresës së postës elektronike që u tregua gjatë regjistrimit në Sistem, ose përmes mesazhit SMS, nëse Klienti ka specifikuar vetëm një numër telefoni celular.

2.15. Klientit i është ndaluar të ketë më shumë se një Profil në sistem dhe të sigurojë të dhëna të pasakta gjatë regjistrimit në sistem. Nëse Klienti siguron të dhëna të pasakta, ata janë të detyruar ta korrigjojnë atë. Nëse, për shkak të të dhënave të pasakta, Klienti ka krijuar disa profile, ata do ta informojnë Paysera për këtë, në mënyrë që të gjitha Profilet e krijuara të bashkohen në një Profil. Në rast të shkeljes së kësaj dispozite, Klienti mund të bllokohet, transaksionet e paligjshme të pavlefshme, dhe informacioni t'i transmetohet institucioneve të zbatimit të ligjit, nëse është e nevojshme.

3. Çmimet e shërbimeve dhe procedura e Pagesave

3.1. Çmimet dhe termat për ofrimit e Shërbimeve Paysera përcaktohen në nenin përkatës të kësaj Marrëveshjeje, në Faqen e çmimeve, ose në Shtojcën kushtuar një Shërbimi specifik.

3.2. Nëse Paysera ul çmimet e përgjithshme për ofrimin e Shërbimeve që janë dhënë në Sistem, çmimet e reja do të aplikohen menjëherë pas publikimit të tyre pa marrë parasysh nëse është informuar Klienti, por vetëm nëse çmimet nuk janë ndryshuar në mënyra e përcaktuar sipas nenin 11.

3.3. Paysera komisionet e tarifave janë zbritur:

3.3.1. në kohën e transaksionit të pagesës;

3.3.2. nëse Tarifat e Komisionit nuk ishin zbritur gjatë ekzekutimit të një transaksioni pagese, Paysera ka të drejtë t'i zbritë ato më vonë, por jo më vonë se brenda 2 (dy) vjet pas ekzekutimit të Transaksionit të Pagesave. Klienti informohet për Tarifat e Komisionit të zbritura sipas procedurës së parashikuar në këtë artikull nga raporti i tarifave të komisionit për periudhën kohore kur zbritet Tarifa e Komisionit;

3.3.3. Tarifa e Komisionit për transaksionin i tregohet Klientit para transaksionit të pagesës (përveç nëse përcaktohet ndryshe në rregullat e Instrumentit ose Shërbimit të Pagesës).

3.4. Klienti konfirmon që ata kanë studiuar me kujdes Çmimet dhe Kushtet e Transfereve të Pagesave dhe Shërbimet e tjera Paysera që janë të aplikuar dhe të rëndësishme për Klientin.

3.5. Paysera ka të drejtë të heqë Tarifën e Komisionit nga Llogaria ku është kryer Transaksioni i Pagesave ose nga Llogaritë e tjera të hapura në Paysera.

3.6. Tarifa e Komisionit do të paguhet në valuten e treguar në Marrëveshje, Shtojcën e Marrëveshjes, ose në faqet e internetit të referuara në këtë Marrëveshje ose Shtojcën e tij.

3.7. Klienti merr përsipër të sigurojë një sasi të mjaftueshme parash në llogarinë e tyre për të paguar ose zbritur Tarifat e Komisionit. Nëse shuma e fondeve në valuten e treguar është e pamjaftueshme për të mbuluar Tarifën e Komisionit, Paysera ka të drejtën, por jo edhe detyrimin, të zbrisë Tarifën e Komisionit nga fondet e mbajtura në llogari në një valut tjetër, duke shndërruar valuten në atë të domosdoshme në përputhje me kursin e këmbimit të aplikuar nga Paysera te Klienti. Kursi standard i këmbimit të valutes Paysera është publikuar këtu. Nëse ka para në disa valuta të ndryshme në Llogari, Paysera mund ta këmbejë atë në valuten e pagueshme sipas rendit alfabetik të shkurtesave ndërkombëtare të valutave.

3.8. Klienti, që ka dështuar të paguaj Paysera'n për shërbimet e ofruara, me kërkesën e Paysera duhet të paguajë 0.05% interes për çdo ditë të vonuar.

4. Hapja e llogarisë Paysera. Lëshimi i parave elektronike dhe kushtet e kthimit të fondeve

4.1. Sipas kësaj Marrëveshje, Llogaria Paysera është hapur për Klientin në Sistem për një periudhë të pacaktuar kohe.

4.2. Llogaria Paysera lejon Klientin të deponoj, transferojë, mbaj në fondet e Llogarisë të destinuara për transferime, të kryejë transferime të parave lokale dhe ndërkombëtare, të paguajë kontribut, të marrë para në Llogari, të paguajë për mallra dhe shërbime dhe të kryejë transaksione të tjera që lidhen drejtpërdrejt me transferime të parave.

4.3. Fondet e mbajtura në llogarinë Paysera të Klientit konsiderohen Paratë Elektronike, të cilat Paysera lëshon pasi Klienti transferon ose depoziton para në llogarinë e tij Paysera. Pasi ka marrë paratë, Paysera ia krediton ato në llogarinë e Klientit, në të njëjtën kohë duke lëshuar para elektronike në vlerën nominale. Paraja Elektronike kreditohet dhe mbahet në llogarinë Paysera të Klientit.

4.4. Metoda specifike e deponimit ose transferit të fondeve në Llogarinë Paysera zgjidhet nga Klienti në Llogari duke zgjedhur seksionin "Shto Fonde", i cili përmban udhëzime për deponimin e fondeve për secilën metodë. Udhëzimet për deponimin e fondeve dhe të dhënat në të do të konsiderohen Identifikues Unik, të kërkuara për të kryer një transaksion pagese në një mënyrë të duhur.

4.5. Vlera nominale e Parasë Elektronike që do të lëshohet përkon me vlerën nominale të fondeve të deponuara ose transferuar në llogarinë Paysera.

4.6. Paratë elektronike të mbajtura në Llogarinë Paysera nuk janë deponim dhe Paysera në asnjë rrethanë nuk paguan ndonjë interes për Paranë Elektronike të mbajtur në Llogarinë Paysera dhe nuk ofron ndonjë përfitim tjetër që lidhet me periudhën kohore ku ruhen Paratë Elektronike.

4.7. Klienti mund të krijojë dhe të mbajë llogari të shumta Paysera në të njëjtin profil dhe t'i përdorë ato sipas gjykimit të tyre.

4.8. Me kërkesën e Klientit, Paratë Elektronike të mbajtura në Llogarinë e tyre Paysera do të riblehen në vlerën e tyre nominale në çdo kohë, përveç rasteve të përcaktuara në Marrëveshje, kur kufizimet aplikohen në Llogari.

4.9. Klienti paraqet kërkesën për shlyerjen e parave elektronike duke gjeneruar një urdhër pagesë për transferimin e parave elektronike nga llogaria e tyre Paysera në çdo llogari tjetër të specifikuar nga klienti (bankat dhe sistemet e pagesave elektronike në të cilat Paysera mund të transferojë para janë specifikuar këtu) ose tërhiqni paratë elektronike nga llogaria e tyre Paysera duke përdorur metoda të tjera të mbështetura nga Paysera dhe të treguara në sistem. Paysera ka të drejtë të aplikojë kufizime për shërbimin e parave elektronike, të specifikuara këtu.

4.10. Asnjë kushtë specifikë për shlyerjen e Parave Elektronike që do të ndryshojnë nga kushtet standarde për Transferet e Pagesave dhe transaksioneve të tjera të Pagesave të kryera në Llogarinë Paysera nuk do të zbatohen. Shuma e parave elektronike të riblera ose të transferuara zgjidhet nga Klienti.

4.11. Asnjë tarifë shtesë nuk do të aplikohet për shlyerjen e parave elektronike. Në rast të shpengimit të Shlyerjes së Parave Elektronike, Klienti paguan Tarifën e zakonshme të Komisionit për Transferimin e Pagesave të Parave të kryera ose tërheqjen, gjë që varet nga Transaksioni i Pagesave i kryer nga Klienti. Do të aplikohen Tarifat standarde të Komisionit Paysera për një transferim ose tërheqje të parave.

4.12. Me kusht që Klienti të përfundojë Marrëveshjen dhe të aplikojë me kërkesën për të mbyllur Llogarinë e tyre Paysera dhe të fshijë profilin e tij nga Sistemi, ose nëse Paysera përfundon ofrimin e shërbimeve të Llogarisë Paysera për Klientin dhe fshin profilin e Klientit nga Sistemi në rastet e parashikuara në Marrëveshje, fondet e mbajtura në Llogarinë Paysera transferohen në llogarinë bankare të Klientit ose në një llogari në një sistem tjetër elektronik të pagesave të treguar nga Klienti. Paysera ka të drejtë të heqë nga paratë e ripaguara shumat që i përkasin Paysera (tarifat për shërbimet e ofruara nga Paysera dhe shpenzimet të cilat nuk janë paguar nga Klienti, përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, gjobat dhe dëmet e bëra nga Paysera për shkak të një shkelja e Marrëveshjes e kryer nga Klienti, e cila është vendosur nga organizatat ndërkombëtare të kartelave të pagesave, institucionet e tjera financiare dhe / ose institucionet shtetërore). Në rast të një mosmarrëveshje midis Paysera dhe Klientit, Paysera ka të drejtë të ndalojë fondet në diskutim derisa të zgjidhet mosmarrëveshja.

4.13. Në rast se Paysera nuk arrin t’i kthejë paratë Klientit për shkaqe përtej kontrollit të Paysera, Klienti do të njoftohet menjëherë për të. Klienti duhet të tregojë menjëherë një llogari tjetër ose të sigurojë informacione shtesë të nevojshme për shlyerjen e parave (ekzekutimi i një pagese).

5. Perdorimi i llogarise Paysera

5.1. Klienti mund të menaxhojë Llogarinë Paysera duke hyrë në Profil me emrin e tyre të hyrjes dhe Fjalëkalimin dhe duke kryer vërtetimin shtesë (Autentifikim i fortë i Klientit).

5.2. Transaksionet e pagesave nga Llogaria Paysera e Klientit mund të ekzekutohen:

5.2.1. te llogaria e një përdoruesi tjetër në sistem;

5.2.2.për llogaritë bankare të Lituanisë, BE-së dhe të huaja (përveç bankave në vendet e huaja, Transaksionet e pagesave për të cilat janë të ndaluara: Paysera informon Klientin për vendet e tilla në sistem);

5.2.3. të llogarive në sistemet e tjera elektronike të pagesave të specifikuara në Sistem.

5.3. Kur Klienti paraqet një Urdhër Pagese për të kryer një Transfer Ndërkombëtar të Pagesave, Suplementi "Kushtet për Ekzekutimin e Transfereve Ndërkombëtare të Pagesave " zbatohet për ta përveç kësaj Marrëveshje.

5.4. Shkëmbimi i valutave bazohet në kursin e këmbimit të Paysera e vlefshme në momentin e konvertimit dhe azhurnohet dhe publikohet vazhdimisht këtu (kurset e këmbimit të valutave aplikohen menjëherë dhe pa një njoftim të veçantë).

5.5. Çmimet e hapjes dhe mirëmbajtjes së llogarisë Paysera janë dhënë në në faqen e çmimeve. Nëse klienti nuk ka hyrë në profil dhe ka kryer transaksione në llogari për më shumë se një vit, Paysera do të konsiderojë që profili dhe llogaria (et) nuk janë në përdorim (joaktive). Paysera ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe të mbyllë profilin dhe llogarinë (et), duke informuar klientin për profilet dhe llogaritë joaktive 30 ditë para përfundimit, me kusht që profilet dhe llogaritë nuk janë në përdorim dhe nuk ka fonde në llogaritë. Nëse të paktën një llogari joaktive ka fonde në të, Paysera do të lërë profilin të hapur dhe të mbyllë vetëm llogarinë (jo) joaktive. Nëse profili i klientit dhe llogaria (s) me fondet në to mbesin joaktiv për dy vjet, Paysera do të fillojë të aplikojë tarifën e komisionit për mirëmbajtjen e profilit joaktiv dhe llogarive me fonde në to, e cila ofrohet këtu.

5.6. Një bankë ose një sistem tjetër elektronik i transferimit të parave mund të aplikojë tarifa për transferimin e parave nga Llogaria e Klientit Paysera në llogarinë bankare të klientit, kartën ose llogarinë e pagesës të një sistemi tjetër elektronik të pagesave, si dhe për transferimin e parave nga një llogari bankare, kartë, ose një sistem tjetër i pagesave elektronike në Llogarinë Paysera.

5.7. Specifikohet lista e bankave dhe e sistemeve të pagesave elektronike, në të cilat mund të bëhen Transferet e Pagesave, si dhe tarifat e Komisionit dhe termat e aplikuar për transferime këtu.

5.8.Tarifat për Shërbimet Paysera zbriten nga Llogaria e Klientit Paysera. Në rast se shuma e fondeve në Llogarinë Paysera është më e vogël se shuma e Transfertës së Pagesës dhe çmimi i Shërbimit Paysera, Transferimi i Pagesës nuk është ekzekutuar

5.9. Kur kryhet një transferim tjetër përveç SEPA, TARGET2, ose SEPA Instant, dhe Klienti transferon para nga Llogaria e tyre Paysera në llogari në banka ose institucione të tjera elektronike të pagesave, Paysera tregohet si Paguesi. Së bashku me Transferin e Pagesës, Marrësit i jepet informacioni i mëposhtëm, i cili në varësi të opsioneve teknike mund të transferohet në një ose disa nga mënyrat më poshtë:

5.9.1.informacion i detajuar në lidhje me Klientin pagues jepet në fushën e paguesit kryesor, me kusht që një sistem i tillë të mbështetet nga sistemi përkatës i e-banking ose pagesa;

5.9.2. informacione të hollësishme në lidhje me Klientin pagues jepen në fushën e qëllimit të pagesës;

5.9.3. Së bashku me transferimin e pagesave, Pranuesit i jepet një link me një webfaqe me informacione të hollësishme rreth pagesës dhe Paguesit.

5.10. Në rast se paguesi tregon të dhëna jo të sakta të Marrësit (identifikuesit unik), dhe Urdhri i Pagesës ekzekutohet sipas të dhënave të siguruara nga Paguesi (për shembull, Paguesi tregon një numër të gabuar të llogarisë), do të konsiderohet se Paysera ka përmbushur detyrimet si duhet dhe nuk ia shlyen shumën e transferuar paguesit. Paysera angazhohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të ndjekur transaksionin e pagesës dhe do të kërkojë të kthejë fondet e transaksionit të pagesës, megjithatë, në rast të dështimit të bërë një gjë të tillë, Paguesi do të kontaktojë drejtpërdrejt me personin që ka marrë transferimin, në çështja e kthimit të parave.

5.11. Klienti është i detyruar të sigurojë një Urdhër Pagese për ekzekutimin e Transaksionit të Pagesave, në përputhje me udhëzimet e specifikuara në sistem dhe të vlefshme në momentin e transferimit. Në rast se Klienti është Marrësi, ata janë të detyruar t'i japin paguesit informacion të detajuar dhe të saktë, në mënyrë që Urdhri i Pagesës për Transaksionin e Pagesës në të gjitha rastet të jetë në përputhje me udhëzimet në Sistem dhe të jetë i vlefshëm në momentin e transferimit. Para se të dërgoni një Urdhër Pagese për ekzekutimin e një transaksioni pagese ose dërgimin e informacionit tek një pagues tjetër, Klientit i kërkohet të kontrollojë dhe azhurnojë udhëzimet në krye të llogarisë. Udhëzimet e tilla dhe të dhënat e dhëna në të do të konsiderohen Identifikuesit Unik, të kërkuara për të kryer një transaksion pagese në një mënyrë të duhur.

5.12. Nëse paguesi paraqet një Urdhër Pagesë të pasaktë ose tregon të dhëna të pasakta për Transferimin e Pagesës, por Transferimi i Pagesës nuk është ekzekutuar ende, Paguesi mund të kërkojë të korrigjojë Urdhrin e Pagesës. Në këtë rast, aplikohet një tarifë për korrigjimin e Urdhrit të Pagesës, siç tregohet në sistem.

5.13. Me kusht që Paysera të ketë marrë fonde, por nuk është në gjendje të kreditojë fondet e treguara në Urdhrin e Pagesës në llogarinë e Marrësit (p.sh. llogaria e Marrësit është e mbyllur, numri i treguar IBAN nuk ekziston, ose thënë ndryshe), Paysera do t'ia kthejë shumën e transaksionit në dërguesin jo më vonë se brenda dy ditëve të punës. Në këtë rast, tarifat për kthimin e një Urdhër pagese të parashikuar në Sistem mund të aplikohen. Nëse Paysera nuk mund të kreditojë fondet e treguara në Urdhrin e Pagesës për Marrësin për shkak të gabimeve që ka bërë paguesi në Urdhrin e Pagesës, por Paguesi kërkon që të kthehen fondet e treguara në Urdhrin e Pagesës, Urdhri i Pagesës mund të anulohet dhe fondet mund të kthehen tek Paguesi, por vetëm nën një kërkesë me shkrim të Paguesit dhe nëse Marrësi pranon të kthejë fondet tek Paguesi (nëse Marrësi mund të identifikohet). Në një rast të tillë, tarifat për anulimin e Urdhrit të Pagesës, të treguar në Sistem, zbatohen.

5.14. Në të gjitha rastet, kur Paysera merr një urdhër pagese por fondet nuk mund të kreditohen për shkak të gabimeve në Urdhrin e Pagesës ose pamjaftueshmërisë së informacionit, dhe as Paguesi dhe as Marrësi nuk kanë kontaktuar me Paysera për specifikimin e Urdhrit të Pagesës ose kthimin e fondeve, Paysera ndërmerr të gjitha masat e mundshme për të ndjekur Transaksionin e Pagesave në mënyrë që të marrë informacion të saktë dhe të ekzekutojë Urdhrin e Pagesës. Për të ndjekur Transaksionin e Pagesave, mund të përdoren masat e mëposhtme:

5.14.1. Nëse Paysera ka detajet e kontaktit të Paguesit (adresa e emailit ose numri i telefonit), Paysera kontakton Paguesit për specifikimin e Urdhrit të Pagesës.

5.14.2. Nëse Paysera nuk ka detaje të kontaktit të Paguesit dhe as Pagesës dhe as Kontaktin e Përfituesit Paysera në lidhje me fondet e treguara në Urdhrin e Pagesës, Paysera kontakton ofruesin e shërbimeve të pagesave të paguesit që ka dërguar fondet e treguara në Urdhrin e Pagesës me një kërkesë për të kontaktuar Pagesën për specifikimin e informacionit. Kjo masë zbatohet nëse ka mundësi të kontaktoni ofruesin e shërbimeve të pagesës së paguesit me mjete elektronike.

5.14.3. Nëse masat e lartpërmendura nuk ndihmojnë për të ndjekur operacionin e Pagesave, Paysera ka të drejtë të kryejë një transferim të Paguesit në shumën prej 0,01 EUR ose të kryejë një Transferim të Pagesave për një tjetër shuma minimale, duke treguar në qëllimin e pagesës një kërkesë për të kontaktuar Payseran dhe për të specifikuar porosinë e gabuar të Pagesave përmes postës elektronike. Masa aktuale zbatohet nëse Paysera njeh llogarinë e Paguesit, nga e cila janë dërguar fondet, kostot e transferimit të tillë të Pagesave janë të arsyeshme dhe shuma e transferimit të Pagesave është 10,00 (dhjetë) euro ose më shumë.

5.15. Në të gjitha rastet e përshkruara në pikën 5.14, tarifa për specifikimin e urdhërpagesës së treguar në Sistem zbatohet duke e debituar atë nga shuma e transferimit para se të kreditohet transferimi në Llogarinë e Klientit-Pranuesit.

5.16.Në rast se është e pamundur të zbatohet ndonjë prej masave të renditura në pikën 5.14 për ndjekjen e transaksionit të pagesës, dhe në raste të tjera kur është akoma e pamundur të identifikohet Marrësi sipas të dhënave të treguara ose të korrigjuara, fondet ruhen në sistemin Paysera deri sa të sigurohet pagesa e paguesit ose kontakti i Marrësit dhe të dhëna shtesë që lejojnë të kreditojnë fondet tek Marrësi (pas debitimit të tarifës për specifikimin ose korrigjimin e Urdhrit të Pagesës nga shuma e transferuar përpara se ta kreditoni atë në llogarinë e Klientit-Marrës). Fondet e tilla gjithashtu mund të kthehen tek Paguesi me një kërkesë me shkrim të Paguesit. Në këtë rast tarifa për kthimin e fondeve, e cila tregohet në Sistem, do të debitohet nga shuma e transferuar para se t'i kthejë ato tek Paguesi.

5.17. Klienti, pasi ka vërejtur se paratë i janë kredituar ose zbritur nga Llogaria e tyre Paysera gabimisht ose në mënyra të tjera që nuk kanë bazë ligjore, është i detyruar të njoftojë Paysera për të. Klienti nuk ka të drejtë të disponojë para që nuk u përkasin atyre. Në raste të tilla Paysera ka të drejtë, dhe Klienti jep një pëlqim të pakthyeshëm për të zbritur paratë nga Llogaria e tyre Paysera pa urdhrin e Klientit. Nëse shuma e parave në Llogarinë e Klientit Paysera është e pamjaftueshme për të debituar paratë e kredituara ose zbritura nga Llogaria e tyre Paysera në llogaritë e tjera të tyre gabimisht, Klienti vendos pa kushte të paguajë Paysera paratë e kredituara ose zbritura nga Llogaria Paysera në llogaritë e tyre. llogari të tjera gabimisht në 3 (tre) ditë pune nga marrja e një kërkese të tillë nga Paysera. Nëse Klienti nuk do të kthejë paratë e kredituara nga gabimi në kohë, me kërkesën e Paysera, Klienti do të paguajë gjobitje ditore Paysera prej 0.05 përqind për çdo ditë me të cilën është tejkaluar afati.

5.18.Klienti ka të drejtë të ndryshojë limitet për transferet e pagesave për llogarinë e pagesave, duke plotësuar një vërtetim shtesë të profilit, në përputhje me procedurën e vendosur në sistem dhe duke vendosur limite të tjerë për transferet, që hyjnë në fuqi në 12 orë pas verifikimit të limitet shtesë klienti ka të drejtë të përcaktojë madhësinë e limiteve sipas gjykimit të tyre. klienti mund të kontrollojë limitet e aplikuar duke hyrë në profilin e tij, megjithatë, Paysera ka të drejtë të limitoj madhësinë e limiteve dhe t'i kërkojë klientit të përfundojë vërtetimin shtesë në përputhje me procedurën e përcaktuar në sistem. Klienti do të njoftohet për lejimin e limiteve të rinj me postë elektronike. Kjo dispozitë e marrëveshjes nuk mund të zbatohet për të mitur nën 14 vjeç (katërmbëdhjetë) vjeç dhe persona të tjerë për të cilët mund të aplikohen limite fikse.

5.19. Duke hyrë në Sistem, Klienti mund të kontrollojë bilancin e llogarisë së tij/saj dhe historinë e operacioneve të Pagesave, si dhe të gjejë informacione për të gjitha tarifat e aplikuara të Provizionit dhe shumat e tjera të ngarkuara nga Llogaria gjatë periudhës kohore të zgjedhur.

5.22. Klienti konfirmon se: 

5.20.1. Paratë hyrëse të transferuara në llogarinë e tij/saj nuk janë marrë nga aktiviteti i paligjshëm;

5.20.2. Klienti nuk do të përdorë shërbimet e ofruara nga Paysera për çdo qëllim të paligjshëm, duke përfshirë angazhimin e Klientit për të mos kryer ndonjë veprim dhe operacion në mënyrë që të legalizojë paratë e marra për një veprim kriminal ose të paligjshëm. 

5.21. Klienti mund të menaxhojë llogarinë Paysera dhe të kryejë transaksione pagese nga llogaria Paysera në mënyrat e mëposhtme:

5.21.1. përmes Internetit, duke hyrë në Profilin e tyre;

5.21.2. Permes Apliakcionit Paysera ( Shtesa “Menaxhimi i Llogarisë Paysera përmes Aplikacionit Paysera ” aplikohet pasi Klienti të ketë pranuar kushtet e Suplementit);

5.21.3.nga Instrumentet e Pagesave të lidhura me Llogarinë Paysera (Shtesa Instrumentet e Pagesave aplikohet pasi Klienti është pajtuar me kushtet e shtojcës);

5.21.4. nga instrumente të tjera të treguara nga Paysera pasi Klienti është pajtuar me kushtet e përdorimit të instrumenteve të tilla.

5.22. Konfirmimet e Klientit, porositë, kërkesat, njoftimet dhe veprimet e tjera të kryera përmes faqeve të internetit të personave të tretë ose vendeve të tjera duke hyrë në llogarinë e tyre Paysera dhe duke verifikuar identitetin e tyre në këtë mënyrë, trajtohen si përfundim i një marrëveshje të konfirmuar me nënshkrim elektronik.

5.23. Ekzekutimi i urdhrave të pagesave nga Llogaria Paysera me anë të Internetit:

5.23.1. Me qëllim të ekzekutimit të një operacioni të Pagesës nëpërmjet Internetit, Klienti duhet të plotësojë një urdhërpagesë në Sistem dhe t'a dorëzojë atë për ekzekutim, duke konfirmuar në mënyrë elektronike në Sistemin e pëlqimin e tij / saj për të ekzekutuar urdhërpagesën. 

5.23.2. Dorëzimi i urdhrit të pagesës në sistem është një marrëveshje e Klientit për të ekzekutuar Transaksionin e Pagesës, i cili nuk mund të anulohet (anulimi i urdhrit të pagesës është i mundur vetëm deri sa të ketë filluar ekzekutimi i Urdhrit të Pagesës - statusi i Urdhrit të Pagesës dhe mundësia e anulimit është e dukshme në Profilin e Klientit).

5.23.3. Kur dorëzoni një Urdhër Pagese në Sistem nga Llogaria e Klientit në llogarinë Paysera të një personi tjetër, Klienti mund të zgjedhë të kryejë një Transfertë Pagesash të mbrojtur me fjalëkalim. Në këtë rast, Klienti vendos një fjalëkalim për transferin kur formon një Urdhër Pagese. Transferi i Pagesës do të bëhet vetëm pasi Marrësi të hyjë në fjalëkalimin e vendosur nga Klienti-Paguesi. Nëse Marrësi nuk e shënon fjalëkalimin e vendosur nga Paguesi, fondet kthehen automatikisht në llogarinë Paysera të paguesit në 30 (tridhjetë) ditë. Momenti i autorizimit të një transferimi të tillë pagese konsiderohet momenti kur Marrësi hyn në fjalëkalimin e transferimit. Një transferim i tillë pagese nuk mund të anulohet pasi Marrësi të ketë futur fjalëkalimin e transferimit. Klienti është plotësisht përgjegjës për transferimin e duhur dhe të sigurtë të fjalëkalimit të pagesës tek Marrësi dhe siguron që fjalëkalimi do t'i zbulohet vetëm Marrësit.

5.23.4. Kur plotësoni një Urdhër Pagese, Klienti mund të shënojë një datë të ardhshme pagese e cila mund të jetë jo më vonë se 2 (dy) vjet nga dita e plotësimit të Urdhrit të Pagesës. Nëse shuma e parave në Llogarinë Paysera të Klientit është e mjaftueshme në ditën e përcaktuar nga Klienti, Urdhri i Pagesës do të ekzekutohet. Një transferim në një llogari tjetër Paysera do të ekzekutohet në fillim të ditës së caktuar (00:00 në mëngjes, në përputhje me zonën kohore të serverit EET). Një transferim në një llogari bankare kryhet brenda kushteve të përcaktuara në sistem.

5.23.5. Në rast se Urdhri i Pagesës është plotësuar në mënyrë të gabuar, Transferi i Pagesës nuk është ekzekutuar, përveç nëse Paysera, me iniciativën e vet, në raste të jashtëzakonshme korrigjon Urdhrin e Pagesës ose ka një sasi të mjaftueshme informacioni për të përcaktuar korrektësinë e informacionit për të ekzekutuar urdhër pagesën në një procedurë të rregullt.

5.23.6. Në rast se shuma e parave në Llogarinë Paysera të Klientit është e pamjaftueshme për të ekzekutuar Transferin e Pagesës, Transferi i Pagesës nuk ekzekutohet, megjithatë, Sistemi do të përpiqet të ekzekutojë Urdhrin e Pagesës për 5 (pesë) ditë më shumë pas pranimit të Urdhrit të Pagesës . Nëse gjatë kësaj periudhe kohe shuma e parave në Llogari është akoma e pamjaftueshme për të ekzekutuar Urdhrin e Pagesës, Urdhri i Pagesës do të anulohet dhe nuk do të përpiqet më ta ekzekutojë. Nëse shuma e parave në Llogari është e pamjaftueshme në një monedhë, por ka një sasi të mjaftueshme parash në një monedhë tjetër, Transferimi i Pagesës nuk do të kryhet derisa Klienti të shndërrojë monedhën tjetër në monedhën e pagesës (përveç rasteve kur Klienti ka porositur një funksion automatik shkëmbimi të monedhës ose transferimi ka për qëllim pagimin e mallrave ose shërbimeve përmes sistemit Paysera).

5.24. Kushtet e përdorimit të mjeteve të administrimit të Llogarisë Paysera, përveç atyre të treguara në pikën 5.21 të kësaj Marrëveshjeje (përveç administrimit të Llogarisë Paysera me anë të Internetit), janë përcaktuar në shtesa të veçanta që rregullojnë mjetet specifike të menaxhimit të Llogarisë Paysera. Shtesat specifike që rregullojnë mjetet e tjera të administrimit të Llogarisë Paysera do të zbatohen në rast se Klienti zgjedh të përdorë mjetet përkatëse të menaxhimit të Llogarisë Paysera. Shtesa do të aplikohet për Klientin që nga momenti kur Klienti ka konfirmuar në mënyrë elektronike ose në një mënyrë tjetër që ata kanë mësuar termat e Shtojcës dhe shprehin vullnetin e tyre për të përdorur Shërbimin e treguar në shtojcë.

5.25. Informacioni mbi transaksionet e ekzekutuara dhe të pranuara sigurohet nga Paysera në Pasqyrën e Llogarisë së Klientit. Klienti mund të futet në profilin e tij dhe t'i shikojë këto informacione falas ose t'i shtypë ato në një frekuencë të zgjedhur.

6. Deponimi dhe tërheqja e parave të gatshme

6.1. Paysera do t'i sigurojë klientit të drejtën të deponoj para në llogarinë Paysera me kushtet e specifikuara në sistem. Lokacionet, termat, monedhat, limitet dhe çmimet e deponimit të parave të gatshme janë dhënë këtu.

6.2. Paysera do t'i sigurojë klientit të drejtën të tërheqë para nga llogaria me kushtet e specifikuara në sistem. Paraqiten vendet, termat, monedhat, limitet dhe çmimet e tërheqjes së parave këtu.

6.3. Klienti llogarit paratë që do të deponohen në llogarinë Paysera para deponimit ose pas tërheqjes së tij, dhe bën komente ose pretendime në lidhje me sasinë e parave të gatshme ose cilësinë e kartëmonedhave menjëherë pas tërheqjes, kur është e nevojshme.

6.4. Pasi Klienti të ketë deponuar para në llogarinë e tij Paysera, ata mund të disponojnë Paratë Elektronike menjëherë pasi Paysera i merr ato.

7.Pranimi i urdhërit të pagesës, kërkesat e zbatuara në urdhërin e pagesës dhe refuzimi për të ekzekutuar urdhërin e pagesës

7.1. Kur Klienti është një Pagesë, Urdhri i Pagesës konsiderohet i marrë nga Paysera (llogaritja e periudhës kohore të ekzekutimit të një Urdhër pagese të tillë fillon) në ditën e marrjes së saj, ose, nëse momenti i marrjes së Urdhrit të Pagesës nuk është ditë pune e Paysera, Urdhri i Pagesës konsiderohet i marrë në ditën më të afërt të biznesit të Paysera.

7.2. Një urdhër pagese e marrë nga Paysera në një ditë pune të Paysera, por jo gjatë orarit të punës të caktuar nga Paysera, konsiderohet e marrë në ditën më të afërt të biznesit në Paysera.

7.3. Urdhërat e pagesave për pagesa brenda sistemit Paysera ekzekutohen menjëherë (deri në disa minuta, përveç nëse transaksioni i pagesës është pezulluar për shkak të çështjeve të përcaktuara me akte ligjore dhe këtë Marrëveshje), pavarësisht nga orët e punës të Paysera.

7.4. Paysera ka të drejtë të regjistrojë dhe ruajë çdo Urdhër Pagesash të paraqitur me cilindo nga mjetet për të cilat është rënë dakord me Paysera, dhe të regjistrojë dhe ruajë informacionin në lidhje me të gjitha Transaksionet e Pagesave të kryera nga Klienti ose sipas Urdhërave të Pagesës së Klientit. Regjistrimet e përmendura në këtë klauzolë mund të paraqiten nga Paysera tek Klienti dhe / ose personat e tretë që kanë të drejtë të marrin të dhëna të tilla sipas bazës së përcaktuar në legjislacion, si prova që konfirmojnë paraqitjen e Urdhërave të Pagesave dhe / ose Transaksioneve të Pagesave të ekzekutuara .

 

7.5. Urdhërat e Pagesave të paraqitura nga Klienti duhet të jenë në përputhje me kërkesat për paraqitjen e këtyre Urdhërave të Pagesës dhe / ose përmbajtjen e Urdhrit të Pagesës të përcaktuara me akte ligjore ose Paysera. Urdhrat e Pagesave të paraqitura nga Klienti do të formulohen qartë dhe pa kuptim, do të jenë të ekzekutueshme dhe përmbajnë vullnetin e shprehur qartë të Klientit. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësi për gabime, mospërputhje, përsëritje dhe / ose kontradikta në Urdhrat e Pagesave të paraqitura nga Klienti, përfshirë, por pa u kufizuar në, saktësinë e detajeve të Urdhrit të Pagesave të paraqitura nga Klienti. Nëse Urdhri i Pagesës i paraqitur nga Klienti nuk përmban të dhëna të mjaftueshme ose përmban mangësi, Paysera, pavarësisht nga natyra e mangësive në Urdhrin e Pagesës, mund të refuzojë të ekzekutojë një Urdhër Pagese, ose mund ta ekzekutojë atë në përputhje me të dhënat e dhëna në Urdhri i Pagesës.

7.6. Paysera ka të drejtë të refuzojë të ekzekutojë Urdhrin e Pagesës në rast të një dyshimi të arsyeshëm se Urdhri i Pagesës ose dokumentet e paraqitura nga Klienti ose një përfaqësues i autorizuar i Klientit, nuk janë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni dhe / ose Paysera, ose Paysera ka dyshime të arsyeshme në lidhje me vërtetësinë dhe vërtetësinë e dokumenteve të përmendura. Nëse Paysera ka dyshim të arsyeshëm se Urdhri i Pagesës është paraqitur jo nga Klienti ose përfaqësuesi ligjor i Klientit, ose dyshimi në lidhje me vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura, ose dyshime të tjera në lidhje me ligjshmërinë ose përmbajtjen e Urdhrit të Pagesës të paraqitur, Paysera ka e drejta për të kërkuar që Klienti të konfirmojë Urdhrin e Pagesës së paraqitur shtesë dhe / ose të paraqesë dokumente që konfirmojnë të drejtat e personave për të menaxhuar fondet e mbajtura në Llogari ose dokumente të tjera të treguara nga Paysera në një mënyrë të pranueshme për Paysera në kurriz të Klientit. Në rastet e parashikuara në këtë klauzolë, Paysera vepron me qëllim të mbrojtjes së interesave juridike të Klientit, Paysera dhe / ose personave të tjerë, kështu, Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë për humbjet që mund të lindin për shkak të refuzimit të ekzekutimit të një dorëzimi të Urdhër Pagesës.

7.7. Klienti do të sigurojë një sasi të mjaftueshme parash në një monedhë përkatëse në llogarinë e tyre për pagesat që do të ekzekutohen.

7.8. Para ekzekutimit të një Urdhër pagese të paraqitur nga Klienti, Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të sigurojë dokumente që vërtetojnë ligjshmërinë e origjinës së fondeve në lidhje me Urdhrin e Pagesës. Në rast se Klienti nuk paraqet dokumente të tilla, Paysera ka të drejtë të refuzojë të ekzekutojë Urdhrin e Pagesës.

7.9. Paysera ka të drejtë të përfshijë palë të treta në ekzekutimin e një Urdhri Pagese të Klientit pjesërisht ose plotësisht, nëse interesat e Klientit dhe / ose thelbi i Urdhrit të Pagesës e kërkojnë një gjë të tillë. Në rastet kur Urdhri i Pagesës i Klientit kërkon dërgimin dhe ekzekutimin e Urdhrit të Pagesës më tej përmes një institucioni tjetër financiar, por ky institucion pezullon Urdhrin e Pagesës së Klientit, Paysera nuk është përgjegjës për veprime të tilla të institucionit financiar, por bën përpjekje për të gjetur nga arsyet e pezullimit të Urdhrit të Pagesës. Paysera ka të drejtë të pezullojë dhe / ose të përfundojë ekzekutimin e Urdhrit të Pagesës së Klientit, nëse kërkohet me ligj ose në rast se është e nevojshme për arsye të tjera përtej kontrollit të Paysera.

7.10.Në rast se Paysera refuzon të ekzekutojë një Urdhër Pagese të paraqitur nga Klienti, Paysera do ta njoftojë menjëherë Klientin për të, ose do të krijojë kushtet e nevojshme që Klienti të njihet me një njoftim të tillë, përveç kur njoftimi i tillë është teknikisht i pamundur ose i ndaluar me akte ligjore.

7.11. Paysera nuk do të pranojë ose ekzekutojë Urdhërat e Pagesës së Klientit për të kryer transaksione në llogarinë e Klientit, nëse fondet në llogari janë arrestuar, e drejta e Klientit për të menaxhuar fondet është ndryshe e kufizuar me ligj, ose transaksionet e Klientit janë pezulluar me akte juridike në fuqi.

7.12.Nëse paratë e transferuara nga Urdhri i Pagesës janë kthyer për shkak të arsyeve përtej kontrollit të Paysera (të dhëna të pasakta të Urdhrit të Pagesës, llogaria e Marrësit është e mbyllur, etj.), Shuma e kthyer i kreditohet llogarisë. Tarifat e paguara nga paguesi për ekzekutimin e Urdhrit të Pagesës nuk kthehen, dhe tarifat e tjera, që lidhen me kthimin e parave, dhe aplikuar në Paysera, mund të zbriten nga llogaria.

7.13. Transferet e Pagesave të iniciuara nga Paysera mund të jenë standarde (jo urgjente) dhe urgjente (nëse ekziston një mundësi teknike për këtë). Metoda e transferimit të pagesës zgjidhet nga Klienti (nëse ekziston një mundësi teknike për këtë). Nëse Klienti nuk zgjedh metodën e Transferit të Pagesave, konsiderohet se Klienti ka iniciuar një Transfer të Pagesave që do të kryhet duke zgjedhur automatikisht kushtet më të favorshme për Klientin.

8. Sigurimi dhe Anulimi i Pëlqimit, Anulimi i Urdhrit të Pagesës

8.1. Transaksioni i pagesës konsiderohet i autorizuar vetëm nëse paguesi siguron pëlqimin. Pëlqimi i dhënë një agjenti Paysera konsiderohet se i jepet Paysera's. Klienti (Paguesi) mund të sigurojë pëlqimin në mënyrën e përcaktuar nga Paysera ose të rënë dakord me Klientin. Pëlqimi i paraqitur me shkrim duhet të nënshkruhet nga Klienti ose përfaqësuesi i tij ligjor. Pëlqimi gjithashtu mund të konfirmohet me nënshkrimin elektronik, fjalëkalimin, kodet dhe / ose mjetet e tjera të verifikimit të identitetit. Pëlqimi për të kryer një transaksion pagese ose disa transaksione pagese gjithashtu mund të jepet përmes Marrësit ose ofruesit të shërbimit për fillimin e pagesave. Në të gjitha rastet e përcaktuara në këtë klauzolë, Pëlqimi do të konsiderohet i aprovuar siç duhet nga Klienti (Paguesi), duke pasur të njëjtën vlefshmëri ligjore si dokumenti i letrës (Pëlqimi) i nënshkruar nga Klienti (përfaqësuesi i tyre), dhe është i lejueshëm si mjet të provës në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis Paysera dhe Klientit në gjykata dhe institucione të tjera. Klienti nuk ka të drejtë të kontestojë transaksionin e pagesave të realizuar nga Paysera, nëse Urdhri i Pagesës është aprovuar nga Pëlqimi i parashikuar në mënyrën e përcaktuar në këtë klauzolë.

8.2. Pëlqimi i Klientit (Paguesit) dorëzohet përpara ekzekutimit të Transaksionit të Pagesave. Sipas një marrëveshje midis Klientit (paguesit) dhe Paysera, Transaksioni i Pagesës mund të autorizohet, d.m.th. pëlqimi i tillë i Klientit mund të jepet pas ekzekutimit të Transaksionit të Pagesës.

8.3. Klienti pajtohet që, në ekzekutimin e Urdhërave të Pagesave, Paysera do të transmetojë informacionin e specifikuar në Urdhrin e Pagesës (përfshirë të dhënat personale të Klientit) te personat që lidhen drejtpërdrejt me ekzekutimin e Transaksionit të Pagesave, siç janë organizatat ndërkombëtare të kartave të pagesave, ndërmarrjet që përpunojnë informacionin rreth debitimit. pagesa kartelash, ofruesi i shërbimeve të pagesave të Pranuesit, operatori i sistemit të pagesave për ekzekutimin e Transaksionit të Pagesave, agjentë të ofruesit të shërbimeve të pagesave të Pranuesit, ofruesit të shërbimit të inicimit të pagesave dhe Pranuesit.

8.4. Procedura e anulimit të urdhrit të pagesës:

8.4.1. një Urdhër Pagese nuk mund të anulohet pasi Paysera e ka marrë atë, përveç rasteve të parashikuara në Marrëveshje;

8.4.2. nëse një transaksion pagese është filluar nga Marrësi ose përmes Marrësit (p.sh. një pagesë duke përdorur një kartë pagese) ose nga një ofrues i shërbimit për fillimin e pagesave, paguesi nuk mund të anulojë Urdhrin e Pagesës pasi të jetë dorëzuar Urdhri i Pagesës për ekzekutim, Paguesi i ka dhënë ofruesit të shërbimit për fillimin e pagesës pëlqimin për të filluar një transaksion pagese ose paguesi i ka dhënë Marrësit pëlqimin për të kryer transaksionin e pagesave;

8.4.3. Urdhërat e Pagesave të përcaktuara në pikën 5.23.4 të Marrëveshjes mund të anulohen deri në fund të një dite pune të Paysera, një ditë para ditës së dakorduar;

8.7. Nëse është e mundur dhe / ose kërkohet nga përfaqësuesi i Shteteve të tjera, Paysera ka për të drejtuar më shumë një informacion të vlefshëm (psh. Emrin dhe mbiemrin ose mund të drejtojë një person juridik të Marrësit, një kod pagese) për të kërkuar për ekzekutimin e Urdhrit të Urdhrit të Pagesës.

8.4.5. Kur një transaksion pagese është iniciuar nga Marrësi ose përmes Marrësit duke kryer Transaksionin e Pagesës duke përdorur një kartë pagese, dhe kur shuma e saktë e transaksionit është e panjohur në kohën kur paguesi paguan pëlqimin e tij / saj për të ekzekutuar Transaksionin e Pagesës, Paysera mund të rezervojë fondet në Llogarinë e Paguesit vetëm me kusht që paguesi të jep pëlqimin e tyre për të rezervuar një shumë specifike. Pas marrjes së informacionit për shumën e saktë të Transaksionit të Pagesës, Paysera menjëherë, dhe jo më vonë se menjëherë pas marrjes së Urdhrit të Pagesës, heq heqjen e rezervës nga Llogaria e Paguesit.

8.5. Paysera do të kreditojë fonde në një llogari dhe fondet e debitit nga një llogari sipas identifikuesit unik të dhënë në Urdhrin e Pagesës - numrin e llogarisë Paysera ose numrin e llogarisë IBAN. Paysera ka të drejtë, por jo detyrim, të kontrollojë nëse identifikuesi Unik i dhënë në Urdhrin e Pagesës të marrë nga Paysera korrespondon me emrin dhe mbiemrin (emri i personit juridik) të pronarit të Llogarisë. Në rast se identifikuesi Unik i përmendur i është dhënë Paysera-s për të debituar para nga ose para për të kredituar në Llogari, Urdhri i Pagesës konsiderohet i ekzekutuar në mënyrë të duhur nëse është ekzekutuar nga identifikuesi Unik i treguar. Nëse Paysera verifikon Urdhrin e Pagesës dhe vendos një mospërputhje të dukshme midis identifikuesit Unik të dhënë Paysera dhe emrit dhe mbiemrit (emri i personit juridik) të pronarit të Llogarisë, Paysera ka të drejtën të refuzojë të kryejë një transaksion të tillë pagese.

8.6. Me kusht që Paysera të marrë një Urdhër Pagese për të transferuar para në llogarinë e pagesës së një ofruesi tjetër të shërbimeve të pagesave, një transaksion i tillë pagese kryhet nga Paysera sipas identifikuesit Unik të dhënë në Urdhrin e Pagesës së marrë - numrin e llogarisë së Marrësit në formatin IBAN, përveç kur ofruesi i shërbimeve të Pagesave nuk përdor formatin e llogarisë IBAN. Paysera nuk mban përgjegjësi nëse Identifikuesi Unik nuk është dhënë në Urdhrin e Pagesës ose është i pasaktë, dhe / ose ofruesi i shërbimeve të pagesave të Marrësit ka vendosur një identifikues të veçantë Unik për ekzekutimin e duhur të këtij Transaksioni të Pagesave (kreditimi i parave te llogaria e pagesës së Marrësit).

8.7. Nëse është e nevojshme dhe / ose kërkohet nga institucionet e shteteve të tjera, Paysera ka të drejtë të marrë informacion shtesë (psh. Emrin dhe mbiemrin ose emrin e personit juridik të Marrësit, një kod pagese) të kërkuar për ekzekutimin e duhur të Urdhrit të Pagesës.

9.Aktivitetet e ndaluara

9.1. Klienti që përdor shërbimet Paysera është i ndaluar të:

9.1.1. duke mos respektuar Kushtet e Marrëveshjes, Shtojcat e Marrëveshjes, legjislacionin dhe aktet e tjera ligjore, përfshirë, por pa u kufizuar në, parandalimin e pastrimit të parave dhe veprimet kundër veprimeve financimit të terrorizmit;

9.1.2. duke shkelur të drejtat e Paysera dhe palëve të treta për marka tregtare, të drejtat e autorit, sekretet tregtare dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale;

9.1.3. sigurimi i informacionit të rremë, mashtruese ose të pasaktë për Paysera; duke refuzuar të sigurojë informacione ose të ndërmarrë veprime të tjera që kërkohen në mënyrë të arsyeshme nga Paysera;

9.1.4. dhënia e informacioneve të rreme, mashtruese ose të pasakta për palët e treta në lidhje me Paysera dhe bashkëpunimin me Paysera;

9.1.5. ekzekutimi ose marrja e transferimeve të fondeve të fituara në mënyrë të paligjshme, nëse Klienti është i vetëdijshëm ose duhet të jetë i vetëdijshëm për të;

9.1.6. përdorimi i shërbimeve të Paysera në një mënyrë që shkakton humbje, përgjegjësi ose pasoja të tjera negative juridike ose dëmtim të reputacionit të biznesit të Paysera ose personave të tretë;

9.1.7. duke përdorur shërbimet Paysera, nëse Klienti, përfaqësuesi i tyre, pronari përfitues, transferimi i ekzekutuar ose i pranuar i Pagesave përputhet me kriteret e treguara në listën e kufizimeve të ofrimit të shërbimeve Paysera (lista e kufizimeve të aplikuara nga Paysera në ofrimin e shërbimeve është në dispozicion në faqen e internetit);

9.1.8. përhapjen e viruseve të kompjuterit dhe ndërmarrjen e veprimeve të tjera që mund të shkaktojnë keqfunksionime të sistemit, dëmtimin e informacionit ose shkatërrimin, dhe dëmtime të tjera të sistemit, pajisjeve ose informacionit në Paysera;

9.1.9. ndërmarrjen e ndonjë veprimi tjetër të qëllimshëm që mund të prishë ofrimin e Shërbimeve Paysera për Klientin ose palët e treta ose funksionimin e duhur të sistemit;

9.1.10. organizimi i lojërave të fatit të paligjshme, tregtimi i paligjshëm i stoqeve, indekseve, lëndëve të para, monedhës (p.sh. Forex), opsionet, fondet e tregtuara nga këmbimi (ETF); sigurimi i tregtisë, investimeve ose shërbimeve të tjera në shkëmbimet e monedhave, tregjet Forex dhe sistemet e tjera elektronike të tregtimit të monedhave; të angazhohen në tregti të paligjshme të produkteve të duhanit, alkoolit, ilaçeve pa recetë, steroidet, armët, substancat narkotike dhe atributet e tij, prodhimin pornografik, llotarinë e palicencuar, programet e paligjshme dhe artikuj ose produkte të tjerë të ndaluar me ligj;

9.1.11. pranimi i pagesave në monedhë virtuale të parregulluar dhe / ose të pa mbikqyrur vituale, blerjen, konvertimin, ose menaxhimin e tij në ndonjë mënyrë tjetër (ndalimi përfshin ekzekutimin ose pranimin e transfereve nga shkëmbyesit e monedhave virtuale);

9.1.12. pa një pëlqim paraprak me shkrim të Paysera që ofron shërbime financiare dhe / ose duke organizuar ligjërisht tregtimin e aksioneve, indekseve, lëndëve të para, monedhave (p.sh. Forex), opsione, fonde të tregtuara nga këmbimi (ETF), duke siguruar tregti, investime ose shërbime të tjera në valutë shkëmbimet, tregjet Forex dhe sistemet e tjera të tregtimit të monedhave elektronike. Në rast se Klienti synon të sigurojë shërbime financiare duke përdorur Llogarinë, ata duhet të kenë një licencë të vlefshme, të lëshuar nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian ose një vend i tretë që ka imponuar kërkesa ekuivalente ose thelbësisht të ngjashme dhe monitorohet nga autoritetet kompetente në lidhje me në përputhje me këto kërkesa;

9.1.13. pa një pëlqim paraprak me shkrim të Paysera për të organizuar lojëra të fatit, llotarit, aktivitete ose aktivitete të tjera të licencuara posaçërisht që kërkojnë leje. Në rast se Klienti synon të sigurojë shërbimet e treguara duke përdorur Llogarinë, ata duhet të kenë një licencë të vlefshme, të lëshuar nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian dhe të monitorohet nga autoritetet kompetente në lidhje me respektimin e këtyre kërkesave;

9.1.14. të ketë më shumë se një profil; regjistrimi i një Profili në emrin fiktiv ose të dikujt tjetër pa autorizim; regjistrimi i një Profili duke përdorur shërbimet e numrave të telefonit anonimë ose të adresave të postës elektronike të dhëna nga individë ose uebfaqe të tjera;

9.1.15. ofrimin e shërbimeve që janë të ndaluara me ligj ose në kundërshtim me rendin publik dhe parimet morale;

9.1.16. hyrja në Sistem si përdorues anonim (p.sh. nëpërmjet serverëve proxy);

9.1.17. duke zbuluar Fjalëkalimet dhe veçoritë e tjera të personalizuara të sigurisë së Instrumenteve të Pagesave për personat e tretë dhe duke lejuar personat e tjerë të përdorin Shërbime nën emrin e Klientit.

9.2. Klienti do të rimbursojë të gjitha dëmet e drejtpërdrejta, gjobat dhe sanksionet e tjera monetare të aplikuara për Paysera për shkak të mosrespektimit ose shkeljes së Kushteve, përfshirë, por pa u kufizuar në pikën 9.1 të kësaj Marrëveshjeje, për shkak të fajit të Klientit.

9.3. Klienti është përgjegjës dhe merr përsipër të rimbursojë çdo humbje të shkaktuar nga Paysera, klientë të tjerë Paysera dhe palë të treta për shkak të përdorimit të shërbimeve Paysera dhe shkeljes së kësaj Marrëveshjeje ose shtojcave të saj nga Klienti.

10. Dërgimi i Njoftimeve nga Palët, Komunikimi dhe Konsultimi i Klientëve

10.1.Klienti konfirmon që ata pajtohen që njoftimet Paysera do t'i jepen Klientit duke i vendosur ato në faqen e internetit të Sistemit dhe duke dërguar një email, i cili u tregua nga Klienti në kohën e regjistrimit në sistem, ose duke e dërguar atë në adresën, të treguar nga Klienti në kohën e regjistrimit në Sistem, ose me dërgimin e një mesazhi SMS në rastet kur Klienti ka treguar vetëm një numër telefoni celular. Klienti pranon që njoftimet Paysera, të paraqitura në ndonjë nga mënyrat e lartpërmendura, do të konsiderohen si të siguruara siç duhet. Njoftimet përmes postave ose mesazheve SMS dërgohen vetëm nëse Klienti nuk ka treguar adresën e tyre të postës elektronike. Nëse njoftimet e tilla nuk kanë lidhje me ndryshimin thelbësor të Marrëveshjes, do të konsiderohet se Klienti ka marrë njoftimin brenda 24 orëve nga momenti kur është postuar në faqen e internetit të Sistemit ose i është dërguar Klientit me e-mail ose SMS. mesazh. Nëse njoftimi dërgohet me postë, do të konsiderohet se Klienti e ka marrë atë brenda 5 (pesë) ditëve të punës pas dërgimit, përveç nëse Klienti në të vërtetë e merr njoftimin më vonë se në kushtet e specifikuara në këtë pjesë të Marrëveshjes. Do të konsiderohet se mesazhet (pretendimet, kërkesat ose ankesat) nga Klientët pranohen në ditën e dorëzimit të tyre, nëse ato dorëzohen nga 8 e mëngjesit deri në 8 pasdite. (EET). Mesazhet e paraqitura jashtë kornizës kohore të caktuar do të konsiderohen të marra në 8 të mëngjesit (EET) të ditës tjetër.

10.2. Në rast se një Palë e Marrëveshjes përbëhet nga shumica e personave (mbajtësit e një llogarie të përbashkët, etj.), Paysera ka të drejtë t'i drejtojë njoftimet ndonjë personi të përfshirë. Personi i cili ka marrë informacionin do t'ua transmetojë informacionin personave të tjerë të treguar në Marrëveshje.

10.3. Klienti do të informohet për ndryshimet në Marrëveshje 60 (gjashtëdhjetë) ditë më parë. Do të konsiderohet se Klienti ka marrë njoftimin dhe ndryshimet në Kushtet e Marrëveshjes hyjnë në fuqi brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditësh pasi njoftimi i është dërguar Klientit me email ose me ndonjë mjet tjetër që ishte treguar nga Klienti gjatë regjistrimit (postimi ose mesazhi SMS me lidhje në një faqe përkatëse në internet). Informacioni mbi ndryshimet në Kushtet e Marrëveshjes publikohet gjithashtu në faqen e internetit të Sistemit.

10.4. Periudha e njoftimit 60 (gjashtëdhjetë) ditore nuk zbatohet dhe njoftimet duhet të ofrohen në përputhje me urdhërin e përcaktuar në pikën 10.1, nëse:

10.4.1. kushtet e Marrëveshjes ndryshohen për shkak të ndryshimeve në kërkesat e detyrueshme të legjislacionit;

10.4.2. çmimet e shërbimeve janë zvogëluar;

10.4.4. shfaqet një shërbim i ri ose një pjesë e shërbimit, i cili mund të përdoret ose nuk përdoret nga Klienti sipas zgjedhjes së tyre.

10.5. Ndryshimet jomateriale të Marrëveshjes janë korrigjimet e stileve dhe gramatikave, duke parafrazuar dhe zhvendosur një dënim, një klauzolë ose një pjesë të Marrëveshjes për hir të kuptimit më të mirë, dhënien e shembujve për nenet dhe ndryshimet e tjera që nuk ulin ose kufizojnë të drejtat e Klientit dhe nuk rrisin përgjegjësinë e Klientit ose përkeqësojnë situatën e tij/saj.

10.6. Klienti merr përsipër të kontrollojë kutinë e postës elektronike të tij/saj dhe instrumentet e tjera të përdorura për pranimin e njoftimeve të treguara në llogari si dhe në faqet e internetit të Sistemit në baza të rregullta, dmth. të paktën një herë në ditë pune, me qëllim njohjen e njoftimeve për ndryshimet në Marrëveshje në kohë.

10.7. Të gjitha njoftimet e Palëve do të dërgohen në gjuhën e pranueshme ose në gjuhën në të cilën Marrëveshja me shkrim është paraqitur tek Klienti për t'u njohur me të. 

10.8. Klienti duhet të publikojë dhe në rast të ndryshimeve të rinovojë të dhënat e kontaktit (numrin e telefonit, adresën e postës dhe postën) në llogarinë e tij/saj, të cilën Paysera mund t'a përdorë për të kontaktuar menjëherë me Klientin ose përfaqësuesit e tij/saj në mënyrë ekspeditive (brenda 1 ditë pune). Nëse Klienti nuk rinovon të dhënat e kontaktit në llogarinë e tij/saj, të gjitha pasojat për shkak të dështimit të dorëzimit të njoftimeve nga Klienti do të bien mbi Klientin.

10.9. Për të mbrojtur fondet e Klientit nga veprimet e paligjshme të mundshme të personave të tretë, Klienti merr përsipër të informojë menjëherë Payseran në shkrimet për vjedhjen ose humbjen e dokumentit të tij personale.

10.10. Klienti mund të marrë një konsultim në lidhje me të gjitha çështjet që lidhen me Sistemin dhe ekzekutimin e Marrëveshjes duke dërguar pyetjen e tyre përmes postës elektronike në adresën e postës elektronike të treguar në faqen e internetit Paysera, duke thirrur Mbështetjen e Klientit, ose duke plotësuar një kërkesë në Profilin e tyre. Mesazhet e klientit në lidhje me këtë Marrëveshje do të dërgohen në adresën e emailit të dhënë në faqen e internetit Paysera ose në adresën e postës Paysera të treguar në Marrëveshje. Të gjitha mesazhet do t'i dërgohen Paysera, pavarësisht se kush është ofruesi i drejtpërdrejtë i Shërbimeve Paysera të përcaktuara në Marrëveshje.

10.11. Paysera do të njoftojë Klientin paraprakisht, në përputhje me procedurën e përmendur në pikën 10.1 të Marrëveshjes, për dështimet teknike të njohura dhe të mundshme teknike të Sistemit dhe sistemeve ose pajisjeve të palëve të treta të përfshira nga Paysera në ofrimin e shërbimeve, të cilat kanë ndikim në ofrimi i Shërbimeve Paysera.

10.12. Paysera mund të ndryshojë zgjidhjen për integrimin teknik të shërbimeve pa kufizime dhe në çdo kohë. Njoftimi për çdo ndryshim që kërkon korrigjime në programin e Klientit do të dërgohet të paktën 90 (nëntëdhjetë) ditë më parë. Ndryshimet, të kërkuara nga ana e Klientit, do të bëhen në kosto të Klientit.

10.13. Palët informojnë menjëherë njëri-tjetrin për çdo rrethanë të rëndësishme për ekzekutimin e Marrëveshjes. Klienti duhet të paraqesë dokumente që konfirmojnë rrethana të tilla (psh. Ndryshimet në emrin, mbiemrin, nënshkrimin, adresën, numrin e telefonit, të dhënat e tjera të kontaktit, dokumentin personal, ose personat që kanë të drejtë të menaxhojnë fonde në llogari, fillimin e procedurave të falimentimit ndaj Klientit) , etj), nëse ky informacion tashmë është transferuar në regjistrat publik apo jo.

10.14. Paysera ka të drejtë të kërkojë që dokumentet e përfunduara jashtë vendit të përkthehen, legalizohen ose konfirmohen me Apostille, përveç kur aktet ligjore shprehin ndryshe.

10.15. Të gjitha shpenzimet për përfundimin, paraqitjen, konfirmimin dhe përkthimin e dokumenteve të dhëna Paysera do të mbulohen nga Klienti.

10.16. Klienti ka të drejtë të konsultojë ndryshime të vlefshme në Marrëveshje, shtojcat e tij dhe çmimorja në ueb faqen e internetit Paysera në çdo kohë.

11. Amendamentet e Marrëveshjes

11.1. Paysera ka të drejtën të ndryshojë dhe / ose plotësojë kushtet e marrëveshjes në mënyrë të njëanshme sipas procedurës së përcaktuar në pikat 10 të kësaj Marrëveshjeje.

11.2. Klienti nuk ka të drejtë të ndryshojë dhe/ose të amendojë kushtet e Marrëveshjes në mënyrë të njëanshme.

11.3. Klienti ka të drejtë të pajtohet ose të mos pajtohet me ndryshimet përpara ditës së sugjeruar të ndryshimeve, duke njoftuar Paysera për të paraprakisht. Nëse Klienti nuk e njofton Paysera për mosmarrëveshjen e tyre për ndryshimet deri në ditën e sugjeruar të hyrjes së tyre në fuqi, do të konsiderohet se Klienti pranon ndryshimet në Marrëveshje, dhe ndryshimet do të hyjnë në fuqi në ditën e caktuar të tyre hyrja në fuqi. Nëse Klienti informon Paysera për mosmarrëveshjen e tyre për ndryshimet e Marrëveshjes, ato përfundojnë Marrëveshjen në përputhje me procedurën e parashikuar në klauzolën 12.12 të Marrëveshjes, dhe kushtet ekzistuese të Marrëveshjes do të jenë të vlefshme për Klientin gjatë gjithë periudhës në fjalë 30 (tridhjetë) ditë kalendarike.

11.4.Shtojcat e Marrëveshjes ndryshohen sipas procedurës së përcaktuar në Shtojcën përkatëse. Nëse nuk shtohet asnjë procedurë ndryshimi në Shtojcë, do të zbatohet procedura e ndryshimit dhe procedura e informimit për ndryshimin, e thënë në këtë Marrëveshje.

11.5. Palët mund të bien dakord për kushte shtesë që nuk janë parashikuar në Marrëveshje ose Shtesa, ose kushte të tjera që nuk janë të përcaktuara në Marrëveshje ose Plotësim, me një marrëveshje të veçantë të shkruar. Marrëveshja e tillë do të bëhet pjesë integrale e Marrëveshjes. Me kërkesën e Klientit, Paysera do të përgatitet një projekt-marrëveshje dhe i dërgohet Klientit me faks ose email (marrëveshja gjithashtu mund të lidhet në formën e një deklarate). Nëse Klienti pajtohet me draftin e dhënë, Klienti duhet të nënshkruajë draftin dhe t'i dërgojë një kopje të skanuar të dokumentit në Paysera me faks ose email. Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti të dërgojë marrëveshjen me postë me nënshkrimin origjinal të Klientit. Marrëveshja e tillë do të hyjë në fuqi pasi marrëveshja e nënshkruar të jetë dërguar në Paysera, d.m.th. nënshkrimi i Paysera mbi marrëveshjen nuk kërkohet dhe Paysera nuk është e detyruar ta dërgojë marrëveshjen e nënshkruar përsëri tek Klienti.

12.2. Pezullimi i shërbimeve. Përfundimi i marrëveshjes (Fshirja e profilit)

12.1. Paysera, në diskrecionin e vet, dhe duke marrë parasysh një situatë specifike, duke i dhënë përparësi ekzekutimit të akteve ligjore të zbatuara në veprimtarinë e Paysera, dhe interesat e Klientit, ka të drejtën e njëanshme dhe pa një njoftim paraprak të aplikojë një ose disa nga masat e mëposhtme:

12.1.1. për të pezulluar ekzekutimin e një ose disa transfereve të pagesave;

12.1.2. të pezullojë ofrimin e të gjitha ose një pjese të shërbimeve për Klientin;

12.1.3. të kufizojë hyrjen e Klientit në Profil;

12.1.4. të ndalojë fondet e Klientit që janë çështje mosmarrëveshjeje;

12.1.5. për të bllokuar Llogarinë (d.m.th. të pezullojë plotësisht ose pjesërisht Transaksionet e Pagesave në Llogari) dhe / ose Instrumentin e Pagesës (d.m.th. ndalon plotësisht ose pjesërisht përdorimin e Instrumentit të Pagesës);

12.1.6. te refuzoj ofrimin e sherbimeve;

12.1.7. kthimi i fondeve të ngrira në Llogarinë e Klientit tek dërguesi kryesor i fondeve.

12.2. Masat e treguara në klauzolat 12.1.1–12.1.7 të Marrëveshjes mund të zbatohen vetëm në rastet e mëposhtme të jashtëzakonshme:

12.2.1. nëse Klienti në thelb shkel Marrëveshjen ose Shtojcat e tij, ose lind një kërcënim i vërtetë i shkeljes thelbësore të Marrëveshjes ose Shtojcave të saj nga Klienti;

12.2.2. nëse aktivitetet e Klientit që përdorin një Llogari Paysera kanë potencialin për të dëmtuar reputacionin e biznesit të Paysera;

12.2.3.nëse Klienti nuk kryen procedurat e nevojshme të identifikimit, ose të paraqesë informacionin e kërkuar nga Paysera, ose Klienti ofron informacione që nuk përputhen me kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni ose Paysera, ose dyshimet në lidhje me vërtetësinë dhe vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura lindin Paysera, gjithashtu nëse Paysera ka dyshim të arsyeshëm se Klienti nuk respekton kërkesat e përcaktuara në nenin 9 të marrëveshjes;

12.2.4. nëse për shkak të ofrimit të mëtejshëm të shërbimeve interesat e justifikuara të palëve të treta mund të dëmtohen rrënjësisht;

12.2.5. nëse për shkak të arsyeve të justifikuara objektivisht në lidhje me sigurinë e fondeve në llogarinë dhe / ose instrumentin e pagesës dyshohet përdorimi i paautorizuar ose mashtrues i parave në llogarinë dhe / ose instrumentin e pagesës;

12.2.6. nëse Paysera zbulon për vjedhje ose humbje tjetër të instrumentit të pagesës, dyshon ose zbulon blerje të paligjshme ose përdorim të paautorizuar të instrumentit të pagesës, gjithashtu për faktet ose dyshimet se janë bërë tiparet e personalizuara të sigurisë të instrumentit të pagesës (përfshirë instrumentet e konfirmimit të identitetit) janë bërë të njohura apo mund të përdoren nga persona të tretë, Paysera ka dyshime të arsyeshme se paratë në llogari dhe/ose instrumentin e pagesës mund të përdoren ilegalisht nga persona të tretë ose që Llogaria dhe/ose instrumenti i pagesës mund të përdoren për veprimtari të paligjshme;

12.2.7. nëse Paysera merr informacion të vërtetuar për vdekjen e klientit ose të rastit të falimentimit të personit fizik;

12.2.8. në rastet e përcaktuara në legjislacion;

12.2.9. në raste të tjera të përmendura në Marrëveshje ose në Shtesat e saj.

12.3. Masa, e përcaktuar në pikën 12.1.7 të Marrëveshjes, mund të zbatohet ndaj Klientit në rast se Paysera ka dyshime të arsyeshme se Klienti është i angazhuar në aktivitete mashtruese. Në këtë rast, fillimisht fondet e paguesve primarë në Llogarinë e Klientit ngrihen dhe, nëse Klienti nuk kryen veprimet e nevojshme (të plotësojë një procedurë tjetër identifikimi, të sigurojë dokumentet e kërkuara) ose të japë një shpjegim të arsyetuar të rastit specifik në kohë, fondet e ngrira mund t'i kthehen paguesve primarë. Kjo masë zbatohet edhe në rastet kur Paysera ka një urdhër të zbatimit të ligjit për kthimin e fondeve të ngrira tek paguesi kryesor.

12.4. Qëllimi i kufizimeve të përcaktuara në pikën 12.1. të Marrëveshjes është që të mbrojë Payseran, persona të tjerë të tretë dhe Klientin nga sanksionet e mundshme monetare, humbjet dhe pasojat e tjera negative.

12.5. Paysera do të informojë Klientin për masat e treguara në pikën 12.1. menjëherë (në një orë). Nëse ka mundësi të kthehen fondet e Klientit, ai / ajo do të informohet në 2 (dy) ditë pune nga momenti i pezullimit të ofrimit të shërbimeve, përveç rasteve kur dhënia e një informacioni të tillë do të dobësonte masat e sigurisë ose ndalohet nga aktet ligjore. 

12.6. Në rast dyshimi të arsyeshëm se pastrimi i parave, financimi i terrorizmit ose aktiviteti tjetër kriminal po ekzekutohet nëpërmjet Klientit ose Llogarisë së Klientit, Paysera ka të drejtë të pezullojë pjesërisht ose tërësisht ofrimin e shërbimeve Klientit për një periudhë prej 30 (tridhjetë) ditësh me të drejtën për ta shtrirë numrin e pakufizuar të kohës derisa akuzat tërësisht të tërhiqen ose të konfirmohen. 

12.7. Në rast dyshimi të arsyeshëm nga Paysera se Llogaria ose Llogaria Paysera e Klientit është hakuar, Paysera ka të drejtë të pezullojë pjesërisht ose tërësisht ofrimin e shërbimeve për Klientin pa njoftim paraprak. Në këtë rast, Paysera do të informojë Klientin rreth pezullimit dhe do të sigurojë informacione të mëtejshme mbi veprimet që duhet të kryhen nga Klienti me qëllim të rifillimit të ofrimit të shërbimeve për Klientin.;

12.8. Paysera anullon bllokimin e instrumentit të llogarisë dhe/ose pagesës (ose e zëvendëson atë me një instrument të ri pagesor) kur shkaqet për bllokimin e instrumentit të Llogarisë dhe/ose të Pagesave pushojnë së ekzistuari. 

12.9. Llogaria dhe/ose instrumenti i pagesës bllokohet me iniciativën e Klientit nëse Klienti paraqet një kërkesë të përshtatshme për Payseran dhe njofton Payseran se instrumenti i Pagesës i Klientit është vjedhur ose humbur në një mënyrë tjetër, ose paratë në Llogari dhe/ose instrumenti i pagesës është përdorur ose mund të përdoret në një mënyrë tjetër të paligjshme. Paysera ka të drejtë të kërkojë nga Klienti që më vonë të konfirmojë kërkesën e dorëzuar me gojë për të bllokuar llogarinë dhe/ose instrumentin e pagesave me shkrim ose në një mënyrë tjetër të pranueshme për Paysera. Nëse Llogaria dhe/ose instrumenti i pagesës është bllokuar me nismën e Klientit, Paysera ka të drejtë të anulojë bllokimin vetëm pasi të marrë një kërkesë me shkrim nga Klienti, përveç nëse Marrëveshja thotë ndryshe. Paysera ka të drejtë të zëvendësojë instrumentin e bllokuar të Pagesave me një të re.

12.10. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë për humbjet e klientit të shkaktuara për shkak të pezullimit të ofrimit të shërbimeve, bllokimit të llogarisë dhe/ose instrumentit të pagesës ose veprimeve të tjera nëse ato janë kryer sipas procedurës së përcaktuar në Marrëveshjen ose Shtojcën e saj dhe në rrethanat e përshkruara në dokumentet e përmendura.

12.11. Duke ndjekur procedurën e përcaktuar me ligj, Paysera ka të drejtë të mbajë paratë e një operacioni të Pagesave deri në 5 ditë pune ose për një periudhë më të gjatë kohore të përcaktuar me ligj, me Marrëveshje ose Shtojcën e saj.

12.12. Klienti ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen në mënyrë të njëanshme pa e ankimuar në gjykatë, por duhet të njoftojë Payseran me shkrim 30 (tridhjetë) ditë kalendarike paraprakisht. Nëse Klienti ndërpret Marrëveshjen, paraja elektronike e lëshuar i kthehet Klientit sipas metodës së tij të zgjedhur (të treguar në Marrëveshje) sipas kësaj Marrëveshjeje.

12.13. Paysera ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe Suplementet e saj në mënyrë të njëanshme dhe të refuzojë të ofrojë shërbime pa treguar arsyen, duke njoftuar Klientin për këtë 60 (gjashtëdhjetë) ditë më parë me mjetet e parashikuara në nenin 10 të kësaj Marrëveshje. Paysera gjithashtu ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe plotësimet e saj në mënyrë të njëanshme dhe të refuzojë të ofrojë shërbime për arsyet e përcaktuara në pikën 12.2 të kësaj Marrëveshje, duke njoftuar Klientin për këtë 30 (tridhjetë) ditë përpara me anë të mjeteve të parashikuara në nenin 10 të kësaj marrëveshje.

12.14. Në rast të ndërprerjes së Marrëveshjes, Pagesa nga paraja e Klientit zbret shumat e pagueshme për Shërbimet Paysera të ofruara Klientit, gjobat, humbjet, mashtrimet dhe shumat e tjera të paguara palëve të treta ose shtetit, që Paysera i ka krijuar ose paguar për shkak të fajit të klienti. Nëse shuma e parave në llogarinë e klientit (ose Llogari) nuk është e mjaftueshme për të mbuluar të gjitha shumat e treguara në këtë klauzolë, Klienti merr përsipër të transferojë shumat e dhëna në llogarinë e Payseras brenda 3 ditëve të punës. Në rast se Paysera rimarr një pjesë të shumave të paguara palëve të treta, Paysera merr përsipër t'i kthejë shumat e rimbursuara Klientit.

12.15. Ndërprerja e Marrëveshjes së Përgjithshme nuk e përjashton Klientin nga ekzekutimi i duhur i të gjitha përgjegjësive në Paysera të cilat janë aplikuar para përfundimit.

12.16. Kur Paysera ndërpret Marrëveshjen me Klientin, Klienti duhet të zgjedhë një metodë për shpengimin e parave elektronike të tij/saj. Nëse niveli i Identifikimit i Klientit nuk korrespondon me nivelin e nevojshëm për të shlyer të gjitha paratë elektronike, Klienti duhet të zgjedhë një nivel tjetër identifikimi dhe të kryejë veprimet e kërkuara për të ndryshuar nivelin e Identifikimit. Klienti pranon të kryejë veprime të nevojshme për të shlyer paratë elektronike dhe kupton që në këtë mënyrë Paysera synon të zvogëlojë rrezikun e mashtrimit dhe të përmbushë kërkesat ligjore të pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit.

12.17. Në rast se, pas përfundimit të Marrëveshjes ndërmjet Paysera dhe Klientit, Klienti nuk zgjedh mjete për shlyerjen e parave elektronike dhe / ose nuk përfundon një procedurë shtesë identifikimi për rritjen e kufijve, Paysera mund (por nuk është e detyruar) të ribëjë elektronike paratë e Klientit me anë të shëlbimit të parave elektronike, të cilat janë në dispozicion në momentin e shëlbimit.

13. Konfidencialiteti dhe mbrojtja e të dhënave

13.1. Palët marrin përsipër të mbajnë sekret informacionin teknik dhe tregtar të njëri-tjetrit, përveç informacionit në dispozicion të publikut, i cili u është bërë i njohur atyre gjatë ekzekutimit të kësaj Marrëveshjeje, dhe jo t'i transferojë ato palëve të treta pa një pëlqim me shkrim nga Pala tjetër ose përfaqësuesit e tij ligjorë .

13.2. Klienti pajtohet që Paysera të menaxhojë të dhënat e tyre personale me qëllim të ofrimit të shërbimeve për Klientin dhe të ekzekutojë përgjegjësi të tjera në bazë të kësaj Marrëveshjeje. Palët garantojnë sigurinë e të dhënave personale të marra gjatë ekzekutimit të kësaj Marrëveshjeje. Të dhënat personale përdoren në masën e nevojshme për të ekzekutuar këtë Marrëveshje. Të dhënat personale të lartpërmendura nuk mund t'u zbulohen palëve të treta pa pëlqimin e subjektit të këtyre të dhënave, përveç rasteve të përcaktuara me ligj ose me këtë Marrëveshje 

3.3. Çeshtja e ruajtjes dhe mbrojtjes të dhënave rregullohen nga shtesa e marrëveshjes "Politikat e privatësisë", të cilat klienti lexon dhe angazhohet t'i përmbahet tek.

13.4. Klienti merr përsipër të mbrojë dhe të mos zbulojë ndonjë fjalëkalim, të krijuar prej tyre ose t'u ofrohet atyre nën këtë Marrëveshje, ose veçori të tjera të personalizuara të sigurisë së Instrumenteve të Pagesave për personat e tretë dhe të mos lejojë personat e tjerë të përdorin shërbime nën emrin e Klientit . Nëse Klienti nuk e ka përmbushur këtë detyrim dhe / ose ka mundur, por nuk e ka penguar atë dhe / ose ka kryer veprime të tilla me qëllim ose për shkak të neglizhencës së vet, Klienti merr përsipër plotësisht humbjet dhe merr përsipër të rimbursojë humbjet e personave të tjerë të ndodhur për shkak ndaj veprimeve të treguara të Klientit ose mos veprimit të tyre 

13.5. Në rast të humbjes së Fjalëkalimit të Profilit ose fjalëkalimeve të tjera nga Klienti ose nëse Fjalëkalimi (et) janë zbuluar jo për shkak të fajit të Klientit ose Paysera, ose në rast se një kërcënim i vërtetë ka ndodhur ose mund të ndodhë tek Profili i Klienti, Klienti merr përsipër të ndryshojë Fjalëkalimet menjëherë ose, nëse Klienti nuk ka mundësinë ta bëjë atë, njoftojeni Paysera menjëherë (jo më vonë se brenda një dite kalendarike) me mjetet e treguara në nenin 10. Paysera nuk do të jetë përgjegjës për çdo pasojë që buron për shkak të dështimit të njoftimit 

13.6. Pasi Paysera merr njoftimin nga Klienti siç tregohet në pikën 13.5, Paysera do të pezullojë menjëherë hyrjen në Profilin e Klientit dhe ofrimin e shërbimeve Paysera derisa të sigurohet ose krijohet një fjalëkalim i ri për Klientin.

13.7. Paysera tërheq vëmendjen e Klientit në faktin se emaili i lidhur me Llogarinë Paysera dhe gjithashtu instrumente të tjera (p.sh. një numër telefoni celular), të cilët sipas zgjedhjes së Klientit janë të lidhura me Llogarinë e tyre Paysera, përdoren si instrumente për komunikim ose identifikim të Klientit, prandaj këto instrumente dhe kredencialet e hyrjes do të mbrohen nga Klienti. Klienti është plotësisht përgjegjës për sigurinë e fjalëkalimeve të tyre të postës elektronike dhe të gjithë instrumenteve të tjerë të përdorur prej tyre, si dhe fjalëkalimet e tyre të hyrjes. Fjalëkalimet janë informacion sekret, dhe Klienti është përgjegjës për zbulimin e tij dhe për të gjitha operacionet e kryera pasi të futet fjalëkalimi i përdorur nga Klienti për një Profil përkatës ose një Instrument tjetër Pagesash. Paysera rekomandon të memorizoni Fjalëkalimet dhe të mos i shkruani ato ose të dhëna në ndonjë instrument ku ato mund të shihen nga persona të tjerë.

13.8. Paysera ka të drejtë të transmetojë të gjitha informacionet e mbledhura të rëndësishme për Klientin dhe veprimtarinë e tyre pranë institucioneve të tjera të zbatimit të ligjit, autoriteteve shtetërore (Administrata Tatimore), Fondi i Sigurimeve dhe institucioneve të tjera financiare, nëse përcaktohet një detyrë e tillë nga legjislacioni, dhe për të identifikuar nëse kjo Marrëveshje dhe legjislacioni përkatës nuk janë shkelur ose nuk do të shkelen.

13.9. Klienti i jep Paysera të drejtën për të ndërmarrë masat e nevojshme, përfshirë, por pa u kufizuar, në paraqitjen e kërkesave personave të tretë direkt ose përmes palëve të treta, në mënyrë që të përcaktojë identitetin e Klientit dhe saktësinë e të dhënave të tjera të paraqitura nga Klienti.

13.10. Paysera thekson se në të gjitha rastet Paysera operon vetëm si ofrues i shërbimit për Klientin, nuk ofron ose ofron ndonjë shërbim të Marrësit derisa të bëhen Klient të Paysera. 

13.11. Paysera ka të drejtë të regjistrojë biseda telefonike me Klientin. Palët bien dakord që bisedat telefonike dhe mesazhet e transferuara përmes postës, postës elektronike dhe instrumenteve të tjera telekomunikuese mund të konsiderohen prova kur zgjidhen mosmarrëveshjet midis Palëve. Me Marrëveshjen e tanishme, Klienti konfirmon që ata e kuptojnë dhe pajtohen që Paysera të regjistrojë biseda telefonike me Klientin ose përfaqësuesit e tyre. Klienti gjithashtu ka të drejtë të regjistrojë dhe ruajë biseda telefonike dhe letërkëmbime të tjera.

13.12. Klienti pajtohet që numri i Llogarisë së tyre dhe të dhënat personale të kërkuara për Transferin e Pagesave mund të zbulohen dhe shfaqen tek një përdorues tjetër i Paysera i cili synon të bëjë një Transfer Pagesë për Klientin nëse një përdorues tjetër i Paysera hyn në një identifikues të konfirmuar të Klientit (emri, mbiemri, llogari bankare, adresa e emailit).

13.13. Sipas pëlqimit të Klientit, të dhënat e Klientit gjithashtu mund të transmetohen në iniciativën e pagesës ose institucionet e shërbimit të informacionit të llogarisë. Paysera mund të refuzojë të sigurojë një ofrues të shërbimit të informacionit të llogarisë ose një ofrues të shërbimit për fillimin e pagesave, hyrje në llogarinë e Klientit bazuar në baza objektive dhe të arsyetuara siç duhet në lidhje me qasjen e paautorizuar ose të padrejtë në Llogari, të fituar nga ai ofrues i shërbimit të informacionit të llogarisë ose shërbimi i fillimit të pagesës ofruesi, përfshirë inicimin e transaksionit të paautorizuar ose të padrejtë të pagesave. Në raste të tilla, Paysera do të informojë Klientin për refuzimin e lejimit të hyrjes në llogari dhe të tregojë arsyet e një veprimi të tillë. Këto informacione duhet t'i jepen Klientit para refuzimit të lejimit të hyrjes në llogari, nëse është e mundur, dhe jo më vonë se me refuzimin e dhënies së tij, përveç nëse dhënia e një informacioni të tillë mund të dobësojë masat e sigurisë ose të ishte e ndaluar me legjislacion.

14. Përgjegjësia e palëve

14.1. Secila palë është përgjegjëse për të gjitha gjobat, konfiskimet dhe humbjet e tjera që Pala tjetër i shkakton për shkak të shkeljes së Marrëveshjes nga Pala e fajtorit. Pala e fajtore merr përsipër të shpërblejë dëmin e drejtpërdrejtë të shkaktuar për shkak të një përgjegjësie të tillë ndaj Palës së prekur. Në të gjitha rastet, përgjegjësia e Paysera sipas Marrëveshjes është e kufizuar nga dispozitat e mëposhtme: 

14.1.1. Paysera do të jetë përgjegjëse vetëm për dëmet e drejtpërdrejta të shkaktuara nga shkelja e drejtpërdrejtë dhe thelbësore e Marrëveshjes së bërë nga Paysera, dhe vetëm për dëmet që mund të ishin parashikuar nga Paysera në kohën e shkeljes së Marrëveshjes;

14.1.2. shuma e kompensimit për dëmet e shkaktuara nga shkelja e Marrëveshjes nga Paysera nuk duhet të kalojë mesataren e Tarifave të Komisionit për 3 (tre) muajt e fundit paguar Paysera nga Klienti për shërbimet e ofruara. Ky kufizim zbatohet për shumën totale të të gjitha shkeljeve të muajit. Në rast se nuk mund të llogaritet mesatarja prej 3 (tre) muajsh, kompensimi nuk mund të kalojë 2000 EUR (dy mijë euro);

14.1.3. në të gjitha rastet, Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për mospranimin e fitimit dhe të ardhurave nga klienti, humbjen e reputacionit të klientit, humbjen ose dështimin e biznesit të klientit dhe dëmet indirekte;

14.1.4. kufizimet e përgjegjësisë Paysera nuk do të zbatohen nëse kufizimet e tilla janë të ndaluara me ligjin në fuqi.

14.2. Paysera nuk garanton funksionimin e pandërprerë të sistemit, sepse funksionimi i sistemit mund të preket (çrregullohet) nga shumë faktorë përtej kontrollit të Paysera. Paysera do të bëjë të gjitha përpjekjet për të siguruar sa më shpejtë funksionimin e sistemit të rrjedhshëm, megjithatë, Paysera nuk do të jetë përgjegjës për pasojat që vijnë nga çrregullimet e funksionimit të sistemit, nëse çrregullime të tilla ndodhin jo për fajin e Paysera.

14.3. Sistemi mund të mos funksionojë për shkak të arsyeve nën kontrollin e Paysera dhe Paysera nuk do të sigurojë ndonjë kompensim për keqfunksionime nëse Sistemi ka qenë i arritshëm për më shumë se 99% (nëntëdhjetë e nëntë përqind) e të gjitha kohërave, duke llogaritur mesataren e të paktën 3 ( tre) muaj.

14.4. Rastet, kur Paysera kufizon hyrjen në Sistem përkohësisht, por jo më gjatë se 24 (njëzet e katër) orë, për shkak të riparimit të sistemit, punëve të zhvillimit dhe rasteve të tjera të ngjashme, dhe nëse Paysera informon Klientin për raste të tilla të paktën 2 (dy ) ditët kalendarike paraprakisht, nuk do të konsiderohen çrregullime të funksionimit të sistemit.

14.5. Paysera nuk është përgjegjës për:

14.5.1. tërheqja e parave dhe transferimi nga Llogaria Paysera dhe për transaksione të tjera pagese me fondet e mbajtura në llogarinë Paysera të Klientit nëse Klienti nuk i kishte mbrojtur Fjalëkalimet dhe instrumentet e tij të identifikimit, dhe si rezultat ata u janë bërë të njohur personave të tjerë, dhe gjithashtu për veprime të paligjshme dhe transaksionet e personave të tretë të kryera duke përdorur dokumente të falsifikuara dhe / ose të paligjshëm ose të dhëna të marra në mënyrë të paligjshme;

14.5.2. Transaksionet e vonuara ose të humbura të bëra nga bankat, sistemet e faturimit dhe palët e treta;

14.5.3. pasojat që vijnë si rezultat i shqetësimeve të përmbushjes së çdo detyrimi të Paysera të shkaktuar nga një palë e tretë e cila është përtej kontrollit të Paysera;

14.5.4. pasojat që vijnë pasi Paysera përfundon ligjërisht marrëveshjen, anulon profilin e klientit ose kufizon hyrjen në të, gjithashtu pas një kufizimi të arsyeshëm ose përfundimit të ofrimit të një pjese të shërbimeve;

14.5.5. mallrat dhe shërbimet e blera duke përdorur llogarinë Paysera, dhe gjithashtu për palën tjetër, e cila merr pagesa nga llogaria Paysera, duke mos respektuar kushtet e ndonjë marrëveshjeje;

14.5.6. për mospërmbushje të detyrimeve dhe dëmeve të veta kontraktuale, në rast se ato janë shkaktuar për shkak të përmbushjes së detyrave të Paysera-s të përcaktuara me ligj.

14.6. Klienti sigurohet që të gjitha veprimet e klientit në lidhje me ekzekutimin e marrëveshjes do të jenë në përputhje me ligjin në fuqi.

14.7. Klienti është përgjegjës për korrektësinë e të dhënave, urdhërave dhe dokumenteve të paraqitura në Paysera.

14.8. Nëse Paysera bëhet e vetëdijshme për një transaksion pagese të paautorizuar, Paysera do t'ia kthejë Klientit shumën e transaksionit të pagesës së paautorizuar dhe, kur është e përshtatshme, të rivendosë gjendjen e llogarisë, nga e cila është debituar shuma, deri në pikën përpara transaksionit të paautorizuar është kryer, përveç rasteve kur Paysera ka arsye të dyshojë për veprimtari mashtruese dhe i raporton këto arsye tek autoriteti mbikëqyrës. 

14.9. Nëse Përdoruesi mohon autorizimin e një transaksioni pagese, i cili është autorizuar ose deklaron se transaksioni i pagesës është ekzekutuar në mënyrë jo të duhur, Paysera është e detyruar të provojë se vërtetësia e transaksionit të pagesës është konfirmuar, ajo është regjistruar si duhet dhe është regjistruar në llogari, dhe nuk është prekur nga ndonjë teknik apo ndonjë problem tjetër. 

14.10. Përdoruesi mund ti ngarkohet të gjitha humbjet që janë krijuar për shkak të transaksioneve të paautorizuara të pagesës për shumën deri në 50 (pesëdhjetë) euro, nëse këto humbje janë shkaktuar për shkak të: përdorimit të një Instrumenti të Pagesave të humbur ose të vjedhur ose përvetësimit të paligjshëm të një Instrumenti i Pagesës. 

14.11. Nëse Klienti nuk është Përdorues ose Transaksioni i Pagesave është realizuar në monedhën e një vendi anëtar në / nga një vend i huaj ose në monedhën e një vendi të huaj, Klienti i bartë të gjitha humbjet e bëra për shkak të arsyeve të parashikuara në klauzolë 14.10. 

14.12. Klienti ka çdo humbje të shkaktuar për shkak të transaksioneve të paautorizuara të pagesës nëse Klienti ka pësuar humbjet si rezultat i veprimit të pandershëm ose për shkak të pakujdesisë së tyre të rëndë ose mos përmbushjes me qëllim të një ose disa prej detyrave të treguara më poshtë: 

14.12.1. të respektojë rregullat që rregullojnë lëshimin dhe përdorimin e Instrumentit të Pagesës të parashikuar në këtë Marrëveshje ose shtojcat e tij, kur përdorni Instrumentin e Pagesës 

14.12.2. nëse Klienti zbulon për një humbje, vjedhje, shpërdorim të paligjshëm ose përdorim të paautorizuar të Instrumentit të Pagesës, për fakte dhe dyshime se tiparet e sigurisë së personalizuara të Instrumenteve të tyre të Pagesave janë bërë të njohura ose mund të përdoren nga persona të tretë, Klienti do të njoftojë Paysera ose subjekti i treguar nga Paysera menjëherë, në përputhje me rregullat që rregullojnë lëshimin dhe përdorimin e Instrumentit të Pagesës, të parashikuar në këtë Marrëveshje dhe shtojcat e tij;

14.12.3. të ndërmarrë të gjitha masat e mundshme për të mbrojtur të dhënat e personalizuara të sigurisë së Instrumentit të Pagesës pasi të jetë lëshuar Instrumenti i Pagesës.

14.13. Pasi Klienti paraqet një njoftim, siç përcaktohet në pikën 13.5., Me një kërkesë për të bllokuar Instrumentin e Pagesave, Paysera do të bartë humbjet e Klientit të shkaktuar për shkak të Instrumentit të Pagesës të humbur, të vjedhur ose të fituar në mënyrë të paligjshme, përveç rasteve të pandershmërisë të Klientit. Dispozitat e kësaj klauzole zbatohen vetëm për Përdoruesin.

14.14. Në rast se Paysera nuk siguron mundësinë e njoftimit menjëherë për një Instrument pagese të humbur, të vjedhur ose të përvetësuar në mënyrë të paligjshme, gjithashtu në rastet kur Paysera nuk kërkon vërtetim më të sigurtë, Paysera do të bartë humbjet e bëra për shkak të përdorimit të paautorizuar të Instrumentit të Pagesës, përveç rasteve të pandershmërisë së Klientit. Dispozitat e kësaj klauzole zbatohen vetëm për Përdoruesin.

14.15. Klienti duhet të kontrollojë informacionin rreth transaksioneve të pagesave të kryera në Llogari të paktën një herë në muaj dhe të njoftojë Paysera për transaksionet e pagesave të ekzekutuara të paautorizuara ose të ekzekutuara në mënyrë jo të duhur, gjithashtu për çdo gabim tjetër, mospërputhje ose pasaktësi në Pasqyrë. Njoftimi do të dorëzohet jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë kalendarike pas ditës kur Paysera, sipas Klientit, ka kryer transaksionin e paautorizuar të Pagesave ose ka kryer Transaksionin e Pagesave në mënyrë jo të duhur. Përdoruesi do të njoftojë Paysera për një transaksion pagese të paautorizuar ose të ekzekutuar në mënyrë jo të duhur në një monedhë të një vendi anëtar për vendin e BE me shkrim jo më vonë se 13 (trembëdhjetë) muaj pas ditës së debitimit të parave nga llogaria e pagesës. Nëse Klienti nuk paraqet njoftimet e përcaktuara brenda periudhës kohore të treguar, konsiderohet se Klienti është pajtuar pa kushte për Transaksionet e Pagesave që ishin ekzekutuar në llogarinë e pagesës. Klienti duhet t'i paraqesë Paysera çdo informacion në lidhje me hyrjet e paligjshme në Profil, ose veprime të tjera të paligjshme në lidhje me Llogarinë, dhe të ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme të treguara nga Paysera, në mënyrë që të ndihmojë në hetimin e veprimeve të paligjshme.

14.16. Pala lirohet nga përgjegjësia për mospërmbushje të Marrëveshjes në rast se Pala dëshmon se Marrëveshja nuk është ekzekutuar për shkak të rrethanave të forcës madhore, të cilat janë provuar në përputhje me procedurën e përcaktuar me ligj. Klienti do të njoftojë Paysera për forcën madhore me shkrim brenda 10 (dhjetë) ditëve kalendarike pas ditës së shfaqjes së rrethanave të tilla. Paysera do të njoftojë Klientin për rrethanat e forcave madhore përmes postës elektronike ose përmes faqeve të internetit të Sistemit.

15. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve midis Klientit dhe Payseras, Procedures se ngritjes së kërkesave

15.1. Paysera synon të zgjidhë të gjitha mosmarrëveshjet me Klientin në mënyrë miqësore, menjëherë dhe sipas kushteve të pranueshme për Palët; Kështu, në rast mosmarrëveshje, Klientët inkurajohen që, para së gjithash, t'i drejtohen direkt Payseras. Mosmarrëveshjet zgjidhen me negociata. 

15.2. Klienti mund të paraqesë çdo kërkesë ose ankesë në lidhje me shërbimet e ofruara nga Paysera duke dërguar një njoftim përmes postës elektronike, duke bërë një telefonatë në numrin e mbështetjes së Klientit ose duke dërguar një njoftim nëpërmjet Llogarisë.

15.3. Ankesa duhet të përmbajë një referencë për rrethanat dhe dokumentet që shërbyen si bazë për ankesën. Nëse Klienti bazon ankesën e tij / saj në dokumentet që Paysera nuk posedon, Klienti gjithashtu duhet të dorëzojë dokumente të tilla ose kopjet e tyre. 

15.4.Paysera do të shqyrtojë një kërkesë me shkrim ose ankesë të Klientit jo më vonë se brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve të punës nga dita e pranimit të kërkesës, dhe t'i sigurojë Klientit një përgjigje të detajuar, të motivuar, të bazuar në dokumente. Në raste të jashtëzakonshme, kur për shkak të arsyeve tej kontrollit të kompanisë, Paysera nuk është në gjendje të sigurojë përgjigje brenda 15 ditëve të punës, Paysera do t'i sigurojë Klientit një përgjigje jo përfundimtare, duke treguar arsyen e vonesës dhe afatin e paraqitjes së përgjigja përfundimtare. Afati i fundit për të dhënë një përgjigje përfundimtare nuk duhet të kalojë 35 (tridhjetë e pesë) ditë pune. Një përgjigje do t'i jepet Klientit përmes mjeteve të specifikuara në pikën 10.1 të Marrëveshjes, përveç nëse Klienti kërkon një përgjigje ndaj kërkesës ose ankesës së tyre, të sigurohet përmes mjeteve të tjera. 

15.5. Analiza e ankesave të Klientit nga Paysera është pa pagesë.

15.6. Nëse Klienti nuk është i kënaqur me vendimin e Payseras, Klienti ka të drejtë të përdorë të gjitha mjetet e tjera juridike për të mbrojtur të drejtat e tij ose saj;

15.6.1.paraqisni një kërkesë te autoriteti mbikëqyrës nën procedurën e vendosur nga autoriteti mbikëqyrës;

15.6.2. mbrojnë të drejtat e tyre të konsumatorit duke iu drejtuar autoritetit mbikëqyrës si një institucion jashtë gjykatës për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të konsumatorëve nën procedurën e vendosur nga autoriteti mbikëqyrës.

15.6.3. Nëse mosmarrëveshja nuk zgjidhet miqësisht ose përmes mjeteve të tjera të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve jashtë gjykatës, mosmarrëveshja zgjidhet në gjykatë sipas selisë së Paysera, siç parashikohet nga procedura e përcaktuar me ligj. 

15.7. Një procedurë e detajuar për paraqitjen dhe përpunimin e kërkesave të klientit (ankesat) është gjithashtu e parashikuar në rregullat për paraqitjen dhe përpunimin e kërkesave të klientit (ankesat).

15.8. Ligjet i Republikës së Lituanisë janë të zbatueshëm për këtë marrëveshje, shtojcat e saj dhe marrëdhëniet e palëve që nuk rregullohen me këtë marrëveshje, përfshirë rastet kur një mosmarrëveshje midis klientit dhe Paysera është në juridiksionin e një gjykate të një shteti tjetër.

16. Dispozitat përfundimtare

16.1. Secila Palë konfirmon se i posedon të gjitha lejet dhe licencat e kërkuara sipas ligjit në fuqi, të cilat janë të nevojshme për ekzekutimin e kësaj Marrëveshjeje.

16.2. Titujt e seksioneve dhe nenet e Marrëveshjes janë të destinuara vetëm për lehtësinë e Palëve dhe nuk mund të përdoren për interpretimin e dispozitave të kësaj Marrëveshjeje.

16.3. Palët i nënshtrohen shtetit dhe subjekteve të tjera për përmbushjen e të gjitha detyrimeve tatimore në mënyrë të pavarur. Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për ekzekutimin e detyrimeve tatimore të Klientit, ose llogaritjen dhe transferimin e tatimeve që aplikohen tek Klienti.

16.4. Paysera në të gjitha rastet vepron si një Palë e pavarur e Marrëveshjes që nuk kontrollon ose nuk merr përgjegjësi për produktet dhe shërbimet që paguhen për përdorimin e Shërbimeve të Pagesave. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë që blerësi, shitësi ose ndonjë palë tjetër do të përmbushë kushtet e një ujdije të lidhur me Klientin.

16.5. Klienti nuk ka të drejtë të caktojë të drejtat dhe detyrimet e tij/saj që rrjedhin nga kjo Marrëveshje, palëve të treta pa pëlqimin paraprak me shkrim nga Paysera. Paysera rezervon të drejtën të caktojë të drejtat dhe detyrimet e saj që rrjedhin nga kjo Marrëveshje palëve të treta në çdo kohë pa pëlqimin e Klientit nëse një transmetim i tillë i të drejtave dhe detyrimeve është në përputhje me legjislacionin.

16.6. Nëse ndonjë dispozitë e Marrëveshjes njihet si e pavlefshme, dispozitat e tjera të kësaj Marrëveshjeje mbesin në fuqi.

16.7. Marrëveshja do të hyjë në fuqi në përputhje me pikën 2.4 të kësaj Marrëveshjeje. Klienti mund të ruajë tekstin e Marrëveshjes në kohën e regjistrimit në Sistem.

16.8. Kjo Marrëveshje jepet në Sistemin në disa gjuhë. Marrëveshja e zbatueshme për Klientin është e lidhur në gjuhën në të cilën Marrëveshja i është prezantuar Klientit në kohën e regjistrimit në Sistem.

16.9. Linqet në webfaqet e dhëna në Marrëveshje dhe Shtojca që rregullojnë ofrimin e shërbimeve të veçanta janë pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshjeje dhe zbatohen për Klientin nga momenti i fillimit të përdorimit të shërbimit përkatës.

Detaje juridike: “Paysera LT”, UAB, kodi i personit juridik 300060819; Licenca e institucionit elektronik të parave Nr. 1, lëshuar në 27 Shtator 2012 (lëshuar nga Banka e Lituanisë). Të dhënat në lidhje me "Paysera LT", UAB grumbullohen dhe ruhen në Regjistrin e subjekteve juridikë të Republikës së Lituanisë.Janë dhënë të dhëna të hollësishme në lidhje me grupin e korporatave Paysera, përfshirë adresat e zyrave të korporatave dhe adresat e postës elektronike këtu.
Autoriteti mbikëqyrës i “Paysera LT”, UAB është Banka e Lituanisë, kodi identifikues 188607684, adresa: Žirmūnų g. 151, LT-09128, Vilnius, Lituani www.lb.lt/en.