Tarifat për shërbimet e lëvizjes së fondeve në llogari

(përveç klientëve të Paysera Bank Georgia)

Ky shërbim i cili informon sistemin tuaj rreth qarkullimit të fondeve në llogarinë tuaj. Pronarit të llogarisë do të njoftohet për një pagesë të kompletuar ose të pranuar në mënyrën më të përshtatshme për atë:

  • përmes emailit,
  • përmes SMS mesazhit,
  • përmes sistemit të informacionit(URL).

Kostoja minimale për njoftimin me SMS është që të mbulojë kostot e mbështetjes së sistemit. Edhe pse shumë më e lirë se shumica e bankave, shërbimi i raportimit të adresës së internetit kushton 0.09 euro për të inkurajuar konsumatorët që të përdorin shërbimin tonë të mbledhjes me porosi, me funksion të zgjeruar, premium.

Shërbimi Tarifa
Tarifa e shërbimit Tarifa e aktivizimit të shërbimit Falas
Njoftimi përmes emailit Falas
Njoftimi përmes mesazhit SMS 0,02 EUR*
Njoftim përmes adresën e internetit(URL) 0,09 EUR
 

* Çmimi i mesazhit SMS llogaritet në bazë të çmimeve të lightSMS.

Tarifat për njoftimin rreth shërbimeve klientët e Paysera Bank Georgia

Shërbimi Tarifa
Tarifa për aktivizimin e shërbimit Falas
Njoftimi përmes email Falas
Njoftimi përmes email 0.05 GEL1
Njoftimi përmes adresës (URL) 0.15 GEL2
 

1. Çmimi i një mesazhi të shkurtër llogaritet në përputhje me çmimet e LightSMS.

2. Çmimi i paracaktuar është 0.09 EUR. Për të marrë një tarifë prej 0,15 GEL, ju lutemi kontaktoni Mbështetjen e Klientit.