Pdf
Kthehu te përmbajtja

Të vlefshme nga: 1 Gushti, 2023

Kushtet dhe kushtet e llogarisë së kartës së pagesës Visa për klientët privatë

Këto Terme dhe Kushte zbatohen për llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa Private dhe kartën e pagesës Visa. Ju lutemi lexoni ato me kujdes. Ju mund të shkarkoni një kopje të këtyre Termeve dhe Kushteve në çdo kohë nga brenda portalit të llogarisë tuaj në internet duke u identifikuar nëpërmjet bank.paysera.com uebsajti .

Definicionet e perdoruara ne këto Terme dhe Kushte:

"Distributor" – palë e tretë "Paysera LT", UAB. Distributor i kartave të pagesave Visa, qe ju ofron qasje elektronike në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa. Logoja/marka e Paysera në kartën e pagesës Visa përdoret vetëm për qëllime marketingu.

"Ju" – mbajtësi i llogarisë që është përdorues i autorizuar i llogarisë së kartës së pagesës Visa dhe kartës së pagesës Visa, si dhe mbajtësi i një karte shtesë.

"Ne", ose "jonë" pra "Finansinės paslaugos "Contis", UAB, qe ju ofron shërbime të parave elektronike – llogari te karteles se pagesave Visa dhe kartë pagese Visa. Llogaria e kartës së pagesës Visa hapet dhe fondet në të mbahen nga "Finansinės paslaugos "Contis". Distributori mund të transferojë fonde nga llogaria juaj Paysera për të mbuluar transaksionet që bëni me kartën tuaj të pagesës Visa.

Nëse keni ndonjë pyetje, mund të kontaktoni Mbështetjen e Klientit duke:

 • Telefoni: +44 20 80996963 (zbatohen tarifat standarde gjeografike);
 • Email: [email protected]
 • Online: Hyni në llogarinë tuaj Paysera në www.paysera.com dhe kliko te Mesazhet > Shkruani një mesazh;
 • Aplikacioni mobil: klikoni tek Profili > Kontaktoni me mbështetjen e Klientit në aplikacionin tuaj Paysera Mobile dhe na dërgoni një mesazh;
 • Post: Paysera LT, UAB, Pilaitės pr. 16, Vilnius, Lituani.
Lëshuesi i kartelës suaj të pagesës Visa dhe ofruesi i llogarisë tuaj të kartelës së pagesës Visa është "Finansinės paslaugos “Contis”, UAB, kodi i kompanisë 304406236, i regjistruar në Regjistrin e Personave Juridik të Republikës së Lituanisë, me seli në Gedimino pr. 20, Vilnius, Lituani Ne mbajmë licencën e institucionit të parasë elektronike Nr. Lituani, telefoni: +370 800 50 500. Mund të gjeni më shumë informacion rreth Bankës së Lituanisë në  https://www.lb.lt/en Karta juaj e pagesës Visa shpërndahet nga “Paysera LT”, UAB.

1. Çfarë është një llogari kartele dhe kartele e pagesës Visa për klientët privatë?

Llogaria e kartës së pagesës Visa për klientët privatë është një llogari parash elektronike nga e cila mund të kryeni dhe të merrni pagesa.

Një kartë pagese Visa për klientët privatë është një kartë pagese Visa që mund të përdoret në mbarë botën kudo ku pranohen kartat Visa. Mund të përdoret për të paguar produkte dhe shërbime në internet, në dyqane, përmes telefonit dhe për të tërhequr para nga ATM.

Një kartë pagese Visa për klientët privatë mund të përdoret vetëm për të paguar me para të depozituara paraprakisht, prandaj sigurohuni që të keni bilanc të mjaftueshëm në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa për klientët privatë përpara se të bëni ndonjë transfer ose të paguani me kartën tuaj. Fondet e mbajtura në një llogari të kartës së pagesës Visa për klientët privatë nuk janë depozita bankare dhe nuk fitojnë interes.

2. Kush mund të aplikojë për llogari te karteles se pageses Visa dhe kartele per klient privat?

Duhet të jeni të paktën 16 vjeç dhe rezident i ZEE për t'ju lëshuar një llogari te kartës se pagesave Visa dhe kartë për klientët privatë. Ju mund të aplikoni vetëm nëse jeni aktualisht klient i Distributorit (keni hapur një llogari Paysera dhe keni përmbushur procedurat e kujdesit të duhur të kërkuara nga distributori dhe keni konfirmuar identitetin tuaj). Ju duhet të jepni një email adresë dhe një numër telefoni për të hapur një llogari në mënyrë që Distributori të mund të komunikojë me ju. Ka maksimum katër llogari për një person privat dhe 20 llogari për një person juridik në çdo adresë banimi.

3. A mund të porosis një kartë shtesë pagese Visa për klientët privatë në llogarinë time për dikë tjetër?

Mund të porosisni një kartë shtesë pagese Visa për klientët privatë për një mbajtës karte shtesë, por ju mund t'i nënshtroheni një tarife siç tregohet në tabelën e tarifave dhe kufijve (seksioni 33). Mbajtësi i kartës shtesë duhet të jetë së paku 14 vjeç. Duke porositur një kartë shtesë për një person tjetër, ju jepni pëlqimin tuaj që ne t'i lëshojmë kartën atij personi dhe që mbajtësi i kartës shtesë të autorizojë transaksionet në emrin tuaj. Mbajtësi i kartës shtesë ka qasje në fondet në kartën e pagesës Visa dhe i nënshtrohet të njëjtave limite.

Ju pranoni të merrni përgjegjësinë për të gjitha transaksionet e kryera nga mbajtësi i kartës shtesë të pagesës Visa, përdorimin e kartës shtesë dhe çdo tarifë që mund të zbatohet për mbajtësin e kartës shtesë.

4. Si mund të hap një llogari te kartës se pageses Visa për klientët privatë?

Mund të aplikoni për një llogari karte pagese Visa nëpërmjet bank.paysera.com ose aplikacionit mobil te shpërndarësit.

Distributori do t'ju kërkojë të konfirmoni identitetin tuaj dhe gjithashtu mund t'ju kërkojë të konfirmoni vendbanimin tuaj përpara se të hapni një llogari dhe të lëshoni një kartë pagese Visa. Mund t'ju kërkohet t'i jepni shpërndarësit dokumente për të vërtetuar identitetin tuaj, të tilla si pasaporta, patenta e shoferit, dokumenti kombëtar i identitetit, faturat e shërbimeve, deklaratat bankare dhe dokumente të tjera. Distributori do të duhet gjithashtu të kryejë kontrolle mbi ju në mënyrë elektronike.

Kur porositni kartelën(at), do të keni një sasi të mjaftueshme fondesh në llogarinë tuaj Paysera për të paguar për lëshimin e kartelës, dorëzimin dhe tarifat e mirëmbajtjes për një muaj. Nëse shuma e fondeve në llogarinë Paysera është e pamjaftueshme, nuk do të mund të porosisni kartelën(at).
Tarifat e lëshimit dhe dorëzimit të kartelës zbriten automatikisht kur porosisni dhe një tarifë mujore e mirëmbajtjes së kartelës zbritet në momentin e aktivizimit të kartelës.

Karta e pagesës Visa do t'ju dorëzohet me postë në adresën që specifikoni brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga porosia juaj. Nëse nuk e merrni kartën tuaj Visa brenda një muaji kalendarik, duhet të njoftoni distributorin.

Nëse konstatohet se nuk e keni marrë kartën tuaj Visa pa fajin tuaj, karta që ju është dërguar do të bllokohet përgjithmonë dhe do t'ju bëhet një kartë e re dhe do t'ju dërgohet pa pagesë. Nëse nuk merrni një kartë të dytë, do të mund ta merrni kartën e re nga Qendra e Shërbimit të Klientit të Distributorit.

5. Si të aktivizoj Visa kartelen time?

Kur të merrni kartën tuaj të re Visa, duhet të nënshkruani shiritin e nënshkrimit në pjesën e pasme të kartës.

Më pas duhet të aktivizoni kartën tuaj Visa. Ju mund ta bëni këtë duke u identifikuar në llogarinë tuaj të kartës Visa në adresënbank.paysera.com ose nëpërmjet aplikacionit mobil të shpërndarësit.

Duhet të merrni gjithashtu një kod PIN për të kryer pagesa dhe për të tërhequr para në ATM. Kodin tuaj PIN do ta zbuloni kur të aktivizoni kartën tuaj në faqen e internetit të shpërndarësit ose në aplikacionin mobil në seksionin e menaxhimit të kartës.

Duke aktivizuar kartën tuaj, ju pranoni këto Terme dhe Kushte. Të gjitha dispozitat e Marrëveshjes së Shërbimeve të Përgjithshme të Pagesave Paysera për Klientët Privatë dhe Shtojca "Instrumentet e Pagesave" zbatohen gjithashtu për ju.

Karta juaj e pagesës Visa duhet të aktivizohet brenda 3 muajve nga lëshimi i saj ose do të bllokohet automatikisht dhe llogaria juaj e karteles mund të mbyllet.

Nëse keni porositur një kartë pagese Visa për dikë tjetër, është përgjegjësia juaj t'i jepni atij/asaj informacionin e kërkuar për të aktivizuar kartën dhe për të marrë PIN kodin . Nëse ata fillojnë të përdorin kartën, distributori do ta marrë këtë si konfirmim që ju i keni komunikuar këto Terme dhe Kushte dhe se ata i kanë pranuar ato.

Në rast se zarfi është i dëmtuar ose lindin dyshime se karta mund të jetë nxjerrë nga zarfi, ju nuk duhet aktivizoni kartën e marrë me postë, ju duhet të informoni distributorin (brenda 24 orëve) dhe do ta ktheni zarfin me kartën te distributori.

6.Po sikur të dua të ndryshoj PIN-in tim?

PIN kodin mund ta ndryshoni në ATM-të që ofrojnë këtë shërbim, shikoni https://www.visa.com/atmlocator për një listë të ATM-ve që ofrojnë këtë shërbim. Mund të merrni një rikujtues PIN-i në llogarinë tuaj në faqen e internetit të shpërndarësit në bank.paysera.com.

7. Si të rimbush llogarinë time të kartës së pagesës Visa?

Ju mund të transferoni fonde në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa duke u kyçur në llogarinë tuaj në bank.paysera.com .

Koha e nevojshme për të kredituar fondet në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa do të varet nga mënyra e deponimit. Ju nuk mund të paguani në llogarinë tuaj me një transferim të bilancit nga një kartë krediti. Mund të paguani vetëm në fonde deri në gjendjen maksimale të llogarisë suaj.

Për pagesat në llogarinë tuaj mund të aplikohet një tarifë, ju lutemi referojuni tabelës Tarifat dhe Limitet (seksioni 33). Për llogarinë dhe kartën tuaj zbatohen disa limite minimale dhe maksimale dhe kërkesa për përdorim;limite dhe kërkesa të tilla janë të detajuara në tabelën Tarifat dhe Limitet (seksioni 33). Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë të bëjmë një pagesë në llogarinë tuaj nëse dyshojmë se mund të ketë lidhje me aktivitete të paligjshme ose në rrethana të tjera të jashtëzakonshme.

Sapo të marrim fondet që keni paguar, ato do të jenë në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa dhe gati për t'u përdorur. Mund të ketë raste kur ne vonojmë fondet të arrijnë në llogarinë tuaj deri në tre ditë pune, kjo mund të ndodhë kur na duhet të konfirmojmë transaksionin me bankën dërguese.

Nëse gabimisht është bërë nje pagese e tepert në llogarinë tuaj, ne ose, me kërkesën tonë, distributori do të kete të drejtë të debitoj pagesën e tepert nga llogaria juaj.

8. Çfarë transaksionesh mund të bëj?

Mund të përdorni kartën tuaj të pagesës Visa për klientët privatë për të autorizuar transaksionet e mëposhtme për tregtarët që pranojnë kartën tuaj të pagesës Visa:

 • Pagesat permes kartës me çip dhe PIN – duke futur një kartë pagese Visa për klientët privatë në një terminal dhe duke futur kodin PIN;
 • Pagesat me kartë me shirit magnetik për çdo tregtar që nuk mund të pranojë kartat me çip dhe PIN duke nënshkruar kuponin e shitjes;
 • Pagesat me kartë pa kontakt duke vendosur një kartë pagese Visa për klientët privatë pranë një lexuesi kartash pa kontakt;
 • Pagesat me kartë në internet në dyqanet online duke ofruar detajet e kartës së pagesës Visa për klientët privatë dhe çdo detaj tjetër sigurie, si p.sh. detajet e hyrjes në kodin tuaj të sigurisë, të kërkuara nga dyqani online;
 • Pagesat me kartë me postë ose telefon me kërkesë të tregtarit duke ofruar detajet e një karte pagese Visa për klientët privatë
 • Tërheqjet e parave në ATM duke futur një kartë pagese Visa për klientët privatë në një ATM me logon e Visa, duke vendosur PIN kodin dhe duke ndjekur udhëzimet e ATM-it;
 • Pagesat me portofolin elektronik duke shtuar kartën tuaj në portofolin Samsung Pay, Google Pay ose Apple Pay (kur disponohet) në telefonin tuaj celular dhe duke levizur telefonin tuaj mobil mbi lexuesin e kartave pa kontakt ose duke kontrolluar opsionine portofolit elektronik në internet. Ju autorizoni transaksionin e portofolit elektronik duke përdorur protokollin e sigurisë së telefonit tuaj mobil, i cili mund të përfshijë informacione biometrike si gjurmët e gishtave ose ID-në e fytyrës në telefonin tuaj mobil.

Ashtu si në rastin e kartave të tjera të pagesave, ne nuk mund të garantojmë që një palë e tretë ose ATM do ta pranojë kartën tuaj.

Mund t'ju kërkohet gjithashtu të vendosni një kod konfirmimi një herësh ose informacione të tjera sigurie, duke përfshirë, nëse disponohet dhe nëse zgjidhni këtë metodë identifikimi, informacion biometrik për të konfirmuar një transaksion ose për të bërë ndryshime në llogarinë tuaj. Kodet e konfirmimit një herëshe do të dërgohen në numrin e telefonit celular të regjistruar në llogarinë tuaj.

Pasi të konfirmohet transaksioni juaj, ne do të zbresim shumën e transaksionit tuaj nga fondet në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa. Tarifat mund të zbriten në momentin e konfirmimit të transaksionit ose pasi transaksioni të jetë konfirmuar përmes sistemit Visa. Mund të shikoni një deklaratë të detajuar të çdo transaksioni, duke përfshirë tarifat, në llogarinë tuaj në bank.paysera.com ose në aplikacionin mobil të shpërndarësit.

Pasi të konfirmohet transaksioni, fondet do t'i transferohen tregtarit brenda 3 ditëve dhe bankës ose institucionit financiar në ditën e marrjes së konfirmimit ose në datën e mëvonshme të pagesës së transaksionit të specifikuar nga ju. Fondet e transaksionit për transaksionet me kartë do të kreditohen kur tregtari ose operatori i ATM-it të na japë udhëzime për transaksionin.

9. A mund të anuloj një transaksion?

Në përgjithësi, autorizimi për një transaksion nuk mund të tërhiqet nga ju. Megjithatë, ju mund të tërhiqni autorizimin tuaj kur të keni autorizuar një transaksion që do të ndodhë në një datë të ardhshme. Megjithatë, kur është rënë dakord për një datë specifike, nuk mund të revokoni një urdhërpagesë pas përfundimit të ditës së punës që i paraprin datës së rënë dakord.

Për të tërhequr autorizimin tuaj të përhershëm të një pagese me kartë Visa për klientët privatë, duhet të njoftoni tregtarin përpara përfundimit të ditës së punës që i paraprin ditës në të cilën do të bëhej transaksioni dhe, nëse është e nevojshme, të siguroni një kopje të njoftimit për distributorin.
Nëse anuloni një transaksion në përputhje me procedurat e përshkruara në këtë seksion, ne ose, me kërkesën tonë, distributori mund të aplikojë një tarifë anulimi (shih tabelën "Tarifat dhe limitet" (Seksioni 33))

10. A mund të paguaj për gjërat në valutë të huaj?

Valuta kryesore e kartës suaj të pagesës Visa është euro. Nëse realizoni një pagesë ose tërhiqni para në dorë nga një bankomat në ndonjë monedhë tjetër, ne do ta konvertojmë shumën e transaksionit në euro me kursin e këmbimit të vendosur nga Visa në ditën e përpunimit të transaksionit. Data e përpunimit të transaksionit nuk është domosdoshmërisht e njëjta ditë me datën e transaksionit.

Nëse përdorni kartën tuaj, valuta kryesore e së cilës është euro për të paguar në një vend europian, monedha kombëtare e të cilit nuk është euro, ofruesi juaj i shërbimit mund të tregojë kursin e zbatueshëm të këmbimit dhe shumën në euro, si dhe diferencën në përqindje ndërmjet norma e sistemit të kartave dhe norma e Bankës Qendrore Evropiane (BQE)

Tarifa per transaksionin ndërkombëtar do të zbatohet për secilin prej këtyre transaksioneve (shih tabelën Tarifat dhe Limitet (seksioni 33)).

Kur shtohen fonde në llogarinë e kartës së pagesës Visa për klientët privatë në një monedhë të ndryshme nga euro, shuma do të konvertohet automatikisht sipas kursit të këmbimit të distributorit në fuqi në atë kohë, i cili përditësohet rregullisht dhe publikohet në Website-i i distributorit.

Çdo ndryshim në kursin e këmbimit të përdorur për konvertimin e transaksioneve të huaja do të bëhet menjëherë. Ju mund të gjeni kursin e këmbimit për një transaksion të kryer në një monedhë të ndryshme nga euro në një datë të caktuar këtu.

11. A ka ndonjë gjë që nuk mund të blej me kartën time të pagesës Visa për klientët privatë?

Ju nuk mund ta përdorni kartelën tuaj për qëllime të paligjshme. Gjithashtu nuk mund të përdoret për një numër të kufizuar transaksionesh të specifikuara. Ju lutemi shikoni nenin 9 të Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave.

12. Si mund ta kontrolloj gjendjen ne llogarinë time të kartelës së pageses Paysera Visa?

Ju mund të kontrolloni në mënyrë të sigurt gjendjen e llogarisë tuaj të kartës së pagesës Visa duke u kyçur në llogarinë tuaj në Website-i i distributorit. Deklarata juaj do të tregojë:

 • informacion mbi përfituesin e çdo transaksioni dhe një referencë që ju mundëson të identifikoni çdo transaksion pagese;
 • shuma e transaksionit e treguar në valutën në të cilën transaksioni është paguar ose debituar në llogari;
 • shuma e tarifave për transaksionin;
 • kursi i këmbimit i përdorur në transaksionin e pagesës (aty ku është e aplikueshme); dhe
 • data kur transaksioni është autorizuar ose shfaqur në llogari.
   

Ky informacion është i arritshshëm gjatë gjithë kohës në llogarinë tuaj, pa pagesë dhe mund të ruhet dhe shkarkohet sipas nevojës. Deklaratat në letër janë të disponueshme sipas kërkesës dhe i nënshtrohen një tarife (shih tabelën Tarifat dhe Limitet në seksionin 33).

Përveç kësaj, mund t'ju kërkohet të vendosni një kod konfirmimi një herësh ose informacione të tjera sigurie, duke përfshirë, nëse disponohet dhe nëse zgjidhni këtë metodë identifikimi, informacion biometrik për të hyrë në llogarinë tuaj. Kodet e konfirmimit një herësh do të dërgohen në numrin e telefonit celular të regjistruar në llogarinë tuaj.

13. Për sa kohë është e vlefshme karta e pagesës Visa për klientët privatë?

Karta juaj e pagesës Visa për klientët privatë është e vlefshme për 4 vjet. Pas datës së skadencës, nuk do të mund ta përdorni më kartën. Nëse karta juaj anulohet ose skadon, kjo kontratë do të ndërpritet dhe nuk do të rinovohet.

Pas skadimit të kartës(ve), një kartë(a) e re do të lëshohet automatikisht (me kusht që transaksionet e pagesave të jenë kryer me kartën dhe/ose përmes llogarisë Paysera brenda 90 ditëve përpara datës së skadimit), duke dërguar kartën(at) në adresën që keni treguar në Sistemi i distributorit.

Nëse dëshironi që karta(t) tuaja të reja të pagesës Visa të dorëzohen në një adresë tjetër, duhet ta tregoni këtë në llogarinë tuaj në sistemin e distributorit të paktën 30 ditë përpara datës së skadimit të kartës(ve) në përputhje me udhëzimet në sistemin e distributorit.

Lëshimi dhe dorëzimi i kartës(eve) të reja është subjekt i tarifat standarde, të cilat zbriten automatikisht nga llogaria juaj Paysera në momentin e rinovimit nga karta ose llogaria e kartës suaj të pagesës Visa.

14. A ka limite shpenzimesh të zbatueshme për kartën e pagesës Visa dhe llogarinë për klientët privatë?

Ju mund të shpenzoni deri në shumën e disponueshme në kartën tuaj të pagesës Visa për klientët privatë. Limitet vlejnë edhe për tërheqjet e parave nga ATM-të. Mund të zbatohen kufizime të tjera për shumën e shpenzimeve dhe numrin e transaksioneve që mund të bëni. Për detaje, shihni tabelën "Tarifat dhe Limitet" (Seksioni 33) dhe llogarinë tuaj.

Nëse, për ndonjë arsye, kryhet një transaksion me një bilanc të pamjaftueshëm në kartën tuaj të pagesës Visa për klientët privatë, do të jeni të detyruar të na rimbursoni shumën që mungon, përveç nëse kjo është për shkak të një gabimi nga ana e tregtarit te cilit i keni bërë pagesën

Ne mund të tërheqim këtë shumë nga çdo kartelë që keni me ne ose nga mjetet tjera që më pas hyjnë në llogarinë tuaj. Ne mund t'i anulojmë kartelat tuaja derisa të hiqet bilanci negativ.

15. Çfarë duhet të bëj nëse llogaria ime është debituar me më shumë para sesa duhet ose është ngarkuar një komision për transaksionet që nuk i njoh?

Nëse vendosni të kundërshtoni një transaksion që është bërë me kartën tuaj, fillimisht duhet të kontaktoni tregtarin, pasi kjo mund të jetë mënyra më e shpejtë për të zgjidhur problemin. Nëse nuk jeni në gjendje të zgjidhni mosmarrëveshjen me tregtarin, ose nëse mosmarrëveshja lind nga ndonjë transaksion tjetër në llogarinë tuaj, duhet të kontaktoni menjëherë distributorin, por më së voni brenda 13 muajve nga data në të cilën keni marrë dijeni për transaksionet e ekzekutuara ne menyre te parregullt ose te paautorizuar.

Kur informoni distributorin se nuk keni autorizuar një pagesë në përputhje me këto Terme dhe Kushte, se keni marrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të mbrojtur informacionin tuaj të sigurisë personale, që karta juaj është ruajtur në mënyrë të sigurt, që nuk keni zbuluar PIN-i ose detajet e sigurisë për këdo dhe që nuk keni kryer ndonjë veprim të paligjshëm, me kërkesën tonë, Distributori do të:

(a) ju rimbursoj shumën e pagesës së paautorizuar; dhe

(b) rivendos gjendjen e llogarisë në gjendjen në të cilën do të ishte nëse nuk do të ishte bërë pagesa e paautorizuar.

Përveç këtyre detyrimeve, ne dhe distributori ynë nuk do të kemi asnjë përgjegjësi tjetër ndaj jush. Në rastet kur të dhënat e pranuesit të dhëna nga ju janë të pasakta, ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për mosekzekutimin ose ekzekutimin e gabuar të transaksionit të pagesës, por ne do të përpiqemi maksimalisht të rikuperojmë fondet nga transaksioni i pagesës dhe Distributori ynë do t'ju njoftojë rreth rezultatit.

Mund të keni të drejtë të kërkoni rimbursim në lidhje me transaksionet kur:

 • transaksioni nuk është autorizuar në përputhje me këto Terme dhe Kushte dhe ju keni kontaktuar distributorin jo më vonë se 13 muaj nga data në të cilën keni marrë dijeni për transaksionin e pagesës të paautorizuar ose të ekzekutuar në mënyrë të parregullt;
 • ne jemi përgjegjës për çdo transaksion që nuk ekzekutohet ose nuk ekzekutohet siç duhet. Në rrethana të tilla, ne do t'ju rimbursojmë shumën e transaksionit të pagesës që nuk është kryer ose është ekzekutuar gabimisht dhe distributori do të rivendosë gjendjen e llogarisë së pagesës në gjendjen në të cilën do të ishte nëse transaksioni i gabuar i pagesës do të kishte nuk është ekzekutuar. Ne gjithashtu do t'ju rimbursojmë: a) çdo komision të drejtpërdrejtë për të cilin ju jeni përgjegjës; dhe b) çdo interes që ju jeni përgjegjës për të paguar si rezultat i transaksionit të pagesës të paekzekutuar ose të ekzekutuar në mënyrë të parregullt; ose
 • shuma e saktë nuk u specifikua në kohën e autorizimit të transaksionit të miratuar paraprakisht dhe shuma e tarifuar është më e lartë se sa mund të pritej në mënyrë të arsyeshme duke pasur parasysh modelet e mëparshme të shpenzimeve të kartës dhe rrethanat e transaksionit. Ne do të rimbursojmë shumën e plotë të transaksionit të pagesës ose do të japim arsyet për refuzimin e rimbursimit të shumës së transaksionit të pagesës. Ne do të rimbursojmë ose japim arsyet për refuzimin e rimbursimit brenda 10 ditëve pune nga marrja e kërkesës për rimbursim ose, nëse është e aplikueshme, brenda 10 ditëve pune nga marrja e informacionit shtesë të kërkuar. Në këto rrethana, një kërkesë për rimbursim nuk do të pranohet nëse shuma e transaksionit është dhënë për të paktën 4 javë përpara datës së transaksionit, ose nëse kërkesa është bërë më shumë se 8 javë pasi shuma është zbritur nga llogaria juaj.

16. Po siguria?

Duhet t'i mbani të sigurta të dhënat e kartës suaj dhe të kyçjes, të mos ua zbuloni ato të tjerëve dhe të mos lejoni që dikush tjetër t'i përdorë ato. Duhet të mbroni të dhënat tuaja të sigurisë në çdo kohë: kurrë mos i zbuloni askujt PIN-in ose detajet e sigurisë dhe mos mbani informacionin tuaj PIN me kartën tuaj, sigurohuni që telefoni, kompjuteri dhe tableti që përdorni për të hyrë në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa të kenë Softueri ligjor dhe i përditësuar dhe softueret antivirus mbahen të përditësuar, përdorni vetëm kartën tuaj të pagesës Visa për të kryer pagesa në faqet e internetit të besueshme dhe mbani gjithmonë gjurmët e gjendjes së llogarisë tuaj të kartës së pagesës Visa. Nëse dyshoni se të dhënat e kodit PIN ose të sigurisë janë aksesuar ose mund të kenë akses nga palë të treta, ju lutemi njoftoni menjëherë qendrën e shërbimit të klientit të shpërndarësit. Detajet e sigurisë përfshijnë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e përdorur për t'u identifikuar në llogarinë tuaj ose në ndonjë faqe tjetër interneti ku ruhet informacioni i kartës ose llogarisë suaj.

17. Po sikur karta ime e pagesës Visa për klientët privatë të ketë humbur ose te jete vjedhur, ose nëse informacioni i llogarisë sime u është zbuluar të tjerëve?

Nëse karta juaj e pagesës Visa për klientët privatë është humbur ose vjedhur, ose nëse dyshoni se një person tjetër mund të ketë aksesuar kodin tuaj PIN ose të dhënat e sigurisë ose ka hyrë në llogarinë tuaj pa autorizimin tuaj, duhet të njoftoni menjëherë shpërndarësin duke telefonuar distributorin Qendra e shërbimit të klientit nga numri i telefonit i lidhur me llogarinë tuaj Paysera ose duke u identifikuar në llogarinë tuaj në faqen e internetit të shpërndarësit ose në aplikacionin mobil. Tarifat për thirrjet do të bazohen në tarifat standarde kombëtare. Përdorimi i kartës suaj do të pezullohet menjëherë dhe llogaria juaj e kartës së pagesës Visa do të bllokohet. Nëse e raportoni kartën tuaj si të humbur dhe ajo gjendet më vonë, nuk mund ta përdorni më kartën tuaj. Prisni kartën në gjysmë përmes fushës së nënshkrimit, shiritit magnetik dhe çipit.

Me kërkesën tuaj drejtuar distributorit për ta bërë këtë, dhe me sigurimin tuaj të informacionit dhe veprimet e tjera të kërkuara, ne ose, me kërkesën tonë, distributori, do të hetojmë çdo transaksion të kontestuar dhe çdo keqpërdorim të kartës ose llogarisë suaj.

Nëse hetimi zbulon se ju keni autorizuar transaksionin e diskutueshëm ose keni vepruar në mënyrë të pandershme ose me neglizhencë serioze (p.sh. duke mos mbrojtur kartën tuaj, të dhënat e sigurisë ose PIN-in tuaj, ose duke mos njoftuar shpërndarësin menjëherë pasi mësoni për humbjen, vjedhjen ose përdorimin e paautorizuar te kartës ose llogarisë suaj), shuma e transaksionit nuk do t'ju kthehet dhe ju do të jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha humbjet e shkaktuara si rezultat i përdorimit të paautorizuar të kartës ose llogarisë suaj.

Nëse hetimi zbulon se ju nuk keni vepruar me mashtrim ose me neglizhencë serioze, humbja ose përgjegjësia juaj maksimale ndaj nesh dhe distributorit tonë për çdo transaksion të paautorizuar do të kufizohet në një shumë prej 50 EUR dhe ne ose, me kërkesën tonë, Distributori do t'ju rimbursojë paratë e transaksionit sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se fundi i ditës së ardhshme të punës pas ditës në të cilën kemi marrë njoftimin tuaj.

18. A mund ta bllokoni operacionin pa pëlqimin tim?

Ne, sipas gjykimit tonë ose me kërkesë të shpërndarësit, mund të refuzojmë të ekzekutojmë një transaksion në rastet e mëposhtme:

 • nëse jemi të shqetësuar për sigurinë e kartës ose llogarisë suaj, ose dyshojmë se karta ose llogaria juaj po përdoret në mënyrë të paautorizuar ose mashtruese;
 • nëse nuk janë paguar fonde të mjaftueshme në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa në kohën e një transaksioni për të mbuluar shumën e transaksionit dhe çdo tarifë të aplikueshme;
 • nëse ka bilanc negativ në llogarinë tuaj;
 • nëse kemi arsye të forta për të besuar se ju nuk po përdorni kartën ose llogarinë në përputhje me këto Terme dhe Kushte;
 • nëse besojmë se një transaksion është potencialisht i dyshimtë ose i paligjshëm (për shembull, nëse besojmë se një transaksion po bëhet me mashtrim); ose
 • për shkak të gabimeve, dështimeve (qoftë mekanike ose të tjera) ose refuzimit për të përpunuar një transaksion nga tregtarët, përpunuesit e pagesave ose skemat e pagesave të tilla si Visa.

Nëse transaksioni refuzohet, Distributori do t'ju njoftojë menjëherë dhe do t'ju informojë për arsyet, përveç nëse ligji në fuqi kërkon që arsyeja e refuzimit të transaksionit të mos zbulohet. Ju mund të korrigjoni çdo informacion që posedojmë që mund të na ketë bërë të refuzojmë një transaksion duke kontaktuar Mbështetjen ndaj klientit .

Karta e pagesës Visa gjithashtu mund të bllokohet dhe pezullohet përgjithmonë nëse vendosni një PIN të pasaktë 3 (tri) herë radhazi në një ATM ose pikë shitje.

Ne ose, me kërkesën tonë, Distributori mund të pezullojë përkohësisht përdorimin e kartës për arsye të rëndësishme (përmirësimi ose puna e mirëmbajtjes, ndryshimi i softuerit, etj.).

19. A mund të anuloj llogarinë e kartës së pagesës Visa dhe kartën time te pageses Visa për klientët privatë?

Ju keni të drejtë të anuloni llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa dhe kartën tuaj brenda 14 ditësh nga data e hapjes së llogarisë pa asnjë penalitet. Në këtë rast, Distributori do të rimbursojë tarifat e lëshimit të kartës të paguara nga ju. Nëse distributori bën shpenzime për porositjen e kartës në emrin tuaj, distributori do të ketë të drejtë të zbresë një tarifë për anulimin e kartës nga llogaria juaj. Ju gjithashtu mund ta anuloni kartën tuaj pas një periudhe prej 14 ditësh duke kontaktuar Qendrën e shërbimit të klientit të shpërndarësit, përmes aplikacionit mobil ose faqes së internetit, në të cilin rast do të zbatohen tarifat e përcaktuara në tabelën "Tarifat dhe kufijtë" (Seksioni 33). Nëse e anuloni kartën, duhet ta ndani kartën në gjysmë përmes fushës së nënshkrimit, shiritit magnetik dhe çipit.

Të gjitha tarifat do të ndahen deri në momentin e përfundimit të kontratës dhe çdo tarifë e paguar paraprakisht do të rimbursohet proporcionalisht. Ju nuk do të keni të drejtë për rimbursim të parave që keni shpenzuar tashmë për transaksione të autorizuara, në pritje, ose ndonjë tarifë për përdorimin e kartelës ose llogarisë përpara se kartela ose llogaria të anulohet ose të skadojë.

20. A mund të anulohet llogaria ime e kartës së pagesës Visa për klientët privatë?

Ne ose, me kërkesën tonë, distributori, mund të anulojë llogarinë tuaj dhe të përfundojë këtë marrëveshje duke ju dhënë njoftim të paktën dy muaj përpara. Arsyet e mundshme për anulimin:

 • nëse kjo marrëveshje ose kartela juaj skadon
 • nëse prishni një pjesë të rëndësishme të kësaj marrëveshjeje, ose shkelni vazhdimisht marrëveshjen dhe dështoni ta zgjidhni çështjen në kohën e duhur;
 • nëse veproni në një mënyrë kërcënuese ose abuzive për stafin tonë, ose ndonjë nga përfaqësuesit tanë; ose
 • nëse dështoni të paguani tarifa ose tarifa që keni shkaktuar ose dështoni të shlyeni ndonjë bilanc negativ në kartën tuaj.

Ne ose, me kërkesën tonë, distributori, mund të anulojë menjëherë kartën tuaj ose të bllokojë llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa nëse:

 • dyshoni për përdorim të paautorizuar ose mashtrues të kartës ose llogarisë suaj;
 • keni ndonjë shqetësim tjetër të sigurisë;
 • duhet ta bëni këtë në përputhje me ligjin;
 • nëse nuk paguani tarifat ose tarifat që keni bërë ose nuk paguani ndonjë bilanc negativ në kartën tuaj; ose
 • ka arsye të tjera për veprime të tilla sipas legjislacionit ose marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave.

Ne ose, me kërkesën tonë, distributori, mund të kufizojë gjithashtu aksesin në kartën dhe/ose llogarinë tuaj nëse besojmë se këto mund të përdoren për pastrim parash ose financim terrorizmi, mashtrim ose qëllime të tjera kriminale. Nëse na kërkohet të ndërmarrim këtë veprim, ne do të japim një shpjegim (aty ku është e mundur) se përse duhet të ndërmerret një veprim i tillë, përveç nëse kërkohet ndryshe nga ligji.

Në rrethana të tilla, ju duhet të informoni distributorin për hapat e ardhshëm që duhet të ndërmerren në lidhje me gjendjen e llogarisë. Ju duhet ta bëni këtë brenda 3 muajve nga data e marrjes së njoftimit të mbylljes.

21. A mund t'i kthej fondet që kam transferuar në llogarinë time?

Mund ta zbrazni llogarinë tuaj duke paguar me fondet në të, duke tërhequr gjendjen tuaj nga një ATM ose duke transferuar para në një llogari tjetër. Ju lutemi shikoni tabelën "Tarifat dhe kufijtë" (Seksioni 33) për tarifat e zbatueshme.

Përndryshe, ju mund të kontaktoni qendrën e shërbimit të klientit të shpërndarësit dhe të kërkoni një rimbursim të fondeve në llogarinë tuaj, duke i informuar ata se karta juaj është shkatërruar me prerje. Ne do të autorizojmë shpërndarësin të transferojë fondet në llogarinë tuaj pa pagesë, përveç nëse:

 • Ju po kërkoni riblerjen përpara përfundimit ose skadimit të kësaj marrëveshjeje;
 • ju e anuloni këtë marrëveshje përpara çdo date përfundimi ose skadimi të rënë dakord; ose
 • ju kërkoni riblerje më shumë se një vit pas datës së përfundimit ose skadimit të kësaj marrëveshjeje.

Nëse një nga këto situata zbatohet, atëherë ne do të ngarkojmë tarifa shtesë (shih tabelën Tarifat dhe Limitet (seksioni 33)). Në të gjitha rastet e tjera, nuk aplikohet asnjë tarifë shtesë për shlyerjen e parave elektronike. Në rast të riblerjes së parave elektronike, ju paguani një tarifë komisioni të rregullt për një transfer ose tërheqje parash, e cila varet nga mënyra e transferit/tërheqjes së parave elektronike të zgjedhur nga ju.

Fondet në llogarinë tuaj nuk do të rimbursohen nëse bëni një kërkesë për rimbursim më shumë se gjashtë vjet pas datës së përfundimit ose skadimit të kësaj marrëveshjeje.

Të gjitha fondet do të kthehen në euro në llogarinë bankare të zgjedhjes suaj. Ne dhe distributori ynë rezervojmë të drejtën t'ju kërkojmë të siguroni prova që llogaria bankare ju përket Juve përpara se të transferoni fonde në llogari. Për të përmbushur detyrimet tona ligjore, distributori ynë mund t'ju kërkojë të jepni informacione të caktuara, siç janë dokumentet personale të identifikimit, përpara se të përmbushni kërkesën tuaj për rimbursim. Nëse nuk është e mundur të bëni një rimbursim në llogarinë që keni specifikuar për arsye përtej kontrollit tonë dhe distributorit tonë, ju do të njoftoheni menjëherë. Më pas, distributori do t'ju kërkojë të siguroni një llogari alternative ose të jepni informacion shtesë të kërkuar për të bërë rimbursimin (ekzekutoni një pagesë).

Ju lutemi referojuni edhe seksionit 28 më poshtë për rrethanat në të cilat ne nuk ju japim rimbursim.

22. A janë paratë në llogarinë time të kartës së pagesës Visa për klientët privatë po aq të mbrojtura sa në llogarinë time bankare?

Llogaria dhe karta e lidhur me të janë produkte të parasë elektronike dhe, megjithëse aktivitetet tona mbikëqyren nga Banka e Lituanisë, ato nuk mbulohen nga Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Lituanisë. Nuk ka asnjë plan tjetër kompensimi për të mbuluar humbjet në lidhje me llogarinë dhe kartën e lidhur. Megjithatë, ne ju sigurojmë se të gjitha fondet e marra nga ju do të mbahen në një llogari të veçantë për të mbrojtur fondet tuaja nga pretendimet e kreditorëve tanë në rast të falimentimit tonë.

23. Si të paraqisni një ankesë?

Nëse nuk jeni të kënaqur me kartën ose llogarinë tuaj, ose me mënyrën se si po trajtohet, mund të kontaktoni qendrën e shërbimit të klientit të shpërndarësit për të zgjidhur problemin tuaj. Të gjitha ankesat tuaja do të trajtohen shpejt dhe me drejtësi.

Distributori do t'i përgjigjet çdo pyetjeje në lidhje me ankesën tuaj me email dhe/ose letër të regjistruar. Një përgjigje do të jepet brenda 15 ditëve pune nga marrja e ankesës suaj. Nëse nuk është e mundur të përgjigjeni brenda afatit kohor, Distributori do të dërgojë një përgjigje paraprake dhe do të japë një përgjigje përfundimtare brenda 35 ditëve pune.

Nëse ju si përdorues nuk jeni të kënaqur me përgjigjen, mund të kontaktoni institucionin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të konsumatorëve – Banka e Lituanisë duke plotësuar një formular aplikimi në formë të lirë dhe duke e dërguar në adresën e faqes se internetit të institucionit për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të konsumatorit.

24. Po sikur të ndryshoj detajet e mia?

Duhet të njoftoni shpërndarësin sa më shpejt të jetë e mundur për çdo ndryshim në emrin, adresën e banimit, numrin e telefonit ose email adresën tuaj. Distributori do të përdorë informacionin më të fundit të kontaktit që keni dhënë për t'ju kontaktuar për çështje që lidhen me llogarinë. Çdo email ose SMS i dërguar te ju do të konsiderohet se është marrë sapo të dërgohet. Distributori nuk do të jetë përgjegjës nëse informacioni nuk ju arrin, sepse nuk e keni njoftuar shpërndarësin për një ndryshim në të dhënat tuaja.

25. Si procesohen të dhënat e mia personale?

Ne jemi kontrolluesi i të dhënave tuaja personale që i përdorim për qëllimet e hapjes, administrimit dhe menaxhimit të llogarisë suaj dhe ofrimit të shërbimeve të pagesës për ju. Ju pranoni të na lejoni të qasemi, përpunojmë dhe ruajmë çdo informacion që ju i jepni shpërndarësit me qëllim që të na mundësoni t'ju ofrojmë shërbime pagese ose të kryejmë ndryshe këtë marrëveshje. Për të mësuar më shumë rreth mënyrës se si distributori do t'i përpunojë të dhënat tuaja personale, ju lutemi lexoni Politikën tonë të privatësisë. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin e këtyre të dhënave duke mbyllur llogarinë tuaj.

26. A do të ndryshojnë ndonjëherë këto Terme dhe Kushte?

Ne mund t'i ndryshojmë këto Terme dhe Kushte pas njoftimit tuaj nga Distributori me email ose mjete të tjera të dakorduara të paktën 2 muaj përpara ndryshimit. Do të konsiderohet se ju i pranoni ndryshimet. Nëse nuk jeni dakord me ndryshimet, duhet të njoftoni shpërndarësin përpara se ndryshimet të bëhen të vlefshme. Në këtë rast, distributori do të na informojë për mospajtimin tuaj me ndryshimet dhe ne do ta mbyllim llogarinë tuaj menjëherë. Nëse vendosni të mbyllni llogarinë tuaj në këtë mënyrë, ne do të autorizojmë shpërndarësin që t'jua kthejë pa pagesë çdo fond të mbetur në llogarinë tuaj.

Versioni më i fundit i Termave dhe Kushteve, si dhe çdo njoftim për ndryshimet e ardhshme, janë gjithmonë të disponueshme në faqen e internetit të distributorit. Ju duhet të kontrolloni rregullisht faqen e internetit të distributorit dhe llogarinë tuaj për t'u siguruar që të merrni informacion në kohë për ndryshimet.

27. Kur mund të ndërpritet përdorimi i kartës së pagesës Visa dhe llogarisë për klientët privatë?

Kohë pas kohe, aftësia juaj për të përdorur kartelën ose llogarinë tuaj mund të ndërpritet, p.sh. kur kryejmë mirëmbajtjen e sistemeve. Nëse kjo ndodh, mund të mos jeni në gjendje:

 • përdorni kartelën tuaj për të paguar blerjet ose për të marrë para në dorë nga ATM dhe/ose
 • merrni informacion në lidhje me fondet e disponueshme në llogarinë tuaj dhe/ose për transaksionet tuaja të fundit.

Përveç kësaj, si me kartat e tjera të pagesës, ne dhe distributori ynë nuk mund të garantojmë që karta juaj do të pranohet nga tregtari ose se të gjitha transaksionet tuaja do të konfirmohen. Kjo mund të jetë për shkak të një gabimi të sistemit, arsye përtej kontrollit tonë dhe distributorit tonë, kërkesave ligjore ose rregullatore, pezullimit, kufizimit ose mbylljes së llogarisë tuaj ose refuzimit për ta zëvendësuar atë në përputhje me këto Terme dhe Kushte.

28. Cila është përgjegjësia jonë?

Nëse ne dhe/ose distributori ynë zbresim gabimisht fondet nga llogaria juaj, ne ose, me kërkesën tonë, distributori do të jemi të detyruar të rimbursojmë fondet. Nëse më pas përcaktohet se shuma e rimbursuar në fakt është zbritur saktë, ne ose, me kërkesën tonë, distributori ynë, mund ta zbresim shumën nga gjendja e llogarisë suaj, së bashku me një tarifë komisioni. Nëse nuk keni fonde të mjaftueshme në llogarinë tuaj, duhet të rimbursoni menjëherë shumën e specifikuar nga distributori sipas kërkesës.

Nëse transaksionet e paautorizuara ndodhin pasi të keni njoftuar shpërndarësin për humbjen, vjedhjen, dëmtimin ose përdorimin e paautorizuar të kartës ose llogarisë suaj dhe nuk keni vepruar me keqbesim dhe nuk keni shkelur këto Terme dhe Kushte, përgjegjësia do të jetë e jona.

Ne dhe distributori ynë nuk do të jemi përgjegjës:

 • në çdo rast që një tregtar refuzon të pranojë kartelën tuaj;
 • për çdo ndërprerje, ndërprerje ose degradim të shërbimit nga ne, distributori ynë ose ndonjë palë e tretë e përdorur nga ne dhe distributori ynë për të përmbushur detyrimet tona;
 • për refuzimin e autorizimit të një transaksioni;
 • për anulimin ose pezullimin e përdorimit të kartës ose llogarisë suaj;
 • për çdo humbje që vjen nga pamundësia juaj për të përdorur kartën ose për të hyrë në llogarinë tuaj për shkak të ndërprerjeve;
 • për çdo humbje ose dëmtim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që mund të pësoni duke përfshirë humbjen e të ardhurave, humbjen e reputacionit, vullnetit të mirë, mundësive ose kursimeve të parashikuara si rezultat i përdorimit tuaj total ose të pjesshëm ose pamundësisë për të përdorur kartën tuaj, aplikacionin mobil, faqen e internetit ose llogarinë, ose përdorimin e kartës ose llogarisë tuaj nga ndonjë palë e tretë (përveç nëse kërkohet ndryshe me ligj);
 • për cilësinë, sigurinë, ligjshmërinë ose çdo aspekt tjetër të çdo malli ose shërbimi të blerë me kartën tuaj; dhe
 • çdo rrethanë e pazakontë dhe e paparashikuar jashtë kontrollit tone dhe te distributorit tonë, pavarësisht se ato mund të ndodhin.

Kur ofron shërbime SMS, distributori nuk do të jetë përgjegjës për mesazhet e munguara, të vonuara ose të padorëzuara, as nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë teknikë, kompjuter, internet, telefon, kabllo, elektronike, softuer, harduer, transmetim, lidhje , uebsajt ose probleme të tjera aksesi që mund të ndërhyjnë në përdorimin e shërbimeve SMS

Asgjë në këto Terme dhe Kushte nuk mund të funksionojë për të përjashtuar përgjegjësinë për vdekje ose dëmtim personal për shkak të pakujdesisë, ose për mashtrim ose keqpërfaqësim mashtrues ose për ndonjë përgjegjësi ligjore që nuk mund të përjashtohet ose ndryshohet me marrëveshje midis palëve.

29. Kur mund të tarifohem (përveç tarifave në seksionin 33)?

Distributori mund të ngarkojë tarifa për kostot e arsyeshme të shkaktuara për të pezulluar përdorimin tuaj të kartës ose llogarisë dhe për të rikuperuar çdo shumë të detyrimit në lidhje me aktivitetin tuaj kur ju:

 • përdorni kartelën ose llogarinë tuaj per mashtrim;
 • nuk përdorni kartelën ose llogarinë tuaj në përputhje me këto Terme dhe Kushte; ose
 • e keni neglizhuar, për shembull duke mos mbajtur kartelën ose PIN-in tuaj të sigurtë ose duke mos na njoftuar pa vonesë pasi kartela juaj të jetë humbur, vjedhur ose përdorur nga dikush tjetër ose kur llogaria juaj është kompromentuar.

Në rrethana të tilla, fondet e transaksionit nuk do të rimbursohen dhe ne ose, me kërkesën tonë, distributori, do të kemi të drejtë të zbresim nga llogaria juaj kostot e arsyeshme të shkaktuara për të pezulluar përdorimin tuaj të kartës ose llogarisë së kartës së pagesës Visa dhe për të rikuperuar çdo shumë të pagueshme në lidhje me aktivitetin tuaj.

Nëse nuk e keni përdorur kartën ose llogarinë tuaj për aktivitete të paligjshme, nuk keni qenë të pakujdesshëm dhe keni ndjekur këto Terme dhe Kushte, shuma maksimale që mund të jeni përgjegjës për të paguar për një transaksion të paautorizuar që rezulton nga një kartë ose të dhëna të humbura ose të vjedhura më parë ju keni njoftuar Distributorin është 50 EUR.

Përveç kësaj, ne ose, me kërkesën tonë, distributori, mund të paguajë tarifa shtesë nëse duhet të përpunojmë manualisht një pagesë ose të korrigjojmë një gabim të shkaktuar nga gabimi ose mosveprimi juaj.

30. A më lejohet të lejoj hyrjen në ofruesit e palëve të treta?

Ju mund të lejoni ofruesit e rregulluar të palëve të treta (TPP) (përfshirë Ofruesit e Shërbimit të Informacionit të Llogarisë (AISP) dhe ofruesit e shërbimeve të fillimit të pagesave (PISP)) qasje në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa për të kryer pagesa, për të marrë bilancet e llogarisë ose për të marrë informacion mbi transaksionet e mëparshme.

Para se të jepni akses në një TPP, duhet:

(a) të sigurojë që TPP-i është i autorizuar dhe ka lejet e sakta rregullatore;
(b) kontrolloni se për çfarë niveli aksesi jeni duke rënë dakord, si do të përdoret llogaria juaj dhe shkallën në të cilën të dhënat tuaja do të ndahen me palët e treta; dhe
(c) njihuni me detyrimet dhe të drejtat tuaja sipas marrëveshjes TPP, në veçanti të drejtën tuaj për të tërhequr pëlqimin për të hyrë në llogarinë tuaj.

Ne mund të refuzojmë të lejojmë një qasje TPP në llogarinë tuaj kur Distributori është i shqetësuar për akses mashtrues ose të paautorizuar.

Ne dhe distributori ynë nuk jemi palë dhe nuk jemi përgjegjës për asnjë marrëveshje midis jush dhe një TPP. Në varësi të çdo të drejte Ju mund të keni një rimbursim sipas këtyre Kushteve dhe Kushteve, ne dhe distributori ynë nuk jemi përgjegjës për:

(a) çfarëdo humbjeje, si rezultat i përdorimit të një TPP dhe lidhjes së një marrëveshjeje TPP; dhe
(b) çdo veprim që TPP ndërmerr në lidhje me pezullimin ose përfundimin e përdorimit tuaj të shërbimit të tyre ose për çdo humbje që rezulton.

31. A mund të caktoj të drejtat ose detyrimet e mia sipas këtyre Termeve dhe Kushteve?

Ju nuk mund t'i caktoni asnjë nga të drejtat ose detyrimet tuaja sipas këtyre Termeve dhe Kushteve ndonjë personi tjetër pa pëlqimin paraprak me lejen me shkrim tonën ose të shpërndarësit tonë. Ne dhe distributori ynë mund t'ia caktojmë përfitimin dhe barrën e këtyre Termeve dhe Kushteve çdo personi tjetër në çdo kohë duke ju njoftuar dy muaj më parë. Nëse e bëjmë këtë, të drejtat tuaja nuk do të preken.

32. Ligji në fuqi

Këto Terme dhe Kushte do të interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Lituanisë dhe do t'i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të gjykatave të Republikës së Lituanisë.

33. Cilat janë tarifat dhe limitet?

Tarifat dhe limitet janë gjithmonë të disponueshme në faqen e internetit të shpërndarësit.

34. Si mbrohen fondet e mia?

Keni parasysh se karta e pagesës Visa dhe llogaria për klientët privatë janë produkte të parave elektronike dhe, megjithëse aktivitetet tona mbikëqyren nga Banka e Lituanisë, ato nuk mbulohen nga Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Lituanisë. Megjithatë, ne sigurojmë që të gjitha fondet e marra nga ju do të mbahen në një llogari të veçantë, në mënyrë që në rastin e pamundur të falimentimit të "Finansinės paslaugos "Contis", fondet tuaja të mbrohen nga pretendimet e kreditorëve tanë..

Kartela dhe llogaria juaj e pagesës Visa ofrohen nga "Finansinės paslaugos "Contis", UAB, e cila është e autorizuar nga Banka e Lituanisë për të lëshuar para elektronike (kodi i kompanisë 304406236) dhe është anëtar i Visa, me zyrë të regjistruar në Gedimino pr. 20, Vilnius, Lituani.