Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2021.03

Siuntų pristatymo paslaugos sutartis

1. Sąvokos

1.1. Bendroji sutartis – Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis, kurios sąlygos taikomos Pardavėjui.

1.2. E. parduotuvė – Pardavėjo internetinė svetainė, kurioje Pardavėjas parduoda prekes ir kurią Pardavėjas nurodė Kliento pažinimo anketoje.

1.3. Gavėjas – Pardavėjo parduodamų prekių ar paslaugų gavėjas; Pirkėjas, kurį Pardavėjas (Siuntėjas), pasinaudodamas Siuntų pristatymo paslauga, nurodo Siuntos Gavėju.

1.4. Nekompensuojamų daiktų sąrašas – Vežėjo individualiai patvirtintas sąrašas daiktų, kuriuos Vežėjas pripažįsta netinkamais siųsti naudojantis jo paslaugomis ir nesiima jokių papildomų veiksmų tokių daiktų apsaugojimui, todėl Siuntėjas, siųsdamas tokius daiktus, prisiima visišką šių daiktų sugadinimo riziką.

1.5. Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas, padėklas ir pan.) tinkamai supakuotų ir paženklintų daiktų.

1.6. Siunta – vieno Siuntėjo vienam Gavėjui siunčiama siuntos pakuotė; Siuntėjo Paysera sistemoje užregistruota išsiųsti Siunta, kuri, priklausomai nuo Siuntėjo pasirinkto pristatymo būdo, pristatoma ant Siuntos nurodytu Gavėjo adresu įteikiant Siuntą Gavėjui asmeniškai pasirašytinai, į pašto skyrių arba į siuntų išdavimo vietą arba į Siuntų savitarnos terminalą.

1.7. Siuntėjas – Paysera sistemos klientas; Pardavėjas, kuris Paysera sistemoje turi patvirtintą Projektą ir yra užsisakęs Siuntų pristatymo paslaugą, kuria naudojasi tik komerciniais tikslais.

1.8. Siuntos dokumentas (manifestas) – Paysera arba Vežėjo išrašytas važtaraštis, lydraštis, manifestas ar kitas elektroninis dokumentas, pagal kurį Siunta perduodama ir priimama Vežėjo ir, kurio pagrindu, vykdomas Siuntos gabenimas.

1.9. Siuntų savitarnos terminalas arba Paštomatas – bet kuris siuntų savitarnos terminalas, kuriame galima atsiimti Siuntas.

1.10. Siuntų pristatymo paslauga – šios Sutarties pagrindu Siuntėjui teikiama siuntų ekspedijavimo paslauga, kurios pagrindu Paysera, veikdama kaip ekspeditorius ir pasitelkdama Vežėją, suteikia galimybę Siuntėjui Paysera sistemoje užsisakyti pasirinkto Vežėjo siuntų pristatymo paslaugas.

1.11. Sistema – Paysera programinis sprendimas, naudojamas Paysera paslaugų teikimui.

1.12. Sutartis – sutartis tarp Siuntėjo ir Paysera dėl Siuntų pristatymo paslaugos teikimo.

1.13. Vežėjas – Siuntėjo Paysera sistemoje Siuntos gabenimui pasirinkta pristatymo tarnyba, kuri faktiškai vykdo Siuntų gabenimą jas paimant iš Siuntėjo ir pristatant Gavėjui.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Siuntų pristatymo paslauga suteikia galimybę Siuntėjui Paysera sistemoje užsakyti Siuntos pristatymą pasirinktu būdu per pasirinktą Vežėją. Paysera, šios Sutarties pagrindu veikdama kaip ekspeditorius, įsipareigoja Vežėjui tinkamai perduoti informaciją apie Siuntėjo užsakytą Siuntos pristatymą ir užsakyti šios paslaugos vykdymą.

2.2. Šia Sutartimi Siuntėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog Paysera, teikdama Siuntų pristatymo paslaugą, veikia kaip ekspeditorius ir bendradarbiauja su Vežėjais, o faktinį Siuntos vežimą, t. y. paėmimą iš Siuntėjo, paskirstymą, vežimą bei perdavimą Gavėjui, vykdo Siuntėjo pasirinktas Vežėjas pagal savo paslaugų teikimo sąlygas.

2.3. Siuntų pristatymo paslauga gali būti teikiama tik Paysera sistemos klientams, kurie yra užsisakę Siuntų pristatymo paslaugą. Siuntėjas įsipareigoja šia paslauga naudotis tik komerciniais tikslais ir nenaudoti jos asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti.

2.4. Kiekvieną kartą naudodamasis Siuntų pristatymo paslauga Siuntėjas privalo vadovautis šia Sutartimi bei pasirinkto Vežėjo Siuntų pakavimo / vežimo taisyklėmis ir kitais dokumentais, kurių nuorodos pateikiamos Paysera puslapyje.

3. Siuntų pristatymo paslaugos užsakymas ir techninė integracija

3.1. Siuntėjas, siekiantis naudotis Siuntų pristatymo paslauga, užsisako šią paslaugą Paysera sistemoje ir sudaro su Paysera Siuntų pristatymo paslaugos sutartį elektroniniu būdu, susipažinęs su šios Sutarties sąlygomis ir elektroniniu būdu išreiškęs savo sutikimą jų laikytis.

3.2. Pardavėjui, siekiant naudotis Siuntų pristatymo paslauga, gali reikėti atlikti techninę integraciją arba įdiegti programinę įrangą pagal Paysera pateikiamas instrukcijas. Visi Paysera Siuntų pristatymo paslaugos naudojimo būdai, jų aprašymai ir instrukcijos pateikiami čia.

3.3. Siuntėjas supranta ir sutinka, kad neteisingai atlikta techninė integracija gali sukelti papildomų Sistemos apkrovimų, kurie yra nepriimtini, todėl turi garantuoti, kad techninė integracija bus vykdoma griežtai pagal instrukcijas.

3.4. Paysera gali nevaržomai keisti techninį Siuntų pristatymo paslaugos integravimo sprendimą bet kuriuo metu. Apie bet kokius tokio tipo pakeitimus, kurie reikalauja korekcijų Pardavėjo programinėje įrangoje, turi būti pranešta mažiausiai prieš 60 dienų. Siuntėjas supranta, kad Paysera pakeitus integravimo instrukcijas ir informavus apie tai Siuntėją, Siuntėjas vėliausiai per 90 dienų nuo informavimo dienos turi atlikti reikalingus techninės integracijos pakeitimus savo pusėje. Būtini pakeitimai Siuntėjo pusėje atliekami Siuntėjo lėšomis.

4. Siuntos pristatymo užsakymo pateikimas, redagavimas ir atšaukimas

4.1. Siuntėjas Paysera sistemoje pasirenka Vežėją ir priklausomai nuo Vežėjo teikiamų paslaugų pobūdžio galimą Siuntos pristatymo būdą.

4.2. Siuntėjas Paysera sistemoje Siuntą registruoja savarankiškai ir visiškai atsako už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą.

4.3. Siuntėjas, pildydamas Siuntos pristatymo užsakymo formą Paysera sistemoje, privalo nurodyti visus rekvizitus, kuriuos reikalaujama pateikti pildant Siuntos pristatymo užsakymo formą. Siuntėjui nepateikus visos reikalaujamos informacijos, Paysera turi teisę atsisakyti patvirtinti tokį Siuntos pristatymo užsakymą.

4.4. Siuntėjas, pildydamas Siuntos pristatymo užsakymo formą Paysera sistemoje, įsipareigoja tinkamai pasirinkti Siuntos išmatavimus ir svorį.

4.5. Siuntėjas iki momento, kuomet yra patvirtinamas Siuntos pristatymo užsakymas Paysera sistemoje, kaip nurodoma Sutarties 4.6 punkte, turi teisę be jokių papildomų mokesčių koreguoti Siuntos pristatymo užsakymo metu pateikiamą informaciją, keisti Vežėją, pristatymo būdą ar Siuntos išmatavimus ir svorį arba atšaukti Siuntos pristatymo užsakymą.

4.6. Siuntos pristatymo užsakymas yra baigtas ir negali būti atšauktas nuo momento, kuomet Siuntėjas Paysera sistemoje patvirtina Siuntos pristatymo užsakymą ir yra sugeneruojamas Siuntos pristatymo dokumentas ir (ar) iškviečiamas Vežėjo kurjeris.

4.7. Jei Siuntėjas nori pakeisti sąlygas ar atsisakyti Siuntų pristatymo paslaugos, kai Siuntos pristatymo užsakymas jau yra patvirtintas Paysera sistemoje, kaip nurodoma Sutarties 4.6 punkte, ar tokia paslauga gali būti suteikiama Siuntėjui priklausys nuo pasirinkto Vežėjo paslaugų teikimo sąlygų bei gali būti apmokestinama papildomai. Dėl šių veiksmų atlikimo Siuntėjas kreipiasi į Paysera klientų aptarnavimo centrą.

4.8. Paysera sistemoje pagal Siuntėjo pateiktus duomenis ir nurodytus Siuntos parametrus yra suformuojamas specialus Siuntos lipdukas, kurį Siuntėjas prieš perduodamas Siuntą Vežėjui, įsipareigoja pritvirtinti prie Siuntos, vadovaudamasis atitinkamo Vežėjo Siuntos pakavimo taisyklėmis.

5. Reikalavimai siuntos turiniui ir pakavimui

5.1. Šia Sutartimi Siuntėjas patvirtina, kad žino, jog kiekvienas Vežėjas turi patvirtinęs individualius draudžiamų siųsti daiktų sąrašus, yra su jais susipažinęs bei įsipareigoja laikytis pasirinkto Vežėjo nustatytų draudžiamų siųsti daiktų reikalavimų.

5.2. Siuntėjas prisiima visišką atsakomybę už siunčiamos Siuntos turinį, jo atitiktį pasirinkto Vežėjo ir teisės aktų reikalavimams ir įsipareigoja atlyginti bet kokias Vežėjo ir (ar) Paysera patirtas išlaidas dėl Siuntos, pažeidžiančios draudžiamų siųsti daiktų reikalavimus, siuntimo.

5.3. Nustačius, kad Siuntos turinyje yra draudžiamų siųsti daiktų, nepriklausomai nuo to ar Vežėjas priėmė tokią Siuntą iš Siuntėjo pristatymui, Siuntos pristatymo kaina Siuntėjui nėra grąžinama.

5.4. Vežėjas viso Siuntos siuntimo metu, nustatęs, kad Siuntoje yra draudžiamų siųsti daiktų, turi teisę be išankstinio Siuntėjo informavimo Siuntėjo sąskaita ir be Siuntėjo teisės reikalauti bet kokių išlaidų ar žalos atlyginimo imtis šių veiksmų:

5.4.1. atsisakyti priimti Siuntą iš Siuntėjo;

5.4.2. atsisakyti toliau vykdyti Siuntos pristatymą;

5.4.3. grąžinti Siuntą Siuntėjui;

5.4.4. saugoti Siuntą, nustatant Siuntėjui terminą Siuntos atsiėmimui;

5.4.5. sunaikinti Siuntą;

5.4.6. kreiptis į atitinkamas valdžios institucijas;

5.4.7. atlikti kitus veiksmus, kurie būtini tam, kad būtų sumažinta (panaikinta) rizika, susijusi su pristatomos Siuntos turiniu.

5.5. Siuntėjas patvirtina, kad žino, jog kiekvienas Vežėjas gali būti patvirtinęs individualius Nekompensuojamų daiktų sąrašus, yra su jais susipažinęs bei įsipareigoja laikytis Vežėjo nustatytų reikalavimų. Gabendamas Siuntas Vežėjas preziumuoja, kad Siuntoje nėra Nekompensuojamų daiktų ir nesiima papildomų priemonių, kad Siunta nebūtų apgadinta. Todėl Siuntėjui siunčiant Nekompensuojamus daiktus, Siuntėjas prisiima šių daiktų sugadinimo riziką ir jokie nuostoliai jam nėra atlyginami.

5.6. Siuntėjas įsipareigoja Vežėjui pristatymui perduoti tik tinkamai supakuotas ir siuntimui paruoštas Siuntas, kurios neviršija Vežėjo nustatytų maksimalių Siuntos gabaritų ir svorio apribojimų, priklausomai nuo pasirinkto Siuntos pristatymo būdo.

5.7. Siuntos pakuotė turi būti pritaikyta siunčiamų daiktų formai, svoriui bei rūšiai ir transportavimo sąlygoms. Kiekviena Siunta turi būti supakuota taip, kad jos turinys nebūtų pažeistas Siuntą transportuojant, kad Siunta nepakenktų Vežėjo darbuotojų sveikatai, Vežėjo įrangai, kitoms Siuntoms.

5.8. Šia Sutartimi Siuntėjas patvirtina, kad žino, jog kiekvienas Vežėjas turi patvirtinęs individualias Siuntų pakavimo taisykles, yra su jomis susipažinęs bei įsipareigoja laikytis Vežėjo nustatytų Siuntų pakavimo reikalavimų.

5.9. Siuntėjas prisiima visišką atsakomybę dėl tinkamos Siuntos Pakuotės ir visų pareigų, susijusių su Siuntos pakavimu ir Vežėjo nustatytų reikalavimų siuntų pakavimui, nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Bet koks Siuntėjo skundas dėl žalos, kurios priežastimi buvo netinkama ir (ar) nepakankama Pakuotė, yra atmetamas kaip nepagrįstas. Siuntėjas taip pat prisiima visišką atsakomybę, jei bet kuriuo siuntų pristatymo paslaugos teikimo metu dėl Siuntėjo Siuntos yra padaroma žala kitai Siuntai ir įsipareigoja atlyginti žalą, padarytą Vežėjui, jo turtui ar kitų siuntų siuntėjams ir (ar) jų turtui.

5.10. Siuntėjas prieš perduodamas Siuntą Vežėjui ant Siuntos privalo užklijuoti Paysera sistemoje sugeneruotą Siuntos lipduką, kuris turi būti tinkamai pritvirtintas, įskaitomas, nesugadintas, neuždengtas pakavimo priemonėmis.

5.11. Vežėjas turi teisę nepriimti iš Siuntėjo Siuntos, kuri yra netinkamai supakuota ar nepaženklinta Siuntos lipduku. Jei Siuntos pakavimo trūkumai Vežėjo pastebimi po Siuntos priėmimo, Vežėjas turi teisę grąžinti Siuntą Siuntėjui. Šiais atvejais Siuntėjui pristatymo išlaidos nėra grąžinamos.

5.12. Vežėjui bet kuriuo Siuntos pristatymo metu nustačius, kad Siuntėjas pateikė klaidingus Siuntos matmenis, svorį ir tūrinį svorį ar pan., Vežėjo nuožiūra yra perskaičiuojama Siuntos pristatymo kaina pagal Vežėjo faktiškai nustatytą svorį arba tūrį imant didesnįjį iš jų arba Siunta grąžinama Siuntėjui. Siuntėjas privalo padengti apskaičiuotą Siuntos pristatymo kainos skirtumą, kaip nurodoma Sutarties 7.3 punkte, arba Siuntos grąžinimo mokestį.

6. Siuntos pristatymo eiga

6.1. Siuntos paėmimas:

6.1.1. Paysera sistemoje patvirtinus Siuntėjo Siuntos pristatymo užsakymą, kaip nurodoma Sutarties 4.6 punkte, Siunta laikoma perduota vykdymui pasirinktam Vežėjui.

6.1.2. Siuntų paėmimo iš Siuntėjo terminai priklauso nuo Siuntėjo pasirinkto Vežėjo paslaugų teikimo sąlygų ir yra pateikiami čia.

6.1.3. Vežėjas turi teisę Sutarties 7.1.2 punkte nurodytą terminą nukelti vienai darbo dienai apie tai iš anksto neinformavęs Siuntėjo.

6.1.4. Jei Vežėjas neatvyksta paimti Siuntos iš Siuntėjo Sutartyje nustatytais terminais, Siuntėjas dėl tokių aplinkybių išsiaiškinimo turi kreiptis į Paysera klientų aptarnavimo centrą.

6.1.5. Vežėjas Sutarties 6.1.2 punkte nurodytais terminais Siuntas paima iš Siuntėjo vietos, nurodytos Siuntos pristatymo užsakyme. Siuntėjas įsipareigoja iki atvykstant Vežėjui tinkamai supakuoti siuntas, paruošti siuntimui, bei būti paruošęs pristatymui reikalingus dokumentus. Vežėjas, atvykęs pas Siuntėją Siuntos paėmimui, neturi užtrukti ilgiau nei 15 minučių dėl Siuntėjo kaltės.

6.1.6. Jei Vežėjui atvykus pas Siuntėją paimti Siuntos, Siuntėjas nesudaro galimybių Vežėjui to padaryti arba Vežėjas yra priverstas laukti ilgiau nei 15 minučių dėl Siuntėjo kaltės, Vežėjas turi teisę atsisakyti priimti Siuntą iš Siuntėjo arba Siuntėjas gali būti apmokestinamas papildomai. Esant minėtoms aplinkybėms ir Vežėjui atsisakius priimti Siuntą iš Siuntėjo, Siuntos pristatymo išlaidos Siuntėjui negrąžinamos.

6.1.7. Siuntėjas Vežėjui priimant Siuntą pateikia pasirašyti Siuntos dokumentus, kurių vienas lieka Siuntėjui ir vienas Vežėjui. Priimdamas siuntą, Vežėjas turi teisę pareikalauti įrašyti į Siuntimo dokumentus pastabas apie ženklinimą ir numeraciją, Siuntos pakuotės būklę, vežimo sąlygas ir kitus reikšmingus duomenis. Jeigu Siuntėjas nesutinka su pastabomis ir atsisako po jomis pasirašyti, Vežėjas turi teisę atsisakyti priimti Siuntą, tokiu atveju Siuntėjui Siuntos pristatymo kaina negrąžinama. Siuntėjas įsipareigoja Paysera pareikalavus pateikti Siuntos dokumentus, patvirtinančius Siuntos paėmimą.

6.2. Siuntos vežimas, sekimas ir pristatymas:

6.2.1. Siuntėjas yra informuotas ir sutinka, kad Siuntos vežimas yra vykdomas pagal pasirinkto Vežėjo siuntų vežimo taisykles. Siuntėjas įsipareigoja laikytis visų siuntėjui (klientui) nustatytų pareigų pasirinkto Vežėjo siuntų vežimo taisyklėmis.

6.2.2. Siuntėjas sutinka, kad Siuntą gali netrukdomai tikrinti kompetentingos valdžios institucijos. Todėl Siuntėjas sutinka ir neprieštarauja bei įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų Paysera ir (arba) Vežėjui, tame tarpe ir piniginių reikalavimų, jeigu kompetentingos valdžios institucijos, tarnybos ar kitos įstaigos atidarys ir (arba) patikrins bet kurią Siuntą.

6.2.3. Siuntų pristatymo terminai priklauso nuo Siuntėjo pasirinkto Vežėjo ir Siuntos pristatymo būdo ir yra pateikiami čia, pasirinkus atitinkamą Vežėją. Nustatyti Siuntų pristatymo terminai gali būti pratęsti iki 3 (trijų) darbo dienų apie tai atskirai neinformuojant Siuntėjo ir (ar) Gavėjo.

6.2.4. Dėl visų klausimų, susijusių su Siuntos pristatymo Gavėjui eiga, Siuntėjas kreipiasi į Vežėją tiesiogiai Vežėjo nurodytais kontaktais.

6.2.5. Priimdamas Siuntą, Gavėjas privalo kartu su Vežėju patikrinti Siuntos būklę. Jeigu Siuntos pakuotė apgadinta, Siuntos priėmimo metu privaloma tai pažymėti Siuntos pristatymo dokumente, o atsiėmimo Paštomate atveju dar esant prie Paštomato nedelsiant nufotografuoti Siuntą ir susisiekti su Paysera ir (ar) Vežėju. To nepadarius, laikoma, jog Siunta Gavėjui pristatyta tvarkinga ir Gavėjas pretenzijų neturi. Gavėjui pasirašius ant bet kurio iš važtaraščių ar kito Siuntos dokumento Siunta laikoma perduota, nors kiti važtaraščiai dėl tos pačios Siuntos ir nebūtų Gavėjo pasirašyti.

6.2.6. Jei Vežėjui Siuntos pristatyti Gavėjui pirmą kartą nepavyko dėl ne nuo Vežėjo priklausančių aplinkybių, Vežėjas gali papildomai dar vieną kartą vykdyti Siuntos pristatymą Gavėjui. Užsakant kai kurias paslaugas, pakartotinis Siuntos pristatymas gali kainuoti papildomai. Jeigu Siuntos pristatymas nepavyksta, Siunta grąžinama Siuntėjui, o Siuntos pristatymo mokestis nėra grąžinamas.

7. Kaina ir atsiskaitymo tvarka

7.1. Siuntos pristatymo kaina priklauso nuo Siuntėjo pasirinkto Vežėjo ir paslaugos rūšies bei yra atvaizduojama Paysera sistemoje prieš Siuntėjui patvirtinant Siuntos pristatymo užsakymą. Atitinkama suma yra rezervuojama Siuntėjo Paysera sąskaitoje iki sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

7.2. Siuntėjas patvirtina, kad jam yra žinoma, jog paslaugų kaina, nurodyta Sutarties 7.1 punkte, gali skirtis nuo paslaugų kainos, nurodytos Siuntėjui išrašomoje sąskaitoje faktūroje, dėl jos perskaičiavimo Sutarties 5.12 punkto taikymo atveju, taip pat remiantis Paysera tinklapyje pateiktomis Priemokų kainomis arba Vežėjo pateiktais skaičiavimais (sąskaita, kurią Paysera gauna iš Vežėjo po Siuntos pristatymo). Tiksli paslaugų kaina Siuntėjui pateikiama Paysera išrašomoje sąskaitoje faktūroje už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas.

7.3. Siuntėjas taip pat įsipareigoja sumokėti visas papildomas išlaidas, kurias patyrė Paysera, dėl šioje Sutartyje ar Vežėjo taisyklėse nurodytų aplinkybių, įskaitant bet neapsiribojant mokesčius, kuriuos Vežėjas ar valstybinės valdžios institucijos gali paskaičiuoti ir pritaikyti Paysera Siuntos pristatymo metu pagal savo įkainius (paskaičiavimus), ir kurios nebuvo įskaičiuotos į Siuntos pristatymo kainą Siuntos pristatymo ar papildomų paslaugų užsakymo metu.

7.4. Sąskaita faktūra už praėjusį kalendorinį mėnesį Siuntėjui suteiktas Siuntų pristatymo paslaugas, įskaitant visus papildomus mokesčius ar paslaugų kainos perskaičiavimus, yra pateikiama Siuntėjo Paysera paskyroje iki einamojo mėnesio 15 dienos. Paysera, vadovaudamasi sąskaitoje faktūroje nurodyta Siuntėjui suteiktų paslaugų kaina, atitinkamą sumą automatiškai nuskaičiuoja nuo bet kurios Siuntėjo Paysera sąskaitos. Jei Siuntėjo Paysera sąskaitos likutis yra nepakankamas sąskaitos faktūros apmokėjimui, Siuntėjas įsipareigoja Paysera sąskaitą papildyti reikiama suma sąskaitos faktūros apmokėjimui ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų.

7.5. Siuntėjas, laiku nesumokėjęs Paysera atlygio už suteiktas paslaugas, Paysera pareikalavus privalo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti Paysera 0,05 proc. dydžio delspinigius.

8. Šalių atsakomybė

8.1. Paysera atsako tik dėl tokių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, kuriuos Paysera įgyvendina asmeniškai ir kurių vykdymas priklauso nuo Paysera valios. Paysera įsipareigoja atlyginti tik tiesioginę materialinę žalą. Siuntėjo patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą, neatlyginami.

8.2. Siuntėjas yra informuotas ir sutinka, kad Siuntos paėmimas, skirstymas, gabenimas ir įteikimas Gavėjui yra vykdomas per Siuntėjo pasirinktą Vežėją ir šių paslaugų teikimas vyksta pagal Vežėjo paslaugų teikimo taisykles, kurios yra privalomos Siuntėjui. Siuntėjas įsipareigoja pretenzijas ir reikalavimus dėl Vežėjo teikiamų paslaugų, grindžiamas Vežėjo paslaugų teikimo taisyklėmis, savo pastangomis ir lėšomis rengti ir adresuoti Vežėjui.

8.3. Paysera įsipareigoja bendradarbiauti su Siuntėju, persiųsdama Siuntėjo parengtas pretenzijas, nurodytas 8.2 punkte, Vežėjui bei iš Vežėjo gaunamus atsakymus dėl pretenzijų nagrinėjimo eigos, jei nėra praleisti Sutarties 9.2 ir 9.3 punktuose nurodyti terminai. Siuntėjas yra informuotas ir sutinka, kad Paysera savo jėgomis ir lėšomis nesiims jokių papildomų, šiame punkte aiškiai neįvardintų, Siuntėjo interesų gynimo veiksmų.

8.4. Vežėjui patenkinus Siuntėjo pretenziją, Paysera įsipareigoja Vežėjo atlygintą sumą pervesti į Siuntėjo Paysera sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo tokios sumos gavimo iš Vežėjo.

8.5. Visais atvejais Paysera ir (ar) Vežėjas yra atsakingi tik už Siuntėjo patirtą žalą bei neatsako už bet kokius nuostolius, kuriuos gali patirti trečiosios šalys. Paysera taip pat jokiais klausimais nekontaktuoja ir nepriima pretenzijų iš Gavėjo, todėl visos pretenzijos turi būti pateikiamos Siuntėjo vardu.

8.6. Siuntėjas turi teisę Vežėjui pareikšti reikalavimą tik dėl Vežėjo suteiktų paslaugų ir tik šiais atvejais:

8.6.1. dingus Siuntai;

8.6.2. apgadinus Siuntą ar kitaip jai pakenkus (tokie trūkumai turi būti nustatyti ir užfiksuojami priimant Siuntą, kaip nurodoma Sutarties 6.2.5 punkte; Vežėjas neprisiima jokių įsipareigojimų dėl Siuntos ar jos dalies sugadinimo, jei Siuntos priėmimo metu Siuntos dokumentuose apie tai nebuvo įrašyta).

8.7. Šia Sutartimi ribojama Siuntėjo teisė kreiptis dėl žalos atlyginimo, esant šioms aplinkybėms:

8.7.1. prarasti ar sugadinti Draudžiami siųsti daiktai;

8.7.2. sugadinti Nekompensuojami daiktai;

8.7.3. Siuntos neįmanoma pristatyti dėl Gavėjo kaltės;

8.7.4. žala atsirado dėl Siuntos pristatymo užsakyme Siuntėjo nurodytų netikslių, klaidingų, nepakankamų duomenų;

8.7.5. žala padaryta, nes Siuntėjas pažeidė Sutartyje ir (ar) pasirinkto Vežėjo taisyklėse numatytus reikalavimus dėl Siuntos pakuotės, ženklinimo ar turinio;

8.7.6. žala atsirado dėl natūralių siunčiamų daiktų (prekių) savybių, dėl kurių jie buvo visiškai ar iš dalies prarasti ar sugadinti: sudužę, surūdiję, nubyrėję, sulūžę, sušalę, perkaitę;

8.7.7. Siuntos įteikimo metu Siuntos dokumentuose Gavėjas neįrašė pastabų apie įpakavimo pažeidimus ar Siuntos sugadinimą, Gavėjas priėmė siuntą ir (arba) pasirašė, kad ją gavo (nuo Siuntos priėmimo momento visa Siuntoje esančių daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Gavėjui);

8.7.8. Siuntos atsiėmimo iš Siuntų savitarnos terminalo (paštomato) metu Gavėjas nenufotografavo Siuntos ir nesusisiekė su Paysera ar Vežėju dėl nustatytų Siuntos trūkumų;

8.7.9. Siuntėjas Sutarties 9.1–9.3 punktuose nustatytais terminais nepateikė raštiškos pretenzijos;

8.7.10. valstybinės institucijos konfiskavo ar sulaikė Siuntėjo Siuntą;

8.7.11. Siunta dingo, buvo apgadinta dėl Siuntėjo kaltės (įskaitant aplaidumą) ar Siuntos turinio;

8.7.12. kitais atvejais, kai Siunta buvo prarasta arba sugadinta dėl Siuntėjo kaltės.

8.8. Siuntėjas turi teisę iš Vežėjo reikalauti tik tiesioginės materialinės žalos atlyginimo. Siuntėjo patirti netiesioginiai nuostoliai, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą, neatlyginami. Vežėjo atsakomybė gali būti ribojama teisės aktų nustatyta tvarka.

8.9. Siuntėjas įsipareigoja atlyginti visas Paysera patirtas išlaidas ir (ar) žalą pagal jai Vežėjo, valdžios institucijų ar trečiųjų asmenų pareikštus reikalavimus, įskaitant bet neapsiribojant išrašytas sąskaitas, dėl Siuntėjo veiksmų ar neveikimo naudojantis Siuntų pristatymo paslauga.

8.10. Siuntėjas atsako už Siuntos turinį, tinkamą Siuntos ir Siuntos dokumentų paruošimą, tinkamą Siuntos supakavimą bei teisingą ženklinimą, tyčia ar dėl neatsargumo perduotą pristatymui Siuntą su Draudžiamais siųsti daiktais ir kitų Sutarties ir pasirinkto Vežėjo taisyklių nuostatų laikymąsi. Siuntėjas atlygina Paysera ir tretiesiems asmenims dėl šių reikalavimų nesilaikymo patirtą žalą bei papildomas išlaidas (teismo, sandėliavimo, sunaikinimo ir kitas išlaidas), nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje jos atsirado.

8.11. Siuntėjas prisiima Nekompensuojamų daiktų sugadinimo riziką.

9. Pretenzijų pateikimas ir ginčų nagrinėjimas

9.1. Siuntėjas bet kokias pretenzijas, susijusias su Paysera paslaugų teikimu, kaip nurodoma Sutarties 8.1 punkte, turi pateikti raštu Paysera ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundžiamų aplinkybių atsiradimo dienos.

9.2. Siuntėjas pretenzijas dėl Vežėjo teikiamų paslaugų, kaip nurodyta Sutarties 8.2 punkte, turi pateikti Vežėjui jo nustatytais pretenzijų teikimo terminais, nurodytais Paysera puslapyje, užpildydamas elektroninę pretenzijos formą.

9.3. Kadangi Siuntėjo pretenzijos Vežėjui yra teikiamos tarpininkaujant Paysera, kaip nurodyta Sutarties 8.3 punkte, Siuntėjas turi įvertinti, kad Paysera Siuntėjo pretenziją, gautą darbo dienomis, darbo valandomis, Vežėjui įsipareigoja persiųsti per 1 (vieną) darbo dieną nuo pretenzijos gavimo dienos (pretenzijos, gautos ne darbo valandomis ar ne darbo dienomis, laikomos gautomis artimiausią darbo dieną po pretenzijos gavimo). Atsižvelgdamas į tai, Siuntėjas prisiima visišką atsakomybę dėl pretenzijos pateikimo laiku Paysera, kad atsižvelgiant į šiame punkte nustatytus pretenzijos persiuntimo terminus, nebūtų praleistas pretenzijos Vežėjui pateikimo terminas, nurodytas Sutarties 9.2 punkte.

9.4. Jei per Sutarties 9.1–9.3 punktuose nurodytus terminus pretenzija nepateikiama, laikoma, kad visos pareigos ir paslaugos pagal šią Sutartį Paysera ir (ar) Vežėjo buvo įvykdytos ir (ar) suteiktos tinkamai, o Siuntos pristatymo užsakymas buvo įvykdytas visiškai ir kokybiškai ir Siuntėjas atsisako bet kokių pretenzijų teikimo dėl Paslaugų ateityje.

9.5. Pretenzijos, pateiktos po Sutarties 9.1–9.3 punktuose nustatytų terminų, yra paliekamos nenagrinėjamos.

9.6. Visos pretenzijos turi būti siunčiamos elektroninio pašto adresu: [email protected].

10. Asmens duomenų tvarkymas

10.1. Paysera Siuntėjo asmens duomenis ir Siuntėjo perduodamus Gavėjo asmens duomenis tvarko tik šios Sutarties vykdymo tikslais.

10.2. Siuntėjas yra atsakingas už tinkamą Gavėjo informavimą ir jei reikalinga galiojančio sutikimo gavimą dėl jo asmens duomenų perdavimo Paysera ir Vežėjui.

10.3. Paysera tvarkomų asmens duomenų saugumui užtikrinti taiko reikiamas technines ir organizacines duomenų saugumo užtikrinimo priemones.

10.4. Paysera šios Sutarties pagrindu gautus asmens duomenis, jei nėra kito teisėto pagrindo jų tvarkymui, tvarko 10 (dešimt) metų nuo jų gavimo dienos.

11. Sutarties keitimas

11.1. Paysera pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada keisti šios Sutarties nuostatas, paskelbdama puslapyje atnaujintą Sutarties versiją. Pakeista ar atnaujinta Sutarties versija įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

11.2. Siuntėjui taip pat yra žinoma, kad Vežėjas gali vienašališkai bet kuriuo metu keisti taisykles, susijusias su Vežėjo paslaugų teikimu, kurios privalomos Siuntėjui.

11.3. Jeigu Siuntėjas po atitinkamo Sutarties ar Vežėjo paslaugų teikimo taisyklių pakeitimo ir toliau naudojasi Siuntų pristatymo paslauga, laikoma, kad Siuntėjas sutiko su nauja Sutarties ir (ar) Vežėjo taisyklių redakcija ir priėmė pakeitimus. Atsižvelgiant į tai, Siuntėjas įsipareigoja prieš pateikdamas Siuntos pristatymo užsakymą, susipažinti su atnaujinta Sutarties ir (ar) Vežėjo taisyklių versija ir, jei nesutinka su naujomis paslaugų teikimo sąlygomis, neteikti Siuntos pristatymo užsakymo.

11.4. Paysera turi teisę vienašališkai keisti paslaugų, nurodytų Paysera internetinėje svetainėje, kainas, įspėjusi Siuntėją apie įkainių pasikeitimus ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki naujų įkainių įsigaliojimo dienos. Jei Siuntėjas nesutinka su pakeistais paslaugų įkainiais, jis turi teisę Sutarties 12.2 punkte nurodytais terminais vienašališkai nutraukti šią Sutartį. Jei Siuntėjas iki naujų įkainių įsigaliojimo dienos Sutarties nenutraukia, laikoma, kad Siuntėjas sutinka su naujais įkainiais ir jie pradedami taikyti nuo nurodytos įkainių įsigaliojimo dienos. Siekiant išvengti abejonių, galiojanti ir taikoma paslaugų kaina yra ta kaina, kuri skelbiama Paysera interneto svetainėje tuo metu, kai Siuntėjas pateikia Siuntos pristatymo užsakymą.

12. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

12.1. Ši Sutartis įsigalioja Siuntėjui elektroniniu būdu sudarius šią Sutartį su Paysera ir galioja neterminuotai.

12.2. Ši Sutartis gali būti nutraukta vienai iš Šalių kitą Šalį įspėjus raštu prieš 5 darbo dienas.

12.3. Jei Siuntėjas vėluoja atsiskaityti su Paysera pagal šią Sutartį ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, Paysera Sutartį su Siuntėju gali nutraukti įspėjusi apie tai prieš 1 kalendorinę dieną.

12.4. Sutarties nutraukimas nepanaikina Siuntėjo pareigos visiškai atsiskaityti už iki Sutarties nutraukimo momento suteiktas paslaugas.