PDF
Обратно към списъка

Последна актуализация: 28.09.2018

Получаване на плащания чрез Интернет с разплащателни карти

Дефиниции

Генерално споразумение – Генерално споразумение за платежни услуги, чиито условия се прилагат за Търговeцa.

Депозит – средствата, съхранявани в Paysera сметката на Търговеца, които обезпечават исканията на платците към Търговеца, произтичащи от спорове.

Eлектронен магазин – уеб сайт на Търговеца, указан във Въпросника, където Търговецът предлага своите стоки и услуги.

Възстановяване на сума – иск срещу Клиента да възстанови парични средства при оспорване на Транзакцията, съгласно регламентите на ICCO (Международни организации за кредитни карти).

Въпросник – въпросник, където Търговецът предоставя подробна информация за себе си, своя електронен магазин, стоки и услуги, както и вида на приеманите карти. Въпросникът е неразделна част от настоящото Допълнение.

Карта – разплащателна карта Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro, ползвана за извършване на транзакции.

Картодържател – юридическо или физическо лице, което плаща с Картата за стоки и/или услуги на Търговеца в електронния магазин.

Търговец – Клиент на системата Paysera, юридическо лице, регистрирано в Централния регистър на страна-членка на Европейския съюз, който е приел Генералното споразумение с Paysera и продавайки стоки и услуги, използва една или повече услуги за получаване на плащания за Търговци, указани в Системата и предоставяни от Paysera, и има за цел да използва услугата по получаване на плащания чрез Интернет с разплащателни карти, предоставяни от Paysera.
(*Обяснение: Когато разпоредбите на Генералното споразумение за платежни услуги се прилагат за всички Клиенти – както Търговците, така и други Клиенти – се използва терминът "Клиент"; когато разпоредбите на Генералното споразумение се прилагат само за Търговци, се използва терминът "Търговец).

PCI DSS – стандарт за сигурност на данните при разплащане с платежни карти.

Купувач – платецът и/или крайният получател на предоставяните услуги и стоките, продавани от Търговеца, ползващ Системата за получаване на плащания.

Проект – подробно описание на стоките и/или услугите, предоставяни от Търговеца за целите на получаване на плащания от Купувачите за стоки/услуги, предоставяни им от Търговеца, чрез методите, посочени в Системата.

Банка-партньор – банка, която предоставя услугата за приемане и управление на Карти и си сътрудничи с Paysera при осигуряване на Търговеца на възможността да приема плащания с карти от Купувачите, напр. AS Latvijas pasta banka, рег. No. LV50103189561, адрес: Brīvības 54, Ryga, Latvija, LV-1011, www.lpb.lv, info@lpb.lv

Услуга по периодични плащания – услуга, която позволява на Търговеца да предостави на Купувача възможност да се регистрира за автоматично таксуване, както и му позволява да таксува автоматично и/или регулярно Купувача, ползвайки разплащателната карта на Купувача.

Правила за анулиране на покупки – правила, публично представени и потвърдени от Търговеца, регулиращи анулирането на покупки на стоки и/или услуги, направени в електронния магазин на Търговеца.

Интерфейс – интерфейс (софтуер) между Paysera и Търговеца, осигуряващ приемането на съобщения за авторизация на транзакция и управление на Карти в реално време.

Транзакция – финансово действие, изпълнено за извършването на покупка на стоки или услуги в електронния магазин, ползвайки Картата.

Данни за транзакция – информация за транзакцията, информация за Картата, използвана за транзакцията и идентифициране на картодържателя.

ICCO – Международни VISA и/или MasterCard организации за кредитни карти.

Общи разпоредби

1. Услугата за получаване на плащания чрез Интернет осигурява на Търговеца възможност за получаване на плащания от Купувачи, използващи Карти, посочени в Системата.

2. При използване на тази услуга за Търговците са приложими всички условия на Генералното споразумение, Допълнението "Получаване на плащания от Купувачи чрез Интернет", допълнителните условия, залегнали в това Допълнение и правилата на ICCO. Търговецът потвърждава, че се е запознал с настоящите условия и се задължава да ги спазва. В случай на несъответствие между Споразумението, неговите Допълнения и правилата на ICCO, се прилагат правилата на ICCO. Условията в това Допълнение се използват в смисъла, посочен в Генералното споразумение.

3. За да използва тази услуга, Търговецът трябва да заяви своя проект на Paysera, данни за седалището на своята дейност, името (имената), ползвани за дейността и други документи, изисквани от Paysera в Системата. Услугата се предоставя само след като Търговецът подаде всички документи и информация, изисквани от Paysera.

4. Paysera има право да откаже да потвърди Проекта и да предостави услугата на Търговеца без никакво обяснение.

5. Услугата се предоставя, след като Paysera потвърди Проекта на Търговеца и получи всички задължителни документи на Търговеца и Търговецът извърши интеграцията в съответствие с инструкциите за интеграция, предоставени от Paysera.

6. Това Допълнение излага и определя условията за получаване на плащания чрез Интернет и задълженията на страните, когато Платецът плаща на Търговеца с Карти по Интернет.

7. Това Допълнение е изготвено в съответствие със законодателството на Европейския съюз, регламентиращо предоставянето на платежни услуги и плащания с разплащателни карти, правилата на VISA и MasterCard организациите и правилата за използване на карти, определени от банките-партньори на Paysera.

8. Това Допълнение е неразделна част от Генералното споразумение и трябва да бъде четено и интерпретирано заедно с него, в съответствие с общия контекст на договорните документи.

9. Допълнението може да се прилага само за юридически лица, които са регистрирани в Центъра на регистрите на страна-членка на Европейския съюз, и са приели Генералното споразумение с Paysera.

Права и задължения на Търговеца

10. Търговецът се задължава да:

10.1. приема от Картодържателя Карти, които са били посочени във Въпросника на Търговеца като платежни инструменти за стоки и услуги, предоставяни в електронния магазин на Търговеца;

10.2. да плаща комисионна за услугата, която е посочена тук;

10.3. ако Картодържателят откаже закупените стоки и/или услуги или ако Търговецът не достави стоките и/или услугите коректно, след получаване на съответната информация Търговецът се задължава да върне на Картодържателя сумата на транзакцията, частично или изцяло, в съответствие с Правилата за отмяна на покупки, потвърдени от Търговеца и публично достъпни за Купувачите;

10.4. след получаване на съобщението от Paysera за възстановяване на сумата, Търговецът се задължава да информира Paysera за своето решение в рамките на 3 календарни дни: дали ще извърши или оспори възстановяването на сумата, предоставяйки на Paysera документи, потвърждаващи транзакцията. Ако Търговецът не е съгласен с жалбата на Купувача и с изискването за възстановяване на сума и той/тя го оспорва, той/тя трябва да покрие всички разходи, произтичащи от спора, включително комисионната за разглеждането на оплакването и жалбата, както и потенциални арбитражни разходи;

10.5. използва само интерфейса, предоставен от Paysera за приемане на карти в електронния магазин;

10.6. се увери, че служителите/представителите на Търговеца са отговорни за прилагането на това Допълнение, правилата на ICCO и техните изменения;

10.7. си сътрудничи и да осигурява на Paysera необходимо помощ в случай на спор относно транзакциите на Картодържателите в електронния магазин;

10.8. информира Paysera за всякакви измами или неоторизирани действия, свързани с Карти и изпълнение на задълженията, изложени в това Допълнение;

10.9. приема всички валидни и подходящо идентифицирани Карти като инструмент за безналични плащания за стоки и/или услуги, посочвайки цената на стоките и/или услугите по време на транзакцията;

10.10. гарантира спазването на изискванията на ICCO на своя електронен магазин;

10.11. изпраща копия от документи, потвърждаващи транзакцията и поискани от Paysera, не по-късно от 3 календарни дни от получаването на заявката (по факс, електронна поща, препоръчана поща или по друг начин, когато обстоятелството на доставката може да бъде потвърдено). Ако Търговецът не може да изпрати исканите документи в рамките на срока, посочен по-горе, той/тя трябва да уведоми в писмена форма и да посочи датата на предаване на информацията, както и причината информацията да не бъде изпратена своевременно или изобщо да не бъде изпратена. Ако представителят на Paysera отиде на място при Търговеца, той/тя има право да получи копие от информацията, потвърждаваща транзакцията;

10.12. спазва Генералното споразумение на Paysera, неговите Допълнения, инструкциите на банката-партньор (ако такива са осигурени през периода на изпълнение на договорните задължения) и правилата на Международните организации за кредитни карти. Задължението е валидно и за правилата, наредбите и изискванията за приемане на Карти, приети след подписване на това Допълнение;

10.13. попълни и подаде Въпросника, предоставен от Paysera (оригиналът);

10.14. по искане на Paysera да се предотврати нарушение на правилата на това Допълнение и ICCO, Търговецът се задължава да предотврати такова нарушение в 3-дневен срок от получаване на уведомлението;

10.15. Търговецът може да ползва услугата по получаване на плащания само в електронните магазини на Търговеца и само от Интернет адресите (URL), които са били посочени във Въпросника, подаден от Търговеца, и в Проекта, и потвърдени от Paysera. Ако има някакви промени в информацията, посочена в потвърдения Проект, Търговецът незабавно информират Paysera за тях и измененията на Проекта се потвърждават съгласно същата процедура, както за самия Проект;

10.16. при поискване от Paysera, незабавно да извършва промени по своите уеб сайтове, както и да извършва други необходими и подходящи действия, за да се гарантира съблюдаването от Търговеца на правилата на ICCO за използването на търговски марки;

10.17. да изпрати всички документи и информация, поискани от Paysera (ако Търговецът не изпълни изискванията, Paysera има право да преустанови предоставянето на услуги). 

11. Търговецът няма право да:

11.1. начислява допълнителна такса, за да се извърши плащане с Карта (с изключение на случаите, когато това е посочено в законодателството и съобразено с Paysera и банката-партньор, в съответствие с правилата на ICCO). Ако допълнителната такса е посочена в законодателството, тя трябва да бъде включена в сумата на транзакцията и не може да бъде събирана отделно;

11.2. задава минимална сума на Транзакция;

11.3. приема Картата като плащане, с цел да се покрие или рефинансира някакво друго задължение, извън посочените в това Допълнение или във Въпросника;

11.4. издава пари в брой за Транзакцията или след нейната отмяна;

11.5. издава менителница, чек или друг платежен документ за допълнителни плащания;

11.6. разделя Транзакцията на отделни части;

11.7. съхранява и разкрива на трети лица данни на Картодържателя, номера на картата, датата на валидност на картата, CVC/CVV и всякаква друга информация, свързана с приемането на Картата или Картодържателя. Тази отговорност на Търговеца е безсрочна;

11.8. приема Картата като платежен инструмент за търговска дейност, извършена от трето лице;

11.9. издава електронни пари като резултат от Транзакцията;

11.10. използва данните на Картата за други цели, освен за обработка на Транзакцията, преди, след и по време на Транзакцията;

11.11. подава за изпълнение Транзакция, която е незаконна или неразрешена от Картодържателя, когато това е известно на Търговеца или се предполага, че трябва да му е известно; също така, Транзакция, която е изпълнена с цел измама със съгласието на Търговеца. Търговецът носи отговорност за действията на своите служители, агенти, посредници и представители за изпълнението на условията на това Допълнение;

11.12. разкрива информация на трети лица, която е станала известна при изпълнение на задълженията, изложени в това Допълнение.

12. Търговецът потвърждава и се съгласява, че:

12.1. ICCO са единствените и изключителни собственици на търговските марки на картите;

12.2. ICCO може по всяко време, незабавно, без предварително предупреждение и по каквато и да е причина да забрани на Търговеца да използва търговските марки на картите и/или да прекрати настоящото Допълнение с Търговеца (такива права има и банката-партньор);

12.3. ICCO може по всяко време да приведе в действие изпълнението на правилата на ICCO и да забрани на Търговеца да извършва каквато и да е дейност, която причинява или може да причини вреда на ICCO, включително ощетяване на бизнес репутация и щети, които могат да имат отрицателно въздействие върху целостта на Системата за обмен и представляват заплаха за поверителна информация на ICCO;

12.4. Търговецът ще спазва всички правила на ICCO, като се вземат предвид съответните изменения и допълнение на правилата;

12.5. Търговецът няма да оспорва собствеността на търговски марки на картите;

12.6. Търговецът ще се въздържа от всякакви действия, които могат да попречат или възпрепятстват ICCO от прилагането на техните права.

13. В изключителни случаи, при изискване от банката-партньор или ICCO да продължи предоставянето на услуги, от Tърговеца може да бъде поискано да подпише споразумение с банката-партньор и/или да попълни допълнителни въпросници и/или други документи, предоставени от банката-партньор.

Права и задължения на Paysera

14. Чрез интерфейса, Paysera прехвърля информация за транзакцията, предоставена от Търговеца, на банката-партньор, както и отговора на банката-партньор към Търговеца по отношение на транзакцията.

15. Paysera има право да изисква информация за Възстановяване на суми и друга информация за Търговеца, поискана от банката-партньор или ICCO.

16. Paysera информира Търговеца, че както Paysera, така и банката-партньор имат право да:

16.1. задържат средствата от Транзакцията за срок до 5 работни дни, ако, съгласно изискванията и препоръките на ICCO, Транзакцията трябва да бъде проверена;

16.2. задържат средствата от Транзакцията за срок до 180 дни, ако, съгласно правилата на ICCO, е подадена заявка за възстановяване на сума или има реална опасност подобно искане да бъде подадено;

16.3. задържат средствата от Транзакцията и авторизацията на други Транзакции, ако има съмнение за пране на пари или други съмнителни транзакции.

17. Paysera има право да:

17.1. приспадане сумите на Транзакции от Paysera сметката на Търговеца при искания за възстановяване на суми, в съответствие с правилата на ICCO;

17.2. задържат суми, които съответстват на финансови заявки, подадени към Търговеца от Paysera или на банката-партньор;

17.3. проверяват дали операциите, извършвани от Търговеца, отговарят на условията на това Допълнение;

17.4. Paysera има право да изисква и Търговецът предоставя на Paysera своите вътрешни процедури, свързани с връзката на Интерфейса и управлението и отмяната на плащания, не по-късно от 7 календарни дни от получаването на искането;

17.5. задържа по Paysera сметката на Търговеца всички суми за разходи, включително глоби от банката-партньор или ICCO, съдебни разноски и суми на Транзакции, обект на спор, направени от Paysera поради дейността на Търговеца и Транзакциите в електронния му магазин.

18. Paysera се ангажира да гарантира, че Paysera ще спазва всички изисквания на PCI DSS (Стандарт за сигурност на данните при разплащане с платежни карти), които се прилагат за Paysera до степента, до която имат връзка със съхранението, обработването и прехвърлянето на данни на платежни карти, както и със сигурността и средата на съхраняване на данните на платежните карти.

Плащане

19. Paysera се ангажира да кредитира сумите на Транзакции, извършвани от Купувачи, с изключение на комисионните, по Paysera сметката, посочена от Търговеца. Комисионните, които се прилагат, са посочени тук.

20. Paysera има право да задържи депозит по Paysera сметката на Търговеца в срок до 180 дни (ако не са подадени заявки за възстановяване на суми). Стандартният размер на депозита от задържани средства и времето на неговото задържане са посочени тук. Paysera може да определи индивидуално за всеки търговец друг размер на депозита и времето на неговото задържане.

21. Paysera има право да удържи от Paysera сметката на Търговеца следните суми, изисквани от Paysera: 

21.1. сумата на Транзакцията, ако Paysera е получила информация от банката-партньор за възстановяване на сума, извършено в съответствие с правилата на ICCO; 

21.2. глоби за Търговеца от банката-партньор и/или ICCO за несвоевременно подаване на информацията, потвърждаваща Транзакцията; 

21.3. разходи, направени от Paysera поради грешка на Търговеца, извършена при приемане на Карти, извършване на Транзакция или поради изпращане на погрешни, неверни данни; 

21.4. направени разходи/наложени глоби, ако Търговецът нарушава правилата на ICCO, включително, но не само, случаи, свързани с възстановяване на суми, обем/общ размер на незаконни транзакции и обработка на транзакции. Направените разходи включват както разходите на Paysera, така и разходите на банката-партньор, ако ICCO налага глоба, свързана с Транзакцията (-иите) на Търговеца; 

21.5. разходи, направени от/глоби, наложени на Paysera, ако Търговецът разкрие данни за Картата на трета страна или използва информация, получена на базата на това Допълнение, по друг незаконен или недобросъвестен начин;

21.6. разходи, направени от/глоби, наложени на/ Paysera, ако Търговецът не е съхранил данни за Транзакцията (с изключение на чувствителни данни, забранени да бъдат съхранявани, съгласно изискванията на PCI DSS – Стандарт за сигурност на данните за разплащане с платежни карти; 

21.7. ако Търговецът наруши Генералното споразумение и/или това Допълнение и поради тази причина Paysera е понесла разходи. 

22. Ако Търговецът наруши правилата на ICCO и като резултат ICCO наложи глоба на банката-партньор или Paysera, Paysera има право да удържи суми от Paysera сметката на Търговеца в Системата за да покрие всички глоби и всички други разходи, изцяло или частично, които са претърпени в следствие или заради нарушение на Търговеца, и също така да покрие всички разходи на Paysera и банката-партньор за предотвратяване на нарушения. 

23. Ако няма достатъчно средства по Paysera сметката на Търговеца за покриване на глоби, разходи или други финансови задължения по това Допълнение, Търговецът се задължава да заплати на Paysera необходимите суми в рамките на 5 работни дни от получаване на уведомлението от Paysera, чрез превеждане на посочената сума по сметка, указана от Paysera. 

24. Търговецът неотменимо упълномощава Paysera да удържа от Търговеца суми, свързани с разглеждане на жалби на Търговеца и спорове за възстановяване на суми или глоби, без допълнително потвърждение или изрично пълномощно за това. 

25. С подписването на това Допълнение Търговецът потвърждава, че неговата/нейната дейност е законна и ще остане законна по времето на периода на валидност на Допълнението, а също така, че спазва и ще спазва нормативните актове, приложими съгласно местонахождението на Търговеца, както и правилата на ICCO.

Класификация на нарушения съгласно ICCO и отговорност на страните

26. Под нарушения от клас „А“ се разбира дейност на Търговеца в сферата на незаконни продажби на лекарства, детска порнография, содомия, продажби на тютюневи изделия, хазарт, промотиране на принуда, омраза и насилие и обработка и получаване на плащания на трети страни. Ако Търговецът е в нарушение на изискванията на ICCO или извърши друго нарушение от клас А, съгласно правилата на ICCO, Paysera има право да извърши следните действия по отношение на Търговеца, без предварително предупреждение:

26.1. да удържа глоба в размер на 1000 евро от която и да е сметка на Търговеца за всеки ден от деня на подписване на настоящото Допълнение;

26.2. да удържи от която и да е сметка на Търговеца всички глоби, наложени от ICCO за нарушения на правилата на организацията;

26.3. да удържа средства, докато посочено нарушение се коригира и наложените глоби се заплатят изцяло;

26.4. да прекрати незабавно предоставянето на услугата по това Допълнение и, в изключителни случаи, по други Допълнения и Генералното споразумение.

27. Нарушения от клас „В“ са нарушения, които не са упоменати при нарушенията от „A“ или клас „C“, като например нарушение на програми за оценка и намаляване на бизнес риска – „BRAM“ (продуктите или услугите са незаконни и продажбата им нарушава репутацията на ICCO); прекомерни възстановявания на суми (броят на връщане на суми надхвърля 50 и/или 0,50% от всички транзакции на месец); операции с цел измама; оповестяване на данни (търговецът умишлено или поради небрежност незаконно и без разрешение е разкрил, използвал или създадал условия за разкриване и използване на данните на потребителите); съществено нарушение на настоящото споразумение (например подаване от Търговеца на невярна информация за него/нея и/или неговата/нейната дейност). Ако Търговецът наруши правилата на ICCO или извърши каквото и да е нарушение от клас В, Paysera има право да изпълни следните действия по отношение на Търговеца, без предварително предупреждение:

27.1. да удържи глоба в размер на 500 евро от която и да е сметка на Търговеца за всеки ден от деня на подписване на настоящото Допълнение;

27.2. да удържи от която и да е сметка на Търговеца всички глоби, наложени от ICCO за нарушения на правилата на организацията.

28. Под нарушения от клас „С“ се разбира неспазване на следните изисквания за информация, предоставена от електронния магазин: статут на уеб сайт, сертификат, име и адрес на фирмата, описание на продаваните стоки или услуги (включително размери и снимки), лого на Международните организации за кредитни карти, описание на начините на плащане, включително валута на транзакцията, информация за връзка с клиентска поддръжка, включително пощенския адрес и телефонен номер, правила за връщане на стоки и пари, политика за сигурност на личните данни на потребителите, изисквания за безопастност при трансфер на информация за карти, авторски права; възможност за потребителя да се съгласи с правилата за връщане на стоки и пари, условията за покупка, видими за Картодържателя по време на поръчката. Ако Търговецът наруши правилата на ICCO или извърши каквото и да е нарушение от клас С, Paysera има право да изпълни следните действия по отношение на Търговеца, без предварително предупреждение:

28.1. да удържи глоба в размер на 100 евро от която и да е сметка на Търговеца за всеки ден от деня на подписване на настоящото Допълнение;

28.2. да удържи от която и да е сметка на Търговеца всички глоби, наложени от ICCO за нарушения на правилата на организацията.

29. Посочените по-горе класификация и отговорност зависи от ICCO и Търговецът се задължава да възстанови на всяка глобат, наложена от ICCO или банката-партньор в следствие от нарушение на Търговеца.

30. Търговецът също се задължава да плати глоба от 25 000 евро за всяко съществено нарушение на разпоредбите на това Допълнение.

31. Paysera не носи отговорност за загуби на Търговеца или трети лица, възникнали поради действия или бездействие на комуникационни компании, други банки или трети лица.

32. Paysera не носи отговорност за загуби на Търговеца, възникнали поради задържане на средствата или отмяна на транзакцията, извършена при условията на това Допълнение или Генералното споразумение.

Прекратяване на предоставянето на услуга

33. Paysera има право едностранно да прекрати предоставянето на услугата, съгласно Допълнението и да преустанови сътрудничеството с Търговеца, като го информира за това, ако установи, че:

33.1. Търговецът предоставя невярна информация на Paysera;

33.2. Търговецът не е информирал Paysera за промяна в правния статут на Търговеца или някаква друга важна информация, заложена в това Допълнение;

33.3. Търговецът не отговаря на изискванията или препоръките на ICCO или нарушава някоя от разпоредбите на това Допълнение;

33.4. Търговецът е в несъстоятелност/е неплатежоспособен;

33.5. Paysera акаунтът на Търговеца е бил блокиран;

33.6. Търговецът се занимава с дейност, която може да навреди на репутацията на Paysera, на банката-партньор или ICCO;

33.7. Търговеца извършва Транзакции, които се считат за измама и/или незаконна дейност;

33.8. Търговецът, нарушавайки установената процедура, използва услугата на получаване на плащания чрез разплащателни карти на адреси на уеб сайтове (URL), които не са посочени в Проекта на Търговеца или неговите изменения и не са били потвърдени от Paysera;

33.9. ако ICCO или партньорската банка го изискват;

33.10. в други значими случаи.

34. Предупреждението за прекратяване на предоставянето на услугата не освобождава Търговеца от задължението да покрие всички загуби, а също така не освобождава други Търговци от изпълнение на задълженията към Paysera.

35. Paysera има право да прекрати предоставянето на услуги в съответствие с настоящото Допълнение без предварително предупреждение, ако Банката-партньор откаже да предостави или няма право да предоставя настоящата услуга или не може да използва съответните търговски марки, а също и ако Paysera изгуби правото си да предоставя съответните услуги.

36. Допълнението влиза в сила, след като Търговецът заяви по електронен път своето съгласие с условията на Допълнението, което се счита за електронен подпис, и след като Търговецът подаде попълнения Въпросник.

37. Изразявайки съгласието си с условията на това Допълнение, Клиентът потвърждава, че той/тя разполага с всички необходими пълномощия да сключи договор за тази услуга от името на юридическото лице.

Специфични разпоредби, свързани с услугата по периодични плащания

38. За да използва услугата по периодични плащания, Търговецът представя на Paysera съответния проект или изменение на проект. Всички горепосочени условия важат за Търговец, ползващ услугата по периодични плащания в допълнение към клаузите, посочени в тази секция.

39. За да използва услугата по периодични плащания, Търговецът трябва да сключи споразумение за периодични плащания (наричано по-долу "СПП") с Купувач, чрез което Търговецът трябва:

39.1. да получи изрично съгласие от страна на Купувача за периодично таксуване в момента на разплащането или продажбата във връзка с услугата по периодични плащания и да се споразумее за продължителността на даденото разрешение;

39.2. при получаване на това съгласие Търговецът трябва да предостави на Купувача следната информация:

39.2.2. датата на плащане и дали тя е фиксирана или подлежи на промяна;

39.2.3. договореният начин на комуникация за бъдещата кореспонденция.

39.3. да запази доказателство за това разрешение във формат, в който то е предоставено (като имейл, друг електронен запис или хартиен носител, или ясно описание на процеса, ако разрешението е дадено изрично по време на процеса и няма възможност процесът да бъде продължен без предоставяне на разрешение), за срока на тази повтаряща се транзакция и да го предостави на Paysera (или на издателя на картата на Купувача) при искане от тяхна страна.

40. Всички повтарящи се/периодични транзакции трябва да бъдат оторизирани. При невъзможност да се получи разрешение за периодична транзакция или изпращане за клиринг на повтаряща се транзакция, която преди това е била отхвърлена, може да доведе до несъответствие с ICCO.

41. Търговецът трябва да гарантира, че той/тя:

41.1. не изпраща същата периодична транзакция чрез повече от един приобретател;

41.2. не включва други такси или плащания, различни от тези, посочени в СПП;

41.3. не инициира периодична транзакция, ако получи отговор, посочващ отменено разрешение за бъдещи транзакции;

41.4. не изпраща некоректни или заблуждаващи данни за разрешение/авторизация в опит да избегнете инструкциите за преустановяване, дадени за карта;

41.5. не съхранява данните на картата след авторизация.

42. Търговецът трябва:

42.1. да се увери, че таксуването е прекратено незабавно, след като клиентът изпълни условията за анулиране - да предостави на клиента потвърждение за анулиране, включително когато последното плащане е дължимо, ако то все още не е изпълнено, или в случай, че се дължи възстановяване на сума, кога ще бъде обработено възстановяването;

42.2. да гарантира, че клиентът е уведомен, когато стоките или услугите не могат да бъдат доставени или предоставени на договорената дата;

42.3. да обучи персонала на Търговеца, отговарящ за продажбите и обслужване на клиенти относно правилните процедури за плащане и подаване на повтарящи се/периодични транзакции, тъй като те представляват изискващ особено внимание елемент в процеса на обслужване на клиентите.

43. Търговецът трябва да използва договорения метод на комуникация и да уведоми клиента преди извършването на периодична транзакция или непосредствено след нейното обработване, ако е налице някое от следните условия:

43.1. изминали са над шест месеца от предишната периодична транзакция;

43.2. СПП е изменено, включително всяка промяна в сумата или датата на периодичната транзакция.

44. Търговецът трябва да осигури следното:

44.1. Търговецът трябва да предостави процедура за онлайн анулиране на периодични транзакции;

44.2. проверка на записите за контакт с клиентите за заявки за анулиране или за отмяна на подновяване, свързани с периодичните транзакции;

44.3. ако заявката за анулиране е получена твърде късно, за да предотврати последната периодична транзакция от изпълнение по сметката на клиента, да обработи кредита възможно най-скоро и да уведоми клиента.

44.4. Ако клиентът и/или издателят на картата оспорят периодична транзакция, това не може да бъде отхвърлено съгласно правилата на Visa Europe. Търговецът трябва да разгледа този въпрос директно с клиента си.