PDF
Обратно към списъка

Актуализация: 01.10.2017

Условия за издаване и ползване на разплащателна карта Paysera

1. Основни понятия

1.1. ATM – електронно-механично устройство за предоставяне на информация за сметката и за теглене на суми в брой от сметката.

1.2. Генерално споразумение – Генерално споразумение за платежни услуги, чиито условия се прилагат за Клиента.

1.3. Безконтактна функция за плащане – авторизация (потвърждение) на платежна операция чрез задържане на картата до четец на карти.

1.4. CVV2 номер – номер за потвърждение на карта; последните три цифри в полето за подпис на задната страна на картата.

1.5. Издател – издателят на картата Contis Financial Services LTD, с адрес на регистрация: Navigation House, Belmont Wharf, Skipton, North Yorkshire, BD23 1RL, England, регистрационен номер на юридическо лице: 06085862, упълномощен от Службата по финансово управление да издава електронни пари (регистрационен номер 900025) (http://www.contisgroup.com).

1.6. Карта – платежен инструмент, използван за управление на средства на Клиента, съхранявани в сметката.

1.7. Картодържател – физическо лице, чиито данни са отпечатани на картата и на което Клиентът е предоставил права да ползва картата, за да извършва платежни операции, да тегли пари в брой, плаща за стоки или услуги в точки на продажба, чрез Интернет и с други средства. Картодържателят и Клиентът може да бъдат едно и също лице или две различни лица.

1.8. Платежна операция – плащане за стоки или услуги в точки на продажба, по Интернет или теглене на суми в брой.

1.9. Точка на продажба – физическо място, където търговецът или доставчикът на услуга приемат плащания с картата за продадени стоки и/или предоставени услуги.

1.10. Paysera сметка – сметка за електронни пари на Клиента, свързана с картата, достъпна и управлявана чрез Акаунта на Клиента в системата.

1.11. Инструменти за идентификация – данните на картодържателя, отпечатани върху картата, номера на картата, CVV2 номер, срока на валидност на картата и PIN код.

1.12. VISA – международна асоциация за разплащателни карти, управляваща система за електронни пари, която обработва и управлява информацията за платежните операции с карти.

Другите термини, използвани в Правилата за издаване и използване на Paysera разплащателна карта, се определят съгласно дефинициите, описани в Генералното споразумение.

2. Общи разпоредби

2.1 Издател и собственик на картата е Издателят, а институцията е дистрибутор на Картата, предоставяйки електронен достъп до Сметката. Сметката се открива и средствата по сметката се съхраняват в институцията на Издателя.

2.2. Картата може да бъде издадена на Клиент (Картодържател), който:

2.2.1. има навършени 16 години (ако той/тя е картодържател на допълнителна карта ‒ навършени 13 години);

2.2.2. има Paysera сметка;

2.2.3. е потвърдил своята идентичност.

2.3. Всички разпоредби на Генералното споразумение, Допълнението "Платежни инструменти" и настоящото Допълнително споразумение са приложими за Картодържателя.

2.4. Клиентът заплаща определените от институцията такси за поддръжка на карта, платежни операции и други операции. Таксите са посочени на адрес: тук. Клиентът потвърждава, че той/тя е прочел/-а внимателно и е информиран/-а за таксите за картови услуги. С потвърждаването на настоящото Допълнение Клиентът дава неотменимото си съгласие за автоматично удържане на таксите от своите сметки, достъпни чрез системата Paysera. 

2.5. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила в момента на поръчване на картата.

3. Издаване на карта и активация

3.1. За да поръча карта/-и, Клиентът подава искане в системата чрез своя Акаунт, в съответствие с установените правила. В определени случаи искането може да бъде подадено и чрез други средства за дистанционна комуникация.

3.2. При поръчка на карта/-и Клиентът трябва да има достатъчно средства по своята Paysera сметка, за да плати за издаване на картата, доставката и таксата за поддръжка за един месец. Ако размерът на средствата по Paysera сметката на Клиента не е достатъчен, Клиентът няма да може да поръча картата/-ите.

3.3. Картата се доставя на Клиента по пощата на посочения адрес в срок до 10 (десет) работни дни след поръчката. Ако Клиентът не получи картата в рамките на един календарен месец, трябва да информира за това институцията. Ако се установи, че Клиентът не е получил картата не по вина на Клиента, изпратената на Клиента карта се блокира за постоянно и на Клиента се издава и изпраща безплатно нова карта. Ако Клиентът не получи и втората карта, той/тя може да получи нова в офис на Paysera.

3.4. Всяка карта, издадена на Клиента, не е активирана, т.е. Картодържателят (Клиентът) не може да използва картата за теглене на суми в брой от банкомат или да плаща в точките на продажба или по Интернет, докато Картата не бъде активирана. Картата се активира в Акаунта на Клиента в съответствие с процедурите, определени в Системата. След активиране на картата, на Картодържателя (Клиент) се предоставя PIN код, с чиято помощ Картодържателят (Клиентът) може да тегли суми в брой от банкомати и да плаща за стоки или услуги по всяко време в точките на продажба, обозначени с логото на VISA. Ако Картата има внедрена функция за безконтактно плащане, Картодържателят може без да въвежда PIN код да изпълнява платежни транзакции, които не надвишават сумата на транзакцията, посочена в четеца на карти.

3.5. Таксите за издаване и доставка на карта се удържат автоматично от картата в момента на поръчката, а месечната такса за поддръжка на картата се удържа в момента на активиране на картата.

3.6. При издаването на картата за Клиента автоматично се открива Paysera сметка , предназначена единствено за изпълнение на платежни операции, свързани с картата. Paysera сметката се управлява съгласно условията на Генералното споразумение.

3.7. Клиентът може да заяви допълнителни карти, които ще бъдат свързани към същата Paysera сметка. За всички карти, свързани към една и съща Paysera сметка, се прилагат лимитите, определени в Системата.

3.8. При попълване на заявка в Системата за издаване на допълнителна карта(-и) Клиентът дава съгласието си други лица, които ще бъдат картодържатели, да използват Сметката. Клиентът се задължава да гарантира, че Картодържателят ще използва картата в съответствие с разпоредбите на Генералното споразумение, Допълнението "Платежни инструменти" и настоящото Допълнително споразумение.

3.9. След изтичане на валидността на картата (-ите) на Клиента се издава автоматично нова карта (-и) (ако в срок от 90 дни до датата на изтичане на картата Клиентът е извършил платежни операции с картата и/или Paysera сметката), като тя се изпраща на адреса, посочен от Клиента в Системата. Ако Клиентът не желае да получи нова карта (-и) или иска да бъде доставена на друг адрес, той/тя трябва да го посочи в своя Акаунт не по-късно от 30 дни преди датата на изтичане на валидността на картата (-ите), съгласно инструкциите, дадени в Системата.

3.10. За издаване и доставка на нова карта (-и) се прилагат стандартни такси, които се удържат автоматично от Paysera сметките на Клиента в Системата, съгласно процедурата, установена в настоящото Допълнително споразумение. Нова карта (-и) не се издава или доставя, докато не бъдат заплатени всички съответни такси.

3.11. Ако Клиентът не активира картата в срок от 90 (деветдесет) дни от издаването на картата и доставката й по пощата на адреса, посочен от Клиента, картата се блокира. Ако Клиентът не отблокира Картата в срок от 60 (шестдесет) дни от издаването на картата и доставката й по пощата, тя се блокира за постоянно. В такъв случай, ако Клиентът все още желае да използва картата, той/тя трябва да подаде искане на своя Акаунт за издаване на нова карта и отново трябва да заплати всички такси, определени от институцията.

3.12. След като получи картата по пощата, Картодържателят (Клиентът) трябва:

3.12.1. да се увери, че името и фамилията на Картодържателя, обозначени върху картата, са точни и да се подпише в полето за подпис на задната страна на картата;

3.12.2. да среже с ножица на няколко парчета старата карта;

3.12.3. ако пликът е повредена или възникне подозрение, че картата е била вадена от плика, Клиентът не трябва да активира картата, получена по пощата, трябва да информира институцията (в рамките на 24 часа) и да върне плика с картата на институцията.

3.13. За да се откаже от картата, Клиентът трябва да се свърже с институцията и да попълни заявка по образец. За отказ от картата може да бъдат таксувани допълнителни такси.

4. Условия за ползване на картата

4.1. Картата се използва само от лицето, чието име и фамилия са изписани върху картата и което е положило подписа си върху картата.

4.2. Картодържателят може да използва картата, за да:

4.2.1. плаща за стоки или услуги в точките на продажба, обозначени с логото на VISA;

4.2.2. плаща за стоки или услуги по Интернет;

4.2.3. тегли пари в брой от ATM устройства, обозначени с логото на VISA;

4.2.4. плаща за стоки или услуги чрез функцията за безконтактно плащане на специални места, отбелязани със знак за безконтактно плащане, до сума, която не надвишава сумата на транзакцията, зададена за конкретен четец на карти. Ограниченията за транзакции, използващи функцията за безконтактно плащане, могат да варират в зависимост от държавата, в която се извършва плащането.

4.3. Валутата на Сметката е евро. Когато Клиентът захранва Сметката във валута, различна от валутата на картовата сметка, валутата автоматично се превалутира в зависимост от валутния курс на институцията, валиден към този момент, който обменен курс непрекъснато се актуализира и публикува тук. Когато Клиентът плаща за стоки или услуги с картата в точките на продажба или тегли суми в брой във валута, различна от валутата на картовата сметка, за платежната операция и превалутирането се прилагат такси, определени от институцията. 

4.4. За картата на Клиента се прилагат стандартните лимити, определени за клиента на Paysera, в съответствие със съответния план, но една платежна операция с картата не може да надвишава 10 000 EUR. Ако платежната операция на Картодържателя, включително таксите за тази операция, надхвърля лимитите, то тя не се изпълнява.

4.5. При използване на карта за плащане в точки на продажба или теглене от банкомат, Картодържателят потвърждава коректността на извършените операции с ПИН код или чрез подписване на разписката, издадена в точката на продажба. Такава платежна операция се счита за надлежно авторизирана. При поискване от страна на лицето, обслужващо картата, Картодържателят е длъжен да предостави искания документ за самоличност. При използване на функцията за безконтактно плащане в рамките на лимитите, определени за такива операции, сетълментът и разрешаването на платежната транзакция могат да се извършват в точката на продажба чрез задържане на картата върху четеца на карти, вместо да се валидира транзакцията с ПИН код или подпис.

4.6. При плащане за стоки или услуги по Интернет Картодържателят изпраща исканите идентификационни инструменти на търговеца или доставчика на услугата. Такава платежна операция се счита за надлежно авторизирана.

4.7. Когато е изпълнена транзакцията с картата, сумата на платежната операция се резервира по Paysera сметката на Клиента, съгласно правилата на сдружението VISA, включително таксите за операцията. Средства от Сметката се удържат след получаване на съобщение от търговеца или доставчика на услугата за извършено плащане с картата.

4.8. Платежни операции може да не бъдат изпълнени, ако средствата по Paysera сметката са блокирани или правото да се управляват средствата е ограничено по друг начин, ако картата е блокирана, ако размерът на средствата по Paysera сметката не е достатъчен за извършване на платежна операция (включително таксите за операцията), ако лимитите на картата са надвишени или картата е с изтекла валидност. Платежните операции може да не бъдат изпълнени и ако идентификационните инструменти са посочени некоректно и/или възникне съмнение, че нареждането за извършване на платежната операция е подадено от лице, различно от Картодържателя.

4.9. Ако Клиентът не заплати своевременно таксите за картови услуги, платежните операции може да не бъдат изпълнени и Paysera сметката на Клиента ще бъде използвана на първо място за удовлетворяване на изискванията на институцията в съответствие с настоящото Допълнение.

4.10. Клиентът може да види платежните операции с картата в своя Акаунт чрез генериране на извлечение по сметка. Картодържателят е длъжен да съхранява данните, потвърждаващи изпълнението на операциите с картата, докато платежните операции се отразят в извлечението по сметката.

4.11. Клиентът може да провери баланса по картовата сметка:

4.11.1. в Акаунта на Клиента (безплатно);

4.11.2. на ATM устройства, обозначени с логото на VISA (възмездна услуга);

4.11.3. по други начини, посочени в Системата.
Институцията подчертава, че ако балансът по Paysera сметката се проверява на банкомат, поради технически възможности на картата и приложените лимити за платежна операция, Клиентът може да види баланс в размер до 10 000 евро, въпреки че действителният баланс на картовата сметка може да бъде по-голям.

4.12. Начините за захранване на Paysera сметка и таксите са указани в Системата.

4.13. Забранено е използването картата за извършване на незаконни операции, включително покупка на стоки или услуги, забранени или ограничени от закона или други нормативни актове.

4.14. Институцията/издателят има право временно да преустанови използването на картата поради важни причини (дейности по поддръжка или разработка, смяна на софтуер и т.н.).

4.15. Ако институцията получи инструкции от частни съдебни изпълнители и/или други институции или служители, които имат право да запорират или да дават указания за принудително удържане на парични средства на Клиента или да прекратят плащането на парични средства от сметката на Клиента, институцията има право да прехвърли средства от картовата сметка на Клиента към Paysera сметката на Клиента без отделно уведомление и съответно да изпълни указанията на упълномощените лица и/или институции.

5. Блокиране на карта

5.1. В случай, че Картодържателят (Клиент) изгуби картата (-ите), смята, че идентификационните инструменти са станали достояние на трети лица или стане свидетел на незаконни операции, извършени в неговата/нейната Paysera сметка, Картодържателят (Клиент) трябва незабавно да информира институцията вербално (като се обади на телефонен номер +442080996963) , който е достъпен 24 часа 7 дни в седмицата, или в писмена форма (на имейл адрес support@paysera.bg). След получаването на подобно уведомление картата се блокира. Клиентът може да блокира картата и в своя Акаунт. При блокиране на картата институцията може да поиска да бъдат попълнени допълнителни документи в Акаунта и да бъдат изпратени допълнителни данни. Използването на блокираната карта е забранено. Ако Картодържателят (Клиент) счита, че картата е открадната, идентификационните инструменти са станали достояние на трети лица и/или че по сметката са извършени незаконните операции, той/тя трябва да информира за това компетентните институции.

5.2. Ако Клиентът има няколко карти и загуби една от тях или смята, че идентификационни инструменти на една от картите са станала известни на трети лица или само една от картите се използва за извършване на незаконни операции, блокира се само тази карта, а другите карти могат да се използват от Клиента както обикновено. 

5.3. Клиентът е длъжен писмено да потвърди обстоятелствата, времето и мястото на загуба на картата или нейните идентификационни инструменти, не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни от устното уведомление, описано в точка 5.1. Ако Картодържателят не изпълни това задължение в писмена форма в определения срок, се счита, че Картодържателят е изгубил картата или идентификационните инструменти са станали достояние на трети лица вследствие на груба небрежност от страна на Картодържателя. 

5.4. Ако Клиентът е убеден, че картата е открадната, нейните идентификационни инструменти са станали достояние на трети лица и/или по сметката са извършени незаконни операции, но Клиентът не информира компетентните институции за това, се счита, че Клиентът е изгубил Картата или идентификационните инструменти са станали достояние на трети лица вследствие на груба небрежност от страна на Клиента. 

5.5. Картодържателят се ангажира да предостави на институцията цялата информация, необходима за проучване на случая, свързан със загуба, кражба или фалшифициране на картата или нейните идентификационни инструменти. 

5.6 Ако Картодържателят въведе погрешен ПИН код на картата 3 пъти подред на ATM устройство или в точки на продажба, картата се блокира за постоянно. 

5.7. Институцията има право да блокира сметката (напълно или частично да преустанови платежни операции по сметката) и/или картата (напълно или частично да забрани използването й), да прекрати настоящото Допълнение, закрие сметката и да приложи други мерки, описани в Генералното споразумение, ако: 

5.7.1. Картодържателят (Клиент) не отговаря на условията за използване на картата; 

5.7.2. Клиентът дължи пари на институцията;

5.7.3. има други основания за подобни действия съгласно законодателството или Генералното споразумение.

5.8. Ако картата е блокирана по инициатива на Клиента, институцията може да отмени блокировката, само ако основанието за блокиране на картата е отпаднало и институцията е получила писмено искане от страна на Клиента. Клиентът може да отблокира Картата от своя Акаунт, ако основанието за блокиране на картата е отпаднало. Ако картата е блокирана за постоянно, тя не може да бъде отблокирана. По искане на Клиента блокираната карта може да бъде заменена с нова. 

5.9. Институцията не носи никаква отговорност за загуби, понесени от Картодържателя (Клиент), ако картата е блокирана съгласно процедурата, описана в настоящото Допълнение.

6. Изисквания за безопасно използване на картата

6.1. Картодържателят (Клиент) трябва: 

6.1.1. да положи подписа си на картата, когато я получи; 

6.1.2. да предпазва картата от излагане на вода, висока температура, електромагнитни полета, механични или други повреди, както и да не прегъва картата; 

6.1.3. да не дава картата и да не разкрива идентификационни инструменти на трети лица, както и да не позволява и да не създава условия трети лица да използват картата или идентификационните инструменти да станат достояние на трети лица; 

6.1.4. да не разкрива инструментите за идентификация на картата (предоставяне на картата за извършване на операция не се счита за разкриване на споменатите данни); 

6.1.5. да не изпраща картата по пощата нито в Литва, нито в чужбина, и да не я оставя в АТМ устройствата след използването й; 

6.1.6. да счита картата за ценен документ и да я съхранява по същия начин, както съхранява своите пари, чекове или други ценни документи. 

6.2. Институцията препоръчва ПИН кодът на картата да се запамети и да не бъде записван на самата карта, в тефтер, върху хартия или където и да е другаде, да не бъде въвеждан в мобилния телефон, електронната поща или други електронни средства за комуникация. Съответно, не е препоръчително да се записват или съхраняват идентификационните инструменти на картата където и да е. Инструментите за идентификация са конфиденциална информация и Клиентът е отговорен за разкриването на тази информация, както и за всички операции, извършени с ползването на идентификационни инструменти.

7. Други условия

7.1. Картата е валидна за 4 (четири) години. Ако картата бъде повредена, блокирана или личните данни на Картодържателя са променени, Клиентът има право да подаде заявка за нова карта, която ще бъде валидна за 4 (четири) години.

7.2. Изтичането на срока на валидност на картата не отменя валидността на Генералното споразумение. Ако Генералното споразумение престане да бъде в сила, Клиентът може да продължи да използва Картата, докато всички средства по картовата сметка се изчерпят. За да получи средствата по сметката, Клиентът трябва да се свържете с Издателя. В този случай, Клиентът няма да бъде в състояние да управлява картата чрез своя Акаунт в системата.

7.3. Институцията има право:

7.3.1. да прехвърли правата за предявяване на претенции, които произтичат от настоящото Допълнение, на други лица, без отделно съгласие от Клиента;

7.3.2. да удържи дълговете на Клиента и таксите, дължими към институцията, от сметки на Клиента в системата Paysera.

7.4. Клиентът се задължава:

7.4.1. да предостави своите актуални данни за контакт и точен адрес, на който ще се изпратят картата и уведомления, свързани с картата (адресът може да се променя веднъж на 90 дни. В случай, че е необходимо да го променя по-често, Клиентът трябва да се обърне към институцията). Ако Клиентът не получи картата, той/тя трябва да се осведоми за причините;

7.4.2. да носи отговорност за всички задължения, които възникват при използването на картата и да ги покрива незабавно;

7.4.3. да уведоми за своя отказ да използва картата 1 (един) месец преди датата на изтичане на валидността на картата, така че институцията да не поръча нова карта и да не удържи такси за това;

7.4.4. да информира институцията за своето желание да прекрати настоящото Допълнение и да заплати такса за анулиране на картата преди изтичането на валидността й;

7.4.5. да гарантира, че Картодържателят действа в съответствие с настоящото Допълнение, Генералното споразумение и други приложени разпоредби, както и да носи отговорност за всички действия на Картодържателя;

7.4.6. периодично, поне веднъж месечно, да проверява извлечението по сметката и платежните операции, посочени в извлечението.

7.5. Клиентът е длъжен да поеме всички загуби, свързани с ползването на картата, ако те са възникнали в резултат на непочтени действия на Клиента, целенасочено, поради груба небрежност или в други случаи, описани в законодателството.

7.6. Институцията / Издателят не носи отговорност:

7.6.1. ако трета страна откаже да приеме картата или да плати в брой, или транзакцията с картата не може да бъде потвърдена поради действия на трети лица;

7.6.2. ако потвърждение на плащането не е получено при плащане с картата поради причини, които не зависят от Издателя или Институцията;

7.6.3. ако трета страна е предоставила/предала стоки или услуги с лошо качество, за което Клиентът е платил с картата;

7.6.4. за косвени загуби или повреди, възникнали при използването на картата;

7.6.5. за изпълнение на програми за лоялност или промоционални програми от трети лица към Клиента.

8. Жалби/Оплаквания

8.1. Клиентът има право да подаде писмени оплаквания към институцията:

8.1.1. за грешки или спорни авторизирани операции не по-късно от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от деня на удържане на суми от сметката;

8.1.2. за спорни неавторизирани или неправилно изпълнени операции – не по-късно от 13 (тринадесет) месеца от датата на удържане на средства от сметката;

8.1.3. документ, удостоверяващ плащането с картата, се прилага към жалбата (ако Клиентът притежава такъв документ).

8.2. Ако Клиентът не подаде никаква жалба, се счита, че Клиентът няма никакви оплаквания към институцията/издателя относно извършените операции или извлечения.

8.3. Страните ще се стремят да разрешат всички спорове, включително спорове за размера на щетите и възнаграждението, чрез преговори.