Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Atjaunināts: 14/08/2020

Maksājumu pieņemšana internetā ar norēķinu kartēm

Lietotie termini

Vispārīgais līgums – Vispārīgais maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums, kura noteikumi tiek piemēroti Tirgotājam.

Noguldījums – naudas līdzekļi, kas rezervēti Tirgotāja Paysera kontā no strīdiem izrietošu maksātāju prasību pret Tirgotāju nodrošinājumam.

Interneta veikals – Tirgotāja Anketā norādītā interneta vietne, kurā Tirgotājs piedāvā savas preces un pakalpojumus.

Atmaksa – naudas līdzekļu atmaksas prasība pret Tirgotāju, apstrīdot Darījumu atbilstoši ICCO noteikumiem.

Anketa – anketa, kurā Tirgotājs sniedz detalizētu informāciju par sevi, savu Interneta veikalu, precēm un pakalpojumiem un pieņemamajiem Karšu veidiem. Anketa ir neatņemama šī Pielikuma daļa.

Karte – Visa/Visa Electron, MasterCard vai Maestro maksājumu karte, kas tiek izmantota Darījumu veikšanai.

Kartes lietotājs – juridiska vai fiziska persona, kura par precēm un/vai pakalpojumiem Tirgotāja Interneta veikalā maksā ar Karti.

Tirgotājs – Paysera Sistēmas Klients, juridiska persona, kas reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalsts uzņēmumu reģistrā un ir noslēgusi Vispārīgo līgumu ar Paysera un, pārdodot preces un pakalpojumus, izmanto vienu vai vairākus Sistēmā norādītos maksājumu pieņemšanas pakalpojumus Tirgotājiem, ko nodrošina Paysera, un tās mērķis ir izmantot Maksājumu pieņemšanas pakalpojumu internetā ar norēķinu kartēm.
(*Paskaidrojums: Gadījumos, kad Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojumu līguma noteikumi tiek piemēroti visiem Klientiem – gan Tirgotājiem, gan citiem Klientiem – tiek lietots termins „Klients“, bet, kad Vispārīgā maksājumu veikšanas pakalpojumu līguma noteikumi tiek piemēroti tikai Tirgotājiem, tiek lietots termins „Tirgotājs“).

PCI DSS – maksājumu karšu nozares datu drošības standarti.

Pircējs – maksātājs un/vai Tirgotāja, kurš maksājumu pieņemšanai izmanto Sistēmu, pārdoto preču un sniegto pakalpojumu gala saņēmējs.

Projekts – Tirgotāja sniegto pakalpojumu un/vai preču detalizēts apraksts, kas izveidots Sistēmā ar mērķi no Pircējiem pieņemt maksājumus par Tirgotāja sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm ar Sistēmā norādītajiem maksājumu veidiem.

Partnerbanka – banka, kas sniedz Karšu pieņemšanas un administrēšanas pakalpojumu un ar kuru Paysera sadarbojas, sniedzot Tirgotājam iespēju pieņemt no Pircējiem maksājumus ar kartēm – AS Latvijas pasta banka, reģ. Nr. LV50103189561, adrese: Brīvības iela 54, Rīga, Latvija, LV-1011, www.lpb.lv, [email protected].

Atkārtotu maksājumu pakalpojums – pakalpojums, kas ļauj Tirgotājam nodrošināt Pircējam iespēju pieteikties automātiskiem norēķiniem un iespēju automātiski un/vai regulāri ieturēt naudas līdzekļus no Pircēja maksājumu kartes.

Pirkumu atcelšanas noteikumi – Tirgotāja apstiprināti un publiski pieejami noteikumi, kas regulē preču un/vai pakalpojumu iegādes atcelšanu Tirgotāja Interneta veikalā.

NoteikumiVisa Europe darbības noteikumi un/vai MasterCard nolikumi un noteikumi to pašreizējā versijā.

Interfeiss – saskarne (programmatūra) starp Paysera un Tirgotāju, kas reālā laika režīmā nodrošina Karšu Darījumu autorizācijas paziņojumu saņemšanu un administrēšanu.

Darījums – finanšu darbība, ar kuras palīdzību tiek veikta preču vai pakalpojumu pirkšana Interneta veikalā, izmantojot Karti.

Darījuma dati – informācija par Darījumu un informācija par Darījumā izmantoto Karti un Kartes lietotāja identifikāciju.

ICCO – (angl. International Visa and/or MasterCard credit card organisations) Starptautiskās Visa un/vai MasterCard maksājumu karšu organizācijas.

Vispārīgie noteikumi

1. Maksājumu pieņemšanas internetā pakalpojums nodrošina Tirgotājam iespēju pieņemt no Pircējiem maksājumus, izmantojot Sistēmā norādītās Kartes.

2. Izmantojot šo pakalpojumu, Tirgotājam tiek piemēroti visi Vispārīgā līguma noteikumi, Pielikuma „Maksājumu pieņemšana internetā“ noteikumi, šajā Pielikumā noteiktie papildu noteikumi un ICCO noteikumi. Tirgotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar noteikumiem un apņemas tos ievērot. Tirgotājam tiek piemēroti arī ICCO noteikumi. Gadījumā, ja rodas pretrunas starp Līgumu, tā Pielikumiem un ICCO noteikumiem, ICCO noteikumi jāuzskata par noteicošajiem. Šajā Pielikumā norādītie termini tiek izmantoti Vispārīgajā līgumā norādītajā nozīmē.

3. Šā pakalpojuma izmantošanai Tirgotājam jāiesniedz Paysera:

3.1. Projekts; informācija jāaizpilda Sistēmā;

3.2. aizpildīta Anketa; Paysera nodrošina anketas saņemšanu;

3.3. citi dokumenti, ko pieprasa Paysera.

Pakalpojums tiks nodrošināts tikai pēc visu prasīto dokumentu un informācijas iesniegšanas un pēc Paysera (vai Partnerbankas) apstiprinājuma saņemšanas.

4. Paysera ir tiesības atteikt Tirgotājam Projekta apstiprināšanu un pakalpojuma sniegšanu bez jebkādiem paskaidrojumiem.

5. Lai sāktu izmantot Pakalpojumu, Tirgotājam jāveic tehniskā integrācija saskaņā ar Paysera sniegtajiem integrācijas norādījumiem.

6. Šis Pielikums nosaka un precizē nosacījumus maksājumu pieņemšanai internetā un Pušu atbildību gadījumos, kad Maksātājs veic maksājumu Tirgotājam internetā, izmantojot Karti.

7. Šis Pielikums ir sagatavots saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas regulē maksājumu pakalpojumu sniegšanu un maksājumus ar norēķinu kartēm, ICCO noteikumiem, kā arī Paysera Partnerbanku izdotajiem karšu lietošanas noteikumiem.

8. Šis Pielikums ir Vispārīgā līguma neatņemama sastāvdaļa, tādēļ tie lasāmi un interpretējami kopā saskaņā ar šo līgumisko dokumentu vispārīgo kontekstu.

9. Pielikums tiek piemērots tikai Eiropas Savienības dalībvalsts uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskām personām, kuras ar Paysera ir noslēgušas Vispārīgo līgumu.

Tirgotāja tiesības un pienākumi

10. Tirgotājs apņemas:

10.1. pieņemt no Kartes lietotāja Tirgotāja Anketā norādītās Kartes kā maksāšanas līdzekļus par Tirgotāja interneta veikalā piedāvātajām precēm un pakalpojumiem;

10.2. par pakalpojumu maksāt komisijas maksu, kas norādīta Paysera vietnē;

10.3. ja Kartes lietotājs atsakās no iegādātās preces un/vai pakalpojuma vai ja Tirgotājs preces un/vai pakalpojumus nav pareizi piegādājis, Tirgotājs, saņemot attiecīgu informāciju, apņemas daļēji vai pilnībā atgriezt Kartes lietotājam Darījuma summu saskaņā ar Tirgotāja apstiprinātajiem un publiski pieejamajiem Pirkumu atcelšanas noteikumiem;

10.4. saņemot no Paysera ziņu par Atmaksu, Tirgotājs apņemas 3 kalendāro dienu laikā informēt Paysera par savu lēmumu: vai nu veikt Atmaksu, vai apstrīdēt to, nodrošinot Paysera ar Darījumu apliecinošiem dokumentiem. Ja Tirgotājs nepiekrīt Pircēja sūdzībai un atmaksas pieprasījumam un apstrīd to, Tirgotājam jāsedz visas izmaksas, kas radušās strīda rezultātā, ieskaitot komisijas maksu par sūdzības un apelācijas izskatīšanu, kā arī iespējamās tiesvedības izmaksas;

10.5. pieņemot Kartes Interneta veikalā, izmantot tikai Paysera norādīto Interfeisu;

10.6. nodrošināt, ka Tirgotāja darbinieki vai pārstāvji ir atbildīgi par šī Pielikuma, ICCO noteikumu un to grozījumu izpildi;

10.7. sadarboties un sniegt Paysera nepieciešamo palīdzību, ja radies strīds par Kartes lietotāja Darījumu Interneta veikalā;

10.8. informēt Paysera par jebkurām krāpnieciskām vai neatļautām darbībām, kas saistītas ar Kartēm un šajā Pielikumā noteikto saistību izpildi;

10.9. pieņemt visas derīgās un pienācīgi identificētās Kartes kā līdzekļus bezskaidras naudas maksājumiem par precēm un/vai pakalpojumiem, Darījuma laikā norādot preču un/vai pakalpojumu cenu;

10.10. nodrošināt sava Interneta veikala atbilstību ICCO noteikumiem un citām ICCO prasībām;

10.11. nosūtīt Paysera pieprasīto Darījumu apstiprinošo dokumentu kopijas ne vēlāk kā 3 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma brīža (pa faksu, e-pastu, kā ierakstītu vēstuli vai citā veidā, ja tā var apstiprināt piegādi). Ja Tirgotājs nevar nosūtīt pieprasītos dokumentus iepriekš norādītajā termiņā, viņam par to jāinformē rakstiski un jānorāda informācijas sniegšanas datums un iemesls, kāpēc informāciju nav iespējams nosūtīt norādītajā termiņā vai nav iespējams nosūtīt vispār. Ja Paysera pārstāvis ierodas Tirgotāja telpās, viņam ir tiesības saņemt Darījumu apstiprinoša dokumenta kopiju;

10.12. nodrošināt atbilstību Paysera Vispārīgajam līgumam un tā Pielikumiem, Partnerbankas norādījumiem (ja tādi sniegti līgumsaistību laikā) un Starptautisko maksājumu karšu organizāciju noteikumiem. Atbildība attiecas arī uz tiem noteikumiem, rīkojumiem un Karšu pieņemšanas prasībām, kas pieņemti pēc šī Pielikuma parakstīšanas;

10.13. garantēt, ka darbība ir likumīga un paliks likumīga Pielikuma derīguma termiņa laikā, kā arī atbildīs un pildīs Tirgotāja atrašanās vietā spēkā esošos tiesību aktus un ICCO noteikumus;

10.14. pēc Paysera pieprasījuma novērst šī Pielikuma vai ICCO noteikumu pārkāpumus; Tirgotājs apņemas novērst šādu pārkāpumu 3 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas;

10.15. Tirgotājs Maksājumu pieņemšanas internetā pakalpojumu var izmantot tikai savā interneta veikalā un tikai adresēs (URL), kas ir norādītas Tirgotāja iesniegtajā Anketā un Projektā un ir Paysera apstiprinātas. Ja apstiprinātajā Projektā un/vai Anketā norādītajā informācijā ir kādi grozījumi, Tirgotājam par to nekavējoties jāinformē Paysera, un Projekta un/vai Anketas grozījumi tiek apstiprināti tādā pašā kārtībā kā Projekts un/vai Anketa;

10.16. saņemot pieprasījumu no Paysera, nekavējoties veikt izmaiņas savās vietnēs un citas nepieciešamās un atbilstošās darbības, lai nodrošinātu Tirgotāja atbilstību ICCO noteikumiem par preču zīmju izmantošanu;

10.17. iesniegt visus Paysera prasītos dokumentus un informāciju (ja Tirgotājs nepilda prasības, Paysera ir tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu); 

10.18. pastāvīgi un nekavējoties sniegt Paysera katra biroja aktuālo adresi, visus Tirgotāja izmantotos nosaukumus (“doing business as” (DBA)) un pilnīgu pārdoto preču un sniegto pakalpojumu aprakstu;

10.19. skaidri un nepārprotami informēt Karšu lietotājus par noteiktu Maksājumu karšu pieņemšanu vai nepieņemšanu īpaši skaidri redzamā veidā, un saskaņā ar Partnerbankas prasībām savā mājaslapā parādot logotipus, kas attiecas uz Maksājumu karšu pieņemšanu;

10.20. visās saskarsmes vietās skaidri un nepārprotami informēt Kartes lietotāju par Tirgotāja identitāti, lai Kartes lietotājs varētu viegli atšķirt Tirgotāju no jebkuras citas puses (piemēram, Tirgotāja produktu vai pakalpojumu piegādātāja);

10.21. nodrošināt šīs prasības Tirgotāja vietnē:

10.21.1. labi pamanāmā veidā parādīt un identificēt Tirgotāja vārdu un visu citu vietnē attēloto informāciju;

10.21.2. pārliecināties, ka Kartes lietotājs saprot, ka Tirgotājs ir atbildīgs par Darījumu, ieskaitot tādu produktu (fizisku vai digitālu) piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, uz kuriem attiecas Darījums, kā arī par klientu apkalpošanu un strīdu izšķiršanu saskaņā ar Darījuma noteikumiem.

10.22. bez liekas kavēšanās un pēc Paysera pieprasījuma sniegt Paysera visu informāciju un dokumentāciju, ko Paysera uzskata par būtisku šī Pielikuma izpildei. Tirgotājam rakstiski bez pieprasījuma un liekas kavēšanās jāpaziņo Paysera par visām izmaiņām sniegtajā informācijā (īpaši par izmaiņām korporatīvajā mērķī, produktu veidā, uzņēmuma pārdošanu vai nomu vai par jebkurām citām īpašnieka maiņām, izmaiņām uzņēmuma juridiskajā formā vai nosaukumā; izmaiņām Tirgotāja finansiālajā situācijā, kas varētu apdraudēt pareizu saistību izpildi, kas izriet no šī Pielikuma). Tirgotājam ir pienākums pēc Paysera pieprasījuma iesniegt dokumentus, kas nav angļu valodā, kopā ar apstiprinātu tulkojumu angļu valodā. Tirgotājs garantē, ka visa sniegtā informācija ir pareiza;

10.23. ievērot likumus, kas piemērojami Tirgotājam un tā uzņēmējdarbībai, jo īpaši patērētāju aizsardzības likumus un noteikumus. Īpaši Tirgotājam par precēm un pakalpojumiem, ko piedāvā savās vietnēs un par kurām iespējams norēķināties ar kartēm, ar skaidri sniegtu informāciju, kas ir viegli un savlaicīgi pieejama, kā arī saskaņā ar likumu jāsniedz šāda informācija:

10.23.1. galvenā biroja pilns nosaukums un adrese, uzņēmumu reģistrs, kurā uzņēmums reģistrēts, reģistrācijas numurs un visa cita informācija, kas jāsniedz uz biznesa vēstulēm saskaņā ar attiecīgi piemērojamiem tiesību aktiem;

10.23.2. vispārīgi noteikumi, noteikumi par atcelšanas un/vai atmaksas tiesībām un, ja nepieciešams, informācija pirms līguma noslēgšanas;

10.23.4. valstis, uz kurām Tirgotājs veic piegādi, un piemērojamie piegādes nosacījumi;

10.23.5. valūta, kurā norēķināties par Tirgotāja precēm un pakalpojumiem;

10.23.6. Tirgotāja klientu apkalpošanas vietu pilnas adreses, ieskaitot visus esošos saziņas līdzekļus;

10.23.7. datu aizsardzības noteikumi, jo īpaši datu aizsardzības principi, kurus Tirgotājs piemēro klientu datu izmantošanai un maksājumu datu apstrādei;

10.23.8. pieejamās drošības procedūras (piemēram, autentifikācijas procedūras, ko izmanto maksājumiem ar Kartēm);

10.23.9. pilns Tirgotāja piedāvāto preču un pakalpojumu apraksts;

10.23.10. rēķina sastādīšanas un līguma izpildes laiks;

10.23.11. Kartes debitēšanas laika noteikšana.

11. Tirgotājam nav tiesības:

11.1. iekasēt papildu maksu par maksājumu, kas jāveic ar Karti (izņemot gadījumus, kad tas ir noteikts tiesību aktos un ir saskaņots ar Paysera un Partnerbanku saskaņā ar ICCO noteikumiem). Ja papildu maksa ir noteikta tiesību aktos, tā jāiekļauj Darījuma summā, un to nevar iekasēt atsevišķi;

11.2. noteikt minimālo Darījuma summu;

11.3. pieņemt Karti kā samaksu ar mērķi segt vai refinansēt citas preces vai pakalpojumus vai citas saistības, kas nav norādītas šajā Pielikumā vai Anketā;

11.4. izsniegt skaidru naudu par Darījumu vai pēc tā atcelšanas;

11.5. izdot vekseli, čeku vai jebkuru citu maksājumu apliecinošu dokumentu turpmākajiem maksājumiem;

11.6. sadalīt Darījumu atsevišķos posmos;

11.7. uzglabāt un atklāt trešajām personām Kartes lietotāju, Kartes numuru, Kartes derīguma termiņu, CVC/CVV un jebkādu citu informāciju, kas saistīta ar Kartes vai Kartes lietotāja pieņemšanu trešajām personām. Šī Tirgotāja atbildība ir uz nenoteiktu laiku;

11.8. pieņemt Karti kā maksāšanas līdzekli komercdarbībai, kuru veic trešā puse;

11.9. emitēt elektronisko naudu Darījuma rezultātā;

11.10. izmantot Kartes datus citiem nolūkiem, nevis Darījuma apstrādei pirms, pēc Darījuma un tā laikā;

11.11. iesniegt izpildei Darījumu, kas ir krāpniecisks vai Kartes lietotāja neatļauts, kad Tirgotājs par to zina vai domājams, ka zina; arī Darījums, kas tiek veikts ar krāpniecisku mērķi pēc vienošanās ar Tirgotāju. Tirgotājs ir atbildīgs par savu darbinieku, aģentu, starpnieku un pārstāvju darbībām, izpildot šī Pielikuma nosacījumus;

11.12. atklāt jebkādu informāciju, kas kļuvusi zināma, izpildot šajā Pielikumā noteiktās saistības pret trešajām pusēm;

11.13. iesniegt karšu darījumus, kurus Partnerbanka iepriekš ir noraidījusi. Karšu darījumi, kurus noraidījusi Partnerbanka, ir jāapstrādā tikai saskaņā ar ICCO noteikumiem;

11.14. piedāvāt Kartes īpašniekam iespēju pierakstīties vienlaikus ar vienu darījumu par dažādiem pakalpojumiem un/vai dalību, ko sniedz Tirgotājs vai trešās puses uzņēmumi (“Cross-Selling”);

11.15. pieprasīt samaksu par nelikumīgām vai amorālām precēm vai pakalpojumiem;

11.16. pieņemt Maksājumu karti, kuru fiziski uzrāda Kartes lietotājs;

11.17. pieprasīt Kartes lietotājam atteikties no tiesībām apstrīdēt Darījumu;

11.18. atļaut šaubīgus Darījumus, īpaši ja:

11.18.1. pēc Kartes lietotāja pieprasījuma visa maksājuma darījuma summa tiktu sadalīta pa vairākām Kartēm;

11.18.2. Kartes lietotājs pirms maksājuma paziņo par iespējamām problēmām ar Kartes pieņemšanu;

11.18.3. vairāk nekā viens darījums ir jāizpilda dažādos laikos ar to pašu karti divu (2) kalendāro dienu laikā pēc kārtas.

12. Tirgotājs apstiprina un piekrīt tam, ka:

12.1. ICCO ir vienīgā un ekskluzīvā karšu preču zīmju īpašniece. Tirgotājs mārketinga nolūkos var izmantot ICCO vai Partnerbankas logotipus un preču zīmes tikai ar Partnerbankas iepriekšēju rakstisku piekrišanu, ja vien nav atļauts to darīt citādi;

12.2. ICCO var jebkurā laikā, nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma un iemesla aizliegt Tirgotājam izmantot karšu preču zīmes un/vai pieprasīt izbeigt pašreizējo Līguma Pielikumu ar Tirgotāju (šādas tiesības ir arī Partnerbankai);

12.3. ICCO var jebkurā laikā ieviest jebkuru ICCO Noteikumu un aizliegt Tirgotājam veikt jebkādas darbības, kas rada vai var radīt kaitējumu ICCO, ieskaitot kaitējumu biznesa reputācijai un kaitējumu, kas var negatīvi ietekmēt apmaiņas Sistēmas integritāti un radīt draudus ICCO konfidenciālai informācijai;

12.4. Tirgotājam jāievēro visi piemērojamie ICCO noteikumi, ņemot vērā attiecīgos noteikumu grozījumus un papildinājumus;

12.5. Tirgotājs nedrīkst apstrīdēt karšu preču zīmju īpašumtiesības;

12.6. Tirgotājam jāatturas no jebkādām darbībām, kas var traucēt vai kavēt ICCO īstenot tās tiesības.

13. Izņēmuma gadījumos (piemēram, ja Tirgotājs sasniedz 1'000'000 eiro gada darījumu apmēru vienam kartes zīmolam (Visa vai Mastercard) saskaņā ar Partnerbankas vai ICCO prasību, lai turpinātu sniegt pakalpojumus, iespējams, Tirgotājam tiks pieprasīts parakstīt tiešo līgumu ar Partnerbanku un izbeigt vai grozīt šo Pielikumu saskaņā ar Partnerbankas vai ICCO prasībām.

Paysera tiesības un pienākumi

14. Izmantojot interfeisu, Paysera pārsūta Partnerbankai informāciju par Tirgotāja sniegto Darījumu un Partnerbankas atbildi par Darījumu Tirgotājam.

15. Paysera ir tiesības pieprasīt informāciju par Atmaksām un citu informāciju par Tirgotāju, kuru pieprasa Partnerbanka vai ICCO.

16. Paysera informē Tirgotāju, ka gan Paysera, gan Partnerbankai ir tiesības:

16.1. aizturēt Darījuma līdzekļus uz laiku līdz 5 darba dienām, ja saskaņā ar ICCO prasībām vai ieteikumiem Darījums ir jāpārbauda;

16.2. aizturēt Darījuma līdzekļus uz laiku līdz 180 dienām, ja saskaņā ar ICCO noteikumiem ir iesniegts Atmaksas pieprasījums vai rodas pamatotas aizdomas, ka šāds pieprasījums tiks iesniegts;

16.3. aizturēt Darījuma līdzekļus un apturēt citu Darījumu autorizāciju, ja ir aizdomas par naudas atmazgāšanu vai citiem aizdomīgiem darījumiem.

17. Paysera ir tiesības:

17.1. ieturēt Darījumu summas no Tirgotāja Paysera konta pēc pieprasījumiem par Atmaksu saskaņā ar ICCO noteikumiem;

17.2. aizturēt naudas summu atbilstoši jebkuram finanšu pieprasījumam, ko Tirgotājam iesniedz Paysera vai Partnerbanka;

17.3. pārbaudīt, vai Tirgotāja veiktās darbības atbilst šī Pielikuma noteikumiem;

17.4. pieprasīt, lai Tirgotājs ne vēlāk kā 7 kalendāro dienu laikā pēc prasības saņemšanas nodrošina Paysera savas iekšējās procedūras, kas saistītas ar Interfeisa savienošanu un administrēšanu un maksājumu atcelšanu;

17.5. aizturēt Tirgotāja Paysera kontā visas izdevumu summas, ieskaitot Partnerbankas vai ICCO soda naudas, juridiskos izdevumus un Darījumu summas, par kurām ir strīds, kas Paysera radušās Tirgotāja darbības un Darījumu Interneta veikalā rezultātā.

18. Paysera apņemas nodrošināt, ka Paysera izpildīs visas PCI DSS prasības, kas tiek piemērotas Paysera, ciktāl tas ir saistīts ar maksājumu karšu datu glabāšanu, apstrādi un pārsūtīšanu, kā arī ar maksājumu karšu datu drošības un glabāšanas vidi.

19. Sniedzot maksājumu pakalpojumus, Paysera apstrādā Pircēju kā maksātāju personas datus saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Lietuvas Republikas Likumā par personas datu tiesisko aizsardzību un ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā. Personas datu apstrādes principus reglamentē Privātuma politika.

20. Pircēju personas dati, kas nav iekļauti Līguma 19. punktā norādītajā personas datu kategorijā, tiek apstrādāti saskaņā ar Personas datu apstrādes līgumu, kas noslēgts starp Tirgotāju un Paysera. 

Maksājumi un atbildība

21. Paysera apņemas ieskaitīt Pircēju veikto Darījumu summas, neskaitot komisijas maksas, Tirgotāja norādītajā Paysera kontā. Piemērojamās komisijas maksas ir norādītas Paysera vietnē.

22. Paysera ir tiesības aizturēt depozītu Tirgotāja Paysera kontā līdz 180 dienām (ja netiek iesniegta prasība par naudas Atmaksu). Standarta Depozīta lielums kā maksājuma rezervācija un tā aizturēšanas termiņi ir norādīti šeit. Paysera katram Tirgotājam var individuāli iestatīt citus Depozīta lielumus un tā aizturēšanas limitus.  

23. Paysera ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma no jebkura Tirgotāja Paysera Konta atskaitīt šādas summas:

23.1. Darījuma summu, ja Paysera no Partnerbankas ir saņēmusi informāciju par Atmaksu vai atgriešanu, kas veikta saskaņā ar ICCO noteikumiem;

23.2. visus naudas sodus vai komisijas maksas, ko Paysera piemērojusi Partnerbanka un/vai ICCO par to, ka Tirgotājs nav savlaicīgi iesniedzis Darījumu apstiprinošu informāciju;

23.3. visus naudas sodus vai citas maksas, ko Partnerbanka un/vai ICCO tieši vai netieši uzliek Paysera, ciktāl šīs soda naudas vai citas maksas ir izraisījušas Tirgotāja darījumi vai Tirgotāja kļūdas, kas veiktas, pieņemot Kartes vai nosūtot nepatiesus, nepareizus datus, vai kad tie ir saistīti ar šī Pielikuma izpildi;

23.4. visas soda naudas vai citas maksas vai radušos izdevumus, ko Partnerbanka un/vai ICCO uzlikusi Paysera, ja Tirgotājs pārkāpj ICCO noteikumus, ieskaitot, bet ne tikai gadījumus, kas saistīti ar naudas Atmaksu, krāpniecisku Darījumu summām un Darījuma noformēšanu. Radušos izdevumos ietilpst Paysera izdevumi un Partnerbankas izdevumi, ja ICCO uzliek naudas sodu, kas saistīts ar Tirgotāja Darījumu(-iem); 

23.5. visus radušos izdevumus vai soda naudas un citas nodevas, ko Paysera uzlikusi Partnerbanka un/vai ICCO, ja Tirgotājs atklāj Kartes datus trešajai pusei vai izmanto informāciju, kas saņemta uz šī Pielikuma pamata, citā nelikumīgā vai negodīgā veidā;

23.6. visas soda naudas vai citas maksas vai radušoss izdevumus, ko Paysera uzlikusi Partnerbanka un/vai ICCO, ja Tirgotājs nav saglabājis Darījuma datus (izņemot slepenus datus, kurus aizliegts saglabāt saskaņā ar PCI DSS prasībām);

23.7. ja Tirgotājs pārkāpj Vispārīgo līgumu un/vai šo Pielikumu, un Paysera tā rezultātā ir radušies izdevumi.

24. Gadījumā, ja ICCO uzliek naudas sodu vai citas maksas Paysera vai Partnerbankai sakarā ar pārkāpumu, kas saistīts ar Tirgotāja Darījumiem, vai citām prasībām, kas noteiktas šajā Pielikumā vai ICCO noteikumos, Tirgotājam pēc pirmā pieprasījuma jāatlīdzina Paysera šādi naudas sodi vai maksas. Nav nozīmes, vai soda nauda ir pamatota. Pienākums atlīdzināt zaudējumus tiek piemērots arī tad, ja Tirgotājam nebija iespējas izteikt iebildumus pirms Paysera maksājuma. Paysera ir tiesības atskaitīt no Tirgotāja Paysera Konta summas, kas sedz visas soda naudas un visus citus izdevumus, kas radušies Tirgotāja pārkāpuma dēļ, kā arī sedz visus Paysera un Partnerbankas izdevumus, lai novērstu pārkāpumus.

25. Ja Tirgotāja Paysera kontā nav pietiekami daudz naudas, lai segtu soda naudas, izdevumus vai citas finanšu saistības saskaņā ar šo Pielikumu, Tirgotājs apņemas samaksāt Paysera nepieciešamās summas 5 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Paysera, pārskaitot attiecīgu summu uz Paysera norādīto kontu.

26. Tirgotājs piešķir Paysera neatsaucamu pilnvaru no Tirgotāja atskaitīt summas, kas saistītas ar Tirgotāja sūdzību izskatīšanu un Atmaksu vai soda naudas apstrīdēšanu, bez papildu apstiprinājuma vai pilnvaras.

27. Tirgotājs jebkurā laikā garantē Paysera un ir tieši atbildīgs par to, kā tiek pareizi pildītas saistības, kas Tirgotājam uzliktas, un par stingru Noteikumu ievērošanu.

28. Tirgotājs atlīdzina un neapdraud Paysera saistībā ar Tirgotāja rīcību vai bezdarbību. Šajā sakarā Tirgotājs sedz arī Paysera tiesiskās aizsardzības izmaksas, ieskaitot visas tiesas un juridiskās maksas.

29. Gadījumā, ja Tirgotājs pārkāpj šī Pielikuma noteikumus un/vai ICCO noteikumus, Paysera ir arī tiesības:

29.1. aizturēt Tirgotāja līdzekļus līdz norādītā pārkāpuma novēršanai un norādītās soda naudas samaksai;

29.2. nekavējoties pārtraukt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar šo Pielikumu un izņēmuma gadījumos arī saskaņā ar citiem Pielikumiem un Vispārīgo līgumu.

30. Tirgotājs arī apņemas samaksāt naudas sodu EUR 25 000 apmērā par katru šī Pielikuma noteikumu būtisku pārkāpumu.

31. Paysera neatbild par Tirgotāja vai trešo pušu zaudējumiem, kas radušies komunikāciju uzņēmumu, citu banku vai trešo personu rīcības vai bezdarbības dēļ.

32. Paysera neatbild par Tirgotāja zaudējumiem, kas radušies Darījuma līdzekļu summas aizturēšanas vai apturēšanas rezultātā, kas veikta saskaņā ar šī Pielikuma vai Vispārīgā līguma noteikumiem.

Audits

33. Paysera, Partnerbanka un/vai ICCO ir tiesīga veikt ikgadēju vai uz incidentu balstītu auditu par Tirgotāja biznesu, sistēmām un telpām vai ar tām saistītām vietām vai interesējošām sistēmām vai Tirgotāja pakalpojumu sniedzējiem, un Tirgotājs nodrošina nepieciešamo piekļuvi. Tirgotājs apņemas segt visas izmaksas, kas Paysera, Partnerbankai un/vai ICCO rodas saistībā ar auditu.

Pakalpojuma sniegšanas izbeigšana

34. Paysera ir tiesības nekavējoties vienpusēji pārtraukt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Pielikumu un pārtraukt sadarbību ar Tirgotāju, informējot par to, ja tiek konstatēts, ka:

34.1. Tirgotājs Paysera sniedz nepareizu informāciju;

34.2. Tirgotājs nav informējis Paysera par Tirgotāja juridiskā statusa izmaiņām vai citu svarīgu informāciju, kas norādīta šajā Pielikumā;

34.3. Tirgotājs neatbilst ICCO prasībām vai ieteikumiem vai pārkāpj jebkuru šī Pielikuma noteikumu;

34.4. Tirgotājs ir maksātnespējīgs;

34.5. Tirgotāja Paysera konts ir arestēts;

34.6. Tirgotājs iesaistās darbībās, kas var kaitēt Paysera, Partnerbankas vai ICCO reputācijai;

34.7. Tirgotājs veic darījumus, kas tiek uzskatīti par krāpnieciskiem un/vai nelikumīgiem;

34.8. Tirgotājs, pārkāpjot noteikto kārtību, izmanto Maksājumu pieņemšanas pakalpojumu ar norēķinu kartēm tīmekļa vietņu adresēs (URL), kuras nav norādītas Tirgotāja projektā vai tā grozījumos un ko Paysera nav apstiprinājusi;

34.9. ja to pieprasa ICCO vai Partnerbanka;

34.10. citos būtiskos gadījumos.

35. Brīdinājums par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu neatbrīvo Tirgotāju no visu zaudējumu segšanas, kā arī neatbrīvo citus Tirgotājus no saistību izpildes pret Paysera.

36. Paysera ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šo Pielikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Partnerbanka atsakās sniegt pašreizējo pakalpojumu vai tai nav tiesību sniegt šo pakalpojumu vai izmantot atbilstošas karšu preču zīmes, kā arī ja Paysera zaudē tiesības sniegt attiecīgos pakalpojumus.

Noteikumi saistībā ar Atkārtoto maksājumu pakalpojumu

37. Lai izmantotu Atkārtoto maksājumu pakalpojumu, Tirgotājs iesniedz Paysera attiecīgu Projektu vai Projekta grozījumu. Visi iepriekš minētie noteikumi attiecas uz Tirgotāju, kurš izmanto Atkārtoto maksājumu pakalpojumu papildus šajā nodaļā minētajiem noteikumiem.

38. Gadījumā, ja Tirgotājs pieņem kādu no atkārtotajiem maksājumiem, Tirgotājam jāpaskaidro Kartes lietotājam, kādas darbības viņam jāveic, lai atceltu preču un/vai pakalpojumu piegādi/sniegšanu un ar to saistītās izmaksas, kad Kartes lietotājs atceļ preces un/vai pakalpojumus; un nedrīkst iesniegt ICCO Darījuma datus pēc tam, kad ICCO vai Kartes lietotāja izdevējiestāde pieprasa pārtraukt pakalpojumu sniegšanu pēc Kartes lietotāja pieprasījuma.

39. Lai izmantotu Atkārtoto maksājumu pakalpojumu, Tirgotājam ar Pircēju jānoslēdz atkārtotā darījuma līgums, kurā Tirgotājam:

39.1. jāsaņem skaidra Pircēja piekrišana norēķināšanās vai pirkuma brīdī, lai periodiski ieturētu maksu par atkārtoto maksājumu pakalpojumiem un vienotos par piekrišanas periodu;

39.2. iegūstot šo piekrišanu, Tirgotājam jāsniedz Pircējam šāda informācija:

39.2.1. maksājuma datums un vai tas ir fiksēts vai mainīgs;

39.2.2. saskaņots saziņas veids turpmākai komunikācijai;

39.3. jāsaglabā šīs piekrišanas pierādījumi tādā formā, kādā tā tika dota (piemēram, e-pasts, cits elektronisks ieraksts vai papīra dokuments vai skaidrs procesa apraksts, ja procesā ir skaidri dota atļauja un nav iespējas turpināt procesu bez atļaujas) uz atkārtotā maksājuma laiku un pēc pieprasījuma tie jānodrošina Paysera (vai Pircēja kartes izsniedzējam).

40. Visiem atkārtotajiem maksājumiem jābūt atļautiem. Ja netiek saņemta atļauja atkārtotam maksājumam vai iepriekš noraidītam atkārtotam maksājumam, var rasties neatbilstība ICCO.

41. Tirgotājam jānodrošina, ka:

41.1. nepiemēros citas maksas, kas nav minētas atkārtotā darījuma līgumā;

41.2. neiesniegs atkārtotu maksājumu, ja tiek saņemta atbilde, kurā atsaukts pilnvarojums turpmākiem Darījumiem;

41.3. neiesniegs nepareizus vai maldinošus autorizācijas datus, mēģinot izvairīties no kartes nepieņemšanas;

41.4. neuzglabāt Kartes datus pēc autorizācijas.

42. Tirgotājam:

42.1. jāpārliecinās, ka norēķini tiek pārtraukti tūlīt pēc tam, kad klients ir izpildījis atcelšanas nosacījumus – jāsniedz klientam atcelšanas apstiprinājums, ieskaitot to, kad jāveic pēdējais maksājums, ja tas vēl nav noticis, vai, ja jāmaksā kredīts, kad tas tiks apstrādāts;

42.2. jāpārliecinās, ka klients tiek informēts, ja preces vai pakalpojumus nevar piegādāt vai sniegt noteiktajā laikā;

42.3. jāapmāca Tirgotāja pārdošanas un klientu apkalpošanas darbiniekus par pareizām procedūrām atkārtotu darījumu iestatīšanai un iesniegšanai.

43. Tirgotājam jāizmanto saskaņotā saziņas metode un jāsniedz paziņojums klientam pirms atkārtota maksājuma vai tūlīt pēc tā apstrādes, ja var piemērot kādu no šiem nosacījumiem:

43.1. vairāk nekā seši mēneši ir pagājuši kopš iepriekšējā atkārtotā maksājuma;

43.2. ir izmainīts atkārtotā darījuma līgums, ieskaitot jebkuras izmaiņas atkārtotā darījuma summā vai datumā.

44. Tirgotājam:

44.1. jānodrošina atkārtoto maksājumu atcelšana tiešsaistē;

44.2. jāpārbauda klientu iesniegumi par atkārtoto maksājumu atcelšanu vai neatjaunošanu;

44.3. ja atcelšanas pieprasījums ir saņemts par vēlu, lai novērstu pēdējā atkārtotā maksājuma norakstīšanu no klienta konta, pēc iespējas ātrāk jāapstrādā kredīts un jāinformē klients;

44.4. Ja klients apstrīd atkārtoto maksājumu un/vai viņa kartes izsniedzējs uzsāk naudas atgriešanu, to nevar apstrīdēt saskaņā ar noteikumiem. Tirgotājam šī problēma jārisina tieši ar savu klientu.

Nobeiguma noteikumi

45. Pielikums stājas spēkā pēc tam, kad Tirgotājs ir paudis piekrišanu tā noteikumiem elektroniski, t.i., ar elektronisko parakstu, un pēc tam, kad Tirgotājs iesniedz Paysera prasītos dokumentus.

46. Ar šo Pielikumu Klients apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās pilnvaras, lai pasūtītu šo pakalpojumu juridiskās personas vārdā.

Līguma vēsture

Maksājumu pieņemšanas internetā ar norēķinu kartēm līguma versija pirms 27.10.2020.