Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2017-02-08

Tarptautinių mokėjimo pervedimų vykdymo sąlygos

1. Sąvokos

1.1. Tarptautinis mokėjimo pervedimas – Mokėtojo inicijuotas Mokėtojo piniginių lėšų pervedimas į Mokėtojo nurodytą Gavėjo sąskaitą, atidarytą mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, esančioje kitoje valstybėje nei Lietuvos Respublika, o taip pat kai piniginės lėšos kita valiuta nei eurai pervedamos į sąskaitą, atidarytą kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje Lietuvos Respublikoje.

1.2. Tarptautinis mokėjimo nurodymas – Mokėtojo pateiktas Mokėjimo nurodymas įvykdyti Tarptautinį mokėjimo pervedimą.

1.3. Europinis mokėjimo nurodymas – Mokėjimo nurodymas, kuris atitinka visas šias sąlygas:

1.3.1. mokėjimo valiuta yra eurai (EUR); 

1.3.2. nurodoma lėšas pervesti į Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigą Valstybėje narėje arba Šveicarijoje; 

1.3.3. nurodytas tarptautinis Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo SWIFT (BIC) kodas; 

1.3.4. Gavėjo sąskaitos numeris nurodytas pagal tarptautinį mokėjimo sąskaitos numerių standartą, t. y. IBAN standartą; 

1.3.5. Paysera ir Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigos nustatytus mokesčius Mokėtojas ir Gavėjas moka dalimis, t. y. Mokėtojas moka Paysera mokesčius, kurie nurašomi iš Sąskaitos, o Gavėjas – Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigos mokesčius;

1.3.6. pervedimas yra paprastas arba skubus.

1.4. Sąlygos – šios Tarptautinio mokėjimo pavedimo vykdymo sąlygos.

1.5. Sąskaita – Mokėjimo pervedime nurodyta Mokėtojo Paysera sąskaita.

1.6. Bendroji sutartis – Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis, sudaryta tarp Mokėtojo ir Paysera, kurios sąlygos taikomos Mokėtojui ir pagal kurią Paysera atidarė Mokėtojui Sąskaitą.

1.7. Bankas tarpininkas – įstaiga, kuri nėra nei Paysera, nei Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas, bet dalyvauja vykdant Mokėjimo nurodymą.

1.8. Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas – Mokėjimo nurodyme nurodytas mokėjimo paslaugų teikėjas, kurio įstaigoje yra Gavėjo sąskaita, į kurią turi būti pervestos Mokėtojo lėšos.

1.9. Darbo diena – diena, kurios metu Paysera, Bankas tarpininkas ir Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas vykdo atsiskaitymo operacijas pagal tarptautinius mokėjimo pavedimus. Atkreiptinas dėmesys, kad Paysera, Banko tarpininko ir Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo darbo dienos gali skirtis.

1.10. Valstybė narė – valstybė Europos Sąjungos narė, taip pat Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.

1.11. Užsienio valstybė – valstybė ne Europos Sąjungos narė ir ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.

1.12. Atšaukimas – Mokėtojo nurodymas atšaukti Mokėjimo nurodymą ir grąžinti pervestas lėšas į Mokėtojo Sąskaitą.

1.13. Patikslinimas – Mokėtojo nurodymas patikslinti arba pakeisti Mokėjimo nurodymo duomenis.

1.14. Įkainiai – Paysera nustatyta tvarka patvirtinti Paysera paslaugų ir operacijų įkainiai.

Naudojantis šiose Sąlygose nurodyta paslauga, Mokėtojui yra taikomos visos Bendrosios sutarties sąlygos bei papildomai šiame Priede nustatytos sąlygos. Sąvokos šiame Priede vartojamos Bendrojoje sutartyje nurodyta prasme, jei šiame Priede nėra nurodyta kitaip.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Mokėtojas, pateikdamas Mokėjimo nurodymą, prisiima atsakomybę už Paysera pateikto Mokėjimo nurodymo rekvizitų teisingumą bei išsamumą ir sutinka su šiomis Sąlygomis.

2.2. Paysera Mokėtojo pateiktą Mokėjimo nurodymą vykdo vadovaudamasi šiomis Sąlygomis, Bendrąja Sutartimi bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.3. Mokėjimo nurodymas, jo Atšaukimas ar Patikslinimas turi būti pateikiami Paysera raštu (elektroniniu ar kitu Paysera priimtinu būdu).

3. Mokėjimo nurodymo įvykdymo terminai ir tvarka

3.1. Jeigu Mokėtojas yra Vartotojas ir pervedimas atliekamas Valstybės narės valiuta į Valstybę narę, Paysera tokį Mokėjimo nurodymą įvykdo, t. y. pervedamos lėšos perduodamos Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui per Įkainiuose numatytą terminą.

3.2. Jeigu Mokėtojas nėra Vartotojas arba pervedimas atliekamas Valstybės narės valiuta į Užsienio valstybę arba Užsienio valstybės valiuta, Paysera tokį Mokėjimo nurodymą perduoda Bankui tarpininkui per Įkainiuose numatytą terminą. Bankas tarpininkas tokį Mokėjimo nurodymą ir pervedamas lėšas Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui ar kitam Bankui tarpininkui perduoda pagal Banko tarpininko vidaus darbo taisyklėse ir jam privalomuose teisės aktuose nustatytus terminus.

3.3. Paysera Mokėjimo nurodyme nurodytą sumą iš Kliento Sąskaitos nurašo, kai Paysera perduoda vykdyti Mokėjimo nurodymą ir išsiunčia lėšas Bankui tarpininkui arba Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui.

3.4. Paysera neatsako, jei Mokėjimo nurodymas nebuvo įvykdytas dėl klaidingų ar neišsamių Mokėjimo nurodymo rekvizitų. Paysera taip pat neatsako už Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo padarytas klaidas ir (arba) pavėluotai Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo atliktą lėšų įskaitymą į Gavėjo sąskaitą, arba tais atvejais, kai Mokėtojas nenurodo Mokėjimo nurodyme tų Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo nustatytų duomenų, kurie yra būtini pervestų lėšų įskaitymui į Gavėjo sąskaitą.

3.5. Jeigu Mokėtojas yra Vartotojas ir pervedimas atliekamas Valstybės narės valiuta į Valstybę narę, Paysera atsako Mokėtojui už pervedamų lėšų perdavimą Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui per Įkainiuose nustatytą terminą ir neatsako už Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo padarytas klaidas bei jo darbo taisykles vykdant Mokėjimo nurodymą. Kitais atvejais, t. y. kai Mokėtojas nėra Vartotojas arba pervedimas atliekamas Valstybės narės valiuta į Užsienio valstybę ar Užsienio valstybės valiuta, Paysera neatsako už Banko tarpininko ir Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo padarytas klaidas, jų darbo taisykles vykdant Mokėjimo pavedimą, ir už tokio Mokėjimo nurodymo neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą Paysera Mokėtojui atsako tik tuo atveju, jei dėl to yra Paysera kaltė.

3.6. Paysera neatsako dėl jokių Kliento nuostolių, atsiradusių dėl to, kad valiutos kursas pasikeitė Mokėjimo pervedimo metu.

4. Mokėjimo nurodymo Atšaukimas ir Patikslinimas

4.1. Mokėtojas gali pateikti Paysera Atšaukimą ir Mokėjimo nurodyme nurodyta lėšų suma bei mokesčiai pagal Atšaukimą grąžinami į Sąskaitą tik tuo atveju, jei Paysera dar neišsiuntė pranešimo apie Mokėjimo nurodymą Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui ar Bankui tarpininkui. Kitais atvejais Paysera gali kreiptis Mokėtojo prašymu į Banką tarpininką ar Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėją dėl galimybės atšaukti Mokėjimo nurodymą, tačiau Paysera negarantuoja, kad Atšaukimas bus įvykdytas. Tokiais atvejais taip pat gali būti taikomi papildomi Banko tarpininko ir (arba) Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo mokesčiai. Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik tuo atveju, kai dėl to susitaria Mokėtojas ir Paysera.

4.2. Mokėtojas gali pateikti Paysera Patikslinimą dėl Mokėjimo nurodyme nurodytų duomenų pakeitimo, išskyrus Mokėjimo nurodyme nurodytos sumos, valiutos, Sąskaitos pakeitimą - pastarieji duomenys negali būti keičiami. Paysera patikslina Mokėjimo nurodymą pagal Patikslinime nurodytą informaciją tik tuo atveju, jei iki Patikslinimo pateikimo, Paysera dar neišsiuntė pranešimo apie Mokėjimo nurodymą Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui ar Bankui tarpininkui. Jeigu lėšos jau nurašytos iš Paysera korespondentinės sąskaitos ir (arba) Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui ar Bankui tarpininkui išsiųstas pranešimas apie Mokėjimo nurodymą, Paysera praneša apie Patikslinimą atitinkamai Bankui tarpininkui arba Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui, tačiau už Patikslinimo įvykdymą Paysera neatsako, t. y. pastaruoju atveju Patikslinimo įvykdymas priklauso nuo Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje ar Banke tarpininke galiojančių reikalavimų ir Gavėjo sutikimo.

4.3. Europinio mokėjimo nurodymo atveju Patikslinimo pateikti negalima. Jeigu Mokėtojas pateiks tokį Patikslinimą, Paysera neprivalės jo priimti ir (arba) vykdyti.

5. Mokesčiai

5.1. Už Mokėjimo nurodymo įvykdymą, Atšaukimą, Patikslinimą, kitas Paysera teikiamas paslaugas ir vykdomas operacijas Mokėtojas moka Paysera paslaugos suteikimo ar operacijos atlikimo metu galiojančiuose Įkainiuose nustatyto dydžio mokesčius. Mokesčiai mokami Bendrojoje sutartyje numatyta tvarka ir terminais nurašant mokesčius iš Sąskaitos. Mokėtojas suteikia Paysera teisę be atskiro Mokėtojo nurodymo nusirašyti šiame punkte nurodytus mokesčius ir iš kitų Mokėtojo Sąskaitų Bendrojoje sutartyje nustatyta tvarka.

5.2. Mokėtojas, vadovaudamasis Įkainiuose pateiktas galimais variantais, šių Sąlygų 6.3 punkte nustatyta tvarka turi teisę nurodyti, kas turi mokėti Paysera, Banko tarpininko ir Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo nustatytus mokesčius už Mokėjimo nurodymo vykdymą: Mokėtojas ir Gavėjas dalimis arba tik Mokėtojas.

5.3. Jeigu Banko tarpininko ir Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo nustatytus mokesčius moka Mokėtojas, o Mokėtojo sumokėtas mokestis už Mokėjimo nurodymo vykdymą Paysera nepadengia su Mokėjimo nurodymo vykdymu susijusių Banko tarpininko ir Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo nustatytų mokesčių, Mokėtojas suteikia teisę Paysera be atskiro Mokėtojo nurodymo nusirašyti Banko tarpininko ir Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo nustatytų mokesčių ir Paysera sumokėto mokesčio skirtumą iš Sąskaitos ir (arba) iš kitos(-ų) Paysera atidarytos(-ų) Mokėtojo sąskaitos(-ų) Mokėtojo su Paysera sudarytoje Bendrojoje sutartyje nustatyta tvarka.

5.4. Jeigu Mokėjimo nurodymas grąžinamas dėl ne nuo Paysera priklausančių priežasčių (pvz., dėl Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo ar Mokėtojo pasirinkto ar bet kurio kito Banko tarpininko kaltės, netikslių ar nepakankamų Mokėjimo nurodymo rekvizitų ir pan.), Mokėjimo nurodyme nurodyta pinigų suma grąžinama į Sąskaitą, Mokėtojo sumokėti mokesčiai negrąžinami, palūkanos ir (arba) delspinigiai už Mokėjimo nurodymo įvykdymo termino praleidimą nemokami ir iš Sąskaitos nurašomos su lėšų grąžinimu susijusios išlaidos.

6. Mokėjimo nurodymo užpildymas

6.1. Mokėjimo nurodymas turi būti užpildytas pagal Sistemoje nurodytas instrukcijas.

6.2. Valiutos kodas nurodomas, pasirenkant Sistemoje naudojamą standartą.

6.3. Lauke „Mokesčius moka“:

6.3.1. jei pažymimas langelis „dalimis“ (SHA), Mokėtojas moka Paysera mokesčius, kurie nurašomi iš Sąskaitos, o Gavėjas moka Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo nustatytus mokesčius, kurie gali būti atskaitomi iš Gavėjui pervedamos sumos. Jeigu pervedimas atliekamas Valstybės narės valiuta į Užsienio valstybę arba Užsienio valstybės valiuta, Gavėjas taip pat sumoka Banko tarpininko mokesčius, kurie gali būti atskaitomi iš Gavėjui pervedamos sumos. Šis langelis turi būti privalomai žymimas, jei pervedimas atliekamas Valstybės narės valiuta į Valstybę narę;

6.3.2. jei pažymimas langelis „mokėtojas“ (OUR), Mokėtojas moka Paysera, Banko tarpininko ir Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo mokesčius, kurie nurašomi iš Sąskaitos. Paysera neatsako už tai, jei Bankas tarpininkas ir (arba) Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas nesilaiko Paysera nurodymų arba dėl kokių nors kitų nuo Paysera nepriklausančių priežasčių į Gavėjo sąskaitą įskaitoma ne visa Mokėjimo nurodyme nurodyta suma. Šis langelis gali būti pažymimas tik tuo atveju, kai pervedimas atliekamas Valstybės narės valiuta į Užsienio valstybę arba Užsienio valstybės valiuta;

6.3.3. jei Mokėtojas nepažymėjo nė vieno lauko „Mokesčius moka“ langelio, laikoma, kad Mokėtojas nurodė, kad Paysera, Banko tarpininko ir Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo nustatytus mokesčius moka Mokėtojas ir Gavėjas dalimis (SHA).

6.4. Lauke „Pervedimo rūšis“ Mokėtojas, vadovaudamasis Įkainiuose pateiktas galimais variantais, nurodo pervedimo rūšį, pažymėdamas vieną iš trijų langelių: „Paprastas“, „Skubus“, „Labai skubus“. Jeigu nepažymėtas nė vienas iš langelių, laikoma, kad pervedimas yra paprastas.

6.5. Lauke „Mokėjimo paskirtis“ nurodoma Mokėjimo nurodymo paskirtis bei gali būti nurodoma kita papildoma informacija apie Mokėjimo nurodymą. 

6.5.1. Jei pagal Sistemoje pateiktas instrukcijas mokėjimo paskirties lauke konkrečiu atveju (pvz. Sąskaitos papildymo atveju) reikalaujama nurodyti tam tikrus konkrečius duomenis, Mokėtojas privalo laikytis instrukcijų ir nurodyti tiksliai pagal instrukciją nurodytus duomenis (pvz. Paysera Sąskaitos numerį). Kitu atveju Paysera neatsako už Mokėjimo pervedimo įvykdymą.

6.5.2. Pateikiant Mokėjimo nurodymą atlikti Mokėjimo pervedimą į Rusijos Federaciją, Mokėtojas privalo nurodyti valiutinės operacijos (VO) kodą (5 skaičiai), kurį turi pasirinkti, pagal tai, už ką moka iš kodų lentelės: „VO kodai“

6.6. Lauką „Gavėjo banko korespondentas“ rekomenduojama užpildyti tuo atveju, jei pervedimas atliekamas į Gavėjo valstybę (išskyrus Lietuvos Respubliką) tokia valiuta, kuri nėra Gavėjo valstybės nacionalinė valiuta (pvz.: atliekant pervedimą JAV doleriais į Rusijos Federaciją).

6.7. Mokėjimo nurodymas turi būti pateiktas Mokėtojo ar Mokėtojo tinkamai įgaliotų asmenų.

6.8. Jeigu pervedimas atliekamas į Valstybę narę ar Šveicariją, Mokėtojui rekomenduojama visada nurodyti Gavėjo sąskaitos numerį pagal IBAN standartą ir tarptautinį Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo SWIFT (BIC) kodą.

6.9. Mokėtojas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog tuo atveju, kai lėšos pervedamos į Valstybę narę ar Šveicariją ir Mokėjimo nurodyme nėra nurodyto Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo BIC (SWIFT) kodo ir (arba) Gavėjo sąskaitos numerio pagal IBAN standartą, Paysera savo nuožiūra gali atsisakyti vykdyti tokį Mokėjimo nurodymą arba vykdyti jį, tačiau, tokiu atveju, Bankas tarpininkas ir (arba) Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas turi teisę paimti didesnį mokestį (papildomą mokestį) už Mokėjimo nurodymo vykdymą. Pastaruoju atveju Mokėtojas suteikia Paysera teisę be atskiro Mokėtojo nurodymo nusirašyti Banko tarpininko ir (arba) Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo imamą didesnį mokestį (papildomą mokestį) iš Mokėtojo Sąskaitų Mokėtojo su Paysera sudarytoje Bendrojoje sutartyje nustatyta tvarka.