Pdf
Atpakaļ uz sarakstu

Informācija atjaunināta: 12.04.2017.

Ieteikumu programmas noteikumiTehnisku iemeslu dēļ ieteikumu programma ir īslaicīgi apturēta. Par klientiem, kuri tika piesaistīti pirms 2020. gada 18. maija, atlīdzība joprojām tiek maksāta, taču īslaicīgi nav iespējams piesaistīt jaunus klientus, nosūtot reģistrācijas saiti.

Vispārīgais līgumsVispārīgais maksājumu veikšanas pakalpojumu līgums, kura noteikumi tiek piemēroti Tirgotājam.

Ieteicējs – Paysera Sistēmas Klients, kurš iesaka Paysera pakalpojumus trešajām personām, kuras vēl nav Paysera klienti, novirzot tos Paysera Sistēmā saskaņā ar šiem noteikumiem.
(* Paskaidrojums: Gadījumos, kad Vispārīgā līguma noteikumi tiek piemēroti visiem Klientiem – gan Ieteicējiem, gan citiem Klientiem – tiek lietots termins „Klients“, bet, kad Vispārīgā līguma noteikumi tiek piemēroti tikai Ieteicējam, tiek lietots termins „Ieteicējs“).

1. Šie noteikumi nosaka Ieteikumu programmas nosacījumus. 

2. Ieteikumu programmas noteikumi ir Vispārīgā līguma Pielikums, kas stājas spēkā pēc tam, kad Ieteicējs Sistēmā piekrīt noteikumiem. Izmantojot šo pakalpojumu, tiek piemēroti visi Vispārīgā līguma noteikumi un papildu noteikumi, kas noteikti šajā Pielikumā. Šajā Pielikumā norādītie termini tiek izmantoti Vispārīgā līgumā norādītajā nozīmē.

3. Lai izmantotu Ieteikumu programmu, Ieteicējam ir jābūt Paysera sistēmas reģistrētam Klientam, kurš paudis savu piekrišanu nosacījumiem Vispārējā līguma nosacījumiem un šiem Noteikumiem.

4. Ieteikumu programma nodrošina Ieteicējam iespēju saņemt atlīdzību par Paysera pakalpojumu ieteikumiem trešajām personām, kuras vēl nav Paysera klienti, un to novirzīšanu izmantot Paysera pakalpojumus.

5. Ieteicēji, kas reģistrējušies Ieteikumu programmā, saņem unikālu saiti uz Paysera sistēmu jaunu klientu reģistrācijai. Ieteikumu programmas noteikumi ir spēkā un jaunie piesaistītie klienti, par kuriem Ieteicējs saņem atlīdzību, ir tikai tās personas, kuras ir reģistrējušās Paysera sistēmā, izmantojot Ieteicēja nosūtīto unikālo saiti.

6. Ieteikumu programma stājas spēkā tikai tad, ja vismaz trīs dažādas personas, kas nav bijuši Sistēmas klienti, septiņu dienu laikā no viena un tā paša pārlūka reģistrējas Paysera Sistēmā, izmantojot Ieteicējam izsniegto unikālo saiti, un Sistēmā sāk veikt operācijas.

7. Ieteicējam jāiesaka un jānovirza tikai klienti ar godīgiem mērķiem un labu reputāciju. Paysera saskaņā ar saviem iekšējās riska pārvaldības noteikumiem ir tiesības atteikt reģistrēt Ieteicēja novirzītu personu, nenorādot atteikuma iemeslus.

8. Saskaņā ar Ieteikumu programmu, atlīdzība tiek izmaksāta kā daļa no Paysera peļņas, kas gūta no jaunajiem klientiem, kurus ieteicis Ieteicējs un kuri izmanto Sistēmu.

9. Ieteicēja atlīdzība par Ieteikumiem ietver:

9.1. gadījumā, kad Ieteicēja atrastie un novirzītie klienti izmantos Paysera sniegto maksājumu pieņemšanas internetā pakalpojumu – 10% no Paysera peļņas (komisijas) par katru jauno Ieteicēja atrasto klientu, kas izmanos šo pakalpojumu. Paysera noteikto komisijas maksu tabula ir pieejama šeit 2. tabulā „Projekta kategorija“ (atlīdzība par komisijas maksām, kas norādītas 1. tabulā, netiek aprēķināta). Paysera ir tiesības mainīt komisijas maksas. Komisijas maksas, kuras tiek piemērotas konkrētajam klientam, tiek galīgi apstiprinātas, apstiprinot klienta projektu. Ieteicēja atlīdzība tiek aprēķināta saskaņā ar komisijas maksu, kas tiek piemērota konkrētajam klientam ( „Papildu komisijas maksas par vienu maksājumu atkarībā no projektu kategorijas“);

9.2. gadījumā, kad Ieteicēja atrastie un novirzītie klienti izmantos Paysera sniegtos Paysera Konta pakalpojumus – 10% no Paysera tīrās peļņas, kas iegūta no valūtas maiņas, kas saistīta ar Ieteicēja atrastā jaunā klienta valūtas maiņas darījumiem. No valūtas maiņas iegūtā tīrā peļņa tiek aprēķināta saskaņā ar starpību starp momentāno tirgus kursu un pārdošanas kursu, pēc tiešo valūtas maiņas izmaksu, kuras rodas Paysera konvertējot konkrētu valūtu bankās vai valūtas tirgos, atskaitīšanas.

10. Šajos noteikumos noteiktā atlīdzība var tikt izmaksāta par nenoteikta laika periodu, proti, par visu laiku, kurā Ieteicēja atrastie jaunie klienti izmantos Sistēmas pakalpojumus, vai līdz Ieteicēja piesaistītie klienti atteiksies no personas, kura viņus piesaistīja, ko var izdarīt Sistēmā ne agrāk kā 12 mēnešus pēc jaunā klienta reģistrēšanās.

11. Ieteicējam jābūt pieņemamam gan Paysera, gan jaunajam klientam. Ieteicēja piesaistītais jaunais klients var atteikties no personas, kura viņu ieteica, bet ne agrāk kā 12 mēnešus pēc reģistrācijas sistēmā.

12. Saskaņā ar Ieteikumu programmu Paysera izmaksā Ieteicējam atlīdzību par katru mēnesi nākamā mēneša 10. (desmitajā) datumā atkarībā no katrā mēnesī gūtās peļņas no Ieteicēja atrastajiem klientiem un tikai tad, ja:

12.1. pārskata mēneša laikā ne mazāk kā 3 (trīs) Ieteicēja atrastie klienti nesīs peļņu;

12.2. Ieteicējs pārskata mēneša laikā līdz kārtējā mēneša 10. datumam ir pieslēdzies savam Paysera kontam vismaz vienu reizi;

12.3. Komisijas maksas par laika posmu, kas vecāks par 3 mēnešiem, netiek izmaksātas.

13. Atlīdzība Ieteicējam tiek izmaksāta viņa izvēlētajā galvenajā valūtā, ieskaitot aprēķināto summu Ieteicēja Paysera kontā.

14. Ieteicējs pats ir atbildīgs par visu ienākumu deklarēšanu un par maksājumu veikšanu valstij, kas tiek piemēroti saskaņā ar šiem noteikumiem no Paysera saņemtajiem ienākumiem.

15. Meklējot jaunus klientus un sniedzot ieteikumus trešajām personām, Ieteicējs apņemas nepārkāpt Lietuvas Republikas vai jebkuras citas valsts likumdošanu, kurā viņš / viņa sniegs ieteikumus. Ieteikumi var tikt sniegti tikai ar likumiskiem līdzekļiem. Sniegto ieteikumu saturs vai metode nedrīkst nepārkāpt Paysera vai citu trešo personu tiesības. Paysera vērš Ieteicēja uzmanību un brīdina, ka jebkādas reklāmas informācijas sūtīšana personām pa e-pastu, sociālajos tīklos vai, izmantojot jebkuru citu saziņas līdzekli, bez personas piekrišanas ir aizliegta, un sūtītājam var tikt piemērotas likumdošanā noteiktās sankcijas.

16. Ieteicējam, kas darbojas saskaņā ar šiem Noteikumiem, ir aizliegts arī:

16.1. izvietot piešķirto unikālo saiti tīmekļa vietnēs, kurās pornogrāfiska, erotiska vai aizskaroša satura informācija, tiek sniegta informācija par azartspēlēm vai tiek organizētas azartspēles, tiek pārdoti tabakas izstrādājumi, narkotiskās vielas, alkohols, nelegāli produktu vai ieroči, tiek ievietotas apmaksātas reklāmas vai tiek maksāta komisijas maksa par reģistrēšanos elektroniskajās sistēmās (naudas atmaksas projekti);

16.2. veidot tiešas saites no Google AdWords;

16.3. veidot tiešas saites no citām reklāmas vietnēm (Facebook reklāmas, Textads);

16.4. izmantot vārdu „Paysera“ vai citu līdzīga skanējuma vārdu (piemēram, ar pārrakstīšanās kļūdām, ar pievienotu priedēkli, piedēkli, u.c.) kā atslēgvārdu Google Adwords un tamlīdzīgi;

16.5. izmantot domēna vārdu „Paysera.*“ kā atslēgvārdu.

17. Ieteicējs uzņemas visu atbildību par savu rīcību, nosūtot ieteikumus, garantē, ka ar savām darbībām netiks pārkāpta likumdošana un uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas, izpildot Ieteikumu programmu, rodas sakarā ar nepietiekamu atbilstību (vai neatbilstību) tiesību aktiem. Paysera saskaņā ar Ieteikumu programmas noteikumiem ir tiesības atteikties izmaksāt atlīdzību Ieteicējam, ja Ieteicējs, sniedzot ieteikumus, pārkāpj piemērojamos tiesību aktus.

18. Ja tiek novērots, ka Ieteicējs, īstenojot Ieteikumu programmas noteikumus, neatbilst noteikumiem, pārkāpj piemērojamos tiesību aktus, var sabojāt Paysera uzņēmuma reputāciju, krāpjas vai jebkādā citā veidā pārkāpj Paysera intereses, Paysera ir tiesības pieprasīt nekavējoties izbeigt Ieteicēja rīcību, pārtraukt atlīdzības izmaksu Ieteicējam saskaņā ar šiem Noteikumiem un pieprasīt kompensēt radušos zaudējumus.

19. Paysera nekādā gadījumā nenes atbildību par jebkādiem Ieteicēja izdevumiem vai zaudējumiem, kas Ieteicējam radušies, sniedzot ieteikumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

20. Ieteicējs saprot, ka šie Noteikumi nerada nekādu kopdarbību, partnerattiecības vai darba attiecības starp Paysera un Ieteicēju. Ieteicējam netiek sniegtas pilnvaras Paysera vārdā uzņemties jebkādas saistības.

21. Noteikumi var tikt grozīti saskaņā ar Vispārīgo maksājumu veikšanas pakalpojumu līgumu.