Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2018-09-28

Įmokų surinkimas internetu mokėjimo kortelėmis

Sąvokos

Bendroji sutartis – Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis, kurios sąlygos taikomos Pardavėjui.

Depozitas – lėšos, rezervuotos Pardavėjo Paysera sąskaitoje, skirtos užtikrinti mokėtojų keliamus Pardavėjui reikalavimus, kylančius iš ginčų.

E-parduotuvė – Pardavėjo interneto svetainė, kurioje Pardavėjas teikia savo prekes ir paslaugas, ir kurią Pardavėjas nurodė Klausimyne.

Grąžinimas – pinigų grąžinimo reikalavimas Pardavėjui, ginčijant Transakciją, remiantis TMKO taisyklėmis.

Klausimynas – klausimynas, kuriame Pardavėjas pateikia detalią informaciją apie save, savo E-Parduotuvę, prekes ir paslaugas, priimamas Korteles. Klausimynas yra neatskiriama šio Priedo dalis.

Kortelė – Visa, Visa Electron, MasterCard ar Maestro mokėjimo kortelė, naudojama Transakcijoms vykdyti.

Kortelės turėtojas – juridinis arba fizinis asmuo, atsiskaitantis Kortele už Pardavėjo prekes ir (arba) paslaugas E-Parduotuvėje.

Pardavėjas – Paysera Sistemos Klientas, juridinis asmuo, registruotas Europos Sąjungos valstybėje narės registrų centre, kuris yra sudaręs su Paysera Bendrąją sutartį ir parduodamas prekes ir paslaugas naudojasi viena ar keletu Sistemoje nurodytų Paysera teikiamų įmokų surinkimo paslaugų Pardavėjams bei ketina naudotis Paysera perparduodama Įmokų surinkimo paslauga internetu mokėjimo kortelėmis.
(*Paaiškinimas: Kai Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties nuostatos taikomos visiems Klientams - tiek Pardavėjams, tiek kitiems Klientams, - vartojama sąvoka „Klientas“, o kai Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties nuostatos taikomos tik Pardavėjams, vartojama sąvoka „Pardavėjas“).

PCI DSS – mokėjimų kortelių industrijos duomenų saugumo standartai.

Pirkėjas – Pardavėjo, įmokų surinkimui besinaudojančio Sistema, teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių mokėtojas ir (arba) galutinis gavėjas.

Projektas – Sistemoje pateikiamas Pardavėjo išsamus jo teikiamų prekių ir (arba) paslaugų aprašymas su tikslu rinkti įmokas iš Pirkėjų už Pardavėjo jiems teikiamas prekes ar paslaugas Sistemoje nurodytais būdais.

Partneris-Bankas – bankas, kuris teikia Kortelių priėmimo ir aptarnavimo paslaugą ir su kuriuo bendradarbiauja Paysera Pardavėjui suteikiant galimybę priimti Pirkėjų atsiskaitymus Kortelėmis, t. y. AS Latvijas pasta banka, reg. Nr. LV50103189561, adr. Brīvības 54, Ryga, Latvija, LV-1011, www.lpb.lv, info@lpb.lv.

Pasikartojančių mokėjimų paslauga – paslauga, leidžianti Pardavėjui suteikti galimybę Pirkėjui užsisakyti automatinius atsiskaitymus su galimybe automatiškai ir reguliariai atsiskaityti Pirkėjo mokėjimo kortele.

Pirkimų atšaukimo taisyklės – viešai pateikiamos ir Pardavėjo patvirtintos taisyklės, reglamentuojančios jo E-Parduotuvėje atliktų prekių ir (arba) paslaugų pirkimų atšaukimą.

Sąsaja – sąsaja (programinė įranga) tarp Paysera ir Pardavėjo, užtikrinanti Transakcijų autorizacijos pranešimų gavimą ir aptarnavimą Kortelių realiu laiku.

Transakcija – finansinis veiksmas, kuriuo atliekamas pirkinio ar paslaugos pirkimas naudojant Kortelę E-parduotuvėje.

Transakcijos duomenys – transakcijos informacija, informacija apie Kortelę, panaudotą Transakcijai ir Kortelės turėtojo identifikacijai.

TMKO – Tarptautinės mokėjimų kortelių organizacijos VISA ir (arba) MASTERCARD.

Bendrosios nuostatos

1. Įmokų surinkimo internetu mokėjimo kortelėmis paslauga suteikia Pardavėjui galimybę surinkti įmokas iš Pirkėjų atsiskaitymui naudojant Sistemoje nurodytas Korteles.

2. Naudojantis šia paslauga, Pardavėjui yra taikomos visos Bendrosios sutarties sąlygos, Priedas „Įmokų surinkimas internetu iš Pirkėjų“, papildomai šiame Priede nustatytos sąlygos bei TMKO taisyklės. Pardavėjas patvirtina, kad yra gerai susipažinęs su šiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Esant prieštaravimų tarp Sutarties, jos priedų ir TMKO taisyklių, turi būti taikomos TMKO taisyklės. Sąvokos šiame Priede vartojamos Bendrojoje sutartyje nurodyta prasme.

3. Norėdamas naudotis šia paslauga, Pardavėjas privalo pateikti Paysera savo Projektą, duomenis apie savo vykdomos veiklos buveinę (-es), veikloje naudojamą pavadinimą (-us) bei kitus Paysera Sistemoje reikalaujamus dokumentus. Paslauga pradedama teikti tik Pardavėjui pateikus visus Paysera prašomus dokumentus ir informaciją.

4. Paysera turi teisę atsisakyti tvirtinti Projektą bei suteikti paslaugą Pardavėjui, nepateikdama paaiškinimo.

5. Paslauga pradedama teikti Paysera patvirtinus Pardavėjo Projektą, gavus privalomus pateikti Pardavėjo dokumentus ir Pardavėjui atlikus integravimą pagal Paysera pateiktas integravimo instrukcijas.

6. Šis Priedas nustato ir detalizuoja įmokų surinkimo internetu sąlygas bei šalių įsipareigojimus, tais atvejais, kai mokėtojas atsiskaito su Pardavėju internetu Kortelėmis.

7. Šis Priedas yra parengtas atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius mokėjimo paslaugų teikimą ir atsiskaitymą mokėjimo kortelėmis, VISA ir MasterCard organizacijų taisykles, Paysera Partnerių-Bankų nustatytas kortelių naudojimo taisykles.

8. Šis Priedas yra neatskiriama Bendrosios sutarties dalis, todėl turi būti skaitomas ir aiškinamas kartu, atsižvelgiant į bendrą šių sutartinių dokumentų kontekstą.

9. Priedas gali būti taikomas tik juridiniams asmenims, registruotiems Europos Sąjungos valstybėje narės registrų centre ir sudariusiam su Paysera Bendrąją sutartį.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

10. Pardavėjas įsipareigoja:

10.1. priimti iš Kortelių turėtojo Korteles nurodytas Pardavėjo Klausimyne kaip atsiskaitymo priemonę už prekes ir paslaugas, teikiamas Pardavėjo E-parduotuvėje. Pardavėjas turi priimti Kortelę kaip atsiskaitymo priemonę tik už tokias prekes ar paslaugas, kurias Pardavėjas nurodė Klausimyne kaip tipišką savo veiklą;

10.2. už paslaugą mokėti komisinius mokesčius, kurie nurodyti čia;

10.3. jei Kortelės turėtojas atsisako įsigytų prekių ir (arba) paslaugų arba jei Pardavėjas tinkamai nepristatė prekių ir (arba) paslaugų, Pardavėjas gavęs atitinkamą informaciją, įsipareigoja grąžinti Kortelės turėtojui Transakcijos sumą dalinai ar pilnai pagal Pardavėjo patvirtintas ir viešai Pirkėjams prieinamas Pirkimų atšaukimo taisykles;

10.4. Iš Paysera gavus pranešimą apie Grąžinimą, Pardavėjas įsipareigoja informuoti Paysera per 3 kalendorines dienas apie savo sprendimą: arba atlikti Grąžinimą arba jį užginčyti, pateikiant Paysera Transakciją patvirtinančius dokumentus. Jei Pardavėjas nesutinka su pateiktu Pirkėjo skundu ir Grąžinimo reikalavimu ir jį užginčija, jis privalo padengti visas išlaidas, kilusias dėl ginčo, įskaitant tokių skundų nagrinėjimo, apskundimo komisinį mokestį, tai pat galimus arbitražo kaštus;

10.5. naudoti tik Paysera pateiktą Sąsają, skirtą Kortelių priėmimui E-Parduotuvėje;

10.6. užtikrinti, kad Pardavėjo darbuotojai ar atstovai būtų atsakingi už šio Priedo bei TMKO taisyklių bei jų pakeitimų vykdymą;

10.7. bendradarbiauti ir teikti Paysera reikalingą pagalbą kilus ginčui dėl Kortelės turėtojų Transakcijų E-parduotuvėje;

10.8. informuoti Paysera apie bet kokius sukčiavimo ar neautorizuotus veiksmus, susijusius su Kortelėmis bei šiame Priede nustatytų įsipareigojimų vykdymu;

10.9. priimti visas galiojančias, tinkamai identifikuotas Korteles kaip atsiskaitymo už prekes ir (arba) paslaugas priemonę negrynaisiais, nurodant prekių ir (arba) paslaugų kainą Transakcijos metu;

10.10. užtikrinti savo E-Parduotuvės atitikimą TMKO taisyklių reikalavimams;

10.11. ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo pareikalavimo atsiųsti Paysera paprašytų dokumentų, patvirtinančių Transakciją kopijas (faksu, el.paštu, registruotu paštu ar kitu būdu, patvirtinančiu įteikimo faktą). Jei Pardavėjas negali atsiųsti prašomų dokumentų aukščiau nurodytu teminu, jis privalo pranešti apie tai raštu ir nurodyti informacijos atsiuntimo datą ir priežastį, dėl kurios informacija nebuvo atsiųsta laiku arba negali būti atsiųsta iš viso. Jei Paysera atstovas atvyksta į Pardavėjo patalpas, toks atstovas turi teisę gauti informacijos patvirtinančios Transakciją kopiją;

10.12. laikytis Paysera Bendrosios sutarties ir Priedų, Partnerio-Banko nurodymų (jei tokie bus duodami sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu), Tarptautinių mokėjimo kortelių organizacijų taisyklių. Įsipareigojimas galioja ir po šio Priedo pasirašymo priimtoms taisyklėms, nurodymams, reikalavimams dėl Kortelių priėmimo;

10.13. užpildyti ir pateikti Paysera pateiktą Klausimyną (originalą);

10.14. Paysera pareikalavus užkirsti kelią šio Priedo ar TMKO taisyklių pažeidimui, Pardavėjas įsipareigoja užkirsti kelią tokiam pažeidimui per 3 dienas nuo pranešimo gavimo;

10.15. Įmokų surinkimo paslauga Pardavėjas gali naudotis tik tose Pardavėjo E-parduotuvėse ir tik tais tinklapių adresais (URL), kurie buvo nurodyti Pardavėjo teikiamame Klausimyne bei Projekte ir patvirtinti Paysera. Atsiradus patvirtiname Projekte nurodytos informacijos pakeitimams, Pardavėjo apie tai nedelsdamas informuoja Paysera, ir Projekto pakeitimai teikiami ir tvirtinami tokia pačia tvarka kaip ir Projektas;

10.16. gavus Paysera reikalavimą, nedelsiant atlikti savo tinklapių pakeitimus, atlikti kitus būtinus ir tinkamus veiksmus, kad būtų užtikrinta Pardavėjo atitiktis TKMO taisyklėms dėl prekių ženklų naudojimo;

10.17. pateikti visus Paysera prašomus dokumentus ir informaciją (Pardavėjui nevykdant Paysera reikalavimų, Paysera turi teisę stabdyti paslaugų teikimą). 

11. Pardavėjas neturi teisės:

11.1. nustatyti papildomo mokesčio už tai, kad atsiskaitymas vyks Kortele (išskyrus atvejus, kai tai nustatyta teisės aktų ir buvo suderinta su Paysera ir Partneriu-Banku remiantis TMKO taisyklėmis). Jei papildomas mokestis yra nustatytas teisės aktų, jis turi būti nurodomas kaip įskaitytas į Transakcijos sumą ir negali būti renkamas atskirai;

11.2. nustatyti minimalią Transakcijos sumą;

11.3. priimti Kortelę kaip mokėjimą su tikslu padengti arba refinansuoti bet kokį kitą įsipareigojimą nei nurodyta šiame Priede ar Klausimyne;

11.4. išduoti grynus pinigus už Transakcijos atlikimą ar ją atšaukus;

11.5. už Transakcijos atlikimą išduoti vekselį, čekį ar kitą mokėjimo dokumentą, skirtą tolimesniems atsiskaitymams;

11.6. išskaidyti Transakciją į atskiras dalis;

11.7. kaupti ir atskleisti tretiems asmenims Kortelės turėtojo duomenis, Kortelės numerį, Kortelės galiojimo datą, CVC/CVV bei kitą informaciją susijusią su Kortelės priėmimu ar Kortelės turėtoju. Šis Pardavėjo įsipareigojimas yra neterminuotas;

11.8. priimti Kortelę kaip atsiskaitymo priemonę už trečiosios šalies vykdomą komercinę veiklą;

11.9. leisti elektroninius pinigus kaip Transakcijos rezultatą;

11.10. naudoti Kortelės duomenis kitiems tikslams nei Transakcijos apdorojimas prieš, po ir Transakcijos metu;

11.11. pateikti vykdyti Transakciją, kuri yra apgaulinga (FRAUD) arba neautorizuota Kortelės turėtojo ir Pardavėjas apie tai žino ar turėjo žinoti; taip pat Transakciją, kuri vykdoma apgaulingu tikslu susitarus su Pardavėju. Pardavėjas yra atsakingas už savo darbuotojų, agentų, tarpininkų, atstovų veiksmus vykdant šio Priedo sąlygas;

11.12. atskleisti trečiosioms šalims bet kokią informaciją kuri tapo žinoma vykdant šiame Priede nustatytus įsipareigojimus.

12. Pardavėjas patvirtina ir sutinka, kad:

12.1. TMKO yra vienintelės ir išimtinės kortelių prekių ženklų savininkės;

12.2. TMKO gali bet kada, iš karto ir be išankstinio įspėjimo dėl bet kokių priežasčių uždrausti Pardavėjui naudoti kortelės prekių ženklus, pareikalauti nutraukti su Pardavėju ši priedą (tokią teisę turi ir Partneris-Bankas);

12.3. TMKO gali bet kada priverstinai įgyvendinti TMKO taisykles ir uždrausti Pardavėjui vykdyti bet kokią veiklą, dėl kurios kyla ar gali kilti žala TMKO, įskaitant žalą dalykinei reputacijai, taip pat kuri gali neigiamai paveikti tarpbankinės sistemos (Interchange System) vientisumą, sukelti grėsmę TMKO konfidencialiai informacijai;

12.4. Pardavėjas laikysis visų TMKO taisyklių, atsižvelgdamas į jų aktualius pakeitimus ir papildymus;

12.5. Pardavėjas neginčys kortelių prekių ženklų nuosavybės;

12.6. Pardavėjas nesiims jokių veiksmų, kurie gali trukdyti ar užkirsti galimybę TMKO įgyvendinti savo teises.

13. Išskirtiniais atvejais, esant Partnerio-Banko arba TMKO reikalavimui, tam, kad paslaugos toliau būtų teikiamos, iš Pardavėjo gali būti pareikalauta pasirašyti sutartį su Partneriu-Banku ir (arba) užpildyti Partnerio-Banko pateiktus papildomus klausimynus ir (arba) kitus dokumentus.

Paysera teisės ir įsipareigojimai

14. Paysera per Sąsają perduoda Pardavėjo pateiktą informaciją apie Transakciją Partneriui-Bankui ir Partnerio –Banko atsakymą dėl Transakcijos Pardavėjui.

15. Paysera turi teisę pareikalauti informacijos apie Grąžinimus bei kitokios informacijos, kurios prašo Partneris-Bankas ar TMKO Pardavėjo atžvilgiu.

16. Paysera informuoja Pardavėją, kad tiek Paysera, tiek Partneris-Bankas turi teisę:

16.1. iki 5 darbo dienų sulaikyti Transakcijos lėšas, jei pagal TMKO reikalavimus ar rekomendacijas būtina Transakciją patikrinti;

16.2. iki 180 dienų sulaikyti Transakcijos lėšas, jei pagal TMKO taisykles buvo pateiktas prašymas dėl Gražinimo ar kyla reali grėsmė, kad toks prašymas gali būti pateiktas;

16.3. sulaikyti Transakcijos lėšas ir sustabdyti kitų Transakcijų autorizaciją, jei yra įtarimas dėl pinigų plovimo ar kitokių įtartinų Transakcijų.

17. Paysera turi teisę:

17.1. nuskaityti iš Pardavėjo Paysera Sąskaitos Sistemoje Transakcijų sumas, dėl kurių pagal TMKO taisykles buvo pateikti reikalavimai dėl Gražinimo;

17.2. sulaikyti lėšų sumą, atitinkančią bet kokį Pardavėjui pateiktą finansinį reikalavimą iš Paysera ar Partnerio-Banko pusės;

17.3. patikrinti, ar Pardavėjo vykdomos operacijos atitinka šio Priedo sąlygas;

17.4. pareikalauti ir Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po reikalavimo gavimo pateikti Paysera savo vidines procedūras, susijusias su Sąsajos pajungimu, mokėjimų aptarnavimu ar atšaukimu;

17.5. sulaikyti Pardavėjo Paysera Sąskaitoje bet kokių Paysera, ryšium su Pardavėjo veikla ir Transakcijomis E-Parduotuvėje, patirtų išlaidų sumas, įskaitant baudas, skirtas Partnerio-Banko ar TMKO, teisines išlaidas, ginčijamas Transakcijų sumas.

18. Paysera įsipareigoja užtikrinti, kad Paysera laikysis visų jai taikomų PCI DSS reikalavimų tiek, kiek tai susiję su mokėjimo kortelių duomenų saugojimu, apdorojimu, perdavimu bei kiek tai susiję su mokėjimo kortelių duomenų saugumu ir saugojimo aplinka.

Atsiskaitymas

19. Paysera įsipareigoja įskaityti į Pardavėjo nurodytą Paysera Sąskaitą Pirkėjų atliktų Transakcijų sumas, atskaičius komisinius. Lėšų įskaitymo terminai Taikomi komisiniai yra nurodyti čia.

20. Paysera turi teisę iki 180 dienų (jei nėra pareiškiama jokių reikalavimų dėl Grąžinimų) užlaikyti Pardavėjo Paysera Sąskaitoje Depozitą. Standartinis Depozito dydis kaip mokėjimo rezervavimas bei jo sulaikymo terminai yra nurodomi čia. Paysera gali nustatyti kitokius Depozito dydžius ir jo sulaikymo terminus individualiai kiekvienam Pardavėjui. 

21. Paysera turi teisę nuskaityti iš Pardavėjo Paysera Sąskaitos Paysera reikalaujamas sumas, kurios gali būti: 

21.1. Transakcijų suma, jei Paysera iš Partnerio-Banko gavo duomenis apie Grąžinimą, atliktą remiantis TMKO taisyklėmis; 

21.2. Partnerio-Banko ir (arba) TMKO skirtos baudos už tai, kad Pardavėjas laiku nepateikė informacijos, patvirtinančios Transakciją; 

21.3. Paysera patirtos išlaidos, Pardavėjui padarius klaidą priimant Korteles ir atliekant Transakciją, siunčiant klaidingus, neteisingus duomenis; 

21.4. patirtos išlaidos ar skirtos baudos, jei Pardavėjas pažeidžia TMKO taisykles, įskaitant bet neapsiribojant atvejais, susijusiais su lėšų Grąžinimais ir apgaulingų Transakcijų sumomis, su Transakcijų apdorojimu. Patirtas išlaidas apima tiek Paysera, tiek Partnerio-Banko patirtos išlaidos, jei TMKO skyrė baudą, susijusią su Pardavėjo Transakcija (-omis); 

21.5. Paysera patirtos išlaidos ar skirtos baudos, jei Pardavėjas atskleidė trečiajai šaliai Kortelės duomenis ar kitu neteisėtu ar nesąžiningu būdu naudoja informaciją gautą šio Priedo pagrindu;

21.6. Paysera patirtos išlaidos ar skirtos baudos, kai Pardavėjas neišsaugojo Transakcijos duomenų (išskyrus jautrius duomenis, kuriuos saugoti draudžiama pagal PCI DSS reikalavimus); 

21.7. Jei Pardavėjas pažeidžia Bendrąją Sutartį ir (arba) šį Priedą ir dėl to Paysera patyrė išlaidų.

22. Jei Pardavėjas pažeidžia TMKO taisykles ir TMKO to pasekoje skiria baudą Partneriui-Bankui ar Paysera, Paysera turi teisę nuskaityti iš Pardavėjo Paysera Sąskaitos Sistemoje sumas, skirtas padengti pilnai visas baudas bei visas kitas dėl Pardavėjo atlikto pažeidimo turėtas išlaidas, taip pat padengti Paysera bei Partnerio-Banko išlaidas užkertant kelią pažeidimams. 

23. Jei Pardavėjo Paysera Sąskaitoje nėra pakankamai lėšų baudoms, išlaidoms ar kitiems finansiniams įsipareigojimams pagal šį Priedą, padengti, Pardavėjas įsipareigoja apmokėti Paysera reikalaujamas sumas per 5 darbo dienas nuo pranešimo iš Paysera gavimo, pervedant nurodytą sumą į Paysera nurodytą sąskaitą. 

24. Pardavėjas suteikia neatšaukiamą įgaliojimą Paysera be papildomo patvirtinimo ar įgaliojimo išskaityti iš Pardavėjo sumas, susijusias su Pardavėjo skundų nagrinėjimu, užginčijant taikomus Grąžinimus ar baudas. 

25. Pasirašydamas šį Priedą Pardavėjas patvirtina, kad jo veikla yra teisėta ir išliks teisėta visu Priedo galiojimo laikotarpiu, taip pat atitinka ir atitiks Pardavėjo buvimo vietos teisės aktų reikalavimams bei TMKO taisykles.

Pažeidimų klasifikacija pagal TMKO ir Šalių atsakomybė

26. A Klasės pažeidimais suprantama Pardavėjo veikla dėl neteisėtų vaistų pardavimo, vaikų pornografija, zoofilija, prekyba tabako produktais, lošimai, prievartos, neapykantos, smurto skatinimas, trečiųjų šalių mokėjimų apdorojimas ir agregacija. Jei Pardavėjas pažeidžia TMKO reikalavimus arba padaro bet kokį A Klasės pažeidimą pagal TMKO taisykles, Paysera turi teisę be išankstinio perspėjimo atlikti šiuos veiksmus Pardavėjo atžvilgiu:

26.1. nurašyti nuo bet kurios Pardavėjo Sąskaitos 1000 Eurų baudą už kiekvieną dieną nuo šio Priedo pasirašymo dienos;

26.2. nurašyti nuo bet kurios Pardavėjo Sąskaitos visas TMKO paskirtas baudas už organizacijos taisyklių pažeidimus;

26.3. sulaikyti lėšas, kol nurodytas pažeidimas bus ištaisytas, o nurodytos baudos bus sumokėtos;

26.4. nedelsiant nutraukti paslaugos teikimą pagal šį Priedą, o atskirais atvejais ir pagal kitus Priedus bei Bendrąją sutartį.

27. B Klasės pažeidimais suprantami pažeidimai, kurie nėra paminėti prie A ar C klasės pažeidimų, tokie kaip „BRAM“, t.y. verslo rizikos vertinimo ir mažinimo programos pažeidimas (produktai ar paslaugos yra neteisėti ir jų pardavimas pažeidžia TMKO reputaciją); per didelis skaičius Gražinimų (Gražinimų skaičius viršija 50 per mėnesį ir (arba) viršija 0,50 % visų atliktų per mėnesį transakcijų sumos), apgaulingos operacijos („Fraud“); duomenų atskleidimas (pardavėjas tyčia ar dėl neatsargumo neteisėtai ir be įgaliojimo atskleidė ar panaudojo arba sudarė sąlygas atskleisti ir panaudoti vartotojų duomenis); reikšmingas šio susitarimo pažeidimas (pvz. Pardavėjo melagingos informacijos pateikimas apie save ir (arba) savo vykdomą verslą). Jei Pardavėjas pažeidžia TMKO reikalavimus arba padaro bet kokį B Klasės pažeidimą, Paysera turi teisę be išankstinio perspėjimo atlikti šiuos veiksmus Pardavėjo atžvilgiu:

27.1. nurašyti nuo bet kurios Pardavėjo Sąskaitos 500 Eurų baudą už kiekvieną dieną nuo šio Priedo pasirašymo dienos;

27.2. nurašyti nuo bet kurios Pardavėjo Sąskaitos visas TMKO paskirtas baudas už organizacijos taisyklių pažeidimus.

28. C klasės pažeidimais laikomi E-parduotuvės pateikiamos informacijos neatitikimas šiems reikalavimams: interneto svetainės statusas, sertifikatas, įmonės pavadinimas ir adresas, parduodamų prekių ar paslaugų aprašymas (įskaitant dydžius ir nuotraukas), Tarptautinių mokėjimo kortelių organizacijų logotipai, mokėjimo būdų aprašymas, įskaitant transakcijos valiutą, vartotojų pagalbos kontaktai, įskaitant pašto adresą ir telefono numerį, prekių ir pinigų grąžinimo taisyklės, vartotojo asmens duomenų saugumo politika, saugumo reikalavimai kortelės duomenų perdavimui, autorinės teisės; vartotojo sutikimo su prekių ir pinigų grąžinimo taisyklėmis galimybė, pirkimo sąlygos, matomos Kortelės turėtojui užsakymo metu. Jei Pardavėjas pažeidžia Tarptautinių mokėjimo kortelių taisykles arba padaro bet kokį C Klasės pažeidimą, Paysera turi teisę be išankstinio perspėjimo atlikti šiuos veiksmus Pardavėjo atžvilgiu:

28.1. nurašyti nuo bet kurios Pardavėjo Sąskaitos 100 Eurų baudą už kiekvieną dieną nuo šio Priedo pasirašymo dienos;

28.2. nurašyti nuo bet kurios Pardavėjo Sąskaitos visas Tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijos paskirtas baudas už organizacijos taisyklių pažeidimus.

29. Aukščiau nurodyta pažeidimų klasifikacija ir atsakomybė priklauso nuo TMKO ir Pardavėjas įsipareigoja atlyginti dėl jo padaryto pažeidimo TMKO ar Partnerio-Banko paskirtą baudą.

30. Pardavėjas taip pat įsipareigoja sumokėti 25000 eurų dydžio baudą už kiekvieną esminį šio Priedo nuostatų pažeidimą.

31. Paysera neatsako už Pardavėjo ar trečiųjų šalių nuostolius, atsiradusius dėl komunikacijų bendrovių, kitų bankų ar kitų trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo.

32. Paysera neatsako už Pardavėjo nuostolius, atsiradusius dėl Transakcijos lėšų sumos sulaikymo ar sustabdymo, atlikto remiantis šio Priedo ar Bendrosios Sutarties sąlygomis.

Paslaugų teikimo nutraukimas

33. Paysera turi teisę vienašališkai nutraukti paslaugos teikimą pagal šį Priedą ir nedelsiant sustabdyti bendradarbiavimą su Pardavėju, jį įspėjus, jei nustato, kad:

33.1. Pardavėjas pateikė Paysera neteisingą informaciją;

33.2. jei Pardavėjas neinformavo Paysera apie teisinio Pardavėjo statuso ar kitos reikšmingos informacijos numatytos šiame Priede, pasikeitimą;

33.3. Pardavėjas neatitinka TMKO reikalavimų ir rekomendacijų ar pažeidžia bet kurią šio Priedo nuostatą;

33.4. Pardavėjas yra nemokus;

33.5. Pardavėjo Paysera sąskaita buvo areštuota;

33.6. Pardavėjas įsitraukia į veiklą, kuri gali pakenkti Paysera, Parnerio-Banko ar TMKO reputacijai;

33.7. Pardavėjas vykdo Transakcijas, kurios laikytinos sukčiavimu arba (ir) apgaulingomis (Fraud), neteisėtą veiklą;

33.8. Pardavėjas, pažeisdamas nustatytą tvarką, įmokų surinkimo paslauga mokėjimo kortelėmis naudojasi tinklapių adresuose (URL), kurie nebuvo nurodyti pardavėjo teikiamame Projekte ar jo pakeitimuose ir nebuvo patvirtinti Paysera;

33.9. to pareikalavus TMKO ar Partneriui-Bankui;

33.10. kitais svarbiais atvejais.

34. Įspėjimas apie paslaugos teikimo nutraukimą neatleidžia Pardavėjo nuo visų nuostolių padengimo, taip pat ir nuo kitų Pardavėjų įsipareigojimų Paysera pilno įvykdymo.

35. Paysera turi teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą pagal šį Priedą, jei Partneris–Bankas atsisako teikti ar nebeturi teisės teikti šios paslaugos ar naudoti atitinkamus kortelės prekių ženklus, taip pat jei Paysera netenka teisės teikti atitinkamų paslaugų.

36. Priedas įsigalioja Pardavėjui elektroniniu būdu patvirtinus sutikimą su Priedo sąlygomis, kas yra laikoma elektroniniu parašu bei Pardavėjui pateikus užpildytą Klausimyną.

37. Sutikdamas su šio Priedo sąlygomis Klientas patvirtina, kad turi visus reikiamus įgaliojimus užsakyti šią paslaugą juridinio asmens vardu.

Nuostatos, susijusios su Pasikartojančių mokėjimų paslauga

38. Siekiant naudotis Pasikartojančių mokėjimų paslauga, Pardavėjas turi pateikti Paysera atitinkamą Projektą arba Projekto pakeitimą. Visos aukščiau išvardintos sąlygos taikomos Pardavėjui, kuris naudojasi Pasikartojančių mokėjimų paslauga, kartu su šiame skyriuje išdėstytais punktais.

39. Siekiant naudotis Pasikartojančių mokėjimų paslauga, Pardavėjas turi sudaryti pasikartojančių pervedimų sutartį (toliau – PPS) su Pirkėju, pagal kurią Pardavėjas privalo:

39.1. gauti Pirkėjo aiškų sutikimą atsiskaitymo arba pardavimo vietoje periodiškai nuskaityti mokesčius už pasikartojančių mokėjimų paslaugą ir sutarti dėl sutikimo galiojimo termino;

39.2. prieš gaunant sutikimą, Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui šią informaciją:

39.2.1. mokėjimo sumą ir ar mokėjimas yra fiksuotas ar kintamas;

39.2.2. mokėjimo data ir ar data yra fiksuota, ar kintama;

39.2.3. sutartą informacijos pateikimo būdą būsimam bendravimui.

39.3. išsaugoti šio sutikimo įrodymą ta forma, kuria jis buvo gautas (pvz., elektroninis laiškas, kitas elektroninis įrašas ar popierinis dokumentas, ar detalus proceso aprašymas, jei sutikimas aiškiai pateiktas proceso metu ir procesas negali tęstis be sutikimo) pasikartojančio mokėjimo laikotarpiui, ir pateikti jį Paysera (ar Pirkėjo kortelės leidėjui) esant atitinkamam reikalavimui.

40. Visi pasikartojantys mokėjimai turi būti autorizuoti. Pasikartojančio mokėjimo neautorizavimas ar atšaukto pasikartojančio mokėjimo nepateikimas tarpuskaitai gali būti laikomas TMKO taisyklių pažeidimu.

41. Pardavėjas įsipareigoja neatlikti šių veiksmų:

41.1. nepateikti to pačio pasikartojančio mokėjimo per daugiau nei vieną įgijėją;

41.2. netaikyti jokių kitų mokesčių, nei nurodyta PPS;

41.3. nepateikti pasikartojančio mokėjimo, jei gaunamas atsakymas dėl atšauktos autorizacijos būsimoms transakcijoms;

41.4. neteikti neteisingų ar klaidinančių autorizavimo duomenų, bandant apeiti kortelės sustabdymo nurodymus;

41.5. nesaugoti Kortelės duomenų po autorizavimo.

42. Pardavėjas privalo:

42.1. užtikrinti, kad sąskaitų išrašymas būtų sustabdytas iš karto po to, kai klientas įvykdo atšaukimo sąlygas – pateikti klientui atšaukimo patvirtinimą ir informaciją, kada turi būti atliktas paskutinis mokėjimas, arba kada įskaitymas turi būti apdorotas;

42.2. užtikrinti kliento informavimą apie negalėjimą suteikti ar pristatyti prekių ar paslaugų sutartą dieną;

42.3. supažindinti Pardavėjo pardavimų ir klientų aptarnavimo personalą su pasikartojančių mokėjimų nustatymo ir pateikimo tvarkomis.

43. Pardavėjas turi bendrauti sutartu kanalu ir informuoti klientą prieš pasikartojantį mokėjimą ar iš karto po jo apdorojimo, esant bet vienai iš šių sąlygų:

43.1. paskutinis pasikartojantis mokėjimas buvo įvykdytas daugiau kaip prieš šešis mėnesius;

43.2. PPS buvo pakeista, įskaitant bet kokius pasikartojančio mokėjimo sumos ar datos pakeitimus.

44. Pardavėjas įsipareigoja:

44.1. užtikrinti galimybę atšaukti pasikartojančius mokėjimus internetu;

44.2. tikrinti įrašus apie klientų atšaukimo arba atnaujinimo sustabdymo prašymus, susijusius su pasikartojančiais mokėjimais;

44.3. jei atšaukimo prašymas gautas per vėlai, kad paskutinis pasikartojantis mokėjimas būtų sustabdytas, apdoroti įskaitymą kaip įmanoma greičiau ir informuoti apie tai klientą.

44.4. Atvejai, kai klientas užginčija pasikartojantį mokėjimą ir (arba) jo kortelės leidėjas pritaiko mokėjimo grąžinimą (angl. chargeback), nėra reguliuojami Visa Europe taisyklių. Pardavėjas turi spręsti šiuos klausimus tiesiogiai su klientu.