PDF
Обратно към списъка

Актуализация: 16.09.2019 г.

Декларация за поверителност

Общи разпоредби

1. Съгласно Договор за съвместно обработване на лични данни No. 20180919 от 19.09.2018 г., Вашият администратор на лични данни е мрежата на Paysera. Данните за контакт с Paysera са налични на www.paysera.bg. Данните за връзка с длъжностното лице, отговарящо за защита на данните и упълномощено от Paysera, са следните:dpo@paysera.bg или dpo@paysera.com.

2. Личните данни, събирани от Paysera, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни на Република Литва, Общия регламент за защита на данните и други правни актове. Всички служители, агенти и служители на агентите на Paysera, които са имали достъп до лични данни, трябва да ги съхраняват с необходимите нива на сигурност, дори след прекратяване на трудовото или договорното правоотношение.

3. За целите на обработването на лични данни Paysera може да ангажира лица, които да обработват данните и/или по свое усмотрение да назначи други лица, които да изпълняват определени функции от името на Paysera. В такива случаи Paysera предприема необходимите мерки, за да гарантира, че тези данни се обработват от администраторите на лични данни в съответствие с инструкциите на Paysera и приложимото законодателство. Paysera също така изисква от лицата, обработващи лични данни, да предприемат подходящи мерки за сигурността на личните данни. В такива случаи Paysera гарантира, че тези лица ще бъдат обект на задължението за неоповестяване и няма да могат да използват тази информация за каквато и да е друга цел, освен в степента, необходима за изпълнение на възложените им функции.

4. Тази Декларация за поверителност е Допълнение към Генералното споразумение за платежни услуги и влиза в сила заедно с Генералното споразумение за платежни услуги, след като се регистрирате в Системата. Настоящата Декларация за поверителност съдържа основни правила за събиране, съхранение, обработване и задържане на Вашите лични данни и друга информация, отнасяща се до Вас, както и обхвата на обработваните лични данни, целите, източниците, получателите и други важни аспекти на обработката на данни при ползване на услугите на Paysera като доставчик на платежни услуги. Поради тази причина е препоръчително да прегледате подробно разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност, преди да започнете да използвате услугите на Paysera.

5. Paysera уважава правото на лична неприкосновеност и полага всички възможни усилия, за да гарантира сигурността и поверителността на личните данни и друга информация, предоставена и обработвана през този уеб сайт.

6. Можете да посетите уебсайта без да предоставите никаква информация за себе си, но ако желаете да откриете сметка в системата Paysera и/или да използвате други платежни услуги, предлагани от Paysera, Paysera ще поиска да предоставите лични данни, посочени в системата, и да изпълните установени процедури по идентификация.

7. С посещението на този уеб сайт и/или използването на информацията и/или услугите, съдържащи се в него, Вие приемате и потвърждавате, че сте прочел/-а, разбирате и се съгласявате с Декларацията за поверителност. Paysera си запазва правото за промяна в условията на настоящата Декларация за поверителност по своя преценка. Ето защо, при посещение на този уебсайт имате отговорност да се уверите, че сте запознат/-а с най-новата версия на Декларацията за поверителност, която е в сила спрямо Вас по времето на посещение на уебсайта.

Цел на обработката. Доставчици на данни, условия и получатели

8. Основната цел, поради която Paysera събира Вашите лични данни, е да предоставя платежните услуги на Paysera на клиенти, които изпращат и получават плащания. Като доставчик на платежни услуги, Paysera е задължена по закон да установи и потвърди самоличността Ви, преди да пристъпи към предлагането към Вас на услуги по финансови транзакции, като по време на предоставянето на услугите да изиска допълнителна информация, както и да оцени и съхрани тази информация за периода на съхранение, определен от законодателството. Предвид това, Вие трябва да предоставите точна и пълна информация. Paysera конкретизира както данните, така и целта, поради която се събират тези данни.

9. ЦЕЛ: Идентификация на клиента, предоставяне на платежни услуги (откриване на сметка, превод на средства, получаване на плащания и други) или изпълнение на други правни задължения на доставчика на платежни услуги.

9.1. Личните данни се обработват за тази цел в съответствие със законовите изисквания, свързани с:

9.1.1. установяване и проверка на самоличността на клиента;

9.1.2. сключване и изпълнение на договори с клиента или за предприемане на действия по искане на клиента;

9.1.3. изпълнение на преводи на парични средства и предаване на необходимата информация заедно със съответния трансфер, в съответствие със законодателството;

9.1.4. прилагане на принципите на "Know Your Client" ("Познавай своя клиент");

9.1.5. непрекъснат и периодичен мониторинг;

9.1.6. оценка на риска;

9.1.7. актуализиране на данните на клиентите, за да се гарантира тяхната точност;

9.1.8. предотвратяване на евентуално пране на пари и финансиране на тероризъм, предотвратяване на измами, разкриване, разследване и информиране за тази дейност, определяне на политически изложени лица или финансови санкции, наложени на клиента;

9.1.9. осигуряване на подходящо управление на риска и организацията.

9.2. За тази цел могат да се обработват следните лични данни: име, фамилия, личен идентификационен номер (ЕГН), адрес, дата на раждане, данни от документ за самоличност и копие от документа, снимка, директно видео предаване (директно видео излъчване), адрес на електронна поща (email адрес), телефонен номер, номер на разплащателна сметка, IP адрес, текуща дейност, текуща обществена функция, други данни, изисквани от Закона за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма.

9.3. Тези лични данни се събират и обработват на базата на законово задължение, наложено на доставчика на платежни услуги, т.е. Закона за плащанията на Република Литва, Закона за електронните пари и дружествата за електронни пари на Република Литва и Закона за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма на Република Литва, и са необходими за откриване на сметка и/или предоставяне на платежна услуга.

9.4. Данните се съхраняват в продължение на 8 (осем) години след приключване на бизнес отношенията с Клиента. Срокът на задържане може да бъде удължен за период, не по-дълъг от 2 години, при условие че има обосновано искане от компетентен орган. Този срок за съхранение на данни се изисква от Закона за мерките срещу прането на пари и финансиране на тероризма на Република Литва.

9.5. Доставчици на данни: субекта на данните, кредитни и други финансови институции и техните клонове, PE Център за регистри, бази данни за проверка на данни на лични документи (бази данни с документи с изтекъл срок на валидност и други международни бази данни), регистрите на органите за проверка (регистрите на нотариалния орган и други бази данни), Регистъра на нетрудоспособните и лицата с увреждания, Регистъра на населението, компаниите, съхраняващи регистри на длъжниците (например в Литва – "Creditinfo Lietuva" UAB или други), фирми, поддържащи регистри на международни санкции, други лица.

9.6. Групи получатели на данни: надзорни органи, кредитни, финансови, платежни институции и/или дружества за електронни пари, досъдебни разследващи институции, държавен данъчен инспекторат, агенти на платежни услуги на Paysera (ако операцията се извършва чрез услугите им), получатели на средства от транзакции, получаващи информацията в извлечения за плащането заедно със средствата на транзакцията, агенции за събиране на задължения и вземания, фирми, които обработват консолидирани досиета за длъжници, адвокати, съдебни изпълнители, одитори, други лица, които имат законен интерес, други лица по споразумение с Paysera, при условие че сте предоставили своето отделно съгласие за това.

9.7. Данните могат да се предоставят на трети държави (извън Европейския съюз или на Европейската икономическа зона) само в случай, че Вашият паричен превод се извършва към трета страна или партньор (кореспондент) от трета държава е ангажиран с изпълнението на плащането.

10. ЦЕЛ: Управление на дългове.

10.1. Личните данни за това основание се обработват с цел управление и събиране на дългове, подаване на искове/жалби, искания, съдебни дела и други документи, предоставяне на документи за събиране на дългове.

10.2. За тази цел могат да се обработват следните лични данни: име, фамилия, личен идентификационен номер (ЕГН), адрес, дата на раждане, данни от документ за самоличност, адрес на електронна поща (email адрес), телефонен номер, номер на разплащателна сметка, IP адрес, извлечения по разплащателна сметка.

10.3. Период на съхранение на данните: датата на давност е 10 (десет) години от датата на възникване на дълга, а след започване на съдебно производство срокът се удължава до връщането на дълга и за 24 (двадесет и четири) месеца след изплащането. Периодът на съхранение на данните се основава на давностните срокове за съдебно производство, предвидено в Гражданския процесуален кодекс на Република Литва.

10.4. Доставчици на данни: субекта на данните, кредитни, финансови платежни институции и/или дружества за електронни пари, PE Център за регистри, Регистъра на населението, компаниите, съхраняващи регистри на длъжниците (например в Литва – "Creditinfo Lietuva" UAB или други), други лица.

10.5. Групи получатели на данни: фирми, които обработват консолидирани досиета за длъжници, кредитни, финансови, платежни институции и/или дружества за електронни пари, адвокати, съдебни изпълнители, съдилища, досъдебни следствени институции, държавна данъчна инспекция, агенции за събиране и възстановяване на вземания, други лица, които имат законен интерес.

10.6. Данните могат да се предоставят на трети държави (извън Европейския съюз или на Европейската икономическа зона), когато обстоятелствата по дълга са свързани с третата страна.

10.7. Моля, имайте предвид, че ако имате дълг към Paysera и отлагате изпълнението на задълженията си за повече от 30 (тридесет) дни, Paysera има право да предостави информацията за Вашата самоличност, данни за контакт и кредитна история, т.е. финансови и имуществени пасиви и информация за тяхното изпълнение, дългове и тяхното изплащане, на дружества, управляващи бази данни на длъжници (като кредитната институция "Creditinfo Lithuania" UAB в Литва*), както и на дружества за събиране на вземания. Можете да получите достъп до кредитната си история, като се свържете директно с кредитната служба.

11. ЦЕЛ: Подкрепа и администриране на отношенията с клиентите, предотвратяване на спорове и събиране на доказателства (записване на телефонни разговори), кореспонденция на бизнес отношенията с клиента.

11.1. Личните данни се обработват за тази цел, за:

11.1.1. защита на интересите на клиента и/или Paysera;

11.1.2. предотвратяване на спорове, предоставяне на доказателства за бизнес комуникация с клиента (записи на разговори, кореспонденция);

11.1.3. извършване на оценка на качеството и гарантиране на качеството на услугите, предоставяни от Paysera;

11.1.4. когато това е необходимо за изпълнението на споразумението, за да се предприемат стъпки по искане на клиента или при изпълнение на правно задължение.

11.2. За тази цел могат да се обработват следните лични данни: име, фамилия, адрес, дата на раждане, адрес на електронна поща (email адрес), телефонен номер, IP адрес, извлечения по разплащателна сметка, записи на телефонни разговори, кореспонденция с клиента.

11.3. Период на съхранение на данните: 5 (пет) години след приключване на бизнес отношенията с Клиента. Срокът на задържане може да бъде удължен за период, не по-дълъг от 2 години, при условие че има обосновано искане от компетентен орган. Този срок за съхранение на данни се изисква от Закона за мерките срещу прането на пари и финансиране на тероризма на Република Литва.

11.4. Доставчици на данни: субектът на данните.

11.5. Получатели на данни: надзорни органи, дружества, които обработват консолидирани досиета за длъжници, адвокати, съдебни изпълнители, съдилища, досъдебни следствени служби, агенции за събиране на вземания и възстановяване на задължения, други лица, които имат законен интерес, други лица по споразумение с Paysera, само при условие, че сте предоставили своето отделно съгласие за това.

11.6. Данните не се предоставят на трети държави извън Европейския съюз или на Европейската икономическа зона.

12. ЦЕЛ: Оценка на кредитния рейтинг, управление на кредитния риск и автоматизирано вземане на решения.

12.1. Личните данни за тази цел се обработват, за да се оцени кредитоспособността на клиентите, да се управлява кредитният риск и да се изпълнят изискванията, свързани с управлението на оперативния риск и капиталовата адекватност, за да може Paysera да предложи финансиране.

12.2. За тази цел могат да се обработват следните лични данни: име, фамилия, адрес, дата на раждане, имейл адрес, телефонен номер, номер на платежна сметка, IP адрес, извлечения по разплащателна сметка, баланс на клиента по сметка, финансови задължения, кредитна история и история на плащанията, доходи, образование, работно място, текуща работна позиция, трудов стаж, налични активи и данни за роднини.

12.3. Срок на съхранение на данните: 10 (десет) години след прекратяване на бизнес отношенията с клиента.

12.4. Доставчици на данни: субекта на данните, кредитни и други финансови институции и техните клонове, правоприлагащи органи, други регистри и държавни институции, фирми, които обработват консолидирани файлове на длъжници (напр. в Литва - "Creditinfo Lithuania" UAB и др.), физически лица, които предоставят данни за съпрузите, децата и други лица с роднински връзки, съдлъжници, поръчители, лица, предоставящи обезпечение и др., юридически лица, в които клиентът е представител, служител, изпълнител, акционер/притежаващ дялове, участник, собственик и т.н. на тези юридически лица, както и партньори или други юридически лица, които Paysera използва за предоставяне на услуги.

12.5. Получатели на данни: кредитни, финансови, разплащателни институции и/или дружества за електронни пари, или доставчици на услуги, които съдействат за оценката на кредитоспособността, както и компании, които обработват консолидирани файлове на длъжници.

12.6. Данните не се предоставят на страни извън Европейския съюз или на Европейската икономическа зона.

12.7. За да сключи или да предложи сключване на споразумение за финансиране с Вас и за да Ви предостави услуги, в определени случаи Paysera ще прилага вземането на решения въз основа на автоматизираната обработка на личните Ви данни. В този случай системата проверява Вашата кредитоспособност с определен алгоритъм и оценява дали услугата може да бъде предоставена. Ако автоматизираното решение е отрицателно, то може да бъде променено от клиента, като предостави повече данни. Paysera предприема необходимите мерки за защита на Вашите права, свободи и законни интереси. Имате право да изискате човешка намеса, да изразите мнението си и да оспорите автоматизирано решение. Имате право да се противопоставите на автоматичното вземане на решение, като се свържете директно с Paysera.

13. ЦЕЛ: Защита на интересите на Paysera и клиента (видеонаблюдение в помещенията на Paysera).

13.1. За тази цел личните данни се обработват, за да се гарантира сигурността на Paysera и/или клиента, за да се защити животът и здравето на клиента и/или неговия представител и други права на Paysera и клиента (видеонаблюдение и видео запис в помещенията на Paysera), в изпълнение на законния интерес клиентите, служителите и посетителите на Paysera и тяхната собственост, както и имуществото на Paysera да бъдат защитени.

13.2. За тази цел могат да бъдат обработвани следните лични данни: видеозаписи в помещенията, управлявани от Paysera.

13.3. Преди да влезете в помещенията на Paysera, в които се извършва видеонаблюдение, Вие сте информирани за наблюдението чрез маркировки, специално поставени за тази цел.

13.4. Период на запазване на данни: 1 (една) година.

13.5. Доставчици на данни: субектът на данните, който посещава помещенията на Paysera, където се осъществява видеонаблюдение, и е заснет от камерата за наблюдение.

13.6. Получатели на данни: съдилища, досъдебни разследващи институции, адвокати (само в случай на опит за атака).

14. Информиране на клиента за услугите. Личните данни за тази цел се обработват, за да бъде информиран клиента за услугите, предоставяни от Paysera, техните цени, специфика, промени по сключените с клиента споразумения, за системата, управляваща изпращанията и други съобщения, свързани с предоставените услуги на Payser.

14.1. Следните лични данни могат да бъдат обработени за тази цел: адрес на електронна поща (email адрес), телефонен номер.

14.2. Субектът на данните потвърждава, че е наясно, че такива съобщения са необходими за изпълнението на Генералното споразумение за платежни услуги и/или неговите допълнения, сключени с клиента, и те не се считат за директни маркетингови съобщения.

14.3. Период на съхранение на данни: 24 (двадесет и четири) месеца след прекратяване на бизнес отношенията с клиента.

14.4. Доставчици на данни: субектът на данните.

14.5. Получатели на данни: Данните за тази цел не се предоставят на други лица.

15. Директен маркетинг. За тази цел личните данни се обработват, за да се предоставят на клиента оферти за услугите, предоставяни от Paysera.

15.1. Следните лични данни могат да бъдат обработени за тази цел: адрес на електронна поща (email адрес), телефонен номер.

15.2. С този документ потвърждавате, че сте наясно с факта, че горепосочените данни могат да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг и че имате право да не сте съгласни и да възразите срещу използването на Вашите лични данни за тази цел по всяко време, като информирате Paysera писмено по електронната поща на адрес: support@paysera.com. Съобщението трябва да съдържа пълното име и email адреса на субекта на личните данни.

15.3. Период на съхранение на данни: 24 (двадесет и четири) месеца след прекратяване на бизнес отношенията с клиента или до деня, в който клиентът възрази срещу обработката на данни за тази цел .

15.4. Доставчици на данни: субектът на данните.

15.5. Получатели на данни: Данните за тази цел могат да се предават на системи за търсене или социални мрежи (възможността за възражение срещу обработката на данни се осигурява от уебсайтовете на тези системи). Данните не се предоставят на други лица.

16. Всички Ваши лични данни, събрани за горепосочените цели, с изключение на името, фамилията, персоналния идентификационен номер (ЕГН), номера на Вашия документ за самоличност и точното място на пребиваване, могат да бъдат обработени за нуждите на статистическия анализ. За тази цел личните данни се обработват по такъв начин, че като бъдат включени в обхвата на статистическия анализ, идентифицирането на конкретните субекти на данни да не бъде възможно. Събирането на личните Ви данни за целите на статистическия анализ се основава на законния интерес да се анализира, подобри и развие извършената дейност. Съзнавам, че имам право да не съм съгласен/-на и да възразя срещу обработката на лични данни за тази цел по всяко време и под каквато и да е форма, като информирам за това Paysera. Въпреки това, Paysera може да продължи да обработва данните за статистически цели, ако докаже, че данните се обработват поради убедителни основателни причини, извън интересите, правата и свободите на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни искове.

17. Личните данни, събрани за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност, не се обработват по никакъв начин, несъвместим с тези законни цели или законови изисквания.

18. Цялата посочена по-горе лична информация, представляваща лични данни, не се прехвърля на трети лица без Вашето съгласие, освен когато това се изисква от приложимото законодателство или за целите на предоставянето на услуги (например необходимата информация се предава заедно с Вашето плащане).

19. Съгласен/-на съм, че моите данни, посочени по-горе, ще бъдат предоставени и получени чрез софтуерно средство, използвано от Paysera или неин упълномощен представител, също и с други средства и трети лица, с които Paysera е сключила споразумения за обработка на лични данни, в съответствие със законовите разпоредби и регулации.

Профилиране

20. Профилирането, извършено от Paysera, включва обработка на лични данни с автоматизирани средства за целите на законодателството, свързано с управлението на риска и непрекъснатото и периодично наблюдение на транзакциите с цел предотвратяване на измами; това текущо профилиране се основава на законните интереси на Paysera, изпълнението на правно задължение и изпълнението на споразумението.

21. За целите на директния маркетинг и статистическия анализ профилирането може да се осъществи, като се използват Piwik, Google, Facebook и други инструменти за анализ.

Обработка на личните данни на непълнолетни лица

22. Непълнолетно лице на възраст под 14 (четиринадесет) години, желаещо да използва платежните услуги на Paysera, предоставя писмено съгласие от своя представител (баща / майка / законен настойник) по отношение на обработката на неговите лични данни.

Правила за използване на "бисквитки" ("cookies")

23. На този уебсайт Paysera може да използва "бисквитки" (cookies). "Бисквитките" са малки файлове, изпратени в Интернет браузъра на лицето и съхранявани на неговото устройство. "Бисквитките" се прехвърлят на персонален компютър при първото посещение на уебсайта. По-късно "бисквитките" се използват за идентифициране на лицето. Те са предназначени да подобрят функционалността и използването на уебсайта, както и за целите на анализа, да оптимизират достъпа до уебсайта и съдържащата се в него информация.

24. Подобно на много компании, поддържащи и управляващи уебсайт, Paysera следи посетителската активност на сайта и събира информация за това колко хора са посетили Интернет страницата, какво е името на домейна на сървъра на Интернет доставчика на посетителите и т.н. Тази информация се събира автоматично по време на посещението на уебсайта. Тя помага на управляващите сайта да разберат как посетителите използват уебсайта и позволява да се подобрят услугите, предоставяни от Paysera.

25. Чрез разглеждането на уебсайта и без промяна на настройките, лицето, което посещава уебсайта, се съгласява с използването на "бисквитки".

26. Повечето уеб браузъри приемат "бисквитки", но лицето може да промени настройките на браузъра, така че "бисквитките" да не бъдат приети. В този случай обаче някои функции може да не работят.

27. Цялата информация за използваните от уебсайта "бисквитки", тяхната цел, валидност и използваните данни, са посочени в таблицата по-долу:

Име на "бисквитка" Продължителност Цел
PHPSESSID Докато уеб сесията е активна Действие
XSRF-TOKEN Докато уеб сесията е активна Действие
my_language 1 година или докато потребителят промени езика Подобрение на потребителския интерфейс
sc 1 година Статистика
user_token Докато уеб сесията е активна или докато потребителят излезе от системата Действие
FilterStore:* 2 седмици Подобрение на потребителския интерфейс
ref 7 дни Статистика
__cfduid 1 година Действие
_pk_id.* 1 година Статистика
_pk_ses.* Докато уеб сесията е активна Статистика
_dc_gtm_UA-* Докато уеб сесията е активна Статистика
_ga 2 години Статистика
_gid 24 часа Статистика

Правото на достъп, коригиране, изтриване на Вашите лични данни и ограничаване на обработката на данни

28. Имате следните права:

28.1. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ДАННИ: да получите информация дали Paysera обработва или не Вашите лични данни, да получите достъп до личните данни, обработвани от Paysera и да получите информация какви са личните данни и от какви източници са събрани, целите на обработката, получателите, на които са предоставени или могат да бъдат предоставени личните данни; да получите от Paysera копие от личните данни, които се обработват, в съответствие с приложимото законодателство. При получаване на писменото искане от Ваша страна, Paysera предоставя исканите данни в писмен вид в рамките на срока, определен в законодателството, или посочва причините за отказ. Данните могат да бъдат предоставени безплатно веднъж в рамките на една календарна година, а в други случаи таксата за предоставяне на данни не надвишава стойността на предоставяне на данни. За повече информация относно правото на достъп до данни и процедурата, моля кликнете тук;

28.2. ПРАВО НА КОРЕКЦИЯ: ако данните Ви, обработени от Paysera, са некоректни, непълни или неточни, можете да се обърнете в писмена форма към Paysera за отстраняване на некоректни или неточни данни или да допълните непълни лични данни, като изпратите съответно искане;

28.3. ПРАВО ВАШИТЕ ДАННИ ДА БЪДАТ ЗАЛИЧЕНИ (ЗАБРАВЕНИ): да поискате прекратяване на обработката на данните (изтриване на данните), в случай, че субектът на данните оттегли съгласието, на което се основава обработката, или личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани, личните данни са били незаконно обработени, или личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение. Писменото уведомление за възражение за обработка на лични данни се подава на Paysera лично, изпраща се по пощата или по електронен път. Ако възражението Ви е законообосновано, Paysera, след като разгледа искането, прекратява действията по обработката на Вашите лични данни, с изключение на предвидените от закона случаи. Следва да се отбележи, че правото да се изисква незабавно изтриване на Вашите лични данни може да бъде ограничено или невъзможно, поради задължението на Paysera като доставчик на платежни услуги да съхранява данни за идентификацията на клиентите, платежни транзакции, сключени договори и др. за периода, определен в законодателството;

28.4. ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТКАТА: да поискате обработката на лични данни да бъде ограничена, когато личните данни се оспорват от субекта на данните, за период, който позволява на администратора да провери точността на личните данни; когато обработването е незаконно и субектът на данните се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това изисква ограничаване на тяхното използване; когато администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни искове. Субектът на данни, който е получил ограничения за обработката, трябва да бъде информиран от администратора на данните преди отмяната на ограничението за обработката;

28.5. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ: правото на възражение срещу обработката на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг;

28.6. да се обърнете към надзорния орган с жалба относно обработката на личните Ви данни, ако смятате, че личните данни се обработват в нарушение на Вашите права и законни интереси, предвидени от приложимото законодателство;

28.7. да се свържете с администратора на данни и/или длъжностното лице, отговарящо за защита на данните, с цел упражняване на Вашите права;

28.8. други законови права.

29. Можете да изпратите заявката си за достъп, корекция или възражение за обработката на данни на email адрес: support@paysera.com. Лицето, подаващо искането, трябва ясно да посочи пълното си име и да добави документ за самоличност или заявката да бъде подписана с електронен подпис.

Уебсайтове на трети лица

30. Paysera не носи отговорност за защитата на поверителността на Клиента на уебсайтове на трети страни, дори ако Клиентът осъществява достъп до такива уебсайтове чрез връзки, предоставени на този уебсайт. Paysera препоръчва да се запознаете с Декларацията за поверителност на всеки уеб сайт, който не принадлежи на Paysera.

Ползване на лого

31. Клиентът, използвайки услуги на Paysera за бизнес цели и професионални интереси, се съгласява неговото име и/или лого да се използват от Paysera за цели на директен маркетинг (например, за да покаже, че Клиентът използва услугите, предоставяни от Paysera).

Осигуряване на защита на информацията

32. Paysera има за цел да осигури най-високо ниво на сигурност за цялата информация, получена от Клиента и публични файлове с данни. За да защити тази информация от неразрешен достъп, използване, копиране, случайно или незаконно изтриване, подмяна или разкриване, както и от всяка друга неразрешена форма на обработка, Paysera използва подходящи правни, административни, технически и физически мерки за сигурност.

Заключителни разпоредби

33. Разпоредбите на тази Декларация за поверителност се регулират от законодателството на Република Литва. Всички спорове относно разпоредбите на Декларацията за поверителност се решават чрез преговори, а в случай на непостигане на съгласие – спорът ще бъде отнесен към съдилищата на Република Литва.

34. Терминът „този сайт“, използван в настоящия документ, се отнася до www.paysera.com.

* – "Creditinfo Lithuania" UAB (фирмен код: 111689163, адрес: ул. A. Goštauto № 40, LT 01112, гр. Вилнюс, Литва, www.manocreditinfo.lt, телефон: (8 5) 2394131 – дружество, което управлява и предоставя Ваша информация на трети лица (финансови институции, телекомуникационни агенции, застрахователи, доставчици на електроенергия и комунални услуги, търговски дружества и др.) за законни интереси и цели: оценява Вашата кредитоспособност и управлява дългове. Данните за кредитната история обикновено се съхраняват 10 години след изпълнението на задълженията)..

Декларация за поверителност (валидна до 16.09.2019)