Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Atjaunināts: 03/2021

Piegādes noteikumi

1. Lietotie termini

1.1. Vispārīgais līgums – Vispārīgais maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums, kura noteikumi tiek piemēroti Sūtītājam.

1.2. Interneta veikals – Tirgotāja Anketā norādītā interneta vietne, kurā Tirgotājs pārdod savas preces.

1.3. Saņēmējs – Tirgotāja (Sūtītāja) pārdoto preču vai pakalpojumu saņēmējs; Pircējs, kuru Tirgotājs (Sūtītājs), izmantojot Piegādes pakalpojumu, norāda kā Sūtījuma Saņēmēju. 

1.4. Nekompensēto priekšmetu saraksts  – Kurjera individuāli apstiprinātu priekšmetu saraksts, kurus Kurjers atzīst par neatbilstošiem sūtīšanai, izmantojot viņu pakalpojumus, un neveic nekādas citas darbības šādu priekšmetu aizsardzībai; tāpēc Sūtītājs, nosūtot šādus priekšmetus, uzņemas pilnu atbildību par šo priekšmetu sabojāšanas risku.

1.5. Sūtījums – viena vienība (aploksne, kaste, rullis, palete utt.) ar pareizi iesaiņotām un marķētām lietām.

1.6. Paka – sūtījums, ko Sūtītājs sūta Saņēmējam; Paka, kas reģistrēta nosūtīšanai Sūtītāja Paysera sistēmā un atkarībā no Sūtītāja izvēlētā nosūtīšanas veida tiek piegādāta uz adresi, kas norādīta uz Pakas, ar parakstītu apstiprinājumu nododot Sūtījumu personīgi Saņēmējam, vai tiek nogādāta uz pasta nodaļu, paku saņemšanas punktu vai Pakomātu.

1.7. Sūtītājs – Paysera sistēmas klients; Tirgotājs, kuram Paysera sistēmā ir apstiprināts Projekts un kurš ir pieteicies Piegādes pakalpojumam un izmanto to tikai komerciāliem mērķiem. 

1.8. Nosūtīšanas dokuments (manifests) – Paysera vai Kurjera izsniegta pavadzīme, pavaddokuments, manifests vai cits elektronisks dokuments, saskaņā ar kuru Paku pieņem un nodod Kurjers un uz kura pamata tiek veikta Pakas piegāde.

1.9. Pašapkalpošanās paku terminālis jeb pakomāts – jebkurš pašapkalpošanās pakomāts, kur pakas var izņemt.

1.10. Piegādes pakalpojums – paku pārsūtīšanas pakalpojums, kas Sūtītājam sniegts saskaņā ar šo Līgumu, uz kura pamata Paysera, darbojoties kā ekspeditors un nodarbinot Kurjeru, ļauj Sūtītājam Paysera sistēmā pasūtīt izvēlētā Kurjera piegādes pakalpojumus. 

1.11. Sistēma – Paysera programmatūras risinājums, kurš tiek izmantots Paysera pakalpojumu sniegšanai.

1.12. Līgums – līgums starp Sūtītāju un Paysera par Piegādes pakalpojumu. 

1.13. Kurjers –  kurjerserviss, kuru Sūtītājs Paysera sistēmā izvēlējies Pakas nosūtīšanai un kas faktiski veic Pakas nosūtīšanu, paņemot to no Sūtītāja un nogādājot Saņēmējam. 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Piegādes pakalpojums ļauj Sūtītājam pasūtīt Pakas piegādi ar izvēlēto veidu caur izvēlēto Kurjeru Paysera sistēmā. Paysera, kas darbojas kā ekspeditors saskaņā ar šo Līgumu, pilnībā nosūta Kurjeram informāciju par Sūtītāja pasūtīto Pakas piegādi un pasūta šī pakalpojuma izpildi.

2.2. Saskaņā ar šo Līgumu Sūtītājs apstiprina, ka zina, ka Paysera, sniedzot Piegādes pakalpojumu, darbojas kā ekspeditors un sadarbojas ar Kurjeriem un ka faktisko Paku sūtīšanu, t.i., sūtījuma saņemšanu no Sūtītāja, izdali, nosūtīšanu un piegādi Saņēmējam, veic Sūtītāja izvēlēts Kurjers saskaņā ar viņu pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

2.3. Piegādes pakalpojumu var sniegt tikai tiem Paysera sistēmas klientiem, kuri tam ir pieteikušies. Sūtītājs šo pakalpojumu drīkst izmantot tikai komerciāliem mērķiem, nevis personiskām, ģimenes vai mājsaimniecības vajadzībām. 

2.4. Katru reizi, izmantojot Piegādes pakalpojumu, Sūtītājam jāievēro šī Līguma noteikumi, kā arī izvēlētā Kurjera Noteikumi par paku iepakošanu/nosūtīšanu un citi dokumenti, uz kuriem saites ir norādītas Paysera vietnē.  

3. Pieteikšanās Piegādes pakalpojumam un tā tehniskā integrācija

3.1. Tirgotājs, kurš vēlas izmantot Piegādes pakalpojumu, piesakās šim pakalpojumam Paysera sistēmā un noslēdz elektronisku Piegādes pakalpojuma līgumu ar Paysera pēc iepazīšanās ar šī Līguma noteikumiem un piekrišanas tos ievērot. 

3.2. Sūtītājam, kurš vēlas izmantot Piegādes pakalpojumu, var nākties veikt tehnisko integrāciju vai instalēt programmatūru saskaņā ar Paysera sniegtajām instrukcijām. Visi Paysera Piegādes pakalpojuma izmantošanas veidi, to apraksti un instrukcijas ir pieejamas šeit

3.3. Sūtītājs saprot un piekrīt, ka nepareiza tehniskā integrācija var izraisīt Sistēmas papildu noslodzi, kas nav pieņemama, tāpēc garantē, ka tehniskā integrācija tiks veikta precīzi pēc norādījumiem.

3.4. Paysera var jebkurā laikā mainīt Piegādes pakalpojuma integrācijas tehnisko risinājumu. Paziņojums par jebkurām šādām izmaiņām, kurām nepieciešami Sūtītāja programmatūras labojumi, jāveic vismaz 60 dienas iepriekš. Sūtītājs saprot, ka pēc tam, kad Paysera maina integrācijas instrukcijas un informē par to Sūtītāju, Sūtītājam jāveic nepieciešamās izmaiņas tehniskajā integrācijā 90 dienu laikā no paziņojuma dienas. Nepieciešamās izmaiņas no Sūtītāja puses jāveic uz Sūtītāja rēķina.

4. Paku piegādes pasūtījuma ievietošana, rediģēšana un atcelšana

4.1. Sūtītājs izvēlas Kurjeru Paysera sistēmā un atkarībā no Kurjera sniegto pakalpojumu veida izvēlas arī iespējamo Pakas piegādes veidu. 

4.2. Sūtītājs pats reģistrē Paku piegādei Paysera sistēmā un ir pilnībā atbildīgs par sniegto datu precizitāti un pareizību. 

4.3. Sūtītājam, Paysera sistēmā aizpildot Pakas piegādes veidlapu, jānorāda visa prasītā informācija. Ja Sūtītājs nesniedz visu nepieciešamo informāciju, Paysera ir tiesības atteikties apstiprināt šādu Pakas piegādes pasūtījumu.

4.4. Sūtītājs, Paysera sistēmā aizpildot Pakas piegādes pasūtījuma veidlapu, pareizi izvēlas Pakas izmēru un svaru. 

4.5. Sūtītājs līdz brīdim, kad Pakas piegādes pasūtījums tiek apstiprināts Paysera sistēmā, kā norādīts Līguma punktā 4.6, ir tiesības bez papildu maksām rediģēt informāciju, kas sniegta, pasūtot Pakas piegādi, mainot Kurjeru, piegādes veidu vai Pakas izmēru un svaru, vai atcelt Pakas piegādes pasūtījumu. 

4.6. Pakas piegādes pasūtījums ir pabeigts un to nevar atcelt no brīža, kad Sūtītājs Paysera sistēmā apstiprina Pakas piegādes pasūtījumu un tiek ģenerēts Paku piegādes dokuments un/vai tiek pasūtīts Kurjera pakalpojums.

4.7. Ja Sūtītājs vēlas mainīt nosacījumus vai atcelt Piegādes pakalpojumu pēc Pakas piegādes pasūtījuma apstiprināšanas Paysera sistēmā, kā norādīts Līguma punktā 4.6, pakalpojumu sniegšana Sūtītājam būs atkarīga no izvēlētā Kurjera pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, un par to var tikt piemērota papildu maksa. Par šo darbību veikšanu Sūtītājs sazinās ar Paysera klientu atbalsta centru.

4.8. Saskaņā ar Sūtītāja sniegtajiem datiem un Pakas parametriem Paysera sistēmā tiek izveidota īpaša Piegādes etiķete, kuru Sūtītājs pievieno Pakai pirms nodošanas Kurjeram saskaņā ar attiecīgā Kurjera Noteikumiem par pakas iesaiņošanu.

5. Prasības pakas saturam un iepakojumam

5.1. Saskaņā ar šo Līgumu Sūtītājs apstiprina, ka zina, ka ikviens Kurjers ir apstiprinājis individuālus aizliegto priekšmetu sarakstus, ir ar tiem iepazinies un apņemas ievērot izvēlētā Kurjera noteiktās prasības aizliegtu priekšmetu piegādei.

5.2. Sūtītājs uzņemas pilnu atbildību par nosūtītās Pakas saturu, tās atbilstību izvēlētā Kurjera un tiesību aktu prasībām un atlīdzina visus Pakas piegādes izdevumus, kas radušies Kurjeram un/vai Paysera, pārkāpjot aizliegto priekšmetu prasības. 

5.3. Konstatējot, ka Pakā ir aizliegti priekšmeti, neatkarīgi no tā, vai Kurjers ir pieņēmis šādu Paku no Sūtītāja piegādei, Pakas piegādes cena Sūtītājam netiek atmaksāta. 

5.4. Kurjeram visā Pakas piegādes laikā, konstatējot, ka Paka satur aizliegtus priekšmetus, ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma Sūtītājam uz Sūtītāja rēķina un bez Sūtītāja tiesībām pieprasīt jebkādu izdevumu vai zaudējumu atlīdzināšanu, veikt šādas darbības:

5.4.1. atteikties pieņemt Paku no Sūtītāja;

5.4.2. atteikties turpināt Pakas piegādi;

5.4.3. atdot Paku atpakaļ Sūtītājam;

5.4.4. uzglabāt Paku pēc tam, kad Sūtītājs nosaka Pakas saņemšanas termiņu;

5.4.5. iznīcināt Paku;

5.4.6. vērsties attiecīgajās valsts iestādēs;

5.4.7. veikt citas darbības, kas nepieciešamas, lai samazinātu (novērstu) risku, kas saistīts ar piegādātās Pakas saturu.

5.5. Sūtītājs apstiprina, ka zina, ka ikviens Kurjers, iespējams, ir apstiprinājis individuālus nekompensēto priekšmetu sarakstus, ir ar tiem iepazinies un atbilst Kurjera prasībām. Piegādājot Pakas, Kurjers pieņem, ka Pakā nav nekompensētu priekšmetu, un neveic nekādus papildu pasākumus, lai Paku pasargātu no bojājumiem. Tādējādi, nosūtot nekompensētus priekšmetus, Sūtītājs uzņemas šo priekšmetu sabojāšanas risku, un par tiem netiek atlīdzināti zaudējumi. 

5.6. Sūtītājs nodod Kurjeram tikai pareizi iepakotas un attiecīgi sagatavotas piegādei Pakas, kas nepārsniedz maksimālo Pakas izmēru un svaru atkarībā no Pakas piegādes veida. 

5.7. Pakas iepakojums jāpielāgo lietu formai, svaram, veidam un sūtīšanas noteikumiem. Katra Paka jāiepako tā, lai Pakas sūtīšanas laikā tās saturs netiktu sabojāts, lai Paka neietekmētu darbinieka veselību, Kurjera aprīkojumu vai citas Pakas. 

5.8. Saskaņā ar šo Līgumu Sūtītājs apstiprina, ka zina, ka ikviens Kurjers ir apstiprinājis individuālus paku iepakošanas noteikumus, ir tos izlasījis un ievēro Kurjera noteiktās prasības Paku iepakošanai.

5.9. Sūtītājs uzņemas pilnu atbildību par Pakas pareizu iepakošanu un visiem pienākumiem, kas saistīti ar Pakas iepakošanu un Kurjera noteikto paku iepakojuma prasību neizpildi vai nepareizu izpildi. Jebkura Sūtītāja prasība par zaudējumu atlīdzību, kuras iemesls bija nepareizs un/vai nepietiekams iepakojums, tiek noraidīta kā nepamatota. Sūtītājs arī uzņemas pilnu atbildību, ja kādā paku piegādes pakalpojuma sniegšanas posmā Sūtītāja Pakas dēļ tiek bojāta cita Paka, un Sūtītājs atlīdzina Kurjeram, viņa īpašumam vai citu paku sūtītājiem un/vai viņu īpašumiem nodarītos zaudējumus.  

5.10. Pirms Pakas nodošanas Kurjeram Sūtītājam uz Pakas jāpiestiprina Paysera sistēmā ģenerētā Piegādes etiķete, kurai jābūt pareizi piestiprinātai, salasāmai, nebojātai, ar iepakojumu nenosegtai. 

5.11. Kurjeram ir tiesības nepieņemt no Sūtītāja Paku, kas nav pienācīgi iepakots vai marķēts ar Piegādes etiķeti. Ja pēc Pakas pieņemšanas Kurjers pamana kādas nepilnības, Kurjeram ir tiesības atgriezt Paku Sūtītājam. Šādos gadījumos piegādes izdevumi Sūtītājam netiek atmaksāti. 

5.12. Ja Kurjers kādā Pakas piegādes brīdī konstatē, ka Sūtītājs ir iesniedzis nepareizus Pakas datus (izmērs, svars, apjoms utt.), Pakas piegādes cena pēc Kurjera ieskatiem tiek pārrēķināta atbilstoši faktiskajam svaram vai apjomam, attiecīgi kurš ir lielāks, ko nosaka Kurjers, vai Paka tiek atgriezta Sūtītājam. Sūtītājam jāsedz Pakas piegādes cenas starpība, kā norādīts Līguma punktā 7.3, vai Pakas atgriešanas maksa.

6. Paku piegādes process

6.1. Paku paņemšana:

6.1.1. Pēc Sūtītāja Pakas piegādes pasūtījuma apstiprināšanas Paysera sistēmā, kā norādīts Līguma punktā 4.6, Kurjers Paku uzskata par nodotu izpildei. 

6.1.2. Paku paņemšanas no Sūtītāja termiņi ir atkarīgi no Sūtītāja izvēlētajiem Kurjera pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un ir pieejami šeit.

6.1.3. Kurjeram ir tiesības atlikt Līguma punktā 7.1.2 noteikto termiņu par vienu darba dienu, iepriekš par to neinformējot Sūtītāju.

6.1.4. Ja Kurjers neierodas paņemt Paku no Sūtītāja saskaņā ar Līguma noteikumiem, Sūtītājam ir jāsazinās ar Paysera klientu atbalsta centru, lai noskaidrotu šādus apstākļus.

6.1.5. Kurjers saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti Līguma punktā 6.1.2, Pakas paņem Sūtītāja atrašanās vietā, kas norādīta Pakas piegādes pasūtījumā. Pirms Kurjera ierašanās Sūtītājs attiecīgi iesaiņo pakas, sagatavo tās piegādei un sagatavo piegādei nepieciešamos dokumentus. Kurjers Sūtītāja atrašanās vietā, kur ieradies, lai paņemtu Paku, Sūtītāja vainas dēļ nedrīkst uzturēties ilgāk par 15 minūtēm. 

6.1.6. Ja Kurjers ierodas Sūtītāja atrašanās vietā, lai paņemtu Paku, bet Sūtītāja vainas dēļ tas nav iespējams vai Kurjers Sūtītāja vainas dēļ ir spiests gaidīt ilgāk par 15 minūtēm, Kurjeram ir tiesības atteikties pieņemt Paku no Sūtītāja vai arī no Sūtītāja var tikt ieturēta papildu maksa. Iepriekš minētajos apstākļos un ja Kurjers atsakās pieņemt Paku no Sūtītāja, Pakas piegādes izdevumi Sūtītājam netiek atlīdzināti.

6.1.7. Sūtītājs iesniedz Nosūtīšanas dokumentus parakstīšanai, kad Kurjers pieņem Paku, atstājot vienu eksemplāru Sūtītājam un otru – Kurjeram. Pieņemot paku, Kurjeram ir tiesības Nosūtīšanas dokumentos ierakstīt komentārus par marķēšanu un numerāciju, Pakas stāvokli, piegādes nosacījumiem un citiem būtiskiem datiem. Ja Sūtītājs nepiekrīt komentāriem un atsakās tos parakstīt, Kurjeram ir tiesības atteikties pieņemt Paku. Šajā gadījumā Pakas piegādes cena Sūtītājam netiek atmaksāta. Sūtītājs pēc Paysera pieprasījuma iesniedz Nosūtīšanas dokumentus, kas apstiprina Pakas pieņemšanu. 

6.2. Paku nosūtīšana, izsekošana un piegāde:

6.2.1. Sūtītājs tiek informēts un piekrīt, ka Paku sūtīšana tiek veikta saskaņā ar Kurjera noteikumiem par paku nosūtīšanu. Sūtītājs veic visus sūtītājam (klientam) noteiktos pienākumus saskaņā ar Kurjera noteikumiem par paku nosūtīšanu.

6.2.2. Sūtītājs piekrīt, ka Paku var brīvi pārbaudīt kompetentās valsts iestādes. Rezultātā Sūtītājs piekrīt un neiebilst, un neiesniedz sūdzību Paysera un/vai Kurjeram, ieskaitot naudas prasījumus, ja kompetentās valsts iestādes, dienesti vai citas iestādes atvērs un/vai pārbaudīs jebkuru Paku.

6.2.3. Paku piegādes laiks ir atkarīgs no Sūtītāja izvēlētā Kurjera un Paku piegādes veida, un tie ir pieejami šeit, izvēloties attiecīgo Kurjeru. Noteiktos Paku piegādes laikus var pagarināt līdz 3 (trim) darba dienām bez atsevišķa paziņojuma Sūtītājam un/vai Saņēmējam.

6.2.4. Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Paku piegādes gaitu Saņēmējam, Sūtītājs sazinās tieši ar Kurjeru pēc Kurjera norādītās kontaktinformācijas. 

6.2.5. Pieņemot Paku, Saņēmējam kopā ar Kurjeru jāpārbauda Pakas stāvoklis. Ja saņemšanas brīdī Paka ir bojāta, tas jānorāda piegādes dokumentā, un gadījumā, ja tā tiek paņemta pakomātā, Saņēmējam nekavējoties Paka pie pakomāta jānofotografē un jāsazinās ar Paysera un/vai Kurjeru. Ja tas netiek izdarīts, tiek uzskatīts, ka Paka Saņēmējam tika piegādāta kārtībā un Saņēmējam nav sūdzību. Ja Saņēmējs paraksta pavadzīmes vai citus Pakas piegādes dokumentus, Paka tiek uzskatīta par nodotu, kaut arī citas pavadzīmes par to pašu Paku Saņēmējs nav parakstījis. 

6.2.6. Ja Kurjers savas vainas dēļ nevarēja Paku piegādāt Saņēmējam pirmo reizi, Kurjers var vēlreiz mēģināt Paku piegādāt Saņēmējam. Pasūtot noteiktus pakalpojumus, par atkārtotu Pakas piegādes mēģinājumu var tikt piemērota papildu maksa. Ja Pakas piegāde neizdodas, tā tiek atgriezta Sūtītājam un Pakas piegādes maksa netiek atmaksāta. 

7. Cenas un apmaksas kārtība

7.1. Pakas piegādes cena ir atkarīga no Sūtītāja izvēlētā Kurjera un pakalpojuma veida un tā tiek attēlota Paysera sistēmā, pirms Sūtītājs apstiprina Pakas piegādes pasūtījumu. Šī pakalpojuma summa tiek rezervēta Sūtītāja Paysera kontā līdz rēķina izrakstīšanas dienai.

7.2. Sūtītājs apstiprina, ka zina, ka Līguma punktā 7.1 noteiktā pakalpojuma cena var atšķirties no Sūtītājam izrakstītajā rēķinā norādītās pakalpojuma cenas, jo tā tiek pārrēķināta Līguma punkta 5.12 piemērošanas gadījumā, kā arī pamatojoties uz Paysera vietnē norādītajām Papildu komisijas maksām vai Kurjera sniegtajiem aprēķiniem (rēķina, ko Paysera saņēmusi no Kurjera pēc Pakas piegādes). Precīza pakalpojuma cena Sūtītājam ir norādīta Paysera saņemtajā rēķinā par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem.

7.3. Sūtītājs sedz arī visus papildu izdevumus, kas Paysera radušies šajā Līgumā vai Kurjera noteikumos norādīto apstākļu dēļ, ieskaitot, bet ne tikai maksas, kuras Kurjers vai valsts iestādes var aprēķināt un piemērot Paysera paku piegādes laikā atbilstoši viņu maksām un kuras nav iekļautas paku piegādes cenā vai papildu pakalpojumu pasūtīšanas laikā. 

7.4. Rēķins par Piegādes pakalpojumiem, kas sniegti Sūtītājam iepriekšējā kalendārajā mēnesī, ieskaitot visas papildu maksas vai pakalpojuma cenas pārrēķinu, tiek sniegtas Sūtītāja Paysera kontā līdz tekošā mēneša 15. datumam. Paysera saskaņā ar rēķinā norādīto Sūtītājam sniegto pakalpojumu cenu automātiski atskaita attiecīgo summu no jebkura Sūtītāja Paysera konta. Ja Sūtītāja Paysera kontā atlikums nav pietiekams rēķina apmaksai, Sūtītājs ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā papildina Paysera kontu ar nepieciešamo summu rēķina apmaksai. 

7.5. Ja Sūtītājs laikus nemaksā Paysera atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem, pēc Paysera pieprasījuma viņš maksā Paysera 0,05% soda naudu par katru nokavēto dienu.

8. Pušu atbildība

8.1. Paysera ir atbildīga tikai par tādu saistību neizpildi vai nepareizu izpildi, kuras Paysera īsteno personīgi un kuru izpilde ir atkarīga no Paysera gribas. Paysera atlīdzina tikai tiešos materiālos zaudējumus. Netiks kompensēti Sūtītāja radītie netiešie zaudējumi, ieskaitot ienākumu vai peļņas zaudējumus un nemateriālo kaitējumu, tostarp reputācijas sabojāšanu.

8.2. Sūtītājs ir informēts un piekrīt, ka Pakas saņemšana, izplatīšana, nosūtīšana un piegāde Saņēmējam tiek veikta caur Sūtītāja izvēlēto Kurjeru un ka šo pakalpojumu sniegšana tiek veikta saskaņā ar Sūtītājam obligātajiem Kurjera pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Sūtītājs sagatavo sūdzības un prasības attiecībā uz Kurjera pakalpojumiem, pamatojoties uz Kurjera pakalpojumu sniegšanas noteikumiem pēc saviem ieskatiem un no saviem līdzekļiem, un adresē tos Kurjeram.

8.3. Paysera sadarbojas ar Sūtītāju, pārsūtot Kurjeram punktā 8.2 norādītās Sūtītāja pretenzijas un no Kurjera saņemtās atbildes par pretenziju izskatīšanas gaitu, ja Līguma punktos 9.2 un 9.3 noteiktie termiņi ir ievēroti. Sūtītājs ir informēts un piekrīt, ka Paysera ar saviem līdzekļiem un pašu līdzekļiem neveic nekādas papildu darbības, lai aizsargātu Sūtītāja intereses, kas nav norādītas šajā punktā. 

8.4. Ja Kurjers ir apmierinājis Sūtītāja prasību, Paysera pārskaita kompensācijas summu uz Sūtītāja Paysera kontu ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc šādas summas saņemšanas no Kurjera. 

8.5. Visos gadījumos Paysera un/vai Kurjers ir atbildīgi tikai par Sūtītājam nodarītajiem zaudējumiem un nav atbildīgi par zaudējumiem, kas var rasties trešajām personām. Paysera arī nesazinās un nepieņem jebkādas Saņēmēja pretenzijas, un visas pretenzijas jāiesniedz Sūtītāja vārdā.

8.6. Sūtītājam ir tiesības iesniegt prasību Kurjeram tikai par Kurjera sniegtajiem pakalpojumiem un tikai šādos gadījumos:

8.6.1. Paka ir nozaudēta;

8.6.2. Paka ir bojāta vai tai nodarīti kādi citi bojājumi (šādi trūkumi ir jānosaka un jāreģistrē, pieņemot Paku, kā norādīts Līguma punktā 6.2.5; Kurjers neuzņemas nekādu atbildību par Pakas vai tās daļas bojājumiem, ja Pakas pieņemšanas brīdī tas netika ierakstīts Nosūtīšanas dokumentos).

8.7. Šis Līgums ierobežo Sūtītāja tiesības pieteikt zaudējumu atlīdzināšanu šādos gadījumos:

8.7.1. nozaudēti vai bojāti Aizliegti priekšmeti:

8.7.2. bojāti Nekompensētie priekšmeti;

8.7.3. Paku nevar piegādāt Saņēmēja vainas dēļ;

8.7.4. bojājums radies neprecīzu, kļūdainu vai nepietiekamu Pakas piegādes pasūtījuma datu dēļ;

8.7.5. bojājums tika nodarīts tāpēc, ka Sūtītājs ir pārkāpis Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Pakas iepakojumu, etiķeti vai saturu un/vai izvēlētā Kurjera noteikumus;

8.7.6. bojājums radies nosūtīto lietu (preču) dabisko īpašību dēļ, kuru dēļ tās pilnībā vai daļēji pazaudētas vai sabojātas: avarējušas, sarūsējušas, sadrupušas, salauztas, sasalušas, pārkarsušas;

8.7.7. Saņēmējs Pakas piegādes brīdī Nosūtīšanas dokumentos neierakstīja komentārus par Pakas vai iepakojuma bojājumiem, Saņēmējs sūtījumu pieņēma un/vai parakstīja, ka ir saņēmis (no Pakas pieņemšanas brīža viss Pakas priekšmetu nejaušas nozaudēšanas vai sabojāšanas risks pāriet Saņēmējam);

8.7.8. Pakas paņemšanas brīdī no Paku pašapkalpošanās termināļa (pakomāta) Saņēmējs nav nofotografējis Paku un nav sazinājies ar Paysera vai Kurjeru par konstatētajiem Pakas trūkumiem;

8.7.9. Sūtītājs Līguma punktos 9.1–9.3 noteiktajos termiņos nav iesniedzis rakstisku pretenziju;

8.7.10. valsts iestādes konfiscēja vai aizturēja Sūtītāja Paku;

8.7.11. Paka tika nozaudēta, sabojāta Sūtītāja vainas, nolaidības vai Pakas satura dēļ;

8.7.12. citos gadījumos, kad Paka tika nozaudēta vai sabojāta Sūtītāja vainas dēļ.

8.8. Sūtītājam ir tiesības pieprasīt kompensāciju tikai par tiešiem materiāliem zaudējumiem. Netiks kompensēti Sūtītāja radītie netiešie zaudējumi, tostarp ienākumu vai peļņas zaudējumi un nemateriālie zaudējumi, tostarp reputācijas pasliktināšanās. Kurjera atbildību var ierobežot tiesību aktos paredzētajā kārtībā. 

8.9. Sūtītājs atlīdzina visus Paysera radītos zaudējumus un/vai bojājumus saskaņā ar Kurjera, valsts iestāžu vai trešo personu pretenzijām Paysera, ieskaitot, bet ne tikai rēķinus sūtītāja darbību vai bezdarbības dēļ, izmantojot Piegādes pakalpojumu.

8.10. Sūtītājs ir atbildīgs par Pakas saturu, Pakas un Nosūtīšanas dokumentu pareizu sagatavošanu, Pakas pareizu iepakošanu un marķēšanu, par tīšu vai nolaidīgu Pakas, kurā ir Aizliegtie priekšmeti, nodošanu un citu Līguma un izvēlētā Kurjera noteikumu ievērošanu. Sūtītājs atlīdzina Paysera un trešajām personām zaudējumus un papildu izmaksas (tiesas, uzglabāšanas, iznīcināšanas un citas izmaksas), kas radušās, neievērojot šīs prasības, neatkarīgi no valsts, kurā tas noticis.

8.11. Sūtītājs piekrīt Nekompensēto priekšmetu sabojāšanas riskam.

9. Pretenziju un strīdu iesniegšana un izskatīšana

9.1. Sūtītājs iesniedz visas pretenzijas saistībā ar Paysera pakalpojumu sniegšanu, kā norādīts Līguma punktā 8.1, rakstiski Paysera ne vēlāk kā 30 dienu laikā no apstrīdēto apstākļu iestāšanās dienas. 

9.2. Sūtītājs iesniedz pretenziju par Kurjera sniegtajiem pakalpojumiem, kā paredzēts Līgum punktā 8.2, Kurjeram viņu noteiktajos un Paysera vietnē norādītajos termiņos, aizpildot elektronisku pretenzijas veidlapu.

9.3. Tā kā Sūtītāja prasības pret Kurjeru tiek izteiktas ar Paysera starpniecību, kā norādīts Līguma punktā 8.3, Sūtītājam ir jāņem vērā fakts, ka Paysera pretenziju, kas saņemta darba dienā, darba laikā, 1 (vienas) darba dienas laikā nosūta Kurjeram (pretenzijas, kas saņemtas ārpus darba laika vai darba dienām, tiek uzskatītas par saņemtām nākamajā darba dienā pēc pretenzijas saņemšanas). Ņemot to vērā, Sūtītājs uzņemas pilnu atbildību par pretenzijas iesniegšanu Paysera savlaicīgi, lai, ņemot vērā prasības pārsūtīšanas termiņus, tiktu ievērots pretenzijas izteikšanas Kurjeram termiņš, kas norādīts Līguma punktā 9.2. 

9.4. Ja termiņos, kas norādīti Līguma punktos 9.1–9.3, pretenzija nav izteikta, tiek uzskatīts, ka visus pienākumus un pakalpojumus saskaņā ar šo Līgumu Paysera un/vai Kurjers ir izpildījis un/vai pienācīgi nodrošinājis, un Paku piegādes pasūtījums tika izpildīts pilnībā un kvalitatīvi un Sūtītājs atsakās izvirzīt pretenzijas par Pakalpojumu sniegšanu nākotnē. 

9.5. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc Līguma punktos 9.1–9.3 noteiktā termiņa, netiek pārbaudītas.

9.6. Visas pretenzijas jānosūta uz e-pastu [email protected].   

10. Personas datu apstrāde

10.1. Paysera apstrādā Sūtītāja un Saņēmēja personas datus, ko Sūtītājs pārsūtījis šī Līguma izpildes nolūkos.

10.2. Pārdevējs ir atbildīgs par Saņēmēja pareizu informāciju un, ja nepieciešams, par derīgas piekrišanas saņemšanu par viņu personas datu pārsūtīšanu Paysera un Kurjeram.

10.3. Paysera apstrādāto personas datu drošības nodrošināšanai piemēro tehniskos un organizatoriskos datu drošības pasākumus.

10.4. Paysera personas datus, kas saņemti, pamatojoties uz šo Līgumu, apstrādā 10 (desmit) gadus kopš to saņemšanas, ja to apstrādei nav cita juridiska pamata.

11. Izmaiņas Līgumā

11.1. Paysera patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt šo Līgumu, vietnē publicējot atjauninātu Līguma versiju. Labota vai atjaunināta šī Līguma versija stājas spēkā pēc tā publicēšanas vietnē.

11.2. Sūtītājs arī apzinās, ka Kurjers var jebkurā laikā vienpusēji mainīt noteikumus, kas saistīti ar Kurjera pakalpojumu sniegšanu, kuri ir obligāti Sūtītājam.

11.3. Ja Sūtītājs pēc attiecīgām Līguma vai Kurjera pakalpojumu sniegšanas noteikumu izmaiņām turpina izmantot Piegādes pakalpojumu, tiek uzskatīts, ka Sūtītājs piekrita jaunajai Līguma versijai un/vai Kurjera noteikumiem un pieņēma izmaiņas. Ņemot to vērā, Sūtītājs pirms Pakas piegādes pasūtījuma veikšanas izlasa atjaunināto Līguma un/vai Kurjera noteikumu versiju un, ja viņš nepiekrīt jaunajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, nenoformē Pakas piegādes pasūtījumu.

11.4. Paysera ir tiesības vienpusēji mainīt Paysera vietnē norādītās pakalpojumu cenas, ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pirms jauno maksu piemērošanas paziņojot Sūtītājam par šīm izmaiņām. Ja Sūtītājs nepiekrīt mainītajām pakalpojumu maksām, viņam ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu saskaņā ar termiņiem, kas noteikti Līguma punktā 12.2. Ja Sūtītājs neizbeidz Līgumu pirms jaunu maksu stāšanās spēkā, tiek uzskatīts, ka Sūtītājs piekrīt jaunajām maksām un tās tiek piemērotas no norādītās dienas. Lai nerastos šaubas, derīgā un piemērojamā pakalpojuma cena ir cena, kas publicēta Paysera vietnē brīdī, kad Sūtītājs iesniedz Pakas piegādes pasūtījumu.

12. Līguma derīguma termiņš un izbeigšana

12.1. Šis Līgums stājas spēkā, kad Sūtītājs noslēdz šo Līgumu ar Paysera elektroniski, un ir derīgs neierobežotu laiku. 

12.2. Šo Līgumu var izbeigt, vienai Pusei rakstiski paziņojot par to otrai Pusei 5 darba dienas iepriekš. 

12.3. Ja Sūtītājs kavējas norēķināties ar Paysera saskaņā ar šo Līgumu ilgāk par 30 kalendārajām dienām, Paysera var izbeigt Līgumu ar Sūtītāju, par to paziņojot 1 kalendāro dienu iepriekš. 

12.4. Līguma izbeigšana neatbrīvo Sūtītāju no pienākuma pilnībā norēķināties par pakalpojumiem, kas sniegti līdz Līguma izbeigšanas brīdim.