Pdf
Wróć do spisu treści

Zaktualizowana umowa weszła w życie: 29.10.2018

Ogólna umowa o świadczenie usług płatniczych dla klientów prywatnych

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Umowa jest zawierana pomiędzy Paysera i Klientem.

1.2. Podmiot Umowy: niniejsza Umowa określa podstawowe warunki umowy pomiędzy Klientem a Paysera podczas rejestracji Klienta w Systemie, otwierania Konta Paysera, a także korzystania z innych usług, świadczonych przez Paysera. Załącznikami do niniejszej Umowy, Porozumieniami i Zasadami, które stanowią integralną jej część, są określane warunki świadczenia oddzielnych usług Paysera. Takie warunki wchodzą w życie po tym, jak Klient zapozna się z nimi i zacznie korzystać z odpowiednich usług. Prócz niniejszej Umowy, stosunki pomiędzy Paysera a Klientem związane ze świadczeniem Usług są także regulowane przez obowiązujące Klientowi ustawy, zawarte z Klientem Załączniki Umowy, porozumienia, prawidła, a także zasady roztropności, sprawiedliwości i uczciwości.

1.3. Dana Umowa jest ważnym dokumentem, który Klient powinien starannie przeanalizować przed tym, jak się zgodzi z rejestracją w Systemie, stworzeniem Konta Paysera, a także korzystaniem z innych Usług Paysera. Proszę uważnie przeczytać warunki niniejszej Umowy przed wyrażeniem zgody z warunkami. Niniejsza Umowa wraz z Załącznikami określa niektóre ryzyka korzystania z Systemu i udziela wskazówek bezpiecznego korzystania z Systemu.

1.4. Załączniki do niniejszej Umowy są porozumieniami, za pomocą których Klient i Paysera uzgadniają korzystanie z odpowiednich usług określonych w Załącznikach. W Załącznikach określone warunki są specjalnymi postanowieniami mającymi przewagę nad innymi postanowieniami Umowy. Po tym, jak Klient zacznie korzystać z usług, z których dotąd nie korzystał, dodatkowo zaczynają być stosowane odpowiednie Załączniki do Umowy. Jeżeli dla świadczenia nowo wybranych usług niezbędne jest dodatkowe potwierdzenie tożsamości Klienta, złożenie dodatkowych dokumentów, nowo wybrane usługi są świadczone tylko po wykonaniu przez Klienta działań wskazanych przez Paysera.

1.5. Podstawowe Pojęcia w Umowie:

Dane osobowe – dowolna informacje związana z osobą fizyczną (prywatną), tożsamość której jest znana albo może być pośrednio lub bezpośrednio ustanowiona za pomocą następujących danych: PESEL, jeden lub kilka cech o fizycznym, fizjologicznym, psychologicznym, ekonomicznym, kulturalnym lub socjalnym charakterze, specyficzne dla danej osoby.

Dzień roboczy – ustalony przez Paysera dzień, w który Paysera świadczy usługi. Dla różnych usług Paysera może ustalić różne dni robocze Paysera.

Pieniądze elektroniczne – na konto Paysera Klienta wpłacone lub przelane i na niej trzymane środki Klienta, przeznaczone do wykonywania operacji płatniczych poprzez System.

Paysera„Paysera LT“, UAB, spółki zależne i przedstawicielstwa, firmy grupy Paysera w zależności od kraju zamieszkania Klienta, a także inne osoby prawne, które „Paysera LT“, UAB, przywołuje do świadczenia Usług i które są upoważnione działać w imieniu „Paysera LT“, UAB; Usługi płatnicze będzie świadczyła wyłącznie „Paysera LT“, UAB (NIP 300060819; Licencja instytucji pieniądza elektronicznego Nr 1, wydana 27.09.2012; licencję wydał i nadzoru dokonuje Bank Litwy www.lb.lt; dane o „Paysera LT“, UAB, są gromadzone i chronione w Rejestrze Pomiotów Prawnych Republiki Litewskiej). Początkowe konto jest otwierane przez firmę Paysera Ltd, a odpowiednią identyfikację klienta wykonuje į konto płatnicze w formacie IBAN nadaje firma należąca do grupy Paysera į mające odpowiednią licencję. Szczegółowe dane o firmach grupy, w tym adresy siedziby, adresy poczty elektronicznej, są podane tutaj.

Odbiorca – osoba fizyczna (prywatna) lub prawna, ukazana w Zleceniu płatniczym jako odbiorca pieniędzy Operacji płatniczej.

Wyciąg – przez Paysera przygotowany i podany dokument, zawierający informacje o operacjach płatniczych, wykonanych ma Koncie w ciągu wybranego okresu czasu.

Ceny – potwierdzone według procedur Paysera opłaty za usługi i operacje Paysera.

Klient – zarejestrowana w Systemie i mająca Konto osoba fizyczna (prywatna).

Identyfikacja Klienta – ustanowienie tożsamości Klienta zgodnie z procedurami, określonymi w Systemie.

Prowizja – opłata pobierana przez Paysera za Operację płatniczą i (lub) powiązane usługi.

Przelew płatniczy – usługa płatnicza, gdy z inicjatywy Płatnika pieniądze są przelewane (wykupowane są pieniądze elektroniczne) na konto płatnicze Klienta. 

Zlecenie płatnicze – zlecenie Płatnika lub Odbiorcy (przelew płatniczy) dla swojego dostawcy usług Płatniczych na wykonanie Operacji płatniczej. 

Operacja płatnicza – inicjowana przez Płatnika lub Odbiorcy wpłata, przelew lub wypłata pieniędzy. 

Usługa płatnicza – usługa, którą świadcząc stwarzane są warunki wpłaty lub wypłaty gotówki z konta i wszystkie związane z zarządzaniem rachunkiem płatniczym operacje; operacje płatnicze, w tym przelew pieniędzy z konta płatniczego, otworzonego w instytucji dostawcy usług płatniczych użytkownika usług płatniczych; operacje płatnicze, gdy użytkownikowi usług płatniczych pieniądze są wydawane w ramach linii kredytowej: operacje płatnicze korzystając z karty płatniczej lub podobnego środka płatniczego i (lub) przelewy kredytowe, w tym przelewy cykliczne; wydanie i (lub) przyjmowanie środków płatniczych; przekazy pieniężne; operacje płatnicze, gdy zgoda płatnika na wykonanie operacji płatniczej jest wyrażana za pomocą telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, urządzenia cyfrowego lub IT i płatność jest wykonywana dla operatora sieci telekomunikacyjnych lub systemu IT, który jest jedynie pośrednikiem pomiędzy dostawcą usług a użytkownikiem usług płatniczych.

Środek płatniczy – dowolny środek płatniczy, który System pozwala powiązać z Kontem Paysera i realizować przelewy pieniężne za pomocą danego środka płatniczego.

Płatnik – osoba fizyczna (prywatna) lub prawna, która składa Zlecenie płatnicze. 

Rachunek Paysera albo Rachunek – wirtualny rachunek w Systemie, otwarty na imię Klienta i przeznaczony do płatności i innych operacji płatniczych. Rechunek jest otwierany tylko po wykonaniu identyfikacji klienta. 

Usługa – świadczona przez Paysera usługa wydania i wykupu pieniądza elektronicznego, a także inne usługi. 

Aplikacja Paysera – aplikacja mobilna do zarządzania Kontem Paysera, instalowana i używana na urządzeniach przenośnych. 

Konto – wynik rejestracji w systemie komputerowym, podczas której zapisywane są dane zarejestrowanej osoby, przyznawane jest jej imię logowania i określane są jej prawa w danym systemie. 

Język dopuszczalny – język litewski, angielski, rosyjski, łotewski i polski. 

Załącznik – porozumienie pomiędzy Klientem i Paysera w sprawie warunków świadczenia i korzystania z usług Paysera. Załącznik może być określany jako porozumienie, zasady, deklaracja, plan, lub w dowolny inny sposób. Załącznik stanowi integralną część niniejszej Umowy. 

System – rozwiązanie programowe, zawarte na należących do Paysera stronach internetowych, opracowane i używane przez Paysera do świadczenia usług. 

Umowa – porozumienie pomiędzy Klientem i Paysera, obejmujące niniejszą Ogólną umowę o świadczenie usług płatniczych, a także dowolne inne warunki i dokumenty (Załączniki, Porozumienia, Zasady, Deklaracje i inne), w tym, ale nie wyłącznie, informacje na witrynach internetowych, linki na które można znaleźć w niniejszej Ogólnej umowie o świadczenie usług płatniczych. 

Zgoda – zgoda Płatnika na wykonanie Operacji płatniczej. 

Hasło (Hasła) – dowolny, stworzony w Systemie lub przez Paysera Klientowi dostarczony kod Klienta, przeznaczony do dostępu do Konta i (lub) Konta Paysera, albo do inicjacji i zarządzania oddzielnej świadczonej przez Paysera usługi, a także inicjacji i (lub) autoryzacji, wykonania, potwierdzenia lub otrzymania operacji płatniczej.

Strona – Paysera lub Klient. 

Unikalny identyfikator – kombinacja liter, cyfr lub symboli, którą Paysera, jako dawca usług płatniczych, dostarcza dla użytkownika usług płatniczych i według którego jednoznacznie jest identyfikowany użytkownik usług płatniczych, biorący udział w Operacji płatniczej, i (lub) używane przez niego podczas Operacji płatniczej konto płatnicze.

Użytkownik – osoba fizyczna (prywatna), która zgodnie z Ogólną umową o świadczenie usług płatniczych i jej Załącznikami działa w celach, nie związanych z jej biznesem lub działalnością zawodową.

2. Rejestracja w Systemie i utworzenie Konta

2.1. Aby zacząć korzystać z usług Paysera, Klient powinien zarejestrować się w Systemie. Paysera ma prawo nie rejestrować nowego Klienta nie wskazując na to przyczyn, jednak Paysera zapewnia, że odmowa w rejestracji zawsze będzie uzasadniona ważnymi przyczynami, które Paysera nie jest zobowiązana lub nie jest uprawniona ujawniać. 

2.2. Podczas rejestracji w Systemie Klientowi stwarzane jest Konto. Konto jest osobowe i korzystać z niego (logować się) ma prawo tylko jego właściciel, tzn. Klient. Po tym, jak Klient zarejestruje się w Systemie i stworzy Konto, jest mu automatycznie otwierane Konto Paysera, które działa na zasadzie, opisanej w rozdziałach 4 i 5 niniejszej Umowy. 

2.3. Klient może mieć tylko jedno Konto. 

2.4. Umowa wchodzi w życie po rejestracji Klienta w Systemie, zapoznaniu się z warunkami niniejszej Umowy i wyrażeniu zgody na ich przestrzeganie drogą elektroniczną. Umowa obowiązuje przez czas nieokreślony. 

2.5. Rejestracja Klienta w Systemie oznacza potwierdzenie Klienta, że on zgadza się z warunkami Umowy i zobowiązuje się ich przestrzegać. Rejestrując się w Systemie Klient potwierdza, że osiągnął wieku najmniej 7 (siedmiu) lat. Osobom, które nie ukończyli wieku 7 (siedmiu) lat, korzystać z usług Paysera jest zabronione. Jeżeli Klient jest osobą fizyczną į nie osiągnął wieku 14 (czternastu) lat, według ustawy on powinien podać pisemną zgodę przedstawicieli Klienta (rodziców czy opiekunów). Jeżeli Klient jet osobą fizyczną i osiągnął wieku 14 (czternastu) lat, ale nie osiągnął wieku 18 (osiemnastu) lat, on także potwierdza, że jego przedstawiciele prawni (rodzice czy opiekunowie) dali swoją zgodę na rejestrację Klienta w Systemie. Paysera ma prawo w dowolny czas zażądać przedstawić pisemną (i zatwierdzoną przez notariusza) zgodę przedstawicieli prawnych Klienta (rodziców czy opiekunów). Jeżeli w ciągu ustalonego przez Paysera terminu Klient nie przedstawi pisemnej zgody, Paysera niezwłocznie przerwie świadczenie wszystkich lub części usług.

2.6. Klient potwierdza, że podczas rejestracji w Systemie podał prawidłowe dane o sobie i że później, zmieniając lub uzupełniając dane o sobie na Koncie, poda tylko prawidłowe dane. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie straty, wynikające z podania fałszywych danych. 

2.7. W niektórych przypadkach (określonych w Umowie lub w Systemie) i według określonej procedury Klient powinien potwierdzić Konto, świadczenie nowej Usługi lub jej części, wykonać identyfikację Klienta po to, by Paysera zaczęło lub kontynuowało świadczenie Usług. Celem wykonania identyfikacji Klienta, potwierdzania Konta i świadczenia nowych usług jest ochrona interesów Klienta i Paysera.

2.8. Paysera ma prawo zapotrzebować tych danych i (lub) dokumentów, za pomocą których można byłoby identyfikować Klienta i (lub) otrzymać ważną informację o Kliencie, która jest niezbędna dla właściwego świadczenia usług Paysera. Konkretne dane i (lub) dokumenty do podania będą ukazane w przeznaczonej dla Klienta wiadomości o potrzebie wykonania procedury potwierdzenia.

2.9. Podczas wykonywania identyfikacji Klienta, Paysera ma prawo zapotrzebować by Klient złożył oryginale wymaganych przez Paysera dokumentów i (lub) ich kopie i (lub) kopie dokumentów, zatwierdzonych przez notariusza lub inną państwem upoważnioną osobę.

2.10. Miejsca, procedury, warunki i ceny wykonania identyfikacji Klienta są wskazane tutaj.

2.11. W oddzielnych przypadkach, wykonując obowiązki ustawowe lub jeżeli tego wymaga sam typ dokumentów (np. koniecznie należy złożyć oryginał dokumentu), Paysera ma prawo potrzebować od Klienta wykonać procedurę identyfikacji Klienta konkretnym przez Paysera wskazanym sposobem (np. przybyć do punktu obsługi Klienta). 

2.12. Strony uzgadniają, że Klient może zatwierdzać (podpisywać) dokumenty (np. umowy, uzgodnienia, itp.) za pomocą środków elektronicznych (w tym, ale nie wyłącznie, podpisując się specjalnym długopisem na ekranie) lub telefonu. 

2.13. Paysera ma prawo w dowolnym czasie zażądać od Klienta dodatkowej informacji i (lub) dokumentów, dotyczących Klienta lub im wykonywanych operacji, a także wypełnić i periodycznie (chociażby raz do roku) zaktualizować dane ankiety Klienta. Paysera ma prawo zażądać aby przedstawione Klientem kopie dokumentów były zatwierdzone przez notariusza i (lub) przetłumaczone na chociażby jeden z Dopuszczalnych dla Paysera języków. Przygotowywanie i przedstawienie dowolnych dokumentów i informacji jest realizowane za koszt Klienta. Jeżeli w ciągu ustanowionego przez Paysera rozsądnego terminu Klient nie przedstawi dodatkowej informacji i (lub) dokumentów, Paysera ma prawo przerwać świadczenie wszystkich lub części usług dla Klienta.

2.14. O tym, że Konto albo świadczenie nowej lub odnowionej Usługi jest potwierdzone, Klient otrzyma wiadomość na adres poczty e-mail, który wskazał podczas rejestracji w Systemie lub wiadomością SMS, jeżeli podczas rejestracji Klient wskazał tylko numer telefonu komórkowego.

2.15. Klientowi jest zabronione mieć w Systemie więcej niż jedno Konto, a także podawać fałszywe dane podczas rejestracji w Systemie. Jeżeli Klient podał fałszywe dane, on powinien je poprawić, a jeżeli z powodu niedokładności danych Klient stworzył kilka Kont, Klient powinien o tym powiadomić Paysera, aby stworzone Konta byli połączone w jedno. W przypadku naruszenia danego postanowienia Klient może być zablokowany, nielegalne operacje uznane za fałszywe, a dane, w razie potrzeby, przekazane organom ochrony prawnej.

3. Cena usług Paysera i procedura płatności

3.1. Ceny, a także terminy świadczenia Usług Paysera są podane w odpowiednim rozdziale danej Umowy, na stronie internetowej lub w Załączniku, poświęconym konkretnej Usłudze. Ceny Usług są także wskazane na witrynach internetowych, linki na które podane są w niniejszej Umowie lub w Załączniku, regulującym odpowiednią Usługę.

3.2. Jeżeli Paysera zmniejsza wskazane w Systemie ogólne ceny świadczenia Usług, zmienione ceny są stosowane dla Klienta niezależnie od tego, czy Klient był o tym powiadomiony, ale tylko w tym wypadku, jeżeli one nie były zmienione zgodnie ze sposobem opisanym w artykule 11. 

3.3. Prowizje Paysera są odliczane: 

3.3.1. podczas Operacji płatniczej; 

3.3.2. jeżeli Prowizje nie zostały odliczone podczas Operacji płatniczej, Paysera ma prawo odliczyć Prowizje później, ale nie później, niż w ciągu 2 (dwóch) lat od wykonania Operacji płatniczej;

3.3.3. Prowizja za operację płatniczą jest ukazywana Klientowi przed Operacją płatniczą (chyba że w zasadach korzystania z konkretnego Instrumentu płatniczego lub Usługi jest ustalone inaczej). 

3.4. Klient potwierdza, że w pełni zapoznał się z cenami i terminami Przelewów płatniczych, a także z cenami wszystkich innych Usług Paysera, które są mu stosowane i aktualne.

3.5. Prowizję Paysera ma prawo pobrać z Konta Klienta, na którym jest wykonywana Operacja płatnicza, albo z innych Kont Paysera Klienta. 

3.6. Prowizja jest pobierana w walucie, podanej w Umowie, Załączniku lub na stronach internetowych, linki do których są zawarte w niniejszej Umowie. 

3.7. Klient obowiązuje się zapewnić, aby na Koncie było wystarczająco pieniędzy dla zapłacenia lub pobrania Prowizji. Jeżeli na Koncie jest niewystarczająco pieniędzy aby pobrać Prowizję w ustalonej walucie, Paysera ma prawo, ale nie obowiązek, według kursu wymiany walut Paysera, opublikowanego tutaj, wymienić pieniądze na Koncie w innej walucie na walutę płatności. Jeżeli na Koncie jest wystarczająco pieniędzy w różnych walutach, Paysera może je wymienić na walutę płatności Paysera w porządku alfabetycznym międzynarodowych skrótów nazw walut.

3.8. Klient, który nie zapłacił Paysera wynagrodzenia za świadczone Usługi w czas, na żądanie Paysera powinien zapłacić Paysera za każdy dzień zwłoki odsetki w wielkości 0,05%.

4. Założenie konta Paysera. Warunki emisji i wykupu Pieniądza elektronicznego

4.1. Na podstawie niniejszej Umowy Klientowi w Systemie na czas nieokreślony jest otwierane Konto Paysera. 

4.2. Konto Paysera daje Klientowi możliwość wpłacania, przelewu, trzymania na swoim Koncie środków przeznaczonych do przelewów, wykonywania lokalnych i międzynarodowych przelewów, wykonywania płatności, otrzymywania pieniędzy na Konto, płacenia za towary i usługi i wykonywania innych operacji bezpośrednio dotyczących przelewów pieniędzy. Ze wszystkich usług Paysera mogą korzystać tylko Klienci, którzy odpowiednio wykonali procedury identyfikacyjne według prawideł w Systemie. 

4.3. Pieniądze Klienta na Koncie Paysera są uważane za Pieniądze elektroniczne, które Paysera emituje po tym, jak Klient przeleje lub wpłaci pieniądze na swoje Konto Paysera. Po tym, jak Klient wpłaci lub przeleje pieniądze na swoje Konto Paysera i Paysera je otrzyma, Paysera zalicza pieniądze na konto Klienta tym samym emitując Pieniądze elektroniczne według nominalnej wartości pieniężnej. Dane Pieniądze elektroniczne są przydzielane Klientowi i trzymane na Koncie Paysera Klienta.

4.4. Konkretny sposób wpłaty lub przelewu pieniędzy na Konto Paysera Klient wybiera na Koncie, w punkcie menu „Zasilenie konta”, gdzie są podawane instrukcje wpłaty środków dla każdego sposobu wpłaty pieniędzy. Instrukcje wpłaty środków i dane w instrukcjach są (mogą być) uważane za Unikalne identyfikatory, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania operacji płatniczej.

4.5. Nominalna wartość pieniężna Pieniędzy elektronicznych zgadza się z wartością kwoty pieniędzy wpłaconych lub przelanych na Konto Paysera (po odliczeniu standardowej Prowizji za konkretny sposób opłaty).

4.6. Przechowywane na koncie Paysera Pieniądze elektroniczne nie są wkładem i za ich przechowywanie Paysera w żadnym wypadku nie płaci odsetek i nie przynosi żadnej innej korzyści związanej z okresem czasu, w ciągu którego Klient trzyma Pieniądze elektroniczne na Koncie Paysera. 

4.7. Klient może otworzyć i mieć kilka Kont Paysera na tym samym Koncie i korzystać z nich według swego uznania (jednak Klient może mieć tylko jedno Konto). 

4.8. Pieniądze elektroniczne, przechowywane na Koncie Paysera Klienta, powinne być wykupione według nominalnej ich wartości pieniężnej na życzenie Klienta w dowolnym czasie, za wyjątkiem w Umowie przewidzianych przypadków, gdy na Konto Klienta są stosowane ograniczenia. 

4.9. Swoje życzenie na wykup Pieniędzy elektronicznych Klient wyraża tworząc Zlecenie płatnicze na przelew Pieniędzy elektronicznych ze swego Konta Paysera na dowolne inne wskazane przez Klienta konto (banki i elektroniczne systemy płatnicze, na które Paysera może przelać pieniądze, są wskazane tutaj) lub zdejmując Pieniądze elektroniczne ze swego Konta Paysera w inny obsługiwany przez Paysera i wskazany w Systemie sposób. Paysera ma prawo nałożyć ograniczenia na wykup Pieniędzy elektronicznych, które są przewidziane tutaj.

4.10. Żadne specyficzne warunki wykupu Pieniędzy elektronicznych, które by się różnili od warunków standardowych przelewów i innych Operacji płatniczych na Koncie Paysera, nie są stosowane. Kwotę wykupowanych lub przelewanych Pieniędzy elektronicznych wybiera Klient.

4.11. Dodatkowa opłata za wykup Pieniędzy elektronicznych nie jest pobierana. W razie wykupu Pieniądza elektronicznego Klient płaci zwykłą Prowizję za wykonany przelew lub wypłatę pieniędzy, która zależy od wybranego przez Klienta sposobu przelewu lub wypłaty Pieniędzy elektronicznych. Za ten przelew pobierane są standardowe Prowizje przelewu lub wypłaty pieniędzy Paysera.

4.12. Jeżeli Klient rozwiązuje Umowę i zwraca się o zamknięcie Konta Paysera, a także usunięcie Konta w Systemie, albo jeżeli Paysera w przypadkach przewidzianych w Umowie przerywa świadczenie usługi Konta Paysera dla Klienta i usuwa Konto Klienta w Systemie, znajdujące się na Koncie Paysera Klienta pieniądze są przelewane na wskazane przez Klienta konto bankowe lub elektroniczne konto płatnicze innego systemu. Paysera ma prawo z takich zwracanych pieniędzy odliczyć należące do Paysera kwoty (należące do Paysera wynagrodzenie za świadczenie usług Paysera i koszty, w tym, ale nie wyłącznie, grzywny i odszkodowania, nałożone przez międzynarodowe organizacje kart płatniczych, inne instytucje finansowe i (lub) instytucje krajowe i poniesione przez Paysera z powodu naruszeń Umowy przez Klienta). W przypadku sporu między Paysera i Klientem, Paysera ma prawo zatrzymać pieniądze, które są przyczyną sporu, aż spór zostanie rozstrzygnięty.

4.13. Jeżeli Paysera nie udaje się zwrócić Klientowi pieniędzy z powodów nie zależnych od Paysera, Klient jest o tym niezwłocznie powiadamiany. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać inne konto lub podać dodatkową informację niezbędną aby zwrócić pieniądze (wykonać płatność).

5. Korzystanie z konta Paysera

5.1. Klient może zarządzać Kontem Paysera logując się do swego Konta ze swoją nazwą użytkownika i Hasłem.

5.2. Przelewy płatnicze z Konta Paysera, w zależności od Planu Klienta, mogą być wykonywane:

5.2.1. do innego użytkownika Systemu;

5.2.2. na konta banków Litwy, UE i państw zagranicznych (za wyjątkiem państw zagranicznych, przelewy na które nie są możliwe: o takich państwach Paysera powiadamia Klienta w Systemie);

5.2.3. na konta innych systemów elektronicznych, wskazanych w Systemie.

5.3. Klientowi składając Zlecenie płatnicze na wykonanie Międzynarodowego przelewu, dodatkowo jest stosowany Załącznik „ Warunki wykonania międzynarodowych przelewów płatniczych“.

5.4. Na Koncie Paysera pieniądze mogą być przechowywane w kilku walutach. Klient, który przechowuje pieniądze na Koncie w kilku walutach, przyjmuje na siebie ryzyko tego, że pieniądze na Koncie mogą stracić wartość z powodu zmian kursów walut. Wymieniając walutę stosowany jest ważny podczas wymiany kurs wymiany walut Paysera, który jest na bieżąco odnawiany i udostępniany tutaj.

5.5. Założenie i obsługa Konta, a także Rachunku Paysera są bezpłatne, za wyjątkiem przypadków podanych w Umowie, jej Załącznikach lub stronie internetowej z cennikiem usług. Jeżeli Klient nie logował się i ponad dwa lata i nie dokonywał żadnych operacji, Paysera pobiera Prowizję za utrzymanie Rachunku (Rachunków) na Koncie, określoną tutaj.

5.6. Na przelew pieniędzy z należącego do Klienta Konta Paysera na należące do Klienta konto bankowe, kartę kredytową lub elektroniczne konto płatnicze innego systemu, a także na przelew pieniędzy z konta bankowego lub karty, albo też innego elektronicznego systemu płatniczego na Konto Paysera mogą być stosowane odpowiednie opłaty za usługi, ustawione przez ten bank lub system. 

5.7. Lista banków i elektronicznych systemów płatności, na które można dokonywać Przelewy płatnicze, a także stosowane Prowizje i terminy realizacji przelewów są podane tutaj

5.8. Cena usług Paysera jest odliczana z pieniędzy znajdujących się na Koncie Paysera Klienta. Jeżeli kwota pieniędzy na Koncie Paysera Klienta jest mniejsza niż Klientem wskazana kwota Przelewu płatniczego i cena usługi Paysera, Przelew płatniczy nie jest wykonywany. 

5.9. Gdy wykonywany jest nie SEPA lub TARGET2, a przelew innego rodzaju, podczas przelewu przez Klienta pieniędzy z Konta Paysera na konto bankowe lub inne systemy płatności elektronicznych, Paysera jest wskazywana jako Płatnik. Wraz z Przelewem płatniczym Odbiorcy jest przekazywana następująca informacja, która w zależności od możliwości technicznych może być przedstawiana jednym lub kilkoma z poniżej wskazanych sposobów:

5.9.1. szczegółowa informacja o Płatniku-Kliencie jest wskazywana w polu Płatnika głównego, jeżeli taki system jest obsługiwany przez odpowiedni system bankingu elektronicznego lub system płatniczy;

5.9.2. szczegółowa informacja o Płatniku-Kliencie jest wskazywana w polu celu płatności;

5.9.3. Wraz z Przelewem płatniczym Odbiorcy podaje się link na stronę internetową ze szczegółową informacją o płatności i Płatniku.

5.10. W przypadku, jeżeli Płatnik ze swojej winy wskazuje nieprawidłowe dane Odbiorcy pieniędzy i według podanych danych zlecenie płatnicze jest wykonane (np. Płatnik wskazał numer Konta nie tej osoby, dla której chciał przelać pieniądze), będzie uważać się, że Paysera wypełniło swoje obowiązki właściwie i przelanej kwoty dla Klienta nie zwróci. W takim przypadku, w sprawie zwrotu pieniędzy Klient powinien zwracać się bezpośrednio do tej osoby, która otrzymała pieniądze. 

5.11. Klient powinien składać Zlecenie płatnicze na wykonanie Operacji płatniczej dokładnie według w Systemie wskazanych instrukcji, ważnych w dniu wykonania Przelewu płatniczego. Jeżeli Klient jest Odbiorcą, on powinien podać szczegółowe i dokładne dane dla Płatnika, aby Zlecenie płatnicze na wykonanie Operacji płatniczej we wszystkich przypadkach zostało złożone według podanych w Systemie instrukcji, ważnych w dniu wykonania Przelewu płatniczego. Przed złożeniem Zlecenia płatniczego na wykonanie Operacji płatniczej lub przekazaniem rekwizytów dla innego Płatnika, Klient powinien sprawdzić i w razie potrzeby zaktualizować instrukcje zasilenia konta. Takie instrukcje wpłaty środków i dane w instrukcjach są (mogą być) uważane za Unikalne identyfikatory, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania operacji płatniczej.

5.12. Jeżeli Płatnik składa błędne Zlecenie płatnicze lub wskazuje nieprawidłowe dane Przelewu płatniczego, ale Przelew płatniczy jeszcze nie został wykonany, Płatnik może poprosić sprecyzować Zlecenie płatnicze. W takim przypadku są stosowane są w Systemie wskazane opłaty za sprecyzowanie Zlecenia płatniczego. 

5.13. Jeżeli Paysera otrzymała, ale nie może zaksięgować środków podanych w Zleceniu płatniczym na konto Odbiorcy (np. konto Odbiorcy jest zamknięte, taki numer IBAN nie egzystuje, itp.) Paysera nie później jak w ciągu dwóch dni roboczych wróci kwotę operacji płatniczej płatnikowi. W takim wypadku mogą być pobrane w Systemie podane opłaty za zwrot Zlecenia płatniczego. Jeżeli Paysera nie może zaliczyć w Zleceniu płatniczym podanych środków dla Odbiorcy z powodu błędów Płatnika, popełnionych wypełniając pola Zlecenia płatniczego, ale Płatnik prosi zwrócić w Zleceniu płatniczym podane środki, Zlecenie płatnicze może być anulowane i środki mogą być zwrócone Płatnikowi, jednak tylko według pisemnego zapytania Płatnika i tylko w razie zgody Odbiorcy na zwrot środków Płatnikowi (jeżeli jest możliwość identyfikować Odbiorcę). W takim przypadku są stosowane są w Systemie wskazane opłaty za anulowanie Zlecenia płatniczego.

5.14. We wszystkich przypadkach, gdy Paysera otrzymuje Zlecenie płatnicze i środki, których z powodu błędów w Zleceniu płatniczym lub braku informacji nie ma możliwość zaliczyć na konto Odbiorcy i w sprawie sprecyzowania takiego Zlecenie płatniczego lub zwrotu środków w ciągu miesiąca od otrzymania Zlecenia płatniczego do Paysera nie zwraca się ani Płatnik, ani Odbiorca, Paysera podejmuje wszelkie możliwe działania aby wyśledzić Operację płatniczą, otrzymać sprecyzowane dane Zlecenia płatniczego i pomyślnie wykonać Zlecenie płatnicze. Paysera może podjąć następujące działania dla wyśledzenia Operacji płatniczej:

5.14.1. Jeżeli Paysera znane są dane kontaktowe Płatnika (adres poczty elektronicznej lub numer telefonu), Paysera zwraca się do Płatnika o sprecyzowanie Zlecenia płatniczego;

5.14.2. Jeżeli Paysera nie są znane dane kontaktowe Płatnika i w sprawie w Zleceniu płatniczych podanych środków do Paysera nie zwraca się ani Płatnik, ani Odbiorca, Paysera zwraca się do instytucji dawcy usług płatniczych Płatnika, z której były otrzymane środki Zlecenia płatniczego, z prośbą skontaktować się z Płatnikiem o sprecyzowanie informacji Zlecenia płatniczego. Dane działanie jest podejmowane, jeżeli w instytucji dawcy usług płatniczych Płatnika są stworzone możliwości skontaktować się poprzez elektroniczne środki komunikacji;

5.14.3. Jeżeli powyżej podane działania nie pomagają wyśledzić Operacji płatniczej, Paysera ma prawo przelać Płatnikowi 0,01 EUR lub wykonać inny Przelew płatniczy na minimalną kwotę i w tytule płatności wpisać prośbę skontaktować się z Paysera i sprecyzować błędne Zlecenie płatnicze. Dane działanie jest podejmowane, jeżeli Paysera jest znane konto Płatnika, z którego zostały otrzymane środki, i koszty wykonania takiego Przelewu płatniczego są racjonalne, o kwota Przelewu płatniczego jest nie mniejsza, niż 10,00 (dziesięć) euro.

5.15. We wszystkich w 5.14 punkcie wymienionych przypadkach stosowana jest w Systemie podana opłata za sprecyzowanie Operacji płatniczej, która jest wyliczana z kwoty przelewu przed tym, jak on zostanie zaliczony na Konto Klienta-Odbiorcy.

5.16. Jeżeli nie ma możliwości zastosować ani jednego w 5.14 punkcie wskazanego środka aby wyśledzić Operację płatniczą, a także w wypadkach, gdy według w Zleceniu płatniczym podanych i (lub) sprecyzowanych danych nie udało się określić Odbiorcę, środki są chronione w systemie Paysera do tej pory, aż Płatnik lub Odbiorca zwróci się do Paysera i poda dodatkowe dane, które pozwolą zaliczyć środki Odbiorcy (po wyliczeniu opłaty za sprecyzowanie Zlecenia płatniczego z kwoty przelewu przez jej zaliczeniem na Konto Klienta-Odbiorcy). Takie środki mogą być też zwrócone Płatnikowi według pisemnej prośby Płatnika. W takim wypadku jest stosowana w Systemie podana opłata za zwrot środków, która jest wyliczana z kwoty przelewu przez tym, jak ją zwrócić Płatnikowi.

5.17. W przypadku, jeżeli Klient zauważy, że na jego Konto Paysera byli przekazane mu nienależne pieniądze, powinien on niezwłocznie o tym powiadomić Paysera. Klient nie ma prawa dysponować mu nie należnymi, błędnie przelanymi pieniędzmi. Jeżeli pieniądze na Konto Paysera Klienta były zaksięgowane przez pomyłkę lub w innych przypadkach pozbawionych podstawy prawnej, Paysera ma prawo i Klient wyraża nieodwołalną zgodę w takich przypadkach spisać pieniądze z Konta Paysera Klienta bez jego zlecenia. Jeżeli na Koncie Paysera Klienta jest niewystarczająca ilość pieniędzy aby spisać błędnie zaksięgowane kwoty, Klient bezwarunkowo zobowiązuje się zwrócić Paysera błędnie zaksięgowane pieniądze w ciągu 3 (trzech) dni od zapotrzebowania Paysera.

5.18. Klient ma prawo na zmianę limitów na Przelewy płatnicze Konta Paysera wykonując dodatkowe potwierdzenie Konta według procedury podanej w Systemie i ustawiając inne limity płatności. Paysera ma prawo ograniczać wielkość takich limitów Przelewów płatniczych i wymagać od Klienta wykonania dodatkowej procedury identyfikacji klienta według procedury określonej w Systemie. O wejściu konkretnego limitu w życie Klient jest powiadamiany pocztą elektroniczną. Niniejszy warunek Umowy może nie mieć zastosowania w razie osób niepełnoletnich do 14 roku życia lub innych osób, którym są stosowane limity o określonej wielkości. Swoje limity Klient może sprawdzić na Koncie. 

5.19. Klient może sprawdzić saldo Konta, a także historię płatności po wejściu na Konto, gdzie także znajdzie informacje o wszystkich pobranych Prowizjach i innych kwotach, pobranych z Konta za wybrany okres czasu.

5.20. Klient zapewnia, że:

5.20.1. przychodzące na jego Konto Paysera środki nie są otrzymane z prowadzonej przez niego działalności nielegalnej;

5.20.2. Klient nie będzie korzystał ze świadczonych przez Paysera usług do dowolnych celów nielegalnych, w tym Klient zobowiązuje się nie wykonywać działań i operacji w celu legalizacji pieniędzy otrzymanych sposobem karnym lub nielegalnym.

5.21. Zarządzać Kontem Paysera i wykonywać Operacje płatnicze z Konta Paysera Klient może: 

5.21.1. poprzez internet, po wejściu na swoje Konto; 

5.21.2. poprzez Aplikację Paysera (stosowany jest Załącznik „Zarządzanie Kontem Paysera poprzez Aplikację Paysera” po tym, jak Klient potwierdzi zgodę z warunkami Załącznika); 

5.21.3. poprzez Środki płatnicze, powiązane z Kontem Paysera (stosowany jest Załącznik „Środki płatnicze” po tym, jak Klient potwierdzi zgodę z warunkami Załącznika); 

5.21.4. poprzez inne środki płatnicze, wskazane przez Paysera, po tym, jak Klient potwierdzi warunki korzystania z takich środków. 

5.22. Potwierdzenia, zamówienia, prośby, powiadomienia i inne działania Klienta, wykonane na witrynach internetowych osób trzecich lub gdzie indziej wchodząc poprzez swoje Konto Paysera i w taki sposób się identyfikując, są przyrównywane zawarciu transakcji potwierdzonej podpisem elektronicznym. 

5.23. Wykonywanie Zleceń płatniczych z Konta Paysera poprzez internet: 

5.23.1. Aby wykonać Operację płatniczą poprzez internet Klient powinien wypełnić Zlecenie płatnicze w Systemie i przekazać je do wykonania potwierdzając swoją zgodę na wykonanie Zlecenia płatniczego w Systemie drogą elektroniczną.

5.23.2. Przekazanie Zlecenia płatniczego do wykonania w Systemie jest zgodą Klienta na wykonanie Operacji płatniczej i nie może być odwołane (odwołanie Zlecenia płatniczego jest możliwe tylko dopóty, dopóki wykonywanie Zlecenia płatniczego nie jest rozpoczęte – status wykonania Zlecenia płatniczego i możliwość odwołania można zobaczyć na Koncie Klienta). 

5.25.3. Składając Zlecenie płatnicze w Systemie na wykonanie przelewu ze swojego Konta Paysera na Konto Paysera innego Klienta Paysera, Klient może wybrać wykonać Przelew płatniczy chroniony Hasłem Płatnika, jeżeli formując Zlecenie płatnicze Klient ustawia Hasło otrzymania przelewu. W takim przypadku Przelew płatniczy jest całkowicie wykonany tylko wówczas, gdy Odbiorca wprowadza przez Klienta-Płatnika ustawione i Odbiorcy przekazane Hasło otrzymania przelewu. Jeżeli Odbiorca nie wprowadza ustanowionego Hasła, pieniądze są automatycznie zwracane na Konto Paysera Nadawcy przelewu po 30 (trzydziestu) dniach. Momentem autoryzacji takiego Przelewu płatniczego jest wprowadzenie przez Odbiorcę Hasła otrzymania przelewu i taki Przelew płatniczy nie może być odwołany po tym, jak Odbiorca wprowadzi Hasło otrzymania przelewu. Klient jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie i bezpieczne przekazanie Hasła Przelewu płatniczego dla Odbiorcy i zapewnienie, że dane Hasło zostanie ujawnione tylko dla Odbiorcy pieniędzy.

5.23.4. Wypełniając Zlecenie płatnicze Klient może wprowadzić datę w przyszłości, ale nie późniejszą niż 2 (dwa) lata do przodu. Jeżeli we wskazanym dniu na Koncie Paysera Klienta będzie wystarczająco środków, Zlecenie płatnicze zostanie wykonane. Przelew na inne Konto Paysera zostanie wykonany od razu po nastąpieniu wskazanego dnia (o 00:00 według strefy czasowej serwera GMT+2). Przelew na konto bankowe jest wykonywany w terminach, wskazanych w Systemie. 

5.23.5. Jeżeli Zlecenie płatnicze jest wypełniane nieprawidłowo, Przelew płatniczy nie jest wykonywany, za wyjątkiem jeżeli Paysera z własnej inicjatywy, w wyjątkowych przypadkach, po sprawdzeniu informacji Przelewu płatniczego lub mając wystarczająco danych aby samodzielnie podjąć decyzję o prawidłowej zawartości informacji, poprawia Zlecenie płatnicze i wykonuje je w zwyczajnym porządku. 

5.23.6. Jeżeli na Koncie Paysera Klienta nie wystarcza pieniędzy aby wykonać Przelew płatniczy, Przelew płatniczy nie jest wykonywany, lecz System jeszcze będzie próbował wykonać Zlecenie płatnicze w ciągu 5 (pięciu) dni po otrzymaniu Zlecenia płatniczego. Jeżeli w ciągu tego czasu na Koncie nie pojawi się wystarczająco pieniędzy aby wykonać Zlecenie płatnicze, Zlecenie płatnicze zostanie odwołane i dalej nie będzie wykonywane. Jeżeli na Koncie Klienta nie wystarcza pieniędzy do wykonania Zlecenia płatniczego w jednej walucie, ale jest wystarczająco pieniędzy w innej walucie, Przelew płatniczy nadal nie będzie wykonywany, dopóki Klient nie wymieni innej waluty na walutę Przelewu płatniczego (za wyjątkiem gdy Klient ma zamówioną funkcję automatycznej wymiany lub płaci za towary lub usługi poprzez system Paysera). 

5.24. Warunki innych w 5.21 punkcie niniejszej Umowy podanych sposobów zarządzania Kontem Paysera (za wyjątkiem zarządzania Kontem Paysera poprzez internet) są wymienione w oddzielnych Załącznikach poświęconych konkretnemu sposobu zarządzania Kontem Paysera. Konkretny Załącznik regulujący inne sposoby zarządzania Kontem Paysera jest stosowany dla Klienta tylko jeżeli Klient życzy sobie korzystać z odpowiedniego sposobu zarządzania Kontem Paysera. Załącznik wchodzi w życie od momentu, gdy Klient elektroniczną lub inną drogą potwierdza, że zapoznał się z warunkami tego Załącznika i wyraża swoją zgodę na korzystanie ze w Załączniku wskazanej Usługi.

5.25. Informacje o dokonanych i otrzymanych transakcjach Paysera podaje w Wyciągu z Konta Klienta. Klient, po zalogowaniu na swoje Konto, może bezpłatnie zobaczyć te informacje lub je wydrukować w dowolnych czasie i tak często, jak sobie życzy.

6. Wpłata i wypłata gotówki

6.1. Paysera daje Klientowi prawo na wpłatę gotówki na Konto Paysera na warunkach wskazanych w Systemie. Miejsca, warunki, waluty, limity i ceny wpłaty gotówki są wskazane tutaj.

6.2. Paysera daje Klientowi prawo na wypłatę gotówki z Konta na warunkach wskazanych w Systemie. Miejsca, warunki, waluty, limity i ceny wypłaty gotówki są wskazane tutaj.

6.3. Wykonując transakcje płatnicze gotówką, Klient powinien sam przeliczyć wpłacaną na Konto gotówkę przed jej wpłaceniem, a wypłacając gotówkę z Konta – sam przeliczyć jak tylko ją otrzyma i niezwłocznie złożyć uwagi lub pretensje, dotyczące ilości gotówki lub jakości banknotów. 

6.4. Po wpłaceniu gotówki na Konto, Klient może dysponować pieniędzmi od razu jak Paysera je otrzyma.

7. Moment otrzymania zlecenia płatniczego, wymagania dla zlecenia płatniczego i odmowa wykonywania zlecenia płatniczego

7.1. Gdy Klient jest Płatnikiem, Zlecenie płatnicze uważa się za otrzymane przez Paysera (zaczyna się wyliczanie terminu takiego zlecenia płatniczego) w dzień jego otrzymania, a jeżeli moment otrzymania Zlecenia płatniczego nie jest dniem roboczym Paysera, uważa się, że Zlecenie płatnicze zostało otrzymane w najbliższy dzień roboczy Paysera. 

7.2. Zlecenie płatnicze, które Paysera otrzymała w dniu roboczym Paysera po godzinach pracy Paysera, uważa się za otrzymane w najbliższy dzień roboczy Paysera. 

7.3. Zlecenia płatnicze wewnątrz Systemu Paysera są wykonywane natychmiast (do kilku minut, chyba że Operacja płatnicza jest zatrzymywana w przypadkach, określonych przez obowiązujące prawo i Umowę), w niezależności od godzin pracy Paysera. 

7.4. Paysera ma prawo zapisywać i chronić dowolne Zlecenia płatnicze składane dowolnym ze sposobów,ustalonych Paysera, a także zapisywać i chronić informacje o wszystkich Operacjach płatniczych, które wykonał Klient, albo które były wykonane według Zlecenia płatniczego Klienta. Zapisy, wymienione w danym punkcie, Paysera może przekazać dla Klienta i (lub) osób trzecich, mających przez przepisy prawne ustaloną podstawę do otrzymania takich danych, jako dowody, potwierdzające złożone przez Klienta Zlecenia płatnicze i (lub) wykonane Operacje płatnicze.

7.5. Przez Klienta składane Zlecenia płatnicze powinny spełniać wymagania określone przez prawo i Paysera do składania takiego Zlecenia płatniczego i (lub) treści Zlecenia płatniczego. Przez Klienta składane Zlecenia płatnicze powinny być sformułowane wyraźnie, jednoznacznie, powinny być wykonalne, w nich ma być wyraźnie wyrażona wola Klienta. Paysera nie poniesie odpowiedzialności za błędy, rozbieżności, powtórki i (lub) sprzeczności w składanych przez Klienta Zleceniach płatniczych, w tym, ale nie ograniczając się do poprawności rekwizytów Zlecenia płatniczego. Jeżeli w złożonym przez Klienta Zleceniu płatniczym niewystarczająco danych lub zawiera ono inne wady, Paysera, w zależności od charakteru wad Zlecenia płatniczego, może albo odmówić się wykonywać takie Zlecenie płatnicze, albo je wykonać według danych, zawartych w Zleceniu płatniczym.

7.6. Paysera ma prawo odmówić się wykonywać złożone Zlecenie płatnicze, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości, że Zlecenie płatnicze zostało złożone nie przez Klienta lub jego przedstawiciela prawnego, albo że dla Paysera złożone dokumenty są sfalsyfikowane. Jeżeli Paysera ma wątpliwości, że Zlecenie płatnicze było podane nie przez Klienta lub jego przedstawiciela prawnego lub co do autentyczności dla Paysera złożonych dokumentów, lub istnieją wątpliwości co do legalności złożonego Zlecenia płatniczego lub jego zawartości, Paysera ma prawo zapotrzebować, aby Klient na własny koszt dodatkowo potwierdził Paysera dopuszczalnym sposobem złożone Zlecenie płatnicze i (lub) złożył Paysera dokumenty, potwierdzające prawo osób na dysponowanie pieniędzmi na Koncie, lub inne dokumenty, wskazane przez Paysera. W wypadkach wymienionych w niniejszym punkcie Paysera działa w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Klienta, Paysera i (lub) innych osób, dlatego Paysera nie poniesie odpowiedzialności za straty, kurie mogą być spowodowane odmową wykonania złożonego Zlecenia płatniczego.

7.7. Klient powinien zapewnić, aby na Koncie była wystarczająca kwota pieniężna w odpowiedniej walucie, potrzebna dla wykonana Zlecenia płatniczego Klienta. 

7.8. Przed wykonaniem podanego przez Klienta Zlecenia płatniczego, Paysera ma prawo zapotrzebować, aby Klient podał dokumenty, udowadniające legalność pochodzenia pieniędzy związanych ze Zleceniem płatniczym. Jeżeli Klient nie poda takich dokumentów, Paysera ma prawo odmówić wykonywania Zlecenia płatniczego Klienta. 

7.9. Paysera ma prawo częściowo lub w pełni przekazać wykonywanie złożonego przez Klienta Zlecenia płatniczego osobom trzecim, jeżeli tego potrzebują interesy Klienta i (lub) istota realizacji Zlecenia płatniczego. Jeżeli istota realizacji Zlecenia płatniczego klienta potrzebuje aby Zlecenie zostało wysłane i dalej wykonywane poprzez inną instytucję finansową, jednak dana instytucja wstrzymuje Zlecenie płatnicze klienta, zgodnie ze swoimi procedurami wewnętrznymi Paysera nie ponosi odpowiedzialności za takie działania instytucji finansowej, jednak podejmuje wszystkie możliwe wysiłki aby wyjaśnić przyczyny takiego wstrzymania Zlecenia płatniczego. Paysera ma prawo zawiesić i (lub) zatrzymać wykonywanie złożonego przez Klienta Zlecenia płatniczego, jeżeli tego potrzebuje obowiązujące prawo lub jest to obowiązkowe z innych, niezależnych od Paysera przyczyn.

7.10. Paysera, w razie odmowy wykonywania złożonego przez Klienta Zlecenia płatniczego, niezwłocznie powiadamia o tym Klienta i stwarza Klientowi niezbędne warunki aby Klient mógł zaznajomić się z taką wiadomością, za wyjątkiem gdy taka wiadomość jest technicznie niemożliwa lub zabroniona przez obowiązujące prawo. 

7.11. Paysera nie przyjmuje i nie wykonuje Zleceń płatniczych Klienta na wykonanie operacji na Koncie Klienta, jeżeli pieniądze na Koncie są aresztowane lub prawo Klienta na dysponowanie pieniędzmi jest ograniczone w inny sposób, a także gdy wykonywane przez Paysera operacje są zawieszane w przypadkach, określonych przez obowiązujące prawo. 

7.12. Jeżeli według Zlecenia płatniczego przelane pieniądze są zwracane z przyczyn niezależnych od Paysera (niedokładne dane Zlecenia płatniczego, konto Odbiorcy jest zamknięte, z winy wybranego przez Klienta lub dowolnego innego banku pośredniczącego, itp.), zwracana kwota jest zaliczana na Konto Klienta. Zapłacone przez Płatnika prowizje za wykonanie takiego Zlecenia płatniczego nie są zwracane, a z Konta Klienta mogą być pobrane opłaty i wydatki, związane ze zwrotem pieniędzy, które zostały pobrane z Paysera.

7.13. Inicjowane przez Paysera Przelewy płatnicze mogą być standardowe i pilne. Rodzaj Przelewu płatniczego wybiera sam Klient. Jeżeli Klient nie wybiera rodzaju Przelewu płatniczego, uważa się, że inicjował on standardowy Przelew płatniczy.

8. Składanie i anulowanie Zgody, anulowanie Zlecenia płatniczego

8.1. Operacja płatnicza jest uważana za autoryzowaną tylko gdy Płatnik wyrazi Zgodę. Zgoda na wykonanie płatności złożona dla pośrednika Paysera uważa się za złożoną dla samej Paysera. Klient (Płatnik) może złożyć Zgodę w formie i w sposób określony przez Paysera i ustalony z Klientem. Pisemna Zgodna powinna być podpisana przez Klienta lub jego prawnego przedstawiciela. Zgoda może także być potwierdzona podpisem elektronicznym, Klientowi przyznanym Hasłem, kodami i (lub) innymi środkami potwierdzania tożsamości. Zgoda na wykonanie operacji płatniczej lub kilka operacji płatniczych może być też składana poprzez odbiorcę lub dawcę usługi inicjowania płatności. Zgoda składana przez Klienta wszystkimi wymienionymi w danym punkcie sposobami jest uważana za odpowiednio potwierdzoną przez Klienta (Płatnika), mającą taką samą moc prawną jak i przez takiego Klienta (jego przedstawiciela) podpisany dokument papierowy (Zgoda) i może być używana jako środek dowodu podczas rozstrzygania sporów pomiędzy Paysera a Klientem w sądach i innym instytucjach, a także Klient nie ma prawa zaskarżać wykonanej przez Paysera Operacji płatniczej, jeżeli Zlecenie płatnicze było potwierdzone Zgodą, złożoną określonym w danym punkcie sposobem.

8.2. Zgoda Klienta (Płatnika) jest składana przed wykonaniem Operacji płatniczej. Na podstawie odrębnego porozumienia, Klient (Płatnik) i Paysera mogą uzgodnić, że Operacja płatnicza będzie autoryzowana, tzn. będzie otrzymana zgoda takiego Klienta, po wykonaniu Operacji płatniczej.

8.3. Klient zgadza się, aby wykonując Operację płatniczą Paysera przekazała informacje podane w Zleceniu płatniczym (w tym i Dane osobowe Klienta zawarte w Zleceniu płatniczym) osobom, bezpośrednio związanym z wykonaniem takiej Operacji płatniczej – międzynarodowym organizacjom kart płatniczych, informację o płatnościach kartami płatniczymi przetwarzającym firmom, dostawcy Usług płatniczych Odbiorcy, operatorowi systemu używanego do wykonania Operacji płatniczej, pośrednikom Paysera i dostawcy Usług płatniczych Odbiorcy, dawcy usługi inicjowania płatności, a także Odbiorcy.

8.4. Procedura anulowania Zlecenia płatniczego:

8.4.1. Zlecenie płatnicze nie może być anulowane po tym, jak je otrzyma Paysera, za wyjątkiem przypadków, określonym niniejszą Umową;

8.4.2. gdy Operacja płatnicza jest inicjowana przez Odbiorcę albo poprzez Odbiorcę (np.: płatność kartą płatniczą) lub też operacja płatnicza jest inicjowana przez dawcę usługi inicjowania płatności, Płatnik nie może anulować Zlecenia płatniczego po wysłaniu Zlecenia płatniczego, po tym, jak Płatnik wyrazi zgodę na inicjowanie operacji płatniczej dla dawcy usługi inicjowania płatności, albo po tym, jak Płatnik wyrazi Zgodę na wykonanie Operacji płatniczej dla Odbiorcy;

8.4.3. Zlecenia płatnicze, przewidziane w 5.23.4 punkcie niniejszej Umowy, mogą być anulowane nie później, niż do końca dnia roboczego Paysera przed uzgodnionym dniem wykonania Operacji płatniczej;

8.4.4. po upływie terminów, podanych w 8.4.1 – 8.4.3 punktach Umowy, Zlecenie płatnicze może być anulowanie tylko w tym wypadku, jeżeli to uzgadniają Klient (Płatnik) i Paysera, a w przypadku, określonym w 8.4.2 punkcie Umowy, obowiązkowa jest także zgoda Odbiorcy.

8.4.5. Gdy operacja płatnicza jest inicjowana przez Odbiorcę lub poprzez Odbiorcę wykonując operację płatniczą na podstawie karty płatniczej, a także gdy Płatnik wyraża zgodę na wykonanie operacji płatniczej i dokładna kwota operacji nie jest znana, Paysera może zablokować środki na Koncie Płatnika tylko w tym wypadku, jeżeli Płatnik wyraził zgodę na blokadę konkretnej kwoty operacji płatniczej. Paysera niezwłocznie po otrzymaniu informacji o dokładnej kwocie operacji płatniczej į natychmiast po otrzymaniu zlecenia płatniczego anuluje blokadę środków na Koncie Płatnika.

8.5. Paysera księguje środki na Konto i spisuje środki z Konta według w otrzymanym Zleceniu płatniczym zawartego Unikalnego identyfikatora – numeru konta Paysera lub numeru Konta według standartu IBAN. Paysera ma prawo, ale nie obowiązek, sprawdzać czy w otrzymanym przez Paysera Zleceniu płatniczym podany Unikalny identyfikator zgadza się z imieniem i nazwiskiem (nazwą) właściciela Konta. Jeżeli dla zaliczenia pieniędzy na Konto albo pobrania pieniędzy z Konta dla Paysera składany jest wymieniony identyfikator, Zlecenie płatnicze uważa się za wykonane należycie, jeżeli ono było wykonane według podanego Unikalnego identyfikatora. Jeżeli Paysera wykonuje weryfikacje i określa jawną niezgodność między złożonym dla Paysera Unikalnym identyfikatorem i imieniem i nazwiskiem (nazwy) właściciela konta, Paysera ma prawo nie wykonywać takiej Operacji płatniczej.

8.6. Jeżeli Paysera otrzymuje Zlecenie płatnicze na przelew pieniędzy na konto płatnicze w instytucji innego dostawcy Usług płatniczych, taką Operację płatniczą Paysera wykonuje według podanego w otrzymanym Zleceniu płatniczym Unikalnego identyfikatora – numeru rachunku płatniczego Odbiorcy według standardu IBAN, za wyjątkiem gdy inny dostawca Usług płatniczych nie używa formatu IBAN. Paysera nie ponosi odpowiedzialności jeżeli w Zleceniu płatniczym nie będzie podany Unikalny identyfikator i (lub) będzie on nieprawidłowy, i (lub) dostawca Usług płatniczych Klienta używa innego Unikalnego identyfikatora dla należytego wykonania takiej Operacji płatniczej (zaliczenia pieniędzy na konto płatnicze Odbiorcy).

8.7. W razie potrzeby i (lub) obowiązującego wymagania instytucji innego kraju, Paysera ma prawo zapotrzebować dodatkowych i (lub) innych obowiązkowych informacji (np.: imienia i nazwiska lub nazwy Odbiorcy, kodu płatności), które powinny być złożone dla Paysera aby Zlecenie płatnicze było właściwie wykonane.

9. Działania zabronione

9.1. Klientowi, korzystającemu z usług Paysera, jest zabronione:

9.1.1. nie przestrzegać Umowy, jej Załączników, ustaw lub innych aktów prawnych, w tym, ale nie ograniczając się do wymagań aktów prawnych, regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

9.1.2. naruszyć prawo Paysera i osób trzecich do należących do nich znaków towarowych, praw autorskich, tajemnic handlowych i innej własności intelektualnej; 

9.1.3. udzielać Paysera fałszywe, mylące lub nieprawidłowe informacje lub odmówić wykonywania działań, o które rozsądnie prosi Paysera;

9.1.4. udzielać osobom trzecim fałszywe, mylące lub nieprawidłowe informacje o Paysera i współpracy z Paysera;

9.1.5. przelewać i (lub) otrzymywać nielegalnie zdobyte pieniądze, jeżeli Klient o tym wie lub powinien wiedzieć;

9.1.6. korzystać z usług Paysera w taki sposób, który powoduje straty, odpowiedzialność lub inne negatywne konsekwencje prawne i (lub) finansowe albo powoduje uszkodzenie reputacji Paysera lub innych osób trzecich;

9.1.7. korzystać z usług Paysera z kraju, niedopuszczalnym przez Paysera (listę takich krajów można znaleźć na stronie internetowej Paysera);

9.1.8. rozpowszechniać wirusy internetowe i podejmować się innych działań, które mogliby zakłócić pracę Systemu, uszkodzić lub zniszczyć informacje, a także spowodować inne uszkodzenia Systemu, wyposażenia lub informacji; 

9.1.9. podejmować się dowolnych innych umyślnych działań, które mogłyby zakłócić świadczenie Usług Paysera dla Klienta lub osób trzecich, albo zakłócić działanie Systemu;

9.1.10. organizować nielegalne gry hazardowe, nielegalny handel akcjami, indeksami, surowcami, walutami (np. Forex), opcjami, funduszami giełdowymi (ETF), świadczyć usługi handlowe, inwestycyjne lub inne usługi w giełdach walutowych, na rynkach Forex i w innych systemach handlowych waluty elektronicznej, nielegalnie handlować wyrobami tytoniowymi, alkoholem, lekami na receptę, steroidami, bronią, substancjami narkotycznymi i związanymi z narkotykami atrybutami, produkcją pornograficzną, nielegalną loterią, nielegalnym oprogramowaniem i innymi zabronionymi przez prawo rzeczami lub produkcją;

9.1.11. przyjmować płatności w nieregulowanej i (lub) nienadzorowanej walucie wirtualnej, kupować ją, wymieniać albo zarządzać w dowolny inny sposób (zakaz ten obejmuje też wykonywanie lub otrzymanie przelewów z kantoru wymiany waluty wirtualnej);

9.1.12. nie mając uprzedniej pisemnej zgody Paysera świadczyć usługi finansowe i (lub) organizować nielegalny handel akcjami, indeksami, surowcami, walutami (np. Forex), opcjami, funduszami giełdowymi (ETF), świadczyć usługi handlowe, inwestycyjne lub inne usługi w giełdach walutowych, na rynkach Forex i w innych systemach handlowych waluty elektronicznej. Jeżeli klient zamierza świadczyć usługi finansowe poprzez Konto, on powinien mieć ważną licencję (pozwolenie) na odpowiednią działalność, wydaną w państwie członkowskim Związku Europejskiego lub w państwie trzecim, które ma ustanowione równoważne lub zasadniczo podobne wymagania, a działalność ta ma być nadzorowana o przestrzeganie danych wymagań przez właściwe instytucje;

9.1.13. Nie mając uprzedniej pisemnej zgody Paysera organizować gry hazardowe, loterię i prowadzić inną działalność, która wymaga specjalnej licencji lub pozwolenia. Jeżeli klient zamierza świadczyć w danym punkcie wymienione usługi poprzez Konto, on powinien mieć ważną licencję (pozwolenie) na odpowiednią działalność, wydaną w państwie członkowskim Związku Europejskiego, a działalność ta ma być nadzorowana o przestrzeganie wymagań przez właściwe instytucje;

9.1.14. mieć więcej jednego konta, otworzyć konto pod nieprawdziwym imieniem lub imieniem innej osoby bez odpowiedniego uprawnienia, otworzyć Konto za pomocą usług osób (stron internetowych), świadczących usługi anonimowych numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej;

9.1.15. świadczyć usługi zabronione przez prawo lub inne akty prawne, albo sprzeczne z porządkiem publicznym lub moralnością;

9.1.16. logować się do Systemu anonimowo (np. poprzez publiczne serwery pośredniczące (proxy));

9.1.17. ujawniać Hasła i inne indywidualne cechy bezpieczeństwa Środków płatniczych dla osób trzecich i pozwolić innym osobom korzystać z Usług w imieniu Klienta.

9.2. Wszystkie bezpośrednie szkody, grzywny i inne sankcje pieniężne przyznane dla Paysera z powodu nie przestrzegania lub naruszenia Umowy w tym, ale nie ograniczając się do 9.1 punktu Umowy, z winy Klienta kompensuje Klient. 

9.3. Klient jest odpowiedzialny i zobowiązuje się wyrównać dowolne straty poniesione przez Paysera, innych klientów Paysera i strony trzecie w wyniku korzystania z usług Paysera przez Klienta i naruszenia niniejszej Umowy lub jej Załączników.

10. Wysyłanie powiadomień Stron, komunikacja i konsultacja z Klientami

10.1. Klient potwierdza, że zgadza się, aby Paysera dostarczało wiadomości dla Klienta umieszczając je na stronie internetowej Systemu i wysyłając na adres e-mail, który Klient podał podczas rejestracji w Systemie, lub wysyłając na adres poczty, który Klient podał podczas rejestracji w Systemie, albo też wysyłając wiadomość SMS w przypadku, jeżeli podczas rejestracji Klient podał tylko numer telefonu komórkowego. Klient potwierdza, że wiadomość Paysera, dostarczona w dowolny z wymienionych sposobów, będzie dostarczona właściwie. Wiadomości są wysyłane pocztą lub wiadomością SMS tylko w tym przypadku, jeżeli Klient nie podał swojego adresu e-mail. Jeżeli takie wiadomości nie dotyczą istotnej zmiany warunków Umowy, będzie uważać się, że Klient otrzymał wiadomość w ciągu 24 godzin od jego umieszczenia na stronie internetowej Systemu lub przesłania jej dla Klienta pocztą elektroniczną albo wiadomością SMS. Jeżeli wiadomość jest wysyłana pocztą, będzie uważać się, że Klient otrzymał ją po 5 (pięciu) dniach roboczych od jej przesłania, za wyjątkiem gdy Klient faktycznie otrzymuje wiadomość pocztą później, niż w ustalonych w niniejszej Umowie terminach.

10.2. Jeżeli Umowa jest zawierana z więcej niż jedną osobą (posiadacz wspólnego rachunku itp.), Paysera ma prawo adresować wiadomości dowolnej osobie. Dana osoba otrzymaną informację powinna przekazać innym osobom, ukazanym w niniejszej Umowie.

10.3. Jeżeli wiadomość Paysera dotyczy istotnej zmiany warunków Umowy, Klient jest powiadamiany w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni. Uważa się, że Klient wiadomość otrzymał, i zmiana w warunkach Umowy wchodzi w życie w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od umieszczenia takiej wiadomości na stronie internetowej Systemu, przesłania jej Klientowi pocztą elektroniczną lub poprzez inne środki, które Klient wskazał podczas rejestracji (pocztą lub wiadomością SMS z linkiem na odpowiednią stronę internetową).

10.4. Termin uprzedzenia 60 (sześćdziesięciu) dni nie jest stosowany i wiadomości nie są dostarczane zgodnie z procedurą określoną w 10.1 punkcie Umowy, jeżeli:

10.4.1. warunki Umowy są zmieniane z powodu zmiany obowiązkowych wymagań aktów prawnych;

10.4.2. ceny usług są obniżane;

10.4.3. rośnie koszt własny usług Paysera, u powodu czego rosną ceny na świadczone przez Paysera usługi;

10.4.4. pojawia się nowa usługa lub część usługi, z której Klient może korzystać lub nie korzystać według swojego uznania.

10.5. Za nieistotne zmiany Umowy uważa się poprawki stylistyczne i gramatyczne, przeformułowanie, przenoszenie zdania, punktów i rozdziałów Umowy dla jasności, podanie przykładów do artykułów i inne zmiany, które nie zmniejszają, nie ograniczają praw Klienta, nie zwiększają jego odpowiedzialności i nie pogarszają sytuacji Klienta.

10.6. Klient zobowiązuje się regularnie, to znaczy co najmniej każdego dnia roboczego sprawdzać swoją pocztę elektroniczną i inne środki otrzymania wiadomości wskazane na Koncie, a także internetowe strony Systemu, aby na czas zauważyć wiadomości o zmianach w Umowie.

10.7. Wszystkie wiadomości Stron muszą być wysyłane w Języku dopuszczalnym lub w tym języku, w którym Umowa była napisana i przedstawiona Klientowi do zapoznania się.

10.8. Klient powinien umieścić, a w przypadku zmian niezwłocznie (nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego) aktualizować na Koncie dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres Klienta), za pomocą których Paysera mogłoby niezwłocznie skontaktować się z Klientem lub jego przedstawicielami. Jeżeli Klient nie odnowi na Koncie zmienionych danych kontaktowych, wszystkie konsekwencje z powodu niepowiadomienia Klienta spadną na Klienta.

10.9. W celu ochrony pieniędzy Klienta od możliwych bezprawnych działań osób trzecich, Klient także powinien natychmiast pisemnie powiadomić Paysera o kradzieży lub innej utracie swojego dokumentu osobistego.

10.10. W przypadku dowolnych pytań, dotyczących Systemu i realizacji Umowy, Klient może otrzymać konsultację wysyłając swoje zapytanie pocztą elektroniczną na adres, podany na stronie internetowej Paysera, dzwoniąc do obsługi Klienta lub wypełniając zapytanie na Koncie. Wiadomości Klienta dotyczące tej Umowy muszą być wysyłane pocztą elektroniczną na adres, podany na stronie internetowej Paysera, lub na wskazany w Umowie adres pocztowy Paysera. Wszystkie wiadomości muszą być wysyłane dla Paysera niezależnie od tego, kto jest bezpośrednim usługodawcą określonych w niniejszej Umowie usług Paysera.

10.11. Paysera zawczasu, zgodnie z 10.1 punktem Umowy, powiadomi Klienta o znanych i możliwych problemach technicznych Systemu, a także mających wpływ na świadczenie usług Paysera systemów i urządzeń osób trzecich, którymi Paysera posługuje się do świadczenia Usług.

10.12. Paysera może swobodnie zmieniać techniczne rozwiązanie integracji usług w dowolnym czasie. O dowolnych takich zmianach, które wymagają zmian w oprogramowaniu Klienta, Klient ma być uprzedzony co najmniej w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni. Obowiązkowe zmiany ze strony Klienta są wykonywane na koszt Klienta.

10.13. Strony powinny natychmiast informować się wzajemnie o dowolnych okolicznościach ważnych dla wykonania niniejszej Umowy. Klient powinien złożyć dane okoliczności (np.: zmiana imienia, nazwiska, podpisu, adresu, numeru telefonu i innych danych kontaktowych Klienta, dokumentu tożsamości Klienta, osób mających prawo do zarządzania i dysponowania środkami na Koncie, a także wszczęcie postępowania upadłościowego osoby fizycznej wobec Klienta, itp.) potwierdzające dokumenty, niezależnie od tego czy dana informacja jest przekazana dla rejestrów publicznych. 

10.14. Paysera ma prawo potrzebować, aby za granicą zawarte dokumenty były przetłumaczone, legalizowane lub potwierdzone apostille, za wyjątkiem gdy prawo przewiduje inaczej.

10.15. Wszystkie koszty zawarcia, dostawy, potwierdzenia i tłumaczenia dokumentów podanych przez Paysera ponosi Klient.

10.16. Jeżeli Klient podaje Paysera dokumenty, nie zgodne z wymaganiami prawa i (lub) Paysera, lub Paysera ma uzasadnione wątpliwości co do autentyczności lub poprawności składanych dla Paysera dokumentów, Paysera ma prawo nie wykonywać składanych przez Klient Zleceń płatniczych, zawiesić świadczenie innych Usług i (lub) zapotrzebować od Klienta dodatkowych dokumentów.

10.17. Klient ma prawo w dowolnym czasie zaznajomić się z obowiązującymi zmianami Umowy, Załączników i cenami na stronie internetowej Paysera.

11. Zmiany w Umowie

11.1. Paysera ma prawo jednostronnie zmieniać i (lub) uzupełniać warunki Umowy, zgodnie z procedurami powiadamiania przewidzianymi w 10.1 – 10.5 punktach Umowy.

11.2. Klient nie ma prawa jednostronnie zmieniać warunków Umowy. 

11.3. Jeżeli Klient nie zgadza się ze zmianami lub uzupełnieniami warunków Umowy, Klient ma prawo w dowolny czas zrezygnować z usług Paysera i rozwiązać Umowę powiadamiając o tym Paysera za 30 (trzydzieści) dni. Jeżeli do oferowanej daty wejścia zmian w życie Klient nie powiadomi, że nie zgadza się ze zmianami, uważa się. Że Klient zgadza się ze zmianami warunków Umowy i zmiany wchodzą w życie w podany czas. 

11.4. Korzystanie z usług Paysera przez Klienta po zmianie lub uzupełnieniu warunków Umowy będzie oznaczało zgodę Klienta ze zmianami lub uzupełnianiami warunków Umowy. 

11.5. Załączniki do Umowy są zmieniane zgodnie z procedurą określoną w odpowiednim Załączniku. Jeżeli w Załączniku procedura jego zmiany nie jest określona, stosowana jest procedura zmiany i powiadamiania o zmianach określona w niniejszej Umowie. 

11.6. W oddzielnym pisemnym porozumieniu Strony mogą określić dodatkowe warunki nie przewidziane w niniejszej Umowie lub Załącznikach, lub dowolne inne warunki różniące się od warunków podanych w Umowie lub Załącznikach. Takie porozumienie stanie się integralną częścią Umowy. Na życzenie Klienta projekt porozumienia będzie przygotowany przez Paysera i przesłany dla Klienta faksem lub pocztą elektroniczną (porozumienie także może być i w formie deklaracji). Jeżeli Klient zgadza się z przedstawionym porozumieniem, to podpisze go i wyśle do Paysera faksem lub wyśle zeskanowaną kopię dokumentu pocztą elektroniczną. Paysera ma prawo zażądać od Klienta przesłania pocztą podpisanego porozumienia z oryginalnym podpisem Klienta. Takie porozumienie wchodzi w życie od momentu jego podpisania i przesłania do Paysera, tzn. podpis Paysera nie jest obowiązkowy i Paysera nie powinno przesyłać podpisaną umowę Klientowi z powrotem.

12. Zawieszenie świadczenia usług. Rozwiązanie Umowy (likwidacja Konta)

12.1. Paysera ma prawo, nadając pierwszeństwo wykonaniu przepisów prawnych stosowanych działalności Paysera i interesom Klienta, według swojego wyboru i uwzględniając konkretną sytuację jednostronnie i bez uprzedzenia stosować jedno lub kilka z następujących środków: 

12.1.1. zawiesić wykonywanie przelewów; 

12.1.2. zawiesić świadczenie wszystkich lub części usług dla Klienta; 

12.1.3. ograniczyć dostęp Klienta do Konta; 

12.1.4. wstrzymać pieniądze Klienta, które są powodem sporu;

12.1.5. zablokować Konto (tzn. w pełni lub częściowo zawiesić Operacje płatnicze na Koncie) i (lub) Środek płatniczy (tzn. całkowicie lub częściowo zabronić korzystać ze Środka płatniczego);

12.1.6. zaprzestać świadczenia usług;

12.1.7. zwrócić zawieszone środki na Koncie Klienta dla pierwotnego nadawcy środków.

12.2. Wskazane w 12.1.1-7 punktach środki mogą być stosowane wobec Klienta tylko w następujących wyjątkowych wypadkach: 

12.2.1. jeżeli Klient popełni lub istnieje absolutnie realne zagrożenie, że Klient może popełnić istotne naruszenie Umowy lub jej Załączników; 

12.2.2. jeżeli działalność Klienta prowadzona korzystając z Konta Paysera może zaszkodzić reputacji Paysera;

12.2.3. jeżeli Klient nie wykonuje obowiązkowych procedur identyfikacyjnych, nie podaje wymaganych przez Paysera informacji, a także jeżeli Klient nie spełnia wymagań 9 rozdziału Umowy; 

12.2.4. jeżeli z powodu dalszego świadczenia usług i działalności Klienta mogą być fundamentalnie naruszone uzasadnione interesy osób trzecich;

12.2.5. z obiektywnie uzasadnionych przyczyn, związanych z ochroną pieniędzy i (lub) Środka płatniczego, podejrzewanym nieautoryzowanym lub nieuczciwym korzystaniem z pieniędzy i (lub) Środka płatniczego;

12.2.6. jeżeli Paysera dowiaduje się o kradzieży lub innej utracie Środka, Paysera podejrzewa lub wie o bezprawnym nabyciu Środka płatniczego lub nieuprawnionym korzystaniu ze Środka płatniczego, a także o faktach i podejrzeniach, że indywidualne dane bezpieczeństwa Środków płatniczych (w tym Środki identyfikacji) stały się znane lub z nich mogą skorzystać osoby trzecie, Paysera ma uzasadnione podejrzenia, że z pieniędzy i (lub) Środka płatniczego na Koncie mogą bezprawnie skorzystać osoby trzecie lub że Konto i (lub) Środek płatniczy może być używany albo był użyty do prowadzenia nielegalnej działalności;

12.2.7. jeżeli Paysera otrzymuje uzasadnione informacje o śmierci klienta lub likwidacji osoby fizycznej;

12.2.8. w wypadkach określonych w przepisach prawa; 

12.2.9. w innych przewidzianych w Umowie lub jej Załącznikach wypadkach.

12.3. W 12.1.7. punkcie Umowy wymieniony środek może być stosowany wobec Klientów w przypadku, jeżeli Paysera ma uzasadnione podejrzenia o oszustwie w działalności Klienta. W takim przypadku najpierw są zawieszane środki nadawców pierwotnych na Koncie Klienta, a jeżeli Klient w ciągu określonego terminu nie wykona niezbędne działania (dodatkową identyfikację Klienta lub złożenie wymaganych dokumentów) lub nie poda uzasadnionego wyjaśnienia wskazanej sytuacji, zawieszone środki zostaną zwrócone nadawcom pierwotnym. Ponadto, dany środek jest stosowany w przypadku, jeżeli Paysera otrzyma odpowiednie wskazania od organów ścigania, dotyczące zwrotu wstrzymanych środków dla nadawcy pierwotnego.

12.4. Przeznaczeniem ograniczeń przewidzianych przez 12.1 punkt Umowy jest ochrona Paysera, Odbiorców i innych osób trzecich, a także Klienta od możliwych sankcji pieniężnych, poniesienia strat i innych negatywnych konsekwencji.

12.5. O przewidzianych w 12.1 punkcie działaniach Paysera powiadomi Klienta niezwłocznie (w ciągu jednej godziny), a o możliwości zwrócić należące do Klienta pieniądze Paysera powiadomi Klienta w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zawieszenia świadczenia usług, za wyjątkiem gdy zaświadczenie takiej informacji może osłabić miary bezpieczeństwa albo jest zabronione przez przepisy prawne. 

12.6. Paysera, mając uzasadnione podejrzenia, że Klient przeprowadza lub przez Konto Klienta może być przeprowadzane pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inna działalność przestępcza, ma prawo bez uprzedzenia zawiesić świadczenie części lub wszystkich usług dla Klienta nie podając żadnych wyjaśnień lub powiadomienia na termin 30 (trzydziestu) dni, zachowując prawo na przedłużenie danego terminu (bez ograniczenia ilości takich przedłużeń) do czasu, póki uzasadnione podejrzenia będą całkowicie zaprzeczone lub potwierdzone. 

12.7. Jeżeli Paysera ma uzasadnione podejrzenia, że osoba trzecia włamała się na Konto Klienta, Paysera ma także prawo bez uprzedzenia zawiesić świadczenie kilku lub wszystkich usług dla Klienta. W razie zawieszenia usług z wymienionej przyczyny, Paysera powiadomi o tym Klienta i poda informacje o tym, jakie działania Klient powinien wykonać aby odnowić świadczenie usług dla Klienta. 

12.8. Paysera anuluje blokadę Konta i (lub) Środka płatniczego (lub zamienia go na nowy Środek płatniczy), gdy zostają usunięte przyczyny blokady Konta i (lub) Środka płatniczego.

12.9. Konto i (lub) Środek płatniczy jest blokowany z inicjatywy Klienta, jeżeli Klient składa dla Paysera odpowiednie zapytanie lub powiadamia Paysera o tym, że Klientowi przekazany Środek płatniczy został skradziony lub w inny sposób utracony, lub pieniądze na Koncie i (lub) Środek płatniczy jest używany lub może być używany w inny sposób pozbawiony podstawy prawnej. Paysera ma prawo potrzebować, aby słowna prośba Klienta o zablokowanie Konta i (lub) Środka płatniczego została później potwierdzona pisemnie lub innym akceptowalnym sposobem. Jeżeli Konto i (lub) Środek płatniczy zostaje zablokowany z inicjatywy Klienta, Paysera może anulować blokadę tylko po otrzymaniu pisemnej prośby Klienta albo stosować inne procedury sprawdzenia tożsamości Klienta, chyba że Umowa przewiduje inaczej. Zablokowany Środek płatniczy Paysera ma prawo zamienić na nowy.

12.10. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta, poniesione w rezultacie zawieszenia świadczenia usług, blokady Konta i (lub) Środka płatniczego, a także innych działań, jeżeli te działania były wykonane zgodnie z Umową lub Załącznikami i w określonych w dokumentach okolicznościach į lub na określonych podstawach.

12.11. Zgodnie z prawem, Paysera ma prawo wstrzymać pieniądze Operacji płatniczej do 5 (pięciu) dni roboczych lub na dłuższy termin podany w ustawie, Umowie lub jej Załączniku. 

12.12. Klient ma prawo jednostronnie, bez uciekania się do sądu rozwiązać Umowę uprzedzając o tym Paysera pisemnie za 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych. Jeżeli Klient rozwiąże Umowę, Pieniądze elektroniczne są zwracane dla Klienta wybranym przez Klienta (z podanych w Umowie) sposobem, zgodnie z limitami na Przelewy pieniężne Konta Paysera.

12.13. Paysera ma prawo jednostronnie rozwiązać Umowę i jej Załączniki, a także zaprzestać świadczenia usług nie wskazując ku temu przyczyn, powiadamiając Klienta za 60 (sześćdziesiąt) dni środkami, przewidzianymi w 10 rozdziale danej Umowy. Paysera ma także prawo jednostronnie rozwiązać daną Umowę i jej Załączniki, a także odmówić w świadczeniu usług z powodów, podanych w 12.2 punkcie danej Umowy, powiadamiając o tym Klienta za 30 (trzydzieści) dni środkami, przewidzianymi w 10 rozdziale niniejszej Umowy.

12.14. Na żądanie Paysera, Umowa i Załączniki mogą być niezwłocznie rozwiązane, jeżeli ponad rok z Kontem Klienta nie były wykonywane żadne operacje. 

12.15. W wypadku rozwiązania Umowy, Paysera z należących do Klienta środków odlicza kwotę za świadczone przez Paysera Usługi dla Klienta, za zapłacone dla państwa lub osób trzecich grzywny, kary, straty i inne kwoty, które Paysera poniosło lub zapłaciło z winy Klienta. Jeżeli na Koncie (lub Kontach) Paysera Klienta nie wystarcza pieniędzy aby pokryć wszystkie w danym punkcie wskazane kwoty, Klient zobowiązuje się nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych przelać wskazane kwoty na wskazane przez Paysera konto. Jeżeli Paysera odzyskuje część zapłaconych dla osób trzecich kwot, Paysera zobowiązuje się je zwrócić Klientowi niezwłocznie. 

12.16. Rozwiązanie Ogólnej umowy nie zwalnia Klienta z należytego wykonywania wszystkich zobowiązań wobec Paysera, wynikających do dnia jej rozwiązania. 

12.17. Jeżeli Paysera rozwiąże Umowę z Klientem, Klient powinien wybrać sposób wykupu posiadanych Pieniędzy elektronicznych. Jeżeli Poziom identyfikacji Klienta nie jest wystarczający aby wykupić Pieniądze elektroniczne na Koncie Klienta, Klient powinien wybrać inny Poziom identyfikacji i wykonać wszystkie niezbędne działania identyfikacyjne aby zmienić Poziom identyfikacji. Klient wyraża zgodę na wykonanie niezbędnych działań aby wykupić Pieniądze elektroniczne i rozumie, że celem tych działań jest zmniejszenie ryzyka oszustwa i spełnienie wymagań przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także innych wymagań prawnych. 

12.18. Jeżeli Paysera rozwiąże z Klientem Umowę, ale Klient nie wybierze sposobu wykupu swoich pieniędzy elektronicznych i (lub), w razie potrzeby, nie wykona wskazanej przez Paysera procedury dodatkowej identyfikacji dla podniesienia limitów, Paysera może (ale nie jest zobowiązana) wykupić elektroniczne pieniądze Klienta jednym ze sposobów wykupu pieniędzy elektronicznych, który jest dostępny podczas wykupu pieniędzy elektronicznych.

13. Poufność i ochrona danych

13.1. Strony obowiązują się chronić techniczną i komercyjną informację jedna drugiej, za wyjątkiem publicznie dostępnej informacji pozyskanej podczas wypełniania Umowy, a także nie przekazywać jej dla osób trzecich bez pisemnej zgody innej Strony lub upoważnionych jej przedstawicieli. 

13.2. Klient zgadza się, aby Paysera przetwarzała Dane osobowe Klienta w celu świadczenia mu usług Paysera i spełniania innych obowiązków według niniejszej Umowy. Strony zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych otrzymanych wypełniając tę Umowę. Dane osobowe są używane w takim stopniu, na ile to jest niezbędne w ramach realizacji tej Umowy. Powyższe dane nie mogą być ujawnione osobom trzecim bez zgody podmiotu tych danych, za wyjątkiem wypadków przewidzianych prawem lub daną Umową. 

13.3. Okres przechowywania Danych osobowych określony jest w Załączniku do Umowy „Polityka prywatności“. Po upływie terminu przetwarzania Danych osobowych Strony niszczą dysponowane Dane osobowe.

13.4. Klient zobowiązuje się chronić i nie ujawniać żadnych w ramach niniejszej Umowy im samym stworzonych lub mu dostarczonych Haseł lub innych indywidualnych cech bezpieczeństwa Środków płatniczych osobom trzecim i nie pozwolić innym osobom korzystać z usług w imieniu Klienta. Jeżeli Klient nie spełnił tego obowiązku i (lub) mógł, ale temu nie zapobiegł i (lub) takie działania wykonał umyślnie lub wskutek własnego dużego zaniedbania, Klient w pełni podejmuje z tego powodu poniesione straty, a także zobowiązuje się wyrównać straty innych osób, jeżeli one były poniesione z powodu wskazanych działań lub niedziałania Klienta.

13.5. Jeżeli Klient zgubi Hasło Konta lub inne Hasła, lub jeżeli ono/one będą ujawnione nie z winy Klienta lub Paysera, bądź jeżeli powstaje lub może powstać realne ryzyko dla Konta Klienta, Klient zobowiązuje się niezwłocznie zmienić Hasła, a jeżeli nie ma możliwości tego zrobić, niezwłocznie (nie później niż w ciągu jednego dnia kalendarzowego) powiadomić o tym Paysera za pomocą wskazanych w 10 rozdziale środków informacyjnych. Paysera nie będzie ponosiło odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z powodu niepowiadomienia. 

13.6. Paysera, po otrzymaniu wskazanej w 13.5. punkcie Umowy wiadomości Klienta, niezwłocznie zawiesi dostęp do Konta Klienta i świadczenie usług Paysera dopóki nowe Hasło będzie udzielone lub utworzone.

13.7. Paysera zwraca uwagę Klienta na to, że powiązana z Kontem Paysera poczta elektroniczna, a także i inne środki (np. numer telefonu komórkowego), które na wybór Klienta są powiązane z Kontem Paysera, są używane jako środki kontaktu z Klientem i (lub) identyfikacji Klienta, dlatego te środki i logowania do nich muszą być chronione przez Klienta. Klient jest w pełni odpowiedzialny za ochronę Haseł logowania do swojej poczty elektronicznej, a także innych wykorzystywanych przez niego Środków i logowań do nich. Hasła są informacją poufną, za ujawnienie której i za wszystkie operacje wykonane po wprowadzeniu Hasła Klienta używanego do odpowiedniego Konta lub innego środka płatniczego odpowiedzialny jest sam Klient. Paysera poleca zapamiętać Hasła i ich nie zapisywać, nie wprowadzać w żadnych środkach, gdzie je mogą zobaczyć inne osoby.

13.8. Kwestie ochrony danych osobowych Klienta reguluje też i Załącznik do niniejszej Umowy „Polityka prywatności“, z którym Klient zapoznał się i którego zobowiązuje się przestrzegać.  

13.9. Paysera ma prawo przekazać wszystką zebraną ważną informację o Kliencie i jego działalności organom ochrony prawnej, innym organom państwowym (Państwowa Inspekcja Podatkowa, Sodra i inne), a także innym organom finansowym, jeżeli taki obowiązek jest określony przez przepisy prawa, a także aby ustalić, czy nie była i nie będzie naruszona niniejsza Umowa i odpowiednie akty prawne.

13.10. Klient daje Paysera prawo do podjęcia niezbędnych środków bezpośrednio lub poprzez osoby trzecie, w tym, ale nie ograniczając się do składania potrzebnych zapytań dla osób trzecich aby była ustalona tożsamość Klienta i poprawność innych danych Klienta. 

13.11. Paysera podkreśla, że we wszystkich przypadkach działa tylko jako dostawca usług płatniczych Klienta wysyłający pieniądze po prośbie Klienta – nadawcy pieniędzy i nie świadczy, a także nie oferuje żadnych usług specjalnie dla Odbiorcy do tej pory, aż on staje się Klientem Paysera. 

3.12. Paysera ma prawo nagrywać rozmowy telefoniczne z Klientem. Strony wyraźnie zgadzają się, że nagrania rozmów telefonicznych, a także wiadomości przekazane pocztą lub innymi środkami telekomunikacyjnymi, pocztą elektroniczną, mogą być używane jako dowody podczas rozstrzygania wzajemnych sporów. Niniejszą Umową Klient oświadcza, że rozumie i zgadza się, aby Paysera nagrywała rozmowy telefoniczne z Klientem i (lub) osobą reprezentującą. Klient ma prawo sam nagrywać i chronić rozmowy telefoniczne i inną korespondencję.

13.13. Klient zgadza się, aby numer jego Konta i dane osobowe niezbędne dla wykonania Przelewu pieniężnego mogli być wykryte przez i wyświetlone dla innego użytkownika Paysera, który zamierza wykonać przelew pieniężny dla Klienta, jeżeli dany użytkownik Paysera wpisuje w systemie Paysera potwierdzony identyfikator Klienta (imię, nazwisko, konto bankowe, adres e-mail lub numer telefonu).

13.14. Ze zgody Klienta dane Klienta mogą być przekazane dla instytucji świadczących usługi inicjacji płatności i informacji o koncie. Paysera może nie zapewnić dostępu do Konta Klienta dla dawcy usługi informacji o koncie lub dawcy usługi inicjacji płatności z obiektywnych i odpowiednio uzasadnionych przyczyn, związanych z nieautoryzowanym lub nieuczciwym dostępem do Konta przez dawcy usługi informacji o koncie lub dawcy usługi inicjacji płatności, w tym nieautoryzowane lub nieuczciwe autoryzowanie operacji płatniczej. W takim wypadku Paysera powiadomi Klienta, że dostęp do Konta nie został zapewniony i poda przyczynę takiej decyzji. Takie informacje, jeżeli to możliwe, są świadczone dla Klienta przed odmową zapewnienia dostępu i nie później, niż natychmiast po odmowie zapewnić taki dostęp, za wyjątkiem gdy zaświadczenie takich informacji osłabia środki bezpieczeństwa lub jest zabronione według innych aktów prawnych.

14. Odpowiedzialność Stron

14.1. Każda Strona jest odpowiedzialna za wszystkie grzywny, kary i straty ponoszone przez drugą Stronę z powodu naruszenia Umowy przez winną Stronę. Winna Strona zobowiązuje się kompensować drugiej Stronie wszystkie poniesione z powodu takiej odpowiedzialności bezpośrednie straty. Odpowiedzialność Paysera jest we wszystkich przypadkach ograniczana zgodnie z następującymi postanowieniami: 

14.1.1. Paysera będzie ponosiło odpowiedzialność tylko za bezpośrednie ubytki poniesione z powodu bezpośredniego i istotnego naruszenia Umowy przez Paysera, i tylko te, które Paysera mogło racjonalnie przewidzieć podczas naruszenia Umowy;

14.1.2. odszkodowanie za poniesione z powodu naruszenia niniejszej Umowy przez Paysera ubytki nie może przewyższać średniej Prowizji za 3 (trzy) ostatnie miesiące, którą Klient zapłacił dla Paysera za dostarczone usługi. Te ograniczenie jest stosowane wobec wszystkich naruszeń tego miesiąca łącznie. Jeżeli średnia 3 (trzech) miesięcy nie może być wyliczona, kompensacja nie może przewyższać 2000 EUR (dwóch tysięcy euro);

14.1.3. Paysera we wszystkich przypadkach nie będzie odpowiedzialne za nieotrzymanie przez Klienta zysku i dochodu, utratę reputacji, utratę lub upadek biznesu, niebezpośrednie straty;

14.1.4. Ograniczenia odpowiedzialności Paysera nie będą stosowane, jeżeli takie ograniczenia są zabronione przez obowiązujące prawo.

14.2. Paysera nie zapewnia ciągłej działalności Systemu, ponieważ na jego działalność może wpływać (zakłócać) mnóstwo czynników, których Paysera nie kontroluje. Paysera będzie się starało gwarantować na ile to możliwe płynniejsze działanie Systemu, ale nie będzie ponosiło odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z powodu zaburzenia działalności Systemu, jeżeli takie zaburzenia pojawią się nie z winy Paysera.

14.3. System może nie pracować z kontrolowanych przez Paysera powodów i Paysera nie zapewni za to odszkodowania, jeżeli System był dostępny dłużej niż w ciągu 99% (dziewięćdziesięciu dziewięciu procentów) całego czasu, obliczając średnią nie mniej niż za 3 (trzy) miesiące.

14.4. Za zaburzenia działalności Systemu nie będą uważane wypadki, kiedy Paysera czasowo, ale nie dłużej niż na 24 (dwadzieścia cztery) godziny, będzie ograniczało dostęp do Systemu z powodu naprawy Systemu, jego udoskonalenia i innych podobnych wypadków, a także jeżeli o takich wypadkach Paysera powiadomi Klienta co najmniej przed 2 (dwoma) dniami kalendarzowymi.

14.5. Paysera nie jest odpowiedzialna za:

14.5.1. spisanie i przelanie pieniędzy z Konta Paysera, a także za inne Operacje płatnicze z pieniędzmi na Koncie Paysera Klienta, jeżeli Klient nie ochronił swoich Haseł, środków identyfikacji i z tego powodu owe stały się znane innym osobom, a także za karne działania i operacje osób trzecich, wykonane korzystając z fałszywych i (lub) nielegalnych dokumentów lub z danych otrzymanych nielegalną drogą;

14.5.2. błędy, spóźnione płatności i środki wstrzymane przez banki, systemy płatnicze i inne osoby trzecie; 

14.5.3. konsekwencje wypływające z zaburzenia w spełnieniu dowolnych obowiązków Paysera spowodowanych stroną trzecią, której Paysera nie kontroluje;

14.5.4. konsekwencje wypływające z legalnego rozwiązania Umowy Paysera, usunięcia Konta Klienta lub ograniczenia dostępu do Konta, a także uzasadnionego ograniczenia lub rozwiązania świadczenia części Usług;

14.5.5. za towar i usługi, nabywane za pomocą Konta Paysera, a także za to, że druga strona, z którą jest wykonywana transakcja poprzez Konto Paysera, wykona Umowę lub inne porozumienie;

14.5.6. nie spełnianie swoich obowiązków umownych i straty, jeżeli obowiązki nie były spełniane lub szkoda była wyrządzona podczas spełniania przez Paysera ustanowionych przez prawo obowiązków.

14.6. Klient zapewnia, że wszystkie działania Klienta dotyczące wykonania tej Umowy, będą zgodne z obowiązującym prawodawstwem.

14.7. Klient jest w pełni odpowiedzialny za poprawność danych i zleceń dostarczonych Paysera i podczas wypełniania dokumentów w Systemie.

14.8. Jeżeli Klient, który jest użytkownikiem, zaprzecza temu, że autoryzował Operację płatniczą, która była wykonana, lub też twierdzi, że Operacja płatnicza była wykonana w sposób nienależyty, Paysera przyjmuje obowiązek udowodnić, iż autentyczność operacji płatniczej była potwierdzona, operacja była zarejestrowana w sposób należyty, wpisana do rachunków i na nią nie miały wpływu żadne techniczne lub inne zakłócenia. 

14.9. Jeżeli Klient jest użytkownikiem, Klient może ponieść z powodu nieautoryzowanych operacji płatniczych poniesione straty na kwotę do 50 (pięćdziesięciu) euro, jeżeli te straty były poniesione z powodu: korzystania ze zgubionego lub straconego Środka płatniczego; nielegalnego nabycia Środka płatniczego.

14.10. Jeżeli Klient nie jest Użytkownikiem lub Operacja płatnicza jest przeprowadzana w walucie państwa członkowskiego w lub z państwa zagranicznego lub też w walucie państwa zagranicznego, Klient ponosi wszystkie z w 14.9 punkcie wskazanych powodów poniesione straty.

14.11. Klient ponosi wszystkie z powodu nieautoryzowanych Operacji płatniczych wynikające straty, jeżeli Klient poniósł te straty działając niesumiennie, z powodu rażącego zaniedbania lub umyślnie nie wykonując jednego lub kilku z niżej wskazanych obowiązków Klienta: 

14.11.1. korzystać ze Środka płatniczego przestrzegając zasad, regulujących emisję i korzystanie ze Środka płatniczego, wskazanych z danej Umowie lub jej Załącznikach;

14.11.2. dowiedziawszy się o utracie, kradzieży, nielegalnym nabyciu lub nieautoryzowanym użyciu Środka płatniczego, a także o faktach i podejrzeniach, że indywidualne cechy bezpieczeństwa jego Środków płatniczych stały się znane lub z nich mogą skorzystać osoby trzecie, niezwłocznie powiadomić o tym Paysera lub przez niego wskazaną osobę, przestrzegając zasad, regulujących emisję i korzystanie ze Środka płatniczego, wskazanych z danej Umowie lub jej Załącznikach;

14.11.3. po otrzymaniu Środka płatniczego podjąć się działań, aby ochronić indywidualne dane bezpieczeństwa Środka płatniczego.

14.12. Po tym, jak Klient złoży Paysera w 13.5 punkcie wskazane powiadomienie z prośbą zablokować Środek płatniczy, straty Klienta wynikające z powodu straconego, skradzionego lub nielegalnie nabytego Środka płatniczego ponosi Paysera, za wyjątkiem wypadków, gdy Klient działa niesumiennie. Postanowienia danego punktu są stosowane tylko wobec Klienta, który est Użytkownikiem.

14.13. Jeżeli Paysera nie stwarza warunków dla powiadomienia o straconym, skradzionym lub nielegalnie nabytym Środku płatniczym w dowolnym czasie, a także, gdy Paysera nie wymaga bardziej bezpiecznego potwierdzenia autentyczności, straty wynikające z powodu nieautoryzowanego korzystania ze środka płatniczego ponosi Paysera, za wyjątkiem wypadków, gdy Klient działa niesumiennie. Postanowienia danego punktu są stosowane tylko wobec Klienta, który jest użytkownikiem.

14.14. Postanowienia danej Umowy przeznaczone tylko dla Użytkownika nie są stosowane wobec Klientów, którzy nie są Użytkownikami i zgodnie z Umową i (lub) jej Załącznikami działają w celach powiązanych z ich biznesem, handlem lub działalnością zawodową.

14.15. Klient ma obowiązek sprawdzać informację o wykonanych na Koncie Operacjach płatniczych nie rzadziej, niż raz w miesiąc i pisemnie powiadomić Paysera o nieautoryzowanych lub sposobem nienależytym wykonanych Operacjach płatniczych, a także dowolnych błędach, nieścisłościach lub niedokładnościach w Wyciągu. Powiadomienie ma być składane niezwłocznie, ale nie później, niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia, gdy Paysera, zgodnie z opinią Klienta, wykonało nieautoryzowaną Operację płatniczą lub wykonało Operację płatniczą w sposób nienależyty. Jeżeli Klient jest Użytkownikiem, on ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Paysera w sposób pisemny o nieautoryzowanej lub w nienależyty sposób wykonanej Operacji płatniczej w walucie państwa członkowskiego do państwa członkowskiego UE, ale nie później, niż w ciągu 13 (trzynastu) miesięcy od dnia spisania środków z konta płatniczego. Jeżeli Klient w ustalony czas nie złoży wskazanych powiadomień, będzie się uważało, że on bezwarunkowo zgodził się na Operacje płatnicze, wykonane na koncie płatniczym. Klient powinien przekazać Paysera dowolne posiadane informacje o nielegalnym logowaniu się na Konto i innych nielegalnych działaniach, związanych z Kontem, oraz podjąć się wszystkich uzasadnionych kroków aby pomóc w zbadaniu nielegalnych działań.

14.16. Strona jest zwolniona od odpowiedzialności za niewykonanie Umowy jeżeli ona udowadnia, że Umowa była niewykonana z powodu działań siły wyższej (force majeure), udowodnionej w sposób przewidziany przez prawo. O wynikających okolicznościach force majeure przeszkadzających w wykonaniu Umowy Klient powinien powiadomić Paysera pisemnie przed 10 (dziesięcioma) dniami kalendarzowymi od dnia wystąpienia tych okoliczności. O wystąpieniu okoliczności force majeure Paysera powiadomi Klienta poprzez pocztę elektroniczną lub na stronach internetowych Systemu.

15. Rozwiązanie sporów między Klientem a Paysera

15.1. Paysera dąży rozstrzygać wszelkie spory z Klientami pokojowo, szybko i na dopuszczalnych dla Stron warunkach, dlatego w przypadku sporu Klienci są zachęcani w pierwszą kolej zwracać się bezpośrednio do Paysera. Spory są rozstrzygane poprzez negocjacje między Stronami. 

15.2. Klient może złożyć dowolną pretensję lub skargę w sprawie świadczonych przez Paysera usług płatniczych wysyłając wiadomość poprzez pocztę elektroniczną lub przysyłając wiadomość przez Konto. 

15.3. W pretensji powinny być zawarte okoliczności i dokumenty, na podstawie których pretensja jest składana. Jeżeli Klient w pretensji opiera się na dokumentach, których Paysera nie posiada, składając pretensję Klient powinien także załączyć takie dokumenty lub ich kopie. 

15.4. Paysera rozpatrzy pisemną pretensję lub skargę Klienta nie później, niż w ciągu 15 (piętnastu) dni od dnia otrzymania skargi i poda Klientowi szczegółową, uzasadnioną i udokumentowana odpowiedź. W wyjątkowych wypadkach, gdy z powodu niezależnych od Paysera przyczyn odpowiedź nie może być zaświadczona w ciągu 15 dni roboczych, Paysera przyśle Klientowi niekońcową odpowiedź, dokładnie podając przyczyny opóźnienia odpowiedzi na skargę i termin, w ciągu którego Klient otrzyma końcową odpowiedź. W dowolnym wypadku termin podania odpowiedzi nie będzie przewyższał 35 dni roboczych. Odpowiedź Paysera poda Klientowi środkami, podanymi w 10.1 punkcie Umowy, chyba że Klient w pretensji lub skardze prosi o podanie odpowiedzi innymi środkami.

15.5. Pretensje Klienta Paysera rozpatruje bezpłatnie. 

15.6. Jeżeli Klient zostanie niezadowolony z przyjętej decyzji, Klient ma prawo skorzystać z innych legalnych sposobów obrony swoich praw. 

15.7. Jeżeli nie udaje się rozstrzygnąć sporów w sposób polubowny lub innymi pozasądowymi sposobami rozstrzygnięcia sporów, spory rozstrzygają sądy zgodnie z przewidzianym przez prawo porządkiem, według miejsca siedziby Paysera. Jeżeli Klient jest użytkownikiem, on także ma prawo zwracać się do instytucji odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów konsumenckich zgodnie z ustawodawstwem. 

15.8. Wobec danej Umowy, jej Załączników, a także stosunków nieregulowanych przez niniejszą Umowę stosowane jest prawo Republiki Litewskiej, w tym i przypadki, gdy do rozstrzygania sporu między Klientem a Paysera ma kompetencję sąd innego państwa, a nie Republiki Litewskiej.

16. Postanowienia końcowe

16.1. Każda Strona potwierdza, że ma wszystkie według obowiązującego prawa potrzebne pozwolenia i licencje na wykonywanie działań niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy. 

16.2. Nazwy rozdziałów i artykułów Umowy są przeznaczone tylko dla wygody Stron i nie mogą być używane do interpretacji przepisów Umowy. 

16.3. Strony samodzielnie odpowiadają za wypełnienie wszystkich zobowiązań płatniczych dla państwa lub innych podmiotów. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie się zobowiązać podatkowych Klienta, a także przeliczenie i przelanie Klientowi stosowanych podatków.

16.4. Paysera we wszystkich wypadkach jest niezależną Stroną Umowy, która nie kontroluje i nie bierze na siebie odpowiedzialności za towar i usługi, za które Klient płaci za pomocą Usług Paysera. Paysera nie ponosi odpowiedzialności i nie zapewnia, że kupujący, sprzedawca lub inna strona wykona transakcję z Klientem. 

16.5. Klient nie ma prawa przekazywać praw i obowiązków wynikających z tej Umowy dla osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Paysera. Paysera zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie przekazać prawa i obowiązki wynikające z tej Umowy dla osób trzecich bez zgody Klienta, jeżeli takie przekazanie praw i obowiązków jest zgodne z przepisami prawa. 

16.6. Jeżeli dowolne postanowienie Umowy jest przyznane za nieważne, pozostałe postanowienia Umowy nie przestają obowiązywać.

16.7. Umowa wchodzi w życie jak to jest przewidziane w 2.4 punkcie Umowy. Klient może zachować Umowę podczas rejestracji w Systemie. 

16.8. Niniejsza Umowa w Systemie jest dostępna w kilku językach. Dla Klienta Umowa obowiązuje w tym języku, w którym on się z nią zapoznał podczas rejestracji w Systemie. 

16.9. W Systemie dostępne linki na strony internetowe i Załączniki regulujące świadczenie oddzielnych usług są integralną częścią niniejszej Umowy i obowiązują dla Klienta od tego momentu, jak Klient zacznie korzystać z odpowiedniej usługi.