Pdf
Wróć do spisu treści

Zaktualizowana umowa weszła w życie: 16.09.2019

Ogólna umowa o świadczenie usług płatniczych dla klientów biznesowych

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Umowa jest zawierana pomiędzy Paysera a Klientem.

1.2. Podmiot Umowy: niniejsza Umowa określa podstawowe warunki umowy pomiędzy Klientem a Paysera podczas rejestracji Klienta w Systemie, otwarcia Rachunku Paysera, a także korzystania z innych usług świadczonych przez Paysera. Załączniki do niniejszej Umowy, Porozumienia i Zasady, które stanowią integralną jej część, określają warunki świadczenia oddzielnych usług Paysera. Takie warunki wchodzą w życie po tym, jak Klient zapozna się z nimi i zacznie korzystać z odpowiednich usług. Prócz niniejszej Umowy, stosunki pomiędzy Paysera a Klientem związane ze świadczeniem Usług są także regulowane przez obowiązujące Klientowi ustawy, zawarte z Klientem Załączniki Umowy, porozumienia, prawidła, a także zasady roztropności, sprawiedliwości i uczciwości.

1.3. Niniejsza Umowa jest ważnym dokumentem, który Klient powinien starannie przeanalizować przed tym, jak się zgodzi z rejestracją w Systemie, stworzeniem Rachunku Paysera, a także z korzystaniem z innych Usług Paysera. Proszę uważnie przeczytać warunki niniejszej Umowy przed wyrażeniem zgody z warunkami. Niniejsza Umowa wraz z Załącznikami określa niektóre ryzyka korzystania z Systemu i udziela wskazówek bezpiecznego korzystania z Systemu.

1.4. Załączniki do niniejszej Umowy są porozumieniami zawieranymi pomiędzy Klientem a Paysera o korzystanie z odpowiednich usług określonych w Załącznikach. W Załącznikach określone warunki są specjalnymi postanowieniami mającymi przewagę nad innymi postanowieniami Umowy. Po tym, jak Klient zacznie korzystać z usług, z których dotąd nie korzystał, dodatkowo zaczynają być stosowane odpowiednie Załączniki do Umowy. Jeżeli dla świadczenia nowo wybranych usług niezbędne jest wykonanie dodatkowego potwierdzenia Konta i/lub złożenie dodatkowych dokumentów, nowo wybrane usługi są świadczone tylko po wykonaniu przez Klienta działań wskazanych przez Paysera.

1.5. Podstawowe Pojęcia w Umowie:

Dane osobowe – dowolna informacje związana z osobą fizyczną (prywatną), tożsamość której jest znana albo może być pośrednio lub bezpośrednio ustanowiona za pomocą następujących danych: PESEL, jeden lub kilka cech o fizycznym, fizjologicznym, psychologicznym, ekonomicznym, kulturalnym lub socjalnym charakterze, specyficzne dla danej osoby. 

Dzień roboczy – ustalony przez Paysera dzień, w którym Paysera świadczy usługi. Dla różnych usług Paysera może ustalić różne dni robocze Paysera, które są podane wraz z Cenami.

Pieniądze elektroniczne – środki Klienta wpłacone lub przelane i przechowywane na Rachunku Paysera Klienta, przeznaczone do wykonywania transakcji płatniczych poprzez System.

Paysera – firmy grupy Paysera w zależności od państwa zamieszkania Klienta, a także inne osoby prawne zatrudnione do świadczenia usług; wszystkie Usługi płatnicze będą świadczone wyłącznie przez licencjonowane firmy. Początkowe konto jest otwierane przez firmę Paysera LT, natomiast należytą identyfikację klienta wykonuje i rachunek płatniczy w formacie IBAN nadaje firma, która należy do grupy firm Paysera i posiada odpowiednią licencję. Aktualne dane kontaktowe takich firm są podane w końcu umowy.

Odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, inna organizacja lub jej oddział, ukazany w Zleceniu płatniczym jako odbiorca środków Transakcji płatniczej.

Wyciąg – przez Paysera przygotowany i podany dokument zawierający informacje o transakcjach płatniczych wykonanych ma Koncie w ciągu wybranego okresu czasu.

Ceny – ceny za usługi i transakcje Paysera potwierdzone zgodnie z ustaloną procedurą.

Klient – osoba prawna, która zawarła Umowę o Usługi Paysera.

Przedstawiciel klienta – kierownik Klienta lub inny przedstawiciel mający uprawnienie według aktów prawa i (lub) dokumentów działalności osoby prawnej na reprezentowanie klienta w stosunkach z Paysera.

Identyfikacja Klienta – ustanowienie tożsamości Klienta i (lub) jego beneficjentów zgodnie z procedurami określonymi w Systemie.

Prowizja – opłata pobierana przez Paysera za Transakcję płatniczą i (lub) powiązane usługi.

Przelew płatniczy – transakcja płatnicza, gdy z inicjatywy Płatnika środki są przelewane na rachunek płatniczy Odbiorcy.

Zlecenie płatnicze – zlecenie Płatnika lub Odbiorcy (przelew płatniczy) dla swojego dostawcy usług Płatniczych na wykonanie Transakcji płatniczej.

Transakcja płatnicza – inicjowana przez Płatnika, w imieniu Płatnika lub przez Odbiorcę wpłata, przelew lub wypłata środków.

Usługa płatnicza – usługa, którą świadcząc stwarzane są warunki wpłaty lub wypłaty gotówki z konta i wszystkie związane z zarządzaniem rachunkiem płatniczym operacje; transakcje płatnicze, w tym przelew pieniędzy z konta płatniczego otworzonego w instytucji dostawcy usług płatniczych użytkownika usług płatniczych lub innego dostawcy usług płatniczych; transakcje płatnicze, gdy użytkownikowi usług płatniczych pieniądze są wydawane w ramach linii kredytowej: transakcje płatnicze za pomocą karty płatniczej lub podobnego środka płatniczego i/lub przelewy kredytowe, w tym przelewy cykliczne; wydanie i/lub przyjmowanie środków płatniczych; przekazy pieniężne; usługi inicjowania płatności; usługi informacji o rachunku.

Środek płatniczy – dowolny środek płatniczy, który System pozwala powiązać z Rachunkiem Paysera i wykonywać Przelewy pieniężne za pomocą danego środka płatniczego.

Płatnik – osoba fizyczna lub prawna, inna organizacja albo jej oddział, który posiada rachunek płatniczy i daje pozwolenie na wykonanie Zlecenia płatniczego z tego rachunku albo, gdy brak rachunku płatniczego, składa Zlecenie płatnicze.

Rachunek Paysera albo Rachunek – wirtualny rachunek w Systemie, otwarty w imieniu Klienta i przeznaczony do płatności i innych transakcji płatniczych. Rachunek jest otwierany tylko po wykonaniu identyfikacji Klienta.

Usługa – świadczona przez Paysera usługa wydania i wykupu pieniądza elektronicznego, świadczona przez Paysera usługa płatnicza, a także dowolna inna świadczona przez Paysera usługa.

Aplikacja Paysera – aplikacja mobilna do zarządzania Rachunkiem Paysera, instalowana i używana na urządzeniach przenośnych.

Konto – wynik rejestracji w systemie komputerowym, podczas której zapisywane są dane zarejestrowanej osoby, przyznawana jest nazwa użytkownika (login) i określane są jej uprawnienia w systemie.

Język dopuszczalny – język litewski, angielski, rosyjski, łotewski oraz polski.

Załącznik – porozumienie pomiędzy Klientem a Paysera w sprawie warunków świadczenia i korzystania z oddzielnych usług Paysera. Załącznik może być określany jako porozumienie, zasady, deklaracja, plan, lub w dowolny inny sposób. Załącznik stanowi integralną część niniejszej Umowy. 

Bezpieczniejsza procedura uwierzytelniania – procedura uwierzytelniania osoby fizycznej lub prawnej na podstawie korzystania z dwóch lub więcej elementów, które są podzielone na kategorie wiedzy (na przykład stałe hasło, kod, numer identyfikacyjny osoby), posiadania (na przykład token, karta inteligentna (angl. smart card), telefon komórkowy) i cech (na przykład dane biometryczne, takie jak odciski palca) i są między sobą niezależne, gdyż w wypadku naruszenia jednego, nie zmniejsza się rzetelność pozostałych. Niniejsza procedura jest stosowana gdy Klient poprzez internet lub innymi środkami komunikacji zdalnej loguje się na swój rachunek płatniczy, inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą lub przeprowadza dowolną czynność za pomocą kanału zdalnego, które może wiązać się z ryzykiem oszustwa płatniczego lub innych nadużyć.

System – rozwiązanie programowe, zawarte na należących do Paysera stronach internetowych, opracowane i używane przez Paysera do świadczenia usług. 

Umowa – porozumienie pomiędzy Klientem a Paysera, obejmujące niniejszą Ogólną umowę o świadczeniu usług płatniczych dla klientów prywatnych, a także dowolne inne warunki i dokumenty (Załączniki, porozumienia, zasady, deklaracje i inne), w tym, ale nie wyłącznie, informacje na witrynach internetowych, linki na które można znaleźć w niniejszej Ogólnej umowie o świadczeniu usług płatniczych dla klientów biznesowych.

Zgoda – zgoda Płatnika na wykonanie Transakcji płatniczej, składana zgodnie z porządkiem określonym w 8 rozdziale Umowy.

Hasło (Hasła) – dowolny w Systemie utworzony kod Klienta, podczas Bezpieczniejszej procedury uwierzytelniania używany przez Klienta utworzony kod lub przez Paysera Klientowi dostarczony kod, przeznaczony do dostępu do Konta i/lub Rachunku, albo do inicjacji, potwierdzenia i/lub zarządzania oddzielnej świadczonej przez Paysera usługi, a także inicjacji i/lub autoryzacji, wykonania, potwierdzenia lub otrzymania Transakcji płatniczej.

Strona – Paysera lub Klient. 

Unikalny identyfikator – kombinacja liter, cyfr lub symboli, którą Paysera, jako dawca usług płatniczych, dostarcza dla użytkownika usług płatniczych i według którego jednoznacznie jest identyfikowany użytkownik usług płatniczych, biorący udział w Transakcji płatniczej, i/lub używany przez niego podczas Transakcji płatniczej rachunek płatnicze.

2. Rejestracja w Systemie

2.1. Aby zacząć korzystać z usług Paysera, Klient powinien być zarejestrowany w Systemie. Paysera ma prawo nie świadczyć usług Paysera nowemu Klientowi nie wskazując na to przyczyn, jednak Paysera zapewnia, że odmowa w rejestracji zawsze będzie uzasadniona ważnymi przyczynami, które Paysera nie jest zobowiązana lub nie jest uprawniona ujawniać. 

2.2. Podczas rejestracji w Systemie przede wszystkim jest stwarzane Konto przedstawicielowi Klienta. Konto jest prywatne, dlatego każdy przedstawiciel Klienta, który został lub zostanie uprawniony do zarządzania Kontem, powinien się zarejestrować w Systemie, utworzyć swoje prywatne Konto i wykonać wymaganą w Systemie procedurę identyfikacji Klienta.

2.3. Konto Klientowi ma prawo otworzyć kierownik Klienta. Rejestrując Klienta w Systemie, przedstawiciel Klienta potwierdza, że jest właściwie wybranym lub wyznaczonym przedstawicielem Klienta, a także, że im przedstawiana osoba prawna jest właściwie założona i działająca zgodnie z prawem. Przedstawiciel Klienta powinien złożyć w Systemie wymagane dokumenty, aby był odpowiednio zidentyfikowany według ustalonych w Systemie procedur. Przedstawiciel Klienta, który otworzył Konto, ma prawo uprawnić inne upoważnione przez Klienta osoby do zarządzania Kontem po tym, gdy te osoby zarejestrują się w Systemie i utworzą swoje prywatne Konta.

2.4. Umowa wchodzi w życie po rejestracji Klienta przez przedstawiciela Klienta w Systemie, zapoznaniu się z warunkami niniejszej Umowy oraz wyrażeniu zgody na ich przestrzeganie drogą elektroniczną. Umowa obowiązuje przez czas nieokreślony. 

2.5. Rejestracja Klienta w Systemie oznacza potwierdzenie Klienta, że on zgadza się z warunkami Umowy i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

2.6. Klient zapewnia, że podczas rejestracji w Systemie, a także później zmieniając lub uzupełniając dane, poda tylko prawidłowe dane o Kliencie i (lub) jego przedstawicielach. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie straty wynikające z podania fałszywych danych.

2.7. W niektórych przypadkach (określonych w Umowie lub w Systemie) i według określonej procedury, przedstawiciel Klienta powinien potwierdzić Konto, świadczenie nowej Usługi lub jej części, wykonać identyfikację Klienta po to, by Paysera zaczęło lub kontynuowało świadczenie Usług. Celem wykonania identyfikacji Klienta, potwierdzania Konta i świadczenia nowych usług jest ochrona interesów Klienta i Paysera.

2.8. Paysera ma prawo zapotrzebować takich danych i (lub) dokumentów, za pomocą których można by było identyfikować Klienta i (lub) otrzymać ważną informację o Kliencie, która jest niezbędna dla właściwego świadczenia usług Paysera. Konkretne dane i (lub) dokumenty do podania będą ukazane w przeznaczonej dla Klienta wiadomości o potrzebie wykonania identyfikacji Klienta lub innej procedury potwierdzenia.

2.9. Podczas wykonywania identyfikacji Klienta, Paysera ma prawo zapotrzebować by Klient wykonał następujące działania:

2.9.1. złożył oryginale wymaganych przez Paysera dokumentów Klienta i (lub) ich kopie i (lub) kopie dokumentów zatwierdzonych przez notariusza lub inną państwem upoważnioną osobę;

2.9.2. Paysera, wykonując obowiązek identyfikacji beneficjenta, ma prawo wymagać od Klienta złożenia bieżącej listy jego uczestników. Składając tę listę Klient powinien potwierdzić, że jest ona ważna i dokładna, a także że wymienione w liście osoby zarządzają częściami (akcjami) osoby prawnej w swoim imieniu, a nie w imieniu osób trzecich. Jeżeli części (akcje) osoby prawnej są zarządzanie w imieniu osób trzecich, Klient o takich okolicznościach powinien poinformować dodatkowo, zarazem wskazując i osoby trzecie, które w rzeczywistości posiadają jego części (akcje). Paysera ma prawo odmówić w świadczeniu usług jeżeli okaże się, że beneficjentów osoby prawnej określić nie ma możliwości (np. beneficjenci osoby prawnej są właścicielami akcji na okaziciela). 

2.10. Miejsca, procedury, warunki i ceny wykonania identyfikacji Klienta są wskazane tutaj.

2.11. W oddzielnych przypadkach, wypełniając obowiązki ustawowe lub jeżeli tego wymaga sam rodzaj dokumentów (np. koniecznie należy złożyć oryginał dokumentu), Paysera ma prawo potrzebować od Klienta wykonania procedury identyfikacji Klienta konkretnym przez Paysera wskazanym sposobem (np. przybyć do punktu obsługi Klienta).

2.12. Strony uzgadniają, że Klient może zatwierdzać zawierane z nim dokumenty (np. umowy, uzgodnienia, itp.) za pomocą środków elektronicznych (w tym, ale nie wyłącznie, podpisując się specjalnym długopisem (ang. stylus) na ekranie).

2.13. Paysera ma prawo w dowolnym czasie zażądać od Klienta podania dodatkowych informacji i (lub) dokumentów dotyczących Klienta lub przez niego wykonywanych transakcji, a także ma prawo zawiesić wykonywanie transakcji Klienta do czasu, aż Klient poda dodatkowe informacje i (lub) dokumenty dotyczące zawieszonej transakcji. Paysera ma również prawo potrzebować od Klienta wypełnienia i okresowego aktualizowania danych ankiety Klienta. Jeżeli w ustalonym przez Paysera rozsądnym terminie Klient nie przedstawi dodatkowych informacji i (lub) dokumentów, Paysera ma prawo przerwać świadczenie wszystkich lub części usług dla Klienta. Paysera ma prawo zażądać aby przedstawione przez Klienta kopie dokumentów były zatwierdzone przez notariusza i (lub) przetłumaczone na chociażby jeden z Dopuszczalnych dla Paysera języków. Przygotowywanie i przedstawienie dowolnych dokumentów oraz informacji jest realizowane kosztem Klienta.

2.14. O tym, że świadczenie nowej lub odnowionej Usługi jest potwierdzone, Klient otrzyma wiadomość na adres poczty e-mail, który przedstawiciel Klienta podał podczas rejestracji w Systemie lub wiadomością SMS, jeżeli podczas rejestracji był podany tylko numer telefonu komórkowego. 

3. Cena usług Paysera i procedura płatności

3.1. Koszt, a także terminy świadczenia Usług Paysera są podane w odpowiednim rozdziale niniejszej Umowy, na stronie internetowej lub w Załączniku poświęconym konkretnej Usłudze.

3.2. Jeżeli Paysera zmniejsza podane w Systemie ogólne koszty świadczenia Usług, zmienione koszty są stosowane wobec Klienta natychmiast po ich opublikowaniu niezależnie od tego, czy Klient był o tym powiadomiony, ale tylko w tym wypadku, jeżeli one nie były zmienione zgodnie ze sposobem opisanym w rozdziale 11.

3.3. Prowizje Paysera są pobierane:

3.3.1. podczas Transakcji płatniczej;

3.3.2. jeżeli Prowizje nie były pobrane podczas Transakcji płatniczej, Paysera ma prawo pobrać Prowizje później, ale nie później, niż w ciągu 2 (dwóch) lat od wykonania Transakcji płatniczej. O prowizjach pobranych zgodnie z porządkiem opisanym w niniejszym podpunkcie Klient jest powiadamiany w raporcie o prowizjach za okres czasu, w którym Prowizja została pobrana;

3.3.3. Prowizja podaje się Klientowi przed Transakcją płatniczą (chyba że w zasadach korzystania z konkretnego Instrumentu płatniczego lub Usługi jest ustalone inaczej).

3.4. W zależności od poziomu skomplikowania usługi i (lub) indywidualnego poziomu ryzyka Klienta, Paysera ma prawo ustawić dla Klienta indywidualne ceny na usługi, które różnią się od standardowych cen na usługi Paysera. Takie ceny będą stosowane dla Klienta od chwili otwarcia Rachunku (albo od początkowego dokładnego sprawdzenia klienta) albo w ciągu 30 (trzydziestu) dni od powiadomienia Klienta o zastosowaniu indywidualnych cen na usługi. Jeżeli Klient nie zgadza się ze stosowanymi dla niego cenami na usługi, Klient ma prawo rozwiązać Umowę do chwili wejścia takich cen w życie.

3.5. Klient potwierdza, że w pełni zapoznał się z cenami i terminami Przelewów płatniczych, a także z cenami wszystkich innych Usług Paysera, które są mu stosowane i aktualne. 

3.6. Prowizję Paysera ma prawo pobrać z Rachunku Klienta, na którym jest wykonywana Transakcja płatnicza, albo z innych Rachunków otwartych przez Paysera.

3.7. Prowizja jest pobierana w walucie podanej w Umowie, Załączniku lub na stronach internetowych, linki do których są zawarte w niniejszej Umowie. 

3.8. Klient zobowiązuje się zapewnić, aby na Rachunku było wystarczająco środków dla zapłacenia lub pobrania Prowizji. Jeśli na Rachunku jest niewystarczająco środków, aby pobrać Prowizję w ustalonej walucie, Paysera ma prawo, ale nie obowiązek, pobrać Prowizję ze środków na Rachunku w innej walucie, wymieniając ją na potrzebną walutę według kursu wymiany waluty stosowanego dla Klienta przez Paysera. Standardowe kursy walut są opublikowane tutaj. Jeżeli na Rachunku jest wystarczająco środków w kilku różnych walutach, Paysera może je wymienić na walutę płatności dla Paysera w porządku alfabetycznym według międzynarodowych skrótów nazw walut, chyba że Klient i Paysera uzgodnili inaczej.

3.9. Klient, który nie zapłacił Paysera wynagrodzenia za świadczone Usługi w czas, na żądanie Paysera powinien zapłacić Paysera za każdy dzień zwłoki odsetki w wielkości 0,05%.

4. Założenie rachunku Paysera. Warunki emisji i wykupu Pieniądza elektronicznego

4.1. Na podstawie niniejszej Umowy Klientowi w Systemie na czas nieokreślony jest otwierany Rachunek Paysera.

4.2. Rachunek Paysera daje Klientowi możliwość wpłacania, przelewu oraz przechowywania na swoim Rachunku środków przeznaczonych do wykonywania lokalnych i międzynarodowych przelewów, dokonywania opłat, otrzymywania środków na Rachunek, zapłaty za towary i usługi oraz dokonywania innych transakcji bezpośrednio dotyczących przelewów środków pieniężnych.

4.3. Środki pieniężne Klienta przechowywane na Rachunku Paysera są uważane za Pieniądze elektroniczne, które Paysera emituje po tym, jak Klient przeleje lub wpłaci pieniądze na swój Rachunek Paysera. Po tym, jak Klient wpłaci/przeleje pieniądze na swój Rachunek Paysera a Paysera je otrzyma, Paysera księguje pieniądze na Rachunek Klienta w taki sposób emitując Pieniądze elektroniczne według nominalnej wartości pieniężnej. Dane Pieniądze elektroniczne są przydzielane Klientowi i przechowywane na Rachunku Paysera Klienta.

4.4. Konkretny sposób wpłaty lub przelewu środków na Rachunek Paysera Klient wybiera na Koncie, w punkcie menu „Zasilenie konta”, gdzie są podawane instrukcje wpłaty środków dla każdego sposobu wpłaty pieniędzy. Instrukcje wpłaty środków i dane w instrukcjach są (mogą być) uważane za Unikalne identyfikatory, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania transakcji płatniczej.

4.5. Nominalna wartość pieniężna Pieniędzy elektronicznych zgadza się z wartością kwoty pieniędzy wpłaconych lub przelanych na Rachunek Paysera.

4.6. Przechowywane na Rachunku Paysera Pieniądze elektroniczne nie są wkładem i za ich przechowywanie Paysera w żadnym wypadku nie płaci odsetek i nie przynosi żadnej innej korzyści związanej z okresem czasu, w ciągu którego Klient przechowuje Pieniądze elektroniczne na Rachunku Paysera.

4.7. Klient może otworzyć kilka Rachunków Paysera.

4.8. Pieniądze elektroniczne przechowywane na Rachunku Paysera Klienta mogą być wykupione według nominalnej ich wartości pieniężnej na życzenie Klienta w dowolnym czasie, za wyjątkiem w Umowie przewidzianych przypadków, gdy na Rachunek są nałożone ograniczenia.

4.9. Swoje życzenie na wykup Pieniędzy elektronicznych Klient wyraża tworząc Zlecenie płatnicze na przelew Pieniędzy elektronicznych ze swego Rachunku Paysera na dowolny inny wskazany przez Klienta rachunek (banki i elektroniczne systemy płatnicze, na które Paysera może przelać pieniądze, są wskazane tutaj) lub wypłacając Pieniądze elektroniczne ze swego Rachunku Paysera w inny obsługiwany przez Paysera i wskazany w Systemie sposób. Paysera ma prawo nałożyć ograniczenia na wykup Pieniędzy elektronicznych, które są przewidziane tutaj.

4.10. Żadne specyficzne warunki wykupu Pieniędzy elektronicznych, które by się różnili od warunków standardowych przelewów i innych Transakcji płatniczych na Rachunku Paysera, nie są stosowane. Kwotę wykupowanych lub przelewanych Pieniędzy elektronicznych wybiera Klient.

4.11. Dodatkowa opłata za wykup Pieniędzy elektronicznych nie jest pobierana. W razie wykupu Pieniądza elektronicznego Klient płaci standardową Prowizję za wykonany Przelew pieniężny lub wypłatę pieniędzy, która zależy od wykonywanej przez Klienta Transakcji płatniczej. Pobierane są standardowe Prowizje Paysera za przelew lub wypłatę pieniędzy.

4.12. Jeżeli Klient rozwiązuje Umowę i zwraca się o zamknięcie Rachunku Paysera albo jeżeli Paysera w przypadkach przewidzianych w Umowie przerywa świadczenie usługi Rachunku Paysera dla Klienta, znajdujące się na Koncie Paysera Klienta pieniądze są przelewane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub elektroniczny rachunek płatniczy innego systemu. Paysera ma prawo z takich zwracanych pieniędzy odliczyć należące do Paysera kwoty (należące do Paysera wynagrodzenie za świadczenie usług Paysera i koszty, w tym, ale nie wyłącznie, grzywny i odszkodowania nałożone przez międzynarodowe organizacje kart płatniczych, inne instytucje finansowe i (lub) instytucje krajowe i poniesione przez Paysera z powodu naruszeń Umowy przez Klienta). W przypadku sporu między Paysera a Klientem, Paysera ma prawo zatrzymać pieniądze, które są przyczyną sporu, aż spór zostanie rozstrzygnięty.

4.13. Jeżeli Paysera nie udaje się zwrócić Klientowi pieniędzy z powodów nie zależnych od Paysera, Klient jest o tym niezwłocznie powiadamiany. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać inny rachunek lub podać dodatkowe informacje niezbędne aby zwrócić pieniądze (wykonać płatność).

5. Korzystanie z rachunku Paysera

5.1. Przedstawiciel Klienta, uprawniony do zarządzania Rachunkiem Paysera, może zarządzać Rachunkiem Paysera poprzez Internet, logując się do swego prywatnego Konta ze swoją nazwą użytkownika i Hasłem, a także wykonując procedurę dodatkowego logowania (bezpieczniejszego uwierzytelniania). 

5.2. Przelewy płatnicze z Rachunku Paysera Klienta mogą być wykonywane:

5.2.1. na rachunek innego użytkownika Systemu;

5.2.2. na rachunki w bankach Litwy, UE i państw zagranicznych (za wyjątkiem państw zagranicznych, przelewy do których nie są możliwe: o takich państwach Paysera powiadamia Klienta w Systemie);

5.2.3. na rachunki innych systemów elektronicznych wskazanych w Systemie.

5.3. Klientowi składającemu Zlecenie płatnicze na wykonanie Międzynarodowego przelewu, dodatkowo jest stosowany Załącznik „Warunki wykonania międzynarodowych przelewów płatniczych“.

5.4. Podczas wymiany waluty stosowany jest w tej chwili ważny kurs wymiany waluty Paysera, który jest nieustannie aktualizowany i opublikowany tutaj (zmiany w kursie walut są stosowane natychmiast i bez uprzedniego powiadomienia).

5.5. Opłaty za otwarcie i obsługę Konta oraz Rachunku Paysera są podane w Cenniku usług. Jeżeli ponad rok Klient nie zalogował się na Konto ani wykonał dowolne działanie na Koncie, Paysera uważa, że Konto oraz Rachunek (Rachunki) nie są używane (są nieaktywne). Paysera, informując Klienta za 30 dni o nieużywanych (nieaktywnych) Kontach oraz Rachunkach, ma prawo rozwiązać Umowę i zamknąć Konto oraz Rachunek (Rachunki), jeżeli oni nie są używane i na nich nie ma środków pieniężnych. Jeżeli chociażby na jednym nieużywanym (nieaktywnym) Rachunku są środki pieniężne, Paysera nie zamyka Konta, ale zamyka tylko nieużywane (nieaktywne) Rachunki. Jeżeli Konto Klienta wraz z Rachunkiem (Rachunkami), na którym są środki pieniężne, jest nadal nieużywane (nieaktywne) przez dwa lata, Paysera zaczyna pobierać Prowizję za obsługę nieużywanego (nieaktywnego) Konta z Rachunkiem, na którym są środki pieniężne. Prowizję można zobaczyć tutaj.

5.6. Za przelew pieniędzy z należącego do Klienta Rachunku Paysera na należący do Klienta rachunek bankowy, kartę kredytową lub elektroniczny rachunek płatniczy innego systemu, a także za przelew pieniędzy z rachunku bankowego lub karty, albo też innego elektronicznego systemu płatniczego na Rachunek Paysera mogą być stosowane odpowiednie opłaty za usługi, pobierane przez ten bank lub system.

5.7. Lista banków i elektronicznych systemów płatności, na które można wykonywać Przelewy płatnicze, a także stosowane Prowizje i terminy przelewów są wskazane tutaj.

5.8. Cena za usługi Paysera jest odliczana z pieniędzy znajdujących się na Rachunku Paysera Klienta. Jeżeli kwota pieniędzy na Rachunku Paysera Klienta jest mniejsza niż przez Klienta wskazana kwota Przelewu płatniczego oraz cena usługi Paysera, Przelew płatniczy nie jest wykonywany.

5.9. Gdy wykonywany jest nie przelew SEPA, TARGET2 albo SEPA Instant, ale przelew innego rodzaju, podczas przelewu przez Klienta pieniędzy z Rachunku Paysera na rachunek bankowy lub inne systemy płatności elektronicznych, Paysera jest wskazywana jako Płatnik. Wraz z Przelewem płatniczym Odbiorcy są przekazywane następujące informacje, które w zależności od możliwości technicznych mogą być przedstawiane jednym lub kilkoma z poniżej wskazanych sposobów:

5.9.1. szczegółowe informacje o Płatniku-Kliencie są podane w polu pierwotnego Płatnika, jeżeli taki system jest obsługiwany przez odpowiedni system bankingu elektronicznego lub system płatniczy;

5.9.2. szczegółowe informacje o Płatniku-Kliencie są podane w polu tytułu płatności;

5.9.3. wraz z Przelewem płatniczym Odbiorcy podaje się unikalny, tylko dla tej płatności przeznaczony link na stronę internetową, gdzie są podane szczegółowe informacje o płatności oraz Płatniku.

5.10. W przypadku, gdy Płatnik podaje nieprawidłowe dane (unikalny identyfikator) Odbiorcy pieniędzy i według podanych danych Zlecenie płatnicze zostaje wykonane (np. Płatnik podał numer rachunku nie tej osoby, której chciał przelać pieniądze), będzie uważać się, że Paysera wypełniła swoje obowiązki właściwie i przelanej kwoty dla Klienta nie zwróci. W takim przypadku, Paysera podejmie wszelkie możliwe środki, aby wyśledzić transakcję płatniczą i będzie dążyć do odzyskania środków transakcji płatniczej. Jednak, jeżeli odzyskać środków nie uda się, w sprawie zwrotu pieniędzy Klient będzie musiał skontaktować się bezpośrednio z odbiorcą pieniędzy.

5.11. Klient powinien składać Zlecenie płatnicze na wykonanie Transakcji płatniczej dokładnie według w Systemie wskazanej instrukcji, ważnej w dniu wykonania Przelewu płatniczego. Jeżeli Klient jest Odbiorcą, on powinien podać szczegółowe i dokładne dane dla Płatnika, aby Zlecenie płatnicze na wykonanie Transakcji płatniczej we wszystkich przypadkach zostało złożone według podanej w Systemie instrukcji, ważnej w dniu wykonania Przelewu płatniczego. Przed złożeniem Zlecenia płatniczego na wykonanie Transakcji płatniczej lub przekazaniem rekwizytów dla innego Płatnika, Klient powinien sprawdzić i w razie potrzeby zaktualizować instrukcję zasilenia konta. Takie instrukcje wpłaty środków i dane w instrukcjach są (mogą być) uważane za Unikalne identyfikatory, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania Transakcji płatniczej.

5.12. Jeżeli Płatnik składa błędne Zlecenie płatnicze lub wskazuje nieprawidłowe dane Przelewu płatniczego, ale Przelew płatniczy jeszcze nie został wykonany, Płatnik może poprosić sprecyzować Zlecenie płatnicze. W takim przypadku są stosowane są w Systemie wskazane opłaty za sprecyzowanie Zlecenia płatniczego.

5.13. Jeżeli Paysera otrzymała, ale nie może zaksięgować środków podanych w Zleceniu płatniczym na rachunek Odbiorcy (np. rachunek Odbiorcy jest zamknięty, taki numer IBAN nie istnieje, itp.), Paysera w ciągu dwóch dni roboczych zwróci kwotę transakcji płatniczej płatnikowi. W takim wypadku mogą być pobrane w Systemie podane opłaty za zwrot Zlecenia płatniczego. Jeżeli Paysera nie może zaksięgować w Zleceniu płatniczym podanych środków dla Odbiorcy z powodu błędów Płatnika popełnionych wypełniając pola Zlecenia płatniczego, ale Płatnik prosi zwrócić w Zleceniu płatniczym podane środki, Zlecenie płatnicze może być anulowane i środki mogą być zwrócone Płatnikowi, jednak tylko według pisemnego zapytania Płatnika i tylko w razie zgody Odbiorcy na zwrot środków Płatnikowi (jeżeli możliwa jest identyfikacja Odbiorcy). W takim przypadku są stosowane w Systemie podane opłaty za anulowanie Zlecenia płatniczego.

5.14. We wszystkich przypadkach, gdy Paysera otrzymuje Zlecenie płatnicze i środki, których z powodu błędów w Zleceniu płatniczym lub braku informacji nie ma możliwość zaksięgować na rachunek Odbiorcy i w sprawie sprecyzowania takiego Zlecenie płatniczego lub zwrotu środków w ciągu miesiąca od otrzymania Zlecenia płatniczego do Paysera nie zwraca się ani Płatnik, ani Odbiorca, Paysera podejmuje wszelkie możliwe działania aby wyśledzić Transakcję płatniczą, otrzymać sprecyzowane dane Zlecenia płatniczego i pomyślnie wykonać Zlecenie płatnicze. Paysera może podjąć następujące działania dla wyśledzenia Transakcji płatniczej:

5.14.1. Jeżeli dla Paysera są znane dane kontaktowe Płatnika (adres poczty elektronicznej lub numer telefonu), Paysera zwraca się do Płatnika o sprecyzowanie Zlecenia płatniczego.

5.14.2. Jeżeli dla Paysera nie są znane dane kontaktowe Płatnika i w sprawie w Zleceniu płatniczym podanych środków do Paysera nie zwraca się ani Płatnik, ani Odbiorca, Paysera zwraca się do instytucji dostawcy usług płatniczych Płatnika, z której były otrzymane środki Zlecenia płatniczego, z prośbą skontaktować się z Płatnikiem o sprecyzowanie informacji Zlecenia płatniczego. Dane działanie jest podejmowane jeżeli w instytucji dawcy usług płatniczych Płatnika są stworzone możliwości skontaktować się poprzez środki komunikacji elektronicznej.

5.14.3. Jeżeli powyżej podane działania nie pomagają wyśledzić Transakcję płatniczą, Paysera ma prawo przelać Płatnikowi 0,01 EUR lub wykonać inny Przelew płatniczy na minimalną kwotę i w tytule płatności wpisać prośbę skontaktować się z Paysera i sprecyzować błędne Zlecenie płatnicze. Dane działanie jest podejmowane jeśli dla Paysera jest znany rachunek Płatnika, z którego zostały otrzymane środki, i koszty wykonania takiego Przelewu płatniczego są racjonalne, a kwota Przelewu płatniczego jest nie mniejsza, niż 10,00 (dziesięć) euro.

5.15. We wszystkich w 5.14 punkcie wymienionych przypadkach stosowana jest w Systemie podana opłata za sprecyzowanie Transakcji płatniczej, która jest wyliczana z kwoty przelewu przed tym, jak on zostanie zaksięgowany na Rachunek Klienta-Odbiorcy.

5.16. Jeżeli nie ma możliwości zastosować ani jednego w 5.14 punkcie wskazanego środka aby wyśledzić Transakcję płatniczą, a także w wypadkach, gdy według w Zleceniu płatniczym podanych i (lub) sprecyzowanych danych nie udało się określić Odbiorcę, środki są przechowywane w systemie Paysera do tej pory, aż Płatnik lub Odbiorca zwróci się do Paysera i poda dodatkowe dane, które pozwolą zaksięgować środki dla Odbiorcy (po wyliczeniu opłaty za sprecyzowanie Zlecenia płatniczego z kwoty przelewu przez jej zaksięgowaniem na Rachunek Klienta-Odbiorcy). Takie środki mogą być też zwrócone Płatnikowi według pisemnej prośby Płatnika. W takim wypadku jest stosowana w Systemie podana opłata za zwrot środków, która jest wyliczana z kwoty przelewu przez tym, jak ją zwrócić Płatnikowi.

5.17. W przypadku, jeżeli Klient zauważy, że na jego Rachunek Paysera były przekazane mu nienależne pieniądze, powinien on niezwłocznie o tym powiadomić Paysera. Klient nie ma prawa dysponować mu nie należnymi, błędnie przelanymi pieniędzmi. Jeżeli pieniądze były zaksięgowane na Rachunek Paysera Klienta albo przelane z Rachunku Klienta przez pomyłkę lub w innych przypadkach pozbawionych podstawy prawnej, Paysera ma prawo i Klient wyraża nieodwołalną zgodę w takich przypadkach odliczyć pieniądze z Rachunku Paysera Klienta bez jego zlecenia. Jeżeli na Rachunku Paysera jest niewystarczająco pieniędzy aby odliczyć błędnie zaksięgowane kwoty, Klient bezwarunkowo zobowiązuje się zwrócić Paysera błędnie zaksięgowane na Rachunek lub przelane z Rachunku pieniądze w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zapotrzebowania Paysera. Jeśli Klient nie zwróci błędnie zaksięgowanych pieniędzy w terminie, na żądanie Paysera Klient powinien zapłacić dla Paysera odsetki w wielkości 0,05 % za każdy dzień opóźnienia.

5.18. Po otwarciu Rachunku, Klientowi są stosowane standardowe limity na Przelewy płatnicze. Aby zmienić limity swojego Rachunku Paysera na Przelewy płatnicze, Klient ma prawo zalogować się do Systemu i według własnego uznania ustawić inne limity na Przelewy płatnicze. Paysera ma prawo ograniczać wielkość takich limitów na Przelewy płatnicze i wymagać od Klienta wykonania dodatkowej procedury identyfikacji Klienta według porządku określonego w Systemie. O wejściu konkretnego limitu w życie Klient jest powiadamiany poprzez e-mail. 

5.19. Klient może sprawdzić saldo Rachunku, a także historię płatności po zalogowaniu na Konto, gdzie także znajdzie informacje o wszystkich pobranych Prowizjach i innych kwotach pobranych z Rachunku za wybrany okres czasu.

5.20. Klient zapewnia, że:

5.20.1. przychodzące na jego Rachunek Paysera środki nie są otrzymane z prowadzonej przez niego działalności nielegalnej;

5.20.2. Klient nie będzie korzystał ze świadczonych przez Paysera usług w dowolnych celach nielegalnych, w tym działania i transakcje w celu legalizacji pieniędzy otrzymanych sposobem karnym lub innym nielegalnym sposobem.

5.21. Zarządzać Rachunkiem Paysera oraz wykonywać Transakcje płatnicze z Rachunku Paysera Klient może:

5.21.1. poprzez internet, przedstawicielowi Klienta logując się do swojego prywatnego Konta; 

5.21.2. poprzez Aplikację Paysera (stosowany jest Załącznik „Zarządzanie Kontem Paysera poprzez Aplikację Paysera” po tym, jak Klient potwierdzi zgodę z warunkami Załącznika); 

5.21.3. za pomocą Środków płatniczych powiązanych z Rachunkiem Paysera (stosowany jest Załącznik „Środki płatnicze” po tym, jak Klient potwierdzi zgodę z warunkami Załącznika);

5.21.4. za pomocą innych środków płatniczych wskazanych przez Paysera po tym, jak Klient potwierdzi warunki korzystania z takich środków. 

5.22. Potwierdzenia, zamówienia, prośby, powiadomienia i inne działania Klienta wykonane na witrynach internetowych osób trzecich lub w innych miejscach logując się poprzez swoje Konto Paysera i w taki sposób siebie identyfikując są przyrównywane zawarciu transakcji potwierdzonej podpisem elektronicznym.

5.23. Wykonywanie Zleceń płatniczych z Rachunku Paysera poprzez internet:

5.23.1. Aby wykonać Transakcję płatniczą poprzez internet, przedstawiciel Klienta powinien wypełnić Zlecenie płatnicze w Systemie i przekazać je do wykonania potwierdzając zgodę Klienta na wykonanie Zlecenia płatniczego w Systemie drogą elektroniczną.

5.23.2. Przekazanie Zlecenia płatniczego do wykonania w Systemie jest zgodą Klienta na wykonanie Transakcji płatniczej i nie może być odwołane (odwołanie Zlecenia płatniczego jest możliwe tylko dopóty, dopóki realizacja Zlecenia płatniczego nie jest rozpoczęta – status realizacji Zlecenia płatniczego i możliwość odwołania można zobaczyć na Koncie Klienta).

5.23.3. Wykonując przelew wewnątrz Systemu ze swojego Rachunku Paysera na Rachunek Paysera innego użytkownika Systemu, Klient może wybrać wykonać Przelew płatniczy chroniony hasłem, gdy podczas generowania Zlecenia płatniczego Klient ustawia również hasło otrzymania przelewu. W takim wypadku przelew jest ostatecznie wykonany tylko wówczas, gdy Odbiorca przelewu wpisuje ustawione i dla Odbiorcy przez Klienta-Płatnika podane lub przekazane hasło odblokowania przelewu. Jeśli Odbiorca nie wpisuje ustawionego przez Płatnika hasła, środki płatności są zwracane na Rachunek Paysera Płatnika automatycznie po 30 (trzydziestu) dniach. Chwilą autoryzacji takiego Przelewu płatniczego uważa się wpisanie przez Odbiorcę hasła i taki Przelew płatniczy nie może być odwołany po tym, jak Odbiorca wpisze hasło odblokowania przelewu. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za właściwe i bezpieczne przekazanie hasła odblokowania Przelewu płatniczego dla Odbiorcy oraz zapewnia, że takie hasło będzie ujawnione wyłącznie dla Odbiorcy środków.

5.23.4. Wypełniając Zlecenie płatnicze Klient może wpisać datę w przyszłości, ale nie późniejszą niż 2 (dwa) lata od dnia wypełnienia Zlecenia płatniczego. Jeśli we wskazanym dniu na Koncie Paysera Klienta będzie wystarczająco środków, Zlecenie płatnicze zostanie wykonane. Przelew na inny Rachunek Paysera będzie wykonany od razu po nastąpieniu wskazanego dnia (o 00:00 według strefy czasowej serwera EET). Przelew na rachunek bankowy jest wykonywany w terminach wskazanych w Systemie. 

5.23.5. Jeżeli Zlecenie płatnicze jest wypełniane nieprawidłowo, Przelew płatniczy nie jest wykonywany, za wyjątkiem jeżeli Paysera z własnej inicjatywy, w wyjątkowych wypadkach, po sprawdzeniu informacji Przelewu płatniczego lub mając wystarczająco danych aby samodzielnie podjąć decyzję o prawidłowej zawartości informacji, poprawia Zlecenie płatnicze i wykonuje je w zwyczajnym porządku. 

5.23.6. Jeśli na Rachunku Klienta nie wystarcza pieniędzy aby wykonać Przelew płatniczy, Przelew płatniczy nie jest wykonywany, ale System jeszcze będzie próbował wykonać Zlecenie płatnicze w ciągu 5 (pięciu) dni po otrzymaniu Zlecenia płatniczego. Jeżeli w ciągu tego czasu na Rachunku nie pojawi się wystarczająco pieniędzy aby wykonać Zlecenie płatnicze, Zlecenie płatnicze zostanie odwołane i dalej nie wykonywane. Jeśli na Rachunku Klienta nie wystarcza pieniędzy dla wykonania Zlecenia płatniczego w jednej walucie, ale jest wystarczająco pieniędzy w innej walucie, Przelew płatniczy nadal nie będzie wykonywany, dopóki Klient nie wymieni innej waluty na walutę Przelewu płatniczego (za wyjątkiem, gdy Klient ma zamówioną funkcję automatycznej wymiany waluty lub w razie opłaty za towary lub usługi poprzez system Paysera). 

5.24. Warunki innych, niż w 5.21 punkcie niniejszej Umowy wskazanych sposobów zarządzania Rachunkiem Paysera (za wyjątkiem zarządzania Rachunkiem Paysera poprzez internet) są wymienione w oddzielnych Załącznikach poświęconych konkretnemu sposobu zarządzania Rachunkiem Paysera. Konkretny Załącznik regulujący inne sposoby zarządzania Rachunkiem Paysera jest stosowany wobec Klienta tylko w tym wypadku, jeżeli Klient życzy sobie korzystać z odpowiedniego sposobu zarządzania Rachunkiem Paysera. Załącznik wchodzi w życie od chwili, gdy Klient elektroniczną lub inną drogą potwierdza, że zapoznał się z warunkami tego Załącznika i wyraża swoją zgodę na korzystanie ze w Załączniku wskazanej Usługi.

5.25. Informacje o dokonanych i otrzymanych transakcjach Paysera podaje w Wyciągu z Rachunku Klienta. Klient, po zalogowaniu na swoje Konto, może bezpłatnie zobaczyć te informacje lub je wydrukować w dowolnych czasie i tak często, jak sobie życzy.

6. Wpłata i wypłata gotówki

6.1. Paysera daje Klientowi prawo na wpłatę gotówki na Rachunek Paysera na warunkach wskazanych w Systemie. Miejsca, warunki, waluty, limity i ceny wpłaty gotówki są wskazane tutaj.

6.2. Paysera daje Klientowi prawo na wypłatę gotówki z Rachunku na warunkach wskazanych w Systemie. Miejsca, warunki, waluty, limity i ceny wypłaty gotówki są wskazane tutaj.

6.3. Wykonując transakcje płatnicze gotówką, przedstawiciel Klienta powinien sam przeliczyć wpłacaną na Rachunek kwotę gotówki przed jej wpłaceniem, a wypłacając gotówkę z Rachunku – sam ją przeliczyć jak tylko ją otrzyma i niezwłocznie złożyć dowolne uwagi lub pretensje dotyczące ilości gotówki lub jakości banknotów.

6.4. Po wpłaceniu gotówki na Rachunek, Klient może dysponować Elektronicznymi pieniędzmi od razu, jak tylko Paysera je otrzyma.

7. Chwila otrzymania Zlecenia płatniczego, wymagania wobec Zlecenia płatniczego oraz odmowa wykonywania Zlecenia płatniczego

7.1. Gdy Klient jest Płatnikiem, Zlecenie płatnicze uważa się za otrzymane przez Paysera (zaczyna się obliczanie terminu wykonania takiego Zlecenia płatniczego) w dzień jego otrzymania, a jeżeli chwila otrzymania Zlecenia płatniczego nie jest dniem roboczym Paysera, uważa się, że Zlecenie płatnicze zostało otrzymane w najbliższy dzień roboczy Paysera. 

7.2. Zlecenie płatnicze, które Paysera otrzymała w dniu roboczym Paysera po godzinach pracy Paysera, uważa się za otrzymane w następny najbliższy dzień roboczy Paysera. 

7.3. Zlecenia płatnicze wewnątrz Systemu Paysera są wykonywane natychmiast (do kilku minut, chyba że Transakcja płatnicza jest zatrzymywana w przypadkach określonych przez obowiązujące prawo i Umowę), w niezależności od godzin pracy Paysera. 

7.4. Paysera ma prawo zapisywać oraz chronić dowolne Zlecenia płatnicze składane dowolnym ze sposobów ustalonych z Paysera, a także zapisywać i chronić informacje o wszystkich Transakcjach płatniczych, które wykonał Klient, albo które były wykonane według Zlecenia płatniczego Klienta. Zapisy, wymienione w danym punkcie, Paysera może przekazać dla Klienta i (lub) osób trzecich, mających przez przepisy prawne ustaloną podstawę do otrzymania takich danych, jako dowody potwierdzające złożone przez Klienta Zlecenia płatnicze i (lub) wykonane Transakcje płatnicze.

7.5. Przez Klienta składane Zlecenia płatnicze powinny spełniać wymagania wobec składania takiego Zlecenia płatniczego i (lub) treści Zlecenia płatniczego określone przez prawo oraz Paysera. Przez Klienta składane Zlecenia płatnicze powinny być sformułowane wyraźnie, jednoznacznie, powinny być wykonalne, zawierać wyraźnie wyrażoną wolę Klienta. Paysera nie poniesie odpowiedzialności za błędy, rozbieżności, powtórki i (lub) sprzeczności w składanych przez Klienta Zleceniach płatniczych, w tym, ale nie ograniczając się do poprawności rekwizytów Zlecenia płatniczego. Jeżeli w złożonym przez Klienta Zleceniu płatniczym jest niewystarczająco danych lub zawiera ono inne wady, Paysera, w zależności od charakteru wad Zlecenia płatniczego, może albo odmówić w wykonaniu takiego Zlecenia płatniczego, albo je wykonać według danych zawartych w Zleceniu płatniczym.

7.6. Paysera ma prawo odmówić się wykonywać złożone Zlecenie płatnicze, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości, że Zlecenie płatnicze zostało złożone nie przez przedstawiciela prawnego Klienta, albo że dla Paysera złożone dokumenty nie spełniają wymagań prawnych i (lub) Paysera albo też powstają uzasadnione wątpliwości co do autentyczności lub poprawności złożonych dokumentów. Jeżeli Paysera ma uzasadnione wątpliwości, że Zlecenie płatnicze było złożone nie przez przedstawiciela prawnego Klienta albo co do autentyczności złożonych dla Paysera dokumentów, lub istnieją wątpliwości co do legalności złożonego Zlecenia płatniczego lub jego zawartości, Paysera ma prawo zapotrzebować, aby Klient na własny koszt dodatkowo potwierdził Paysera dopuszczalnym sposobem złożone Zlecenie płatnicze i (lub) złożył Paysera dokumenty potwierdzające prawo osób na dysponowanie pieniędzmi na Rachunku, lub inne dokumenty wskazane przez Paysera. W wypadkach wymienionych w niniejszym punkcie Paysera działa w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Klienta, Paysera i (lub) innych osób, dlatego Paysera nie poniesie odpowiedzialności za straty, kurie mogą być spowodowane odmową w wykonaniu złożonego Zlecenia płatniczego. 

7.7. Klient powinien zapewnić, aby na jego Rachunku była wystarczająca kwota pieniężna w odpowiedniej walucie, potrzebna dla wykonana Zlecenia płatniczego Klienta. 

7.8. Przed wykonaniem podanego przez Klienta Zlecenia płatniczego, Paysera ma prawo zapotrzebować, aby Klient podał dokumenty udowadniające legalne pochodzenie pieniędzy związanych ze Zleceniem płatniczym. Jeżeli Klient nie poda takich dokumentów, Paysera ma prawo odmówić wykonywania Zlecenia płatniczego Klienta. 

7.9. Paysera ma prawo częściowo lub w pełni przekazać wykonywanie złożonego przez Klienta Zlecenia płatniczego osobom trzecim, jeżeli tego potrzebują interesy Klienta i (lub) istota realizacji Zlecenia płatniczego. Jeżeli po to, aby Zlecenie płatnicze Klienta było wykonane należycie potrzebne jest wysłanie Zlecenia płatniczego i dalsze jego wykonanie przez inną instytucję finansową, jednak dana instytucja wstrzymuje Zlecenie płatnicze Klienta, zgodnie ze swoimi procedurami wewnętrznymi Paysera nie ponosi odpowiedzialności za takie działania innej instytucji finansowej, jednak podejmuje wszystkie możliwe wysiłki aby wyjaśnić przyczyny takiego wstrzymania Zlecenia płatniczego. Paysera ma prawo zawiesić i (lub) zatrzymać wykonywanie złożonego przez Klienta Zlecenia płatniczego, jeżeli tego potrzebuje obowiązujące prawo lub jest to obowiązkowe z innych, niezależnych od Paysera przyczyn.

7.10. Paysera, w razie odmowy wykonywania złożonego przez Klienta Zlecenia płatniczego, niezwłocznie powiadamia o tym Klienta i stwarza Klientowi niezbędne warunki aby Klient mógł zaznajomić się z taką wiadomością, za wyjątkiem gdy taka wiadomość jest technicznie niemożliwa lub zabroniona przez obowiązujące prawo. 

7.11. Paysera nie przyjmuje i nie wykonuje Zleceń płatniczych Klienta na wykonanie transakcji na Rachunku, jeżeli pieniądze na Rachunku są aresztowane lub prawo Klienta na dysponowanie pieniędzmi jest ograniczone w inny legalny sposób, a także gdy wykonywane przez Paysera transakcje są zawieszane w przypadkach określonych przez obowiązujące prawo. 

7.12. Jeżeli według Zlecenia płatniczego przelane pieniądze są zwracane z przyczyn niezależnych od Paysera (niedokładne dane Zlecenia płatniczego, rachunek Odbiorcy jest zamknięty itp.), zwracana kwota jest księgowana na Rachunek. Zapłacone przez Płatnika prowizje za wykonanie takiego Zlecenia płatniczego nie są zwracane, a z Rachunku mogą być pobrane opłaty i wydatki związane ze zwrotem pieniędzy.

7.13. Inicjowane przez Paysera Przelewy płatnicze, jeśli istnieje taka możliwość techniczna, mogą być pilne albo standardowe (niepilne). Rodzaj Przelewu płatniczego, jeśli istnieje taka możliwość techniczna, wybiera sam Klient. Jeżeli Klient nie wybiera rodzaju Przelewu płatniczego, uważa się, że inicjował on Przelew płatniczy automatycznie przez system wybrany według najkorzystniejszych dla Klienta warunków .

8. Składanie i anulowanie Zgody, anulowanie Zlecenia płatniczego

8.1. Transakcja płatnicza jest uważana za autoryzowaną tylko gdy Płatnik wyrazi Zgodę. Zgoda na wykonanie płatności złożona dla pośrednika Paysera uważa się za złożoną dla samej Paysera. Klient (Płatnik) może złożyć Zgodę w formie i w sposób określony przez Paysera albo ustalony z Klientem. Pisemna Zgodna powinna być podpisana przez Klienta lub jego prawnego przedstawiciela. Zgoda może także być potwierdzona podpisem elektronicznym, Klientowi przyznanym Hasłem, kodami i (lub) innymi środkami potwierdzania tożsamości. Zgoda na wykonanie transakcji płatniczej lub kilka transakcji płatniczych może być też składana poprzez Odbiorcę lub dostawcę usługi inicjowania płatności. Zgoda składana przez Klienta wszystkimi wymienionymi w danym punkcie sposobami jest uważana za odpowiednio potwierdzoną przez Klienta (Płatnika), mającą taką samą moc prawną jak i przez takiego Klienta (jego przedstawiciela) podpisany dokument papierowy (Zgoda) i może być używana jako środek dowodu podczas rozstrzygania sporów pomiędzy Paysera a Klientem w sądach i innym instytucjach, a także Klient nie ma prawa zaskarżać wykonanej przez Paysera Transakcji płatniczej, jeżeli Zlecenie płatnicze było potwierdzone Zgodą, złożoną określonym w danym punkcie sposobem.

8.2. Zgoda Klienta (Płatnika) jest składana przed wykonaniem Transakcji płatniczej. Na podstawie odrębnego porozumienia, Klient (Płatnik) i Paysera mogą uzgodnić, że Transakcja płatnicza będzie autoryzowana, tzn. będzie otrzymana zgoda takiego Klienta, po wykonaniu Transakcji płatniczej. 

8.3. Klient zgadza się, aby wykonując Transakcję płatniczą Paysera przekazała informacje podane w Zleceniu płatniczym (w tym i Dane osobowe Klienta zawarte w Zleceniu płatniczym) bezpośrednio związanym z wykonaniem takiej Transakcji płatniczej osobom – międzynarodowym organizacjom kart płatniczych, informację o płatnościach kartami płatniczymi przetwarzającym firmom, dostawcy Usług płatniczych Odbiorcy, operatorowi systemu używanego do wykonania Transakcji płatniczej, pośrednikom Paysera oraz dostawcy Usług płatniczych Odbiorcy, dostawcy usługi inicjowania płatności, a także Odbiorcy. 

8.4. Procedura anulowania Zlecenia płatniczego: 

8.4.1. Zlecenie płatnicze nie może być anulowane po tym, jak Paysera je otrzyma, za wyjątkiem przypadków określonym niniejszą Umową; 

8.4.2. gdy Transakcja płatnicza jest inicjowana przez Odbiorcę albo poprzez Odbiorcę (np.: płatność kartą płatniczą) lub też gdy transakcja płatnicza jest inicjowana przez dostawcę usługi inicjowania płatności, Płatnik nie może anulować Zlecenia płatniczego po wysłaniu Zlecenia płatniczego, a także po tym, jak Płatnik wyrazi zgodę na inicjowanie transakcji płatniczej dla dostawcy usługi inicjowania płatności, albo też po tym, jak Płatnik wyrazi Zgodę na wykonanie Transakcji płatniczej dla Odbiorcy;

8.4.3. Zlecenia płatnicze, przewidziane w 5.23.4 punkcie niniejszej Umowy, mogą być anulowane nie później, niż do końca dnia roboczego Paysera przed uzgodnionym dniem wykonania Transakcji płatniczej; 

8.4.4. po upływie terminów, podanych w 8.4.1 – 8.4.3 punktach Umowy, Zlecenie płatnicze może być anulowanie tylko w tym wypadku, jeżeli to uzgadniają Klient (Płatnik) i Paysera, a w przypadku, określonym w 8.4.2 punkcie Umowy, obowiązkowa jest także zgoda Odbiorcy. 

8.4.5. Gdy transakcja płatnicza jest inicjowana przez Odbiorcę lub poprzez Odbiorcę wykonując transakcję płatniczą kartą płatniczą, a także gdy Płatnik wyraża zgodę na wykonanie transakcji płatniczej i dokładna kwota transakcji nie jest znana, Paysera może zablokować środki na Koncie Płatnika tylko w tym wypadku, jeżeli Płatnik wyraził zgodę na blokadę dokładnej kwoty środków. Paysera niezwłocznie po otrzymaniu informacji o dokładnej kwocie transakcji płatniczej i natychmiast po otrzymaniu zlecenia płatniczego anuluje blokadę środków na Koncie Płatnika.

8.5. Paysera księguje środki na Rachunek i pobiera środki z Rachunku według w otrzymanym Zleceniu płatniczym zawartego Unikalnego identyfikatora – numeru rachunku Paysera lub numeru rachunku w standardzie IBAN. Paysera ma prawo, ale nie obowiązek, sprawdzać czy w otrzymanym przez Paysera Zleceniu płatniczym podany Unikalny identyfikator zgadza się z imieniem i nazwiskiem (nazwą) właściciela Rachunku. Gdy dla księgowania pieniędzy na Rachunek albo pobrania pieniędzy z Rachunku dla Paysera składany jest wymieniony identyfikator, Zlecenie płatnicze uważa się za wykonane należycie, jeżeli było ono wykonane według podanego Unikalnego identyfikatora. Jeżeli Paysera wykonuje weryfikacje i określa jawną niezgodność między złożonym dla Paysera Unikalnym identyfikatorem i imieniem oraz nazwiskiem (nazwy) właściciela Rachunku, Paysera ma prawo nie wykonywać takiej Transakcji płatniczej. 

8.6. Jeżeli Paysera otrzymuje Zlecenie płatnicze na przelew pieniędzy na rachunek płatniczy w instytucji innego dostawcy Usług płatniczych, taką Transakcję płatniczą Paysera wykonuje według podanego w otrzymanym Zleceniu płatniczym Unikalnego identyfikatora – numeru rachunku płatniczego Odbiorcy w standardzie IBAN, za wyjątkiem gdy inny dostawca Usług płatniczych nie używa formatu IBAN. Paysera nie ponosi odpowiedzialności jeżeli w Zleceniu płatniczym nie będzie podany Unikalny identyfikator i (lub) będzie on nieprawidłowy, i (lub) dostawca Usług płatniczych Klienta używa innego Unikalnego identyfikatora dla należytego wykonania takiej Transakcji płatniczej (księgowania pieniędzy na rachunek płatniczy Odbiorcy).

8.7. W razie potrzeby i (lub) obowiązującego wymagania instytucji innego kraju, Paysera ma prawo zapotrzebować dodatkowych i (lub) innych obowiązkowych informacji (np.: imienia i nazwiska lub nazwy Odbiorcy, kodu płatności), które powinny być złożone dla Paysera, aby Zlecenie płatnicze było właściwie wykonane.

9. Działania zabronione

9.1. Klientowi, korzystającemu z usług Paysera, jest zabronione:

9.1.1. nie przestrzegać Umowy, dowolnego z jej Załączników, ustaw i innych aktów prawnych, w tym, ale nie ograniczając się do ustaw dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 

9.1.2. naruszyć prawo Paysera i osób trzecich do im należących znaków towarowych, praw autorskich, tajemnic handlowych i innej własności intelektualnej; 

9.1.3. udzielać Paysera fałszywych, mylących lub nieprawidłowych informacji lub odmówić w udzieleniu informacji lub wykonaniu działań, o które rozsądnie prosi Paysera;

9.1.4. udzielać osobom trzecim fałszywe, mylące lub nieprawidłowe informacje o Paysera i współpracy z Paysera;

9.1.5. przyjmować i (lub) wykonywać przelewy nielegalnie zdobytych pieniędzy, jeżeli Klient o tym wiedział lub powinien był wiedzieć;

9.1.6. korzystać z usług Paysera w taki sposób, który powoduje straty, odpowiedzialność lub inne negatywne konsekwencje prawne i (lub) finansowe albo powoduje uszkodzenie reputacji Paysera lub innych osób trzecich;

9.1.7. korzystać z usług Paysera w wypadku, jeżeli Klient, jego przedstawiciel, beneficjent albo wykonywany lub otrzymywany Przelew płatniczy odpowiada kryteriom zawartym w liście stosowanych ograniczeń wobec świadczenia usług Paysera (Lista ograniczeń wobec świadczenia usług Paysera jest podana na witrynie internetowej Paysera);

9.1.8. rozpowszechniać wirusy internetowe i podejmować się innych działań, które mogłyby zakłócić pracę Systemu, uszkodzić lub zniszczyć informacje, a także spowodować inne uszkodzenia Systemu, wyposażenia lub informacji; 

9.1.9. podejmować się dowolnych innych umyślnych działań, które mogłyby zakłócić świadczenie Usług Paysera dla Klienta lub osób trzecich, albo zakłócić działanie Systemu;

9.1.10. organizować nielegalne gry hazardowe, nielegalny handel akcjami, indeksami, surowcami, walutami (np. Forex), opcjami, funduszami giełdowymi (ETF), świadczyć usługi handlowe, inwestycyjne lub inne usługi na giełdach walutowych, na rynkach Forex i w innych systemach handlowych waluty elektronicznej, nielegalnie handlować wyrobami tytoniowymi, alkoholem, lekami na receptę, steroidami, bronią, substancjami narkotycznymi i związanymi z narkotykami atrybutami, produkcją pornograficzną, nielegalną loterią, nielegalnym oprogramowaniem i innymi zabronionymi przez prawo rzeczami lub produkcją;

9.1.11. przyjmować płatności w nieregulowanej i (lub) nienadzorowanej walucie wirtualnej, kupować ją, wymieniać albo zarządzać dowolnym innym sposobem (zakaz ten obejmuje też wykonywanie lub otrzymanie przelewów z kantoru wymiany waluty wirtualnej);

9.1.12. nie posiadając uprzedniej pisemnej zgody Paysera świadczyć usługi finansowe i (lub) organizować legalny handel akcjami, indeksami, surowcami, walutami (np. Forex), opcjami, funduszami giełdowymi (ETF), świadczyć usługi handlowe, inwestycyjne lub inne usługi na giełdach walutowych, na rynkach Forex i w innych systemach handlowych waluty elektronicznej. Jeżeli klient zamierza świadczyć usługi finansowe poprzez Rachunek, powinien on mieć ważną licencję (pozwolenie) na odpowiednią działalność, wydaną w państwie członkowskim Związku Europejskiego lub w państwie trzecim, które ma ustanowione równoważne lub zasadniczo podobne wymagania, a działalność ta ma być nadzorowana o przestrzeganie danych wymagań przez właściwe instytucje;

9.1.13. nie posiadając uprzedniej pisemnej zgody Paysera organizować gry hazardowe, loterię i prowadzić inną działalność, która wymaga specjalnej licencji lub pozwolenia. Jeżeli klient zamierza świadczyć w danym punkcie wymienione usługi korzystając z Rachunku, powinien on mieć ważną licencję (pozwolenie) na odpowiednią działalność, wydaną w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a działalność ta ma być nadzorowana przez właściwe instytucje;

9.1.14. mieć więcej, niż jedne Konto, otworzyć Konto pod nieprawdziwym imieniem lub imieniem innej osoby bez odpowiedniego uprawnienia, otworzyć Konto za pomocą usług osób (stron internetowych) świadczących usługi anonimowych numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej;

9.1.15. świadczyć usługi zabronione przez prawo lub inne akty prawne, albo sprzeczne z porządkiem publicznym lub moralnością;

9.1.16. logować się do Systemu anonimowo (np. poprzez publiczne serwery pośredniczące (proxy));

9.1.17. ujawniać Hasła i inne indywidualne cechy bezpieczeństwa Środków płatniczych dla osób trzecich i pozwolić innym osobom korzystać z Usług w imieniu Klienta.

9.2. Wszystkie bezpośrednie szkody, grzywny i inne sankcje pieniężne przyznane dla Paysera z powodu nie przestrzegania lub naruszenia Umowy w tym, ale nie ograniczając się do 9.1 punktu Umowy, z winy Klienta kompensuje Klient. 

9.3. Klient jest odpowiedzialny i zobowiązuje się wyrównać dowolne straty poniesione przez Paysera, innych klientów Paysera i strony trzecie w wyniku korzystania z usług Paysera przez Klienta i naruszenia niniejszej Umowy lub jej Załączników.

10. Wysyłanie powiadomień przez Strony, komunikacja i konsultacja z Klientami

10.1. Klient potwierdza, że zgadza się, aby Paysera dostarczała wiadomości dla Klienta umieszczając je na stronie internetowej Systemu i wysyłając na adres e-mail, który Klient podał podczas rejestracji w Systemie, lub wysyłając na adres poczty, który Klient podał podczas rejestracji w Systemie, albo też wysyłając wiadomość SMS w przypadku, jeżeli podczas rejestracji Klient podał tylko numer telefonu komórkowego. Klient potwierdza, że wiadomość Paysera, dostarczona w dowolny z wymienionych sposobów, będzie uważana za dostarczoną właściwie. Wiadomości są wysyłane pocztą lub wiadomością SMS tylko w tym przypadku, jeżeli Klient nie podał swojego adresu e-mail. Jeżeli takie wiadomości nie dotyczą istotnej zmiany warunków Umowy, będzie uważać się, że Klient otrzymał wiadomość w ciągu 24 godzin od jej umieszczenia na stronie internetowej Systemu lub przesłania dla Klienta pocztą elektroniczną albo wiadomością SMS. Jeżeli wiadomość jest wysyłana pocztą, będzie uważać się, że Klient otrzymał ją po 5 (pięciu) dniach roboczych od jej przesłania, za wyjątkiem gdy Klient faktycznie otrzymuje wiadomość pocztą później, niż w ustalonych w niniejszej Umowie terminach. Uważa się, że wiadomości Klienta (skargi, zapytania lub pretensje) są otrzymanie w dzień ich złożenia, jeżeli zostali one złożone od 8 do 20 godz. (EET). Wiadomości złożone w innym czasie są uważane za otrzymane o 8 godz. (EET) następnego dnia roboczego.

10.2. O zmianach w Umowie Klient jest powiadamiany przed 60 (sześćdziesięcioma) dniami. Uważa się, że Klient wiadomość otrzymał, i zmiana w warunkach Umowy wchodzi w życie w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od przesłania takiej wiadomości Klientowi pocztą elektroniczną lub innymi środkami, które Klient podał podczas rejestracji (pocztą lub wiadomością SMS z linkiem na odpowiednią stronę internetową). Informacje o zmianie w warunkach Umowy są dodatkowo publikowane na witrynie internetowej Systemu. 

10.3. Termin uprzedzenia 60 (sześćdziesięciu) dni nie jest stosowany i wiadomości nie są dostarczane zgodnie z procedurą określoną w 10.1 punkcie Umowy, jeżeli: 

10.3.1. warunki Umowy są zmieniane z powodu zmiany obowiązkowych wymagań aktów prawnych; 

10.3.2. ceny Usług Paysera są obniżane albo w inny sposób są ustalane bardziej korzystne dla Klienta warunki; 

10.3.3. rośnie koszt własny usług Paysera, u powodu czego rosną ceny na świadczone przez Paysera usługi;

10.3.4. pojawia się nowa usługa lub część usługi, z której Klient może korzystać lub nie korzystać na swój wybór.

10.4. Za nieistotne zmiany Umowy uważa się poprawki stylistyczne i gramatyczne, przeformułowanie, przenoszenie zdania, punktów i rozdziałów Umowy dla jasności, podanie przykładów do artykułów i inne zmiany, które nie zmniejszają, nie ograniczają praw Klienta, nie zwiększają jego odpowiedzialności i nie pogarszają sytuacji Klienta. 

10.5. Klient zobowiązuje się regularnie, to znaczy co najmniej każdego dnia roboczego sprawdzać swoją pocztę elektroniczną i inne środki otrzymania wiadomości wskazane w Systemie, a także internetowe strony Systemu, aby na czas zauważyć wiadomości o zmianach w Umowie. 

10.6. Wszystkie wiadomości Stron muszą być wysyłane w Języku dopuszczalnym lub w tym języku, w którym Umowa była napisana i przedstawiona Klientowi do zapoznania się. 

10.7. Klient powinien umieścić, a w przypadku zmian niezwłocznie (nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego) aktualizować w Systemie podane dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres Klienta), za pomocą których Paysera mogłaby niezwłocznie skontaktować się z Klientem lub jego przedstawicielami. Jeżeli Klient nie odnowi w Systemie zmienionych danych kontaktowych, wszystkie konsekwencje z powodu niepowiadomienia Klienta spadną na Klienta. 

10.8. W celu ochrony pieniędzy Klienta od możliwych bezprawnych działań osób trzecich, Klient także powinien natychmiast pisemnie powiadomić Paysera o kradzieży lub innej utracie dokumentu osobistego przedstawiciela lub przedstawicieli Klienta.

10.9. W przypadku dowolnych pytań, dotyczących Systemu i realizacji Umowy, Klient może otrzymać konsultację wysyłając swoje zapytanie pocztą elektroniczną na adres, podany na stronie internetowej Paysera, dzwoniąc do obsługi Klienta lub wypełniając zapytanie na Koncie. Wiadomości Klienta dotyczące tej Umowy muszą być wysyłane pocztą elektroniczną na adres, podany na stronie internetowej Paysera, lub na wskazany w Umowie adres pocztowy Paysera. Wszystkie wiadomości muszą być wysyłane dla Paysera niezależnie od tego, kto jest bezpośrednim usługodawcą określonych w niniejszej Umowie usług Paysera. 

10.10. Paysera zawczasu, zgodnie z 10.1 punktem Umowy, powiadomi Klienta o znanych i możliwych problemach technicznych Systemu, a także mających wpływ na świadczenie usług Paysera systemów i urządzeń osób trzecich, którymi Paysera posługuje się do świadczenia Usług. 

10.11. Paysera może swobodnie zmieniać techniczne rozwiązanie integracji usług w dowolnym czasie. O dowolnych takich zmianach, które wymagają zmian w oprogramowaniu Klienta, Klient ma być uprzedzony co najmniej w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni. Obowiązkowe zmiany ze strony Klienta są wykonywane na koszt Klienta. 

10.12. Strony powinny natychmiast informować się wzajemnie o dowolnych okolicznościach ważnych dla wykonania niniejszej Umowy. Klient powinien złożyć dane okoliczności (np.: zmiana nazwy, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu i innych danych kontaktowych Klienta, zmiana przedstawicieli Klienta uprawnionych do zarządzania Kontem i dysponowania środkami na Koncie, zmiana podpisów przedstawicieli Klienta, inicjację lub wszczęcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego, likwidacja, reorganizacja, restrukturyzacja Klienta, itp.) potwierdzające dokumenty, niezależnie od tego czy dana informacja jest przekazana dla rejestrów publicznych. 

10.13. Paysera ma prawo potrzebować, aby za granicą zawarte dokumenty były przetłumaczone, legalizowane lub potwierdzone apostille, za wyjątkiem gdy prawo przewiduje inaczej. 

10.14. Wszystkie koszty zawarcia, dostawy, potwierdzenia i tłumaczenia dokumentów podanych przez Paysera ponosi Klient. 

10.15. Klient ma prawo w dowolnym czasie zaznajomić się z obowiązującymi zmianami w Umowie, Załącznikach i cenach na witrynie internetowej Paysera.

11. Zmiany w Umowie

11.1. Paysera ma prawo jednostronnie zmieniać i (lub) uzupełniać warunki Umowy zgodnie z procedurami powiadamiania przewidzianymi w 10 rozdziale Umowy.

11.2. Klient nie ma prawa jednostronnie zmieniać warunków Umowy.

11.3. Klient może zgodzić się ze zmianami w Umowie lub je odrzucić wcześniej proponowanego przez Paysera dnia wejścia zmian w życie, powiadamiając o tym Paysera. Jeżeli do proponowanego dnia wejścia zmian w życie Klient nie powiadomi, że nie zgadza się ze zmianami, uważa się, że Klient zgadza się ze zmianami warunków Umowy i zmiany wchodzą w życie w podany czas. Jeżeli Klient powiadamia, że nie zgadza się z przewidzianymi zmianami, on rozwiązuje Umowę według porządku ustalonego w 12.12 punkcie Umowy, a podczas przewidzianego terminu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych Klientowi nadal są stosowane ważne warunki Umowy.

11.4. Załączniki do Umowy są zmieniane zgodnie z porządkiem określonym w odpowiednim Załączniku. Jeżeli w Załączniku porządek jego zmiany nie jest określony, stosowana jest procedura zmiany i powiadamiania o zmianach określona w niniejszej Umowie. 

11.5. W oddzielnym pisemnym porozumieniu Strony mogą określić dodatkowe warunki nie przewidziane w niniejszej Umowie lub Załącznikach, lub dowolne inne warunki różniące się od warunków podanych w Umowie lub Załącznikach. Takie porozumienie stanie się integralną częścią Umowy. Na życzenie Klienta projekt porozumienia będzie przygotowany przez Paysera i przesłany dla Klienta faksem lub pocztą elektroniczną (porozumienie także może być i w formie deklaracji). Jeżeli Klient zgadza się z przedstawionym porozumieniem, to podpisze go i wyśle do Paysera faksem lub wyśle zeskanowaną kopię dokumentu pocztą elektroniczną. Paysera ma prawo zażądać od Klienta przesłania pocztą podpisanego porozumienia z oryginalnym podpisem Klienta. Takie porozumienie wchodzi w życie od chwili jego podpisania i przesłania do Paysera, tzn. podpis Paysera nie jest obowiązkowy i Paysera nie powinna przesyłać podpisaną umowę Klientowi z powrotem.

12. Zawieszenie świadczenia usług. Rozwiązanie Umowy

12.1. Paysera ma prawo, nadając pierwszeństwo wykonaniu przepisów prawnych stosowanych działalności Paysera i interesom Klienta, według swojego wyboru i uwzględniając konkretną sytuację jednostronnie i bez uprzedzenia stosować jeden lub kilka z następujących środków: 

12.1.1. zawiesić wykonywanie jednego lub kilku Przelewów płatniczych; 

12.1.2. zawiesić świadczenie wszystkich lub części usług dla Klienta; 

12.1.3. wstrzymać pieniądze Klienta, które są powodem sporu;

12.1.4. zablokować Rachunek (tzn. w pełni lub częściowo zawiesić Transakcje płatnicze na Koncie) i (lub) Środek płatniczy (tzn. całkowicie lub częściowo zabronić korzystać ze Środka płatniczego);

12.1.5. zaprzestać świadczenia usług;

12.1.6. zwrócić zawieszone środki na Koncie Klienta dla pierwotnego nadawcy środków.

12.2. Wymienione w 12.1.1-6 punktach środki mogą być stosowane wobec Klienta tylko w następujących wyjątkowych wypadkach:

12.2.1. jeżeli Klient popełni lub istnieje absolutnie realne zagrożenie, że Klient może popełnić istotne naruszenie Umowy lub jej Załączników; 

12.2.2. jeżeli działalność Klienta prowadzona korzystając z Rachunku Paysera może zaszkodzić reputacji Paysera;

12.2.3. jeżeli Klient nie wykonuje obowiązkowych procedur identyfikacyjnych, nie podaje wymaganych przez Paysera informacji, albo podaje informacje i dokumenty, które nie odpowiadają wymaganiom określonym w przepisach prawa i (lub) przez Paysera lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności lub poprawności podanych dokumentów, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient nie spełnia wymagań 9 rozdziału Umowy;

12.2.4. jeżeli z powodu dalszego świadczenia usług i działalności Klienta mogą być fundamentalnie naruszone uzasadnione interesy osób trzecich;

12.2.5. z obiektywnie uzasadnionych przyczyn związanych z ochroną pieniędzy na Rachunku i (lub) Środka płatniczego, podejrzewanym nieautoryzowanym lub nieuczciwym korzystaniem z pieniędzy na Rachunku i (lub) Środka płatniczego;

12.2.6. jeżeli Paysera dowiaduje się o kradzieży lub innej utracie Środka, Paysera podejrzewa lub wie o bezprawnym nabyciu Środka płatniczego lub nieuprawnionym korzystaniu ze Środka płatniczego, a także o faktach i podejrzeniach, że indywidualne dane bezpieczeństwa Środków płatniczych (w tym Środki identyfikacji) stały się znane lub z nich mogą skorzystać osoby trzecie, Paysera ma uzasadnione podejrzenia, że z pieniędzy i (lub) Środka płatniczego na Koncie mogą bezprawnie skorzystać osoby trzecie lub że Konto i (lub) Środek płatniczy może być używany albo był użyty do prowadzenia nielegalnej działalności;

12.2.7. jeżeli Paysera otrzymuje uzasadnione informacje o likwidacji lub postępowaniu upadłościowym wobec Klienta; 

12.2.8. w wypadkach określonych w przepisach prawa; 

12.2.9. w innych przewidzianych w Umowie lub jej Załącznikach wypadkach. 

12.3. W 12.1.6. punkcie Umowy wymieniony środek może być stosowany wobec Klientów w przypadku, jeżeli Paysera ma uzasadnione podejrzenia o oszustwie w działalności Klienta. W takim przypadku najpierw są zawieszane środki nadawców pierwotnych na Koncie Klienta, a jeżeli Klient w ciągu określonego terminu nie wykona niezbędnych działań (dodatkowej identyfikacji Klienta lub złożenia wymaganych dokumentów) lub nie poda uzasadnionego wyjaśnienia wskazanej sytuacji, zawieszone środki zostaną zwrócone nadawcom pierwotnym. Ponadto, dany środek jest stosowany w przypadku, jeżeli Paysera otrzyma odpowiednie wskazania od organów ścigania, dotyczące zwrotu wstrzymanych środków dla nadawcy pierwotnego.

12.4. Przeznaczeniem ograniczeń przewidzianych przez 12.1 punkt Umowy jest ochrona Paysera, Odbiorców i innych osób trzecich, a także Klienta od możliwych sankcji pieniężnych, poniesienia strat i innych negatywnych konsekwencji.

12.5. O przewidzianych w 12.1 punkcie działaniach Paysera powiadomi Klienta niezwłocznie (w ciągu jednej godziny), a o możliwości zwrócić należące do Klienta pieniądze Paysera powiadomi Klienta w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zawieszenia świadczenia usług, za wyjątkiem gdy zaświadczenie takiej informacji może osłabić miary bezpieczeństwa albo jest zabronione przez przepisy prawa. 

12.6. Paysera, mając uzasadnione podejrzenia, że Klient przeprowadza lub przez Konto Klienta może być przeprowadzane pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inna działalność przestępcza, ma prawo bez uprzedzenia zawiesić świadczenie części lub wszystkich usług dla Klienta nie podając żadnych wyjaśnień lub powiadomienia na termin 30 (trzydziestu) dni, zachowując prawo na przedłużenie danego terminu (bez ograniczenia ilości takich przedłużeń) do czasu, póki uzasadnione podejrzenia będą całkowicie zaprzeczone lub potwierdzone. 

12.7. Jeżeli Paysera ma uzasadnione podejrzenia, że osoba trzecia włamała się na Rachunek Klienta, Paysera ma także prawo bez uprzedzenia zawiesić świadczenie kilku lub wszystkich usług Klientowi. W razie zawieszenia usług z wymienionej przyczyny, Paysera powiadomi o tym Klienta i poda informacje o tym, jakie działania Klient powinien wykonać aby odnowić świadczenie usług Klientowi. 

12.8. Paysera anuluje blokadę Rachunku i (lub) Środka płatniczego (lub zamieni go na nowy Środek płatniczy), gdy zostają usunięte przyczyny blokady Rachunku i (lub) Środka płatniczego.

12.9. Rachunek i (lub) Środek płatniczy jest blokowany z inicjatywy Klienta, jeżeli Klient składa dla Paysera odpowiednie zapytanie lub powiadamia Paysera o tym, że Klientowi przekazany Środek płatniczy został skradziony lub w inny sposób utracony, lub pieniądze na Rachunku i (lub) Środek płatniczy jest używany lub może być używany w inny sposób pozbawiony podstawy prawnej. Paysera ma prawo potrzebować, aby słowna prośba Klienta o zablokowanie Rachunku i (lub) Środka płatniczego została później potwierdzona pisemnie lub innym akceptowalnym sposobem. Jeżeli Rachunek i (lub) Środek płatniczy zostaje zablokowany z inicjatywy Klienta, Paysera może anulować blokadę tylko po otrzymaniu pisemnej prośby Klienta albo stosować inne procedury sprawdzenia tożsamości Klienta, chyba że Umowa przewiduje inaczej. Zablokowany Środek płatniczy Paysera ma prawo zamienić na nowy.

12.10. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta poniesione w rezultacie zawieszenia świadczenia usług, blokady Rachunku i (lub) Środka płatniczego, a także innych działań, jeżeli te działania były wykonane zgodnie z Umową lub Załącznikami i w określonych w dokumentach okolicznościach į lub na określonych podstawach.

12.11. Zgodnie z prawem, Paysera ma prawo wstrzymać pieniądze Transakcji płatniczej do 5 (pięciu) dni roboczych lub na dłuższy termin podany w przepisach prawa, Umowie lub jej Załączniku. 

12.12. Klient ma prawo jednostronnie, bez uciekania się do sądu rozwiązać Umowę uprzedzając o tym Paysera pisemnie za 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych. Jeżeli Klient rozwiąże Umowę, Pieniądze elektroniczne są zwracane wybranym przez Klienta (z podanych w Umowie) sposobem zgodnie z niniejszą Umową.

12.13. Paysera ma prawo jednostronnie rozwiązać Umowę i jej Załączniki, a także zaprzestać świadczenia usług nie wskazując przyczyn takich działań, powiadamiając Klienta za 60 (sześćdziesiąt) dni środkami przewidzianymi w 10 rozdziale niniejszej Umowy. Paysera ma także prawo jednostronnie rozwiązać daną Umowę i jej Załączniki, a także odmówić w świadczeniu usług z powodów, podanych w 12.2 punkcie danej Umowy, powiadamiając o tym Klienta za 30 (trzydzieści) dni środkami przewidzianymi w 10 rozdziale niniejszej Umowy.

12.14. W przypadku rozwiązania Umowy, Paysera z należących do Klienta środków pobiera kwotę za świadczone przez Paysera dla Klienta Usługi, za zapłacone dla państwa lub osób trzecich grzywny, kary, straty i inne kwoty, które Paysera poniosło lub zapłaciło z winy Klienta. Jeżeli na Rachunku (lub Rachunkach) Paysera Klienta nie wystarcza pieniędzy aby pokryć wszystkie w tym punkcie wskazane kwoty, Klient zobowiązuje się nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych przelać wskazane kwoty na podany przez Paysera rachunek. Jeżeli Paysera odzyskuje część zapłaconych dla osób trzecich kwot, Paysera zobowiązuje się je zwrócić Klientowi niezwłocznie. 

12.15. Rozwiązanie Ogólnej umowy nie zwalnia Klienta z należytego wykonywania wszystkich zobowiązań wobec Paysera, wynikających do dnia jej rozwiązania. 

12.16. Jeżeli Paysera rozwiąże Umowę z Klientem, Klient powinien wybrać sposób wykupu posiadanych Pieniędzy elektronicznych. Klient wyraża zgodę na wykonanie wszystkich działań niezbędnych aby wykupić Pieniądze elektroniczne i rozumie, że celem tych działań jest zmniejszenie ryzyka oszustwa i spełnienie wymagań przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także innych wymagań prawa. 

12.17. Jeżeli Paysera rozwiązuje z Klientem Umowę, ale Klient nie wybiera sposobu wykupu swoich pieniędzy elektronicznych i (lub) Klient nie wykonał wszystkich procedur identyfikacji niezbędnych dla wykupu kwoty posiadanych przez Klienta pieniędzy elektronicznych, Paysera może (ale nie jest zobowiązana) wykupić elektroniczne pieniądze Klienta jednym ze sposobów wykupu pieniędzy elektronicznych, który jest dostępny podczas wykupu pieniędzy elektronicznych.

13. Poufność i ochrona danych

13.1. Strony obowiązują się chronić techniczną i komercyjną informację jedna drugiej, za wyjątkiem publicznie dostępnej informacji pozyskanej podczas wypełniania Umowy, a także nie przekazywać jej dla osób trzecich bez pisemnej zgody drugiej Strony lub upoważnionych jej przedstawicieli. 

13.2. Klient świadomy tego, że Paysera przetwarza Dane osobowe przedstawicieli Klienta w celu świadczenia usług Paysera Klientowi i spełniania innych obowiązków według niniejszej Umowy. Strony zapewniają bezpieczeństwo Danych osobowych otrzymanych wypełniając tę Umowę. Dane osobowe są używane w takim stopniu, na ile to jest niezbędne w ramach realizacji tej Umowy. Wymienione dane nie mogą być ujawnione osobom trzecim bez zgody podmiotu tych danych, za wyjątkiem wypadków przewidzianych prawem lub daną Umową. 

13.3. Terminy i kwestie ochrony danych osobowych reguluje Załącznik do niniejszej Umowy „Polityka prywatności“, z którym Klient zapoznał się, zapoznał swoich przedstawicieli i którego Klient zobowiązuje się przestrzegać.  

13.4. Klient zobowiązuje się chronić i nie ujawniać żadnych w ramach niniejszej Umowy im samym stworzonych lub mu dostarczonych Haseł lub innych indywidualnych cech bezpieczeństwa Środków płatniczych osobom trzecim i nie pozwolić innym osobom korzystać z usług w imieniu Klienta. Klient zobowiązuje się zapoznać się z danym wymaganiem i stosować go wobec wszystkich swoich, jako Klienta, przedstawicieli, którym zostało lub w przyszłości zostanie dostarczone uprawnienie na dostęp do Konta Klienta. Jeżeli Klient nie spełnił w danym punkcie określonego obowiązku i (lub) mógł, ale temu nie zapobiegł i (lub) takie działania wykonał umyślnie lub wskutek własnego dużego zaniedbania, Klient w pełni podejmuje z tego powodu poniesione straty, a także zobowiązuje się wyrównać straty innych osób, jeżeli one były poniesione z powodu wskazanych działań lub niedziałania Klienta.

13.5. Jeżeli Klient lub jego przedstawiciel zgubi Hasło Konta lub inne Hasła, lub jeżeli ono (one) będą ujawnione nie z winy Klienta lub Paysera, bądź jeżeli powstaje lub może powstać realne ryzyko nielegalnego logowania do Rachunku Klienta lub Konta przedstawiciela Klienta, Klient lub odpowiednio jego przedstawiciel zobowiązuje się niezwłocznie zmienić Hasła, a jeżeli nie ma możliwości tego zrobić, niezwłocznie (nie później niż w ciągu jednego dnia kalendarzowego) powiadomić o tym Paysera za pomocą wskazanych w 10 rozdziale środków informacyjnych. Paysera nie będzie ponosiło odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z powodu niepowiadomienia. 

13.6. Paysera, po otrzymaniu wskazanej w 13.5. punkcie Umowy wiadomości Klienta, niezwłocznie zawiesi dostęp do Rachunku Klienta i (lub) Konta przedstawiciela Klienta i świadczenie usług Paysera dopóki nowe Hasło będzie udzielone lub utworzone.

13.7. Paysera zwraca uwagę Klienta na to, że powiązany z Kontem Paysera adres e-mail, a także i inne środki (np. numer telefonu komórkowego), które na wybór Klienta są powiązane z Rachunkiem Paysera, są używane jako środki kontaktu z Klientem i (lub) identyfikacji Klienta, dlatego te środki i logowania do nich muszą być chronione przez Klienta. Klient jest w pełni odpowiedzialny za ochronę Haseł logowania do swojej poczty elektronicznej, a także innych używanych przez niego Środków i logowań do nich. Hasła są informacją poufną, za ujawnienie której i za wszystkie transakcje wykonane po wprowadzeniu Hasła Klienta używanego do dostępu do odpowiedniego Konta lub innego środka płatniczego odpowiedzialny jest sam Klient. Paysera poleca zapamiętać Hasła i ich nie zapisywać, nie wprowadzać w żadnych środkach, gdzie je mogą zobaczyć inne osoby. Klient zobowiązuje się zaznajomić się z danymi wymaganiami oraz rekomendacjami i stosować je wobec wszystkich swoich przedstawicieli, które posiadają lub w przyszłości będą posiadali uprawnienie na dostęp do Rachunku Klienta. 

13.8. Paysera ma prawo przekazać wszystkie zebrane ważne informacje o Kliencie i jego działalności organom ochrony prawnej, innym organom państwowym (Państwowa Inspekcja Podatkowa, Sodra i inne), a także innym instytucjom finansowym, jeżeli taki obowiązek jest określony przez przepisy prawa, a także aby ustalić, czy nie była i nie będzie naruszona niniejsza Umowa i odpowiednie przepisy prawa.

13.9. Klient daje Paysera prawo do podjęcia niezbędnych środków bezpośrednio lub poprzez osoby trzecie, w tym, ale nie ograniczając się do składania potrzebnych zapytań dla osób trzecich aby była ustalona tożsamość Klienta i poprawność innych danych Klienta (np. rejestr osób prawnych, systemy sprawdzania ważności dokumentów, itp.).

13.10. Paysera podkreśla, że we wszystkich przypadkach działa tylko jako dostawca usług płatniczych Klienta i nie świadczy, a także nie oferuje żadnych usług specjalnie dla Odbiorcy do tej pory, aż on staje się Klientem Paysera. 

13.11. Paysera ma prawo nagrywać rozmowy telefoniczne z przedstawicielami Klienta. Strony wyraźnie zgadzają się, że nagrania rozmów telefonicznych, a także wiadomości przekazane pocztą lub innymi środkami telekomunikacyjnymi oraz pocztą elektroniczną mogą być używane jako dowody podczas rozstrzygania wzajemnych sporów. Niniejszą Umową Klient oświadcza, że rozumie i zgadza się, aby Paysera nagrywała rozmowy telefoniczne z osobą reprezentującą Klienta. Klient ma prawo nagrywać i chronić rozmowy telefoniczne oraz inną korespondencję w celach przewidzianych w jego polityce prywatności oraz regulaminie przetwarzania danych osobowych.

13.12. Klient zgadza się, aby numer jego Rachunku i dane osobowe niezbędne dla wykonania Przelewu pieniężnego mogli być wykryte przez i wyświetlone dla innego użytkownika Paysera, który zamierza wykonać przelew pieniężny dla Klienta, jeżeli dany użytkownik Paysera wpisuje w systemie Paysera potwierdzony identyfikator Klienta (nazwę osoby prawnej, rachunek bankowy, adres e-mail lub numer telefonu).

13.13. Ze zgody Klienta dane Klienta mogą być przekazane dla instytucji świadczących usługi inicjowania płatności i informacji o rachunku. Paysera może nie zapewnić dostępu do Rachunku Klienta dla dostawcy usługi powiadamiania o rachunku lub dostawcy usługi inicjowania płatności z obiektywnych i odpowiednio uzasadnionych przyczyn, związanych z nieautoryzowanym lub nieuczciwym dostępem do Rachunku przez tego dostawcę usługi powiadamiania o rachunku lub dostawcę usługi inicjowania płatności, w tym nieautoryzowane lub nieuczciwe inicjowanie transakcji płatniczej. W takim wypadku Paysera powiadomi Klienta, że dostęp do Rachunku nie został zapewniony i poda przyczynę takiej decyzji. Takie informacje, jeżeli to możliwe, są świadczone dla Klienta przed odmową zapewnienia dostępu i nie później, niż natychmiast po odmowie zapewnić taki dostęp, za wyjątkiem gdy zaświadczenie takich informacji osłabia środki bezpieczeństwa lub jest zabronione według innych aktów prawa.

14. Odpowiedzialność Stron

14.1. Każda Strona jest odpowiedzialna za wszystkie grzywny, kary i straty ponoszone przez drugą Stronę z powodu naruszenia Umowy przez winną Stronę. Winna Strona zobowiązuje się kompensować drugiej Stronie wszystkie poniesione z powodu takiej odpowiedzialności bezpośrednie straty. Odpowiedzialność Paysera jest we wszystkich przypadkach ograniczana zgodnie z następującymi postanowieniami: 

14.1.1. Paysera będzie ponosiło odpowiedzialność tylko za bezpośrednie ubytki poniesione z powodu bezpośredniego i istotnego naruszenia Umowy przez Paysera, i tylko te, które Paysera mogło racjonalnie przewidzieć podczas naruszenia Umowy;

14.1.2. odszkodowanie za poniesione z powodu naruszenia niniejszej Umowy przez Paysera ubytki nie może przewyższać średniej Prowizji za 3 (trzy) ostatnie miesiące, którą Klient zapłacił dla Paysera za dostarczone usługi. Te ograniczenie jest stosowane wobec wszystkich naruszeń tego miesiąca łącznie. Jeżeli średnia 3 (trzech) miesięcy nie może być wyliczona, kompensacja nie może przewyższać 2000 EUR (dwóch tysięcy euro);

14.1.3. Paysera we wszystkich przypadkach nie będzie odpowiedzialne za nieotrzymanie przez Klienta zysku i dochodu, utratę reputacji, utratę lub upadek biznesu, niebezpośrednie straty;

14.1.4. ograniczenia odpowiedzialności Paysera nie będą stosowane, jeżeli takie ograniczenia są zabronione przez obowiązujące prawo.

14.2. Paysera nie zapewnia ciągłej działalności Systemu, ponieważ na jego działalność może wpływać (zakłócać) mnóstwo czynników, których Paysera nie kontroluje. Paysera będzie się starało gwarantować na ile to możliwe płynniejsze działanie Systemu, ale nie będzie ponosiło odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z powodu zaburzenia działalności Systemu, jeżeli takie zaburzenia pojawią się nie z winy Paysera.

14.3. System może nie pracować z kontrolowanych przez Paysera powodów i Paysera nie zapewni za to odszkodowania, jeżeli System był dostępny dłużej niż w ciągu 99% (dziewięćdziesięciu dziewięciu procentów) całego czasu, obliczając średnią nie mniej niż za 3 (trzy) miesiące.

14.4. Za zaburzenia działalności Systemu nie będą uważane wypadki, kiedy Paysera czasowo, ale nie dłużej niż na 24 (dwadzieścia cztery) godziny, będzie ograniczało dostęp do Systemu z powodu naprawy Systemu, jego udoskonalenia i innych podobnych wypadków, a także jeżeli o takich wypadkach Paysera powiadomi Klienta co najmniej przed 2 (dwoma) dniami kalendarzowymi.

14.5. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za:

14.5.1. pobranie i przelanie pieniędzy z Rachunku Paysera, a także za inne Transakcje płatnicze z pieniędzmi na Rachunku Paysera Klienta, jeżeli Klient nie ochronił swoich Haseł, środków identyfikacji i z tego powodu owe stały się znane innym osobom, a także za nielegalną działalność i transakcje osób trzecich, wykonane korzystając z fałszywych i (lub) nielegalnych dokumentów lub z danych otrzymanych nielegalną drogą;

14.5.2. błędy, spóźnione płatności i środki wstrzymane przez banki, systemy płatnicze i inne osoby trzecie; 

14.5.3. konsekwencje wypływające z zaburzenia w spełnieniu dowolnych obowiązków Paysera spowodowanych stroną trzecią, której Paysera nie kontroluje;

14.5.4. konsekwencje wypływające z legalnego rozwiązania Umowy przez Paysera lub anulowania albo ograniczenia dostępu Klienta do Rachunku, a także uzasadnionego ograniczenia lub rozwiązania świadczenia części Usług;

14.5.5. za towar i usługi nabywane za pomocą Rachunku Paysera, a także za to, że druga strona, dla której jest wykonywana płatność poprzez Rachunek Paysera, nie realizuje umowy lub innego porozumienia; 

14.5.6. nie spełnianie swoich obowiązków umownych i straty, jeżeli obowiązki nie były spełniane lub szkoda była wyrządzona podczas spełniania przez Paysera ustanowionych przez prawo obowiązków. 

14.6. Klient zapewnia, że wszystkie działania Klienta dotyczące wykonania niniejszej Umowy będą zgodne z obowiązującym prawem. 

14.7. Klient jest w pełni odpowiedzialny za poprawność danych i zleceń dostarczonych Paysera i podczas wypełniania dokumentów w Systemie. 

14.8. Paysera obowiązuje się natychmiast, ale nie później niż do końca następnego dnia roboczego po tym, jak dowie się lub będzie powiadomiona o nieautoryzowanej transakcji płatniczej, zwrócić Klientowi kwotę nieautoryzowanej Transakcji płatniczej i, gdy to ma zastosowanie, przywrócić saldo Rachunku, z którego kwota została pobrana, do stanu, w którym by było saldo Klienta jeżeli nieautoryzowana Transakcja płatnicza nigdy nie była wykonana, za wyjątkiem, gdy Paysera posiada uzasadnione przyczyny podejrzewać oszustwo i pisemnie powiadomi o takich przyczynach organ nadzorczy. 

14.9. Klient ponosi wszystkie straty, które wynikły z powodu nieautoryzowanych transakcji płatniczych, jeżeli te straty były poniesione z powodu: korzystania ze zgubionego lub straconego Środka płatniczego; nielegalnego nabycia Środka płatniczego, jeżeli Klient nie zabezpieczył ochrony indywidualnych cech bezpieczeństwa (w tym procedury identyfikacyjne). 

14.10. Klient ponosi wszystkie z powodu nieautoryzowanych Transakcji płatniczych wynikające straty, jeżeli Klient poniósł te straty działając niesumiennie, z powodu rażącego zaniedbania lub umyślnie nie wykonując jednego lub kilku z niżej podanych obowiązków Klienta: 

14.10.1. korzystać ze Środka płatniczego przestrzegając zasad, regulujących emisję i korzystanie ze Środka płatniczego, wskazanych z danej Umowie lub jej Załącznikach; 

14.10.2. po tym, jak dowie się o utracie, kradzieży, nielegalnym nabyciu lub nieautoryzowanym użyciu Środka płatniczego, a także o faktach i podejrzeniach, że indywidualne cechy bezpieczeństwa jego Środków płatniczych stały się znane lub z nich mogą skorzystać osoby trzecie, niezwłocznie powiadomić o tym Paysera lub przez nią wskazaną osobę, przestrzegając zasad regulujących emisję i korzystanie ze Środka płatniczego, określonych w danej Umowie lub jej Załącznikach;

14.10.3. po otrzymaniu Środka płatniczego podjąć się działań, aby ochronić indywidualne dane bezpieczeństwa Środka płatniczego. 

14.11. Klient ma obowiązek sprawdzać informacje o wykonanych na Rachunku Transakcjach płatniczych nie rzadziej, niż raz w miesiąc, i pisemnie powiadomić Paysera o nieautoryzowanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach płatniczych, a także dowolnych błędach, nieścisłościach lub niedokładnościach w Wyciągu. Powiadomienie ma być składane niezwłocznie, ale nie później, niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia, gdy Paysera, zgodnie z opinią Klienta, wykonało nieautoryzowaną Transakcję płatniczą lub wykonało Transakcję płatniczą w sposób nienależyty. Jeżeli Klient w ustalony czas nie złoży wskazanych powiadomień, będzie się uważało, że on bezwarunkowo zgodził się na Transakcje płatnicze wykonane na rachunku płatniczym. Klient powinien przekazać Paysera dowolne posiadane informacje o nielegalnym logowaniu się na Rachunek i innych nielegalnych działaniach związanych z Rachunkiem, oraz podjąć się wszystkich uzasadnionych środków wskazanych przez Paysera aby pomóc w zbadaniu nielegalnych działań.

14.12. Strona jest zwolniona od odpowiedzialności za niewykonanie Umowy jeżeli ona udowadnia, że Umowa była niewykonana z powodu działań siły wyższej (force majeure), udowodnionej w sposób przewidziany przez prawo. O wynikających okolicznościach force majeure przeszkadzających w wykonaniu Umowy Klient powinien powiadomić Paysera pisemnie przed 10 (dziesięcioma) dniami kalendarzowymi od dnia wystąpienia tych okoliczności. O wystąpieniu okoliczności force majeure Paysera powiadomi Klienta poprzez pocztę elektroniczną lub na stronach internetowych Systemu.

15. Rozwiązanie sporów między Klientem a Paysera

15.1. Paysera dąży rozstrzygać wszelkie spory z Klientami pokojowo, szybko i na dopuszczalnych dla Stron warunkach, dlatego w przypadku sporu Klienci są zachęcani w pierwszą kolej zwracać się bezpośrednio do Paysera. Spory są rozstrzygane poprzez negocjacje między Stronami. 

15.2. Klient może złożyć dowolną pretensję lub skargę w sprawie świadczonych przez Paysera usług płatniczych wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną lub przysyłając wiadomość poprzez Konto swojego przedstawiciela. 

15.3. W pretensji powinny być zawarte okoliczności i dokumenty, na podstawie których pretensja jest składana. Jeżeli Klient w pretensji opiera się na dokumentach, których Paysera nie posiada, składając pretensję Klient powinien także załączyć takie dokumenty lub ich kopie. 

15.4. Paysera rozpatrzy pisemną pretensję lub skargę Klienta nie później, niż w ciągu 15 (piętnastu) dni od dnia otrzymania skargi i poda Klientowi szczegółową i uzasadnioną odpowiedź potwierdzoną dokumentalnie. W wyjątkowych wypadkach, gdy z powodu niezależnych od Paysera przyczyn odpowiedź nie może być zaświadczona w ciągu 15 dni roboczych, Paysera przyśle Klientowi niekońcową odpowiedź, dokładnie podając przyczyny opóźnienia odpowiedzi na skargę i termin, w ciągu którego Klient otrzyma końcową odpowiedź. W dowolnym wypadku termin podania odpowiedzi nie będzie przewyższał 35 dni roboczych. Odpowiedź Paysera poda Klientowi środkami określonymi w 10.1 punkcie Umowy, chyba że Klient w pretensji lub skardze prosi o podanie odpowiedzi innymi środkami.

15.5. Pretensje Klienta Paysera rozpatruje bezpłatnie. 

15.6. Jeżeli Klient zostanie niezadowolony z przyjętej przez Paysera decyzji, Klient ma prawo skorzystać z innych legalnych sposobów obrony swoich praw i złożyć skargę do organu nadzorczego według porządku ustalonego przez organ nadzorczy

15.7. Jeżeli nie udaje się rozstrzygnąć sporów w sposób polubowny lub innymi pozasądowymi sposobami rozstrzygnięcia sporów, spory rozstrzygają sądy zgodnie z przewidzianym przez prawo porządkiem, według miejsca siedziby Paysera. 

15.8. Wobec niniejszej Umowy, jej Załączników, a także dla stosunków nieregulowanych przez niniejszą Umowę stosowane jest prawo Republiki Litewskiej, w tym i wypadki, gdy spór między Klientem a Paysera jest kompetentny rozstrzygać sąd innego państwa, a nie Republiki Litewskiej.

16. Postanowienia końcowe

16.1. Każda Strona potwierdza, że ma wszystkie według obowiązującego prawa potrzebne pozwolenia i licencje na wykonywanie działań niezbędnych do wykonania niniejszej Umowy. 

16.2. Nazwy rozdziałów i artykułów Umowy są przeznaczone tylko dla wygody Stron i nie mogą być używane do interpretacji przepisów Umowy. 

16.3. Strony samodzielnie odpowiadają za wypełnienie wszystkich zobowiązań płatniczych dla państwa lub innych podmiotów. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie się zobowiązać podatkowych Klienta, a także przeliczenie i przelanie Klientowi stosowanych podatków. 

16.4. Paysera we wszystkich wypadkach jest niezależną Stroną Umowy, która nie kontroluje i nie bierze na siebie odpowiedzialności za towar i usługi, za które Klient płaci za pomocą Usług Paysera. Paysera nie ponosi odpowiedzialności i nie zapewnia, że kupujący, sprzedawca lub inna strona wykona swoje zobowiązania umowne z Klientem. 

16.5. Klient nie ma prawa przekazywać praw i obowiązków wynikających z tej Umowy dla osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Paysera. Paysera zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie przekazać prawa i obowiązki wynikające z tej Umowy dla osób trzecich bez zgody Klienta, jeżeli takie przekazanie praw i obowiązków jest zgodne z przepisami prawa. 

16.6. Jeżeli dowolne postanowienie Umowy jest przyznane za nieważne, pozostałe postanowienia Umowy nie przestają obowiązywać.

16.7. Umowa wchodzi w życie jak to jest przewidziane w 2.4 punkcie Umowy. Klient może zapisać Umowę podczas rejestracji w Systemie. 

16.8. Niniejsza Umowa w Systemie jest dostępna w kilku językach. Dla Klienta Umowa obowiązuje w tym języku, w którym on się z nią zapoznał podczas rejestracji w Systemie. 

16.9. W Systemie dostępne linki na strony internetowe i Załączniki regulujące świadczenie oddzielnych usług są integralną częścią niniejszej Umowy i obowiązują dla Klienta od chwili, gdy Klient zacznie korzystać z odpowiedniej usługi.

Dane kontaktowe: Paysera „Paysera LT“, UAB, NIP 300060819; Licencja instytucji pieniądza elektronicznego Nr 1, wydana 27.09.2012; licencję wydał i nadzoru dokonuje Bank Litwy (numer identyfikacyjny 188607684, adres ul. Žirmūnų g. 151, LT-09128. Wilno www.lb.lt). Dane o „Paysera LT“, UAB, są gromadzone i chronione w Rejestrze Pomiotów Prawnych Republiki Litewskiej). Bardziej szczegółowe dane o innych firmach grupy Paysera, w tym adresy siedziby i adresy poczty elektronicznej, są podane tutaj.

„Paysera LT“, UAB jest nadzorowana przez Lietuvos bankas, numer identyfikacyjny 188607684, adres ul. Žirmūnų g. 151, LT-09128. Wilno www.lb.lt.