PDF
Обратно към списъка

Актуализация: 31/07/2020 г.

Споразумение за съвместно обработване на лични данни

Каква е целта на това Споразумение?

Споразумението за съвместно обработване на лични данни (наричано по-долу "Споразумението") на мрежата на Paysera се сключва между Paysera Ltd (наричана по-долу "Координатор") и други участници в мрежата на Paysera (наричани по-долу "Партньори"). Пълният списък на Партньорите се актуализира постоянно и е наличен тук. С това Споразумение Координаторът и Партньорите се съгласяват съвместно да обработват лични данни на клиенти на Paysera, предоставени на Координатора и/или Партньорите от субектите на данни, когато заявяват и използват услугите на Paysera (наричани по-долу "Лични данни").

Каква е целта на това Споразумение?

Настоящото Споразумение е изготвено с цел гарантиране на спазването на законодателството за защита на данните, както и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защита на данните 2016/679) (наричан по-нататък "GDPR"). Координаторът и Партньорите, използвайки съвместно системата Paysera, имат достъп до клиентските данни в мрежата на Paysera, обработвани в системата Paysera, които се използват на принципа „както е” ("as is"). Личните данни са на разположение на Координатора и Партньорите редовно, за да позволят правилното предоставяне на услугите на Paysera и правилното изпълнение на задълженията на Координатора и Партньорите, определени във взаимни споразумения по отношение на използването на системата Paysera и предоставянето на услугите на Paysera. Координаторът и Партньорите са се съгласили, че са съвместни администратори, както е дефинирано в член 26 от GDPR, тъй като Координаторът и Партньорите определят съвместно целите и средствата за обработка на личните данни.

Защо съвместните администратори обработват лични данни?

Обработката на данни се предприема за целите на ефективно предоставяне на услугите на Paysera, като например:

 • Регистрация в системата на Paysera, откриване на платежна сметка;
 • Прилагане на принципите на “Опознай своя клиент” и проверка на клиенти;
 • Превенция срещу изпирането на пари и/или тероризма;
 • Предоставяне на платежни услуги;
 • Разпространение на информация към клиенти на Paysera;
 • Разпространение и управление на разплащателни карти;
 • Регистрация в системата Paysera Tickets, идентификация на клиенти;
 • Управление на процеса на закупуване на билети;
 • Гарантиране на сигурността на поверителни данни, целостта на информацията, наличността на активи и защита от нарушения, кражба на данни и зловреден софтуер, които могат да имат негативен ефект върху активите на компанията.
 • Изпращане на SMS чрез Интернет и управление на статистическа информация;
 • Свързване на номер на мобилен телефон с IBAN сметка и предоставяне на платежни услуги;
 • Обслужване на клиенти на Paysera и осигуряване на качество;
 • Директен маркетинг;
 • Събиране и управление на статистическа информация;
 • Свързване на разплащателни карти с мобилното приложение на Paysera;
 • Оценка на кредитния рейтинг, управление на кредитния риск и автоматизирано вземане на решения.

Координаторът и Партньорите обработват съвместно личните данни на клиенти на Paysera, пряко свързани с изпълнението на горепосочените цели. Личните данни на клиентите на Paysera не могат да бъдат обработвани за други цели, освен посочените.

Какви права имат субектите на данни, съгласно настоящото Споразумение?

Независимо от различните национални разпоредби, приложими за дейността на Координатора и Партньорите, те се съгласяват да гарантират следните права на субекта на данните за клиенти на Paysera:

 1. Координаторът предоставя на субекта на данни копие от неговите лични данни, съхранявани в системата Paysera, както се изисква съгласно член 15 от GDPR (Право на достъп до лични данни).
 2. Субектът на данни може да поиска коригиране на неточни лични данни, съхранявани от съвместния администратор, съгласно член 16 от GDPR (Право на коригиране на лични данни, предоставени от субекта на данните). Данните се коригират от Координатора.
 3. Субектът на данни може да поиска изтриване на личните данни, съхранявани от съвместния администратор, съгласно член 17 от GDPR (Право на изтриване на лични данни). Координаторът изтрива данните (с изключение на данните, които трябва да бъдат запазени поради нормативни изисквания, приложими за Партньорите и/или Координатора) и информира за това другите Партньори.
 4. Координаторът администрира искания за ограничаване на обработването на данни, съгласно член 18 от GDPR (Право на ограничаване на обработването), и при случай на ограничаване на обработването, Координаторът уведомява за това Партньорите. Когато подобно искане се отнася до процеси, свързани със споразумение за съвместно обработване на данни, провеждани единствено от Партньорите, или данни, притежавани единствено от Партньорите, искането се препраща директно към тези Партньори.
 5. Координаторът администрира всички искания за преносимост на данните, съгласно член 20 от GDPR (Право на преносимост на данните). Когато подобно искане се отнася до процеси, извършвани единствено от Партньорите, или данни, съхранявани единствено от Партньорите, искането се препраща директно към тези Партньори.

Субектът на данни може да упражнява правата си спрямо всеки от администраторите, както е посочено в член 26, параграф 3 от GDPR. Координаторът и Партньорите предоставят на субекта на данните информацията, изисквана съгласно членове 13 и 14 от GDPR, чрез известие на техните уебсайтове.

Кое национално законодателство регулира съвместното обработване на данните?

Настоящото Споразумение се ръководи от законодателството на Република Литва. Държавният инспекторат за защита на данните на Република Литва е надзорният орган, компетентен да действа като водещ надзорен орган. 

Моля, имайте предвид, че това Споразумение може да бъде изменено или допълнено без предварително уведомяване на субектите на данни и тук винаги е налична информация за най-новото и актуално Споразумение. 

Необходима информация, когато от субекта на данните се събират лични данни:

 1. Съвместните администратори на Вашите лични данни са Координаторът и Партньорите, съответният списък с които е предоставен тук.
 2. Данните за контакт с длъжностното лице за защита на данните, назначено от Координатора, са следните: имейл адрес - [email protected], пощенски адрес - 38 Ridding Lane, Greenford, England, UB6 0JY. Лицето за контакт с Партньора е достъпно на имейл адрес: [email protected]
 3. Вашите данни се обработват с цел поддържане и обслужване на системата Paysera и гарантиране на ефективно предоставяне на услугите на Paysera. Допълнителна информация може да бъде прегледана в Декларацията за поверителност на Paysera. Ако сключите договор с Партньора, Координаторът обработва данни Ви, докато предоставя услуги на Партньора. Вашите данни ще бъдат достъпни за Партньора, който Ви предоставя услуги на Paysera. Вашата информация също ще бъде достъпна за всички останали Партньори, за да им позволи да предоставят по-добри услуги в системата на Paysera. Правното основание за обработка на данни е Вашето споразумение за услуга, сключено с Партньора.
 4. Обработката на Вашите данни се извършва в офисите на Координатора и всички Партньори, с които сключвате споразумение за услуга.
 5. Координаторът може да прехвърли личните Ви данни на други организации в мрежата на Paysera. Подобно предаване на данни обикновено се изисква за целите на предоставянето на услуги на Paysera към Вас. Точният характер и цел на тези трансфери се посочват на уебсайта на Координатора.
 6. Вашите данни могат да бъдат прехвърлени на трета държава или международна организация. В случаи на предаване на данни, посочени в членове 46 или 47 или член 49, параграф 1 от GDPR, се предприемат съответните необходими мерки за сигурност.

Тази информация се изисква съгласно член 14 от GDPR за всички организации, от които Координаторът и Партньорите са получили лични данни, които не са предоставени директно от субекта на данните.

Подробна информация за събраните лични данни, целите на събирането на личните данни, доставчиците на тези лични данни, основните групи получатели, сроковете на съхраняване и други условия, са посочени в Декларацията за поверителност на Paysera и/или Партньорите.

Декларацията з аповерителност на Paysera е налична тук.

Архив

Версия на Споразумението за съвместно обработване на лични данни до 31.07.2020 г.