Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 09.28.2018

Pobieranie opłat poprzez Internet kartami płatniczymi

Pojęcia

Umowa ogólna – Ogólna umowa o świadczenie usług płatniczych, warunki której są stosowane wobec Sprzedawcy.

Kaucja – zarezerwowane na Koncie Paysera Sprzedawcy środki przeznaczone do zapewnienia wynikających ze sporów wymagań płatników w stosunku do Sprzedawcy.

Sklep internetowy – witryna internetowa Sprzedawcy, na której Sprzedawca dostarcza towary i usługi, i którą Sprzedawca ukazał w Ankiecie.

Zwrot – przedstawiane Sprzedawcy żądanie o zwrot pieniędzy kwestionując Transakcję na podstawie zasad MOKP.

Ankieta – ankieta, w której Sprzedawca podaje dokładną informację o sobie, swoim Sklepie internetowym, towarach i usługach, a także akceptowanych kartach. Ankieta jest integralną częścią niniejszego Załącznika.

Karta – karta płatnicza Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro używana do wykonywania Transakcji.

Posiadacz karty – osoba prawna lub fizyczna płacąca Kartą za towary i (lub) usługi Sprzedawcy w Sklepie internetowym.

Sprzedawca – Klient Systemu Paysera, osoba prawna, rejestrowana w centrum rejestrów państwa Unii Europejskiej, która zawarła z Paysera Umowę ogólną i sprzedając towary i usługi korzysta z jednej lub kilku wskazanych w Systemie i świadczonych przez Paysera usług pobierania płatności dla Sprzedawcy, a także ma zamiar korzystać z odsprzedawanej przez Paysera usługi Pobierania płatności przez internet kartami płatniczymi.
(*Objaśnienie: Gdy postanowienia Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych są stosowane dla wszystkich Klientów – i Sprzedawców, i innych Klientów, używane jest pojęcie „Klient”, a gdy postanowienia Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych są stosowane tylko dla Sprzedawców, używane jest pojęcie „Sprzedawca”).

PCI DSS – standardy bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych.

Kupujący – końcowy odbiorca i (lub) płatnik za usługi świadczone i towary sprzedawane przez Sprzedawcę korzystającego z Systemu do pobierania opłat.

Projekt – składany przez Sprzedawcę w Systemie dokładny opis im świadczonych usług i (lub) sprzedawanych towarów w celu pobierania opłat z Kupujących za Sprzedawcą im świadczone usługi lub sprzedawane towary sposobami wskazanymi w Systemie.

Bank-Partner – bank, który świadczy usługę akceptowania i obsługi Kart, i z którym Paysera współpracuje dając Sprzedawcy możliwość przyjmować płatności Kupujących Kartami, tzn. AS Latvijas pasta banka, Nr reg. LV50103189561, adres Brīvības 54, Ryga, Łotwa, LV-1011, www.lpb.lv, info@lpb.lv.

Usługa płatności cyklicznych – to usługa, za pomocą której Sprzedawca może oferować Kupującemu możliwość aktywowania automatycznego rozliczania z możliwością automatycznego i (lub) regularnego pobierania opłaty z karty płatniczej Kupującego.

Zasady odwołania płatności – publiczne dostępne i potwierdzone przez Sprzedawcę zasady regulujące odwołanie płatności za towary i (lub) usługi wykonane w jego Sklepie internetowym.

Połączenie – połączenie (oprogramowanie) między Paysera i Sprzedawcą zapewniające otrzymanie wiadomości autoryzacji Transakcji i obsługę Kart w czasie rzeczywistym.

Transakcja – działanie finansowe, za pomocą którego wykonywane jest kupno towaru lub usługi Kartą w Sklepie internetowym.

Dane transakcji – informacja Transakcji i informacja o Karcie użytej do Transakcji i identyfikacji Posiadacza Karty.

MOKP – Międzynarodowe organizacje kart płatniczych VISA i (lub) MASTERCARD.

Postanowienia ogólne

1. Usługa pobierania płatności przez internet kartami płatniczymi daje Sprzedawcy możliwość pobierać płatności z Kupujących używając w Systemie wskazane Karty.

2. Korzystając z danej usługi Sprzedawcy są stosowane wszystkie warunki Umowy ogólnej, Załącznik „Pobieranie opłat z Kupujących przez internet”, warunki dodatkowo określone w niniejszym Załączniku, a także zasady MOKP. Sprzedawca potwierdza, że jest dobrze zaznajomiony z danymi warunkami i zobowiązuje się ich przestrzegać. W razie rozbieżności pomiędzy Umową i jej Załącznikami, a zasadami MOKP, stosowane są zasady MOKP. Pojęcia w niniejszym Załączniku są stosowane w znaczeniu wskazanym w Umowie ogólnej.

3. Aby korzystać z danej usługi, Sprzedawca powinien złożyć Paysera swój Projekt, dane o siedzibie(-ach) swojej prowadzonej działalności, w działalności wykorzystywane imię(-ona), a także inne wymagane przez Paysera w Systemie dokumenty. Usługa jest żwiadczona dla Sprzedawcy tylko gdy Sprzedawca złoży Paysera wszystkie wymagane dokumenty i informacje.

4. Paysera ma prawo odmówić potwierdzenia Projektu, a także świadczenia usługi Sprzedawcy, nie podając wyjaśnień.

5. Usługa zaczyna być świadczona po tym, jak Paysera potwierdzi Projekt Sprzedawcy, otrzyma niezbędne do złożenia dokumenty Sprzedawcy i Sprzedawca wykona integrację zgodnie z podanymi przez Paysera instrukcjami integracji.

6. Niniejszy Załącznik określa i konkretyzuje warunki pobierania płatności przez internet, a także obowiązki stron w tych wypadkach, kiedy płatnik rozlicza się ze Sprzedawcą przez internet Kartami.

7. Niniejszy Załącznik jest przygotowany zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi świadczenie usług płatniczych i płatności kartami płatniczymi, zasadami organizacji VISA i MasterCard, a także zasadami korzystania z kart określonymi przez Banki-Partnery Paysera.

8. Niniejszy Załącznik jest integralną częścią Umowy ogólnej, dlatego powinien być czytany i tłumaczony biorąc pod uwagę ogólny kontekst danych dokumentów umownych.

9. Załącznik może być stosowany tylko dla osób prawnych zarejestrowanych w centrum rejestrów państwa Unii Europejskiej, którzy zawarły z Paysera Umowę ogólną.

Prawa i obowiązki Sprzedawcy

10. Sprzedawca zobowiązuje się:

10.1. przyjmować od Posiadacza kart wskazane w Ankiecie Sprzedawcy karty jako środek płatności za towary i usługi świadczone w Sklepie internetowym Sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć Kartę jako środek płatności tylko za takie towary i usługi, które w Ankiecie Sprzedawcy byli wskazane jako typowa działalność Sprzedawcy;

10.2. za usługę płacić prowizję wskazaną tutaj;

10.3. jeżeli Posiadacz karty odmawia się od nabytych towarów i (lub) usług, lub jeżeli Sprzedawca właściwie nie dostarczył towarów i (lub) usług, po otrzymaniu odpowiedniej informacji zwrócić Posiadaczu karty całą lub część kwoty Transakcji zgodnie ze Sprzedawcą potwierdzonymi i publicznie Kupującym dostępnymi Zasadami odwołania płatności;

10.4. po otrzymaniu od Paysera wiadomości o Zwrocie powiadomić Paysera o swojej decyzji w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych: albo wykonać Zwrot, albo go kwestionować składając Paysera dokumenty potwierdzające Transakcję. Jeżeli Sprzedawca nie zgadza się ze skargą i wymaganiem Zwrotu Kupującego i go kwestionuje, Sprzedawca powinien pokryć wszystkie poniesione z powodu sporu wydatki, w tym i prowizję rozpatrywania sporu i zaskarżenia, a także możliwe koszty trybunału arbitrażowego;

10.5. korzystać tylko z dostarczonego przez Paysera Połączenia przeznaczonego do przyjęcia Kart w Sklepie internetowym;

10.6. zapewnić, aby pracowniki lub przedstawiciele Sprzedawcy byli odpowiedzialni za wykonywanie zasad Niniejszego Załącznika, a także MOKP i ich zmian;

10.7. współpracować i udzielać Paysera potrzebnej pomocy w razie wystąpienia sporu z powodu Transakcji Posiadaczy kart w Sklepie internetowym;

10.8. powiadamiać Paysera o dowolnych oszukańczych lub nieautoryzowanych działaniach dotyczących Kart, a także wykonania określonych w niniejszym Załączniku obowiązków;

10.9. przyjmować wszystkie ważne, właściwie identyfikowane Karty jako bezgotówkowe środki płatnicze za towary i (lub) usługi wskazując cenę towarów i (lub) usług podczas Transakcji;

10.10. zapewnić zgodność swojego Sklepu internetowego z wymaganiami zasad MOKP;

10.11. nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od zapotrzebowania przesłać Paysera kopie podpisanych dokumentów potwierdzających Transakcję (faksem, pocztą elektroniczną lub innym sposobem, potwierdzającym fakt wręczenia). Jeżeli Sprzedawca nie może przysłać wymaganych dokumentów w wyżej wskazany termin, on powinien powiadomić o tym pisemnie i wskazać datę przesłania informacji, a także przyczynę, z powodu której informacja nie mogła być przysłana w czas lub nie może być przysłana w ogóle. Jeżeli przedstawiciel Paysera przybywa do siedziby Sprzedawcy, taki przedstawiciel ma prawo otrzymać kopię informacji potwierdzającą Transakcję;

10.12. postępować według Umowy ogólnej i Załączników Paysera, wskazówek Banka-Partnera (jeżeli takie będą przedstawione w okresie wypełniania obowiązków umownych), a także zasad Międzynarodowych organizacji kart płatniczych. Zobowiązanie jest ważne i w stosunku do zasad, wskazówek i zapotrzebowań dotyczących przyjęcia Kart przyjętych po podpisaniu niniejszego Załącznika;

10.13. wypełnić i złożyć Paysera Ankietę (oryginał);

10.14. na zapotrzebowanie Paysera zapobiec naruszeniu niniejszego Załącznika lub zasad MOKP Sprzedawca zobowiązuje się zapobiec takiemu naruszeniu w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania wiadomości;

10.15. Z usługi pobierania płatności Sprzedawca może korzystać tylko w tych sklepach internetowych Sprzedawcy i tylko tymi adresami witryn internetowych (URL), które byli wskazane w złożonej przez Sprzedawcę Ankiecie, a także w Projekcie, i potwierdzone przez Paysera. W razie pojawienia się zmian w informacji wskazanej w potwierdzonym Projekcie, Sprzedawca o tym natychmiast powiadamia Paysera, i zmiany Projektu są składane i potwierdzane w takim samym porządku, jak i sam Projekt;

10.16. po otrzymaniu wymagania Paysera, niezwłocznie wykonać zmiany na swoich stronach internetowych, a także wykonać inne obowiązkowe i należne działania, aby było zapewnione przestrzeganie przez Sprzedawcę zasad korzystania ze znaków towarowych MOKP;

10.17. złożyć wszystkie przez Paysera wymagane dokumenty i informacje (jeżeli Sprzedawca nie wykonuje wymagań Paysera, Paysera ma prawo zawiesić świadczenie usług). 

11. Sprzedawca nie ma prawa:

11.1. ustanowić dodatkową opłatę za to, że płatność będzie wykonywana Kartą (za wyjątkiem przypadków, kiedy to jest przewidziane przez prawo i było ustalone z Paysera i Bankiem-Partnerem na podstawie zasad MOKP). Jeżeli dodatkowa opłata jest przewidziana przez przepisy prawa, ona powinna być wliczona w kwotę i nie może być pobierana oddzielnie;

11.2. ustanowić minimalną kwotę Transakcji;

11.3. przyjąć Kartę jako płatność z celem pokryć lub refinansować dowolny inny obowiązek za wyjątkiem tych, które są określone w niniejszym Załączniku lub Ankiecie;

11.4. wydać gotówkę za wykonanie Transakcji i lub w razie jej odwołania;

11.5. za wykonanie Transakcji wydać weksel, czek lub inny dokument płatności przeznaczony dla dalszych płatności;

11.6. podzielić Transakcję na oddzielne części;

11.7. gromadzić i ujawniać osobom trzecim dane Posiadacza karty, numer Karty, datę ważności Karty, CVC/CVV, a także inną informację związaną z przyjęciem Karty lub Posiadaczem karty. Dany obowiązek Sprzedawcy jest bezterminowy;

11.8. przyjmować Kartę jako środek płatności za działalność handlową strony trzeciej;

11.9. emitować pieniądze elektroniczne jako rezultat Transakcji;

11.10. korzystać z danych Karty do innych celi niż przetwarzanie Transakcji przed, po i podczas Transakcji;

11.11. złożyć do wykonania Transakcję oszukańczą (FRAUD) lub nieautoryzowaną przez Posiadacza Karty, co jest albo musiało być znane dla Sprzedawcy; także transakcję, która jest wykonywana w celu oszukańczym w zmowie ze Sprzedawcą. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników, agentów, pośredników, a także przedstawicieli podczas wykonania warunków niniejszego Załącznika;

11.12. ujawnić osobom trzecim dowolną informację, która była pozyskana wypełniając określone w niniejszym Załączniku obowiązki.

12. Sprzedawca potwierdza i zgadza się, że:

12.1. MOKP są jedynymi i wyłącznymi właścicielkami znaków towarowych kart;

12.2. MOKP może w dowolnym czasie, natychmiast i bez uprzedniego uprzedzenia, z dowolnego powodu zabronić Sprzedawcy korzystania ze znaków towarowych karty, a także zapotrzebować rozerwać dany załącznik ze Sprzedawcą (takie prawo posiada i Bank-Partner);

12.3. MOKP może w dowolnym czasie przymusowo wdrożyć zasady MOKP i zabronić Sprzedawcy wykonywać dowolną działalność, z powodu której występuje lub może występować szkoda dla MOKP, w tym uszkodzenie reputacji firmy, a także szkoda, która może mieć negatywny wpływ na integralność systemu międzybankowego (Interchange System), stworzyć zagrożenie dla konfidencjonalnej informacji MOKP;

12.4. Sprzedawca będzie przestrzegał się wszystkich zasad MOKP, uwzględniając ich istotne zmiany i uzupełnienia;

12.5. Sprzedawca nie zaprzeczy własności znaków towarowych kart;

12.6. Sprzedawca nie podejmie żadnych działań, które mogą przeszkodzić lub zapobiec możliwości MOKP wdrożenia swoich praw.

13. W wyjątkowych sytuacjach, na zapotrzebowanie Banka-Partnera lub MOKP, po to, aby usługi były i dalej świadczone, od Sprzedawcy może być wymagane podpisanie umowy z Bankiem-Partnerem i (lub) zapełnienie podanej przez Banka-Partnera dodatkowej ankiety i (lub) innych dokumentów.

Prawa i obowiązki Paysera

14. Poprzez Połączenie Paysera przekazuje przez Sprzedawcę podaną informację o Transakcji Bankowi-Partnerowi i odpowiedź Banka-Partnera w sprawie Transakcji Sprzedawcy.

15. Paysera ma prawo wymagać informacji o Zwrotach, a także innej informacji, o którą prosi Bank-Partner lub MOKP w stosunku do Sprzedawcy.

16. Paysera powiadamia Sprzedawcę, że i Paysera i Bank-Partner mają prawo:

16.1. zatrzymać środki Transakcji do 5 (pięciu) dni roboczych, jeżeli według wymagań lub rekomendacji MOKP Transakcję koniecznie trzeba sprawdzić;

16.2. zatrzymać środki Transakcji do 180 (stu osiemdziesięciu) dni roboczych, jeżeli według zasad MOKP była złożona prośba o Zwrot albo istnieje realne zagrożenie, że taka prośba może być złożona;

16.3. zatrzymać środki Transakcji i autoryzację innych Transakcji, jeżeli jest podejrzenie prania brudnych pieniędzy lub istnieją inne podejrzane Transakcje.

17. Paysera ma prawo:

17.1. odliczyć z Konta Paysera Sprzedawcy w Systemie kwoty Transakcji, z powodu których według zasad MOKP były przedstawione wymagania Zwrotu;

17.2. zatrzymać kwotę środków odpowiadającą wysokości dowolnego Sprzedawcy przedstawionego finansowego wymagania ze strony Paysera lub Banka-Partnera;

17.3. sprawdzić, czy Sprzedawcą wykonywane operacje odpowiadają warunkom niniejszego Załącznika;

17.4. Paysera ma prawo zapotrzebować i Sprzedawca powinien, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania zapotrzebowania, podać Paysera swoje procedury wewnętrzne związane z podłączeniem Połączenia, a także administracją i odwołaniem płatności;

17.5. zatrzymać na Koncie Paysera Sprzedawcy kwoty dowolnych poniesionych w związku z działalnością Sprzedawcy i Transakcjami na jego Sklepie internetowym wydatków, w tym grzywny Banka-Partnera lub MOKP, koszty sądowe i kwestionowane kwoty Transakcji.

18. Paysera zobowiązuje się zapewnić, że Paysera będzie przestrzegała się wszystkich jej stosowanych wymagań PCI DSS o tyle, o ile to jest związane z chronieniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych kart płatniczych, a także z bezpieczeństwem i warunkami przechowywania danych kart płatniczych.

Zapłata

19. Paysera zobowiązuje się zaliczyć na wskazane przez Sprzedawcę Konto Paysera kwoty wykonanych przez Kupujących Transakcji po odliczeniu prowizji. Stosowane prowizje są podane tutaj.

20. Paysera ma prawo zatrzymać Kaucję na Koncie Paysera Sprzedawcy do 180 (stu osiemdziesięciu) dni (jeżeli żadne wymagania Zwrotów nie są przedstawione). Standardowa wielkość Kaucji jako rezerwacji płatności, a także terminy jej zatrzymania są wskazane tutaj. Paysera może ustawić inne wielkości Kaucji i terminy rezerwacji dla każdego Sprzedawcy indywidualnie.

21. Paysera ma prawo odliczyć z Konta Paysera Sprzedawcy Paysera należące kwoty, którymi mogą być: 

21.1. kwota Transakcji, jeżeli Paysera otrzymało od Banku-Partnera dane o Zwrocie wykonanym według zasad MOKP; 

21.2. grzywny Banku-Partnera i (lub) Paysera za to, że Sprzedawca nie przedstawił w czas informacji potwierdzającej Transakcję;

21.3. przez Paysera poniesione wydatki z powodu błędu Sprzedawcy przyjmując Karty i wykonując Transakcję, a także śląc fałszywe, nieprawidłowe dane;

21.4. poniesione wydatki lub nałożone grzywny, jeżeli Sprzedawca narusza zasady MOKP, w tym, ale nie wyłącznie, przypadki związane ze Zwrotami środków i kwotami oszukańczych Transakcji, a także przetwarzaniem Transakcji. Poniesione wydatki obejmują wydatki poniesione i przez Paysera i przez Bank-Partnera, jeżeli MOKP nałożyło grzywnę związaną z Transakcją (-ami) Sprzedawcy;

21.5. przez Paysera poniesione wydatki lub nałożone grzywny, jeżeli Sprzedawca ujawnił stronie trzeciej dane Karty lub w inny nielegalny lub nieuczciwy sposób korzysta z informacji otrzymanej na podstawie tego Załącznika;

21.6. przez Paysera poniesione wydatki lub nałożone grzywny, gdy Sprzedawca nie zapisał danych Transakcji (za wyjątkiem wrażliwych danych, które zabrania się chronić według wymagań PCI DSS);

21.7. jeżeli Sprzedawca narusza Umowę ogólną i (lub) niniejszy Załącznik i z tego powodu Paysera ponosi wydatki.

22. Jeżeli Sprzedawca narusza zasady MOKP i w rezultacie tego MOKP nakłada grzywnę na Bank-Partnera lub Paysera, Paysera ma prawo odliczyć z Konta Paysera Sprzedawcy w Systemie kwoty przeznaczone do całkowitego pokrycia wszystkich grzywien i innych z powodu naruszenia Sprzedawcy poniesionych wydatków, a także pokrycia wydatków Paysera i Banku-Partnera na zapobieganie naruszeniom. 

23. Jeżeli na Koncie Paysera Sprzedawcy nie ma wystarczająco środków, aby pokryć grzywny, wydatki i inne finansowe zobowiązania według niniejszego Załącznika, Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić przez Paysera wymagane kwoty w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania wiadomości od Paysera przelewając wskazaną kwotę na konto wskazane przez Paysera. 

24. Sprzedawca daje Paysera nieodwołalne upoważnienie do odliczenia od Sprzedawcy kwot związanych z rozpatrywaniem skarg Sprzedawcy kwestionując stosowane Zwroty lub grzywny bez dodatkowego potwierdzenia lub upoważnienia. 

25. Podpisując niniejszy Załącznik Sprzedawca potwierdza, że jego działalność jest legalna i pozostanie legalną przez cały czas okresu ważności niniejszego Załącznika, a także, że ona odpowiada i będzie odpowiadała wymaganiom przepisów prawa według lokalizacji Sprzedawcy, a także zasadom MOKP.

Klasyfikacja naruszeń według MOKP i odpowiedzialność Stron

26. Za naruszenia klasy A uważana jest działalność Sprzedawcy w nielegalnej sprzedaży leków, pornografia dziecięca, zoofilia, handel wyrobami tytoniowymi, gry hazardowe, propagowanie przymusu, nienawiści, przemocy, a także przetwarzanie płatności stron trzecich i agregacja. Jeżeli Sprzedawca narusza zasady MOKP lub dokona dowolnego naruszenia klasy A według zasad MOKP, Paysera ma prawo bez uprzedniego powiadomienia wykonać następujące działania wobec Sprzedawcy:

26.1. odpisać z dowolnego Konta Paysera Sprzedawcy grzywnę w wielkości 1000 (tysiąca) Euro za każdy dzień od dnia podpisania niniejszego Załącznika;

26.2. odpisać z dowolnego Konta Paysera Sprzedawcy wszystkie przez MOKP nałożone grzywny za naruszenia zasad organizacji;

26.3. zatrzymać środki do tego czasu, aż naruszenie będzie poprawione, a wskazane grzywny będą zapłacone;

26.4. niezwłocznie przerwać świadczenie usługi według niniejszego Załącznika, a w oddzielnych wypadkach i według innych Załączników, a także Umowy ogólnej.

27. Za naruszenia klasy B uważa się naruszenia, które nie są wskazane w naruszeniach klas A i C, takie jak „BRAM”, tzn. naruszenia programu oceny i obniżenia ryzyka biznesowego (towar i usługi są nielegalne i ich sprzedaż narusza reputację MOKP); nadmierne Zwroty (liczba zwrotów przewyższa 50 Zwrotów miesięcznie i (lub) przewyższa 0,50% od sumy wszystkich wykonanych w ciągu miesiąca transakcji); operacje oszukańcze („Fraud”); ujawnienie danych (sprzedawca umyślnie lub z powodu zaniedbania nielegalnie i bez upoważnienia na to ujawnił lub skorzystał, albo też stworzył warunki do ujawnienia i korzystania z danych użytkowników); istotne naruszenie niniejszego porozumienia (np. podanie Sprzedawcą fałszywej informacji o sobie i (lub) o swoim biznesie). Jeżeli Sprzedawca narusza zasady MOKP lub dokona dowolnego naruszenia klasy B, Paysera ma prawo bez uprzedniego powiadomienia wykonać następujące działania wobec Sprzedawcy:

27.1. odpisać z dowolnego Konta Paysera Sprzedawcy grzywnę w wielkości 500 (pięciuset) Euro za każdy dzień od dnia podpisania niniejszego Załącznika;

27.2. odpisać z dowolnego Konta Paysera Sprzedawcy wszystkie przez MOKP nałożone grzywny za naruszenia zasad organizacji.

28. Za naruszenia klasy C uważa się niezgodność przedstawianej informacji z danymi wymaganiami: status witryny internetowej, certyfikat, nazwa i adres przedsiębiorstwa, opis sprzedawanych towarów lub usług (w tym rozmiary i zdjęcia), logotypy międzynarodowych organizacji kart płatniczych, opis sposobów płatności, w tym walutę Transakcji, kontakty pomocy użytkownika, w tym adres pocztowy i numer telefonu, zasady zwrotu towarów i pieniędzy, polityka prywatności danych osobowych, wymagania bezpieczeństwa dotyczące przekazu danych karty, prawa autorskie; możliwość zgody użytkownika z zasadami zwrotu towarów i pieniędzy, warunki kupna widoczne Posiadaczu karty podczas zamówienia. Jeżeli Sprzedawca narusza zasady MOKP lub dokona dowolnego naruszenia klasy C, Paysera ma prawo bez uprzedniego powiadomienia wykonać następujące działania wobec Sprzedawcy:

28.1. odpisać z dowolnego Konta Paysera Sprzedawcy grzywnę w wielkości 100 (stu) Euro za każdy dzień od dnia podpisania niniejszego Załącznika;

28.2. odpisać z dowolnego Konta Paysera Sprzedawcy wszystkie przez MOKP nałożone grzywny za naruszenia zasad organizacji.

29. Wyżej wskazana klasyfikacja naruszeń i odpowiedzialność zależy od MOKP i Sprzedawca zobowiązuje się wyrównać grzywnę, nałożoną przez MOKP lub Banka-Partnera za im popełnione naruszenie.

30. Sprzedawca także zobowiązuje się zapłacić grzywnę w wielkości 25000 (dwudziestu pięciu tysięcy) euro za każde istotne naruszenie postanowień niniejszego Załącznika.

31. Paysera nie odpowiada za straty Sprzedawcy lub osób trzecich, które były poniesione z powodu działań lub nie działania spółek komunikacji, innych banków lub stron trzecich.

32. Paysera nie odpowiada za straty Sprzedawcy, który były poniesione z powodu zatrzymania lub zawieszenia kwoty środków Transakcji wykonanego zgodnie z warunkami niniejszego Załącznika lub Umowy ogólnej.

Przerwanie świadczenia usług

33. Paysera ma prawo w jednostronnym porządku przerwać świadczenie usługi według niniejszego Załącznika i niezwłocznie zawiesić współpracę ze Sprzedawcą go powiadamiając, jeżeli ustanowi, że:

33.1. Sprzedawca podał Paysera nieprawidłową informację;

33.2. Sprzedawca nie powiadomił Paysera o zmianie statusu prawnego Sprzedawcy lub innej ważnej informacji określonej w niniejszym Załączniku;

33.3. Sprzedawca nie odpowiada wymaganiom i rekomendacjom MOKP lub narusza dowolne postanowienie niniejszego Załącznika;

33.4. Sprzedawca jest niewypłacalny;

33.5. Konto Paysera Sprzedawcy było aresztowane;

33.6. Sprzedawca angażuje się w działalność, która może zaszkodzić reputacji Paysera, Banku-Partnera lub MOKP;

33.7. Sprzedawca wykonuje Transakcje, które są uważane za oszukańcze i (lub) fałszywe (Fraud), albo też prowadzi nielegalną działalność;

33.8. Sprzedawca, naruszając ustalony porządek, korzysta z usługi pobierania płatności kartami płatniczymi na adresach stron internetowych (URL), które nie były wskazane w składanym przez Sprzedawcę Projekcie lub jego zmianach i nie były potwierdzone przez Paysera;

33.9. gdy tego będą wymagać MOKP lub Bank-Partner;

33.10. w innych ważnych wypadkach.

34. Ostrzeżenie o przerwaniu świadczenia usługi nie zwalnia Sprzedawcę od pokrycia wszystkich strat, a także nie zwalnia innych Sprzedawców od całkowitego wykonania obowiązków w stosunku do Paysera.

35. Paysera ma prawo bez uprzedniego uprzedzenia rozwiązać świadczenie usług według danego Załącznika, jeżeli Partner–Bank odmawia w świadczeniu lub nie ma prawa świadczyć danej usługi lub korzystać z odpowiednich znaków towarowych karty, a także jeżeli Paysera traci prawo na świadczenie odpowiednich usług.

36. Paysera ma prawo przerwać świadczenie usług zgodnie z niniejszym Załącznikiem, jeżeli Bank-Partner odmawia świadczenia danej usługi.

37. Zgadzając się z warunkami niniejszego Załącznika Sprzedawca potwierdza, że posiada wszystkie niezbędne uprawnienia aby zamówić daną usługę w imieniu osoby prawnej.

Postanowienia szczegółowe o usłudze płatności cyklicznych

38. Aby korzystać z usługi Płatności cyklicznych, Sprzedawca powinien złożyć Paysera odpowiedni Projekt lub zmianę Projektu. Podczas korzystania z usługi Płatności cyklicznych Sprzedawcy obowiązują wszystkie warunki powyższe wraz z postanowieniami niniejszego rozdziału.

39. Aby korzystać z usługi Płatności cyklicznych, Sprzedawca powinien zawarć umowę o płatnościach cyklicznych (zwaną dalej „UPC”) z Kupującym, gdzie Sprzedawca powinien:

39.1. uzyskać wyraźną zgodę Kupującego w punkcie opłaty lub sprzedaży do cyklicznego pobierania opłaty za regularnie powtarzające się usługi, a także uzgodnić okres czasu, na który zgoda jest udzielana;

39.2. uzyskując zgodę, Sprzedawca powinien dostarczyć Kupującemu następujących informacji:

39.2.1. kwotę płatności i to, czy płatność jest stała czy też zmienna;

39.2.2. datę płatności i informacje o tym, czy ona jest stała lub zmienna;

39.2.3. uzgodniony sposób przyszłej komunikacji Sprzedawcy z Kupującym.

39.3. zachować dowód takiej zgody Kupującego w formacie udzielenia zgody (takim, jak e-mail, inny zapis elektroniczny lub papierowy albo wyraźny opis procesu jeżeli zgoda została udzielona bezpośrednio w procesie i nie ma możliwości kontynuowania procesu bez zgody) na czas trwania takiej powtarzającej się transakcji, i złożyć taki dowód dla Paysera (lub emitenta karty Kupującego) na żądanie.

40. Wszystkie Płatności cykliczne potrzebują autoryzacji. Nieuzyskanie autoryzacji do wykonania Płatności cyklicznej lub złożenie Płatności cyklicznej, która wcześniej już została odrzucona, może spowodować podjęcie działań przez MOKP z powodu nie przestrzegania się umowy.

41. Sprzedawca powinien zapewnić, że nie:

41.1. złoży tej samej Płatności cyklicznej dla dwóch lub więcej odbiorców;

41.2. pobierze dowolne inne prowizje lub płatności, które nie są podane w UPC;

41.3. złoży Płatności cyklicznej, jeżeli otrzyma odpowiedź o cofnięciu autoryzacji na wykonanie przyszłych płatności;

41.4. złoży niepoprawne lub błędne dane autoryzacyjne w próbie uniknięcia ograniczeń nałożonych na kartę;

41.5. zachowa dane Karty po autoryzacji.

42. Sprzedawca powinien:

42.1. zapewnić, że pobieranie Płatności cyklicznych zostanie natychmiast zatrzymane jeżeli Kupujący spełni warunki anulowania Płatności cyklicznych – dostarczyć Kupującemu potwierdzenie anulowania Płatności cyklicznych wraz z informacją o tym, kiedy miała być wykonana ostatnia płatność, jeżeli taka płatność jeszcze nie została wykonana, a także kiedy wygasa kredyt, jeżeli Płatności cykliczne dotyczą kredytu;

42.2. zapewnić, że Kupujący zostanie powiadomiony gdy towar nie może być dostarczony lub usługi nie mogą być zaświadczone w uzgodnionym terminie;

42.3. wyszkolić personel sprzedaży i obsługi klientów Sprzedawcy w zakresie należytego formowania i składnia transakcji cyklicznych, gdyż są one częściowo zależne od obsługi klienta.

43. Sprzedawca powinien używać z uzgodnionego sposobu komunikacji i powiadamiać Kupującego przed wykonaniem lub niezwłocznie po wykonaniu Płatności cyklicznej, jeżeli ma zastosowanie którykolwiek z poniższych warunków:

43.1. przeszło ponad sześć miesięcy od ostatniej Płatności cyklicznej;

43.2. została zmieniona UPC, w tym dowolna zmiana kwoty lub daty wykonania Płatności cyklicznej.

44. Sprzedawca obowiązuje się:

44.1. podać elektroniczną procedurę anulowania Płatności cyklicznych, dostępną online;

44.2. sprawdzać dane Kupujących o anulowanie lub nieprzedłużenie Płatności cyklicznych;

44.3. jeżeli zapytanie na anulowanie Płatności cyklicznej jest otrzymane zbyt późno, aby zapobiec jej wykonaniu, wykonać płatność z konta Kupującego jak najszybciej i powiadomić o tym Kupującego.

44.4. Jeśli Kupujący wzbudzi spór z powodu Płatności cyklicznej i (lub) emitent karty Kupującego inicjuje obciążenie zwrotne, tego nie będzie możliwości zakwestionować według zasad Visa Europe. W takim wypadku Sprzedawca powinien kontynuować rozstrzygnięcie sprawy bezpośrednio z Kupującym.