Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Informācija atjaunināta: 08.02.2017.

Starptautisko maksājumu izpildes nosacījumi

1. Lietotie termini

1.1. Starptautisks maksājums – Maksātāja iniciēta Maksātāja naudas līdzekļu pārskaitīšana 1) uz Saņēmēja kontu, kas atvērts maksājumu pakalpojumu sniedzēja iestādē valstī, kas nav Lietuvas Republika, 2) valūtā, kas nav eiro, uz kontu, kas atvērts maksājumu pakalpojumu sniedzēja iestādē Lietuvas Republikā, 3) Saņēmējam izņemšanai skaidrā naudā valstī, kas nav Lietuvas Republika.

1.2. Starptautiskā maksājuma uzdevums – Maksātāja iesniegts Maksājuma uzdevums Starptautiskā maksājuma izpildei.

1.3. Eiropas maksājuma uzdevums – Maksājuma uzdevums, kas atbilst visiem šiem nosacījumiem:

1.3.1. maksājuma valūta ir eiro (EUR);

1.3.2. līdzekļi tiek pārskaitīti Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējam Dalībvalstī vai Šveicē;

1.3.3. norādīts Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja starptautiskais SWIFT (BIC) kods;

1.3.4. Saņēmēja konta numurs tiek norādīts atbilstoši starptautiskajam bankas kontu numuru standartam (IBAN);

1.3.5. Maksātājs un Saņēmējs katrs maksā savu daļu komisijas maksas, kuras ietur Paysera un Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, proti, Maksātājs maksā Paysera komisijas maksu, kas tiek ieturēta no Konta, bet Saņēmējs maksā Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas maksu;

1.3.6. pārvedums ir standarta vai steidzams.

1.4. Noteikumi – šie Starptautisko maksājumu noteikumi.

1.5. Konts – Maksātāja Paysera konts, kas norādīts Maksājuma uzdevumā.

1.6. Vispārīgais līgums – Vispārīgais Maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums, kas noslēgts starp Maksātāju un Paysera, kura noteikumi tiek piemēroti Maksātājam un uz kura pamata Paysera ir atvērusi Maksātājam Kontu.

1.7. Starpniekbanka – iestāde (piemēram, korespondentbanka, kas piedalās Paysera Maksājuma darījuma izpildē; maksājumu sistēmas operators), kas nav ne Paysera, ne Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, bet kura piedalās Maksājuma uzdevuma izpildē un/vai izmaksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Paysera vai Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

1.8. Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējs – jebkura kredīta, elektroniskās naudas vai maksājumu iestāde, kas sniedz maksājumu pakalpojumus un kurai tiek pārskaitīti Maksātāja naudas līdzekļi.

1.9. Darba diena – diena, kurā Paysera, Starpniekbanka un Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējs veic maksājumu operācijas kā starptautiskos naudas pārskaitījumus. Lūdzu ņemt vērā, ka Paysera darba dienas, Starpniekbankas un Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja darba dienas var atšķirties.

1.10. Dalībvalsts – valsts, kas ir Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalsts.

1.11. Ārvalsts – valsts, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalsts.

1.12. Atcelšana – Maksātāja rīkojums atcelt Maksājuma uzdevumu un atgriezt pārskaitītos naudas līdzekļus Maksātāja Kontā.

1.13. Precizējums – Maksātāja rīkojums precizēt vai mainīt Maksājuma uzdevuma datus.

1.14. Cenrādis – Paysera pakalpojumu un operāciju cenas, kas apstiprinātas saskaņā ar Paysera noteiktu procedūru.

Izmantojot šajos Noteikumos norādīto pakalpojumu, Maksātājam tiek piemēroti visi Vispārīgā līguma noteikumi un nosacījumi un papildu noteikumi un nosacījumi, kas noteikti šajā Pielikumā. Šajā Pielikumā norādītie termini tiek lietoti Vispārīgajā līgumā norādītajā nozīmē, ja šajā Pielikumā nav noteikts citādi.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Saņēmējam maksājuma veikšanas brīdī ir jābūt vismaz 18 gadus vecam. Iesniedzot Maksājuma uzdevumu, Maksātājs uzņemas pilnu atbildību par Maksājuma uzdevumā, kas iesniegts Paysera, norādīto datu pareizību un pilnīgumu un piekrīt šiem Noteikumiem.

2.2. Paysera izpilda Maksātāja iesniegto Maksājuma uzdevumu saskaņā ar šiem Noteikumiem, Vispārīgo līgumu un Lietuvas Republikas likumdošanu.

2.3. Maksājuma uzdevums, tā Atcelšana vai Precizējums jāiesniedz Paysera rakstiski (pa e-pastu vai citā Paysera pieņemamā veidā).

2.4. Uzdevums veikt maksājumu tiek uzskatīts par atsevišķu Paysera un Maksātāja līgumu, kas ir spēkā vienam konkrētam maksājumam.

2.5. Pēc likuma visas darbības ir pārbaudāmas saskaņā ar vārdu un uzvārdu (uzņēmumu nosaukumu) sarakstiem, ko nodrošina to valstu un teritoriju iestādes, kurās pakalpojumi tiek sniegti. Iespējamās sakritības gadījumā darījums tiek pārskatīts, lai pārliecinātos, ka Maksātāja norādītā persona kā Saņēmējs ir attiecīgajā sarakstā iekļautā persona.

3. Maksājuma uzdevuma izpildes kārtība un noteikumi

3.1. Ja Maksātājs ir Lietotājs un maksājums tiek veikts Dalībvalsts valūtā uz kontu Dalībvalstī, Paysera izpilda šādu Maksājuma uzdevumu, proti, naudas līdzekļi tiek pārskaitīti Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Cenrādī norādītajiem nosacījumiem.

3.2. Ja Maksātājs nav Lietotājs vai maksājums tiek veikts Dalībvalsts valūtā uz kontu Ārvalstī vai Ārvalsts valūtā, Paysera šādu Maksājuma uzdevumu pārsūta Starpniekbankai saskaņā ar Cenrādī norādītajiem nosacījumiem. Starpniekbanka izpilda šādu Maksājuma uzdevumu, pārskaitot naudas līdzekļus Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai citai Starpniekbankai saskaņā ar Starpniekbankas iekšējām darba procedūrām un tiesību aktiem.

3.3. Paysera ietur Maksājuma uzdevumā norādīto summu no Maksātāja Konta, kad pārsūta Maksājuma uzdevumu izpildei un nosūta naudas līdzekļus Starpniekbankai vai Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējam.

3.4. Paysera neuzņemas atbildību, ja Maksājuma uzdevums netiek izpildīts nepatiesu vai nepilnīgu Maksājuma uzdevuma datu dēļ. Paysera arī neuzņemas atbildību par Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieļautajām kļūdām un/vai Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja kavētu naudas līdzekļu ieskaitīšanu Saņēmēja kontā, vai arī gadījumos, kad Maksātājs Maksājuma uzdevumā nenorāda visu Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieprasīto informāciju, kas nepieciešama naudas līdzekļu ieskaitīšanai Saņēmēja kontā.

3.5. Ja Maksātājs ir Lietotājs un maksājums tiek veikts Dalībvalsts valūtā uz kontu Dalībvalstī, Paysera ir atbildīga pret Maksātāju par naudas līdzekļu pārskaitīšanu Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar Cenrādī esošajiem noteikumiem, bet neuzņemas atbildību par Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja kļūdām un tā darba noteikumiem, kas piemēroti Maksājuma uzdevuma izpildei. Citos gadījumos, proti, ja Maksātājs nav Lietotājs vai maksājums tiek veikts Dalībvalsts valūtā uz kontu Ārvalstī vai Ārvalsts valūtā, Paysera neuzņemas atbildību par kļūdām, kuras pieļāvusi Starpniekbanka un Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējs, to darba noteikumi, kas piemēroti Maksājuma izpildei, un uzņemas atbildību par neizpildi vai neatbilstošu izpildi, kad maksājums nav izpildīts vai ir nepareizi izpildīts Paysera vainas dēļ.

3.6. Paysera neuzņemas atbildību par jebkādiem Maksātāja zaudējumiem, kas radušies sakarā ar valūtas kursa izmaiņām Maksājuma izpildes laikā.

4. Maksājuma uzdevuma Atcelšana un Precizējums

4.1. Maksātājs var iesniegt Atcelšanu Paysera, un Maksājuma uzdevumā norādītā naudas summa kopā ar komisijas maksu saskaņā ar Atcelšanu tiks atgriezta Kontā, ja 1) Paysera Maksājuma uzdevumu jau nebūs nosūtījusi Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai Starpniekbankai, 2) Saņēmējs naudu vēl nebūs saņēmis (tikai pārskaitījumiem skaidras naudas izņemšanai). Citos gadījumos saskaņā ar Maksātāja pieprasījumu Paysera var sazināties ar Starpniekbanku vai Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēju par iespējām atcelt Maksājuma uzdevumu, bet Paysera negarantē, ka Atcelšana tiks izpildīta. Šādos gadījumos Starpniekbanka un/vai Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējs var ieturēt papildu komisijas maksu. Maksājuma uzdevumu var atcelt tikai tad, ja panākta vienošanās starp Maksātāju un Paysera.

4.2. Maksātājs var iesniegt Paysera Maksājuma uzdevumā norādītas informācijas (Saņēmēja vārda un uzvārda) Precizējumu, izņemot informācijas par Maksājuma uzdevumā norādīto summu, valūtu un kontu, jo šie dati nevar tikt mainīti. Paysera precizē Maksājuma uzdevumu saskaņā ar Precizējumā norādīto informāciju ar šādiem nosacījumiem: 1) Paysera nav nosūtījusi ziņojumu par Maksājuma uzdevumu Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai Starpniekbankai pirms Precizējuma iesniegšanas; 2) Saņēmējs nav saņēmis Maksājumu (tikai pārskaitījumiem skaidras naudas izņemšanai). Ja līdzekļi jau ir debitēti no Paysera korespondentkonta un/vai ziņojums par Maksājuma uzdevumu jau nosūtīts Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai Starpniekbankai, Paysera par Precizējumu informē attiecīgi Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēju vai Starpniekbanku, bet neuzņemas atbildību par Precizējuma izpildi, proti, šajā gadījumā Precizējuma izpilde ir atkarīga no Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai Starpniekbankas prasībām un līguma ar Saņēmēju.

4.3. Eiropas maksājuma uzdevuma gadījumā Precizējumu iesniegt nevar. Ja Maksātājs iesniedz šādu Precizējumu, Paysera tas nav jāpieņem un/vai jāizpilda.

5. Komisijas maksas

5.1. Par Maksājuma uzdevuma izpildi, Atcelšanu un Precizējumu, kā arī par citiem Paysera sniegtajiem pakalpojumiem un veiktajām darbībām, Maksātājs maksā Cenrādī noteikto un Paysera pakalpojuma sniegšanas vai operācijas izpildes brīdī spēkā esošo komisijas maksu, izņemot Starpniekbanku vai Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēju ar Paysera noslēgtajos līgumos paredzētos izņēmumus. Komisijas maksa tiek maksāta saskaņā ar procedūru un ievērojot nosacījumus, kas noteikti Vispārīgajā līgumā, ieturot to no Konta. Maksātājs piešķir Paysera tiesības ieturēt šajā punktā norādīto komisijas maksu arī no citiem Maksātāja Kontiem saskaņā ar Vispārīgajā līgumā noteiktajā kārtībā bez atsevišķa pieprasījuma saņemšanas no Maksātāja.

5.2. Atbilstoši Cenrādī norādītajām iespējām un saskaņā ar šo Noteikumu punktā 6.3 noteikto procedūru Maksātājam ir tiesības norādīt, kas apmaksā Paysera, Starpniekbankas un Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja piemērotās komisijas maksas par Maksājuma uzdevuma izpildi: daļēji gan Maksātājs, gan Saņēmējs vai tikai Maksātājs.

5.3. Ja Maksātājs apmaksā Starpniekbankas un Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas maksas, bet naudas summa, ko Maksātājs apmaksājis par Maksājuma uzdevuma izpildi nesedz visas Starpniekbankas un Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja ar Maksājuma uzdevuma izpildi saistītās komisijas maksas, Maksātājs piešķir Paysera tiesības debitēt starpību starp Starpniekbankas un Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas maksu un komisijas maksu, kas samaksāta Paysera, no Maksātāja Konta un/vai cita konta(-iem), ko Paysera atvērusi saskaņā ar Vispārīgajā līgumā norādīto procedūru, bez atsevišķa rīkojuma saņemšanas no Maksātāja.

5.4. Ja Maksājuma uzdevums tiek atgriezts no Paysera neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja, Maksātāja vai Starpniekbankas kļūdu dēļ vai sakarā ar neprecīziem vai nepietiekamiem datiem Maksājuma uzdevumā u.c.), Maksājuma uzdevumā norādītā naudas summa tiek atgriezta Kontā, savukārt Maksātāja samaksātā komisijas maksa netiek atgriezta un/vai sodanauda par Maksājuma uzdevuma kavētu izpildi netiek maksāta, kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar naudas līdzekļu atgriešanu tiek ieturētas no Konta, izņemot Paysera ar Starpniekbanku vai Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēju noslēgtajos līgumos minēto izņēmumu gadījumā.

6. Maksājuma uzdevuma aizpildīšana

6.1. Maksājuma uzdevums jāaizpilda saskaņā ar Sistēmā sniegtajām norādēm.

6.2. Valūtas kods tiek norādīts, izvēloties Sistēmā izmantoto standartu.

6.3. Maksājuma veids:

6.3.1. ja Maksātājs izvēlas sadalīt komisijas maksas (SHA), Maksātājs maksā Paysera komisijas maksu, kas tiek ieturēta no Konta, bet Saņēmējs maksā Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas maksu, kas var tikt atskaitīta no Saņēmējam pārskaitītās summas. Ja pārskaitījums tiek veikts Dalībvalsts valūtā uz kontu Ārvalstī vai Ārvalsts valūtā, Saņēmējam jāmaksā arī Starpniekbankas komisijas maksa, kas var tikt atskaitīta no Saņēmējam pārskaitītās summas. Šis maksājuma veids ir obligāts, ja pārskaitījums tiek veikts Dalībvalsts valūtā uz kontu Dalībvalstī;

6.3.2. ja Maksātājs izvēlas segt visas komisijas maksas (OUR), Maksātājs apmaksā Paysera, Starpniekbankas un/vai Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas maksas, kas tiek ieturētas no Konta. Paysera neuzņemas atbildību, ja Starpniekbanka un/vai Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs nepilda Paysera norādījumus vai kādu citu no Paysera neatkarīgu iemeslu dēļ Maksājuma uzdevumā norādītā summa netiek ieskaitīta Saņēmēja kontā pilnā apmērā. Šis maksājuma veids jāizvēlas tikai tad, ja pārskaitījums tiek veikts Dalībvalsts valūtā uz kontu Ārvalstī vai Ārvalsts valūtā;

6.3.3. ja Maksātājs neizvēlas nevienu no veidiem, tiek uzskatīts, ka Paysera, Starpniekbankas un/vai Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja komisijas maksas tiek sadalītas starp Maksātāju un Saņēmēju (SHA).

6.4. Laukā „Pārskaitījuma veids“ Maksātājs norāda maksājuma veidu atbilstoši Cenrādī norādītajām iespējām, izvēloties vienu no šiem veidiem: „Standarta“, „Steidzams“ vai „Ļoti steidzams“. Ja neviens no variantiem nav izvēlēts, tiek uzskatīts, ka maksājuma veids ir „Standarta“.

6.5. Laukā „Maksājuma mērķis“ Maksātājs norāda Maksājuma uzdevuma mērķi un citu papildu informāciju par Maksājuma uzdevumu.

6.5.1. Ja Sistēmā sniegtie norādījumi kādā konkrētā gadījumā (piemēram, konta papildināšana) pieprasa, lai tiktu norādīti konkrēti dati, Maksātājam jāievēro instrukcijas un jānorāda konkrētie dati saskaņā ar instrukcijām (piemēram, Paysera Konta numurs). Pretējā gadījumā Paysera neuzņemas atbildību par Maksājuma uzdevuma izpildi.

6.5.2. Iesniedzot Maksājuma uzdevumu Maksājuma izpildei uz kontu Krievijas Federācijā, Maksātājam jānorāda valūtas operācijas kods (VO) (5 cipari), kas jāizvēlas atbilstoši maksājuma mērķim no kodu tabulas: „VO kodi“.

6.6. Maksātājam ir ieteicams aizpildīt lauku „Saņēmēja korespondentbanka“, ja pārskaitījums tiek veikts uz Saņēmēja valsti (izņemot Lietuvas Republiku) valūtā, kas nav Saņēmēja valsts nacionālā valūta.

6.7. Maksājuma uzdevumu iesniedz Maksātājs vai Maksātāja atbilstoši pilnvarotas personas.

6.8. Ja pārskaitījums tiek veikts uz kontu Dalībvalstī vai Šveicē, Maksātājam vienmēr ieteicams norādīt Saņēmēja konta numuru atbilstoši IBAN standartam un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja starptautisko SWIFT kodu (BIC).

6.9. Maksātājs apstiprina, ka ir informēts, ka gadījumā, ja naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz kontu Dalībvalstī vai Šveicē un Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja BIC (SWIFT) kods vai Saņēmēja konta numurs atbilstoši IBAN standartam Maksājuma uzdevumā nav norādīts, Paysera pēc saviem ieskatiem var atteikties izpildīt šādu Maksājuma uzdevumu vai to izpildīt, bet tādā gadījumā atļaut Starpniekbankai un/vai Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējam ieturēt lielāku maksu. Šādā gadījumā Maksātājs dod tiesības ar Paysera noslēgtajā Vispārīgajā līgumā noteiktajā kārtībā ieturēt no Maksātāja kontiem lielāku Starpniekbankas un/vai Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja ieturēto maksu (papildu maksu) bez atsevišķa Maksātāja rīkojuma.

6.10. Pareizi aizpildot Maksājuma uzdevumu par pārskaitījumu skaidras naudas izņemšanai Dalībvalsts valūtā uz Dalībvalsti, Dalībvalsts valūtā uz Ārvalsti vai Ārvalsts valūtā, katram pārskaitījumam skaidras naudas izņemšanai tiek piešķirts unikāls darījuma numurs (skaidras naudas izņemšanas kods). Maksātāja pienākums ir informēt Saņēmēju par pārskaitījuma skaidras naudas izņemšanai darījumu, kā arī par darījumam piešķirto kodu. Skaidrā nauda tiek izmaksāta Saņēmējam pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas un/vai citas Paysera pakalpojumu sniedzēja teritorijā noteikto prasību izpildes, tādējādi pārbaudot Saņēmēja tiesības saņemt skaidru naudu. Ja to pieprasa likums, Paysera ir tiesības pieprasīt papildu informāciju saistībā ar darījumu.