Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2017-10-01

Paysera mokėjimo kortelės išdavimo ir naudojimo taisyklės

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Bankomatas ‒ elektroninis-mechaninis prietaisas, skirtas informacijai apie Sąskaitą pateikti, gryniems pinigams iš Sąskaitos išmokėti.

1.2. Bendroji sutartis ‒ Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis, kurios nuostatos taikomos Klientui.

1.3. Bekontakčio atsiskaitymo funkcionalumas – mokėjimo operacijos autorizavimas (patvirtinimas) priglaudžiant kortelę prie atitinkamo kortelių skaitytuvo.

1.4. CVV2 numeris – Kortelės patvirtinimo numeris; kitoje Kortelės pusėje esančiame parašo laukelyje įspausti paskutiniai trys skaitmenys.

1.5. Emitentas – Kortelės leidėjas Contis Financial Services LTD, kurio registruotos buveinės adresas yra Navigation House, Belmont Wharf, Skipton, North Yorkshire, BD23 1RL, Anglija, juridinio asmens kodas 06085862, Finansinės veiklos tarnybos įgaliotas leisti elektroninius pinigus (registracijos numeris 900025) (http://www.contisgroup.com).

1.6. Kortelė ‒ mokėjimo priemonė, kuria tvarkomos Sąskaitoje esančios Kliento lėšos.

1.7. Kortelės turėtojas ‒ fizinis asmuo, kurio duomenys yra įspausti kortelėje ir kuriam Klientas suteikia teisę naudojantis kortele iš Sąskaitos atlikti mokėjimo operacijas, pasiimti grynųjų pinigų, atsiskaityti už prekes ar paslaugas prekybos vietose ar internetu, kt. Kortelės turėtojas ir Klientas gali būti tas pats asmuo arba skirtingi asmenys.

1.8. Mokėjimo operacija – mokėjimas už prekes ar paslaugas prekybos vietose ar internete, grynųjų pinigų išėmimas.

1.9. Prekybos vieta – fizinė vieta, kurioje prekių pardavėjas ar paslaugų teikėjas priima atsiskaitymus už parduotas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas Kortele.

1.10. Sąskaita ‒ Kliento elektroninių pinigų sąskaita, su kuria susieta Kortelė, prieinama ir valdoma per Kliento Paskyrą Sistemoje.

1.11. Tapatybės nustatymo priemonės – Kortelės turėtojo duomenys, įspausti Kortelėje, Kortelės numeris, CVV2 numeris, Kortelės galiojimo terminas, PIN kodas.

1.12. VISA ‒ tarptautinė mokėjimų kortelių asociacija, kuri valdo elektroninę mokėjimų sistemą, apdorojančią ir tvarkančią informaciją apie mokėjimo operacijas Kortelėmis.

Kitos Paysera mokėjimo kortelės išdavimo ir naudojimo taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Bendrojoje sutartyje.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Kortelės leidėjas ir savininkas yra Emitentas, o Įstaiga yra Kortelės platintoja, suteikianti elektroninę prieigą prie Sąskaitos. Sąskaita yra atidaryta ir joje esančios lėšos laikomos Emitento įstaigoje.

2.2. Kortelė gali būti išduodama Klientui (Kortelės turėtojui), kuris:

2.2.1. yra sulaukęs 16 metų (papildomos Kortelės turėtojas ‒ 13 metų) amžiaus;

2.2.2. turi Paysera sąskaitą;

2.2.3. yra identifikuotas.

2.3. Kortelės turėtojui taikomos visos Bendrosios sutarties, Priedo „Mokėjimo priemonės“ bei šio Priedo nuostatos.

2.4. Klientas už Kortelės išdavimą, jos palaikymą, mokėjimo operacijas, kitas paslaugas privalo mokėti Įstaigos nustatytus mokesčius, kurių dydis pateikiamas čia. Klientas patvirtina, kad įdėmiai susipažino su Kortelės paslaugų mokesčiais. Patvirtindamas šį Priedą Klientas duoda neatšaukiamą sutikimą automatiškai nurašyti mokesčius nuo jo sąskaitų, prieinamų per Paysera Sistemą. 

2.5. Šis Priedas įsigalioja nuo Kortelės užsakymo momento.

3. Kortelės išdavimas ir aktyvavimas

3.1. Klientas, norėdamas užsisakyti Kortelę (-es), pateikia užsakymą per savo Paskyrą pagal Sistemoje nustatytas taisykles. Tam tikrais atvejais, užsakymas taip pat gali būti pateiktas ir kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis.

3.2. Kliento Paysera Sąskaitoje, užsakant Kortelę (-es), turi būti pakankama lėšų suma Kortelės išdavimo, pristatymo ir vieno mėnesio išlaikymo mokesčiams sumokėti. Kliento Paysera sąskaitoje nepakankant lėšų, Klientas negalės užsakyti Kortelės (-ių).

3.3. Kortelė Klientui atsiunčiama laišku Kliento užsakyme nurodytu adresu, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Kortelės užsakymo. Jei Klientas negauna Kortelės per vieną kalendorinį mėnesį, Klientas turi apie tai informuoti Įstaigą. Nustačius, kad Klientas negavo Kortelės ne dėl Kliento kaltės, Klientui išsiųsta Kortelė blokuojama visam laikui, ir nemokamai pagaminama bei išsiunčiama nauja Kortelė. Jei Klientas negauna ir šios Kortelės, naują galės atsiimti tik Paysera biure.

3.4. Kiekviena Klientui išduodama Kortelė yra neaktyvi, t. y. Kortelės turėtojas (Klientas) Kortele negali pasiimti grynųjų pinigų bankomatuose ar atsiskaityti prekybos vietose ar internete tol, kol neaktyvuoja Kortelės. Kortelė aktyvuojama Kliento Paskyroje pagal Sistemoje nustatytas procedūras. Aktyvavus Kortelę Kortelės turėtojui (Klientui) suteikiamas tik jam žinomas PIN kodas, kuriuo naudodamasis Kortelės turėtojas (Klientas) gali visą parą pasiimti grynųjų pinigų iš bankomatų ir atsiskaityti už prekes ar paslaugas Lietuvoje arba užsienyje esančiose prekybos vietose pažymėtose VISA ženklu. Jei kortelėje yra įdiegtas Bekontakčio atsiskaitymo funkcionalumas, Kortelės turėtojas gali, netvirtindamas PIN, atlikti mokėjimo operacijas, kurių suma neviršija konkrečiame kortelių skaitytuve nustatytos operacijos sumos.

3.5. Kortelės išdavimo, pristatymo mokesčiai automatiškai nuskaičiuojami Kortelės užsakymo metu, o vieno mėnesio Kortelės išlaikymo mokestis ‒ Kortelės aktyvavimo metu.

3.6. Išduodant Kortelę, Klientui automatiškai atidaroma Sąskaita, skirta tik su Kortele susijusioms mokėjimo operacijoms vykdyti. Sąskaita tvarkoma pagal Bendrosios sutarties sąlygas.

3.7. Klientas gali užsakyti papildomų Kortelių, kurios bus susietos su ta pačia Sąskaita. Visoms Kortelėms, susietoms su Sąskaita, taikomi Sąskaitoje numatyti limitai.

3.8. Klientas, užpildydamas Sistemoje prašymą išduoti papildomą (-as) Kortelę (-es), sutinka, kad kiti asmenys, kuriems šios Kortelės išduodamos, naudotųsi Sąskaita. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Kortelės turėtojas Kortele naudotųsi pagal Bendrosios Sutarties, Priedo „Mokėjimo priemonės“ bei šio Priedo nuostatas.

3.9. Pasibaigus Kortelės (-ių) galiojimo terminui, nauja (-os) Kortelė (-ės) Klientui išduodama (-os) automatiškai (jei per paskutines 90 dienų iki Kortelės galiojimo pasibaigimo su Kortele ir (arba) Sąskaita buvo vykdomos mokėjimo operacijos) siunčiant jas paskutiniu Kliento Sistemoje nurodytu adresu. Klientas, nenorėdamas gauti naujos Kortelės (-ių) ar gauti ją (-as) kitu adresu, turi ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Kortelės (-ių) galiojimo pabaigos tai pažymėti savo Paskyroje pagal Sistemoje pateiktas instrukcijas.

3.10. Už naujos (-ų) Kortelės (-ių) išdavimą, jos (-ų) siuntimą taikomi įprastiniai mokesčiai, kurie nurašomi automatiškai nuo Kliento sąskaitų Paysera sistemoje šiame Priede nustatyta tvarka. Nauja (-os) kortelė (-ės) negaminama (-os) ir nesiunčiama (-os) tol, kol nėra sumokami atitinkami mokesčiai.

3.11. Jeigu per 90 (devynesdešimt) dienų nuo Kortelės išdavimo ir jos išsiuntimo paštu Kliento nurodytu adresu datos Klientas dėl kokių nors priežasčių Kortelės neaktyvuoja, ji blokuojama. Jei per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Kortelės išdavimo ir jos išsiuntimo paštu dienos Klientas Kortelės neatblokuoja, ji blokuojama visam laikui; tokiu atveju Klientas, norėdamas naudotis Kortele, turi savo Paskyroje pateikti prašymą pagaminti kitą Kortelę. Kitos kortelės pagaminimui taikomi Įstaigos nustatyti mokesčiai.

3.12. Gavęs paštu Kortelę, Kortelės turėtojas (Klientas) turi:

3.12.1. įsitikinti, kad Kortelėje teisingai atspausdinti Kortelės turėtojo vardas ir pavardė, pasirašyti kitoje Kortelės pusėje esančioje parašo juostelėje;

3.12.2. senąją Kortelę sukarpyti žirklėmis į kelias dalis;

3.12.3. neaktyvuoti gautos paštu Kortelės, pranešti (per 24 val.) apie tai ir voką su Kortele grąžinti Įstaigai, jeigu gautas vokas yra pažeistas arba kyla įtarimų, kad Kortelė galėjo būti išimta iš voko.

3.13. Norėdamas atsisakyti kortelės, Klientas turi kreiptis į Įstaigą ir užpildyti nustatytos formos prašymą. Už Kortelės atsisakymą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

4. Naudojimasis Kortele

4.1. Kortele gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardas ir pavardė įrašyti Kortelėje ir kurio asmens parašas yra Kortelėje.

4.2. Kortelės turėtojas Kortele gali naudotis:

4.2.1. atsiskaitydamas už prekes ar paslaugas VISA ženklu pažymėtose prekybos vietose;

4.2.2. atsiskaitydamas už prekes ar paslaugas internetu;

4.2.3. pasiimdamas grynųjų pinigų VISA ženklu pažymėtuose bankomatuose;

4.2.4. atsiskaitydamas už prekes ar paslaugas naudojantis Bekontakčio atsiskaitymo funkcionalumu specialiu Bekontakčio atsiskaitymo ženklu pažymėtose vietose iki sumos, neviršijančios konkrečiame Kortelių skaitytuve nustatytos operacijos sumos. Operacijų, naudojantis Bekontakčio atsiskaitymo funkcionalumu, limitai gali skirtis priklausomai nuo šalies, kurioje atsiskaitoma.

4.3. Sąskaitos tvarkymo valiuta yra eurai. Klientui įmokant lėšas į Sąskaitą kita valiuta, nei tvarkoma Kortelės Sąskaita, valiuta konvertuojama automatiškai pagal konvertavimo metu galiojantį Įstaigos valiutų konvertavimo kursą, kuris yra nuolat atnaujinamas ir skelbiamas čia. Klientui mokant Kortele už prekes ar paslaugas prekybos vietose ar išsiimant grynuosius pinigus kita valiuta, nei tvarkoma Kortelės Sąskaita, už mokėjimo operaciją ir valiutos konvertavimą taikomi Įstaigos nustatyti mokesčiai. 

4.4. Kortelei (-ėms) taikomi įprastiniai Kliento Paysera naudojimo Plane nustatyti limitai, tačiau viena mokėjimo operacija Kortele negali būti didesnė nei 10 000 Eur. Jei Kortelės turėtojo mokėjimo operacija, įskaitant už ją nustatytus mokesčius, viršija šiuos limitus, mokėjimo operacijos nevykdomos.

4.5. Kortelės turėtojas, atsiskaitydamas Kortele prekybos vietoje ar pasiimdamas grynųjų pinigų bankomatuose, atliktų operacijų teisingumą patvirtina PIN kodu ar pasirašydamas prekybos vietoje išduodamame operacijos čekyje. Tokia mokėjimo operacija laikoma tinkamai autorizuota. Asmeniui, aptarnaujančiam Kortelę, pareikalavus, Kortelės turėtojas privalo pateikti šio asmens nurodytą Kortelės turėtojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kortelės turėtojui atsiskaitymui naudojantis Bekontakčio atsiskaitymo funkcionalumu ir neviršijant tokioms operacijoms nustatytų limitų, operacija gali būti netvirtinama PIN kodu ar parašu, o atsiskaitymas ir mokėjimo operacijos autorizavimas vykdomas prekybos vietoje priglaudžiant Kortelę prie skaitytuvo.

4.6. Kortelės turėtojas, atsiskaitydamas už prekes ar paslaugas internete, pateikia reikalaujamas Tapatybės nustatymo priemones prekybininkui ar paslaugų teikėjui. Tokia mokėjimo operacija laikoma tinkamai autorizuota.

4.7. Įvykus sandoriui, už kurį atsiskaityta kortele, pagal VISA asociacijos taisykles Kliento Sąskaitoje rezervuojama mokėjimo operacijos lėšų suma įskaitant už ją nustatytus mokesčius. Lėšos iš Sąskaitos nurašomos gavus pranešimus iš prekybininko ar paslaugų teikėjo apie atsiskaitymus Kortele.

4.8. Mokėjimo operacijos gali būti nevykdomos, jeigu lėšos Sąskaitoje yra areštuotos ar kitaip apribota teisė disponuoti jomis, jei Kortelė užblokuota, jei Sąskaitoje nėra pakankamai lėšų mokėjimo operacijai įvykdyti (įskaitant už operaciją mokėtinus mokesčius), viršijami Kortelės limitai ar baigėsi Kortelės galiojimas. Taip pat, jeigu neteisingai buvo nurodytos Tapatybės nustatymo priemonės ir (ar) kyla įtarimas, kad nurodymą vykdyti mokėjimo operaciją pateikė ne Kortelės turėtojas.

4.9. Jei Klientas laiku nemoka Kortelės paslaugų mokesčių, mokėjimo operacijos gali būti nevykdomos, o iš Kliento Sąskaitos pirmiausia patenkinami Įstaigos reikalavimai pagal šį Priedą.

4.10. Klientas gali matyti Kortele vykdytas mokėjimo operacijas savo Paskyroje, tikrindamas Sąskaitos išrašą. Kortelės turėtojas turi saugoti dokumentus, patvirtinančius operacijų Kortele atlikimą, iki mokėjimo operacijos užfiksavimo Sąskaitos išraše momento.

4.11. Klientas Kortelės Sąskaitos likutį gali pasitikrinti:

4.11.1. nemokamai savo Paskyroje;

4.11.2. VISA ženklu pažymėtuose bankomatuose (mokama paslauga);

4.11.3. kitais Sistemoje numatytais būdais.
Įstaiga pažymi, kad jei Sąskaitos likutis yra tikrinamas bankomate, Klientas, dėl Kortelės techninių galimybių ir taikomų vienos mokėjimo operacijos limitų, gali matyti ne didesnį nei 10 000 Eur dydžio likutį, nors faktinis Kortelės Sąskaitos likutis būtų ir didesnis).

4.12. Sąskaitos papildymo būdai ir mokesčiai už juos nurodomi Sistemoje.

4.13. Draudžiama naudoti Kortelę neteisėtoms operacijoms vykdyti, įskaitant prekių ar paslaugų, kurių įsigijimą draudžia ar riboja įstatymai bei kiti teisės aktai, pirkimą.

4.14. Įstaiga / Emitentas turi teisę dėl svarbių priežasčių (techninė profilaktika, programinės įrangos keitimas, vystymas ir pan.) laikinai sustabdyti naudojimąsi Kortele.

4.15. Jeigu Įstaiga gavo antstolio, kitų institucijų ar pareigūnų, turinčių teisę areštuoti ar duoti nurodymus priverstinai nurašyti Kliento pinigines lėšas arba nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą iš Kliento sąskaitos nurodymus, Įstaiga be atskiro įspėjimo turi teisę lėšas, esančias Kliento Kortelės Sąskaitoje pervesti į Kliento Paysera sąskaitą ir atitinkamai vykdyti įgaliotų asmenų ir (arba) institucijų nurodymus.

5. Kortelės blokavimas

5.1. Kortelės turėtojas (Klientas) praradęs Kortelę (-es), manydamas, kad Tapatybės nustatymo priemonės tapo žinomos tretiesiems asmenims ar Sąskaitoje matydamas vykdomas neteisėtas operacijas, privalo nedelsiant apie tai pranešti Įstaigai: žodžiu (paskambinus visą parą veikiančiu telefonu +37052071558) ar raštu (pagalba@paysera.lt); po pranešimo Kortelė yra blokuojama. Klientas Kortelę gali blokuoti ir savo Paskyroje. Įstaiga, blokuodama Kortelę, gali pareikalauti Paskyroje užpildyti papildomus dokumentus, pateikti papildomus duomenis. Blokuota Kortele naudotis draudžiama. Kortelės turėtojas (Klientas), manydamas, kad Kortelė buvo pavogta, jos Tapatybės nustatymo priemonės tapo žinomos tretiesiems asmenims ir (arba) Sąskaitoje atliekamos neteisėtos operacijos, privalo apie tai pranešti kompetentingoms institucijoms. 

5.2. Jei Klientas turi kelias Korteles ir prarandama viena iš jų arba mano, kad vienos iš Kortelių Tapatybės nustatymo priemonės tapo žinomos tretiesiems asmenims, ar tik su viena iš jų vykdomos neteisėtos mokėjimo operacijos, blokuojama tik ši viena Kortelė, o kitomis Kortelėmis Klientas gali naudotis be apribojimų. 

5.3. Klientas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po žodinio pranešimo, nurodyto5.1punkte, raštu patvirtinti Įstaigai savo žodiniame pranešime nurodytas Kortelės ar jos Tapatybės nustatymo priemonių praradimo aplinkybes, laiką ir vietą. Jei Kortelės turėtojas per nustatytą terminą raštu nevykdo šios pareigos, laikoma, kad Kortelės turėtojas Kortelę prarado ar Tapatybės nustatymo priemonės tretiesiems asmenims tapo žinomos dėl didelio Kortelės turėtojo neatsargumo. 

5.4. Jei Klientas, manydamas, kad Kortelė buvo pavogta, jos Tapatybės nustatymo priemonės tapo žinomos tretiesiems asmenims ir (arba) Sąskaitoje atliekamos neteisėtos operacijos, apie tai nepranešė kompetetingoms institucijoms, laikoma, kad Klientas Kortelę prarado, Tapatybės nustatymo priemonės tretiesiems asmenims tapo žinomos ar Sąskaitoje atliekamos neteisėtos operacijos dėl Kliento didelio neatsargumo. 

5.5. Kortelės turėtojas įsipareigoja suteikti Įstaigai visą informaciją, reikalingą Kortelės, jos Tapatybės nustatymo priemonių praradimo, vagystės ar suklastojimo atvejui ištirti. 

5.6. Kortelės turėtojui atsiskaitant prekybos vietose ar naudojantis bankomatais 3 kartus iš eilės neteisingai įvedus Kortelės PIN kodą, Kortelė blokuojama visam laikui. 

5.7. Įstaiga turi teisę vienašališkai blokuoti Sąskaitą (visiškai ar iš dalies sustabdyti mokėjimo operacijas sąskaitoje) ir (arba) Kortelę (visiškai ar iš dalies uždrausti ja naudotis), nutraukti šį Priedą, uždaryti Sąskaitą, taikyti kitas Bendrojoje sutartyje numatytas priemones jei: 

5.7.1. Kortelės turėtojas (Klientas) nesilaiko esminių Kortelės naudojimosi sąlygų; 

5.7.2. Klientas yra įsiskolinęs Įstaigai; 

5.7.3. yra kitų teisės aktuose ar Bendrojoje sutartyje nustatytų pagrindų. 

5.8. Jei Kortelė buvo blokuota Kliento iniciatyva, Įstaiga gali atšaukti blokavimą tik jei yra išnykę Kortelės blokavimo pagrindai ir Įstaiga yra gavusi Kliento rašytinį prašymą. Klientas gali Kortelę atblokuoti pats savo Paskyroje, jei yra išnykę Kortelės blokavimo pagrindai. Jei Kortelė buvo blokuota visam laikui, ji negali būti atblokuojama. Blokuota Kortelė Kliento prašymu gali būti pakeičiama nauja. 

5.9. Įstaiga neatsako už Kortelės turėtojo (Kliento) patirtus nuostolius, jei Kortelė buvo blokuota šiame Priede nustatyta tvarka.

6. Kortelės saugaus naudojimo reikalavimai

6.1. Kortelės turėtojas (Klientas) privalo: 

6.1.1. gavęs Kortelę, joje pasirašyti; 

6.1.2. nelankstyti Kortelės, saugoti Kortelę nuo vandens, aukštos temperatūros, elektromagnetinio lauko, mechaninio poveikio ar kitokių pažeidimų; 

6.1.3. neduoti savo Kortelės, neatskleisti jos Tapatybės nustatymo priemonių tretiesiems asmenims, taip pat neleisti ir nesudaryti sąlygų jiems naudotis Kortele ar sužinoti Tapatybės nustatymo priemones; 

6.1.4. laikyti paslaptyje Kortelės Tapatybės nustatymo priemones (Kortelės pateikimas operacijai nelaikomas šių duomenų atskleidimu); 

6.1.5. nesiųsti Kortelės paštu nei Lietuvoje, nei užsienyje, ir, pasinaudojus bankomatais, nepalikti jos bankomate; 

6.1.6. Kortelę laikyti vertingu dokumentu ir saugoti kaip pinigus, čekius, ar kitus vertingus dokumentus. 

6.2. Įstaiga rekomenduoja įsiminti Kortelės PIN kodą, jo neužrašyti Kortelėje, užrašų knygelėje, lapelyje ar kitur, neįvesti į mobilųjį telefoną, elektroninį paštą, kitas elektronines priemones. Atitinkamai rekomenduojama niekur papildomai neužrašyti ir nelaikyti kitų Kortelės Tapatybės nustatymo priemonių. Tapatybės nustatymo priemonės yra slapta informacija, už kurios atskleidimą ir visas operacijas, atliktas naudojantis jomis, atsako pats Klientas.

7. Kitos sąlygos

7.1. Kortelė galioja 4 (ketverius) metus. Jeigu Kortelė buvo pažeista, Kortelė buvo blokuota, pasikeitė Kortelės turėtojo asmens duomenys, Klientas turi teisę pateikti prašymą gauti naują Kortelę, kuri galioja 4 (ketverius) metus.

7.2. Kortelės galiojimo pabaiga nepanaikinta Bendrosios sutarties galiojimo. Jei baigia galioti Bendroji sutartis, Kortelė toliau gali būti naudojama tol, kol išnaudojamos jos Sąskaitoje likusios lėšos, o dėl Sąskaitoje esančių lėšų likučio grąžinimo Klientas turi kreiptis į Emitentą; tokiu atveju Klientas negalės valdyti Kortelės per savo Paskyrą Sistemoje.

7.3. Įstaiga turi teisę:

7.3.1. be atskiro Kliento sutikimo perleisti pagal šį Priedą atsiradusias reikalavimo teises kitiems asmenims;

7.3.2. nurašyti Kliento įsiskolinimą, Kliento Įstaigai mokėtinus mokesčius nuo Kliento sąskaitų Paysera sistemoje.

7.4. Klientas privalo:

7.4.1. Paskyroje pateikti aktualius savo kontaktinius duomenis, tikslų adresą, kuriuo turi būti siunčiama Kortelė ar kiti su Kortele susiję pranešimai (adresą galima keisti ne dažniau nei kas 90 dienų. Esant poreikiui keisti dažniau, turi būti kreipiamąsi į Įstaigą). Jei Klientas negauna Kortelės, Klientas privalo pasidomėti, kodėl jos negavo;

7.4.2. atsakyti už visas skolas, atsiradusias naudojantis Kortele, ir tuoj pat jas padengti;

7.4.3. pranešti apie atsisakymą naudotis Kortele prieš 1 (vieną) mėnesį iki Kortelės galiojimo pabaigos, kad Įstaiga neatnaujintų kortelės ir nenurašytų nustatytų mokesčių;

7.4.4. pranešti Įstaigai apie norą nutraukti šį Priedą ir sumokėti Kortelės atšaukimo prieš jos galiojimo terminą mokesčius;

7.4.5. užtikrinti, kad Kortelės turėtojas laikytųsi šio Priedo, Bendrosios sutarties, kitų taikomų nuostatų, atsakyti už visus Kortelės turėtojo veiksmus;

7.4.6. periodiškai, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį patikrinti Sąskaitos išrašą bei jame nurodytas atliktas mokėjimo operacijas.

7.5. Klientui tenka visi nuostoliai dėl Kortelės naudojimo, jei jie atsirado dėl Kliento nesąžiningo veikimo, tyčios ar didelio neatsargumo arba kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

7.6. Įstaiga / Emitentas neatsako:

7.6.1. jei trečioji šalis atsisako priimti Kortelę, išmokėti grynuosius pinigus ar dėl trečiosios šalies veiksmų sandoris, už kurį atsiskaitoma Kortele, negali būti patvirtintas;

7.6.2. jei atsiskaitymo Kortele metu dėl kokių nors nuo Emitento ar Įstaigos nepriklausančių priežasčių nėra gaunamas atsiskaitymo patvirtinimas;

7.6.3. jei trečioji šalis suteikė ar pardavė Klientui nekokybiškas paslaugas ar prekes, už kurias Klientas atsiskaito Kortele;

7.6.4. už netiesioginius nuostolius ar žalą, patirtus naudojantis Kortele;

7.6.5. už trečiųjų asmenų Klientui taikomų lojalumo ar nuolaidų programų įgyvendinimą ar sąlygas.

8. Pretenzijos

8.1. Klientas turi teisę pateikti Įstaigai raštu pretenzijas (skundus):

8.1.1. dėl klaidų Išraše ar ginčytinų autorizuotų operacijų ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo lėšų nurašymo iš Sąskaitos dienos;

8.1.2. dėl ginčytinų neautorizuotų ar netinkamai atliktų operacijų ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo nurašymo iš Sąskaitos dienos;

8.1.3. prie pretenzijos turi būti pridedamas mokėjimą Kortelę liudijantis dokumentas (jei toks yra).

8.2. Klientui nustatytu terminu nepareiškus pretenzijų (skundų), laikoma, kad Klientas dėl atliktų operacijų ar Išrašų pretenzijų Įstaigai / Emitentui neturi.

8.3. Šalys siekia iškilusius ginčus, tarp jų ir ginčus dėl žalos dydžio bei jos atlyginimo tvarkos, spręsti derybų keliu.