Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Atjauninātais līgums stājās spēkā 15/05/2023

Vispārīgais Maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums privātpersonām

1. Vispārīgie noteikumi

 

1.1. Šis Līgums ir noslēgts starp Paysera un Klientu.

1.2. Līguma priekšmets: saskaņā ar šo Līgumu Klienta un Paysera starpā tiek noteikta kārtība, saskaņā ar kuru Klients tiek reģistrēts sistēmā, atver Paysera Kontu un izmanto citus Paysera piedāvātos pakalpojumus. Kārtība atsevišķu Paysera piedāvāto pakalpojumu saņemšanai tiek noteikta saskaņā ar Līguma Pielikumiem un Noteikumiem, kas ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa; minētā kārtība tiek piemērota Klientam, tiklīdz tas ir iepazinies ar tiem un uzsācis attiecīgo pakalpojumu lietošanu. Bez šā Līguma attiecības starp Paysera un Klientu, kas saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu, regulē normatīvie akti, ar Klientu noslēgtie līgumi, citi līgumi, noteikumi un Klientam piemērotie piesardzības un taisnīguma principi.

1.3. Šis Līgums ir svarīgs dokuments, ar kuru Klientam rūpīgi jāiepazīstas, pirms viņš nolemj reģistrēties Sistēmā, atvērt Paysera kontu un izmantot citus Paysera sniegtos Pakalpojumus. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šā Līguma nosacījumus, pirms tiem piekrītat. Šis Līgums kopā ar tā Pielikumiem nosaka noteiktus riskus, kas rodas, lietojot Sistēmu, un sniedz vadlīnijas drošai Sistēmas lietošanai.

1.4. Pielikumi ir vienošanās pie Līguma, saskaņā ar kuru noteikumiem Klients un Paysera vienojas par attiecīgo Pielikumos norādīto pakalpojumu izmantošanu. Pielikumos esošie noteikumi ir noteicošie pār citiem Līguma noteikumiem. Brīdī, kad Klients uzsāk tādu pakalpojumu lietošanu, kuri iepriekš nav tikuši izmantoti, tiek piemērota kārtība, kas noteikta attiecīgajos Līguma Pielikumos. Gadījumā, ja jaunizvēlēto pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešama Klienta konta papildu pārbaude un/vai dokumenti, pakalpojumi tiek sniegti tikai pēc tam, kad Klients izpildījis visas Paysera noteiktās darbības.

1.5. Šā Līguma noteikumi, kas tiek piemēroti tikai Lietotājiem, netiek piemēroti Klientiem, kuri nav lietotāji un darbojas saskaņā ar šo Līgumu un/vai tā pielikumiem, lai veiktu uzņēmējdarbību, komercdarbību vai profesionālo darbību.

1.6. Līguma pamatjēdzieni:

Personas dati – jebkāda veida informācija, kas attiecas uz fizisku personu, kuras identitāte ir zināma vai var tikt tieši vai netieši noteikta, izmantojot šādus datus: personas kodu, vienu vai vairākas fiziskas, fizioloģiskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kulturālas vai sociāla rakstura personas īpašības.

Darba diena – Paysera noteikta diena, kurā Paysera sniedz savus pakalpojumus. Dažādiem pakalpojumiem Paysera var noteikt dažādas darba dienas, norādot tos kopā ar cenrādi.

Elektroniskā nauda – Klienta naudas līdzekļi, kas ieturēti vai pārskaitīti uz Paysera kontu un tiek glabāti tajā nolūkā veikt pārskaitījumus ar Sistēmas starpniecību.

Paysera – Paysera grupas uzņēmumi atkarībā no Klienta dzīvesvietas valsts un citas juridiskas personas, kuras tiek izmantotas Pakalpojumu sniegšanai; visus Maksājumu pakalpojumus sniedz tikai licencēti uzņēmumi. Sākotnējo kontu atver Paysera uzņēmums, Klienta identifikāciju veic un Paysera kontu IBAN formātā nodrošina uzņēmums, kas ietilpst Paysera uzņēmumu grupā un kuram ir licence šādai darbībai. Šo uzņēmumu juridiskā informācija ir sniegta Līguma punktā 17.10.

Saņēmējs – fiziska vai juridiska persona, cita organizācija vai tās filiāle, kas norādīta Maksājuma uzdevumā kā Maksājuma darījuma līdzekļu saņēmējs.

Pārskats – Paysera sagatavots un izsniegts dokuments, kas ietver informāciju par Maksājumu darījumiem, kas veikti noteiktā laika periodā.

Cenas – Paysera pakalpojumu un darījumu cenas, kas apstiprinātas saskaņā ar Paysera noteiktu procedūru.

Klients – fiziska persona, kas reģistrējusies Sistēmā un izveidojusi Profilu.

Klienta identifikācija – Klienta identitātes pārbaude saskaņā ar Sistēmā noteikto kārtību.

Komisijas maksa – Paysera ieturēta maksa par Maksājumu darījumu un/vai saistīto pakalpojumu.

Maksājuma pārvedums – maksājuma darījums, kura rezultātā naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz Saņēmēja norēķinu kontu saskaņā ar Maksātāja rīkojumu.

Maksājuma uzdevums – Maksātāja vai Saņēmēja rīkojums maksājumu pakalpojumu sniedzējam Maksājuma darījuma izpildei.

Maksājuma darījums – Maksātāja vai Saņēmēja uzsākta naudas līdzekļu iemaksa, izmaksa vai pārskaitījums.

Maksājumu pakalpojumi – pakalpojumi, kura sniegšanas laikā tiek radīti apstākļi maksājumu kontā veikt skaidras naudas iemaksu un izmaksu, kā arī visus darījumus, kas saistīti ar maksājumu konta pārvaldību; maksājumu darījumi, tai skaitā naudas pārskaitījumi no maksājumu pakalpojuma Lietotāja atvērtā maksājumu konta maksājumu pakalpojumu sniedzošajā iestādē vai citā maksājumu iestādē; maksājumu darījumi, kuru rezultātā naudas līdzekļi maksājumu pakalpojumu Lietotājam tiek izsniegti kredītlīnijas ietvaros: maksājumu darījumi ar maksājumu karti vai līdzīgu maksāšanas līdzekli un/vai kredīta pārvedumu, tai skaitā regulāro pārskaitījumu; maksāšanas līdzekļu izsniegšana un (vai) pieņemšana; naudas pārvedumi; maksājumu iniciēšanas pakalpojumi; konta informācijas pakalpojumi.

Maksāšanas līdzeklis – jebkurš maksāšanas līdzeklis, kuru Sistēma ļauj savienot ar Paysera kontu un izmantot, lai veiktu maksājumu pārvedumus.

Maksātājs – fiziska vai juridiska persona, cita organizācija vai tās filiāle, kurai ir norēķinu konts un kura ļauj izpildīt maksājuma uzdevumu no šī konta, vai, ja konta nav, iesniedz Maksājuma uzdevumu.

Paysera konts vai Konts – virtuālais konts, kas Sistēmā atvērts Klienta vārdā un tiek izmantots, lai veiktu pārskaitījumus un citus Maksājumu darījumus. Konts tiek atvērts tikai pēc Klienta identifikācijas.

Paysera konta nodošana vai Konta nodošana – Paysera konta nodošana citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai citam licencētam Paysera grupas uzņēmumam, kas tiek veikta pēc Paysera vai Klienta iniciatīvas (pieprasījuma).

Pakalpojums – pakalpojums, ko Paysera nodrošina saskaņā ar šo Līgumu un/vai tā pielikumiem, tostarp Elektroniskās naudas izdošanas un atpirkšanas pakalpojums, Maksājumu pakalpojums un jebkurš cits Paysera sniegtais pakalpojums.

Paysera lietotne – mobilā programma Paysera konta pārvaldībai, kas uzstādīta un tiek izmantota mobilajās ierīcēs.

Profils – reģistrācijas rezultāts Sistēmā (pēc pieslēgšanās vietnē bank.paysera.com), kuras laikā tiek saglabāti reģistrētās personas dati, izveidots lietotājvārds un definētas personas tiesības Sistēmā.

Pieņemama valoda – jebkura no Sistēmā pieejamajām valodām.

Pielikums – līgums starp Paysera un Klientu par atsevišķiem Paysera sniegto pakalpojumu sniegšanas un lietošanas nosacījumiem. Par Pielikumu var saukt līgumu, noteikumus, deklarāciju, plānu vai jebko citu. Pielikums ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Klientu stingrā autentifikācija – fiziskas vai juridiskas personas identitātes pārbaudes procedūra, pamatojoties uz divu vai vairāku elementu izmantošanu, kas klasificēti kā zināšanas (piemēram, statiska parole, kods, personas kods), īpašums (piemēram, tokens, viedkarte, mobilais tālrunis) un īpašības (piemēram, biometriskais raksturojums kā pirkstu nospiedumi). Šī procedūra tiek piemērota, kad Klients pieslēdzas savam norēķinu kontam tiešsaistē vai izmantojot citus attālās piekļuves līdzekļus, uzsāk elektronisku maksājuma darījumu un, izmantojot attālās piekļuves līdzekļus, veic jebkādu darbību, kas varētu būt saistīta ar krāpšanas risku, veicot maksājumu, vai cita veida ļaunprātīgu izmantošanu.

Sistēma – programmatūras risinājums, kas tiek norādīts Paysera interneta vietnēs, kuru izstrādā Paysera un kurš tiek lietots Paysera pakalpojumu sniegšanai.

Līgums – vienošanās starp Klientu un Paysera, kas ietver šo Vispārīgo maksājumu veikšanas pakalpojumu līgumu privātpersonām un jebkurus citus noteikumus vai dokumentus (pielikumus, vienošanās, noteikumus, apliecinājumus u.c.), tajā skaitā, bet ne tikai vietnes, uz kurām veikta atsauce šajā Vispārīgajā maksājumu veikšanas pakalpojumu līgumā privātpersonām.

Piekrišana – Maksātāja piekrišana veikt Maksājuma darījumu, kas iesniegts saskaņā ar Līguma 8. sadaļā noteikto procedūru.

Parole (Paroles) – jebkurš Klienta kods, kas izveidots Sistēmā, Klienta kods, kas izveidots Sistēmā, kas tiek izmantots Klientu stingrās autentifikācijas laikā, vai vienreiz izmantojams drošības kods, ko Paysera ir piešķīrusi Klientam, lai piekļūtu Profilam un/vai Paysera kontam vai iniciēšanai, apstiprināšanai un/vai atsevišķu Paysera sniegto pakalpojumu pārvaldīšanai, Maksājumu darījumu iniciēšanai, autorizācijai, izpildei, apstiprināšanai vai maksājuma saņemšanai.

Puse – Paysera vai Klients.

Unikālais identifikators – burtu, ciparu vai simbolu kombinācija, kuru Paysera kā maksājumu pakalpojumu sniedzējs izsniedz maksājumu pakalpojumu Lietotājam un kuru izmanto maksājumu pakalpojumu Lietotāja, kurš piedalās Maksājumu darījumā un/vai Lietotāja konta, kas tiek izmantots Maksājumu darījumā, identifikācijai.

Lietotājs – Klients, kas rīkojas saskaņā ar Līgumu, lai īstenotu mērķus, kas nav saistīti ar šīs personas saimniecisko, komerciālo vai profesionālo darbību.

2. Reģistrēšanās Sistēmā un Profila izveidošana

 

2.1. Klientam, kurš vēlas uzsākt Paysera pakalpojumu izmantošanu, ir jāreģistrējas Sistēmā. Paysera ir tiesības atteikt jauna Klienta reģistrāciju, nenorādot iemeslus. Tomēr Paysera nodrošina, lai reģistrācijas atteikums vienmēr būtu balstīts uz būtiskiem iemesliem, kurus Paysera nav pienākums vai nav tiesību atklāt.

2.2. Reģistrējoties Sistēmā, tiek izveidots Klienta Profils. Profils ir personīgs, un tikai tā īpašniekam, t.i., Klientam, ir tiesības to izmantot. Pēc tam, kad Klients ir reģistrējies Sistēmā un izveidojis Profilu, viņam automātiski tiek atvērts Paysera konts. Paysera konts darbojas saskaņā ar šā Līguma 4. un 5. nodaļā noteikto procedūru.

2.3. Klientam var būt tikai viens Profils.

2.4. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad Klients reģistrējas Sistēmā, iepazīstas ar šā Līguma noteikumiem un elektroniski izsaka savu piekrišanu tos pildīt.

2.5. Klienta reģistrācija Sistēmā nozīmē Klienta apstiprinājumu, ka viņš ir iepazinies un piekrīt Līguma noteikumiem, un apņemas tos ievērot. Paysera sniedz pakalpojumus personām, kuras sasniegušas vismaz 7 (septiņu) gadu vecumu. Personām, kuras nav sasniegušas 7 (septiņu) gadu vecumu, ir aizliegts izmantot Paysera pakalpojumus. Ja Klients nav sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, viņam jāiesniedz savu likumisko pārstāvju (vecāku/aizbildņu) rakstiska piekrišana. Paysera ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt rakstisku (tai skaitā notariāli apliecinātu) Klienta likumisko pārstāvju (vecāku/aizbildņu vai aprūpētāju) piekrišanu. Ja Klients nesniedz rakstisku piekrišanu Paysera noteiktajā termiņā, Paysera ir tiesības nekavējoties apturēt visu vai daļu pakalpojumu sniegšanu.

2.6. Klients apliecina, ka, reģistrējoties Sistēmā, ir norādījis pareizus datus par sevi un, ja ir nepieciešamība mainīt vai papildināt datus, Klients iesniegs tikai pareizus datus. Klients sedz visus zaudējumus, kas var rasties nederīgu datu iesniegšanas dēļ.

2.7. Apstākļos, kas norādīti Līgumā vai Sistēmā, Klientam ir jāapstiprina Profils, jauna pakalpojuma vai jaunas pakalpojuma daļas nodrošināšana un jāveic Klienta identifikācija, lai Paysera sāktu vai turpinātu pakalpojumu sniegšanu. Klienta identifikācijas procedūra, Profila apstiprināšana un jaunu pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta, lai aizsargātu Klienta un Paysera intereses.

2.8. Paysera ir tiesības pieprasīt dokumentus, ar kuru palīdzību būtu iespējams identificēt Klientu un/vai iegūt būtisku informāciju par Klientu, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstošu Paysera pakalpojumu sniegšanu. Dokumenti un/vai citi specifiski dati, kurus nepieciešams iesniegt, tiek norādīti vēstulē Klientam par nepieciešamību veikt identifikācijas vai citas pārbaudes procedūru.

2.9. Paysera, veicot Klienta identifikāciju, ir tiesīga pieprasīt, lai Klients iesniedz Paysera pieprasīto dokumentu oriģinālus un/vai to kopijas un/vai notāra vai citas valsts pilnvarotas personas apliecinātas dokumentu kopijas.

2.10. Klienta identifikācijas procedūras noteikumi, vietas, procedūras un cenas ir norādītas šeit.

2.11. Atsevišķos gadījumus, veicot tiesību aktos noteiktus pienākumus, vai arī, ja to pieprasa dokumenta veids (piemēram, ir nepieciešams iesniegt dokumenta oriģinālu), Paysera ir tiesības pieprasīt Klientam veikt Klienta identifikācijas procedūru īpašā veidā, ko norāda Paysera (piemēram, Klientu apkalpošanas filiālē).

2.12. Puses vienojas, ka Klients dokumentus (piemēram, līgumus, piekrišanas u.c.) var apstiprināt (parakstīt) elektroniski (tai skaitā, bet ne tikai parakstot ar ekrānzīmuli ekrānā).

2.13. Paysera ir tiesības pieprasīt Klientam papildu informāciju un/vai dokumentus, kas ir saistīti ar Klientu vai viņa veiktajiem darījumiem, kā arī pieprasīt Klientam aizpildīt un regulāri (vismaz vienu reizi gadā) atjaunināt Klienta anketu. Paysera ir tiesības pieprasīt, lai iesniegto dokumentu kopijas tiktu notariāli apstiprinātas un/vai tulkotas vismaz vienā Paysera atbalstītajā valodā. Visu dokumentu un informācijas sagatavošanas un nodrošināšanas izmaksas sedz Klients. Ja Klients neiesniedz papildu informāciju un/vai dokumentus saprātīgā Paysera norādītā laika periodā, Paysera ir tiesības pārtraukt visu vai daļu pakalpojumu sniegšanu Klientam.

2.14. Klients saņem paziņojumu par Profila apstiprināšanu, jauna pakalpojuma vai atjaunotu uz laiku pārtrauktā pakalpojuma sniegšanu uz Sistēmā norādīto e-pasta adresi vai arī SMS veidā, ja Klients reģistrācijas procesā ir norādījis tikai mobilā tālruņa numuru.

2.15. Ja Klients ir norādījis nepareizus datus, viņam tie ir jālabo, un, ja Klients neprecīzu datu dēļ ir izveidojis vairākus Kontus, Klientam par to jāpaziņo Paysera, lai izveidotie Konti tiktu apvienoti vienā Kontā. Klients, kurš neievēro šā punkta prasības, var tikt bloķēts, veiktos darījumus var atzīt par nederīgiem un datus, ja nepieciešams, nodot tiesībsargājošajām iestādēm.

3. Paysera pakalpojumu cenas un maksāšanas kārtība

 

3.1. Paysera Pakalpojumu noteikumi un cenas ir norādītas šā Līguma, Cenrāža vai Pielikuma, kas piemērojams konkrētajam pakalpojumam, attiecīgajā sadaļā.

3.2. Ja Paysera samazina vispārīgās Sistēmā noteikto Pakalpojumu cenas, jaunās cenas tiek piemērotas uzreiz pēc to publicēšanas pat tad, ja Klients par tām nav ticis informēts, bet tikai tādā gadījumā, ja cenas nav mainījušās veidā, kas noteikts 11. nodaļā.

3.3. Paysera Komisijas maksas tiek ieturētas:

3.3.1. Maksājuma darījuma laikā;

3.3.2. ja Komisijas maksas nav ieturētas Maksājuma darījuma laikā, Paysera ir tiesības tās ieturēt pēc tam, bet ne vēlāk kā 2 (divu) gadu laikā pēc Maksājuma darījuma izpildīšanas. Klients tiek informēts par komisijas maksu, kas atskaitīta šajā punktā noteiktajā kārtībā, komisijas maksu atskaitē par laika periodu, kad tika atskaitīta Komisijas maksa;

3.3.3. darījuma Komisijas maksa Klientam tiek norādīta pirms Maksājuma darījuma (ja vien konkrēta Maksāšanas līdzekļa vai Pakalpojuma noteikumos nav norādīts citādi).

3.4. Klients apstiprina, ka ir rūpīgi iepazinies ar Maksājumu darījumu cenām un noteikumiem un visu Paysera Pakalpojumu izmaksām, kas tiek piemērotas un attiecas uz Klientu.

3.5. Paysera ir tiesības ieturēt Komisijas maksu no Klienta konta, kurā ir veikts Maksājuma darījums, vai no citiem Kontiem, kas atvērti Paysera sistēmā.

3.6. Komisijas maksa tiek maksāta valūtā, kas norādīta Līgumā, tā Pielikumā vai interneta vietnēs, uz kurām šajā Līgumā vai tā Pielikumā ir veiktas atsauces.

3.7. Klients apņemas nodrošināt savā Kontā pietiekami daudz naudas līdzekļu Komisijas maksas samaksai vai ieturēšanai. Ja naudas līdzekļu apjoms norādītajā valūtā ir nepietiekams, lai samaksātu komisijas maksu, Paysera ir tiesības, bet ne pienākums ieturēt Komisijas maksu no naudas līdzekļiem, kas atrodas Kontā citā valūtā, konvertējot valūtu nepieciešamajā valūtā saskaņā ar valūtas maiņas kursu, ko Paysera piemēro Klientam. Standarta Paysera valūtas maiņas kurss ir publicēts šeit. Ja naudas līdzekļi Kontā pieejami vairākās valūtās, Paysera var to mainīt uz maksājuma valūtu no citām valūtām alfabētiskā secībā saskaņā ar starptautiskajiem saīsinājumiem.

3.8. Ja Klients laicīgi nav samaksājis Paysera atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem, viņš maksā Paysera 0,05% no summas par katru nokavēto dienu pēc Paysera pieprasījuma.

4. Paysera konta atvēršana. Klienta naudas līdzekļu glabāšanas veidi Paysera kontā. Nosacījumi līdzekļu noguldīšanai, pārskaitīšanai un izņemšanai

 

4.1. Saskaņā ar šo Līgumu Paysera Konts tiek atvērts Klientam uz nenoteiktu laiku.

4.2. Paysera Konts dod Klientam iespēju iemaksāt, pārskaitīt un uzglabāt līdzekļus viņa Kontā plānotajiem pārskaitījumiem, veikt vietējos un starptautiskos naudas pārskaitījumus, veikt ieguldījumus, saņemt līdzekļus Kontā, maksāt par precēm un pakalpojumiem un veikt citus darījumus, kas tieši saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

4.3. Atkarībā no Paysera grupas uzņēmuma, kurš reģistrējis Klientu un piešķīris Paysera kontu, pieejamās licences, Klienta naudas līdzekļi Paysera kontā var tikt turēti vienā no šiem veidiem:

4.3.1. Elektroniskā nauda, kuru Paysera izsniedz pēc tam, kad Klients ir pārskaitījis vai iemaksājis naudas līdzekļus Klienta Paysera kontā. Pēc tam, kad Klients ir iemaksājis, pārskaitījis vai saņēmis naudas līdzekļus Kontā, Paysera, tos saņemot, ieskaita šos līdzekļus Klienta Kontā, tādējādi emitējot Elektronisko naudu nominālvērtībā. Šī Elektroniskā nauda tiek attiecināta uz Klientu un tiek glabāta Klienta Paysera kontā saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām;

4.3.2. līdzekļi (naudas summa), kuru nominālvērtība atbilst Paysera kontā noguldīto, saņemto vai ieskaitīto līdzekļu (naudas summas) nominālvērtībai.

4.4. Konkrētu Elektroniskās naudas vai naudas līdzekļu (naudas summas) (turpmāk – naudas līdzekļi) glabāšanas veidu Paysera kontā Klients izvēlas Kontā, sadaļā "Papildināt kontu", kas sniedz norādījumus naudas iemaksai katram līdzekļu noguldīšanas veidam. Naudas līdzekļu iemaksas norādījumi un tajos ietvertie dati tiek (var tikt) uzskatīti par Unikāliem identifikatoriem, kas nepieciešami pareizai maksājuma darījuma izpildei.

4.5. Līdzekļu nominālvērtība sakrīt ar Paysera kontā iemaksāto vai pārskaitīto līdzekļu nominālvērtību.

4.6. Paysera kontā glabātie līdzekļi, izņemot Elektronisko naudu, var tikt uzskatīti par noguldījumu, par kuru var maksāt procentus saskaņā ar šā Līguma atsevišķa pielikuma noteikumiem. Paysera kontā glabātā elektroniskā nauda nav depozīts, un par tās glabāšanu Paysera nemaksā procentus un nesniedz nekādus citus labumus, kas saistīti ar laika periodu, kurā Klients elektronisko naudu glabā Paysera kontā.

4.7. Klients var izveidot un lietot vairākus Paysera Kontus vienā Profilā, un izmantot tos pēc saviem ieskatiem.

4.8. Klienta Paysera kontā glabātos naudas līdzekļus var izņemt (atpirkt) to nominālvērtībā naudas izteiksmē jebkurā laikā pēc Klienta pieprasījuma, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad uz Kontu attiecas ierobežojumi.

4.9. Klients izsaka savu vēlmi par naudas līdzekļu izņemšanu (atpirkšanu), izveidojot Maksājuma uzdevumu naudas līdzekļu pārskaitīšanai no sava Paysera konta uz jebkuru citu viņa norādīto kontu (šeit ir norādītas bankas un elektronisko maksājumu sistēmas, uz kurām Paysera var pārskaitīt naudu) vai izņemt līdzekļus no sava Paysera konta citos Paysera atbalstītos un Sistēmā norādītos veidos. Paysera ir tiesības piemērot naudas līdzekļu izņemšanas (atpirkšanas) ierobežojumus, kas ir norādīti šeit.

4.10. Īpaši naudas līdzekļu izņemšanas (atpirkšanas) nosacījumi, kas atšķiras no standarta Maksājumu pārvedumiem un citiem Paysera kontā veiktajiem Maksājumu darījumiem, netiek piemēroti. Izņemamo (atpērkamo) vai pārskaitāmo naudas līdzekļu apjomu izvēlas Klients.

4.11. Par naudas līdzekļu izņemšanu (atpirkšanu) papildu maksa netiek ieturēta. Naudas līdzekļu izņemšanas (atpirkšanas) gadījumā Klients maksā standarta Komisijas maksu par veikto Maksājuma pārvedumu vai izmaksu, kas ir atkarīga no Klienta veiktā Maksājuma darījuma. Tiek piemērota standarta Paysera līdzekļu pārskaitīšanas vai izņemšanas komisijas maksa.

4.12. Ja Klients izbeidz Līgumu un vēlas slēgt savu Paysera Kontu, un dzēst savu Profilu Sistēmā vai ja Paysera izbeidz Klienta Paysera Konta apkalpošanu un dzēš Klienta Profilu Sistēmā gadījumos, kas noteikti Līgumā, līdzekļi, kas uzglabāti Klienta Paysera Kontā tiek pārskaitīti uz Klienta bankas kontu vai kontu citā elektronisko maksājumu sistēmā, ko norādījis Klients. Paysera ir tiesības ieturēt no atmaksātajiem līdzekļiem summas, kas pieder Paysera (komisijas maksas par Paysera sniegtajiem pakalpojumiem un izdevumus, kurus jāapmaksā Klientam, ieskaitot, bet ne tikai soda naudas un zaudējumus, kurus Klients, pārkāpjot Līgumu, radījis Paysera un kurus noteikušas Starptautiskās Maksājumu karšu organizācijas, citas finanšu iestādes un/vai valsts institūcijas). Strīda gadījumā starp Paysera un Klientu Paysera ir tiesības aizturēt naudas līdzekļus, līdz strīds tiek atrisināts.

4.13. Ja Paysera nespēj atmaksāt līdzekļus Klientam no Paysera neatkarīgu iemeslu dēļ, par to nekavējoties ir jāinformē Klients. Klientam nekavējoties ir jānorāda cits konts vai jāsniedz papildu informācija, kas nepieciešama, lai atmaksātu līdzekļus (veiktu maksājumu).

5. Paysera Konta lietošana

 

5.1. Klients var pārvaldīt Paysera kontu internetbankā, pieslēdzoties Profilam ar savu personīgo lietotājvārdu un Paroli, vai Paysera Mobilajā lietotnē pēc papildu autentifikācijas (Klientu stingrās autentifikācijas) pabeigšanas, ievadot vienreiz izmantojamu kodu, kas saņemts īsziņā vai Paysera lietotnes apstiprinājuma funkcijā.

5.2. Paysera nosūta Klientam vienreiz izmantojamu drošības kodu īsziņā vai sniedz iespēju apstiprināt darbību, izmantojot Paysera lietotnes apstiprinājuma funkciju šādos gadījumos:

5.2.1. kad Klients pieslēdzas Profilam;

5.2.2. kad Klients maina Profila Paroli;

5.2.3. kad Klients maina Profilā norādīto e-pasta adresi;

5.2.4. kad Klients maina Profilā norādīto tālruņa numuru;

5.2.5. tās valsts, kurā atrodas licencētais Paysera uzņēmums, kas reģistrējis Klientu, un/vai Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajos gadījumos, kad obligāti jāpiemēro drošāka autentifikācijas procedūra;

5.2.6. kad Klients pieslēdzas no tās pašas ierīces, ja viņš iepriekš bija izrakstījies no Profila;

5.2.7. kad Klients apstiprina tālruņa numuru.

5.3. Klientam ir jāveic visi iespējamie drošības pasākumi, jāpārbauda bank.paysera.com vietnes sertifikāts un jāpārliecinās, ka vienreiz izmantojamais drošības kods, kas saņemts īsziņā vai Paysera lietotnes apstiprinājuma funkcijā, tiek pareizi izmantots un vienreiz izmantojamais drošības kods ievadīts vai funkcija tiek izmantota Paysera profilā. Paysera neatbild par Klienta zaudējumiem, kas radušies, izmantojot drošības kodu vai apstiprinājuma funkciju viltotās Paysera vietnēs, kuras trešās personas ir izveidojušas krāpnieciskā ceļā vai citā nelikumīgā veidā, izpaužot vienreiz izmantojamo drošības kodu trešajām personām, kam nav tiesību piekļūt Klienta Profilam vai saskaņā citiem Līguma punktā 14.4 esošajiem nosacījumiem par Klienta saistību nepildīšanu.

5.4. Maksājumu pārvedumi no Klienta Paysera Konta var tikt veikti:

5.4.1. uz cita Paysera sistēmas lietotāja kontu;

5.4.2. uz kontiem Latvijas, Eiropas Savienības un ārvalstu bankās (izņemot ārvalstu bankas, uz kurām Maksājumu pārskaitījumi ir aizliegti: Paysera informē Klientu par šādām valstīm Sistēmā);

5.4.3. uz kontiem citās elektronisko maksājumu sistēmās, kas norādītas Sistēmā.

5.5. Klientam, iesniedzot Maksājuma uzdevumu starptautiska Maksājuma pārveduma veikšanai, papildus tiek piemērots pielikums „Starptautisko maksājumu izpildes nosacījumi“.

5.6. Mainot valūtu, tiek piemērots Paysera valūtas maiņas kurss, kas ir spēkā valūtas maiņas veikšanas brīdī. Valūtas maiņas kursi tiek pastāvīgi atjaunināti un ir pieejami šeit (valūtas maiņas kursi tiek piemēroti uzreiz un bez atsevišķa paziņojuma).

5.7. Paysera Konta atvēršanas un uzturēšanas cenas ir norādītas Cenrādī. Ja klients nav pieslēdzies Profilam un veicis darījumus Kontā vairāk nekā vienu gadu, Paysera uzskata, ka Profils un Konti vairs netiek izmantoti (nav aktīvi). Paysera ir tiesības izbeigt Līgumu un slēgt Profilu un Kontus, informējot Klientu par neaktīvajiem Profiliem un Kontiem 30 dienas pirms līguma izbeigšanas, ja Profili un Konti netiek izmantoti un tajos nav līdzekļu. Ja vismaz vienā neaktīvajā Kontā ir līdzekļi, Paysera slēdz tikai neaktīvos Kontus, atstājot Profilu atvērtu. Ja Klienta Profils un Konti, kuros ir līdzekļi, paliek neaktīvi divus gadus, Paysera uzsāk Komisijas maksas, kas ir norādīta šeit, piemērošanu par neaktīvā Profila un Kontu, kuros ir līdzekļi, uzturēšanu.

5.8. Par naudas līdzekļu pārskaitīšanu no Klienta Paysera konta uz Klienta bankas kontu, karti vai maksājumu kontu citā elektronisko norēķinu sistēmā, kā arī naudas līdzekļu pārskaitījumu no bankas konta, kartes vai citas elektronisko norēķinu sistēmas uz Paysera kontu banka vai sistēma var piemērot attiecīgās pakalpojumu maksas.

5.9. Banku un elektronisko maksājumu sistēmu saraksts, uz kurām var veikt Maksājumu pārvedumus, kā arī Komisijas maksas, ko piemēro pārskaitījumiem, un pārskaitījumu noteikumi ir norādīti šeit.

5.10. Paysera pakalpojumu maksas tiek atskaitītas no līdzekļiem Klienta Paysera kontā. Ja Klienta Paysera kontā ir mazāka naudas summa nekā Klienta norādītā Maksājuma pārveduma summa un Paysera pakalpojuma cena, Maksājuma pārvedums netiek veikts.

5.11. Kad tiek veikts pārskaitījums, kas nav SEPA, TARGET2 vai SEPA Instant pārskaitījums, un Klients pārskaita naudas līdzekļus no sava Paysera Konta uz kontiem bankās vai citās elektronisko maksājumu iestādēs, kā Maksātājs tiek norādīts Paysera. Kopā ar maksājumu pārskaitījumu Saņēmējam tiek nodota šāda informācija, kas atkarībā no tehniskajām iespējām var tikt nodot vienā vai vairākos zemāk norādītajos veidos:

5.11.1. detalizēta informācija par Klientu-maksātāju tiek sniegta Gala maksātāja laukā, ja to atbalsta attiecīgā bankas vai maksājumu sistēma;

5.11.2. detalizēta informācija par Klientu-maksātāju tiek sniegta maksājuma mērķa laukā;

5.11.3. kopā ar Maksājuma pārvedumu Saņēmējam tiek sniegta unikāla saite uz attiecīgo pārskaitījumu, kas pāradresē viņu uz interneta vietni, kurā pieejama detalizēta informācija par maksājumu un Maksātāju.

5.12. Ja Maksātājs norāda nepareizus datus (unikālos identifikatorus) par naudas līdzekļu Saņēmēju un Maksājuma uzdevums tiek izpildīts ar iesniegtajiem datiem (piemēram, Maksātājs norādījis nepareizu konta numuru), tiek uzskatīts, ka Paysera ir pienācīgi izpildījusi savas saistības un neatmaksā pārskaitīto summu Maksātājam. Paysera apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai izsekotu maksājumu, un censties atgriezt naudas līdzekļus, tomēr, ja tas neizdodas, Maksātājam ir tieši jāsazinās ar personu, kas ir saņēmusi naudu.

5.13. Maksājuma darījuma izpildīšanai Klientam jāiesniedz Maksājuma uzdevums precīzi saskaņā ar Sistēmā norādītajiem un pārskaitījuma brīdī spēkā esošajiem noteikumiem. Ja Klients ir Saņēmējs, viņam jānorāda Maksātājam detalizēta un precīza informācija tā, lai Maksājuma uzdevums veikt Maksājumu operāciju visos gadījumos būtu iesniegts saskaņā ar Sistēmā sniegtajiem un pārskaitījuma brīdī spēkā esošajiem norādījumiem. Pirms Maksājuma uzdevuma nosūtīšanas Maksājuma pārveduma veikšanai vai informācijas nosūtīšanai citam Maksātājam, Klientam ir jāpārbauda un jāatjauno norādījumi par konta papildināšanu. Konta papildināšanas instrukcijas un tajās sniegtie dati jāuzskata par unikāliem identifikatoriem, kas nepieciešami, lai pārskaitījums tiktu veikts pareizi.

5.14. Ja Maksātājs iesniedz nepareizu Maksājuma uzdevumu vai norāda nepareizus Maksājuma pārveduma datus, bet Maksājuma pārvedums vēl nav izpildīts, Maksātājs var pieprasīt precizēt Maksājuma uzdevumu. Šajā gadījumā tiek piemērotas Sistēmā norādītās komisijas maksas par Maksājuma uzdevuma precizēšanu.

5.15. Ja Paysera sistēmā ir saņemti naudas līdzekļi, bet tos nav iespējams ieskaitīt Maksājuma uzdevumā norādītajā Saņēmēja kontā (piemēram, Saņēmēja konts ir slēgts, norādītais IBAN konta numurs neeksistē u.c.), Paysera jāatgriež pārskaitījuma summa maksātājam ne vēlāk kā divu darba dienu laikā. Šādā gadījumā var tikt piemērota komisijas maksa par maksājuma atgriešanu. Ja Paysera nevar ieskaitīt Maksājuma uzdevumā norādītos naudas līdzekļus Saņēmējam kļūdu dēļ, kuras pieļāvis Maksātājs, aizpildot Maksājuma uzdevumu, bet Maksātājs pieprasa atgriezt Maksājuma uzdevumā norādītos naudas līdzekļus, Maksājuma uzdevums var tikt atcelts un naudas līdzekļi var tikt atgriezti atpakaļ Maksātājam, bet tikai saskaņā ar Maksātāja rakstisku lūgumu un tikai tad, ja Saņēmējs piekrīt atgriezt naudas līdzekļus Maksātājam (ja Saņēmējs var tikt identificēts). Šajā gadījumā tiek piemērotas Sistēmā norādītās komisijas maksas par Maksājuma uzdevuma atcelšanu.

5.16. Visos gadījumos, kad Paysera saņem Maksājuma uzdevumu un naudas līdzekļi nevar tikt ieskaitīti kļūdu Maksājuma uzdevumā vai nepietiekamas informācijas dēļ un ne Maksātājs, ne Saņēmējs nesazinās ar Paysera par Maksājuma uzdevuma precizēšanu vai naudas līdzekļu atgriešanu, Paysera veic visus iespējamos pasākumus, lai izsekotu Maksājuma pārvedumu, saņemtu detalizētu informācija par Maksājuma uzdevumu un to izpildītu. Maksājuma pārveduma izsekošanai var tikt veikti šādi pasākumi:

5.16.1. ja Paysera ir zināma Maksātāja kontaktinformācija (e-pasta adrese vai tālruņa numurs), Paysera sazinās ar Maksātāju par Maksājuma uzdevuma precizēšanu;

5.16.2. ja Paysera nav zināma Maksātāja kontaktinformācija un gan Maksātājs, gan Saņēmējs nav sazinājies ar Paysera saistībā ar Maksājuma uzdevumā norādītajiem naudas līdzekļiem, Paysera sazinās ar Maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēju, kas nosūtījis Maksājuma uzdevumā norādītos naudas līdzekļus, ar lūgumu sazināties ar Maksātāju par Maksājuma uzdevumā norādītās informācijas precizēšanu. Šis pasākums tiek piemērots, ja ar Maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēju iespējams sazināties, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus;

5.16.3. ja iepriekš minētie pasākumi nepalīdz izsekot Maksājuma darījumu, Paysera ir tiesības veikt Maksājuma pārvedumu EUR 0,01 apmērā (summa, kas līdzvērtīga šai summai citā valūtā, ja Maksājuma pārvedums tiek veikts citā valūtā) vai citu minimālo summu Maksātājam ar maksājuma mērķī norādītu lūgumu sazināties ar Paysera un e-pastā precizēt kļūdaino Maksājumu. Šis līdzeklis ir piemērojams, ja Paysera ir zināms Maksātāja konts, no kura tiek saņemti līdzekļi, un šāda Maksājuma pārveduma izmaksas ir saprātīgas, un Maksājuma pārveduma summa ir vismaz EUR 10,00 (desmit) (vai summa, kas līdzvērtīga šai summai citā valūtā, ja Maksājuma pārvedums tiek veikts citā valūtā).

5.17. Visos Līguma punktā 5.16 minētajos gadījumos tiek piemērota Sistēmā noteiktā Maksājuma uzdevuma labošanas maksa, kas tiek ieturēta no pārskaitītās summas, pirms tā tiek ieskaitīta Klienta-saņēmēja kontā.

5.18. Ja nav iespējams piemērot kādu no Līguma punktā 5.16 minētajiem Maksājuma darījuma izsekošanas līdzekļiem, kā arī gadījumos, kad joprojām nav iespējams noteikt Saņēmēju pēc Maksātāja sniegtajiem un/vai labotajiem datiem. Maksājuma naudas līdzekļi tiek glabāti Paysera sistēmā līdz Maksātāja vai Saņēmēja pieprasījumam un papildu datiem, kas ļautu līdzekļus ieskaitīt Saņēmējam (pēc Maksājuma uzdevuma labošanas komisijas maksas ieturēšanas no pārskaitāmās summas, pirms tās ieskaitīšanas Klienta-saņēmēja kontā). Šādi naudas līdzekļi var tikt atgriezti Maksātājam arī pēc Maksātāja rakstiska pieprasījuma. Šajā gadījumā tiek piemērota Sistēmā noteiktā maksa par naudas līdzekļu atgriešanu, kas tiek ieturēta no pārskaitītās summas pirms naudas līdzekļu atgriešanas Maksātājam.

5.19. Ja naudas līdzekļi Klienta kontā ir ieskaitīti vai atskaitīti no Konta kļūdas dēļ vai citā veidā, kam nav juridiska pamatojuma, Klientam ir pienākums informēt par to Paysera. Klientam nav tiesību rīkoties ar šiem līdzekļiem. Šādos gadījumos Paysera ir tiesības un Klients tam sniedz neatsaucamu piekrišanu atskaitīt līdzekļus no Klienta Paysera konta bez Klienta pieprasījuma. Ja līdzekļu summa Klienta Paysera kontā nav pietiekama, lai atgrieztu kļūdas dēļ ieskaitītos vai uz citiem Klienta kontiem pārskaitītos naudas līdzekļus, Klients apņemas atmaksāt Paysera līdzekļus, kas ieskaitīti viņa kontā kļūdas dēļ, 3 (trīs) darba dienu laikā no Paysera pieprasījuma saņemšanas. Ja Klients laikus pēc Paysera pieprasījuma neatmaksā kļūdas pēc saņemto naudu, Klientam jāmaksā soda nauda 0,05 % apmērā par katru dienu, kad atmaksas termiņš ir pārsniegts.

5.20. Klientam ir tiesības mainīt Paysera Konta pārskaitījumu limitus, veicot Konta papildu pārbaudes procedūru Sistēmā noteiktajā kārtībā un iestatot citus maksājumu limitus, kas stājas spēkā 12 stundas pēc papildu pārbaudes procedūrām. Klients var noteikt limitu apmēru pēc saviem ieskatiem un pārbaudīt viņam piemērotos limitus savā Kontā, taču Paysera ir tiesības ierobežot Maksājumu pārvedumu limitus un pieprasīt Klientam veikt Klienta papildu identifikācijas procedūru Sistēmā noteiktajā kārtībā. Par limita stāšanos spēkā Klients tiek informēts e-pastā. Šis Līguma punkts var neattiekties uz nepilngadīgajiem, kas jaunāki par 14 gadiem, vai citām personām, uz kurām var attiekties citi ierobežojumi.

5.21. Pieslēdzoties Profilam, Klients var pārbaudīt sava Konta atlikumu un Maksājumu vēsturi, kā arī atrast informāciju par visām Komisijas maksām un citām summām, kuras izvēlētajā laika periodā ieturētas no Konta.

5.22. Klients apstiprina, ka:

5.22.1. naudas līdzekļi, kas tiek ieskaitīti viņa Paysera kontā, nav iegūti nelikumīgā ceļā;

5.22.2. neizmantos Paysera sniegtos pakalpojumus jebkādiem nelikumīgiem mērķiem, tai skaitā darbībām un darījumiem, lai legalizētu noziedzīgās vai citās nelikumīgās darbībās iegūtos līdzekļus.

5.23. Klients var pārvaldīt Paysera kontu un veikt Maksājumu darījumus no Paysera Konta:

5.23.1. internetā, pieslēdzoties savam Kontam;

5.23.2. Paysera mobilajā lietotnē (tiek piemērots Pielikums „Paysera Mobilās Lietotnes izmantošanas noteikumi“ pēc tam, kad Klients ir piekritis Pielikuma noteikumiem);

5.23.3. ar Maksāšanas līdzekļiem, kas sasaistīti ar Paysera kontu (tiek piemērots Pielikums „Maksāšanas līdzekļi, kas sasaistīti ar Paysera kontu“ pēc tam, kad Klients ir piekritis Pielikuma noteikumiem);

5.23.4. ar citiem Paysera norādītiem līdzekļiem pēc tam, kad Klients ir piekritis šādu līdzekļu lietošanas noteikumiem.

5.24. Klienta apstiprinājumi, rīkojumi, pieprasījumi, paziņojumi un citas darbības, kas tiek veiktas trešo personu tīmekļa vietnēs vai citās vietās, pieslēdzoties viņa Paysera Kontam un identificējot sevi šādā veidā, tiek uzskatīti par noslēgtu darījumu, kas apstiprināts ar elektronisko parakstu.

5.25. Maksājumu uzdevumu izpilde no Paysera Konta tiešsaistē:

5.25.1. lai veiktu Maksājumu darījumu internetā, Klientam Sistēmā ir jāaizpilda Maksājuma uzdevums un jāiesniedz tas izpildei, elektroniski apstiprinot savu piekrišanu izpildīt Maksājuma uzdevumu Sistēmā;

5.25.2. Maksājuma uzdevuma iesniegšana Sistēmā ir Klienta piekrišana izpildīt Maksājuma darījumu, kas nevar tikt atsaukta (Maksājuma uzdevuma atcelšana ir iespējama tikai līdz Maksājuma uzdevuma izpildes sākšanas brīdim – Maksājuma uzdevuma statuss un atcelšanas iespēja ir redzama Klienta Profilā);

5.25.3. iesniedzot maksājuma uzdevumu Sistēmā no Klienta Paysera konta uz cita Paysera Sistēmas lietotāja kontu, Klients var izvēlēties veikt ar Paroli aizsargātu pārskaitījumu. Šādā gadījumā, aizpildot Maksājuma uzdevumu, Klients uzstāda pārskaitījuma Paroli. Maksājuma pārvedums būs pilnībā veikts tikai pēc tam, kad Saņēmējs ievadīs Klienta-Maksātāja izveidoto un Saņēmējam nodoto Paroli. Ja Saņēmējs neievada Maksātāja noteikto Paroli, nauda 30 (trīsdesmit) dienu laikā tiek automātiski atgriezta atpakaļ Maksātāja Paysera kontā. Par šāda pārskaitījuma autorizācijas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad Saņēmējs ievada pārskaitījuma Paroli un šādu Maksājuma pārvedumu nevar atcelt pēc tam, kad Saņēmējs ievadījis pārskaitījuma Paroli. Klients ir pilnībā atbildīgs par atbilstošu un drošu pārskaitījuma Paroles nodošanu Saņēmējam un par to, ka Parole tiks atklāta tikai naudas Saņēmējam;

5.25.4. aizpildot Maksājuma uzdevumu, Klients var ievadīt nākotnes maksājuma datumu, kas nevar būt vairāk nekā 2 (divus) gadus uz priekšu no Maksājuma uzdevuma aizpildīšanas dienas. Ja Klienta norādītajā dienā Klienta Paysera Kontā esošie naudas līdzekļi ir pietiekami, maksājums tiek izpildīts. Pārskaitījums uz citu Paysera Kontu tiek izpildīts norādītās dienas sākumā (plkst. 00:00 saskaņā ar servera laika zonu EET). Pārskaitījums uz bankas kontu tiek veikts saskaņā ar Sistēmā norādītajiem noteikumiem;

5.25.5. ja Maksājuma uzdevums nav aizpildīts pareizi, Maksājuma pārvedums netiek veikts, ja vien, pārskatot Maksājuma uzdevuma informāciju, vai ja tās rīcībā ir pietiekami daudz datu, kas ļauj pieņemt objektīvu lēmumu par informācijas satura pareizību, izņēmuma gadījumos Paysera izlabo maksājuma uzdevumu un izpilda to saskaņā ar parasto procedūru pēc savas iniciatīvas;

5.25.6. ja naudas summa Klienta Paysera Kontā nav pietiekama, lai veiktu Maksājuma pārvedumu, Maksājuma pārvedums netiek veikts, tomēr Sistēma mēģina izpildīt Maksājuma uzdevumu vēl 5 (piecas) dienas pēc tam, kad saņemts Maksājuma uzdevums. Ja šajā laikā naudas summa Kontā nav pietiekama, lai izpildītu Maksājuma uzdevumu, Maksājuma uzdevums tiek atcelts un netiek izpildīts. Ja naudas summa Paysera kontā nav pietiekama vienā valūtā, bet ir pietiekami daudz naudas citā valūtā, Maksājuma pārvedums netiek veikts, kamēr Klients nekonvertē otru valūtu maksājuma valūtā (izņemot gadījumus, kad Klients ir pasūtījis automātisko valūtas maiņas funkciju vai kad pārskaitījums tiek veikts kā samaksa par precēm vai pakalpojumiem, izmantojot Paysera sistēmu).

5.26. Citu Paysera Konta pārvaldīšanas veidu, kas norādīti šā Līguma punktā 5.23, izmantošanas noteikumi (izņemot Paysera Konta pārvaldīšana internetā) ir norādīti atsevišķos Pielikumos, kas paredzēti konkrētam Paysera Konta pārvaldīšanas veidam. Konkrēti Pielikumi, kas regulē Paysera Konta pārvaldīšanas veidus, tiek piemēroti, ja Klients izvēlas izmantot konkrētu Paysera Konta pārvaldīšanas veidu. Pielikums tiek piemērots Klientam no brīža, kad Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar Pielikuma noteikumiem un izteicis savu piekrišanu izmantot Pielikumā norādītos Pakalpojumus elektroniski vai citā veidā.

5.27. Informāciju par veiktajiem un saņemtajiem darījumiem Paysera sniedz Klienta Konta izrakstā. Klients var pieslēgties savam Profilam un bez maksas skatīt šo informāciju vai pēc nepieciešamības to izdrukāt.

6. Skaidras naudas iemaksa un izmaksa

 

6.1. Paysera nodrošina Klientam tiesības iemaksāt skaidru naudu Paysera Kontā saskaņā ar Sistēmā norādītajiem noteikumiem. Skaidras naudas iemaksas vietas, noteikumi, valūtas, limiti un komisijas maksas ir norādītas šeit.

6.2. Paysera nodrošina Klientam tiesības izņemt skaidru naudu no Paysera Konta saskaņā ar Sistēmā norādītajiem noteikumiem. Skaidras naudas izmaksas vietas, noteikumi, valūtas, limiti un komisijas maksas ir norādītas šeit.

6.3. Klients pirms iemaksas vai pēc izmaksas pats saskaita Paysera kontā iemaksājamo skaidro naudu un nekavējoties pēc izmaksas, ja nepieciešams, izsaka komentārus vai pretenzijas par skaidras naudas daudzumu vai banknošu kvalitāti,

6.4. Kad Klients iemaksā skaidru naudu savā Paysera Kontā, viņš var to pārvaldīt, tiklīdz Paysera to ir saņēmusi.

7. Maksājuma uzdevuma pieņemšana, Maksājuma uzdevumam piemērotās prasības un atteikums izpildīt Maksājuma uzdevumu

 

7.1. Gadījumos, kad Klients ir Maksātājs, Maksājuma uzdevums tiek uzskatīts par Paysera saņemtu (sākas šāda Maksājuma uzdevuma izpildes laika aprēķināšana) tā saņemšanas dienā, vai, ja Maksājuma uzdevuma saņemšanas brīdis nav Paysera darba dienā, Maksājuma uzdevums tiek uzskatīts par saņemtu tuvākajā Paysera darba dienā.

7.2. Maksājuma uzdevums, kas tiek saņemts Paysera darba dienā pēc Paysera noteiktā darba laika, tiek uzskatīts par saņemtu tuvākajā Paysera darba dienā.

7.3. Maksājuma uzdevums Paysera Sistēmā tiek izpildīts nekavējoties (līdz pāris minūtēm, ja vien Maksājuma darījums nav apturēts tiesību aktos un Līgumā noteiktajos gadījumos) neatkarīgi no Paysera darba laika.

7.4. Paysera ir tiesības saglabāt un uzglabāt jebkuru Maksājuma uzdevumu, kas iesniegts, izmantojot jebkuru no veidiem, kas saskaņoti ar Paysera, kā arī saglabāt uzglabāt informāciju par visiem Klienta veiktajiem Maksājuma darījumiem vai saskaņā ar Klienta Maksājuma uzdevumiem. Šajā punktā minētos ierakstus Paysera var iesniegt Klientam un/vai trešajām personām, kurām saskaņā ar likumdošanu ir tiesības saņemt šādu informāciju kā pierādījumu, kas apstiprina iesniegtos Maksājuma uzdevumus un/vai to izpildītos Maksājumu darījumus.

7.5. Klienta iesniegtajiem Maksājuma uzdevumiem jāatbilst Paysera vai tiesību aktos noteiktajām šādu Maksājuma uzdevumu un/vai Maksājuma uzdevumu satura prasībām. Klienta iesniegtajiem Maksājuma uzdevumiem jābūt skaidri formulētiem, nepārprotamiem, izpildāmiem, jāietver skaidri izteikta Klienta griba. Paysera neuzņemas atbildību par kļūdām, neatbilstībām, atkārtojumiem un/vai pretrunām Klienta iesniegtajos Maksājuma uzdevumos, tostarp, bet ne tikai par Klienta iesniegto Maksājuma uzdevumu rekvizītu pareizību. Ja Klienta iesniegtais Maksājuma uzdevums nesatur pietiekami daudz informācijas vai satur nepilnības, Paysera neatkarīgi no Maksājuma uzdevuma trūkumu rakstura var atteikties izpildīt šādu Maksājuma uzdevumu vai izpildīt to saskaņā ar informāciju, kas norādīta Maksājuma uzdevumā.

7.6. Paysera ir tiesības atteikt izpildīt iesniegto Maksājuma uzdevumu, ja pastāv šaubas, ka Maksājuma uzdevumi vai dokumenti, ko iesniedzis Klients vai Klienta pilnvarotais pārstāvis, neatbilst normatīvajos aktos un/vai Paysera noteiktajām prasībām, vai Paysera ir pamatotas šaubas par minēto dokumentu autentiskumu un patiesumu. Ja Paysera rodas pamatotas šaubas par to, ka Maksājuma uzvedumu ir iesniedzis nevis Klients vai Klienta pilnvarotais pārstāvis vai ka Paysera iesniegtie dokumenti ir viltoti vai rodas šaubas par iesniegtā Maksājuma uzdevuma likumību vai saturu, Paysera ir tiesības pieprasīt no Klienta papildus apstiprināt iesniegto Maksājuma uzdevumu un/vai iesniegt Paysera dokumentus, kas apliecina personu tiesības pārvaldīt Kontā glabāto naudu vai citus Paysera norādītus dokumentus, izmantojot Paysera pieņemamu veidu uz Klienta rēķina. Šajā punktā minētajos gadījumos Paysera darbojas ar mērķi aizsargāt Klienta, Paysera un/vai citu personu likumīgās intereses, tādējādi Paysera neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar atteikumu izpildīt iesniegto Maksājuma uzdevumu.

7.7. Klientam jānodrošina savā Kontā pietiekams naudas daudzums attiecīgajā valūtā Maksājuma uzdevuma izpildei.

7.8. Pirms Klienta iesniegtā Maksājuma uzdevuma izpildes Paysera ir tiesības pieprasīt no Klienta dokumentus, kas pierāda ar Maksājuma uzdevumu saistīto naudas līdzekļu izcelsmes likumību. Gadījumā, ja Klients neiesniedz šādus dokumentus, Paysera ir tiesības atteikties izpildīt Maksājuma uzdevumu.

7.9. Paysera ir tiesības Klienta Maksājuma uzdevuma daļējā vai pilnā izpildē iesaistīt trešās personas, ja to prasa Klienta intereses un/vai Maksājuma uzdevuma būtība. Gadījumos, kad Klienta Maksājuma uzdevums paredz Maksājuma uzdevuma tālāku nosūtīšanu un izpildi caur citu finanšu iestādi, bet šī iestāde aptur Klienta Maksājuma uzdevumu, Paysera neatbild par šādu finanšu iestādes rīcību, bet mēģina noskaidrot Maksājuma uzdevuma apturēšanas iemeslus. Paysera ir tiesības apturēt un/vai pārtraukt Klienta Maksājuma uzdevuma izpildi, ja to nosaka likums vai ja tas ir nepieciešams citu no Paysera neatkarīgu iemeslu dēļ.

7.10. Ja Paysera atsakās izpildīt Klienta iesniegto Maksājuma uzdevumu, Paysera nekavējoties par to informē Klientu vai rada nepieciešamos apstākļus, lai Klients varētu iepazīties ar šādu paziņojumu, izņemot gadījumus, kad šāda paziņošana ir tehniski neiespējama vai aizliegta ar tiesību aktiem.

7.11. Paysera nepieņem un neizpilda Klienta Maksājuma uzdevumus, lai veiktu darījumus Klienta Kontā, ja Kontā ir arestēti naudas līdzekļi, Klienta tiesības pārvaldīt naudas līdzekļus ir citādi juridiski ierobežotas vai Klienta darījumi ir apturēti ar piemērojamiem tiesību aktiem.

7.12. Ja ar Maksājuma uzdevumu pārskaitītā nauda tiek atgriezta no Paysera neatkarīgu iemeslu dēļ (neprecīzi Maksājuma uzdevuma dati, Saņēmēja konts ir slēgts u.tml.), atgrieztā summa tiek ieskaitīta Kontā. Maksātāja samaksātās komisijas maksas par Maksājuma uzdevuma izpildi netiek atgrieztas, un citas ar naudas atgriešanu saistītās maksas, kas piemērotas Paysera, var tikt ieturētas no Konta.

7.13. Paysera iniciētie maksājumu pārvedumi var būt standarta (ne steidzami) un steidzami (ja tas ir tehniski iespējams). Maksājuma pārveduma veidu izvēlas Klients (ja tas tehniski iespējams). Ja Klients neizvēlas Maksājuma pārveduma veidu, tiek uzskatīts, ka Klients ir uzsācis standarta Maksājuma pārvedumu, kas tiks izpildīts, automātiski izvēloties Klientam izdevīgākos nosacījumus.

8. Piekrišanas iesniegšana un atcelšana, Maksājuma uzdevuma atcelšana, Maksājuma uzdevuma izpilde

 

8.1. Maksājuma darījums tiek uzskatīts par autorizētu tikai pēc tam, kad Maksātājs sniedz savu Piekrišanu. Piekrišana, kas dota Paysera starpniekam, tiek uzskatīta par dotu Paysera. Klients (Maksātājs) var dot savu Piekrišanu tādā formā un veidā, kādu noteikusi Paysera vai par kādu Paysera ir vienojusies ar Klientu. Rakstisku Piekrišanu jāparaksta Klientam vai viņa likumīgajam pārstāvim. Piekrišanu var arī apstiprināt ar elektronisko parakstu, Klientam izsniegto Paroli vai kodu un/vai citu Identitātes apstiprinājuma instrumentu. Piekrišanu viena vai vairāku maksājumu veikšanai var piešķirt arī Saņēmējs vai maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējs. Piekrišana, kas apstiprināta, izmantojot jebkuru no veidiem, kas aprakstītas šajā punktā, tiek uzskatīta par Klienta (Maksātāja) pienācīgi apstiprinātu, tai ir tāds pats juridiskais spēks kā Klienta (viņa pārstāvja) parakstītam papīra dokumentam (Piekrišanai), un strīdu gadījumos starp Paysera un Klientu to var izmantot kā pierādījumu tiesās un citās iestādēs. Klients nav tiesīgs apstrīdēt Paysera veikto Maksājuma darījumu, ja Maksājuma uzdevums tika apstiprināts ar Piekrišanu, kas iesniegta šajā punktā noteiktajos veidos.

8.2. Klienta (Maksātāja) Piekrišana tiek iesniegta pirms Maksājuma darījuma izpildes. Saskaņā ar vienošanos starp Klientu (Maksātāju) un Paysera Maksājuma darījums var tikt autorizēts, proti, šāda Klienta Piekrišana var tikt sniegta pēc Maksājuma darījuma izpildes.

8.3. Klients piekrīt, ka, izpildot Maksājumu, Paysera Maksājuma uzdevumā esošo informāciju (ieskaitot Klienta Personas datus) nodod personām, kuras ir tieši saistītas ar šāda Maksājuma darījuma izpildi – starptautiskajām maksājumu karšu organizācijām, informācijas par maksājumiem ar norēķinu kartēm apstrādes uzņēmumiem, Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam, Maksājuma darījuma izpildē nodarbinātās maksājumu sistēmas operatoram, Paysera un Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja aģentiem, maksājumu iniciēšanas pakalpojuma sniedzējam un Saņēmējam.

8.4. Maksājuma uzdevuma atcelšanas procedūra:

8.4.1. Maksājuma uzdevums nevar tikt atcelts pēc tam, kad to saņem Paysera, izņemot Līgumā norādītajos gadījumos;

8.4.2. ja Maksājuma darījumu ir uzsācis Saņēmējs vai maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējs vai tas ir uzsākts caur Saņēmēju (piemēram, maksājums ar norēķinu karti), Maksātājs nevar atsaukt Maksājuma uzdevumu pēc tam, kad Maksājuma uzdevums ir nodots izpildei vai Maksātājs ir devis Piekrišanu Saņēmējam veikt Maksājuma darījumu;

8.4.3. Maksājuma uzdevumi, kas aprakstīti Līguma punktā 5.25.4, var tikt atcelti līdz Paysera darba dienas beigām pirms Maksājuma darījuma dienas;

8.4.4. beidzoties laika periodiem, kas aprakstīti Līguma punktos 8.4.1-8.4.3, Maksājuma uzdevums var tikt atcelts tikai tad, ja Klients (Maksātājs) un Paysera par to vienojas, bet gadījumos, kas aprakstīti punktā 8.4.2, nepieciešama arī Saņēmēja piekrišana;

8.4.5. ja Maksājumu ierosina Saņēmējs vai tas tiek ierosināts caur Saņēmēju, veicot Maksājumu ar norēķinu karti, un brīdī, kad Maksātājs dod savu piekrišanu izpildīt šo Maksājumu un precīza summa nav zināma, Paysera var rezervēt līdzekļus Maksātāja Kontā ar nosacījumu, ka Maksātājs dod savu piekrišanu rezervēt konkrētu summu. Saņemot informāciju par Maksājuma precīzu summu, Paysera nekavējoties un uzreiz pēc Maksājuma uzdevuma saņemšanas jānoņem rezervācija Maksātāja Kontā.

8.5. Paysera jāieskaita līdzekļi Kontā un jānoņem līdzekļi no tā saskaņā ar Maksājuma uzdevumā norādīto Unikālo identifikatoru – Paysera konta numuru vai IBAN konta numuru. Paysera ir tiesības, bet ne pienākums pārbaudīt, vai Maksājuma uzdevumā, ko saņem Paysera, norādītais Unikālais identifikators atbilst Konta īpašnieka vārdam un uzvārdam (juridiskas personas nosaukumam). Ja minētais Unikālais identifikators tiek iesniegts Paysera, lai norakstītu naudu no Konta vai ieskaitītu naudu Kontā, Maksājuma uzdevums tiek uzskatīts par pienācīgi izpildītu, ja tas ir izpildīts ar norādīto Unikālo identifikatoru. Ja Paysera pārbauda to un konstatē acīmredzamu neatbilstību starp iesniegto Unikālo identifikatoru un Konta īpašnieka vārdu un uzvārdu (juridiskas personas nosaukumu), Paysera ir tiesības atteikties izpildīt šādu Maksājuma darījumu.

8.6. Ja Paysera saņem Maksājuma uzdevumu pārskaitīt naudu uz maksājumu kontu citā Maksājumu pakalpojumu sniedzēja iestādē, šādu Maksājuma darījumu Paysera veic saskaņā ar Unikālo identifikatoru, kas norādīts saņemtajā Maksājuma uzdevumā – Saņēmēja konta numuru IBAN formātā, izņemot gadījumus, kad otrs maksājumu pakalpojumu sniedzējs neizmanto kontus IBAN formātā. Paysera neuzņemas atbildību, ja Unikālais identifikators Maksājuma uzdevumā netiek sniegts un/vai tas ir nepareizs, un/vai Saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs šādu Maksājuma darījumu veikšanai (naudas ieskaitīšanai Saņēmēja kontā) ir noteicis citu Unikālo identifikatoru.

8.7. Nepieciešamības un/vai citas valsts institūciju noteiktu prasību gadījumā Paysera ir tiesības noteikt papildu un/vai citu nepieciešamo informāciju (piemēram, Saņēmēja vārds, uzvārds vai nosaukums, maksājuma kods), kas jāiesniedz Paysera, lai Maksājuma uzdevums tiktu pienācīgi izpildīts.

8.8. Maksājuma uzdevums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Paysera pārskaita Maksājuma darījuma summu uz Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontu. Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par Maksājuma darījuma summas, ko Paysera pareizi pārskaitījusi Saņēmēja Maksājumu pakalpojumu sniedzējam, ieskaitīšanu Saņēmēja maksājumu kontā.

9. Aizliegtās darbības

 

9.1. Izmantojot Paysera pakalpojumus, Klientam ir aizliegts:

9.1.1. neievērot Līgumu, jebkuru no tā Pielikumiem, spēkā esošos likumus un citus tiesību aktus, tostarp, bet ne tikai tiesību aktus, kas saistīti ar naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas apkarošanu;

9.1.2. aizskart Paysera un trešo personu tiesības uz preču zīmēm, autortiesības, komercnoslēpumus un citas intelektuālā īpašuma tiesības;

9.1.3. sniegt Paysera nepatiesu, maldinošu vai nepareizu informāciju; atteikties sniegt informāciju vai veikt citas Paysera pamatoti pieprasītās darbības;

9.1.4. sniegt trešajām personām nepatiesu, maldinošu vai nepareizu informāciju par Paysera un sadarbību ar Paysera;

9.1.5. pārskaitīt un/vai saņemt naudu, kas iegūta nelikumīgā veidā, ja Klientam par to ir zināms vai vajadzētu būt zināmam;

9.1.6. izmantot Kontu un citus Paysera pakalpojumus tādos veidos, kas izraisa Paysera vai citām trešajām personām zaudējumus, atbildību vai citas negatīvas tiesiskas sekas;

9.1.7. lietot Paysera pakalpojumus, ja Klients, tā pārstāvis, faktiskais īpašnieks, veiktie vai saņemtie Maksājumi atbilst kritērijiem, kas norādīti Paysera pakalpojumu sniegšanas ierobežojumu sarakstā;

9.1.8. izplatīt datorvīrusus un veikt citus pasākumus, kas varētu radīt sistēmas darbības traucējumus, bojāt vai iznīcināt informāciju, kā arī izraisīt citu kaitējumu sistēmām, iekārtām vai informācijai;

9.1.9. veikt jebkuras citas apzinātas darbības, kas traucētu Paysera pakalpojumu sniegšanu Klientam vai trešajām personām vai traucētu Sistēmas funkcionēšanu;

9.1.10. organizēt nelegālas azartspēles, nelegāli tirgot akcijas, indeksus, izejvielas, valūtu (piemēram, Forex), opcijas, biržā tirgotos fondus (ETF); sniegt tirdzniecības, investīciju vai citus pakalpojumus valūtas maiņas, Forex tirgos un citās elektroniskās valūtas tirdzniecības sistēmās; nelegāli tirgot tabakas izstrādājumus, alkoholu, recepšu zāles, steroīdus, šaujamieročus, narkotiskās vielas un narkotiku piederumus, pornogrāfiska rakstura materiālus, nelicenzētas loterijas, nelegālu programmatūru un citus priekšmetus vai produktus, kas ir aizliegti ar likumu;

9.1.11. pieņemt maksājumus neregulētā un/vai neuzraudzītā virtuālā valūtā, pirkt, konvertēt vai pārvaldīt to jebkurā citā veidā (aizliegums ietver pārskaitījumu veikšanu vai saņemšanu no virtuālajiem valūtas maiņas uzņēmumiem, t.i., gadījumi, kad tiek mēģināts veikt vai saņemt pārskaitījumu regulētā valūtā, tomēr šāds pārskaitījums ir saistīts ar digitālās valūtas maiņas uzņēmumiem);

9.1.12. bez iepriekšējas rakstiskas Paysera piekrišanas sniegt finanšu pakalpojumus un/vai likumīgi organizēt tirdzniecību ar akcijām, indeksiem, izejvielām, valūtām (piemēram, Forex), opcijām, biržā tirgotiem fondiem (ETF), sniegt tirdzniecības, investīciju vai citus pakalpojumus valūtas biržās, Forex tirgos, citās elektroniskās valūtas tirdzniecības sistēmās. Klients var sniegt finanšu pakalpojumus, izmantojot Kontu, ja viņam ir derīga licence (atļauja) attiecīgajai darbībai, kas izsniegta Eiropas Savienības dalībvalstī vai trešajā valstī, kurā ir noteiktas līdzvērtīgas vai pēc būtības līdzīgas prasības, un ir kompetentu iestāžu uzraudzībā par darbības prasību ievērošanu;

9.1.13. bez iepriekšējas Paysera piekrišanas organizēt legālas azartspēles, loterijas, citas speciāli licencētas darbības vai darbības, kurām nepieciešama atļauja. Gadījumā, ja Klients vēlas sniegt norādītos pakalpojumus, izmantojot Kontu, viņam ir jābūt derīgai licencei, ko izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts vai trešā valsts, kas ieviesusi līdzvērtīgas vai pēc būtības līdzīgas prasības, un to uzrauga kompetentās iestādes attiecībā uz atbilstību šīm prasībām;

9.1.14. atvērt vairāk par vienu Profilu; atvērt Profilu ar fiktīvas vai citas personas vārdu bez pilnvarojuma; atvērt Profilu, izmantojot citu personu vai tīmekļa vietņu anonīmu tālruņa numuru vai e-pasta adrešu pakalpojumus;

9.1.15. sniegt pakalpojumus, kas ir aizliegti ar likumu vai ir pretrunā sabiedriskajai kārtībai un labiem tikumiem;

9.1.16. anonīmi pieslēgties Sistēmai (piemēram, izmantojot publiskos starpniekserverus), izņemot gadījumus, kad tiek izmantots VPN, ko nosaka individuālas īpašības, piemēram, izmantojot statisku (pastāvīgu) IP adresi datu drošības pārraides aizsardzībai;

9.1.17. atklāt Paroles un citas Maksāšanas līdzekļu personalizētas drošības iezīmes trešajām personām un ļaut citām personām Klienta vārdā izmantot Pakalpojumus.

9.2. Visus tiešos zaudējumus, naudas sodus un citas naudas sankcijas, kas Paysera uzliktas Līguma dēļ, tai skaitā, bet ne tikai Līguma punkta 9.1 neievērošanas vai pārkāpšanas Klienta vainas dēļ, ir jākompensē Klientam.

9.3. Klients ir atbildīgs un apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, kas radušies Paysera, citiem Paysera klientiem un trešajām personām, Klienta Paysera pakalpojumu izmantošanas un šā Līguma vai tā pielikumu pārkāpuma rezultātā. Ja izrādās, ka Paysera konts izveidots, iesniedzot viltotus vai nepatiesus dokumentus, par minimālo tiek uzskatīta summa EUR 100 (viens simts) (vai summa, kas līdzvērtīga šai summai citās valūtās, ja Pakalpojumi tiek sniegti citā valūtā), kas tiek uzskatīta par minimālo zaudējumu, kas nav jāpierāda un kuru Paysera ir tiesības ieturēt no Klienta konta. Lielāku zaudējumu apmēru pamato rakstveida pierādījumi. Ja tiek konstatētas nelikumīgas darbības pazīmes, Paysera visos gadījumos vēršas tiesībsargājošajās iestādēs.

10. Pušu Paziņojumu sūtīšana, saziņa un Klientu konsultēšana

 

10.1. Klients apliecina, ka piekrīt Paysera paziņojumu sniegšanai Klientam, ievietojot tos Sistēmas vietnē un nosūtot uz e-pasta adresi, kuru Klients norādījis, reģistrējoties Sistēmā, vai nosūtot pa pastu uz adresi, kuru Klients norādījis reģistrācijas laikā Sistēmā, vai nosūtot SMS īsziņu, ja Klients reģistrācijas laikā norādījis tikai mobilā tālruņa numuru. Klients apstiprina, ka paziņojums Paysera, kas iesniegts, izmantojot kādu no iepriekšminētajiem veidiem, tiks uzskatīts par pareizi iesniegtu. Paziņojumi tiek nosūtīti pa pastu vai SMS tikai tad, ja Klients nav norādījis savu e-pasta adresi. Ja šādi paziņojumi nav saistīti ar būtiskām Līguma noteikumu izmaiņām, tiks uzskatīts, ka Klients ziņojumu saņēmis 1 (vienas) darba dienas laikā no tā ievietošanas Sistēmas vietnē un nosūtīšanas Klientam e-pastā vai īsziņā. Ja paziņojums nosūtīts pa pastu, tiks uzskatīts, ka Klients to saņēmis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā nosūtīšanas, izņemot gadījumus, ja Klients paziņojumu faktiski saņem pa pastu vēlāk par šajā Līguma daļā noteiktajiem termiņiem. Klientu ziņojumi (sūdzības, pieprasījumi vai pretenzijas) tiek uzskatīti par saņemtiem to iesniegšanas dienā, ja tie iesniegti laikā no pulksten 8.00 līdz 20.00 (EET). Citā laikā iesniegtie paziņojumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākamās dienas plkst. 8.00 (EET).

10.2. Ja Līgums paredz vairākas puses (kopīga konta īpašnieki un tamlīdzīgi), Paysera ir tiesības sūtīt paziņojumus jebkurai no personām. Saņēmējam jāpārsūta saņemtā informācija citām Līgumā norādītajām personām.

10.3. Klients par izmaiņām Līguma noteikumos jāinformē 60 (sešdesmit) dienas iepriekš. Tiek uzskatīts, ka Klients ir saņēmis paziņojumu un Līguma noteikumu grozījumi stājas spēkā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc tam, kad paziņojums nosūtīts Klientam uz e-pastu vai citā veidā, ko norādījis Klients reģistrācijas laikā (pasta sūtījums vai īsziņa ar saiti uz attiecīgo vietni). Informācija par Līguma noteikumu grozījumiem papildus tiek publicēta arī Sistēmas vietnē.

10.4. 60 (sešdesmit) dienu brīdinājuma termiņš netiek piemērots un paziņojumi tiek piegādāti Līguma punktā 10.1 paredzētajā kārtībā, ja:

10.4.1. Līguma noteikumi tiek mainīti sakarā ar obligāto prasību izmaiņām tiesību aktos;

10.4.2. tiek samazinātas pakalpojumu maksas vai Klientam draudzīgi noteikumi tiek noteikti citādi;

10.4.3. tiek izveidots jauns pakalpojums vai jauna daļa no pakalpojuma, kuru Klients var izvēlēties lietot vai nelietot.

10.5. Nebūtiskas izmaiņas Līgumā ir stila un gramatikas labojumi, teikuma, Līguma punkta vai daļas pārfrāzēšana un pārcelšana, lai padarītu to skaidrāku, piemēru sniegšana un citas līdzīgas izmaiņas, kas nesamazina vai neierobežo Klienta tiesības un nepalielina Klienta atbildību vai nepasliktina viņa stāvokli.

10.6. Lai laicīgi pamanītu paziņojumus par izmaiņām Līgumā, Klients apņemas regulāri, t.i., vismaz vienu reizi darba dienā, pārbaudīt savu e-pastu un citus instrumentus paziņojumu saņemšanai, kas norādīti reģistrācijas laikā, kā arī Sistēmas vietnes.

10.7. Visi Pušu paziņojumi ir jānosūta Pieņemamā valodā vai tajā valodā, kurā Klientam tika iesniegts rakstveida Līgums, lai ar to iepazītos.

10.8. Klientam savā Profilā ir jāpublicē un grozījumu gadījumā nekavējoties jāatjauno kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese un pasta adrese), kuru Paysera varētu izmantot, lai sazinātos ar Klientu vai viņa pārstāvjiem. Ja Klients savā Profilā neatjauno mainīto kontaktinformāciju, Klients ir atbildīgs par visām sekām, kas izriet no Paysera paziņojumu nesaņemšanas.

10.9. Lai aizsargātu Klienta naudu no iespējamām prettiesiskām trešo personu darbībām, Klients nekavējoties informē Paysera par Klienta pārstāvja personu apliecinoša dokumenta zādzību vai pazaudēšanu.

10.10. Klients var saņemt konsultāciju par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Sistēmu un Līguma izpildi, nosūtot savu jautājumu uz e-pastu, zvanot uz Klientu atbalsta tālruni vai aizpildot pieprasījumu Profilā. Klienta ziņojumi, kas saistīti ar šo Līgumu, tiek sūtīti uz Paysera vietnē norādīto e-pasta adresi vai uz Līgumā norādīto Paysera adresi. Visi ziņojumi ir jānosūta Paysera neatkarīgi no tā, kas ir tiešais Līgumā noteikto Paysera pakalpojumu sniedzējs.

10.11. Paysera iepriekš informēs Klientu Līguma punktā 10.1 noteiktajā kārtībā par zināmiem un iespējamiem Sistēmas un trešo personu sistēmu vai iekārtu tehniskajiem darbības traucējumiem, ko Paysera izmanto pakalpojumu sniegšanai un kas ietekmē Paysera pakalpojumu sniegšanu.

10.12. Paysera var bez ierobežojumiem jebkurā laikā mainīt pakalpojumu tehniskās integrācijas risinājumu. Brīdinājums par jebkurām izmaiņām, kas pieprasa labojumus Klienta programmatūrā, tiek nosūtīts vismaz 90 (deviņdesmit) dienas iepriekš. Nepieciešamo izmaiņu izmaksas Klienta pusē sedz Klients.

10.13. Puses nekavējoties informē viena otru par visiem nozīmīgiem ar Līguma izpildi saistītiem apstākļiem. Klientam jāiesniedz dokumenti, kas pamato šādus apstākļus (piemēram, Klienta vārda, uzvārda, paraksta, adreses, tālruņa numura, citas kontaktinformācijas, personu apliecinoša dokumenta vai personu, kam ir tiesības pārvaldīt Kontu, izmaiņas, Klienta maksātnespējas procesa uzsākšana u.c.), neatkarīgi no tā, vai šī informācija jau ir vai nav nodota publiskajiem reģistriem.

10.14. Paysera ir tiesības pieprasīt, lai ārvalstīs noslēgtie dokumenti tiktu tulkoti, legalizēti vai notariāli apstiprināti, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi.

10.15. Visu Paysera iesniegto dokumentu noslēgšanas, iesniegšanas, apstiprināšanas un tulkošanas izmaksas sedz Klients.

10.16. Klientam ir tiesības jebkurā laikā Paysera vietnē iepazīties ar spēkā esošajiem Līguma grozījumiem, tā Papildinājumiem un Cenām.

11. Izmaiņas Līgumā

 

11.1. Paysera ir tiesības vienpusēji mainīt un/vai papildināt Līguma noteikumus saskaņā ar Līguma 10. nodaļā paredzēto paziņošanas kārtību.

11.2. Klientam nav tiesību vienpusēji mainīt un/vai grozīt Līguma noteikumus.

11.3. Klients var piekrist izmaiņām vai tās noraidīt, informējot Paysera pirms paredzētā izmaiņu spēkā stāšanās datuma. Ja Klients līdz ierosināto izmaiņu spēkā stāšanās dienai nepaziņo, ka nepiekrīt izmaiņām, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt Līguma noteikumu izmaiņām, un tās stājas spēkā norādītajā datumā. Ja Klients paziņo, ka nepiekrīt piedāvātajām Līguma izmaiņām, viņš izbeidz Līgumu punktā 12.12 noteiktajā kārtībā, un uz viņu turpina attiekties Līguma noteikumi uz noteikto 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu termiņu.

11.4. Līguma Pielikumi tiek grozīti saskaņā ar procedūru, kas norādīta konkrētajā Pielikumā. Ja Pielikumā nav norādīta tā grozīšanas procedūra, tiek piemērota šajā Līgumā norādītā grozījumu veikšanas un paziņošanas par grozījumiem kārtība.

11.5. Puses var vienoties par papildu nosacījumiem, kas nav paredzēti Līgumā vai Pielikumos, vai citiem nosacījumiem, kas nav noteikti Līgumā vai Pielikumā, ar atsevišķu rakstisku vienošanos. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pēc Klienta pieprasījuma Paysera sagatavo līguma projektu un nosūta to Klientam pa faksu vai e-pastu (līgumu var noslēgt arī deklarācijas veidā). Ja Klients piekrīt iesniegtajam uzmetumam, Klients to paraksta un nosūta skenētu dokumenta kopiju Paysera pa faksu vai e-pastu. Paysera ir tiesības pieprasīt, lai Klients nosūta līgumu pa pastu ar Klienta paraksta oriģinālu. Šāds līgums stājas spēkā pēc tam, kad parakstītais līgums ir nosūtīts Paysera, t.i., Paysera paraksts uz līguma nav nepieciešams un Paysera nav pienākuma nosūtīt parakstīto līgumu atpakaļ Klientam.

12. Pakalpojumu sniegšanas apturēšana. Līguma izbeigšana (Profila dzēšana)

 

12.1. Paysera pēc saviem ieskatiem un, ņemot vērā konkrēto situāciju, dodot prioritāti tiesību aktu, kas tiek piemēroti Paysera darbībai un Klienta interesēm, izpildei, ir tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt vienu vai vairākus pasākumus:

12.1.1. apturēt viena vai vairāku maksājumu izpildi;

12.1.2. apturēt visu vai daļu no pakalpojumiem Klientam;

12.1.3. ierobežot Klienta piekļuvi Profilam;

12.1.4. aizturēt Klienta naudas līdzekļus, kas ir radījuši strīdu;

12.1.5. bloķēt Kontu (t.i. pilnīgi vai daļēji apturēt Maksājumu darījumus Kontā) un/vai Maksāšanas līdzekli (t.i. pilnīgi vai daļēji aizliegt izmantot Maksāšanas līdzekli);

12.1.6. atteikties sniegt pakalpojumus;

12.1.7. atgriezt Klienta Kontā arestētos naudas līdzekļus to gala maksātājam.

12.2. Pasākumi, kas norādīti Līguma punktos 12.1.1-12.1.7, var tikt piemēroti tikai šādos izņēmuma gadījumos:

12.2.1. ja Klients veic būtisku Līguma vai tā Pielikumu pārkāpumu vai rodas reāli draudi, ka Klients varētu veikt būtisku Līguma vai tā Pielikumu pārkāpumu;

12.2.2. ja darbības, ko veic Klients, izmantojot Paysera kontu, varētu kaitēt Paysera biznesa reputācijai;

12.2.3. ja Klients neizpilda nepieciešamās identifikācijas procedūras vai neiesniedz Paysera pieprasīto informāciju, vai Klients sniedz informāciju, kas neatbilst normatīvajiem aktiem vai Paysera noteiktajām prasībām, vai rodas šaubas par iesniegto dokumentu patiesumu un autentiskumu, arī tad, ja Paysera ir pamatotas aizdomas, ka Klients neievēro Līguma 9. sadaļā noteiktās prasības;

12.2.4. ja turpmāka pakalpojumu sniegšana un Klienta darbība var nodarīt būtisku kaitējumu pamatotām trešo personu interesēm;

12.2.5. ja objektīvi pamatotu iemeslu dēļ radušās aizdomas, kas saistītas ar naudas drošību Kontā, Maksāšanas līdzekļa drošību, nesankcionētu vai krāpniecisku naudas Kontā un/vai Maksāšanas līdzekļa izmantošanu;

12.2.6. ja Paysera kļūst zināms par Maksāšanas līdzekļa zādzību vai citu zaudējumu, rodas aizdomas vai kļūst zināms par Maksāšanas līdzekļa nelegālu iegādi vai nesankcionētu izmantošanu, kā arī par faktiem vai aizdomām, ka Maksāšanas līdzekļa personalizētās drošības iezīmes (tai skaitā identitātes apstiprināšanas līdzekļi) ir kļuvušas zināmas vai tās var izmantot trešās personas, Paysera ir pamatotas aizdomas, ka naudu Kontā un/vai Maksāšanas līdzekli var nelikumīgi izmantot trešās personas vai, ka Konts un/vai Maksāšanas līdzeklis var tikt izmantots noziedzīgās darbībās;

12.2.7. ja Paysera saņem pamatotu informāciju par Klienta nāvi vai fiziskas personas bankrotu;

12.2.8. gadījumos, kas noteikti tiesību aktos;

12.2.9. citos gadījumos, kas paredzēti Līgumā vai tā Pielikumos.

12.3. Pasākums, kas norādīts Līguma punktā 12.1.7, var tikt piemērots Klientiem tikai tad, ja Paysera ir pamatotas aizdomas, ka Klients, veicot savu darbību, ir veicis krāpnieciskas darbības. Šajā gadījumā vispirms Klienta Kontā tiek arestēti gala maksātāja naudas līdzekļi, un, ja Klients noteiktajā laika periodā nav veicis pieprasītās darbības (veikt Klienta papildu identifikāciju, iesniegt pieprasītos dokumentus) vai ja Klients nav iesniedzis pamatotu skaidrojumu par norādīto gadījumu, arestētie naudas līdzekļi tiek atgriezti gala maksātājam.

12.4. Ierobežojumu, kas noteikti punktā 12.1, mērķis ir aizsargāt Paysera, trešās personas un Klientu no iespējamiem naudas sodiem, zaudējumiem un citām negatīvām sekām.

12.5. Paysera nekavējoties (vienas stundas laikā) informē Klientu par pasākumiem, kas norādīti punktā 12.1, un par iespēju atgriezt līdzekļus, kas pieder Klientam, 2 (divu) darba dienu laikā no brīža, kad pakalpojumu sniegšana apturēta, izņemot gadījumus, kad šādas informācijas sniegšana varētu vājināt drošības pasākumus vai ir aizliegta tiesību aktos.

12.6. Gadījumā, kad Paysera ir pamatotas aizdomas, ka Klients veic vai caur Klienta kontu tiek veikta naudas atmazgāšana, terorisma finansēšana vai citas krimināli sodāmas darbības, Paysera ir tiesības pilnībā vai daļēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu Klientam uz 30 (trīsdesmit) dienu laika periodu ar tiesībām to pagarināt neierobežotu skaitu reižu, līdz pamatotās aizdomas tiek pilnībā apstiprinātas vai noraidītas.

12.7. Ja Paysera rodas pamatotas aizdomas, ka kāds ir uzlauzis Klienta Kontu, Paysera ir arī tiesības apturēt dažu vai visu pakalpojumu sniegšanu Klientam bez iepriekšēja brīdinājuma. Pārtraucot pakalpojumu sniegšanu uz minētā pamata, Paysera informē Klientu un sniedz informāciju par pasākumiem, kuri Klientam ir jāizpilda, lai atjaunotu pakalpojumu sniegšanu Klientam.

12.8. Paysera atceļ Konta un/vai Maksāšanas līdzekļa bloķēšanu (vai aizstāj to ar jaunu Maksāšanas līdzekli), kad Konta un/vai Maksāšanas līdzekļa bloķēšanas iemesli vairs nepastāv.

12.9. Konts un/vai Maksāšanas līdzeklis tiek bloķēts pēc Klienta iniciatīvas, ja Klients iesniedz Paysera attiecīgu rīkojumu un informē Paysera, ka Klienta Maksāšanas līdzeklis ir nozagts vai nozaudēts vai nauda Kontā un/vai Maksāšanas līdzeklis tiek izmantots vai var tikt izmantots kādā citā pretlikumīgā veidā. Paysera ir tiesības pieprasīt Klientam mutiski iesniegto rīkojumu bloķēt Kontu un/vai Maksāšanas līdzekli vēlāk apstiprināt arī rakstiski vai kādā citā Paysera pieņemamā veidā. Ja Konts un/vai Maksāšanas līdzeklis ir bloķēts pēc Klienta iniciatīvas, Paysera ir tiesības atcelt bloķēšanu tikai, saņemot rakstisku pieprasījumu no Klienta, vai arī piemērot citas Klienta identifikācijas procedūras, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. Paysera ir tiesības aizstāt bloķēto Maksāšanas līdzekli ar jaunu.

12.10. Paysera neuzņemas atbildību par Klienta zaudējumiem, kas radušies sakarā ar pakalpojumu sniegšanas apturēšanu, Konta un/vai Maksāšanas līdzekļa bloķēšanu vai citām darbībām, ja tās ir veiktas saskaņā ar Līgumā vai tā Pielikumā norādīto procedūru un minētajos dokumentos aprakstītajos apstākļos.

12.11. Ievērojot likumā noteikto procedūru, Paysera ir tiesības aizturēt Maksājuma darījuma līdzekļus uz laiku līdz 10 (desmit) darba dienām vai uz ilgāku laiku, ja tā noteikts likumā, Līgumā vai tā Pielikumos.

12.12. Klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nevēršoties tiesā, par to rakstiski paziņojot Paysera 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. Ja Klients izbeidz Līgumu, izsniegtā elektroniskā nauda tiek atgriezta Klientam viņa izvēlētajā veidā (kā norādīts Līgumā) saskaņā ar šajā Līgumā noteiktajiem Maksājumu pārvedumu limitiem.

12.13. Paysera ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un tā Pielikumus, atteikties sniegt pakalpojumus, nenorādot iemeslu, par to paziņojot Klientam 60 (sešdesmit) dienas iepriekš Līguma 10. sadaļā noteiktajā kārtībā. Paysera ir arī tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un tā Pielikumus un atteikties sniegt pakalpojumus punktā 12.2 minēto iemeslu dēļ, par to informējot Klientu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš šā Līguma 10. sadaļā noteiktajā kārtībā. Gadījumos, kad izrādās, ka klients Kontā veic noziedzīgu un/vai nelikumīgu darbību, Paysera ir tiesības izbeigt Līgumu, paziņojot par to 5 (piecas) dienas iepriekš.

12.14. Līguma izbeigšanas gadījumā Paysera no Klienta Konta ietur naudas summas, kas jāmaksā par Klientam sniegtajiem Paysera pakalpojumiem, kā arī līgumsodus, soda naudas, zaudējumus un citas summas, kas samaksātas trešajām personām vai valstij un kuras Paysera ir radušās Klienta vainas dēļ. Ja Klienta Paysera Kontā(-os) esošā līdzekļu summa nav pietiekama, lai segtu visas šajā punktā norādītās summas, Klients apņemas attiecīgo summu pārskaitīt uz Paysera kontu 3 (trīs) darba dienu laikā. Gadījumā, ja Paysera atgūst daļu no trešajām personām samaksātajām summām, Paysera apņemas nekavējoties atdot Klientam atgūtās summas.

12.15. Vispārīgā līgumu izbeigšana neatbrīvo Klientu no visu līdz izbeigšanas brīdim radušos saistību pret Paysera atbilstošas izpildes.

12.16. Kad Paysera izbeidz Līgumu ar Klientu, Klients izvēlas viņa/-as elektroniskās naudas atpirkšanas veidu. Ja Klienta Identifikācijas līmenis neatbilst līmenim, kas nepieciešams, lai atpirktu visu elektronisko naudu, Klientam jāizvēlas cits Identifikācijas līmenis un jāveic visas identifikācijas darbības, kuras nepieciešamas, lai tiktu mainīts Identifikācijas līmenis. Klients piekrīt veikt nepieciešamās darbības, lai atpirktu elektronisko naudu, un saprot, ka šādā veidā Paysera vēlas samazināt krāpniecības risku un atbilst juridiskajām prasībām, kas saistītas ar naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanu.

12.17. Ja pēc tam, kad Paysera izbeidz Līgumu ar Klientu, Klients neizvēlas viņa elektroniskās naudas atpirkšanas veidu un/vai neveic nepieciešamās Klienta identifikācijas procedūras, kas piemērotas visas elektroniskās naudas summas atpirkšanai, Paysera var (bet nav pienākums) atpirkt Klienta elektronisko naudu, izmantojot elektroniskās naudas atpirkšanas veidu, kas pieejams atpirkšanas brīdī.13. Paysera Konta nodošana

13.1. Klientam, kurš vēlas, lai viņa Konts tiktu nodots citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam, jāiesniedz attiecīgs pieprasījums. Klienta pieprasījumam nodot Kontu citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir jāatbilst tās valsts prasībām, kurā uzņēmums Paysera, kas reģistrējis Klientu, ir licencēts un/vai Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām.

13.2. Izņēmuma gadījumos Paysera var nodot Klienta kontu no viena licencēta Paysera uzņēmuma, kas reģistrējis Klientu, uz citu licencētu Paysera uzņēmumu. Konta nodošana šādos gadījumos tiek veikta bez atsevišķas Klienta piekrišanas un nepiemērojot Līguma 10. nodaļā noteikto iepriekšējas paziņošanas Klientam kārtību.

13.3. Konta nodošanu Paysera veic bez maksas Līguma punktos 13.1-13.2 noteiktajos gadījumos.

14. Konfidencialitāte un Datu Aizsardzība

 

14.1. Puses apņemas aizsargāt viena otras tehnisko un komerciālo informāciju, izņemot publiski pieejamo informāciju, kas kļuvusi tām zināma šā Līguma izpildes laikā. un nenodot to trešajām personām bez rakstveida piekrišanas no otras Puses vai tās pārstāvjiem.

14.2. Klients piekrīt, ka Paysera pārvalda viņa Personas datus ar mērķi sniegt viņam pakalpojumus un veikt citus pienākumus saskaņā ar šo Līgumu. Puses garantē šā Līguma izpildes laikā saņemto Personas datu aizsardzību.

14.3. Datu uzglabāšanas un aizsardzības jautājumus regulē Līguma pielikums „Privātuma politika“, ko Klients izlasa un apņemas ievērot.

14.4. Klients apņemas aizsargāt un neizpaust Paroles, ko saskaņā ar šo Līgumu viņš ir izveidojis vai kas viņam ir izsniegtas, vai citus maksāšanas līdzekļu personiskās drošības līdzekļus trešajām personām un neļaut citām personām izmantot pakalpojumus Klienta vārdā. Ja Klients nepilda šo pienākumu un/vai varēja, bet neaizsargāja un/vai rīkojās tādā veidā apzināti vai rupjas neuzmanības dēļ, Klients uzņemas zaudējumus un apņemas atlīdzināt kaitējumu citām personām, ja to radījušas norādītās Klienta darbības vai viņa bezdarbība.

14.5. Ja Klients pazaudē savu Profila Paroli vai citas Paroles vai tā (tās) ir atklātas ne Klienta vai Paysera vainas dēļ, vai ja ir vai varētu rasties reāli draudi Klienta Profilam, Klients apņemas nekavējoties nomainīt Paroles vai, ja viņam nav iespējas to izdarīt, nekavējoties par to informēt Paysera (ne vēlāk kā vienas kalendārās dienas laikā) ar informācijas instrumentu palīdzību, kas norādīti 10. nodaļā. Paysera nav atbildīga par sekām, ja paziņošana nav izdevusies.

14.6. Pēc tam, kad Paysera saņem no Klienta punktā 14.5 norādīto paziņojumu, tā nekavējoties aptur pieeju Klienta Profilam un Paysera pakalpojumu sniegšanu, līdz Klientam ir izsniegta vai izveidota jauna parole.

14.7. Paysera vērš Klienta uzmanību uz to, ka e-pasts, kas saistīts ar Paysera kontu, un citi instrumenti (piemēram, mobilā tālruņa numurs), kas saskaņā ar Klienta izvēli ir saistīti ar viņa Paysera Kontu, tiek izmantoti kā instrumenti komunikācijai ar Klientu un/vai Klienta identifikācijai, proti, šos instrumentus un to lietotāja vārdus Klientam ir jāaizsargā. Klients ir pilnībā atbildīgs par viņa e-pasta paroļu un visu citu instrumentu, ko viņš izmanto, un to paroļu drošību. Paroles ir slepena informācija, un Klients ir atbildīgs par to neatklāšanu un visām darbībām pēc tam, kad Klienta atklātā Parole, kas ir saistīta ar Profilu vai citu maksāšanas līdzekli, tiek ievadīta. Paysera rekomendē iegaumēt Paroles un tās nepierakstīt, kā arī neierakstīt jebkādos instrumentos, kur tās var redzēt citas personas.

14.8. Paysera ir tiesības visu par Klientu un viņa darbībām savākto svarīgo informāciju nodot tiesībsargājošām iestādēm, valsts iestādēm (Valsts nodokļu inspekcijai, Sociālās apdrošināšanas iestādei u.c.) un finanšu iestādēm, ja tāds pienākums ir noteikts tiesību aktos un lai noteiktu, vai šis Līgums vai konkrētie tiesību akti nav un netiks pārkāpti.

14.9. Klients dod Paysera tiesības veikt nepieciešamos pasākumus tostarp, bet ne tikai iesniegt nepieciešamos pieprasījumus trešajām personām, lai noteiktu Klienta identitāti un citu Klienta tieši vai ar trešo personu starpniecību iesniegto datu pareizību.

14.10. Paysera norāda, ka visos gadījumos Paysera darbojas tikai kā pakalpojumu sniedzējs Klientam, nesniedz un nepiedāvā Saņēmējam nekādus pakalpojumus, kamēr viņš nav kļuvis par Paysera klientu.

14.11. Paysera ir tiesības ierakstīt tālruņa sarunas ar Klientu. Puses skaidri vienojas, ka tālruņa sarunas un pa pastu, citiem telekomunikāciju līdzekļiem un e-pastu sūtītie ziņojumi var tikt uzskatīti par pierādījumu strīdu gadījumos starp Paysera un Klientu. Ar šo Līgumu Klients apstiprina, ka viņš saprot un piekrīt tam, ka Paysera ieraksta tālruņa sarunas ar Klientu un/vai viņa pārstāvi. Klientam arī ir tiesības ierakstīt un uzglabāt tālruņa zvanu ierakstus un citu korespondenci.

14.12. Klients piekrīt, ka viņa Konta numurs un Personas dati, kas nepieciešami pārskaitījuma veikšanai, var tikt atklāti un parādīti citam Paysera lietotājam, kas plāno veikt pārskaitījumu Klientam, ja šis cits Paysera lietotājs ievada apstiprinātu Klienta identifikatoru (vārdu, uzvārdu, konta numuru, e-pasta adresi).

14.13. Ar Klienta piekrišanu Klienta dati var tikt nosūtīti arī maksājumu iniciēšanas vai konta informācijas pakalpojumu iestādēm. Paysera var atteikties konta informācijas vai maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējam dot piekļuvi Klienta Kontam, pamatojoties uz objektīviem un pienācīgi pamatotiem iemesliem, kas saistīti ar neatļautu vai negodīgu piekļuvi Kontam, ko ieguvis konta informācijas vai maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzējs, ieskaitot neatļautu vai negodīgu maksājuma transakcijas uzsākšanu. Šādos gadījumos Paysera ir jāinformē Klients par atteikumu piešķirt piekļuvi Kontam un jānorāda šādas rīcības iemesli. Ja iespējams, šāda informācija jāsniedz Klientam pirms atteikuma piešķirt piekļuvi Kontam un ne vēlāk kā atteikuma brīdī, ja vien šādas informācijas sniegšana varētu vājināt drošības pasākumus vai ir aizliegta saskaņā ar tiesību aktiem.

14.14. Lai aizsargātu Paysera leģitīmās intereses, Klienta dati var tikt nodoti publiskiem informācijas līdzekļiem, kad Klients vēršas pie šiem līdzekļiem, neizmantojot Līguma punktā 16.6 paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, un kad publiskajos informācijas līdzekļos sniegtā informācija par strīdu neatbilst Paysera pieejamajai informācijai, un kaitē Paysera biznesa reputācijai.

15. Pušu atbildība

 

15.1. Katra Puse ir atbildīga par visiem naudas sodiem, konfiskācijas un citiem zaudējumiem, kas otrai Pusei rodas, vainīgajai Pusei pārkāpjot Līgumu. Vainīgā puse apņemas atlīdzināt cietušajai Pusei tiešos zaudējumus, kas radušies šādas atbildības dēļ. Visos gadījumos Paysera atbildību saskaņā ar Līgumu ierobežo šādi noteikumi:

15.1.1. Paysera ir atbildīga tikai par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies Paysera tiešu un būtisku Līguma pārkāpumu dēļ, un tikai par zaudējumiem, kurus Paysera varēja paredzēt Līguma pārkāpšanas brīdī;

15.1.2. atlīdzība par Paysera nodarītajiem zaudējumiem šā Līguma pārkāpuma gadījumā nevar pārsniegt vidējo pēdējo 3 (trīs) mēnešu Komisijas maksu, ko Klients maksā Paysera par sniegtajiem pakalpojumiem. Šis ierobežojums attiecas uz visiem pārkāpumiem attiecīgajā mēnesī kopā. Ja 3 (trīs) mēnešu vidējo nevar aprēķināt, tad atlīdzība nevar pārsniegt EUR 2000 (divi tūkstoši) (summa, kas līdzvērtīga šai summai citās valūtās, ja Pakalpojumi tiek sniegti citā valūtā);

15.1.3. nevienā gadījumā Paysera nav atbildīga par Klienta peļņas un ienākumu nesaņemšanu, Klienta reputācijas zaudēšanu, Klienta uzņēmējdarbības zaudēšanu vai neveiksmēm un netiešiem zaudējumiem;

15.1.4. Paysera atbildības ierobežojumi netiek piemēroti, ja šādus ierobežojumus aizliedz piemērojamie tiesību akti.

15.2. Paysera negarantē nepārtrauktu Sistēmas darbību, jo Sistēmas darbību var ietekmēt (traucēt) daudzi faktori, kurus Paysera nevar ietekmēt. Paysera pieliek visas pūles, lai nodrošinātu pēc iespējas raitāku Sistēmas darbību, tomēr Paysera neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās Sistēmas darbības traucējumu dēļ, ja šādi traucējumi rodas ne Paysera vainas dēļ.

15.3. Sistēma var nedarboties Paysera kontrolētu iemeslu dēļ, un Paysera nesniedz nekādu kompensāciju par darbības traucējumiem, ja Sistēma ir bijusi pieejama vairāk nekā 99% (deviņdesmit deviņus procentus) no visa laika, aprēķinot vismaz 3 (trīs) mēnešu vidējo.

15.4. Gadījumi, kad Paysera uz laiku, bet ne ilgāk kā uz 24 (divdesmit četrām) stundām ierobežo pieeju Sistēmai tās remonta, izstrādes darbu un citu līdzīgu gadījumu dēļ un ja Paysera informē Klientu par šādiem gadījumiem vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, tie netiek uzskatīti par Sistēmas darbības traucējumiem.

15.5. Paysera nav atbildīga par:

15.5.1. naudas izņemšanu un pārskaitīšanu no Paysera konta, kā arī par citiem Maksājumu darījumiem ar naudas līdzekļiem, kas atrodas Klienta Paysera kontā, ja Klients nav aizsargājis savas Paroles un identifikācijas līdzekļus un kā rezultātā tie kļuvuši zināmi citām personām, kā arī par trešo personu nelikumīgām darbībām un darījumiem, kas veikti, izmantojot viltotus un/vai nelikumīgus dokumentus vai nelikumīgi saņemtus datus;

15.5.2. kļūdām un novēlotiem vai nokavētiem darījumiem, ko veikušas bankas, norēķinu sistēmas un citas trešās puses;

15.5.3. sekām, kas rodas jebkādu Paysera saistību izpildes traucējumu dēļ, ko izraisījusi trešā puse, kuru Paysera nevar kontrolēt;

15.5.4. sekām, kas rodas pēc tam, kad Paysera likumīgi izbeidz Līgumu, atceļ Klienta Profilu vai ierobežo piekļuvi tam, kā arī pēc pamatota Pakalpojumu daļas sniegšanas ierobežojuma vai pārtraukšanas;

15.5.5. precēm un pakalpojumiem, kas iegādāti, izmantojot Paysera kontu, kā arī par otras puses, kura saņem maksājumus no Paysera konta, nepildītajām saistībām;

15.5.6. savu līgumsaistību nepildīšanu un zaudējumu atlīdzināšanu, ja tas radies Paysera likumā noteikto pienākumu izpildes dēļ.

15.6. Klients garantē, ka visas Klienta darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi, atbildīs spēkā esošajiem tiesību aktiem.

15.7. Klients ir pilnībā atbildīgs par Paysera iesniegto datu, pasūtījumu un dokumentu pareizību.

15.8. Ja Paysera uzzina par neautorizētu Maksājuma darījumu, Paysera atgriež Klientam neautorizētā Maksājuma darījuma summu un, ja nepieciešams, atjauno Konta atlikumu, no kura summa ir norakstīta, līdz stāvoklim pirms neautorizēta darījuma, izņemot gadījumus, kad Paysera ir pamats aizdomām par krāpniecisku darbību un ziņo par šīm aizdomām uzraudzības iestādei.

15.9. Ja Lietotājs noliedz autorizēta Maksājuma darījuma apstiprināšanu vai norāda, ka Maksājuma darījums ir veikts nepareizi, Paysera ir pienākums pierādīt, ka Maksājuma darījuma autentiskums ir apstiprināts, tas ir pareizi reģistrēts un ierakstīts kontos, kā arī to nav skārušas nekādas tehniskas vai citas kļūmes.

15.10. Lietotājam var rasties zaudējumi līdz EUR 50 (piecdesmit) (summa, kas līdzvērtīga šai summai citās valūtās, ja Pakalpojumi tiek sniegti citā valūtā) neautorizētu Maksājuma darījumu rezultātā, ja šie zaudējumi radušies nozaudēta vai nozagta Maksājuma instrumenta izmantošanas vai Maksājuma instrumenta neatļautas piesavināšanās dēļ.

15.11. Ja Klients nav Lietotājs un/vai Maksājuma darījums tiek veikts dalībvalsts valūtā uz vai no ārvalsts vai ārvalsts valūtā, Klients sedz visus zaudējumus, kas radušies Līguma punktā 15.10 norādīto iemeslu dēļ.

15.12. Klients sedz visus zaudējumus, kas radušies neautorizētu Maksājuma darījumu dēļ, ja Klients ir cietis zaudējumus negodīgas rīcības vai rupjas neuzmanības, vai tīšas viena vai vairāku zemāk norādīto pienākumu nepildīšanas rezultātā:

15.12.1. izmantojot Maksāšanas līdzekli, ievērot šajā Līgumā vai tā Pielikumos esošos Maksāšanas līdzekļa izsniegšanas un lietošanas noteikumus;

15.12.2. ja Klients uzzina par Maksāšanas līdzekļa nozaudēšanu, zādzību, nelikumīgu piesavināšanos vai neatļautu izmantošanu, par faktiem un aizdomām, ka viņa Maksāšanas līdzekļu personalizētie drošības elementi ir kļuvuši zināmi vai tos var izmantot trešās personas, Klients nekavējoties informē Paysera vai Paysera norādīto subjektu saskaņā ar šajā Līgumā un tā Pielikumos esošajiem Maksāšanas līdzekļa izsniegšanas un lietošanas noteikumiem;

15.12.3. veikt visus iespējamos pasākumus, lai aizsargātu Maksāšanas līdzekļa personalizētos drošības datus pēc Maksāšanas līdzekļa izsniegšanas.

15.13. Pēc tam, kad Klients ir iesniedzis Paysera Līguma punktā 14.5 minēto paziņojumu ar lūgumu bloķēt Maksāšanas līdzekli, Klienta zaudējumus, kas radušies no pazaudētā, nozagtā vai nelikumīgi atsavinātā Maksāšanas līdzekļa, sedz Paysera, izņemot gadījumus, kad Klients rīkojās negodīgi. Šī punkta noteikumi attiecas tikai uz Lietotāju.

15.14. Gadījumā, ja Paysera nenodrošina iespēju nekavējoties ziņot par pazaudētu, nozagtu vai nelikumīgi piesavināto Maksāšanas līdzekli, arī gadījumos, kad Paysera neprasa drošāku autentifikāciju, Paysera sedz zaudējumus, kas radušies Maksāšanas līdzekļa nesankcionētas lietošanas dēļ, izņemot Klienta negodprātīgas rīcības gadījumus. Šī punkta noteikumi attiecas tikai uz Lietotāju.

15.15. Klientam ir pienākums ne retāk kā reizi mēnesī pārbaudīt informāciju par Kontā veiktajiem Maksājuma darījumiem un paziņot Paysera par neautorizētiem vai nepareizi veiktiem Maksājuma darījumiem, kā arī par citām Konta Izraksta kļūdām, neatbilstībām vai neprecizitātēm. Paziņojums jāiesniedz ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendārās dienas pēc dienas, kad Paysera, pēc Klienta domām, ir veikusi neautorizētu Maksājuma darījumu vai ir veikusi Maksājuma darījumu neatbilstoši. Par neautorizētu vai nepareizi izpildītu Maksājuma darījumu kādas dalībvalsts valūtā uz ES valsti Lietotājam ir jāpaziņo Paysera rakstiski ne vēlāk kā 13 (trīspadsmit) mēnešus pēc naudas norakstīšanas no maksājumu konta dienas. Ja Klients norādītajā termiņā neiesniedz norādītos paziņojumus, tiek uzskatīts, ka Klients ir bez ierunām piekritis Maksājuma darījumiem, kas tika veikti maksājumu kontā. Klientam ir pienākums iesniegt Paysera jebkādu informāciju par nelikumīgu pieslēgšanos Profilam vai citām nelikumīgām darbībām saistībā ar Kontu un veikt visus Paysera norādītos saprātīgos pasākumus, lai palīdzētu izmeklēt pretlikumīgās darbības.

15.16. Puse tiek atbrīvota no atbildības par Līguma neievērošanu, ja Puse pierāda, ka Līgums nav izpildīts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas tiek pierādīts likumā noteiktajā kārtībā. Par nepārvaramas varas apstākļiem Klients rakstiski paziņo Paysera 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Paysera informē Klientu par nepārvaramas varas apstākļiem, izmantojot e-pastu vai Sistēmas vietnes.

16. Strīdu izšķiršana starp Klientu un Paysera, Pretenziju iesniegšanas kārtība

 

16.1. Paysera mērķis ir atrisināt visus strīdus ar Klientu mierīgā ceļā, ātri un ar Pusēm pieņemamiem nosacījumiem; tādējādi, ja rodas strīds, Klients tiek aicināts vispirms vērsties tieši pie Paysera. Strīdi tiek risināti sarunu ceļā.

16.2. Klients var iesniegt jebkuru pretenziju vai sūdzību, kas skar Paysera sniegtos maksājumu pakalpojumus, nosūtot paziņojumu pa e-pastu, zvanot uz Klientu atbalsta numuru vai nosūtot paziņojumu no sava Profila.

16.3. Sūdzībā jābūt norādītiem apstākļiem un dokumentiem, uz kā pamatiem sūdzība tika iesniegta. Ja Klients pamato viņa sūdzību ar dokumentiem, kuri nav Paysera rīcībā, Klientam, iesniedzot sūdzību, jāiesniedz arī šādi dokumenti vai to kopijas.

16.4. Paysera izskatīs Klienta rakstisku pretenziju vai sūdzību ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas un sniegs Klientam detalizētu, motivētu, dokumentētu atbildi. Izņēmuma gadījumos, kad atbildi nav iespējams sniegt 15 darba dienu laikā no Paysera neatkarīgu iemeslu dēļ, Paysera nosūtīs Klientam nepilnīgu atbildi, skaidri norādot atbildes uz sūdzību kavēšanās iemeslus un termiņu, līdz kuram Klients saņems galīgo atbildi. Jebkurā gadījumā galīgās atbildes iesniegšanas termiņš nepārsniegs 35 darba dienas. Paysera atbilde tiek sniegta Klientam ar Līguma punktā 10.1 norādītajiem līdzekļiem, ja vien Klients pretenzijā vai sūdzībā nepieprasa sniegt atbildi citādā veidā.

16.5. Klienta pretenzijas Paysera izskata bez maksas.

16.6. Ja Klients nav apmierināts ar Paysera lēmumu, Klientam ir tiesības izmantot visus citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai aizsargātu viņa tiesības un:

16.6.1. iesniegt prasību uzraudzības iestādei tās noteiktajā kārtībā;

16.6.2. aizsargāt lietotāju tiesības, vēršoties uzraudzības iestādē kā ārpus tiesas patērētāju strīdu izšķiršanas iestādē saskaņā ar uzraudzības iestādes noteikto kārtību;

16.6.3. Ja strīds netiek atrisināts draudzīgi vai izmantojot citus ārpus tiesas strīdu izšķiršanas risinājumus, strīdu izšķir tiesā saskaņā ar Paysera galveno mītni, kā noteikts likumā.

16.7. Klientu pretenziju (sūdzību) detalizēta iesniegšanas un apstrādes kārtība ir sniegta Klientu pretenziju (sūdzību) iesniegšanas un izskatīšanas noteikumos.

16.8. Šis Līgums, tā Pielikumi un Pušu attiecības, kuras neregulē šis Līgums, ir pakļautas tās valsts tiesību aktiem, kurā atrodas licencētais Paysera uzņēmums, kas reģistrējis Klientu, ieskaitot gadījumus, kad strīds starp Klientu un Paysera ietilpst citas valsts tiesas jurisdikcijā.

17. Nobeiguma noteikumi


17.1. Katra Puse apliecina, ka tās rīcībā ir visas nepieciešamās atļaujas un licences, kas saskaņā ar attiecīgo likumu ir nepieciešamas, lai pildītu šo Līgumu.

17.2. Līguma sadaļu nosaukumi ir paredzēti tikai Pušu ērtībai, un tos nevar izmantot šī Līguma nosacījumu interpretācijai.

17.3. Puses ir patstāvīgi atbildīgas pret valsti un citiem subjektiem par nodokļu saistību izpildi. Paysera neatbild par Klienta nodokļu saistību izpildi vai Klientam piemērojamo nodokļu aprēķināšanu un samaksu.

17.4. Paysera visos gadījumos ir neatkarīga Līguma Puse, kas nekontrolē un neuzņemas atbildību par produktiem un pakalpojumiem, par kuriem tiek samaksāts, izmantojot Paysera Pakalpojumus. Paysera neuzņemas atbildību par to, ka pircējs, pārdevējs vai cita persona pabeigs darījumu ar Klientu.

17.5. Klientam nav tiesības nodot viņa tiesības un pienākumus, kas izriet no šā Līguma, trešajām personām bez iepriekšējas rakstveida Paysera piekrišanas. Paysera patur tiesības nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šā Līguma, trešajām personām jebkurā laikā bez Klienta piekrišanas, ja šāda tiesību un pienākumu nodošana atbilst tiesību aktiem.

17.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu, netiek pārtraukta pārējo šā Līguma noteikumu piemērošana.

17.7. Līgums stājas spēkā saskaņā ar Līguma punktā 2.4 ietverto nosacījumu. Reģistrējoties Sistēmā, Klients var saglabāt Līguma tekstu.

 

17.8. Sistēmā šis Līgums ir vairākās valodās. Līgums ir piemērojams Klientam tajā valodā, ar kurā esošu Līgumu Klients tika iepazīstināts, reģistrējoties Sistēmā.

17.9. Līgumā norādītās saites uz Paysera vietnēm un Pielikumi, kas regulē atsevišķu pakalpojumu sniegšanu, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa un tiek piemēroti Klientam no mirkļa, kad viņš sāk izmantot konkrēto pakalpojumu.

17.10. Paysera grupas uzņēmumu juridiskā informācija:

Paysera LT, UAB, uzņēmuma reģistrācijas numurs 300060819; Elektroniskās naudas iestādes licence Nr. 1, izdota 2012. gada 27. septembrī; licences izsniegšanas un uzraudzības iestāde ir Lietuvas Banka (identifikācijas kods 188607684, adrese Žirmūnų st. 151, LT-09128, Viļņa, www.lb.lt). Dati par “Paysera LT”, UAB tiek uzkrāti un uzglabāti Lietuvas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Detalizēta informācija par Paysera grupu, ieskaitot biroju adreses un e-pastu adreses, pieejama šeit.
Paysera Kosova SH.P.K., uzņēmuma reģistrācijas numurs 811301473; Nebanku finanšu iestāde ar Elektroniskās naudas emisijas licenci Nr. IFJB/069, izdota 2020. gada 8. jūnijā (izsniegusi Kosovas Centrālā banka). Dati par Paysera Kosova SH.P.K. tiek uzkrāti un uzglabāti Kosovas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Detalizēta informācija par Paysera Kosova SH.P.K., ieskaitot juridiskās adreses un e-pastu adreses, pieejama šeit. Paysera Kosova SH.P.K. uzraudzības iestāde ir Kosovas Centrālā banka, identifikācijas kods 600104187, adrese: Rr. Garibaldi 33, Priština, 10000, Kosovas Repubika, https://bqk-kos.org/.
Paysera Albania SH.P.K., uzņēmuma reģistrācijas numurs M01608007N; Elektroniskās naudas iestādes licence Nr. 47, izdota 2021. gada 5. martā (izsniegusi Albānijas Banka). Dati par Paysera Albania SH.P.K. tiek uzkrāti un uzglabāti Albānijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Detalizēta informācija par Paysera Albania SH.P.K., ieskaitot juridisko adresi un e-pastu adreses, pieejama šeit. Paysera Albania SH.P.K. uzraudzības iestāde ir Albānijas Banka, adrese: Sheshi “Skënderbej“, No. 1, Tirāna, Albānija, www.bankofalbania.org.

Paysera Bank Georgia JSC, uzņēmuma reģistrācijas numurs 402204841; Bankas licence Nr. 465, izdtoa 2022. gada 17. novembrī (izsniegusi Gruzijas Valsts banka). Dati par Paysera Bank Georgia JSC tiek apkopoti un glabāti Gruzijas uzņēmēju un nekomerciālo juridisko personu reģistrā. Detalizēta informācija par Paysera Bank Georgia JSC, ieskaitot juridisko adresi un e-pastu adreses, pieejama šeit. Paysera Bank Georgia JSC uzraudzības iestāde ir Gruzijas Nacionālā banka, adrese: 1, Zviad Gamsakhurdia Embankment, 0114 Tbilisi, Gruzija, https://www.nbg.gov.ge.