Pdf
Grįžti į turinį

Sutartis įsigaliojo: 2024-02-27

“PAYSERA LT”, UAB Pranešimas apie kandidatų asmens duomenų tvarkymą

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šiame Privatumo pranešime Kandidatams (Toliau – “Pranešime”) nustatyta tvarka, kaip Bendrovė tvarko fizinio asmens, dalyvaujančio atrankoje į laisvą darbo vietą, asmens duomenis.

2. Pranešimo nuostatos yra taikomos fiziniam asmeniui, dalyvaujančiam atrankoje į laisvą darbo vietą “Paysera LT”, UAB.

II SKYRIUS

SĄVOKOS

3. Šiame Privatumo pranešime Kandidatams naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

3.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).

3.2. Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi.

3.3. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

3.4. Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).

3.5. Bendrovė – "Paysera LT", UAB (duomenų valdytoja) vykdanti atranką į laisvą darbo vietą, kurioje Kandidatas dalyvauja, bei jos partneriai kitose valstybėse.

3.6. Kandidatas – asmuo, dalyvaujantis atrankoje į laisvą darbo vietą (poziciją).

3.7. Kitos Privatumo pranešime naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

4. Asmens duomenis Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose įtvirtintais teisiniais pagrindais, numatytais tikslais:

4.1. kai duomenis tvarkyti būtina, vykdant darbuotojų atranką, parengiant, sudarant ir (arba) vykdant su Asmeniu sudarytą sutartį;

4.2. Asmuo, pateikdamas gyvenimo aprašymą ar kitu būdu davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;

4.3. Bendrovė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus;

4.4. Asmens duomenis reikia tvarkyti, siekiant Bendrovės teisėto intereso.

5. Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Bendrovė, tvarkydama Asmens duomenis:

5.1. Darbuotojų atrankų vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kai Asmuo teikia savo gyvenimo aprašymą (CV) ir kitą informaciją, dalyvaudamas Bendrovės skelbiamose atrankose į laisvas darbo vietas arba norėdamas atlikti praktiką, sutikimo pagrindu;

5.2. Darbo sutarčių sudarymas ir vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, sudarydama, siekdama sudaryti su Kandidatu darbo sutartį arba darbo sutarties vykdymo pagrindu;

5.3. Kandidato neteistumo patikra atliekama prieš įdarbinant asmenį tam tikroje darbo vietoje (pozicijoje), nustatytoje vidiniuose įmonės teisės aktuose. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, vykdydama nepriekaištingos reputacijos patikrą teisėto intereso arba teisės aktų reikalavimų pagrindu;

5.4. Pateiktų klausimų sprendimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, vykdydama pateiktų klausimų, skundų nagrinėjimą ir sprendimą, vadovaudamasi sutarties, sutikimo arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.

5.5. Kiekvienu atveju atranką dėl konkrečios laisvos darbo vietos organizuojanti Bendrovė laikoma Kandidato duomenų valdytoju, o atranką, ar jos dalį, vykdantis išorinis partneris (jei toks yra) - duomenų tvarkytoju.

6. Visais aukščiau nurodytais atvejais Bendrovė tvarko Asmens duomenis atsižvelgdama į asmens duomenų apsaugos reikalavimus, ir tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti.

IV SKYRIUS

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

7. Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Bendrovė aukščiau išvardintais tikslais bei teisiniais pagrindais:

7.1. Tapatybės duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, kt.;

7.2. Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt.;

7.3. Profesiniai duomenys – išsilavinimas, kvalifikacija, profesiniai gebėjimai, dalykinės savybės, kt.;

7.4. Kiti duomenys, kuriuos laisva valia pateikė kandidatas, dalyvaujantis atrankoje.

8. Bendrovė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi šiame pranešime, įmonės Privatumo politikoje ir teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

V SKYRIUS

KANDIDATŲ DUOMENŲ TVARKYMAS PERSONALO ATRANKOS TIKSLAIS

9. Bendrovė tvarko kandidato asmens duomenis, siekdama įvertinti asmens tinkamumą eiti pareigas, atlikti darbo funkcijas. Asmenų, kurie pateikia savo kandidatūrą dalyvauti vienoje ar keliose vykdomose atrankose duomenys, t. y. visos laisvos darbo vietos, į kurias Asmuo pateikė savo kandidatūrą, yra matomos atrankas vykdantiems asmenims. Šie duomenys bus tvarkomi (matomi “Paysera LT”, UAB personalo tvarkymo sistemoje) tiek laiko, kiek tvarkomi ir kiti Kandidato Asmens duomenys, priklausomai nuo jo sutikimo pateikimo arba iki tol, kol Asmuo atšaukia savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo.

10. Asmens duomenys, kuriuos Asmuo pateikė Bendrovei atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką bei kitą informaciją siekdamas dalyvauti atrankose į laisvas darbo vietas arba praktiką Bendrovėje, yra saugomi ir naudojami tų atrankų apimtyje ir tikslais.

11. Esant darbuotojo sutikimui, darbuotojo duomenys gali būti naudojami 2 (dvejus) metus po Asmens kandidatūros įvertinimo (tiek sėkmingo, tiek nesėkmingo), savanoriško atsisakymo dalyvauti atrankoje arba iki tol, kol Asmuo atšaukia savo sutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo. Asmens duomenų saugojimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinės atrankos, kurioje asmuo dalyvavo pabaigos.

12. Asmuo, kuris išreiškė norą dalyvauti skelbiamoje atrankoje į laisvą darbo vietą ar praktiką, yra atsakingas už savo duomenų perdavimą Bendrovei ir turi neribotą teisę šiuos duomenis valdyti, t. y. Kandidatų portalo sistemoje sukurtoje paskyroje Kandidatas bet kada turi teisę / gali:

12.1. sutikti / nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami Bendrovėje vykdomų atrankų metu kandidatuojant į konkrečią laisvą darbo vietą;

12.2. Prašyti ištaisyti tikrovės neatitinkančią informaciją apie save, pasinaudoti teise būti užmirštam;

12.3. Susipažinti su Bendrovėje kandidatų atrankos tikslais kaupiama informacija apie jį;

13. Pažymėtina, kad tam, jog asmuo galėtų dalyvauti Bendrovės (-ių) skelbiamose atrankose, jis turi sutikti dėl jo kaip Kandidato asmens duomenų tvarkymo pažymėdamas, kad perskaitė ir suprato Bendrovės privatumo pranešimą Kandidatams.

14. Asmuo, kuris pateikdamas savo kandidatūrą dalyvauti atrankoje nedavė sutikimo naudoti jo Asmens duomenis kitose skelbiamose atrankose, bus prašomi jį pateikti. Kandidatas turi pateikti sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Bendrovėse vykdomose atrankose per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pranešimo jam išsiuntimo.

15. Priminimas apie prašymą pateikti sutikimą Asmens duomenis naudoti vykdomose atrankose gali būti siunčiamas du kartus - gavus pateiktą kandidatūrą, ir pasibaigus atrankai.

16. Pažymėtina, kad Kandidatui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po antrojo pranešimo išsiuntimo nepateikus jokio atsakymo, jo duomenys bus ištrinami iš Bendrovėje vykdomų atrankų duomenų bazės.

17. Bendrovėje veikia rekomendavimo sistema, kurios metu Bendrovės darbuotojai teikia informaciją apie potencialius Kandidatus. Rekomenduojantis darbuotojas įsipareigoja informuoti potencialų Kandidatą apie jo Asmens duomenų teikimą Bendrovei. Pateikus rekomendaciją apie potencialų Kandidatą, rekomenduojamas Kandidatas gauna automatinį laišką su prašymu leisti naudoti jo Asmens duomenis Bendrovėje vykdomose atrankose.

18. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, nešališkumo, nulinės tolerancijos korupcijai principais, todėl vienas iš keliamų reikalavimų Kandidatams yra nepriekaištinga reputacija. Šiuo tikslu Bendrovė renka Kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas, viešai prieinamus asmens duomenis, susijusius su nepriekaištinga reputacija. Kandidatų, kuriems teikiamas pasiūlymas sudaryti darbo sutartį, patikrinimui atlikti prašome pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą, kai Asmens duomenys renkami teisėto intereso pagrindu. Kandidatų, kuriems teikiamas pasiūlymas sudaryti darbo sutartį dėl aukštą korupcijos rizikos lygį turinčių arba strateginių pareigybių, Asmens duomenis Bendrovė tvarko teisės aktų reikalavimų numatyta apimtimi ir pagrindu. Kandidatų asmens duomenys nepriekaištingos reputacijos patikros tikslais saugomi 10 m. po darbo sutarties pasibaigimo. Tik gavę teigiamą patikrinimo išvadą dėl nepriekaištingos reputacijos, su Kandidatu sudarysime darbo sutartį.

19. Bendrovė personalo atrankos tikslais gali rinkti Kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas, asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš buvusio darbdavio prieš tai informavusi Kandidatą, o iš esamo darbdavio – tik gavusi Kandidato sutikimą.

VI SKYRIUS

KANDIDATŲ DUOMENŲ TVARKYMAS ATRANKOS PROCESO KOKYBĖS GERINIMO TIKSLAIS

20. Bendrovė, siekdama pagerinti atrankos proceso kokybę, teiraujasi kandidatų grįžtamojo ryšio apie jų patirtį dalyvaujant atrankoje, išsiunčiant apklausą Kandidato nurodytu el. pašto adresu.

21. Kandidatų asmens duomenys apklausos vykdymo tikslais tvarkomi sutikimo pagrindu. Kandidatų duomenys bus tvarkomi 2 (dvejus) metus po sutikimo pateikimo arba iki tol, kol Kandidatas atšaukia savo sutikimą. Kandidatai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nenurodydami nesutikimo motyvų, gautame laiške paspausdami „unsubscribe“ mygtuką. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

VII SKYRIUS

KANDIDATŲ DUOMENŲ TVARKYMAS PRANEŠIMŲ APIE DARBO PASIŪLYMUS SIUNTIMO TIKSLAIS

22. Kandidatų Asmens duomenys pranešimų apie naujas laisvas darbo vietas siuntimo tikslais tvarkomi sutikimo pagrindu. Kandidatai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nenurodydami nesutikimo motyvų. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

VIII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS

23. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos pateikia patys Asmenys arba Bendrovė juos gauna iš kitų šaltinių:

23.1. darbuotojams rekomendavus Kandidatą;

23.2. Karjeros socialinių tinklų (pvz., „Linkedin“ ir kt.);

23.3. Valstybės, teisėsaugos institucijų (tik dėl aukštą korupcijos rizikos lygį turinčių arba strateginių pareigybių);

23.4. Trečiųjų asmenų (pvz. Kandidato esamo ir/ar buvusio darbdavio) ir kt.

24. Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

IX SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

25. Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

25.1 Paslaugų teikėjams. Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Bendrovės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei programinės įrangos nuomos, priežiūros, darbo santykių administravimo, apskaitos, korespondencijos siuntimo ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės Paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;

25.2. Valdžios, teisėsaugos bei priežiūros institucijoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos institucijoms (pvz., policijai, prokuratūrai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, kt.), kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės, darbuotojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus;

25.3. Kitoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali teikti Asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams, vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

X SKYRIUS

TAIKOMOS SAUGUMO PRIEMONĖS

26. Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

XI SKYRIUS

AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR PROFILIAVIMAS

27. Bendrovė netvarko Asmens duomenų automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo ir profiliavimo būdais, kaip tai numatyta Reglamento 22 straipsnyje.

XII SKYRIUS

ASMENŲ TEISĖS

28. Asmuo, susisiekęs su Bendrove ir patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę:

28.1. susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis;

28.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;

28.3. prašyti ištrinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

28.4. gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos Asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

28.5. apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;

28.6. nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo iki atrankos pabaigos atveju, asmuo tuo pačiu atšaukia ir savo tolimesnį dalyvavimą atrankoje.

29. Jūs galite kreiptis dėl šio Privatumo pranešimo Kandidatams arba Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu Pilaitės pr. 16 Vilnius arba el. paštu [email protected]

30. Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir (ar) Jūsų teisėmis, Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, [email protected].

XIII SKYRIUS

PRIVATUMO PRANEŠIMO KANDIDATAMS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

31. Papildoma informacija apie tai, kaip Bendrovė tvarko Asmens duomenis gali būti pateikiama interneto svetainėje paysera.lt, arba kitais būdais (pvz. el. paštu ir kt.).

32. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti/papildyti šį Privatumo pranešimą Kandidatams. Apie Privatumo pranešimo Kandidatams pakeitimus Bendrovė informuos, paskelbdama apie tai interneto svetainėje paysera.lt. Tam tikrais atvejais Bendrovė taip pat gali informuoti Asmenis apie pakeitimus kandidato aplinkoje atrankų sistemoje, arba kitais būdais (pvz. el. paštu ir kt.)

XIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Privatumo pranešimo Kandidatams numatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę užtikrina Bendrovės atitikties funkcijas vykdantys darbuotojai.

34. Privatumo pranešimas Kandidatams ir jo pakeitimai derinami su "Paysera LT", UAB Duomenų apsaugos pareigūnu.