Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Atjaunināts: 18/06/2024

Privātuma politika

Vispārīgie termini

1. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu), kā noteikts VDAR 4. panta 1. punktā. 

2. VDAR (angl. saīs. GDPR) – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un par Direktīvas 95/46/EK atcelšanu. 

3. Datu apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic ar personas datiem vai personas datu kopumiem, kā noteikts VDAR 4. panta 2. punktā. 

4. Datu apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā, kā noteikts VDAR 4. panta 8. punktā.

5. Datu pārzinis, subjekts, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus, ir Paysera LT, UAB, kas pārvalda maksājumu iniciēšanas un konta informācijas pakalpojumu, savstarpējo aizdevumu platformu un citus pakalpojumus. Saskaņā ar Kopīgu datu pārziņu līgumu Nr. 2018019 no 19.09.2018., jūsu personas datu pārzinis ir Paysera tīkls (turpmāk tekstā – Paysera, Operators, Datu pārzinis vai Uzņēmums). Paysera kontaktinformācija ir publicēta Paysera vietnē. Paysera ieceltā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected].

6. Datu subjekts jeb Klients ir fiziska persona, kas plāno vai ir uzsākusi darījumu attiecības ar Datu pārzini (aizpildot patēriņa kredīta pieteikumu, reģistrējoties Uzņēmuma vietnē kā patēriņa kredīta sniedzējs vai citādi kā finansētājs, kas vēlas finansēt patēriņa kredītus, noslēdzot pakalpojumu līgumu ar Uzņēmumu u.c.), vai arī darījumu attiecības ir izbeigušās, bet Datu pārzinis apstrādā Datu subjekta datus saskaņā ar tiesību normām. 

7. Platforma ir programmatūras risinājums Uzņēmuma vietnēs, ko izstrādājis Uzņēmums un kas tiek izmantots Uzņēmuma pakalpojumu sniegšanai.

Vispārīgie noteikumi

8. Paysera savāktie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, VDAR un citiem tiesību aktiem. Visām personām, pārstāvjiem un pārstāvju darbiniekiem, kuri darbojas Paysera vārdā un kuriem ir iespēja piekļūt sistēmām ar klientu datiem, ir piekļuve tām tikai savu darba funkciju veikšanai, ja šādai piekļuvei ir likumīgs pamats, un viņiem ir pienākums saglabāt darba laikā zināmos personas datus kā konfidenciālus arī pēc darba vai līgumattiecību izbeigšanas.

9. Uzņēmums saskaņā ar piemērojamām tiesību aktu prasībām nodrošina personas datu konfidencialitāti un piemēro atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no neatļautas piekļuves, izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, pārveidošanas, iznīcināšanas vai citas nelikumīgas apstrādes.

10. Šajā Privātuma politikā ir izklāstīti pamatnoteikumi par jūsu personas datu vākšanu, glabāšanu, apstrādi un saglabāšanu, citu ar jums saistītu informāciju, jūsu personas datu apstrādes apjomu, mērķi, avotiem, saņēmējiem un citiem svarīgiem aspektiem, kad jūs izmantojat Paysera kā maksājumu pakalpojumu sniedzēju. Šajā Privātuma politikā termini, kas lietoti vienskaitļa formā, ietver arī daudzskaitļa formu, un termini, kas lietoti daudzskaitļa formā, ietver arī vienskaitļa formu, ja vien konteksts skaidri nenorāda citādi.

11. Piekļūstot Paysera tīmekļa vietnei un/vai izmantojot lietotni un/vai tajā ietverto informāciju, un/vai pakalpojumus, jūs apliecināt un apstiprināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat šai Privātuma politikai. Arī pēc tam, kad reģistrējaties sistēmā un sākat izmantot mūsu pakalpojumus, šī Privātuma politika kļūst par Vispārīgā Maksājumu pakalpojumu sniegšanas līguma pielikumu.

12. Paysera patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā, publicējot atjauninātu Privātuma politikas versiju vietnē un, ja izmaiņas ir būtiskas, paziņojot par to reģistrētajiem lietotājiem pa e-pastu vai ar paziņojumu lietotnē. Šīs Privātuma politikas grozītā vai atjauninātā versija stājas spēkā pēc tās publicēšanas vietnē.

13. Ja pakalpojumu lietotājs ir juridiska persona, šī Privātuma politika attiecas uz fiziskām personām, kuru datus mums nosūta juridiskā persona. Lietotājs informē datu subjektus (pārvaldniekus, saņēmējus, starpniekus u.c.) par viņu datu nodošanu Paysera saskaņā ar VDAR 14. pantu.

Datu apstrādes mērķi, sniedzēji, termiņi, saņēmēji 

14. Galvenais mērķis, kam Paysera apkopo Jūsu personas datus, ir sniegt Paysera maksājumu pakalpojumus klientiem, kuri nosūta un saņem maksājumus. Kā maksājumu un savstarpējo aizdevumu pakalpojumu sniedzējam Paysera pēc likuma ir pienākums noteikt un pārbaudīt jūsu identitāti pirms jebkādu finanšu pakalpojumu darījumu noslēgšanas ar jums, kā arī pakalpojumu sniegšanas laikā pieprasīt sīkāku informāciju, piekļūt tai un uzglabāt to uz tiesību aktos noteikto laiku. Ņemot to vērā, jums ir jāsniedz pareiza un pilnīga informācija. 

MĒRĶIS: klienta identifikācija, maksājumu pakalpojumu sniegšana (konta atvēršana, naudas līdzekļu pārskaitījumi, maksājumu pieņemšana un citi), nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana vai citu maksājumu pakalpojumu sniedzēja juridisko pienākumu izpilde.

15. 15. Personas dati šim nolūkam tiek apstrādāti saskaņā ar juridiskajām prasībām, kas attiecas uz: klienta identitātes noteikšanu un pārbaudi; līgumu ar klientu noslēgšanu un izpildi vai klienta pieprasīto pasākumu veikšanu; līdzekļu pārskaitīšanu un nepieciešamās informācijas pārsūtīšanu kopā ar pārskaitījumu saskaņā ar tiesību aktiem; principa „Zini savu klientu“ īstenošanu; nepārtrauktu un periodisku klienta darbības uzraudzību; risku novērtēšanu; klientu datu atjaunināšanu, lai nodrošinātu to precizitāti; iespējamas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, krāpšanas novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu un informēšanu par šādām darbībām, politisku ietekmīgu personu vai klientam piemēroto finanšu sankciju konstatēšanu; pienācīgu riska un organizācijas pārvaldības nodrošināšanu.

16. Šim nolūkam var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, dzimšanas datums, sejas fotogrāfija, pilsonība, personas apliecinoša dokumenta dati (tostarp, bet ne tikai dokumenta kopija), tiešās video pārraides ieraksts ieraksts, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pašreizējais maksājumu konta numurs, IP adrese, pašreizējā profesionālā darbība, pašreizējā sabiedriskā funkcija, dati par Klienta dalību politiskajās aktivitātēs, iekļaušana sankciju sarakstos, citi dati, kas nepieciešami saskaņā ar piemērojamiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas tiesību aktiem, kā arī klienta atrašanās vietas dati, plānotais pakalpojums, konta izmantošanas mērķis (privāts/uzņēmuma), plānotā ieguldījumu summa, gūtie ienākumi, galvenais līdzekļu avots, patiesais labuma guvējs, darījumu attiecību sarakste ar Klientu, monetāro operāciju vai darījumu apliecinoši dokumenti un dati vai citi juridiski derīgi dokumenti un dati, kas saistīti ar monetāro operāciju vai darījumu veikšanu, nodokļu rezidences valsts, saistība ar EEZ/ES, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, izmantotās ierīces, SIM kartes izdevējvalsts, monetāro darījumu vēsture.

17. Šie personas dati tiek apkopoti un apstrādāti, pamatojoties uz maksājuma pakalpojuma sniedzējam piemēroto juridisko pienākumu, t. i., Maksājumu pakalpojumu likumu, Elektroniskās naudas un elektroniskās naudas iestāžu likumu, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumiem un citiem piemērojamiem tiesību aktiem; dati ir nepieciešami, lai atvērtu kontu un/vai sniegtu maksājumu pakalpojumu.

18. Datu glabāšanas periods: 10 (desmit) gadi pēc darījuma attiecību ar klientu izbeigšanas. Šie personas dati jāglabā 8 (astoņus) gadus saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu. Šie dati tiek saglabāti vēl 2 (divus) gadus, pamatojoties uz Paysera likumīgajām interesēm saskaņā ar parasto tiesas procesa noilguma termiņu.

19. Datu sniedzēji un avoti: datu subjekts, kredītiestādes un citas finanšu iestādes un to filiāles, valsts un nevalstiski reģistri, datubāzes personu apliecinošo dokumentu datu pārbaudei (nederīgo dokumentu datubāzes un citas starptautiskas datubāzes), pilnvaru pārbaudes reģistri (notariāli apstiprinātu pilnvaru reģistri un citas datu bāzes), Cilvēku ar invaliditāti un darbnespēju reģistrs, Iedzīvotāju reģistrs, uzņēmumi, kas apstrādā kopīgus parādnieku datus (piemēram, Lietuvā UAB „Creditinfo Lithuania“ vai citi), uzņēmumi, kas uztur starptautisko sankciju reģistrus, tiesībaizsardzības aģentūras, tiesu izpildītāji, juridiskas personas (ar nosacījumu, ka jūs esat šo juridisko personu pārstāvis, darbinieks, dibinātājs, akcionārs, dalībnieks, darbuzņēmējs vai patiesais labuma guvējs), partneri vai citas juridiskas personas, kas mūs iesaista vai kuras mēs iesaistām pakalpojumu sniegšanā, sociālie tīkli, kur jūsu profils ir saistīts ar mūsu sistēmu, un citas personas. Datus var apstrādāt, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus.

20. Datu saņēmēju grupas: uzraudzības iestādes, kredītiestādes, finanšu, maksājumu un/vai elektroniskās naudas iestādes, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, Valsts ieņēmumu dienests, Paysera maksājumu pakalpojuma starpnieki vai partneri (ja darbība tiek veikta, izmantojot to pakalpojumus), darījumu līdzekļu saņēmēji, kas saņem informāciju maksājumu izrakstos kopā ar līdzekļu pārskaitījumu, saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēji un korespondenti, dalībnieki un/vai personas, kas saistītas ar nacionālajām, Eiropas un starptautiskajām maksājumu sistēmām, parādu piedziņas un atgūšanas aģentūras, uzņēmumi, kas apstrādā konsolidētās parādnieku lietas, juristi, tiesu izpildītāji, auditori, citas vienības, kurām ir likumīgas intereses, citas personas saskaņā ar līgumu ar Paysera vai uz cita likumīga pamata.

MĒRĶIS: Strīdu un parādu pārvaldība.

21. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai risinātu strīdus, pārvaldītu un iekasētu parādus, iesniegtu pretenzijas, prasības, tiesas prāvas utt.

22. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, dzimšanas datums, dati no personu apliecinoša dokumenta, e-pasta adrese, tālruņa numurs, konta numurs, IP adrese, konta izraksti un visi citi dati, kas saistīti ar strīdu vai parādu rašanās apstākļiem.

23. Datu glabāšanas termiņš: parāda samaksas termiņš ir 10 (desmit gadi) no dienas, kad parāds kļuvis zināms (ja parāds sastāv no vairākiem elementiem – no dienas, kad kļuvis zināms pēdējais elements), un pēc tiesvedības uzsākšanas līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. Datu glabāšanas periods ir balstīts uz Lietuvas Republikas Civilkodeksā noteiktajiem procesuālajiem noilguma termiņiem.

24. Datu sniedzēji: datu subjekts tieši, kredītiestādes, finanšu, maksājumu un/vai elektroniskās naudas iestādes, valsts un nevalstiskie reģistri, uzņēmumi, kas apstrādā konsolidētās parādnieku lietas (piemēram, UAB “Creditinfo Lithuania” Lietuvā vai citi), elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji, citas personas.

25. Datu saņēmēju grupas: uzņēmumi, kas apstrādā konsolidētās parādnieku lietas, kredītiestādes, finanšu iestādes, maksājumu un/vai elektroniskās naudas iestādes, advokāti, tiesu izpildītāji, tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, Valsts ieņēmumu dienests, parādu piedziņas aģentūras, citas iestādes, kurām ir likumīgas intereses.

26. Lūdzu ņemt vērā, ka gadījumā, ja jums ir parāds pret Paysera un jūs atliekat savu saistību izpildi ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Paysera ir tiesības sniegt informāciju par jūsu identitāti, kontaktinformāciju un kredītvēsturi, t.i., finanšu un īpašuma saistībām un informāciju par to izpildi, parādiem un to nomaksu uzņēmumiem, kuri pārvalda parādnieku datubāzes (piemēram, kredītiestāde UAB „Creditinfo Lithuania“ Lietuvā*), kā arī parādu piedziņas uzņēmumiem. Jūs varat piekļūt savai kredītvēsturei, tieši sazinoties ar kredītbiroju.

MĒRĶIS: Atbalstīt un administrēt attiecības ar klientiem, informēt klientus par esošajiem un jaunajiem pakalpojumiem, sniegt pakalpojumus, novērst strīdus un vākt pierādījumus (telefonsarunu ierakstīšana), darījumu attiecību sarakste ar klientu.

27. Šim mērķim personas dati tiek apstrādāti, lai uzturētu biznesa attiecības un saziņu ar klientu, sniegtu pakalpojumus klientam, aizsargātu klienta un/vai Paysera intereses, novērstu strīdus, nodrošinātu pierādījumus par biznesa saziņu ar klientu (sarunu ieraksti, sarakste), veiktu kvalitātes novērtēšanu un nodrošinātu Paysera sniegto pakalpojumu kvalitāti; ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, lai veiktu pasākumus pēc klienta pieprasījuma vai īstenotu juridisku pienākumu, informētu klientu par Paysera sniegtajiem pakalpojumiem, to cenām, specifiku, izmaiņām ar klientu noslēgtajos līgumos utt., nosūtītu Paysera sistēmiskus un citus paziņojumus saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem.

28. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, IP adrese, klienta atrašanās vietas dati, konta izraksti, tālruņa sarunu ieraksti, sarakste ar klientu un citi šim nolūkam nepieciešamie dati.

29. Datu glabāšanas periods: 5 (pieci) gadi pēc darījumu attiecību pārtraukšanas ar klientu. Glabāšanas periods var tikt pagarināts par laika posmu, kas nepārsniedz 2 (divus) gadus, ar nosacījumu, ka ir saņemts pamatots pieprasījums no kompetentās iestādes. Šādu datu glabāšanas periodu pieprasa likums par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu.

30. Datu sniedzēji: datu subjekts, elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji.

31. Datu saņēmēji: uzraudzības iestādes, uzņēmumi, kas apstrādā kopīgus parādnieku datus, advokāti, tiesu izpildītāji, tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, parādu piedziņas aģentūras, citas iestādes, kam ir likumīga interese, citas iestādes saskaņā ar līgumu ar Paysera.

32. Datu subjekts apliecina, ka saprot, ka šādi informācijas paziņojumi ir nepieciešami ar klientu noslēgtā Vispārīgā Maksājumu pakalpojumu sniegšanas līguma un/vai tā pielikumu izpildei un nav uzskatāmi par tiešā mārketinga paziņojumiem.

MĒRĶIS: Kredītreitinga novērtējums, kredītriska pārvaldība un automatizēta lēmumu pieņemšana. 

33. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai novērtētu klientu kredītspēju, pārvaldītu kredītrisku un izpildītu prasības, kas saistītas ar operacionālā riska pārvaldību un kapitāla pietiekamību, lai Paysera varētu piedāvāt/nodrošināt finansējumu.

34. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, konta numurs, IP adrese, konta pārskats, klienta konta bilance, finanšu saistības, kredīts un maksājumu vēsture, ienākumi, izglītība, pašreizējā darba vieta, darba pieredze, pieejamie aktīvi, dati par radiniekiem, kredītvērtējums, iepriekšējie parādi un cita informācija.

35. Datu glabāšanas periods: 1 (viens) gads pēc darījumu attiecību ar klientu izbeigšanas, ja beigu datums nav agrāks par datumu, kad abas puses pilnībā izpildījušas saistības viena pret otru. Atteikuma piešķirt kredītu gadījumā par attiecību ar klientu izbeigšanas brīdi uzskata brīdi, kad klients ir informēts par atteikumu piešķirt kredītu.

36. Datu sniedzēji: datu subjekts, kredītiestādes un citas finanšu iestādes un to filiāles, tiesībaizsardzības iestādes, citi reģistri un valsts institūcijas, uzņēmumi, kas apstrādā konsolidētos parādniekus (piemēram, Lietuvā – UAB "Creditinfo Lithuania" vai cits), fiziskas personas, kas sniedz datus par laulātajiem, bērniem un citām personām, kas saistītas radniecīgi, kopparādnieki, galvotāji, nodrošinājuma sniedzēji u.c., juridiskas personas, ja klients ir šo juridisko personu pārstāvis, darbinieks, darbuzņēmējs, akcionārs, dalībnieks, īpašnieks u.c., un partneri vai juridiskas personas, kuras uzņēmumam Paysera sniedz pakalpojumus.

37. Datu saņēmēji: kredītiestādes, finanšu, maksājumu un/vai elektroniskās naudas iestādes vai pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz novērtēt kredītspēju, un uzņēmumi, kas apstrādā konsolidētos parādniekus.

38. Lai noslēgtu vai piedāvātu finansēšanas līgumu un sniegtu pakalpojumus, Paysera noteiktos gadījumos piemēro lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz personas datu automatizētu apstrādi. Šajā gadījumā sistēma pārbauda kredītspēju pēc noteikta algoritma un novērtē, vai pakalpojums var tikt sniegts. Ja automatizētais lēmums ir negatīvs, klients to var mainīt, sniedzot vairāk informācijas. Paysera veic nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu klienta tiesības, brīvības un likumiskās intereses. Klientam ir tiesības pieprasīt cilvēka iesaistīšanos, izteikt savu viedokli un apstrīdēt automatizētu lēmumu, kā arī iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu, tieši sazinoties ar Paysera.

MĒRĶIS: Pakalpojumu sniegšana ar trešo personu starpniecību. 

39. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku pakalpojumu klāstu Paysera klientiem, un atsevišķus pakalpojumus sniedz trešās personas.

40. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, pilsonība, personas kods, adrese, kontaktinformācija.

41. Klients tiek skaidri informēts par jebkādu datu apstrādi, lai sniegtu pakalpojumus ar trešo personu starpniecību, un dati tiek apstrādāti tikai ar klienta izteiktu piekrišanu.

42. Datu glabāšanas periods: 1 (viens) gads.

43. Datu sniedzēji: datu subjekts , Paysera, trešās personas, kas sniedz pakalpojumus.

44. Datu saņēmēji: trešās personas, kas sniedz pakalpojumus, Paysera, datu subjekts.

MĒRĶIS: Paysera un klienta interešu aizstāvība (video novērošana Paysera telpās). 

45. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai nodrošinātu Paysera un/vai klienta drošību, aizsargātu klienta un/vai viņa pārstāvja dzīvību un veselību un citas Paysera un klienta tiesības (video novērošana un ierakstīšana Paysera telpās), lai īstenotu likumīgo interesi aizsargāt Paysera klientus, darbiniekus un apmeklētājus un viņu mantu, kā arī Paysera mantu.

46. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: video ieraksti Paysera pārvaldītajās telpās.

47. Pirms ieiešanas Paysera telpās, kur tiek veikta video novērošana, jūs par to tiekat informēts ar speciālām norādēm.

48. Datu glabāšanas periods: 1 (viens) gads.

49. Datu sniedzēji: datu subjekts, kurš apmeklē Paysera telpas, kur tiek veikta video novērošana un tiek filmēts ar video novērošanas kameru.

50. Datu saņēmēji: tiesas, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, advokāti, Paysera atbildīgie darbinieki.

MĒRĶIS: Tiešais mārketings. 

51. Šim mērķim personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu klientiem piedāvājumus par Paysera sniegtajiem pakalpojumiem un uzzinātu klientu viedokļus par iepriekš minētajiem pakalpojumiem.

52. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

53.Šim nolūkam Paysera pēc klienta piekrišanas sūta informāciju par jaunumiem un tiešā mārketinga ziņojumus. Paysera šādiem pakalpojumiem var izmantot attiecīgu pakalpojumu sniedzēju, vienlaikus nodrošinot, ka šis pakalpojumu sniedzējs ievēro personas datu aizsardzības prasības, kas noteiktas Kopīgu datu pārziņu līgumā. Klients var atsaukt savu piekrišanu, noklikšķinot uz saites "Atsaukt piekrišanu", kad tiek saņemti biļeteni vai tiešā mārketinga ziņojumi, kā arī jebkurā laikā informējot Paysera par atteikšanos apstrādāt personas datus tiešā mārketinga nolūkos pa e-pastu [email protected].

54. Datu glabāšanas periods: līdz darījuma attiecību ar klientu pārtraukšanai vai līdz brīdim, kad klients iebilst pret datu apstrādi šim mērķim.

55. Datu sniedzēji: datu subjekts.

56. Datu saņēmēji: dati šim mērķim var tikt pārsūtīti meklēšanas vai sociālās tīklošanas sistēmām (iespēja iebilst pret datu apstrādi ir nodrošināta šo sistēmu vietnēs), jaunumu sūtīšanas pakalpojuma sniedzējiem.

MĒRĶIS: Statistiskā analīze, pakalpojumu uzlabošana.

57. Jūsu personas dati, kas savākti un anonimizēti iepriekš minētajiem mērķiem, var tikt apstrādāti statistiskās analīzes nolūkā, kā arī tehnisko un organizatorisko pasākumu, informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzlabošanai, lai nodrošinātu sniegtā pakalpojuma pielāgošanu izmantotajām ierīcēm, jaunu Paysera pakalpojumu radīšanai, esošo pakalpojumu apmierinātības palielināšanai, tehnisko pasākumu un IT infrastruktūras testēšanai un uzlabošanai. Šim nolūkam personas datus apstrādā tā, lai, iekļaujot tos statistiskās analīzes jomā, nebūtu iespējams identificēt attiecīgos datu subjektus. Jūsu personas datu vākšana statistiskās analīzes nolūkos ir pamatota ar leģitīmām interesēm analizēt, uzlabot un attīstīt veikto darbību (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). 

58. Jums ir tiesības nepiekrist un iebilst pret savu personas datu apstrādi šim mērķim jebkurā laikā un jebkurā formā, informējot par to Paysera. Tomēr Paysera var turpināt apstrādāt datus statistikas nolūkos, ja tā pierāda, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu leģitīmu iemeslu dēļ, kas pārsniedz datu subjekta intereses, tiesības un brīvības, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības. 

MĒRĶIS: Pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas un noziedzīgu nodarījumu novēršana un pienācīgas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana.

59. Datus, kas apkopoti visiem iepriekšminētajiem mērķiem, var izmantot, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi un izmantošanu, t.i., lai nodrošinātu privātumu un informācijas drošību.

60. Personas datu apstrādei Paysera var piesaistīt datu apstrādātājus un/vai pēc saviem ieskatiem pieņemt darbā citas personas, lai Paysera vārdā veiktu noteiktas palīgfunkcijas (piemēram, datu centri, hostings, mākoņhostings, sistēmas administrēšana, sistēmas izstrāde, programmatūras izstrāde, nodrošināšana, atbalsta pakalpojumi, piemēram, uzlabošana un attīstība; klientu apkalpošanas centru pakalpojumi; mārketings, komunikācija, konsultācijas, pagaidu darbinieki vai līdzīgi pakalpojumi). Šādos gadījumos Paysera veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi datu apstrādātāji personas datus apstrādā saskaņā ar Paysera norādījumiem un piemērojamajiem likumiem, un pieprasa ievērot atbilstošos personas datu drošības pasākumus. Paysera arī nodrošina, ka šādām personām ir jāievēro konfidencialitātes pienākumi un tās nevar izmantot šo informāciju citiem mērķiem, izņemot viņu funkciju veikšanai.

61. Personas dati, kas apkopoti šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem, nedrīkst tikt apstrādāti veidā, kas nav saderīgs ar šiem likumīgajiem mērķiem vai juridiskajām prasībām.

62. Iepriekš minētie dati tiks sniegti un saņemti ar Paysera izmantotā programmatūras rīka vai tā pilnvarotā pārstāvja palīdzību, kā arī ar citu līdzekļu un trešo personu palīdzību, ar kurām Paysera ir noslēgusi personas datu apstrādes līgumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Apstrādes ģeogrāfiskā zona

63. Parasti personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā (ES/EEZ), bet noteiktos gadījumos tie var tikt nosūtīti un apstrādāti ārpus ES/EEZ. 

64. Personas dati var tikt pārsūtīti un apstrādāti ārpus ES/EEZ, ja pārsūtīšana ir nepieciešama līguma noslēgšanai vai izpildei (piemēram, ja maksājums tiek veikts trešajai personai vai ar trešās puses partnera (korespondenta) starpniecību) vai, piemēram, ja klients veic komerciālas darbības, izmantojot tiešsaistes platformu (ir reģistrēts lietotājs), kurā reģistrēto lietotāju maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz klientu informāciju, ja tiesību normas nosaka pārskaitījuma nepieciešamību vai kad klients ir sniedzis savu piekrišanu. Mēs cenšamies nodrošināt, lai visos šajos gadījumos tiktu veikti atbilstoši tehniski un organizatoriski pasākumi, kā norādīts Kopīgu datu pārziņu līgumā.

Profilēšana 

65. Paysera veiktā profilēšana ietver personas datu apstrādi ar automatizētajiem līdzekļiem likumdošanas izpratnē attiecībā uz riska pārvaldību, pastāvīgu un periodisku darījumu uzraudzību, lai novērstu krāpšanu; šāda profilēšana notiek, pamatojoties uz Paysera juridiskajiem pienākumiem. 

66. Tiešā mārketinga un statistiskās analīzes mērķim profilēšanu var veikt, izmantojot Matomo, Google, Meta, OpenAI un citus analītiskos rīkus. 

Nepilngadīgu personu datu apstrāde 

67. Nepilngadīga persona, kas nav sasniegusi 14 (četrpadsmit) gadu vecumu un vēlas izmantot Paysera maksājumu pakalpojumus, iesniedz sava pārstāvja (tēva/mātes vai likumiskā pārstāvja) rakstveida piekrišanu saistībā ar viņa personas datu apstrādi. 

Sīkfailu politika

68. Paysera šajā vietnē var izmantot sīkfailus. Sīkfaili ir mazi faili, kas tiek nosūtīti uz personas interneta pārlūkprogrammu un attiecīgi saglabāti ierīcē. Sīkfaili tiek pārsūtīti uz personālo datoru, apmeklējot vietni pirmo reizi.

69. Parasti Paysera personas ierīcē izmanto tikai nepieciešamos sīkfailus, lai identificētu, uzlabotu vietnes funkcionalitāti un lietošanu, kā arī atvieglotu personas piekļuvi vietnei un tajā esošajai informācijai. Paysera var izmantot citas sīkdatnes, saņemot klienta piekrišanu. Zemāk pieejams īss dažādu sīkfailu apraksts:

69.1. Stingri nepieciešami sīkfaili. Šie sīkfaili ir nepieciešami, lai jūs varētu izmantot dažādas Paysera tīmekļa vietnes funkcijas. Tie ir būtiski, lai vietne darbotos, un tos nevar izslēgt. Tie tiek saglabāti jūsu datorā, mobilajā tālrunī vai planšetdatorā, kamēr jūs izmantojat vietni, un ir derīgi tikai ierobežotu laiku. Tie parasti tiek iestatīti, reaģējot uz pārlūkošanas laikā veiktajām darbībām, piemēram, mainot privātuma iestatījumus, piesakoties un aizpildot dažādas veidlapas.

69.2. Statistikas sīkfaili. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai apkopotu anonīmu informāciju un ziņotu par to, lai uzzinātu, kā mūsu apmeklētāji izmanto vietni. Reģistrēts IN numurs tiek izmantots, lai apkopotu statistikas datus par to, kā lietotāji pārvietojas vietnē.

69.3. Analītiskie sīkfaili. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzraudzītu vietnes lietotāju skaitu un datplūsmu. Analītiskie sīkfaili palīdz mums uzzināt, kuras vietnes tiek apmeklētas visvairāk un kā apmeklētāji tās izmanto, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti. Ja jūs nepiekrītat šo sīkfailu izmantošanai, mēs neiekļausim jūsu apmeklējumu mūsu statistikā.

69.4. Mārketinga sīkfaili. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai sniegtu atbilstošu informāciju par mūsu pakalpojumiem, pamatojoties uz jūsu pārlūkošanas paradumiem, lai uzlabotu satura izvēli un piedāvātu vairāk iespēju, izmantojot mūsu vietni. Turklāt šīs sīkdatnes var tikt izmantotas mūsu trešo pušu partneru vietnēs ziņošanas nolūkos. Tādā veidā mēs arī saņemtu informāciju par jūsu pārlūkošanas vēsturi no mūsu oficiālo partneru vietnēm, kurās ievietojam savas reklāmas. Ja jūs nepiekrītat šo sīkfailu izmantošanai, jūs redzēsiet tikai nepersonalizētu reklāmu.

70. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu pieņem sīkfailus, taču persona var mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai sīkfaili netiktu pieņemti. Jāatzīmē, ka atšķirībā no cita veida sīkfailiem nepieciešamo sīkfailu noraidīšana var ietekmēt vietnes funkcionalitāti un dažas funkcijas var nedarboties pareizi. Pirmoreiz apmeklējot Paysera vietni, redzēsiet uznirstošo ziņojumu ar konkrētu veidu sīkfailu sarakstu, kurus varat izvēlēties pieņemt vai noraidīt. Ja nolemjat pieņemt nepieciešamos un cita veida sīkfailus, varat mainīt savu izvēli un atsaukt savu piekrišanu, noklikšķinot uz "Sīkfailu iestatījumi" lapas apakšā.

Tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot, dzēst un tiesības ierobežot datu apstrādi 

71. Jums ir šādas tiesības:

71.1. TIESĪBAS PIEKĻŪT DATIEM: iegūt informāciju par to, vai Paysera apstrādā jūsu personas datus, un, ja tas tā ir, piekļūt Paysera apstrādātajiem personas datiem un saņemt informāciju par to, kādi personas dati un no kādiem avotiem tiek vākti, kādi ir apstrādes mērķi, saņēmēji, kuriem personas dati ir sniegti vai var tikt sniegti; saņemt no Paysera to personas datu kopijas, kas tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Saņemot jūsu rakstisku pieprasījumu, Paysera tiesību aktos noteiktajā termiņā rakstiski sniedz pieprasītos datus vai norāda atteikuma iemeslu. Reizi kalendārajā gadā datus var sniegt bez maksas, bet citos gadījumos atlīdzību var noteikt tādā līmenī, kas nepārsniedz datu sniegšanas izmaksas. Plašāka informācija par tiesībām piekļūt datiem un to apstrādi pieejama šeit;

71.2. TIESĪBAS LABOT DATUS: ja Paysera apstrādātie jūsu dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, jūs varat rakstveidā vērsties pie Paysera ar lūgumu labot nepareizos vai neprecīzos datus vai pabeigt nepilnīgos personas datus, iesniedzot attiecīgo pieprasījumu;

71.3. TIESĪBAS TIKT AIZMIRSTAM: pieprasīt datu apstrādes pārtraukšanu (dzēst datus), ja datu subjekts atsauc apstrādes pamatā esošo piekrišanu vai personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti, vai personas dati ir nelikumīgi apstrādāti vai personas dati ir jāizdzēš, lai izpildītu juridiskas saistības. Rakstisku paziņojumu Paysera par iebildumiem pret personas datu apstrādi iesniedz personīgi, pa pastu vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Ja jūsu iebildumam ir juridisks pamats, Paysera pēc pieprasījuma izskatīšanas pārtrauc visas jūsu personas datu apstrādes darbības, izņemot likumā paredzētos gadījumus. Jāatzīmē, ka tiesības pieprasīt tūlītēju jūsu personas datu dzēšanu var tikt ierobežotas, ņemot vērā Paysera kā maksājumu pakalpojumu sniedzēja pienākumu glabāt datus par klientu identifikāciju, maksājumu darījumiem, noslēgtajiem līgumiem utt. uz laiku, kas noteikts tiesību aktos;

71.4. TIESĪBAS IEROBEŽOT DATU APSTRĀDI: pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi, ja datu subjekts apstrīd personas datus, uz laika posmu, kas ļauj pārzinim pārbaudīt personas datu precizitāti; ja apstrāde ir nelikumīga un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa ierobežot to lietošanu; ja pārzinim vairs nav nepieciešami personas dati apstrādes mērķim, bet tie ir nepieciešami datu subjektam juridisko prasību izveidošanai, īstenošanai vai aizstāvībai. Pirms apstrādes ierobežojuma atcelšanas datu pārzinis informē datu subjektu, kurš ir saņēmis apstrādes ierobežojumu;

71.5. TIESĪBAS IEBILST: tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem;

71.6. TIESĪBAS IESNIEGT PRETENZIJU: vērsties uzraudzības iestādē ar prasību par savu personas datu apstrādi, ja uzskatāt, ka personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot jūsu tiesības un likumīgās intereses, kas noteiktas piemērojamajos tiesību aktos;

71.7. TIESĪBAS SAZINĀTIES ar datu pārzini un/vai datu aizsardzības speciālistu, lai īstenotu savas tiesības;

71.8. citas likumā noteiktās tiesības.

72. Jūs varat nosūtīt savu pieprasījumu piekļūt, labot vai iebilst pret datu apstrādi uz e-pastu [email protected]. Personai, kura iesniedz pieprasījumu, skaidri jānorāda savs pilns vārds un jāparaksta pieprasījums ar kvalificētu elektronisko parakstu.

Trešo pušu vietnes 

73. Paysera nav atbildīga par Klienta privātuma aizsardzību trešo pušu vietnēs, pat ja Klients piekļūst šādām vietnēm, izmantojot šajā vietnē norādītās saites. Paysera iesaka iepazīties ar katras vietnes, kas nepieder Paysera, privātuma politiku. 

Logotipu izmantošana 

74. Klients, izmantojot Paysera pakalpojumus biznesa mērķu un profesionālo interešu labā, piekrīt, ka Paysera var izmantot tā vārdu un/vai logotipu tiešā mārketinga mērķiem (piemēram, norādot, ka klients izmanto Paysera sniegtos pakalpojumus). 

Informācijas drošības nodrošināšana 

75. Paysera mērķis ir nodrošināt visaugstāko drošības līmeni visai informācijai, kas iegūta no Klienta un publiskajiem datu failiem. Lai aizsargātu šo informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas, kopēšanas, nejaušas vai nelikumīgas dzēšanas, pārveidošanas vai izpaušanas, kā arī no jebkāda cita neatļautas apstrādes veida, Paysera izmanto atbilstošus juridiskus, administratīvus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus. 

Nobeiguma noteikumi

76. Papildu informācija par to, kā Paysera apstrādā personas datus, var tikt sniegta līgumos, citos dokumentos, vietnē, mobilajā lietotnē vai attālinātos klientu apkalpošanas kanālos (pa tālruni, e-pastu u.c.).

77. Paysera ir tiesības vienpusēji grozīt un/vai papildināt šo Privātuma politiku. Informācija par izmaiņām Privātuma politikā tiek paziņota, publicējot to Uzņēmuma vietnē. Atsevišķos gadījumos Uzņēmums personas par izmaiņām informēt var arī pa pastu, e-pastu, mobilajā lietotnē vai citā veidā.

78. Šo Privātuma politiku regulē Lietuvas Republikas likumi. Visi strīdi par Privātuma politikas noteikumiem tiek risināti sarunu ceļā, un, ja sarunu ceļā jautājums netiek atrisināts, strīds tiek nodots Lietuvas Republikas tiesām.

* – UAB „Creditinfo Lithuania“ (reģistrācijas numurs: 111689163, adrese: Lvivo st. 21A, LT-09309 Viļņa, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tālrunis: (8 5) 2394131, pārvalda un sniedz jūsu informāciju trešajām pusēm (finanšu iestādēm, telekomunikāciju aģentūrām, apdrošināšanas, elektrības un komunālo pakalpojumu sniedzējiem, tirdzniecības uzņēmumiem u.c.) likumiskām interesēm un mērķiem: izvērtēt jūsu maksātspēju un pārvaldīt parādus. Kredītvēstures dati parasti tiek glabāti 10 gadus pēc saistību izpildes).

Izmantojot tikai AS “Paysera Bank of Georgia” sniegtos pakalpojumus, AS “Paysera Bank of Georgia” savāktie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Līguma vēsture

Privātuma politika (derīga līdz 17/06/2024)

Privātuma politija (derīga līdz 28/09/2021)

Privātuma politika (derīga līdz 20/07/2020)

Privātuma politika (derīga līdz 17/04/2020)

Privātuma politika (derīga līdz 16/09/2019)