Pdf
Kthehu te përmbajtja

Përditësimi i fundit: 13/08/2020

Mbledhja e Pagesave nga Blerësit përmes Internetit

Definicionet

Marrëveshje e përgjithshme - Marrëveshja e Shërbimit të Pagesave të Përgjithshme, kushtet e së cilës zbatohen për Tregtarin. 

Tregtari – Klienti i Sistemit Paysera që shet mallra dhe shërbime dhe përdor një ose më shumë shërbime të mbledhjes së pagesave për tregtarët e treguar në Sistem dhe të siguruar nga Paysera.
(*Shpjegim: Kur zbatohen dispozitat e Marrëveshjes së Përgjithshme të Pagesave për të gjithë Klientët - si Tregtarët dhe Klientët tjerë - përdoret termi "Klient" dhe kur dispozitat e Marrëveshjes së Pagesës së Përgjithshme zbatohen vetëm për Tregtarët, përdoret termi "Tregtar")

Blerësi - paguesi dhe/ose marrësi i fundit i shërbimeve të ofruara dhe mallrave të shitura nga tregtari duke përdorur sistemin për mbledhjen e pagesave.

Projekti - një përshkrim të hollësishëm të mallrave dhe/ose shërbimeve të ofruara nga tregtari me qëllim të mbledhjes së pagesave nga blerësit për mallra ose shërbime të ofruara nga tregtari me metodat e treguara në sistem.

Dispozitat e përgjithshme

1. Shërbimi i grumbullimit të pagesave nëpërmjet internetit i mundëson tregtarit të mbledhë pagesa nga Blerësit duke përdorur llogarinë Paysera, sistemet elektronike bankare të specifikuara në Sistem, kartelat e kreditit dhe debitit të specifikuara në Sistem, instrumentet e pagesave të lëshuara nga Paysera dhe metoda të tjera të specifikuara në sistemi.  

2. Kur përdoret ky shërbim, të gjitha kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme dhe kushtet shtesë të parashtruara në këtë Shtojcë zbatohen për Tregtarin. Termat në këtë Shtojcë përdoren në kuptimin e treguar në Marrëveshjen e Përgjithshme.

3. Metodat e mbledhjes së pagesave paraqiten këtu.Metodat e veçanta të mbledhjes së pagesave zgjidhen nga tregtari në llogarinë e tyre kur paraqesin projektin. 

4. Për të përdorur këtë shërbim, Tregtari do të dorëzojë në Paysera projektin e tij/saj dhe dokumentet e tjera të kërkuara nga Paysera në Sistem.

5. Paysera ka të drejtë të refuzojë të konfirmojë Projektin dhe të ofrojë shërbimin e Tregtarit pa asnjë shpjegim.

6. Shërbimi ofrohet pasi Paysera konfirmon Projektin e tregtarit dhe tregtari kryen integrimin në përputhje me udhëzimet e integrimit të ofruara nga Paysera. Tregtari mund të përdorë shërbimin e Mbledhjes së Pagesave vetëm në këto Shitore të Tregtarëve dhe vetëm nga adresa të tilla të internetit (URL) të cilat janë siguruar në Projektin e dorëzuar nga Tregtari dhe janë të konfirmuara nga Paysera. Nëse ndonjë ndryshim i informatave të paraqitura shfaqet në Projektin e konfirmuar, tregtari duhet të informojë menjëherë atë, dhe ndryshimet e Projektit dorëzohen dhe konfirmohen sipas procedurës së njëjtë si vetë Projekti.

7. Paysera siguron shërbimin e mbledhjes së pagesave nga Blerësit nëpërmjet internetit vetëm me kusht që Tregtari, i cili synon të përdorë të paktën një metodë të grumbullimit të pagesave nga Blerësit përmes internetit, në të gjitha rastet angazhohet për të instaluar dhe përdorur gjithashtu metodën e mbledhjes së pagesave nëpërmjet llogarisë Paysera. Nëse Tregtari nuk përputhet me kërkesat e kësaj klauzole, metodat e tjera të grumbullimit të pagesave do të deaktivizohen brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve të punës pas dërgimit të njoftimit tek Tregtari. Nëse përsëriten shkeljet e kësaj klauzole, ofrimi i shërbimeve mund të ndërpritet pa njoftim.

8. Shtojca "Mbledhja e Pagesave nëpërmjet Internetit nëpërmjet Kartelave të Pagesës" zbatohet gjithashtu ndaj Tregtarit i cili dëshiron të përdorë shërbimin e arkëtimit të pagesave nëpërmjet kartelave të kreditit dhe debitit dhe duhet të përmbushë të gjitha kërkesat e Shtojcës së lartpërmendur.

9. Në rast se Tregtari është një person juridik, duke rënë dakord me kushtet e këtij Suplementi, Tregtari konfirmon që personi i cili vepron në emër të Tregtarit ka të gjitha fuqitë e nevojshme për të porositur këtë shërbim në emër të personit juridik. Tregtari detyrohet të sigurojë të gjitha dokumentet e nevojshme për të konfirmuar kompetencat e tilla me kërkesën e Paysera.

Procedura e çmimit dhe pagesës

10. Janë siguruar çmimet e mbledhjes së pagesave nëpërmjet internetit këtu. Tregtari konfirmon se ai/ajo ka njohur me kujdes çmimet dhe kushtet e mbledhjes së pagesave, transferet e pagesave dhe të gjitha shërbimet e Paysera që aplikohen dhe janë relevante për të. 

11. Shuma (tarifa e komisionit) që i përket Paysera do të zbritet automatikisht pasi tregtari të marrë një pagesë. Nëse tarifa e komisionit nuk është zbritur gjatë transaksionit, Paysera ka të drejtën e zbrit tarifës së komisionit më vonë. Tarifa e komisionit llogaritet në cent dhe rrumbullakohet.

12. Tregtari merr përsipër të mos zbatojë ndonjë tarifë shtesë kur Blerësit vendosin të paguajnë Tregtarin përmes Sistemit dhe jo përmes sistemeve të tjera të pagesave, gjithashtu të mos vendosin ndonjë kufizim shtesë që mund të diskriminojë Blerësit kur vendosen përmes sistemit, si dhe metodat e pagesës të ofruara përmes sistemit.

13. Paysera do të pranojë nga blerësi shumën e parave të treguar në urdhërpagesë (dokument) dhe automatikisht të informojë sistemin e informacionit të tregtarit për pagesën e kryer. Sistemi informon gjithashtu blerësit për urdhërat në pritje. Tregtari, nën zgjedhjen e tij, mund të refuzojë këtë funksion.

14. Paysera informon dhe tregtari konfirmon se ai/ajo e kupton se për disa metoda të pagesës (p.sh. shërbimit të inicimit të pagesave) informacioni për një pagesë të suksesshme të Blerësit nënkupton vetëm konfirmimin se Blerësi ka kryer pagesën, por jo një konfirmim që pagesa është pranuar. Paysera nuk garanton që Blerësi nuk do të anulojë pagesën më vonë dhe fondet do të kreditohen në llogarinë e Tregtarit. Kur ofroni shërbime ose shitni mallra pa marrë pagesën (ose kur pagesa është nën rezervë sipas kushteve të kësaj shtojce), Tregtari vepron sipas rrezikut të tij/saj. Tregtari mund të zgjedhë të marrë informacion në lidhje me një pagesë të pranuar vetëm pasi fondet të kreditohen në llogarinë e tij/saj.

15. Paysera krediton shumat që i përkasin tregtarit për mallrat dhe shërbimet e tij/saj në llogarinë Paysera të tregtarit të hapur sipas kushteve të Marrëveshjes së Përgjithshme.

16. Sipas një kërkese të veçantë nga Tregtari dhe pëlqimin nga Paysera, Paysera mund t'i ofrojë tregtarit mundësinë për të zgjedhur për të gjitha fondet e kredituara në Llogari që të konvertohen automatikisht në një valutë.

17. Tregtari pajtohet që Paysera mund të përdorë të ardhurat ose një pjesë të të ardhurave të marra nga Tregtari për shërbimin e ofruar sipas gjykimit të saj për të paguar shpërblime për Blerësin dhe do të konsiderohet si një zbritje, e dhënë në mënyrë indirekte për Blerësin nga tregtari.

18. Tregtari siguron që mallrat e shitura dhe / ose shërbimet nuk do t'i nënshtrohen tarifave shtesë sepse sistemi përdoret për pagesa

19. Pasqyra e llogarisë për shërbimet e specifikuara në këtë shtojcë dhe që i janë dhënë tregtarit, si dhe tarifa e zbritur e komisionit do të ngarkohet në sistem ose, me kërkesë të tregtarit, do t'i dërgohet me email në emailin e dhënë nga tregtari. Pasqyra e llogarisë është e barabartë me një faturë të TVSH-së të lëshuar për shërbime financiare të liruara nga TVSH-ja dhe të specifikuar në nenin 28 të Ligjit për TVSH-në, në përputhje me klauzolat 18-1 të Rregullores për lëshimin dhe njohjen e dokumenteve të kontabilitetit, të përdorura për llogaritjen e taksave, të konfirmuara me rezolutë të qeverisë së Republikës së Lituanisë Nr. 780 nga 29 maj 2002. Me kërkesën e tregtarit për të marrë një deklaratë me shkrim të nënshkruar dhe vulosur nga Paysera, do të aplikohet një tarifë e caktuar nga Paysera.

20. Paysera ruan kopjet e urdhrave të pagesës për të paktën 6 (gjashtë) muaj, por jo më gjatë sesa përcaktohet nga legjislacioni në fuqi.

Refundimet

21. Nëse një pagesë e pranuar në favor të Tregtarit duhet t'i kthehet Blerësit, Paysera ia kthen të gjitha ose një pjesë të shumës Blerësit me kërkesë të Tregtarit, shkruar ose dorëzuar në Sistem. Një rimbursim kryhet në të njëjtën mënyrë si pagesa është kryer (rimbursimet në para nuk janë në dispozicion). Një tarifë komisioni e aplikuar tek Tregtari për pranimin e një pagese të tillë nuk i kthehet Tregtarit. Para se të bëni një rimbursim të Blerësit, tarifa e komisionit të shërbimit të rimbursimit duhet të tregohet në Sistem. 

22. Në rast se pagesa e pranuar në favor të tregtarit është kryer në një mënyrë të paautorizuar (vjedhja e instrumenteve të pagesës, Fjalëkalimet, ose ndonjë rast tjetër kur pagesa vlerësohet se është e paautorizuar) dhe paratë janë zbritur në mënyrë të pakthyeshme nga Paysera , Paysera ka të drejtë të zbrisë të njëjtën sasi parash nga tregtari, dhe tregtari do të transferojë menjëherë shumën e zbritur nga Paysera dhe të rimbursojë Paysera të gjitha kostot dhe shpenzimet e bëra për shkak të pagesave të tilla të pa autorizuara. Paysera nuk do të marrë përsipër rrezik dhe të jetë përgjegjës për dëmin e shkaktuar për shkak të pagesave të paautorizuara të kryera përmes sistemeve të treta. Nëse tregtari nuk ka një sasi të mjaftueshme të fondeve të mbledhura në Sistem për të rimbursuar humbjen e shkaktuar, tregtari do të transferojë shumën e kërkuar të parave në llogarinë bankare të specifikuar nga Paysera brenda 7 (shtatë) ditëve kalendarike pas marrjes së njoftimit. Paysera do të informojë Klientin për secilin rast të tillë me një njoftim individual përmes postës elektronike.

23. Në varësi të kategorisë së projektit dhe mënyrës së pagesës, Paysera ka të drejtë të përcaktojë një shumë të fondeve që do të mbahen në llogarinë Paysera të Tregtarit (një rezervë pagese) për të siguruar kërkesat e paguesve të imponuar ndaj Tregtarit, që dalin nga mosmarrëveshjet , mund të përmbushet. Shuma e rezervës përcaktohet për secilin Tregtar individualisht, në varësi të rrethanave të mëposhtme: 

23.1. Tregtari përfundon plotësisht biznesin e tyre ose një pjesë të madhe të biznesit të tyre; 

23.2. Tregtari ndryshon në thelb modelin e tyre të biznesit; 

23.3. aktiviteti i kryer nga Tregtari është një rrezik i konsiderueshëm në krahasim me veprimtarinë e Tregtarëve të tjerë që ofrojnë shërbime analoge; 

23.4. gjendja e përgjithshme financiare e tregtarit ka ndryshuar; 

23.5. tregtari bëhet insolvent apo për arsyje tjera nuk mund të paguaj borxhet në kohë;

23.6. Paysera me diskrecionin e vet supozon në mënyrë të arsyeshme që Tregtari nuk mund të përmbushë detyrimet e tij në bazë të Marrëveshjes së Përgjithshme dhe kësaj shtojce; 

23.7. Paysera pranon shumë ankesa nga Blerësit në lidhje me shërbimin e mbledhjes së pagesave sipas kësaj marrëveshje, kërkesat për rimbursime dhe raportet e pagesave të paautorizuara. Shumë do të përcaktohen si mbi 2% e të gjitha transaksioneve të pagesave të kryera në favor të Tregtarit. 

24. Palët mund të diskutojnë sasinë dhe periudhën e mbajtjes së rezervës sipas një marrëveshjeje të veçantë. 

25. Paysera mund të kërkojë një mbajtje të përkohshme të fondeve të pagesave të marra në llogarinë Paysera të Tregtarit. Përqindja dhe termi standard për një mbajtje të tillë janë dhënë këtu . Kushtet dhe përqindja mund të ndryshohen duke njoftuar më parë Tregtarin 30 ditë kalendarike përpara.  Nëse blerësi anulon pagesën ose Paysera nuk merr fondet për arsye të tjera, Paysera zbrit shumën e mbajtur nga llogaria e Tregtarit.

Integrimi teknik i shërbimeve

26. Tregtari, i cili synon të përdorë shërbimin e mbledhjes së pagesave përmes Internetit të përshkruar në këtë Shtojce, merr përsipër të lidhë sistemin e tyre me atë të Paysera në përputhje me udhëzimet e dhëna nga Paysera këtu .

27. Tregtari kupton dhe pajtohet që integrimi i pasaktë mund të evokojë ngarkesa shtesë të sistemit të cilat janë të padëshirueshme dhe të papranueshme; prandaj, Tregtari do të sigurojë që lidhja të kryhet në mënyrë rigoroze sipas udhëzimeve.

28. Paysera mund të ndryshojë zgjidhjen për integrimin teknik të shërbimeve pa kufizime dhe në çdo kohë. Njoftimi për çdo ndryshim që kërkon korrigjime në programin e Tregtarit do të bëhet të paktën 90 (nëntëdhjetë) ditë më parë. Tregtari kupton që pasi Paysera ndryshon udhëzimet e Integrimit dhe informon Tregtarin për të, Tregtari duhet të azhurnojë lidhjen e sistemeve në anën e tyre me shpenzimet e tyre në 90 (nëntëdhjetë) ditë nga dita e njoftimit. Ndryshimet e kërkuara nga ana e Tregtarit do të kryhen me shpenzimet e tyre.

Konfirmimet dhe marrëveshjet e Palëve

29. Tregtari angazhohet që gjithmonë të informojë Blerësit se Sistemi do të përdoret për të kryer pagesa.

30. Nëse kërkohen të dhëna personale specifike të një blerësi në mënyrë që Tregtari të kryejë aktivitetin e tyre (p.sh. numrin e identitetit kombëtar), dhe tregtari ka urdhëruar shërbimin specifik të transmetimit të të dhënave të blerësit, Paysera siguron që Blerësi do të jetë në gjendje të autorizojë pagesa me kusht që ata të kenë rënë dakord që të dhënat e kërkuara nga Merchant të transmetohen tek tregtari.

31. Tregtarit i ndalohet përdorimi i logotipeve të bankave ose sistemeve të tjera të pagesave pa pëlqimin me shkrim të pronarëve të tyre, përveç kur pronarët e sistemeve nuk kërkojnë një pëlqim të tillë.

32. Nëse logotipet, emrat ose informacionet e tjera të bankave ose sistemeve të tjera të pagesave përdoren në uebfaqen e Tregtarit, këto të dhëna do të transmetohen nga Sistemi Paysera në mënyrë që të dhënat të përputhen me kërkesat e përcaktuara nga mbajtësi i të dhënave. Merchant merr përsipër të ndjekë ndryshimet në logotipin, emrin, ose informacionin tjetër të ofruesit të shërbimit të pagesave dhe të azhurnojë të dhëna të tilla në faqen e tyre të internetit brenda 1 (një) muaji nga momenti i ndryshimit përkatës.

30. Regjistrimi i tregtarit në Sistem do të thotë konfirmimi i tij/saj dhe garancia që kur ofrohet shërbimi dhe shitja e mallrave tek Blerësit, Tregtari do të veprojë me ndershmëri dhe në mënyrë të tillë që të përmbushë interesat e Payseras, Tregtarit dhe Blerësit. Tregtari gjithashtu merr përsipër të ofrojë shërbime dhe t'i shesë mallrat Blerësit në mënyrë të duhur, në kohë dhe në mënyrë cilësore.

34. Shitësi konfirmon se i ka të gjitha të drejtat pronësore ndaj mallrave dhe / ose shërbimeve të shitura dhe siguron që Sistemi nuk do të përdoret nga palët e treta pa të drejtë ta bëjë këtë.

35. Tregtari siguron që të gjitha veprimet e Tregtarit në lidhje me ekzekutimin e Marrëveshjes, si dhe mallrat e shitura dhe / ose shërbimet e ofruara do të jenë në përputhje me ligjin e Republikës së Lituanisë dhe shtetit, ku mallrat janë shitur dhe shërbimet janë ofruar . Tregtari mban përgjegjësi për të gjitha pasojat që lindin nga mosrespektimi i këtyre detyrimeve.

36. Sigurimi i shërbimit të përcaktuar në këtë Shtojcë, Paysera nuk është përgjegjëse për mallrat e shitura dhe / ose shërbimet e ofruara nga Tregtuesi dhe pasojat që vijnë nga shitja e mallrave dhe / ose ofrimi i shërbimeve. Paysera gjithashtu nuk garanton që pala tjetër e transaksionit të krijuar nga Merchant (Blerësi) do të përmbushë transaksionin (psh. Kur pagesa nuk u anulua ose veprimet e tjera nuk u ekzekutuan). Nëse pala tjetër (Blerësi) e transaksionit të realizuar nga Tregtari nuk e kryen transaksionin, ai konsiderohet një borxh i Blerësit ose një shkelje tjetër e detyrimeve ndaj tregtarit. Paysera nuk garanton as identitetin e blerësit.

37. Paysera, kur siguron shërbime pagese, përpunon të dhënat personale të Blerësve, si pagues, sipas kërkesave të përcaktuara me Ligjin për mbrojtjen juridike të të dhënave personale të Republikës së Lituanisë dhe Rregulloren e Përgjithshme të BE për Mbrojtjen e të Dhënave. Parimet e përpunimit të të dhënave personale rregullohen nga Politikat e Privatësis.

38. Të dhënat personale të Blerësve që nuk përfshihen në kategorinë e të dhënave personale të specifikuara në klauzolën 37 të Marrëveshjes, përpunohen në përputhje me Marrëveshjen e Përpunimit të të Dhënave Personale, të lidhur midis Tregtarit dhe Paysera.

34. Palët (Tregtari dhe Paysera) angazhohen të mos ruajnë të dhënat e identifikimit të instrumenteve të pagesave të blerësve, të sigurojnë konfidencialitetin e të dhënave të identifikimit të instrumenteve të pagesave të blerësve dhe të dhënave personale dhe të sigurojë që këto të dhëna nuk do të bëhen të njohura për asnjë person të tretë, duke përfshirë Punonjësit e Tregtarit.

40. Tregtari, duke përdorur shërbimet e Paysera për nevoja biznesi ose profesionale, rekomandohet të vendosni një "Etiketë të Cilësisë dhe Besueshmërisë" në faqen e internetit të Tregtarit gjatë periudhës së vlefshmërisë së Marrëveshjes, së bashku me një referencë për sistemin, duke ndjekur udhëzimet e dhëna ketu .

41. Tregtari pajtohet që logotipi dhe përshkrimi i shërbimeve të ofruara dhe / ose mallrat e shitura prej tyre të shfaqen në Sistem. Paysera ka të drejtë të fshijë përshkrimet e tilla nga Sistemi pa një paralajmërim të veçantë dhe pa treguar arsye për një fshirje të tillë.

42. Tregtari merr përsipër të informojë Paysera për çdo ndryshim, përfshirë informacionin në lidhje me statusin juridik të Tregtarit (personat juridikë të përfaqësuar prej tyre), llojin e veprimtarisë, personat e autorizuar me të drejtën e nënshkrimit, adresën e internetit dhe informacione të tjera, të cilat mund të ndikojnë dukshëm në ekzekutimin të Marrëveshjes së Përgjithshme dhe këtij Shtojcë, menjëherë, por jo më vonë se 5 (pesë) ditë pune përpara këtyre ndryshimeve. Tregtari është përgjegjës për të gjitha pasojat që rrjedhin nga ekzekutimi i pahijshëm i detyrimeve dhe mosdhënia me kohë e informacionit të lartpërmendur.

44. Shitësi duhet menjëherë të raportojë për çdo rrethanë që ka ndikuar negativisht ose mund të ndikojë negativisht në sistemet e informacionit dhe / ose performancën e kontratës, si dhe çdo informacion tjetër që mund të kërkohet për kryerjen e duhur të Kontratës.

Aktivitetet e ndaluara

44. Aktivitetet e ndaluara tregohen në Seksioni 9 i Marrëveshjes së Përgjithshme.

40. Tregtari, kur pranon pagesa nëpërmjet internetit, i ndalohet gjithashtu të:

45.1. pranoni pagesa në një monedhë virtuale të parregulluar dhe / ose të mbikëqyrur;

45.2. të tregojë çmimin e pasaktë të mallrave ose shërbimeve ose të mos tregojë të gjithë çmimin;

45.3. reklamoni duke përdorur SPAM (p.sh. dërgoni shumë email, mesazhe Skype dhe ICQ, ose reklamoni duke përdorur mjete të tjera të komunikimit në internet).

45.4. duke siguruar një krahasim të çmimeve të metodës së blerjes tek blerësit.

46. Tregtari është i detyruar të sigurojë që shërbimet e ofruara ose mallrat e shitura prej tyre të plotësojnë dhe të mos shkelin legjislacionin e një vendi të caktuar ku ofrohen shërbimet ose shiten mallrat, dhe ato kanë të gjitha lejet e nevojshme dhe / ose licencat për të kryer veprimtarinë përkatëse.

47. Nëse bëhet e qartë se tregtari nuk ka respektuar ose shkelur kufizimet për të kryer aktivitete të ndaluara të treguara në Shtojcë, ose veprimtaria e tyre nuk ka respektuar ose shkelur legjislacionin e një vendi të veçantë, dhe Paysera ka pësuar humbje për këtë arsyeja (p.sh. janë shqiptuar gjobë, kërkohen shpjegime, është mbyllur një llogari), Paysera ka të drejtë të zbrisë në mënyrë jo kundërshtare nga llogaria e Tregtarit të gjitha shpenzimet dhe humbjet e bëra për shkak të një shkelje të tillë të Tregtarit. Nëse ka një sasi të mjaftueshme të fondeve në llogarinë e Tregtarit për të mbuluar shpenzimet, tregtari do të transferojë shumën e humbjeve të bëra të treguara nga Paysera në llogarinë e treguar nga Paysera menjëherë.

48. Nëse bëhet e qartë (p.sh. është shpallur publikisht) se tregtari nuk është në gjendje ose nuk do të jetë në gjendje të ofrojë shërbime ndaj Blerësit (p.sh. ka falimentuar), Paysera ka të drejtë të pezullojë shërbimin e mbledhjes së pagesave dhe/ose pagesat (deri në 180 ditë) për Tregtarin, duke lënë mundësinë të kthehen fondet tek Blerësit nëpërmjet Sistemit. Kjo klauzolë nuk zbatohet nëse Tregtari paraqet dokumentet e Blerësit që konfirmojnë aftësinë e Tregtarit për të ofruar shërbime ndaj Blerësit.

49. Paysera, duke vepruar në mënyrë të arsyeshme dhe duke marrë parasysh interesat e Tregtarit, ka të drejtë të kufizojë ofrimin e një pjese ose të të gjitha shërbimeve pa paralajmërim paraprak, pezullojë dhënien e shërbimit të përshkruar në këtë Shtojcë dhe/ose pagesat e frenuara në emër të tregtarit deri në 180 (njëqind e tetëdhjetë) ditë, të ndërpresë marrëdhëniet kontraktuale dhe të refuzojë të ofrojë shërbime në të ardhmen në çdo kohë, nëse bëhet e qartë se:

49.1. Tregtari nuk i përmbahet ose i shkel kërkesat e Seksionit "Aktivitetet e Ndaluara" të kësaj Shtojce;

49.2. shpërndarja e mallrave ose shërbimeve të Tregtarit mund të dëmtojë reputacionin e biznesit të Paysera;

49.3. detyrimet e tregtarit të supozuara në bazë të kësaj shtojce janë shkelur ose shfaqet një kërcënim i vërtetë për ato të shkelen, ose interesat e arsyeshëm të Blerësve mund të dëmtohen për shkak të ofrimit të mëtejshëm të shërbimeve;

49.4. nëse përqindja e pagesave të "mashtrimit" të pranuara në favor të tregtarit tejkalon 5% (pesë përqind) në numër ose sasi. Pagesat e "mashtrimit" përfshijnë pagesa të bëra duke përdorur instrumente pagese të menaxhuar në mënyrë të paligjshme dhe / ose para dhe pagesa të paautorizuara;

49.5. Tregtari, duke shkelur procedurën e vendosur, përdor shërbimin e mbledhjes së pagesave në adresat e internetit (URL) të cilat nuk janë treguar në Projektin e Tregtarit ose ndryshimet e tij dhe nuk janë konfirmuar nga Paysera;

49.6. Në të gjitha rastet e tjera të përcaktuara në Marrëveshjen e Përgjithshme të Pagesave.

50. Paysera do të informojë Tregtarin për kufizimin e ofrimit të shërbimeve menjëherë (brenda një ore). Tregtari do të informohet për mundësinë e kthimit të fondeve në 2 (dy) ditë pune nga pezullimi i ofrimit të shërbimeve.

51. Për të mbrojtur Tregtarët, Klientët dhe Blerësit nga mashtrimi në internet, Paysera gjithmonë përpiqet të vlerësojë me objektivitet dhe në mënyrë të përsosur situatën aktuale të Tregtarit dhe Blerësit, dhe të marrë masat përkatëse të mbrojtjes. Në rast të një konflikti dhe për të parandaluar aktivitetet e mundshme kriminale, Paysera mban të drejtën të ndalojë ofrimin e shërbimeve dhe / ose pagimin e parave. Një e drejtë e tillë nuk ushtrohet kurrë kur merret një ankesë në lidhje me tregtarin që operon me sukses për një kohë të gjatë dhe përdor shërbimet Paysera sepse tregtarët e tillë zakonisht zgjidhin të gjitha keqkuptimet drejtpërdrejt me Klientin. Për të kontrolluar nëse tregimi i ofruar nga tregtari ose Blerësi është i vërtetë, Paysera ruan të drejtën të kërkojë dëshmi shtesë të identitetit dhe veprimtarisë së ndërmarrë. Nëse situata nuk mund të zgjidhet përmes dialogut dhe nëse ekziston një dyshim i arsyeshëm për mashtrim të mundshëm, të gjitha informacionet e mosmarrëveshjeve dhe kontratave u dorëzohen autoriteteve të zbatimit të ligjit dhe ofrimi i shërbimeve dhe pagesa e parave është pezulluar.

52. Qëllimi i kufizimeve të përcaktuara në këtë shtojcë dhe në marrëveshjen e shërbimit të pagesave të përgjithshme është të mbrojë Paysera, Tregtarët, Klientë të tjerë, Blerësit dhe personat e tretë të tjerë nga sanksionet e mundshme monetare, humbjet dhe pasojat e tjera negative.

Informata për klientin

53. Paysera do të njoftojë Klientin paraprakisht, në përputhje me procedurën e parashikuar në Marrëveshjen e Përgjithshme, për dështimet teknike të njohura dhe të mundshme teknike të Sistemit dhe sistemeve ose pajisjeve të palëve të treta të përfshira nga Paysera për ofrimin e shërbimeve, të cilat kanë ndikim në ofrimi i shërbimeve Paysera. Tregtari gjithashtu merr përsipër të informojë menjëherë Blerësit dhe Paysera për dështimet teknike dhe punët e mirëmbajtjes dhe riparimit të planifikuar, të cilat mund të ndikojnë në ofrimin e shërbimeve të Tregtarit ose shitjen e mallrave tek blerësit.

Përgjegjësia

54. Përgjegjësia e Palëve përcaktohet nga kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme.

Mosmarrëveshjet ndërmjet Tregtarëve dhe Blerësve

55. Paysera shqyrton mosmarrëveshjet ndërmjet Tregtarit dhe Blerësit në lidhje me mallrat e shitura nga Tregtari kur mosmarrëveshja plotëson të gjitha kushtet e përmendura më poshtë:

55.1. kur Blerësi paguan për mallrat e Tregtarit nëpërmjet Sistemit;

55.2. kur paguhet tërë çmimi i mallrave;

55.3. kur mallrat nuk janë dorëzuar ose diçka krejtësisht e ndryshme nga ajo që Blerësi ka pritur është dorëzuar (për shembull, një videokasetë dorëzohet në vend të një DVD; mallrat e dorëzuara nuk janë të reja, megjithëse janë reklamuar si të reja; numri i mallrave nuk përputhen; mallrat janë dëmtuar gjatë transportit, etj). Mallrat do të konsiderohen të përshtatshme nëse Tregtari i ka treguar mangësitë e mallit blerësit paraprakisht.

56. Paysera nuk shqyrton mosmarrëveshjet sipas rasteve të parashtruara në këtë Shtojcë, nëse paraqitet mosmarrëveshje:

56.1. kur Blerësi paguan për shërbimet e ofruara dhe çdo gjë tjetër që është e paprekshme;

56.2. kur paguani për pasuri të paluajtshme, automjete, letra me vlerë, vepra arti dhe antike.

57. Para se të kontaktojë Payseran, Blerësi do të kontaktojë drejtpërdrejt Tregtarin.

58. Tregtari do të përgjigjet me shpejtësi (jo më vonë se brenda një dite pune) në kërkesat e Blerësit të cilat i janë dorëzuar Tregtarit duke përdorur të dhënat e kontaktit të treguara në llogarinë e Tregtarit.

59. Nëse Blerësi nuk arrin të zgjidhë drejtpërdrejtë një mosmarrëveshje me Tregtarin, mosmarrëveshja do të zgjidhet me Pagesë. Në mënyrë që Paysera të fillojë zgjidhjen e mosmarrëveshjes, Blerësi do të:

59.1. plotësojë një formular të kërkuar në Llogari ose dërgojë një njoftim në Paysera në adresën e emailit [email protected] jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë pas ditës së pagesës për mallrat. Nëse mosmarrëveshja ka origjinën për shkak të mallrave të padërguara, kërkesa e tillë duhet të plotësohet jo më herët se 7 (shtatë) ditë pas skadimit të afatit të dorëzimit;

59.2. të paraqesë të gjitha informatat dhe dokumentet në dispozicion që do të kërkohen nga Paysera jo më vonë se 3 (tre) ditë pas kërkesës nga Paysera. Paysera gjithashtu mund të kërkojë dëshmi se Blerësi i ka kthyer mallrat Tregtarit.

60. Pasi Paysera pranon një kërkesë dhe informacion shtesë nga Blerësi, Paysera i drejtohet Tregtarit me një kërkesë për të dhënë shpjegime dhe prova për kryerjen e duhur të detyrimeve. Tregtari angazhohet të sigurojë Paysera të gjitha informacionet dhe dokumentet e disponueshme të kërkuara jo më vonë se në 3 (tre) ditë me kërkesën e Paysera.

61. Pasi Paysera vlerëson të gjitha informacionet dhe të dhënat e mbledhura, ajo merr një vendim në favor të Blerësit ose Tregtarit. Meqenëse Paysera nuk është as gjykatë dhe as gjykatë e arbitrazhit, vendimi merret duke ndjekur kriteret e Paysera që korrespondojnë me kërkesat e arsyeshmërisë dhe ndershmërisë. Vendimi i Paysera nuk ka pse të përkojë me vendimin e gjykatës i cili do të zgjidhë mosmarrëveshjen më vonë në rast se Blerësi ose Tregtari e çojnë mosmarrëveshjen në gjykatë. Paysera ka të drejtë të refuzojë të marrë një vendim për shkak të mungesës së informacionit ose arsye të tjera të rëndësishme.

62. Me rastin e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, Paysera ka të drejtë të mbajë shumën në diskutim në Llogarinë Paysera të Tregtarit.

63. Në rast se Paysera merr një vendim në favor të Blerësit, Paysera ka të drejtë të detyrojë Tregtarin që t’i kthejë shumën përkatëse të parave dhe kostot e dërgimit Blerësit (ose Paysera transferon fondet e Tregtarit tek blerësi, nëse fondet e Tregtarit kanë qenë mbahet gjatë zgjidhjes së mosmarrëveshjes), dhe detyroni blerësin që t'ia kthejë mallin Tregtarit me koston e Tregtarit.

64. Vendimi i Paysera për blerësin dhe tregtarin ka natyrë rekomanduese. Blerësi dhe Tregtari marrin përsipër të operojnë me ndershmëri dhe të respektojnë vendimin e Paysera.

65. Kjo shtojcë specifikon kërkesat e ofruesit të shërbimit të drejtpërdrejtë për përdoruesit e drejtpërdrejtë të shërbimeve - Tregtarët - të cilëve tregtari merr përsipër t'i përmbahet. Në rast se ofruesi i shërbimit të drejtpërdrejtë vendos përgjegjësi ndaj Paysera për shkak të shkeljes së detyrave të tregtarit, tregtari do të rimbursojë të gjitha dëmet direkte dhe indirekte të lidhura.

66. Dispozitat e kësaj shtese që rregullojnë shqyrtimin e mosmarrëveshjes midis Blerësve dhe Tregtarëve nuk e privojnë Blerësin dhe Tregtarin nga e drejta për të aplikuar në gjykatë ose institucion tjetër kompetent për mbrojtjen e të drejtave të tyre të shkelura.

Historia e Marrëveshjes

Mbledhja e Pagesave Online nga Blerësit versioni i marrëveshjes para datës 27.10.2020