Pdf
Kthehu tek përmbajtja

Informacioni u përditësua më: 2021-09-28

Politikë e Privatësisë

Dispozitat e përgjithshme 

1. Sipas Marrëveshjes së Kontrolluesit të Përbashkët Nr. 20180919 nga shtatori 19, 2018, kontrolluesi juaj i të dhënave personale është rrjeti Paysera. Kontaktet e Paysera janë të vlefshme në faqen ueb. Detajet e kontaktit të zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave të autorizuara nga Paysera: [email protected].

2. Të dhënat personale të mbledhura nga Paysera përpunohen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen Ligjore të të Dhënave Personale të Republikës së Lituanisë, Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (në tekstin e - GDPR) dhe akte të tjera ligjore. Të gjithë punonjësit, agjentët dhe punonjësit e agjentëve të Paysera që njohin sekretin e të dhënave personale duhet t'i mbajnë ato të sigurta edhe pas përfundimit të marrëdhënies së punës ose kontratës.

3. Paysera, në përputhje me kërkesat ligjore në fuqi, do të sigurojë konfidencialitetin e të dhënave personale dhe zbatimin e masave të duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat personale nga akses të paautorizuar, zbulimi, humbja aksidentale, ndryshimi, shkatërrimi ose përpunimi tjetër i paligjshëm.

4 .Politika e Privatësisë përcakton rregullat themelore për mbledhjen, ruajtjen, përpunimin dhe mbajtjen e të dhënave tuaja personale, informacione të tjera që lidhen me ju, qëllimin, arsyet, burimet, përfituesit dhe aspekte të tjera të rëndësishme të të dhënave tuaja personale, kur përdorni Paysera si ofrues i shërbimit të pagesave.

5. Duke hyrë dhe/ose duke përdorur informacionin në këtë faqe ueb dhe/ose shërbimet tona, ju pranoni dhe konfirmoni se keni lexuar, kuptuar dhe pajtoheni me këtë Politikë të Privatësisë. Gjithashtu, pasi të regjistroheni në sistem dhe të filloni të përdorni shërbimet tona, kjo Politikë e Privatësisë bëhet një Aneks e Marrëveshjes së Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave.

6. Paysera rezervon të drejtën, sipas gjykimit të saj, për të modifikuar këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë duke publikuar një version të përditësuar të Politikës së Privatësisë në faqen e ueb dhe, nëse ndryshimet janë thelbësore, duke njoftuar përdoruesit e regjistruar me email. Një version i amenduar, ose i përditësuar i kësaj Politike të Privatësisë do të hyjë në fuqi me publikimin e saj në faqen e ueb.

7. Nëse përdoruesi i shërbimeve është një person juridik, kjo Politikë e Privatësisë aplikohet për personat fizikë, të dhënat e të cilëve transmetohen nga personi juridik. Përdoruesi do të informojë subjektet e të dhënave (menaxherët, përfituesit, agjentët, etj.) për transferimin e të dhënave të tyre në Paysera sipas nenit 14 të GDPR.

Qëllimet e përpunimit të të dhënave. Ofruesit e të dhënave, afatet, përfituesit

8. Qëllimi kryesor për të cilin Paysera mbledh të dhënat tuaja personale është të ofrojë shërbimet e pagesave të Paysera për klientët që dërgojnë dhe marrin pagesa. Si ofrues i shërbimit të pagesave, Paysera është e detyruar me ligj të krijojë dhe verifikojë identitetin tuaj para se të kryej transaksione financiare me ju, gjithashtu, gjatë kohës së ofrimit të shërbimeve, të kërkojë informacion të mëtejshëm, si dhe të vlerësojë dhe ruajë këtë informacion sipas periudhës së ruajtjes të përcaktuar me legjislacion. Duke marrë parasysh këtë, ju duhet të ofroni informacion të saktë dhe të plotë.

9. QËLLIMI: identifikimi i klientit, ofrimi i shërbimeve të pagesave (hapja e llogarisë, transferim fondesh, mbledhja e pagesave dhe të tjera), ose implementimi i detyrimeve të tjera ligjore të ofruesit të shërbimit të pagesave.

9.1. Të dhënat personale përpunohen për këtë qëllim në përputhje me kërkesat ligjore në lidhje me:

9.1.1. krijimi dhe verifikimi i identitetit të klientit;

9.1.2. përfundimi dhe ekzekutimi i marrëveshjeve me klientin, ose për të marrë hapa me kërkesë të klientit;

9.1.3. ekzekutimi i transfertave të fondeve dhe transmetimin e informacionit të nevojshëm së bashku me një transfertë në përputhje me legjislacionin;

9.1.4. implementimi i kërkesave"Njih Klientin Tënd";

9.1.5. monitorim i vazhdueshëm dhe periodik i veprimtarisë së klientit;

9.1.6. vlerësimi i riskut;

9.1.7. përditësimi i të dhënave të klientit për të siguruar saktësinë e tyre;

9.1.8. parandalimi i pastrimit të mundshëm të parave dhe financimit të terrorizmit, parandalimi i mashtrimit, zbulimi, hetimi dhe informimi i një aktiviteti të tillë, përcaktimi i personave të ekspozuar politikisht, ose sanksionet financiare të vendosura ndaj klientit;

9.1.9. sigurimi i rrezikut dhe administrimi i organizatës.

9.2. Për këtë qëllim, të dhënat personale të mëposhtme mund të përpunohen: emër, mbiemër, numër identifikimi kombëtar, adresa, data e lindjes, një fotografi e fytyrës, shtetësia, të dhëna nga një dokument identiteti dhe një kopje të dokumentit, transmetim i drejtpërdrejtë i videos (video e drejtpërdrejtë transmetim) regjistrimi, adresë e-mail, numër telefoni, numri i llogarisë rrjedhëse, adresa IP, aktiviteti profesional aktual, ose i punës, funksioni publik aktual dhe të dhëna të tjera të kërkuara nga aktet ligjore që rregullojnë parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

9.3. Këto të dhëna personale mblidhen dhe përpunohen bazuar në detyrimin ligjor të ngarkuar ndaj ofruesit të shërbimeve të pagesave, dmth. Ligji për Pagesat, Ligji për Paratë Elektronike dhe Institucionet e Parave Elektronike, ligjet për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, dhe të tjera aktet ligjore të zbatueshme, dhe kërkohen në mënyrë që të hapet një llogari dhe/ose për të ofruar një shërbim pagese.

9.4. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 10 (dhjetë) vjet pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me klientin. Këto të dhëna personale duhet të ruhen për 8 (tetë) vite sipas Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit. Këto të dhëna ruhen për 2 (dy) vite të tjerë në bazë të interesave ligjore të Paysera sipas periudhës së kufizimit të padisë.

9.5. Ofruesit e të dhënave dhe burimeve: subjekti i të dhënave   drejtpërdrejt, institucionet e kredituese dhe të tjera financiare dhe degët e tyre, regjistrat shtetërorë dhe jo-shtetërorë, databazat për kontrollimin e të dhënave të dokumenteve të identitetit (databaza e dokumenteve të skaduar dhe databaza të tjera ndërkombëtare), regjistrat e kontrollit të autoritetit (regjistrat e autoritetit të noterizuar dhe databaza të tjera), Regjistri i Personave të Paaftë dhe me Aftësi të Kufizuara, Regjistri i Popullsisë, databaza të tjera, kompanitë që përpunojnë dosjet e konsoliduara të debitorëve (p.sh. në Lituani, UAB "Creditinfo Lithuania" ose të tjera), kompani që mbajnë regjistrat e sanksioneve ndërkombëtare , agjencitë e zbatimit të ligjit, përmbaruesit, personat juridikë (me kusht që të jeni përfaqësues, punonjës, themelues, aksioner, pjesëmarrës, kontraktues ose përfitues i vërtetë i këtyre personave juridikë), partnerë ose persona të tjerë juridikë që na angazhojnë ose janë të angazhuar nga ne në ofrimin e shërbimeve, rrjeteve sociale, ku keni një profil të lidhur me sistemin tonë, dhe persona të tjerë.

9.6. Grupet pëfituese të të dhënave: autoritetet mbikëqyrëse, institucionet e kredituese, financiare, të pagesave dhe/ose të parasë elektronike, institucionet e hetimit paraprak, agjencitë tatimore shtetërore, përfaqësuesit e shërbimeve të pagesave ose partnerët e Paysera (nëse transaksioni kryhet duke përdorur shërbimet e tyre), përfituesit e fondeve të transaksionit që marrin informacionin në deklaratat e pagesave së bashku me fondet e transaksionit, ofruesit dhe korrespondentët e shërbimeve të pagesës së përfituesit, pjesëmarrësit dhe/ose palët në lidhje me sistemet kombëtare, europiane dhe ndërkombëtare të pagesave, agjencitë e mbledhjes dhe rikuperimit të borxheve, kompanitë që përpunojnë dosjet e konsoliduara të debitorit, avokatët, përmbaruesit, auditorët, subjektet e tjera që kanë interes legjitim, persona të tjerë sipas një marrëveshjeje me Paysera ose baza ligjshme të tjera.

10. QËLLIMI: Administrimi i Detyrimit.

10.1. Të dhënat personale nën këtë qëllim përpunohen për të administruar dhe mbledhur detyrimet, për të paraqitur ankesa, kërkesa, padi dhe dokumente të tjera dhe të sigurojnë dokumente për mbledhjen e detyrimeve.

10.2. Për këtë arsye, të dhënat personale të mëposhtme mund të përpunohen: emër, mbiemër, numër identifikimi kombëtar, adresa, data e lindjes, të dhënat nga një dokument identiteti, adresa e-mail, numër telefoni, numër i llogarisë rrjedhëse, adresa IP, deklaratat e llogarisë rrjedhëse dhe të dhëna të tjera që lidhen me rrethanat e krijimit të detyrimit.

10.3. Periudha e ruajtjes së të dhënave: afati i fundit për detyrimin është 10 (dhjetë vjet) nga dita e krijimit së detyrimit, dhe pas hapjes së procedurave ligjore, afati zgjatet derisa të shlyhet detyrimi dhe për 24 (njëzetë e katër) muaj pas shlyerjes. Periudha e ruajtjes së të dhënave bazohet në periudhat e kufizimit për procedurat e përcaktuara nga Kodi Civil i Republikës së Lituanisë

10.4. Ofruesit e të dhënave: subjekti i drejtpërdrejt i të dhënave, institucionet e kreditit, financave, të pagesave dhe/ose parave elektronike, regjistrave shtetërorë dhe jo-shtetërorë, kompanitë që përpunojnë dosjet e konsoliduara të debitorëve (p.sh. në Lituani, UAB "Creditinfo Lithuania" ose të tjera), persona të tjerë.

10.5. Grupet përfituese të të dhënave: kompanitë që përpunojnë dosjet e debitorit të konsoliduar, institucionet e kredisë, financiare, të pagesave dhe/ose parave elektronike, avokatët, përmbaruesit, gjykatat, institucionet e hetimit paraprak, agjencitë tatimore shtetërore, agjencitë e grumbullimit dhe rimëkëmbjes së borxheve, dhe subjekte të tjera që kanë interes legjitim.

10.6. Ju lutemi vini re se nëse keni një borxh ndaj Paysera dhe po e shtyni shlyerjen e detyrimeve tuaja për më shumë se 30 (tridhjetë) ditë, Paysera ka të drejtë të sigurojë informacionin mbi identitetin tuaj, detajet e kontaktit dhe historinë e kreditit, pra detyrimet financiare dhe të pronës dhe informacion mbi ekzekutimin e tyre, detyrimet dhe pagesa e tyre ndaj kompanive që menaxhojnë databazën e debitorëve (siç është institucioni i kreditues UAB "Creditinfo Lithuania" në Lituani*), si dhe ndaj kompanive të mbledhjes së debiteve. Ju mund të hyni në historinë e kreditit tuaj duke kontaktuar drejtpërdrejt me zyrën e kreditimit.

11. QËLLIMI: Për të mbështetur dhe administruar marrëdhëniet me klientët, për të parandaluar mosmarrëveshjet dhe për të mbledhur prova (regjistrimi i bisedave telefonike), korrespondenca e marrëdhënieve të biznesit me klientin.

11.1. Të dhënat personale përpunohen për këtë qëllim për të:

11.1.1. ruajtur marrëdhënien e biznesit dhe komunikimin me klientin;

11.1.2. mbrojtur interesat e kientit dhe/ose Paysera;

11.1.3. parandaluar mosmarrëveshjet, sigurimin e dëshmisë së komunikimit të biznesit me klientin (regjistrimet e bisedave, korrespondenca);

11.1.4. kryer vlerësimin e cilësisë dhe sigurimi i cilësinë të shërbimeve të ofruara nga Paysera;

11.1.5 aty ku është e nevojshme për ekzekutimin e marrëveshjes, për të marrë hapa me kërkesë të klientit, ose në zbatimin e një detyrimi ligjor.

11.2. Për këtë arsye, të dhënat personale të mëposhtme mund të përpunohen: emër, mbiemër, adresa, data e lindjes, adresë email, numër telefoni, adresa IP, deklaratat e llogarisë rrjedhëse, regjistrimet e bisedave telefonike dhe korrespondenca me klientin.

11.3. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 5 (pesë) vjet pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me klientin. Periudha e mbajtjes mund të zgjatet për një periudhë deri në 2 (dy) vjet, me kushtin e një kërkese të arsyetuar nga një autoritet kompetent. Një periudhë e tillë e ruajtjes së të dhënave kërkohet sipas ligjeve për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

11.4. Ofruesit e të dhënave: të dhënat  e nënshtruara direkt.

11.5. Përfituesit e të dhënave: autoritetet mbikëqyrëse, kompanitë që përpunojnë dosjet e konsoliduara të debitorit, avokatët, përmbaruesit gjyqësorë, gjykatat, institucionet e hetimit paragjyqësor, agjencitë e mbledhjes dhe rikuperimit të detyrimeve, subjektet e tjera që kanë interes legjitim, entitete të tjera sipas një marrëveshjeje me Paysera.

12. QËLLIMI: Vlerësimi i normës së kredisë, menaxhimi i rrezikut të kredisë dhe vendimmarrja e automatizuar.

12.1. Të dhënat personale për këtë qëllim përpunohen për të përcaktuar vlerën kreditore të klientëve, për të menaxhuar rrezikun e kredisë dhe për të përmbushur kërkesat lidhur me menaxhimin e rrezikut operacional dhe mjaftueshmërinë e kapitalit, në mënyrë që Paysera të ofrojë financimin.

12.2. Të dhënat personale të mëposhtme mund të përpunohen për këtë qëllim: emër, mbiemër, adresë, data e lindjes, adresë email, numër telefoni, numri i llogarisë së pagesës, adresa IP, deklaratat e llogarisë së pagesës, gjendja e klientit në llogari, detyrimet financiare, kredia dhe historiku i pagesave, të ardhurat, arsimi, vendi i punës, pozicioni aktual i punës, përvoja e punës, pasuritë në dispozicion dhe të dhënat për të afërmit, dhe informacione të tjera.

12.3. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 10 (dhjetë) vite pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me klientin.

12.4. Ofruesit e të dhënave: subjekti i të dhënave drejtpërdrejt, institucionet e kredituese dhe të tjera financiare dhe degët e tyre, agjencitë e zbatimit të ligjit, regjistrat e tjerë dhe institucionet shtetërore, kompanitë që përpunojnë dosjet e konsoliduara të debitorëve (p.sh. në Lituani, UAB "Creditinfo Lituania" ose të tjera), persona fizikë që ofrojnë të dhëna për bashkëshortët, fëmijët dhe personat e tjerë të lidhur me farefisninë ose afinitetin, bashkë-debitorët, garantuesit, ofruesit e kolateralit, etj., persona juridikë kur klienti është përfaqësues, punonjës, kontraktues, aksioner, pjesëmarrës, pronar, etj personat juridikë, dhe partnerët, ose personat e tjerë juridikë që Paysera punëson për ofrimin e shërbimeve.

12.5. Përfituesit e të dhënave: institucionet kredituese, financiare, të pagesave dhe/ose parave elektronike, ose ofruesit e shërbimeve që ndihmojnë në vlerësimin e aftësisë kreditore, dhe kompanitë që përpunojnë dosjet e konsoliduara të debitorëve.

12.6. Për të përfunduar, ose ofruar lidhjen e një marrëveshje financimi me ju dhe për t'ju ofruar shërbime, Paysera, në raste të caktuara, do të zbatojë vendimmarrjen bazuar në përpunimin e automatizuar të të dhënave tuaja personale. Në këtë rast, sistemi kontrollon aftësinë tuaj kreditore me një algoritëm të caktuar dhe vlerëson nëse shërbimi mund të ofrohet. Nëse vendimi i automatizuar është negativ, ai mund të ndryshohet nga klienti duke siguruar më shumë të dhëna. Paysera merr të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur të drejtat, liritë dhe interesat tuaja legjitime. Ju keni të drejtë të kërkoni ndërhyrje njerëzore, të shprehni mendimin tuaj dhe të sfidoni një vendim të automatizuar. Ju keni të drejtë të kundërshtoni një vendim të automatizuar duke kontaktuar drejtpërdrejt Paysera. 

13. QËLLIMI: Mbrojtja e interesave të Paysera dhe klientit (mbikëqyrje video në ambientet e Paysera).

13.1. Të dhënat personale për këtë qëllim përpunohen në mënyrë që të sigurohet siguria e Paysera dhe/ose klientit, për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e klientit dhe/ose përfaqësuesit të tyre, dhe të drejta të tjera të Paysera dhe klientit (mbikëqyrje video dhe regjistrim në ambientet e Paysera) në ndjekje të interesit legjitim për të mbrojtur klientët, punonjësit dhe vizitorët e Paysera dhe pronën e tyre, si dhe pronën e Paysera.

13.2. Për këtë qëllim, të dhënat personale të mëposhtme mund të përpunohen: regjistrimet video në ambientet e administruara nga Paysera.

13.3. Përpara se të hyni në ambientet e Paysera, ku kryhet mbikëqyrja video, ju informoheni për mbikëqyrjen përmes shenjave të veçanta.

13.4. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 1 (një) vit.

13.5. Ofruesit e të dhënave:  subjekti i drejtpërdrejtë i të dhënave i cili viziton ambientet e Paysera, ku kryhet mbikëqyrja me video dhe kapet nga kamera mbikëqyrëse.

13.6. Përfituest e të dhënave: gjykatat, institucionet e hetimit paraprak, avokatët (vetëm në rast të një përpjekjeje për të sulmuar).

14. QËLLIMI: Informimi i klientit për shërbimet.

14.1. Të dhënat personale për këtë qëllim përpunohen në mënyrë që të informohet klienti për shërbimet e ofruara nga Paysera, çmimet e tyre, specifikat, ndryshimet në kushtet e marrëveshjeve të lidhura me klientin, dhe për dërgimin e sistemit dhe mesazheve të tjera lidhur me shërbimet e ofruara Paysera

14.2. Të dhënat personale të mëposhtme mund të përpunohen për këtë qëllim: adresë email, numër telefoni.

14.3. Subjekti i të dhënave konfirmon se ata janë të vetëdijshëm se mesazhe të tilla janë të nevojshme për ekzekutimin e Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave dhe/ose anekseve të saj të lidhura me klientin dhe ato nuk konsiderohen të jenë mesazhe të drejtpërdrejta marketingu.

14.4. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 24 (njëzet e katër) muaj pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me klientin.

14.5. Ofruesit e të dhënave: subjekti i drejtpërdrejtë i të dhënave.

14.6. Përfituesit e të dhënave: të dhënat për këtë qëllim nuk ndahen me persona të tjerë.

15. QËLLIMI: Marketingu i drejtpërdrejtë.

15.1. Për këtë qëllim, të dhënat personale përpunohen në mënyrë që t'u ofrojnë klientëve oferta për shërbimet e ofruara nga Paysera dhe të zbulojnë mendimet e klientëve për shërbimet e lartpërmendura.

15.2. Të dhënat personale të mëposhtme mund të përpunohen për këtë qëllim: emër, mbiemër, adresë email dhe numër telefoni.

15.3. Për këtë qëllim, Paysera dërgon buletine dhe mesazhe të drejtpërdrejta marketingu, me pëlqimin e klientit. Paysera mund të përdorë një ofrues të shërbimit të buletinit duke siguruar që ofruesi në fjalë të jetë në përputhje me kërkesat për mbrojtjen e të dhënave personale të përcaktuara në Marrëveshjen e Kontrollit të Përbashkët. Klienti mund të revokojë pëlqimin e tij pas marrjes së gazetave, ose mesazheve të drejtpërdrejta të marketingut duke klikuar në Revokoni pëlqimin tuaj si dhe duke informuar Paysera në çdo kohë për refuzimin e tyre për të përpunuar të dhënat personale për qëllime të drejtpërdrejta të marketingut në e-mail[email protected].

15.4. Periudha e ruajtjes së të dhënave: deri në përfundimin e marrëdhënies së biznesit me klientin, ose deri në ditën kur klienti kundërshton përpunimin e të dhënave për këtë qëllim.

15.5.Ofruesit e të dhënave: subjekti i drejtpërdrejtë i të dhënave..

15.6.Përfituesit e të dhënave: Të dhënat për këtë qëllim mund të transmetohen në sistemet e kërkimit, ose rrjeteve sociale (mundësia e kundërshtimit të përpunimit të të dhënave sigurohet nga faqet ueb të këtyre sistemeve), ofruesit e shërbimeve të buletinëve.

16. QËLLIMI: Analiza statistikore. Të dhënat personale të mbledhura për qëllimet e lartpërmendura, me përjashtim të numrit kombëtar identifikues, dokumenteve të identitetit dhe detajet e tyre, si dhe vendbanimin e saktë, mund të përpunohen me qëllim të analizës statistikore. Për këtë qëllim, të dhënat personale do të përpunohen në atë mënyrë që, duke i përfshirë ato në fushën e analizës statistikore, të mos jetë e mundur të identifikohen subjektet e të dhënave në fjalë. Mbledhja e të dhënave tuaja personale me qëllim të analizës statistikore bazohet në interesin legjitim për të analizuar, përmirësuar dhe zhvilluar aktivitetin e kryer. Ju keni të drejtë të mos pajtoheni dhe të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale për një qëllim të tillë në çdo kohë dhe në çdo formë duke informuar Paysera për të. Sidoqoftë, Paysera mund të vazhdojë të përpunojë të dhënat për qëllime statistikore, nëse vërteton se të dhënat përpunohen për arsye legjitime bindëse përtej interesave, të drejtave dhe lirive të subjektit të të dhënave ose për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore.

17. QËLLIMI: Përmirësimi i shërbimit. Të dhënat e mbledhura për të gjitha qëllimet e mësipërme mund të përdoren për të përmirësuar mjetet teknike dhe organizative, infrastrukturën e TI, përshtatjen e shërbimeve me pajisjet e përdorura, zhvillimin e shërbimeve Paysera të reja, rritjen e kënaqësisë me shërbimet ekzistuese, si dhe testoni dhe përmirësoni mjetet teknike dhe infrastrukturën e TI.

18. QËLLIMI: Parandalimi i keqpërdorimit të shërbimit dhe ofrimi i duhur i shërbimit. Të dhënat e mbledhura për të gjitha qëllimet e mësipërme mund të përdoren për të parandaluar hyrjen dhe përdorimin e paautorizuar, domethënë për të siguruar privatësinë dhe sigurinë e informacionit.

19. Për përpunimin e të dhënave personale, Paysera mund të angazhojë përpunues të të dhënave dhe/ose, sipas gjykimit të tij, të punësojë persona të tjerë për të kryer funksione të caktuara ndihmëse në emër të Paysera (p.sh. qendrat e të dhënave, pritja, pritja në cloud, administrimi i sistemit, zhvillimi i sistemit, softueri zhvillimi, ofrimi, shërbimet mbështetëse të tilla si përmirësimi dhe zhvillimi; shërbimet e qendrave të shërbimit ndaj klientit; marketing, komunikim, këshillim, personeli i përkohshëm, ose shërbime të ngjashme). Në raste të tilla, Paysera do të përfitojë masat e nevojshme për të siguruar që përpunuesit e të dhënave të tilla të përpunojnë të dhënat personale në përputhje me udhëzimet e Paysera dhe ligjet në fuqi, dhe do të kërkojë pajtueshmëri me masat e duhura të sigurisë së të dhënave personale. Paysera gjithashtu do të sigurojë që persona të tillë janë të detyruar nga detyrimet e konfidencialitetit dhe nuk mund ta përdorin këtë informacion për ndonjë qëllim tjetër përveç kryerjes së funksioneve të tyre.

20. Të dhënat personale e mbledhura për qëllimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë do të përpunohen në mënyrë të pajtueshme me këto qëllime legjitime ose kërkesa ligjore.

21.Të dhënat e përmendura më sipër do të sigurohen dhe merren përmes një mjeti softuer të përdorur nga Paysera ose agjenti i autorizuar i tij, gjithashtu nga mjete të tjera dhe persona të tretë me të cilët Paysera ka lidhur marrëveshje për përpunimin e të dhënave personale në përputhje me ligjet dhe rregulloret.

Zona gjeografike e përpunimit

22. Në përgjithësi, të dhënat personale përpunohen brenda Bashkimit Europian/Zona Ekonomike Evropiane (BE/EEA), por në raste të caktuara mund të transmetohen dhe përpunohen jashtë BE/EEA.

23. Të dhënat personale mund të transferohen dhe përpunohen jashtë BE/EEA kur transferimi është i nevojshëm për përfundimin, ose ekzekutimin e një kontrate (për shembull, kur një pagesë kryhet tek një palë e tretë, ose përmes një partneri të tretë (korrespondent) ose për shembull, kur klienti kryen aktivitete tregtare duke përdorur një platformë online (është një përdorues i regjistruar), ku ofruesit e shërbimeve të pagesave të përdoruesve të regjistruar i nënshtrohen kërkesave specifike të informacionit të klientit, kur dispozitat ligjore përcaktojnë nevojën për transferim, ose kur klienti ka dhënë pëlqimin. Ne kërkojmë të sigurohemi që masat e duhura teknike dhe organizative janë të rregullta në të gjitha këto raste siç paraqitennë Marrëveshjen e Përbashkët të Kontrollorit.

Profilizimi

24. Profilizimi i kryer nga Paysera përfshin përpunimin e të dhënave personale me mjete të automatizuara për qëllimet e legjislacionit në lidhje me menaxhimin e rrezikut dhe monitorimin e vazhdueshëm dhe periodik të transaksioneve me qëllim parandalimin e mashtrimit; profilizimi i vazhdueshëm bazohet në detyrimet ligjore të Paysera.

25. Me qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë dhe analizës statistikore, profilizimi mund të kryhet duke përdorur Matomo, Google, Facebook dhe mjete analitike të tjera.

Përpunimi i të dhënave personale të të miturve

26. Një i mitur nën 14 (katërmbëdhjetë) vjeç, që kërkon të përdorë shërbimet e pagesave të Paysera, duhet të sigurojë pëlqimin me shkrim nga përfaqësuesi i tyre (prindi ose kujdestari ligjor) për përpunimin e të dhënave të tyre personale.

Politika e Cookie

27. Paysera mund të përdorë cookies në këtë faqe ueb. Cookies janë skedarë të vegjël që dërgohen në shfletuesin e Internetit të një personi dhe ruhen në pajisjen e tyre. Cookies transferohen në një kompjuter personal, kur vizitoni për herë të parë faqen ueb.

28. Zakonisht, Paysera përdor vetëm cookie të nevojshme në pajisjen e personit për identifikimin, rritjen e funksionalitetit dhe përdorimit të faqes ueb dhe lehtësimin e qasjes së një personi në faqen ueb dhe informacionin që përmban. Paysera mund të përdorë cookie të tjera pas marrjes së pëlqimit të klientit. Këtu do të gjeni një përshkrim të shkurtër të llojeve të ndryshme të cookie:

Cookies e domosdoshme. Këto cookie janë të nevojshme në mënyrë që keni mundësi të përdorni veçori të ndryshme në faqen ueb të Paysera. Ato janë thelbësore që faqja ueb të funksionojë dhe nuk mund të fiken. Ato ruhen në kompjuterin tuaj, celularin ose tabletin tuaj ndërsa jeni duke përdorur faqen ueb dhe janë të vlefshme vetëm për një kohë të kufizuar. Ato zakonisht vendosen në përgjigje të veprimeve të kryera nga ju gjatë shfletimit, të tilla si ndryshimi i parametrave tuaja të privatësisë, regjistrimi dhe plotësimi i formave të ndryshme.

Cookies statistikor. Këto cookie përdoren për të mbledhur dhe raportuar informacione anonime në mënyrë që të zbulojnë, sesi vizitorët tanë përdorin faqen ueb. Një numër i regjistruar IN përdoret për të mbledhur të dhëna statistikore se si përdoruesit lundrojnë në faqen ueb.

Cookies analitikë. Këto cookie përdoren për të monitoruar numrin dhe trafikun e përdoruesve të faqes ueb. Cookies Analytikë na ndihmojnë të zbulojmë se cilat faqe ueb vizitohen më shumë dhe si i përdorin vizitorët për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve tona. Nëse nuk pajtoheni me përdorimin e këtyre cookies, ne nuk do ta përfshijmë vizitën tuaj në statistikat tona.

Cookies marketing-u. Këto cookie përdoren për të siguruar informacionin përkatës në lidhje me shërbimet tona bazuar në zakonet tuaja shfletuese për të përmirësuar përzgjedhjen e përmbajtjes dhe për të ofruar më shumë mundësi gjatë përdorimit të faqes ueb tonë. Për më tepër, këto cookie mund të përdoren në faqet ueb të partnerëve tanë të palëve të treta për qëllime raportimi. Në atë mënyrë, ne gjithashtu do të merrnim informacion në lidhje me historikun tuaj të shfletimit nga faqet ueb të partnerëve tanë zyrtarë, ku vendosim reklamat tona. Nëse nuk pajtoheni me përdorimin e këtyre cookies, do të shikoni vetëm reklama jo të personalizuara.

29. Shumica e shfletuesve ueb pranojnë cookie, por personi mund të ndryshojë parametrat e shfletuesit në mënyrë që cookies të mos pranohen. Duhet të theksohet se ndryshe nga llojet e tjera të cookies, refuzimi i cookies të nevojshme mund të ndikojë në funksionalitetin e faqes ueb, dhe disa veçori mund të mos funksionojnë siç duhet. Me vizitën e parë në faqen ueb të Paysera, do të shihni një mesazh pop-up me një listë të tipeve të veçanta të cookies që mund të zgjidhni të pranoni ose refuzoni. Nëse vendosni të pranoni cookie e nevojshme dhe tipet e tjera, mund të ndryshoni përzgjedhjen tuaj dhe të anulloni pëlqimin tuaj duke klikuar në Cilësimet e Cookies në fund të faqes.

E drejta e aksesit, korrigjimit, fshirjes së të dhënave personale dhe kufizimit të përpunimit të të dhënave

30. Ju keni të drejtat e mëposhtme:

30.1. E DREJTA PËR TË AKSESUAR TË DHËNAT: për të përfituar informacion, nëse Paysera i përpunon, ose jo të dhënat tuaja personale dhe aty ku është rasti, aksesi tek të dhënat personale të përpunuara nga Paysera dhe për të përfituar informacion se cilat të dhëna personale dhe nga cilat burime janë mbledhur, qëllimet e përpunimit, cilët janë përfituesit e tyre, ose mund t'u ofrohen të dhënat personale; për të siguruar nga Paysera një kopje të të dhënave personale që i nënshtrohen përpunimit në përputhje me ligjin në fuqi. Pas pranimit së kërkesës suaj me shkrim, Paysera brenda afatit të përcaktuar në legjislacion, do të sigurojë të dhënat e kërkuara me shkrim, ose do të specifikojë arsyen e refuzimit. Një herë në vit, të dhënat mund të ofrohen pa pagesë, por në raste të tjera, pagesa nuk do të tejkalojë koston e ofrimit të të dhënave. Më shumë informacion mbi të drejtën e aksesit tek të dhëna dhe përpunimin e tyre e gjeni këtu.

30.2. E DREJTA PËR TË KORRIGJUAR: nëse të dhënat tuaja të përpunuara nga Paysera janë të pasakta, jo të plota ose të pasakta, ju mund t'i drejtoheni Paysera me shkrim për korrigjimin e të dhënave të pasakta, ose të pasakta, ose të plotësoni të dhënat personale jo të plota duke siguruar një kërkesë përkatëse;

30.3. E DREJTA PËR TË HARRUAR: të kërkojë përfundimin e përpunimit të të dhënave (të fshijë të dhënat), kur subjekti i të dhënave tërheq pëlqimin, ku bazohet përpunimi, ose të dhënat personale nuk janë më të nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat janë mbledhur, ose të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme, ose të dhënat personale duhet të fshihen për respektimin e një detyrimi ligjor. Një njoftim me shkrim për kundërshtimin e përpunimit të të dhënave personale do t'i paraqitet Paysera personalisht, me postë, ose përmes mjeteve elektronike të komunikimit. Nëse kundërshtimi juaj ka baza ligjore, Paysera, pasi shqyrton kërkesën, do të përfundojë çdo veprim të përpunimit të të dhënave tuaja personale, me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj. Duhet të theksohet se e drejta për të kërkuar fshirjen e menjëhershme të të dhënave personale mund të jetë e kufizuar për shkak të detyrimit të Paysera si një ofrues i shërbimit të pagesave për të ruajtur të dhënat në lidhje me identifikimin e klientëve, transaksionet e pagesave, marrëveshjet e lidhura, etj. të përcaktuara në legjislacion;

30.4. E DREJTA PËR TË REZISTUAR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE: të kërkojë kufizimin e përpunimit të të dhënave personale, kur saktësia e të dhënave personale kundërshtohet nga subjekti i të dhënave, për një periudhë që i mundëson kontrolluesit të verifikojë saktësinë e të dhënave personale; përpunimi është i paligjshëm dhe subjekti i të dhënave kundërshton fshirjen e të dhënave personale dhe kërkon kufizimin e përdorimit të tij; kontrolluesi nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllimet e përpunimit, por ato kërkohen nga subjekti i të dhënave për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore. Një subjekt i të dhënave që ka marrë një kufizim të përpunimit do të informohet nga kontrolluesi i të dhënave para se të hiqet kufizimi i përpunimit;

30.5. E DREJTA PËR TË KUNDËRSHTUAR: e drejta për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave personale për qëllime marketingu të drejtpërdrejtë;

30.6. E DREJTA PËR TË BËRË NJË ANKESË: t'i drejtoheni autoritetit mbikëqyrës me një kërkesë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, nëse besoni se të dhënat personale përpunohen në kundërshtim me të drejtat tuaja dhe interesat legjitime të përcaktuara me legjislacionin në fuqi;

30.7. E DREJTA PËR TË KONTAKTUAR me kontrolluesin e të dhënave dhe/ose zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave me qëllim të ushtrimit të të drejtave tuaja;

30.8 të drejta statutore të tjera.

31. Ju mund të dërgoni kërkesën tuaj për qasje, korrigjim ose kundërshtim për përpunimin e të dhënave me email në: [email protected]. Personi që paraqet kërkesën duhet të tregojë qartë emrin e tij të plotë dhe të nënshkruajë kërkesën me një nënshkrim elektronik të kualifikuar.

Faqet ueb e palëve të treta

32. Paysera nuk është përgjegjës për mbrojtjen e privatësisë së Klientit në faqet ueb të palëve të treta, edhe nëse klienti hyn në faqe të tilla përmes lidhjeve të ofruara në këtë faqe ueb. Paysera rekomandon mësimin e politikave të privatësisë të secilës faqe ueb që nuk i përket Paysera.

Përdorimi i logos

33. Klienti, duke përdorur shërbimet e Paysera për objektivat e biznesit dhe interesat profesionale, pajtohet se Paysera mund të përdorë emrin dhe/ose logon e tyre për arsye marketingu të drejtpërdrejta (p.sh. duke përcaktuar se klienti po përdor shërbimet e ofruara nga Paysera).

Sigurimi i Informacionit të Sigurisë

34. Paysera synon të sigurojë nivelin më të lartë të sigurisë për të gjithë informacionin e marrë nga Klienti dhe dosjet e të dhënave publike. Për të mbrojtur këtë informacion nga qasjet, përdorimi, kopjimi, fshirja, ndryshimi ose zbulimi aksidental ose i paligjshëm, si dhe nga çdo formë e paautorizuar e përpunimit, Paysera përdor masat e duhura të sigurisë ligjore, administrative, teknike dhe fizike.

Dispozitat Finale

35. Këto dispozita të Politikës së Privatësisë i nënshtrohen ligjit të Republikës së Lituanisë. Të gjitha mosmarrëveshjet në lidhje me dispozitat e Politikës së Privatësisë do të zgjidhen me negociata dhe, në rast të dështimit për të zgjidhur një çështje me negociata, mosmarrëveshja do të dërgohet në gjykatat e Republikës së Lituanisë

* – UAB "Creditinfo Lithuania" (kodi i kompanisë: 111689163, adresë: A. Goštauto st. 40, LT 01112 Vilnius, Lithuania, www.manocreditinfo.lt, phone: (8 5) 2394131, i cili adminstron dhe u siguron informacionin tuaj palëve të treta (institucioneve financiare, agjensive të telekomunikacionit, sigurimeve, ofruesve të shërbimeve të energjisë elektrike, shërbimeve utilitare, kompanive tregtare, etj.) për interesa dhe objektiva legjitime: për të vlerësuar aftësinë tuaj kreditore dhe për të administruar detyrimet. Historiku i të dhënave të kredisë zakonisht ruhen për 10 vjet pas përmbushjes së detyrimeve).

Duke përdorur shërbimet e ofruara vetëm nga "Paysera Bank of Georgia", SHA, të dhënat personale të mbledhura përmes "Paysera Bank of Georgia", SHA përpunohen sipas kësajPolitika e Privatësisë.

Historiku i Marrëveshjes

Politika e Privatësisë (e vlefshme deri në 28.09.2021)

Politika e Privatësisë (e vlefshme deri në 20.07.2020)

Politika e Privatësisë (e vlefshme deri në 17.04.2020)

Politika e Privatësisë (e vlefshme deri në 16.09.2019)