Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Drošības kļūdu ziņošanas programmas noteikumi

Drošības kļūdu ziņošanas programma, Programma – Paysera īstenota programma, attiecināma uz personām, kas atklājušas drošības plaisu Paysera sistēmā, ziņojušas par to un ir tiesīgas saņemt atlīdzību.

Drošības kļūdu ziņošanas programmas dalībnieks, Dalībnieks – persona, kas ir atklājusi drošības plaisu, ziņojusi par to un ir tiesīga saņemt atlīdzību.

Drošības kļūda – kļūda, nepareiza darbība vai citi traucējumi Paysera programmās vai sistēmās, kas var ietekmēt Paysera vai kādu citu ar Paysera saistītu sistēmu, ko Paysera kontrolē vai pārvalda.

Konfidenciāla informācija – jebkura informācija par Paysera sistēmu vai Paysera klientiem, kas iegūta, piedaloties vai plānojot piedalīties Drošības kļūdu ziņošanas programmā.

Klients – persona, kas ir ir reģistrējusies un izveidojusi kontu Paysrea sistēmā.

Paysera – „Paysera LT“, UAB, Paysera grupas uzņēmumi pēc Klienta dzīvesvietas valsts, kā arī citas juridiskas personas, kas sniedz Paysera LT, UAB, pakalpojumus un ir pilnvarotas strādāt Paysera LT, UAB, vārdā.

Paysera sistēma – Paysera izstrādāts sistēmas risinājums Paysera interneta vietnēs, kas tiek izmantots Paysera pakalpojumu sniegšanai.

Sankcionētas personas, sankcionētas valstis – personas vai valstis, kuras ir pakļautas sankcijām (valsts noteiktiem ierobežojumiem), ko noteikusi Eiropas Savienība, ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) vai citas attiecīgas organizācijas.

1. Drošības kļūdu ziņošanas programmas dalībnieks ar šo apliecina, ka ir izlasījis un piekrīt pašreizējiem Drošības kļūdu ziņošanas programmas noteikumiem.

2. Lai piedalītos Drošības kļūdu ziņošanas programmā, tās dalībniekam jāatbilst šādām prasībām:

2.1. Drošības kļūdu ziņošanas programmas dalībniekam jābūt vismaz 14 gadus vecam. Ja Dalībnieks ir vismaz 14 gadus vecs, bet savā dzīvesvietas valstī skaitās nepilngadīgs, viņam/viņai pirms piedalīšanās programmā jāsaņem savu vecāku vai likumīgo aizbildņu piekrišana. Paysera ir tiesības pieprasīt Klientam iesniegt rakstisku (arī notariāli apstiprinātu) Klienta pārstāvju (vecāku vai likumīgo aizbildņu) piekrišanu. Ja dalībnieks neiesniedz rakstisku piekrišanu noteiktā laika posmā, Paysera pārtrauc viņa/viņas dalību Programmā;

2.2. Drošības kļūdu ziņošanas programmas dalībniekam jāievēro normatīvie akti.

3. Ja Paysera konstatē, ka Drošības kļūdu ziņošanas programmas dalībnieks ir pārkāpis vismaz vienu no 2.punktā noteiktajiem kritērijiem, Dalībnieks tiek izslēgts no Drošības kļūdu ziņošanas programmas, kā arī viņam/viņai nav tiesību saņemt atlīdzību.

4. Drošības kļūdu ziņošanas programmas dalībniekam jāievēro Konfidencialitātes prasības – visa informācija, kas iegūta, izmantojot, piedaloties vai plānojot piedalīties Programmā, pieder Paysera un jāuzskata par Konfidenciālu. Paysera drīkst uzsākt tiesiskas darbības par informācijas, kas saistīta ar Programmu, izmantošanu, izpaušanu vai jebkāda veida izplatīšanu.

5. Dalībniekam Drošības kļūdu ziņošanas programmas laikā jāizmanto tikai savi dati.

6. Drošības kļūdu ziņošanas programmas dalībniekam ir aizliegts:

6.1. veikt uzbrukumus, kas var kaitēt vai kā citādi ietekmēt Paysera datu vai pakalpojumu uzticamību vai integritāti;

6.2. izmantot kļūdu izpētes metodes, kas var mazināt Klientu apkalpošanas kvalitāti;

6.3. vākt vai izmantot Paysera Klientu datus, kas iegūti, piedaloties Programmā;

6.4. veikt darbības, kas ļautu Drošības kļūdu ziņošanas programmas dalībniekam vai kādai trešajai personai piekļūt, uzglabāt, izdzēst vai ietekmēt Paysera vai tās Klientu datus citos veidos;

6.5. jebkādā citā veidā izraisīt Paysera Sistēmas pārtraukumus, traucēt Paysera Klientu darbību Sistēmā, izmantot Drošības kļūdu, lai gūtu sev labumu vai pārkāptu tiesiskās prasības.

7. Atlīdzība Drošības kļūdu ziņošanas programmas dalībniekam tiek izmaksāta proporcionāli Drošības kļūdas nozīmīgumam.

8. Tikai Paysera atzītas Drošības kļūdas tiek atlīdzinātas.

9. Atlīdzība tiek maksāta par Drošības kļūdu, kas:

9.1. tiek atklāta pirmo reizi un par kuru iepriekš nebija zināms vai ziņots;

9.2. tiek atklāta attālināti, dod iespēju iegūt vai palielināt privilēģijas attiecībā uz Paysera Sistēmu vai var izraisīt konfidenciālas informācijas par Paysera vai tās Klientiem noplūdi.

10. Atlīdzība tiek izmaksāta EUR valūtā.

11. Ja par vienu Drošības kļūdu ziņo divas vai vairākas personas 24 stundu laikā, atlīdzība starp tām tiek sadalīta.

12. Atlīdzība par Drošības kļūdas ziņošanu var tikt pārskaitīta tikai uz apstiprinātu Dalībnieka Paysera kontu.

13. Pēc Drošības kļūdu ziņošanas programmas dalībnieka lūguma atlīdzība var tikt ziedota organizācijām Greenpeace, the Red Cross (Sarkanais Krusts) vai Caritas.

14. Drošības kļūdu ziņošanas programmas dalībnieks ir atbildīgs par dzīvesvietas valsts piemēroto nodokļu izmaksātajai atlīdzībai nomaksāšanu. Ja Dalībnieks ir Lietuvas Republikas pilsonis, nodokļi tiek ieturēti pirms atlīdzības izmaksāšanas.

15. Drošības kļūdu ziņošanas programmas dalībnieks piekrīt sniegt Paysera savus personas datus un kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, personas kodu, pilsonību, dzīvesvietas adresi, bankas konta numuru), lai Paysera varētu izmaksāt atlīdzību par dalību Programmā saskaņā ar Paysera prasībām un veikt citas likumdošanā noteiktās darbības.

16. Dalībnieks piekrīt, ka Paysera apstrādā sniegtos datus, lai izmaksātu atlīdzību par dalību Programmā. Paysera garantē Drošības kļūdu ziņošanas programmas laikā iegūto Dalībnieka datu drošību. Personas dati tiek izmantoti tikai, lai izpildītu šos Noteikumus. 15.punktā minētie personas dati nedrīkst tikt izpausti bez Dalībnieka piekrišanas, izņemot gadījumus, kas noteikti ar likumu vai šiem Noteikumiem.

17. Drošības kļūdu ziņošanas programmas dalībnieka datu glabāšanas periods ir 10 (desmit) gadi, ja vien tiesību aktos nav noteikts ilgāks glabāšanas periods. Pēc Dalībnieka datu glabāšanas perioda beigām Paysera tie ir jāizdzēš.

18. Paysera ir tiesības nodot informāciju par Dalībnieku un viņa/viņas darbībām valsts iestādēm (piemēram, nodokļu mērķiem), ja šādu pienākumu nosaka likumdošana.

19. Drošības kļūdas ziņošanas programmas dalībnieks, kas ir sankcionēta persona vai sankcionētas valsts pilsonis, var piedalīties Programmā uz kompensācijas pamata, vai arī viņa/viņas atlīdzība var tikt ziedota 13.punktā minētajām labdarības organizācijām.

20. Paysera patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt Drošības kļūdas ziņošanas programmas darbību. Šīs Programmas noteikumu neatņemama daļa ir Drošības kļūdu ziņošanas noteikumi, kas pieejami Paysera mājaslapā.