Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 24.08.2020

Kupno i sprzedaż metali szlachetnych w systemie Paysera*

Umowa Ogólna - Umowa Ogólna o Usługach Płatniczych (Klienci Prywatni / Biznes).

Metal szlachetny – Złoto (XAU), srebro (XAG) i platyna (XPT). Metale szlachetne nie są pieniądzmi elektronicznymi.

Złoto – certyfikowane sztabki lub złote monety (XAU) emitowane przez różne kraje, których masa netto jest mierzona w uncjach trojańskich (oz) lub gramach (g). Certyfikowane produkty ze złota nazywane są również złotem inwestycyjnym ze stawką VAT równą 0.

Przedmiot ze złota – sztabka złota lub jednostka złota. 

Własność klienta – jednostki z metalu szlachetnego lub ich części należące do Klienta.  

1. Niniejsze Zasady zakupu i sprzedaży metali szlachetnych w systemie Paysera (dalej zwane Regulaminem) są załącznikiem do Umowy ogólnej mającej zastosowanie do Klienta posiadającego konto Paysera, który otrzymał lub kupił Metal szlachetny w Systemie Paysera, a także w przypadku chronienia Własności klienta w Systemie Paysera.

2. Korzystając z tej usługi, Klient podlega wszystkim warunkom Umowy ogólnej oraz dodatkowym warunkom określonym w niniejszym Załączniku. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone w Umowie ogólnej.

3. Klient posiadający Rachunek Paysera ma możliwość zakupu metali szlachetnych od Paysera LT, UAB, na swoim koncie Paysera za dostępne pieniądze elektroniczne według ceny podanej przez Paysera (sprzedaż jest realizowana na wagę). Minimalna ilość oferowanego do zakupu metalu szlachetnego stanowi 0,00001 uncji trojańskiej.

4. Kupując metal szlachetny, Klient płaci cenę giełdową1 bez dodatkowych podatków oraz marżę Paysera w wysokości 1%. Paysera zastosuje dodatkową marżę w wysokości 1% od ceny giełdowej, aby zarządzać ryzykiem wahań kursów walut w weekendy i dni powszednie od godziny 18:00 do 8:00.

5. W przypadku transakcji kupna-sprzedaży, rachunek Paysera Klienta odzwierciedla własność Klienta – ilość posiadanego przez niego metalu szlachetnego (i sztabki / monety, jeśli Klient tak wybierze) oraz wartość pieniężną (według ceny giełdowej) w jego podstawowej walucie. W przypadku zakupu przez Klienta tylko części sztabki, sylwetka całej sztabki z zaznaczoną częścią zakupioną przez Klienta jest również wizualnie wyświetlana na koncie Klienta.

6. Po zawarciu transakcji handlowej Klient nabywa prawo własności do określonej ilości (produktu) metalu szlachetnego tego samego dnia lub najpóźniej następnego. Klient może odebrać zakupioną ilość metalu szlachetnego osobiście w ciągu 2 dni roboczych w Oddział Paysera w Wilnie, Pilaitės pr. 16, Litwa. W przypadku nieodebrania w ciągu 2 dni roboczych, świadczona jest usługa pieniężnego przechowywania, stosując miesięczną opłatę za usługę. Klient może również odebrać ilość posiadanego metalu szlachetnego, zamawiając w systemie Paysera dodatkową usługę - dostawę (klauzula 9).

7. 7. Klient ma możliwość zakupu mniej niż jednego grama metalu szlachetnego, ale w takim przypadku jest współwłaścicielem sztabki z Paysera. Jeżeli Klient nie akceptuje stosunków współwłasności lub ich specyfika prawna jest mu nieznana, takiemu Klientowi nie zaleca się kupowania sztabki złota w częściach.

8. Paysera daje Klientowi możliwość bez ograniczeń wycofać zakupioną jednostkę złota zaczynając od sztabki 1g. Klienci, którzy kupią mniej niż jeden gram złota i chcą go odebrać fizycznie, mogą wybrać jedną z następujących opcji:

8.1. Klient wyraża swoje życzenie odebrania złota w momencie zakupu lub już będąc z Paysera w stosunkach przechowywania złota, a zakupione złoto odbiera z wypowiedzeniem o 2 dni robocze. W takim przypadku część jednostki złota, której wartość jest równa wartości części jednostki złota należącej do Klienta2, wydaje się Klientowi w naturze (wycina się ze złotej folii itp.);

8.2. Klient dokupuje brakującą ilość i tym samym kupuje całą sztabkę / monetę;

8.3. Paysera kupuje od Klienta jego część jednostki złota zgodnie z opublikowanymi w chwili odebrania warunkami handlowymi.

9. Kupując metal szlachetny, klient może zamówić dostawę do wybranego miejsca za dodatkową opłatę3 na pokrycie kosztów transportu.  

10. W momencie zakupu, jeśli Klient nie odbierze zakupionego metalu szlachetnego w ciągu 2 dni roboczych, automatycznie rozpoczyna się świadczenie dodatkowej usługi – magazynowania zakupionej ilości złota w magazynie Paysera za opłatę miesięczną (Paysera zobowiązuje się do przechowywania zakupionego przez Klienta przedmiotu ze złota w osobnym miejscu w magazynie, a Klient – do zapłaty opłaty miesięcznej).  

11. Klient może bezpłatnie przenieść własność przedmiotu z metalu szlachetnego w systemie Paysera na innego klienta Paysera. Minimalna ilość, jaką można przenieść w systemie Paysera, to 0,00001 uncji trojańskiej, czyli najmniejsza możliwa część z metalu szlachetnego, którą można oddzielić fizycznie. Przelew w systemie Paysera odbywa się błyskawicznie.  

12. Klient może w każdej chwili sprzedać swój metal szlachetny drogą elektroniczną w systemie Paysera, a Paysera ma prawo do zakupu tego metalu szlachetnego od Klienta zgodnie z warunkami handlowymi opublikowanymi w momencie sprzedaży i zakupu.

13. Klientowi nie wolno przekazywać (handlować) swojego przedmiotu ze złota innym klientom Paysera w systemie Paysera za wynagrodzeniem. W przypadku naruszenia wymogu określonego w tym punkcie, Paysera zasygnalizuje Klientowi ostrzeżenie, a w przypadku powtórnego naruszenia konto Paysera Klienta zostanie ograniczone, a dostępny przedmiot z metalu szlachetnego zostanie wykupiony lub przekazany Klientowi wypowiadając usługę przechowywania.  

14. Klient ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transakcją, którą dokonuje. Klient potwierdza, że jest świadomy potencjalnej zmienności cen metali szlachetnych i w związku z tym nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Paysera. Klient może ponieść straty, gdy cena wymiany zakupionego przez niego metalu szlachetnego spadnie, a także gdy Klient nie wycofa swojej własności i zostaną naliczone opłaty za usługi, gdy złoto certyfikowane zostanie opodatkowane przez państwo lub w każdym innym przypadku, gdy sytuacja finansowa Klienta pogorszy się w wyniku inwestycji w metale szlachetne.  

15. Wszelkie spory dotyczące metali szlachetnych muszą być najpierw rozwiązane w drodze pokojowych negocjacji z Paysera. Jeśli nie uda się rozstrzygnąć sporu w sposób polubowny, a Klient jest osobą fizyczną, Klient ma prawo zwrócić się do Państwowego Urzędu Obrony Praw Konsumentów Republiki Litewskiej lub do Europejskiego Centrum Konsumenckiego znajdującego się bliżej Klienta. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze pokojowego lub innego pozasądowego rozstrzygania sporów, spór rozstrzyga się zgodnie z prawem Republiki Litewskiej w sądach rejonowych Wilna.

* Litewski Urząd Probierczy dodał Paysera do listy podmiotów gospodarczych, które mogą angażować się w realizację złota inwestycyjnego i działalność związaną z metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi (licencja jest ważna od 01.01.2020). Działalność ta jest nadzorowana przez Litewski Urząd Probierczy.

#

1marże metali szlachetnych są ustalane według marż giełd metali szlachetnych dostępnych na witrynie https://currencylayer.com.

2w takim przypadku złoto inwestycyjne stanie się zwykłym złotem opodatkowanym VAT.

3Opłata za dostawę jest naliczana automatycznie w zależności od miejsca dostawy według cen firmy świadczącej usługę dostawy złota.