Pdf
Grįžti į turinį

Informacija atnaujinta: 2024-06-11

Paysera POS pardavimo sistemos įrankio paslaugų sutartis

Bendrosios nuostatos

1. Paysera POS virtualios kasos paslauga (toliau tekste – “Paslauga”) - tinklo principu (WebApp) veikiantis pardavimų taškų (POS) sprendimas su virtualia fiskalizacija ir kortelių atsiskaitymo sprendimo integracija (toliau vadinama Paslauga), naudojimosi kuria teisę šios Sutarties pagrindu gauna Paslaugos gavėjas.

2. Naudojantis Paslauga yra taikomos Bendrosios mokėjimo paslaugų sutarties sąlygos tiek , kiek jos neprieštarauja šios Sutarties nuostatoms . Paysera turi teisę iki Klientui pradedant naudotis paslaugomis atsisakyti suteikti Paslaugą nepateikdama tokio sprendimo priežasčių paaiškinimo.

3. Jei Paslaugos gavėjas yra juridinis asmuo, sutikdamas su šios Sutarties sąlygomis jis patvirtina, kad jo vardu veikia įgaliotas asmuo, kuris turi visus reikiamus įgaliojimus užsakyti šią paslaugą juridinio asmens vardu. Paysera reikalavimu Paslaugos gavėjas įsipareigoja pateikti visus reikiamus dokumentus tokių įgaliojimų patvirtinimui.

4. Sutartyje naudojamos sąvokos:

4.1. Paslaugos gavėjas – Paysera sistemos klientas, kuris parduodamas prekes ar paslaugas naudojasi Paysera POS pardavimo sistemos įrankiu;

4.2. Virtuali fiskalizacija - tai elektroninė paslauga, skirta registruoti ir dokumentuoti ūkinėms operacijoms, vykdomoms naudojant fiskalinių pardavimų sprendimą, kuris automatizuotu būdu teikia duomenis mokesčių administratoriui.

5. Kitos sąvokos šioje Sutartyje vartojamos Bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje nurodyta prasme.

Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

6. Paslaugos gavėjo mokėtinos sumos apmokamos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, arba, esant galimybei, nuskaitomos nuo jo elektroninių pinigų sąskaitos Paysera sistemoje. Mokėjimams už Paslaugą taikomos Bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje numatytos taisyklės.

7. Paslaugų apimtis, kainos, paketų pasirinkimai skelbiami čia.

8. Surinkti mokėjimai įskaitomi į Paslaugos gavėjo nurodytą sąskaitą.

Šalių įsipareigojimai

9. Paslaugos gavėjo įsipareigojimai: 9.1. Paslaugos gavėjas privalo užtikrinti kokybišką, nenutrūkstamą, stabilų ir privatų interneto ryšį, kurio sparta yra ne mažesnė nei 1 Mb/s, o delsos laikas (latency) ne didesnis nei 300 ms. Jei šie reikalavimai nebus tenkinami, Paslaugos teikėjas neatsako už veikimo trikdžius ar paslaugų lėtėjimą.

9.2. Siekiant užtikrinti tinkamą Paysera POS Virtualios kasos veikimą, Paslaugos gavėjo įrenginyje turi būti įdiegta naršyklė (Google Chrome, Safari, Edge ar Firefox), kurios versija yra išleista ne seniau kaip prieš tris mėnesius. Paslaugos teikėjas rekomenduoja naudoti naujausią naršyklių versiją, siekiant maksimalaus saugumo ir funkcionalumo.

9.3. Paslaugos gavėjas sutinka, kad naudotis Paysera POS sistemos įrankiu gali reikėti vieno ar kelių papildomų įrangos elementų, tokių kaip kortelių terminalas, mobilusis ar stacionarus įrenginys su įdiegta programėle (Android OS arba iOS), spausdintuvas.

9.4. Paslaugos gavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie atrastas virtualios fiskalizacijos ar bendrąsias pardavimų sprendimo funkcines klaidas;

9.5. Paslaugos gavėjas įsipareigoja elgtis sąžiningai. Sąžiningumo reikalavimas apima ne tik įsipareigojimą nedelsiant informuoti apie pastebėtas galimybes savo naudai panaudoti I.EKA posistemio klaidas, bet ir susilaikymą nuo tokio panaudojimo. Piktnaudžiavimo atveju Paslaugos gavėjas privalo atlyginti kilusią žalą. Be to, už sąžiningumo reikalavimo nesilaikymą gali būti taikomos šios pasekmės:

9.5.1. Paslaugos teikėjas turi teisę sustabdyti paslaugos teikimą, kol bus išsiaiškintos pažeidimo aplinkybės ir pašalintos visos su tuo susijusios grėsmės.

9.5.2. Esant sunkiam ar pakartotiniam pažeidimui, Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį nedelsiant, apie tai informavęs Paslaugos gavėją.

10. Paslaugos teikėjo įsipareigojimai:

10.1. Paysera laiku ir tinkamai teikia galimybę naudotis Sutarties 1 skyriuje nurodytomis paslaugomis.

10.2. Paysera užtikrina virtualios kasos veikimo atstatymą per 72 valandas nuo informacijos apie sistemos sutrikimą gavimo,

jei sutrikimas nėra susijęs su mokesčių administratoriaus paslaugų trikdžiais.

11. Paysera neatsako už:

11.1. Kliento piktnaudžiavimą atradus klaidą mokesčių administratoriaus posistemyje ir dėl to kilusias pasekmes prieš bet kokius asmenis;

11.2. Netinkamą trečiųjų asmenų teikiamų prietaisų ir/ar sistemų veikimą net tais atvejais, kai yra rekomendavęs naudotis tokiais prietaisais ir/ar sistemomis;

11.3. Paslaugos gavėjo į sistemą įvestus duomenis, nepriklausomai nuo to, ar šiuos duomenis suvedė klientas, ar jo įgalioti asmenys, įskaitant Paslaugos teikėjo suvestus duomenis, kai toks suvedimas atliekamas Paslaugos gavėjo prašymu;

11.4. Paslaugos veikimą tais atvejais, kai paslaugos gavėjas atsisako naudotis Paslaugos teikėjo pasiūlytais naudoti tam tikro modelio ir gamintojo prietaisais ir/ar programine įranga;

11.5. Jokią kliento veiklą, vykdomą naudojantis Paslauga.

Šalių atsakomybė

12. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtą žalą.

13. Žalos ar netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

Sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka

14. Sutartis sudaroma, keičiama ir nutraukiama bei Klientai apie tai informuojami Bendrojoje mokėjimo paslaugų sutartyje numatyta tvarka ir pagrindais.