Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Informācija atjaunināta: 02.01.2020.

Maksāšanas līdzekļi, kas sasaistīti ar Paysera kontu

Vispārīgais līgums – Vispārīgais maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums.

Maksāšanas līdzeklis – jebkurš maksāšanas līdzeklis, ko sistēma ļauj piesaistīt Paysera kontam un ar šī maksāšanas līdzekļa palīdzību veikt un atsevišķos gadījumos arī pieņemt maksājumus.

Tirdzniecības vieta – fiziska pakalpojumu sniegšanas vai preču tirdzniecības vieta, kur Klients var veikt apmaksu, izmantojot Maksāšanas līdzekli.

1. Šis Pielikums tiek piemērots Klientam, kuram ir Paysera konts un kurš vēlas veikt maksājumus, izmantojot Paysera kontam piesaistītu Maksāšanas līdzekli.

2. Izmantojot šo pakalpojumu, Klientam tiek piemēroti visi Vispārīgā līguma nosacījumi un papildu nosacījumi, kas noteikti šajā pielikumā. Šī Pielikumā norādītie termini tiek lietoti Vispārīgajā līgumā norādītajā nozīmē.

3. Klientam, kam ir Paysera konts, tiek sniegta iespēja piesaistīt Sistēmā norādītos Maksāšanas līdzekļus Paysera Kontam un izmantot tos kā Maksāšanas līdzekļus.

4. Lai izmantotu noteiktu Maksāšanas līdzekli, Klientam saskaņā ar Sistēmā norādītajām instrukcijām ir jāpiesaista Sistēmā norādītais Maksāšanas līdzeklis savam Paysera Kontam.

5. Katra konkrētā Maksāšanas līdzekļa lietošanas noteikumi, maksājumu veikšanas noteikumi, naudas ieturēšanas termiņi, limiti, kā arī norādījumi Maksāšanas līdzekļa piesaistīšanai Paysera kontam tiek sniegti sistēmā

6. Pēc darījuma, kas ir apmaksāts, izmantojot Maksāšanas līdzekli, pabeigšanas, Paysera rezervē maksājuma summu Klienta Paysera kontā. Naudas līdzekļi tiek norakstīti, saņemot pieprasījumu no tirgotāja vai pakalpojumu sniedzēja.

7. Pēc jebkura no Sistēmā norādītā līdzekļa piesaistes Paysera kontam šis instruments kļūst par Maksāšanas līdzekli, un tādējādi Klientam tas ir jāsargā tieši tādā pat veidā kā banku kartes, skaidru naudu un citus vērtīgus dokumentus. Klientam ir pienākums nekādā gadījumā nenodot maksāšanas līdzekļus vai Paroles trešajām personām, nepieļaut un neradīt apstākļus citām personām izmantot Maksāšanas līdzekli vai uzzināt Paroles. Klients, nenodrošinot iepriekšminēto, uzņemas pilnu atbildību par maksājumu darījumiem, kuri tiek veikti ar Maksāšanas līdzekli un savā Paysera kontā. Klients uzņemas pilnu atbildību gan par Maksāšanas līdzekli, gan Maksāšanas līdzekli Paroļu drošību.

8. Klients uzņemas pilnu atbildību par to, ka piesaistītais Maksāšanas līdzeklis pieder Klientam.

9. Ja Klients nozaudē Maksāšanas līdzekli vai uzskata, ka viņa/viņas Maksāšanas līdzekļa parole ir kļuvusi zināma citai personai, viņam/ viņai ir nekavējoties jāpieslēdzas savam Kontam un jādzēš Maksāšanas līdzekļa sasaiste ar savu Paysera Kontu. Ja nav iespējams to izdarīt, Klientam ir jāsazinās ar Paysera, tādējādi tiks novērsta naudas līdzekļu atskaitīšana no Paysera Konta un Maksāšanas līdzeklis tiks bloķēts. Mutiskie paziņojumi tiek pieņemti visu diennakti pa tālruni: +370 68577562.

10. Ja Klients uzskata, ka Maksāšanas līdzeklis ir nozagts un (vai) Maksāšanas līdzekļa parole ir kļuvusi zināma citai personai, bet par to neinformē Paysera un attiecīgās tiesībsargājošās institūcijas, tiek uzskatīts, ka Klients Maksāšanas līdzekli ir nozaudējis vai viņa / viņas Paysera kontā nelikumīgi veiktie darījumi ir veikti Klienta rupjas neuzmanības dēļ.

11. Ja Klients (maksātājs) ir lietotājs (fiziska persona, kas saskaņā ar Vispārīgo maksājumu veikšanas pakalpojumu līgumu un tā pielikumiem īsteno mērķus, kas nav saistīti ar viņa / viņas uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību), Klients uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas radušies no neatļautām maksājumu operācijām par summu līdz 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro), ja šie zaudējumi radušās sakarā ar:

11.1. pazaudēta vai nozagta Maksāšanas līdzekļa izmantošanu;

11.2. Maksāšanas līdzekļa nelikumīgu iegūšanu, ja Klients nav aizsargājis personalizētos drošības elementus;

11.3. ja Klients (maksātājs) nav lietotājs un (vai) maksājuma operācija tiek veikta valsts valūtā ārzemēs vai ārvalsts valūtā. Klients nes atbildību par visiem zaudējumiem, kas radušies sakarā iepriekš minētajiem iemesliem.

12. Klients nes atbildību par visiem zaudējumiem, kas radušies neatļautu maksājumu operāciju rezultātā, ja maksātājs tos ir radījis rīkojoties negodprātīgi, rupjas nolaidības dēļ, nepildot vienu vai vairākus Vispārīgā līguma vai šī Pielikuma nosacījumus, neaizsargājot Maksāšanas līdzekli vai tās Paroles un (vai) lietojot Maksāšanas līdzekli neatbilstoši izklāstītajiem noteikumiem, kā arī gadījumos, kad neatļautās darbības veiktas, izmantojot Paroles.

13. Ja Klients ir nodevis Maksāšanas līdzekli trešajām personām vai trešās personas ir ieguvušas Maksāšanas līdzekli Klienta neuzmanības dēļ, Klients visos gadījumos pilnībā atbildīgs un uzņemas atbildību par darbībām, kas veiktas, izmantojot Maksāšanas līdzekli.