Pdf
Kthehu tek permbajtja

E rifreskuar: 29/10/2018

Marrëveshja e përbashkët e kontrolluesit

Kush jane kontrolluesit e perbashket?

Marrëveshja e Përbashkët e Kontrolluesit bëhet midis Paysera Ltd (në tekstin e mëtejmë - Franchiser), shpërndarësit e saj, ekskluzivitet dhe pjesëmarrës të tjerë të rrjetit Paysera (në tekstin e mëtejmë - Palët e tjera). Një listë e plotë e palëve të tjera është dhënë këtu. Me këtë marrëveshje Franchiser dhe palët e tjera bien dakord të përpunojnë bashkërisht të dhënat personale të dhëna Franchiser dhe (ose) Palë (a) të tjerë nga subjektet e të dhënave kur aplikojnë dhe përdorin shërbimet Paysera (në tekstin e mëtejmë - Të dhëna personale).

Cili eshte qellimi i marreveshjes?

Kjo Marrëveshje është hartuar për të siguruar përputhjen me legjislacionin e mbrojtjes së të dhënave, ndër të tjera Rregullorja (EU) 2016/679 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit (Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave 2016/679) (në tekstin e mëtejmë DAR). Franshiz dhënësi u jep vendeve të tjera që së bashku me franshiz marrësin do të përdorin sistemin Paysera dhe qasje në të dhënat personale të ruajtura në sistemin Paysera, për të përdorur sistemin e Paysera dhe shërbimet e saj. Të Dhënat Personale janë në dispozicion të Franshiz marrëst dhe Palëve të tjera në baza të rregullta për të siguruar ofrimin e duhur të shërbimeve Paysera dhe përmbushjen e duhur të detyrimeve të Palëve sipas marrëveshjeve të ndërsjella në lidhje me përdorimin e sistemit Paysera dhe ofrimin e shërbimeve Paysera. Si rezultat, Franshiz marrësi dhe palët e tjera kanë pranuar se janë Kontraktorë të Përbashkët të të Dhënave siç përshkruhet në Nenin 26 të FMA, pasi Franshiz dhënësi dhe Palët e tjera së bashku përcaktojnë qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të Dhënave Personale.

Pse kontrolluesit e përbashkët përpunojnë të dhënat personale?

Cfare te drejtash klane subjektet e te dhenave ne kuader te kesaj marreveshje?

Për shkak se BDAR dhe ligjet e saj përkatëse të brendshme sigurojnë të drejta të caktuara për Subjektet e të Dhënave, Franshiz marrësi dhe Palët e tjera kanë rënë dakord të zbatojnë këto procedura për t'i mundësuar subjekteve të të dhënave të ushtrojnë të drejtat e tyre:
1. Franshiz dhënësi duhet t'i sigurojë subjektit të të dhënave një kopje të të dhënave personale të tij të ruajtura në sistemin Paysera, siç kërkohet me nenin 15 të BDAR. (E drejta e qasjes në të dhëna)
2. Subjekti i të dhënave mund të kërkojë korrigjimin e të dhënave të pasakta personale të mbajtura nga kontrolluesi i të dhënave siç kërkohet me nenin. (E drejta për të kërkuar korrigjim). Të dhënat duhet të korrigjohen nga franchisor.
3. Subjekti i të dhënave mund të kërkojë fshirjen e të dhënave të mbajtura nga kontrolluesi i të dhënave sipas nenit. (E drejta për të fshirë të dhënat) Franshiz dhënësi duhet të fshijë të dhënat (përveç të dhënave që duhet të ruhen sipas ligjit të zbatueshëm në vende të tjera) dhe të informojë të gjitha palët e tjera për të.
4. Franshiz dhënësi duhet të shqyrtojë kërkesat për të kufizuar përpunimin e të dhënave në pajtim me nenin. (E drejta për të kufizuar roamingun e të dhënave) dhe, nëse një kërkesë e tillë është plotësuar, informoni palët e tjera. Në rastin e një kërkese që lidhet me procedurat sipas Marrëveshjes për Menaxhimin e të Dhënave të kryera nga Palët e tjera vetëm ose nga të dhënat e ruajtura vetëm nga Palët e tjera, kërkesa përkatëse do të drejtohet drejtpërdrejt te Palët e tjera.
5. Franshiz dhënësi duhet të shqyrtojë të gjitha kërkesat për transferimin e të dhënave në bazë të Art. (E drejta për transportueshmëri të të dhënave). Në rastin e një kërkese që lidhet vetëm me procedurat e kryera nga Palët e tjera ose të dhënat e mbajtura vetëm nga Palët e tjera, kërkesa përkatëse do të drejtohet drejtpërdrejt te Palët e tjera.
Franshiz marrësi sipas kësaj Marrëveshjeje vepron si një ndërmjetës midis kontrolluesve të përbashkët dhe subjekteve të të dhënave, por Subjekti i të Dhënave mund të ushtrojë të drejtat e tij në lidhje me secilin nga kontrollorët, siç përshkruhet në nenin 26 të BDAR. P. 3 .
| Franshiz dhënësi dhe vende të tjera ofrojnë subjektin e të dhënave me informacionin e kërkuar nga nenet 13 dhe 14 të MTL, me njoftimin në faqet e tyre.

Sa gjate kontrolluesit e bashkuar ruajne te dhenat e juaja personale?

Të dhënat personale të ish-përdoruesve të shërbimeve Paysera do të fshihen ose anonimizohen nga palët e tjera brenda:
1. periudha e përcaktuar nga BE ose ligji shtetëror të cilit palët e tjera i nënshtrohen ose (dhe)
2. periudha e përcaktuar në marrëveshje me subjektet e të dhënave ose (dhe)
3. periudha e përcaktuar në rregullat e brendshme të Palëve në lidhje me përpunimin e të dhënave.

Sipas cilit ligje të vendit është ndërmarrë përpunimi i përbashkët i të dhënave?

Kjo Marrëveshje drejtohet nga ligji i Mbretërisë së Bashkuar dhe i nënshtrohet juridiksionit ekskluziv të gjykatave të Mbretërisë së Bashkuar.

Ju lutemi vini re se kjo Marrëveshje mund të ndryshohet ose plotësohet pa ndonjë njoftim paraprak për subjektet e të dhënave. Prandaj, ju inkurajojmë me forcë që të vizitoni rregullisht këtë faqe në mënyrë që të vazhdoni me ndryshimet e mundshme.

Informacioni i kërkuar sipas nenit 13 të GDPR - së

(A) Kontrolluesi i përbashkët për të dhënat e dhëna nga ju është Paysera Ltd dhe çdo palë tjetër e Marrëveshjes së Kontrolluesit të Përbashkët.
(B) Partneri ka një Zyrtar të emëruar për Mbrojtjen e të Dhënave (DPO). DPO mund të kontaktohet direkt përmes adresës së emailit [email protected] dhe (ose) me anë të një letre drejtuar Rruga Rr. Perandori Justinian, Nr 132, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës.
(C) Të dhënat tuaja do të përpunohen me qëllim të ruajtjes dhe servisimit të sistemit Paysera dhe garantimit të ofrimit të shërbimeve Paysera në një mënyrë efikase. Informacione shtesë mund të gjenden në politikën e privatësisë së Paysera. Nëse lidhni një kontratë me Palën tjetër, Kompania do të përpunojë të dhënat tuaja ndërsa ofron shërbime për Palën tjetër. Të dhënat tuaja do të jenë të arritshme për Palën tjetër që ofron shërbime Paysera për ju. Informacioni juaj gjithashtu do të jetë i disponueshëm për të gjitha palët e tjera për t'i lejuar ata të ofrojnë shërbime më të mira brenda sistemit Paysera. Baza ligjore për përpunimin është marrëveshja juaj e shërbimit me Palën tjetër(D) Përpunimi i të dhënave tuaja do të bëhet në zyrat e Kompanisë dhe çdo Pale tjetër me të cilën nënshkruani një marrëveshje shërbimi.
(E) Kompania mund të transferojë të dhënat tuaja personale në organizata të tjera brenda rrjetit Paysera. Këto transferime zakonisht kërkohen me qëllim të ofrimit të shërbimeve Paysera për ju. Natyra dhe qëllimi i saktë i këtyre transferimeve do të shënohen në uebfaqen.
(F) Të dhënat tuaja mund të transferohen në një vend të tretë ose një organizatë ndërkombëtare me ekzistencën e një vendimi të përshtatshmërisë nga Agjencioni i Mbrojtjes të dhënave. Në rast të transferimeve të përmendura, masat mbrojtëse të përshtatshme ose të përshtatshme që do të ndërmerren do të shënohen në uebfaqe.

Ky informacion kërkohet në bazë të nenit 14 të GDPR për të gjitha organizatat nga të cilat Franchiser dhe palët e tjera kanë marrë të dhëna personale dhe nuk janë marrë direkt nga subjekti i të dhënave.

QELLIMI I KOLEKSIONIT TE TE DHENAVEE: Identifikimi i klientit, ofrimi i shërbimeve të pagesave (hapja e llogarisë, transferimet e fondeve, mbledhja e pagesave, vlerësimi i vlerësimit të kredisë, administrimi i rrezikut të kredisë, etj.), Ose zbatimi i detyrimeve të tjera ligjore të ofruesit të shërbimit të pagesës.Për këtë qëllim, të dhënat e mëposhtme personale mund të përpunohen: emri, mbiemri, numri i identifikimit personal, adresa, data e lindjes, të dhënat nga një dokument identiteti dhe një kopje e dokumentit, fotografia, regjistrimi i drejtpërdrejtë i videos (regjistrimi i drejtpërdrejtë i videos), shtetësinë, adresën e postës elektronike, numrin e telefonit, numrin e llogarisë së pagesës, adresën IP, veprimtarinë aktuale, funksionin aktual publik, të dhënat e tjera të kërkuara nga ligjet për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit.
Ofruesit e të dhënave: Kredi dhe institucione të tjera financiare dhe degët e tyre, regjistrat zyrtarë dhe bazat e të dhënave për kontrollimin e të dhënave të dokumenteve personale (bazat e të dhënave të dokumenteve të skaduara dhe bazat e të dhënave të tjera ndërkombëtare), regjistrat e kontrollit të autorizimeve (regjistrat e autoritetit të noterizuar dhe bazat e të dhënave të tjera), regjistrat e të paaftë dhe personat me aftësi të kufizuara, regjistrat e popullsisë, kompanitë e konsoliduar dosjet e debitorit, ndërmarrjet që mbajnë regjistrat e sanksioneve ndërkombëtare, persona të tjerë. Lista e plotë e subjekteve do të publikohet me Politikën e Privatësisë së Franchiser dhe palëve të tjera
QELLIMI I KOLEKSIONIT TE TE DHENAVE: Menaxhimi i borxheve.
Për këtë qëllim, të dhënat e mëposhtme personale mund të përpunohen: emri, mbiemri, numri i identifikimit personal, adresa, data e lindjes, të dhënat nga një dokument identiteti, adresa e postës elektronike, numri i telefonit, numri i llogarisë së pagesës, adresa IP, deklaratat e llogarisë së pagesës. < br> Ofruesit e të dhënave: Institucionet e parave elektronike të kreditit, financiare, pagese dhe (ose) elektronike, regjistrat e popullsisë, ndërmarrjet që përpunojnë dosjet e konsoliduara të debitorit, persona të tjerë. Lista e plotë e subjekteve do të botohet me politikën e intimitetit të Franchiser dhe palëve të tjera.