PDF
Обратно към списъка

Актуализация: 29.10.2018

Генерално споразумение за платежни услуги за юридически лица

1. Общи разпоредби

1.1. Това СПОРАЗУМЕНИЕ се сключва между „Paysera“ и КЛИЕНТА.

1.2. Предмет на СПОРАЗУМЕНИЕТО: Настоящото споразумение определя основните права и задължения на КЛИЕНТА и PAYSERA, които регулират отношенията при регистрация на КЛИЕНТА в СИСТЕМАТА, при откриване на PAYSERA СМЕТКА, както и при използване на други услуги, предоставяни от PAYSERA. Условията за предоставяне на отделните услуги от PAYSERA са определени в ДОПЪЛНЕНИЯ, други СПОРАЗУМЕНИЯ, както и приложения и правила към това СПОРАЗУМЕНИЕ, които са неразделна част от това СПОРАЗУМЕНИЕ. Тези условия се прилагат в отношенията с КЛИЕНТА от момента, в който КЛИЕНТЪТ се запознае с условията на споразумението и започне да използва съответните услуги. Освен в това споразумение, отношенията с КЛИЕНТА и PAYSERA се регулират и съгласно разпоредбите на приложимите закони, допълнения, други споразумения, правила и принципи на предпазливост и справедливост, прилагани за КЛИЕНТА. 

1.3. Това споразумение e важен и основен документ в отношенията с КЛИЕНТА и Клиентът трябва внимателно и задълбочено да се запознае с него, преди да се регистрира в СИСТЕМАТА, открие PAYSERA сметка или да използва други услуги, предоставяни от PAYSERA. Моля, прочетете внимателно разпоредбите на настоящото споразумение, преди да се съгласите да го приемете. Настоящото споразумение, заедно с допълнителните такива, очертава специфичните рискове, които могат да възникнат при използването на системата и предоставя ръководство за безопасно ползване на СИСТЕМАТА. 

1.4. ДОПЪЛНЕНИЯ към това споразумение са ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, по силата на които КЛИЕНТЪТ и PAYSERA се договарят за условията за ползването на конкретни услуги, както са определени в ДОПЪЛНЕНИЯТА. Посочените в ДОПЪЛНЕНИЯТА разпоредби са специални разпоредби, които имат върховенство спрямо разпоредбите на това СПОРАЗУМЕНИЕ. Когато КЛИЕНТЪТ започне да използва услуги, които не е използвал досега, се прилагат разпоредбите на съответните ДОПЪЛНЕНИЯ. В случай, че съгласно разпоредбите, които касаят новоизбраните услуги, се изисква допълнително потвърждение на идентичността/самоличността на КЛИЕНТА и/или предоставянето на допълнителни документи, конкретните услуги ще бъдат предоставени единствено и само след като КЛИЕНТЪТ изпълни всички изискани от PAYSERA специфични действи.

1.5. Дефиниции на ключови понятия, използвани в Споразумението

Лични данни – всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко посредством следната информация: личен идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, отнасящи се до физически, психологически, икономически, културни или социални характеристики, специфични за конкретното лице. 

Работен ден – дневен интервал от време, определен от PAYSERA, през който PAYSERA предоставя услуги. PAYSERA може да определи различни работни дни за различни услуги.

Електронни пари – пари на КЛИЕНТА, заверени, преведени и съхранявани в PAYSERA СМЕТКА за изпълнение на платежни операции чрез СИСТЕМАТА.

Paysera"Paysera LT" UAB, нейните клонове и представителни офиси, компании в групата PAYSERA, в зависимост от държавата на пребиваване на Клиента, и други юридически лица, които “Paysera LT” UAB наема за предлагане на услугите и които са упълномощени да действат от името на “Paysera LT” UAB; Всички платежни услуги са предоставяни единствено и само от “Paysera LT” UAB (идентификационен код 300060819, с издаден лиценз за дружество за електронни пари № 1 от 27-ми септември 2012 г., издаден и под надзорния контрол на Централната банка на Република Литва; данните за “Paysera LT” UAB се събират и съхраняват в Търговския регистър на Република Литва). Първоначалната сметка се открива от дружеството "Paysera" Ltd., извършва се надлежно идентифициране на Клиента и се предоставя IBAN сметка от дружество, което принадлежи към групата дружества на Paysera и има лиценз за подобна дейност. Детайлна информация за дружествата от PAYSERA груп , включително седалище и адрес на управление, адреси на електронна поща, са предоставени тук.

Получател – физическо или юридическо лице, посочено в нареждането за плащане като получател на пари, които са предмет на платежната операция.

Извлечение – документ, изготвен и заверен от PAYSERA, който удостоверява информация за платежните операции, извършени през специфичен период от време.

Цени – цени за PAYSERA услуги и операции, потвърдени по ред, определен от PAYSERA.

Клиент – юридическо лице, което е сключило Споразумението за услуги на Paysera.

Идентификация на Клиента – установяване на самоличността на КЛИЕНТА и/или неговите представители, съгласно определените в СИСТЕМАТА процедури.

Комисионна (такса) – такса за платежна операция и/или свързана услуга, начислявана от и дължима на PAYSERA.

Кредитен трансфер/превод – платежна услуга, при която се превеждат пари (изкупуват се обратно електронни пари) към платежна сметка на КЛИЕНТА по инициатива на ПЛАТЕЦА. 

Платежно нареждане/Нареждане за плащане – нареждане от ПЛАТЕЦА или от ПОЛУЧАТЕЛЯ на плащането (платежен трансфер) към Доставчика на платежни услуги, за да изпълни платежна операция. 

Платежна операция – депозиране, превод или теглене на пари по искане на ПЛАТЕЦА или ПОЛУЧАТЕЛЯ. 

Платежна услуга – услуга, при предоставянето на която се създават условия за внасяне или теглене на суми в брой от платежна сметка и всички операции, свързани с управлението на платежната сметка; платежни операции, включително парични преводи на средства, съхранявани в платежна сметка, открита в институция на доставчика на платежни услуги на потребителя на платежни услуги или в друга платежна институция; платежни операции, при които на потребителя на платежни услуги са предоставяни пари под формата на кредитна линия: платежни операции, при които се използва платежна карта или подобен инструмент и/или кредитни трансфери, включващи и периодични трансфери; издаване и/или приемане на платежни инструменти; парични преводи; платежни операции, при които съгласието на платеца да се изпълни платежната операция е предоставено чрез използването на телекомуникационен терминал/ устройства, дигитални или ИТ устройства и плащането се извършва към оператора на телекомуникационната мрежа или ИТ система, който е само посредник между доставчика на стоки и ползвателя на платежни услуги. 

Платежен инструмент – всеки платежен инструмент, който СИСТЕМАТА позволява да бъде свързан към PAYSERA СМЕТКАТА и чрез който могат да се осъществяват платежни преводи. 

Платец – физическо или юридическо лице, което изпраща/подава платежно нареждане. 

PAYSERA сметка или сметка – виртуална сметка, открита в СИСТЕМАТА на името на КЛИЕНТА и използвана, за да се извършват плащания и други платежни операции. Сметка се открива само след идентификация на клиента. 

Услуга – услуга по издаване и обратно изкупуване на електронни пари, както и други услуги, предоставяни от Paysera. 

PAYSERA приложение – мобилна програма за управление на PAYSERA СМЕТКА, инсталирана и ползвана на мобилни устройства.

Акаунт – резултатът от регистрацията в компютърната система, при която регистрация е съхранена лична информация за регистриращото се лице, на лицето е предоставено потребителско име за достъп и правата му в СИСТЕМАТА са определени. 

Приемлив език за комуникация – литовски, английски, руски, латвийски и полски език. 

Допълнение/Допълнително споразумение – споразумение между PAYSERA и Клиента, регламентиращо предоставянето и ползването на отделни услуги, предоставяни от PAYSERA. Всяко ДОПЪЛНЕНИЕ може да бъде наречено Споразумение, Правила, Декларация, План или по друг подходящ начин. Всяко ДОПЪЛНЕНИЕ е неразделна част от това СПОРАЗУМЕНИЕ. 

Система – софтуерен продукт, който е достъпен чрез уеб страниците на PAYSERA, разработен от PAYSERA и който се ползва за предоставяне на услугите от PAYSERA.

Споразумение – Споразумение между PAYSERA и Клиента, което включва настоящото Генерално споразумение за предоставяне на платежни услуги, както и всички други условия и документи (Допълнения/Допълнителни споразумения, Споразумения, Правила, Декларации и т.н.), включително, но не само и интернет страници, към които са направени препратки в това Генерално споразумение за ползване на платежни услуги. 

Съгласие – съгласие на платеца да се извърши платежната операция. 

Парола (пароли) – Всеки КЛИЕНТСКИ код, създаден в СИСТЕМАТА, или код, предоставен на КЛИЕНТА от PAYSERA за достъп до АКАУНТА и/или PAYSERA СМЕТКА или за заявяване и управление на отделни услуги, предоставяни от PAYSERA, и/или за заявяване, оторизация, изпълнение, потвърждение и получаване на ПЛАТЕЖНА ОПЕРАЦИЯ.

Страна – Paysera или Клиентът. 

Уникален идентификатор – комбинация от букви, цифри и символи, които Paysera, като доставчик на платежни услуги, предоставя на Потребителя на платежни услуги и който се използва за идентификация на Потребителя на платежни услуги, участващ в платежната операция и/или сметка на Потребителя, ползвана в платежната операция.

2. Регистрация в СИСТЕМАТА

2.1.Всеки КЛИЕНТ, който желае да използва услугите, предоставяни от PAYSERA, трябва да се регистрира в СИСТЕМАТА. PAYSERA винаги има право да откаже регистрацията на нов КЛИЕНТ, без да посочва причини или аргументи за това. Въпреки това, PAYSERA уверява, че всеки отказ за регистрация на нов КЛИЕНТ ще бъде вследствие на значими причини, които обаче PAYSERA няма задължение да разкрива. 

2.2. По време на регистрацията в СИСТЕМАТА първо се създава АКАУНТ за представителя на КЛИЕНТА. АКАУНТЪТ е личен и всеки представител на Клиента, на когото са предоставени или ще бъдат предоставени права да управлява Акаунта, се регистрира в СИСТЕМАТА, създава свой личен АКАУНТ и изпълнява процедурата по идентификация на Клиент, изисквана от Системата.

2.3. Акаунтът за Клиента може да бъде открит от ръководителя на юридическото лице или друг представител на Клиента, който има съответните права, установени от законодателството и/или в документите на юридическото лице. При регистриране на Клиент в системата, представителят на Клиента потвърждава, че представителят на юридическото лице е надлежно избран или назначен, както и че юридическото лице, представлявано от него, е надлежно учредено и оперира законно. Ръководното лице на Клиента или неговият представител трябва надлежно да се идентифицира, в съответствие с процедурите, посочени в системата, като предостави указаните в системата документи. Представителят на Клиента, който открива Акаунта, има право да предостави права за управление на Акаунта на други упълномощени лица на Клиента, след като се регистрират в Системата и създадат свои лични Акаунти.

2.4. СПОРАЗУМЕНИЕТО влиза в сила от момента, в който КЛИЕНТЪТ се регистрира в СИСТЕМАТА, запознал се е с разпоредбите на това СПОРАЗУМЕНИЕ и по електронен път е изразил съгласието с всички условия в него. Това СПОРАЗУМЕНИЕ е безсрочно. 

2.5. Клиентската регистрация в СИСТЕМАТА се счита между СТРАНИТЕ за потвърждение от КЛИЕНТА, че е съгласен с условията на СПОРАЗУМЕНИЕТО и че се задължава да ги спазва. 

2.6. КЛИЕНТЪТ потвърждава и декларира, че по време на регистрацията си в СИСТЕМАТА е предоставил достоверна информация за себе си и своите представители и достоверни данни относно легитимацията си, както и че в последствие, когато променя или допълва информацията, променената информация или новопредоставената такава ще са достоверни. В случай на настъпили вреди (имуществени или неимуществени) от предоставяне на невярна или некоректна информация, всички последствия са за сметка и в тежест на КЛИЕНТА. 

2.7. В съответствие с обстоятелствата и процедурите, предвидени в СПОРАЗУМЕНИЕТО или в СИСТЕМАТА, КЛИЕНТЪТ трябва да потвърди АКАУНТА, предоставянето на нова услуга или част от услуга, и да извърши идентификация на КЛИЕНТА, което е предпоставка PAYSERA да започне да предоставя или продължи предоставянето на услуги. Процедурите по идентификация на КЛИЕНТА, потвърждение на АКАУНТА и на предоставянето на нови услуги се извършват с цел да бъдат защитени интересите на КЛИЕНТА и PAYSERA.

2.8. PAYSERA има право да изисква данни и/или документи, посредством които да се идентифицира КЛИЕНТЪТ и/или да се предостави необходима и важна информация за КЛИЕНТА, необходима за надлежното предоставяне на услуги от PAYSERA. Съобщение до КЛИЕНТА, заявяващо необходимостта да бъдат представени определени документи и/или информация, ще бъде изпратено до КЛИЕНТА с цел да се осъществи процедурата по идентификация. 

2.9. При изпълнение на процедурата по идентификация на КЛИЕНТА, PAYSERA има правото да изиска от КЛИЕНТА да извърши следните действия:

2.9.1. Да предостави в оригинал документите, изискани от PAYSERA и/или техни копия и/или копия на изисканите документи, които са заверени от нотариус или друго лице с такива правомощия, предоставени му от съответната държава;

2.9.2. PAYSERA, като лице имащо задължението да идентифицира облагодетелстваните лица (действителните собственици), има право да изиска от КЛИЕНТА да предостави актуален списък на акционерите/собствениците на дялове на представляваното от него юридическо лице. Когато предоставя списъка, КЛИЕНТЪТ се задължава да декларира и потвърди, че този списък е актуален и точен, както и че акционерите/собствениците на дялове, посочени в списъка, притежават акциите/дяловете лично, а не за трети лица (в случай, че те притежават акциите за трето лице, допълнителна информация следва да бъде предоставена за лицата, които реално притежават и упражняват правата по акциите/дяловете) Paysera не предоставя и има право да откаже да предоставя услуги, ако се окаже, че действителните собственици на юридическото лице не е възможно да бъдат идентифицирани (например действителните собственици на юридическото лице са притежатели на акции на приносител).

2.10. Условията и задълженията в процедурата по идентификация на КЛИЕНТА, както и специфичните локации и размери на такси за това са детайлно представени тук.

2.11. В конкретни случаи, в изпълнение на конкретни законови изисквания или ако характерът на документите го налага (например – задължение да се представят оригинални документи), PAYSERA има правото да изиска от КЛИЕНТА да изпълни специфична (различна от общата) процедура по идентификация и изпълнение на конкретни изисквания, определени от PAYSERA (в клон, пред представител или в представителство за обслужване на клиенти на PAYSERA). 

2.12. СТРАНИТЕ се съгласяват, че КЛИЕНТЪТ може да потвърди (подпише) документи, издадени/подписани от него (в това число – договори, съгласия и т.н.) по електронен път (включително, но не само, чрез подписването им със специален инструмент („химикал“) върху монитор). 

2.13. PAYSERA винаги има правото да изиска от КЛИЕНТА допълнителна информация и/или документи, свързани с КЛИЕНТА или с неговите действия (дейности), както и да изиска от КЛИЕНТА да попълни и периодично (най–малко веднъж годишно) да актуализира клиентски въпросник. PAYSERA има право да изиска предоставените копия от документи да бъдат нотариално заверени и/или преведени поне на един език, приемлив от PAYSERA. Всички документи и информация се изготвят и предоставят на разноски на КЛИЕНТА. В случай, че КЛИЕНТЪТ не предостави допълнителна информация и/или документи в срока, посочен от PAYSERA, PAYSERA има правото да преустанови предоставянето на всички или част от услугите, предоставяни на КЛИЕНТА.

2.14. КЛИЕНТЪТ получава уведомление за потвърждение на сметката, за предоставяне на нови услуги, възобновяване на предоставянето на преустановени услуги, на посочения по време на регистрацията адрес на електронна поща (имейл/e-mail) или чрез SMS съобщение, в случай че КЛИЕНТЪТ е посочил само телефонен номер по време на регистрацията си. 

3. Цени на услугите на PAYSERA и сетълмент процедура

3.1. Цените и условията на предоставяните от PAYSERA услуги са посочени в съответната секция на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ, страницата, Įkainių puslapyjeуказваща цените, или в ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, уреждащо отношенията между СТРАНИТЕ за съответната услуга. Цените на услугите могат също така да бъдат предоставени на интернет страници, препратки към които са дадени в настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ или в ДОПЪЛНИТЕЛНО СПРАЗУМЕНИЕ, уреждащо отношенията между страните за съответната услуга.  

3.2. В случай, че PAYSERA намали основните цени на услугите, предоставяни чрез СИСТЕМАТА, новите цени се прилагат дори и КЛИЕНТЪТ да не е бил уведомен за тях, но само в случай, че цените не са били променени по начина, определен в член 11. 

3.3. PAYSERA удържа дължимите ѝ комисионни такси: 

3.3.1. при изпълнение на платежната операция;

3.3.2. ако комисионните такси не са били удържани при изпълнение на платежната операция, PAYSERA има правото да ги удържи в последствие, но не по-късно от 2 (две) години след изпълнението на платежната операция;

3.3.3. във всички случаи размерът на комисионните такси се посочва на КЛИЕНТА преди платежната операция (освен ако е посочено друго в условията и правилата, приложими за конкретния платежен инструмент или услуга).

3.4. В зависимост от сложността на предоставената услуга и/или индивидуалното ниво на риск на Клиента, Paysera има право да определя отделни ценови нива за Клиента, които се различават от стандартното ценообразуване, прилагано от Paysera. Такова ценообразуване се прилага за Клиента от деня на откриване на сметката (или от първата клиентска проверка) или в рамките на 30 (тридесет) дни от деня, в който Клиентът е информиран за прилагането на индивидуалното ценообразуване. Ако Клиентът не е съгласен с приложеното ценообразуване, той/тя има право да прекрати Споразумението до деня, в който ценообразуването влезе в сила.

3.5. КЛИЕНТЪТ потвърждава, че детайлно се е запознал и е съгласен с цените за извършване на парични преводи, както и с условията и цените на всички услуги на PAYSERA, които се прилагат и са относими към КЛИЕНТА. 

3.6. PAYSERA има право да удържа комисионните такси от Сметката на КЛИЕНТА, от която се изпълнява съответната платежна операция или от друга сметка, която е била открита за КЛИЕНТА от PAYSERA.  

3.7. Комисионните такси са платими във валутата, посочена в Споразумението, неговите допълнения или допълнителни споразумения или уеб страници, препратки към които са направени в настоящото споразумение или допълнителни споразумения (допълнения) към него. 

3.8. Клиентът се задължава да осигури достатъчно парични средства по своята сметка, от които да може да бъдат удържани/заплатени комисионните такси. Ако обемът на средствата в посочената валута е недостатъчен, за да бъдат заплатени комисионните такси, PAYSERA има правото, но не и задължението, да обмени налична валута от сметката във валутата, в която се дължи заплащане на комисионните такси, като приложи разменните валутни курсове, публикувани тук. В случай, че по КЛИЕНТСКАТА СМЕТКА се съхраняват пари в няколко различни валути, PAYSERA има право да ги обмени в необходимата валута, като започне от първата по азбучен ред, определен на базата на общоприетите международни съкращения, с които се обозначават отделните валути (изписани на латиница).

3.9. В случай, че дължимото възнаграждение за предоставените от PAYSERA услуги не бъде заплатено от КЛИЕНТА, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на PAYSERA лихва върху дължимите и незаплатени суми в размер на 0.05% от сумите за всеки ден забава, при поискване от PAYSERA.

4. Откриване на PAYSERA СМЕТКА. Условия за издаване и обратно изкупуване на електронни пари

4.1. По силата на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ PAYSERA СМЕТКА се открива за КЛИЕНТА за неопределен период от време. 

4.2. PAYSERA СМЕТКАТА предоставя на КЛИЕНТИТЕ възможност да депозират (внасят), превеждат (прехвърлят), както и да съхраняват средства по своите сметки за предстоящи преводи (трансфери), да извършват местни и международни преводи на пари, да заплащат вноски, получават пари в своята сметка, заплащат за стоки и услуги, и да извършват други действия, пряко свързани с превеждане на парични средства. 

4.3. Парите, които се съхраняват в PAYSERA СМЕТКАТА, се считат за електронни пари, които PAYSERA издава, след като КЛИЕНТЪТ преведе или внесе пари в своята PAYSERA СМЕТКА. След като КЛИЕНТЪТ преведе/внесе пари в своята PAYSERA СМЕТКА и PAYSERA получи парите, PAYSERA заверява сметката с постъпилите пари в КЛИЕНТСКАТА СМЕТКА, като едновременно издава електронни пари по номиналната им стойност. Електронните пари се отразяват и се съхраняват по КЛИЕНТСКАТА PAYSERA СМЕТКА. 

4.4. КЛИЕНТЪТ избира начин за депозиране или превод на пари в PAYSERA СМЕТКАТА в своя АКАУНТ, използвайки опцията „Захранване на сметка”, където са предоставени инструкции за захранване на сметка за всеки конкретен метод на плащане. Инструкциите за депозиране на средства и предоставените в тях данни се считат за уникални идентификатори, необходими за правилното извършване на платежна операция. 

4.5. Номиналната стойност на електронните пари отговаря на стойността на внесените или преведените средства в PAYSERA СМЕТКАТА (след като се удържат стандартните комисионни такси, които се прилагат към избрания начин за разплащане). 

4.6. Електронните пари, които се съхраняват по PAYSERA СМЕТКАТА, не са депозит и PAYSERA при никакви обстоятелства не начислява и не заплаща лихва върху електронните пари, намиращи се в PAYSERA СМЕТКАТА, и не предоставя каквито и да било други облаги, свързани със съхранението и периода на съхранение на електронните пари. 

4.7. КЛИЕНТЪТ може да създаде/открие множество PAYSERA СМЕТКИ. 

4.8. По искане на КЛИЕНТА електронните пари, съхранявани в клиентската PAYSERA СМЕТКА, могат да бъдат изкупени обратно по тяхната номинална стойност във всеки един момент, с изключение на случаи, посочени в Споразумението, когато се прилагат ограничения към Сметката на клиента. 

4.9. КЛИЕНТЪТ подава искане за обратно изкупуване на електронни пари чрез генериране на нареждане за превод на електронни пари от своята PAYSERA СМЕТКА към всяка друга сметка, посочена от КЛИЕНТА (банките и електронните системи, към които PAYSERA може да излъчи паричен трансфер, са изчерпателно посочени тук), както и да изтегли електронни пари от своята PAYSERA СМЕТКА по други начини, поддържани от PAYSERA и посочени в СИСТЕМАТА. PAYSERA има правото да наложи ограничения за обратното изкупуване на електронни пари, които са посочени тук.

4.10. Никакви специфични условия за обратно изкупуване на електронни пари, различни от стандартните условия за парични трансфери и други платежни операции, извършени посредством PAYSERA СМЕТКАТА, няма да бъдат прилагани. Количеството на обратно изкупените или преведените електронни пари се избира от КЛИЕНТА.

4.11. Не се начислява допълнителна такса за обратно изкупуване на ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ. В случай на обратно изкупуване на ЕКЛЕКТРОННИ ПАРИ, КЛИЕНТЪТ заплаща стандартна комисионна такса за паричен превод или теглене, която зависи от начина на превод или теглене на електронни пари, избран от КЛИЕНТА. Прилагат се стандартните комисионни такси на PAYSERA за трансфер или теглене на пари. 

4.12. В случай, че КЛИЕНТЪТ прекрати СПОРАЗУМЕНИЕТО и подаде искане за закриване на своя PAYSERA АКАУНТ или PAYSERA прекрати предоставянето на услуги по PAYSERA СМЕТКАТА на КЛИЕНТА и анулира/закрие АКАУНТА на КЛИЕНТА в СИСТЕМАТА в случаите, съгласно СПОРАЗУМЕНИЕТО, парите, съхранявани в клиентската PAYSERA СМЕТКА, се превеждат по банкова сметка на Клиента или по сметка в друга система за електронни разплащания, посочена от КЛИЕНТА. PAYSERA има право да удържи от такива възстановени/преведени пари всички средства, които принадлежат на PAYSERA (такси, дължими заплащания за услуги, предоставени от PAYSERA, както и разходи, включително, но не само, глоби, обезщетения за нанесени вреди, претърпени от PAYSERA вследствие на нарушения на СПОРАЗУМЕНИЕТО, извършени от КЛИЕНТА, които са наложени от международни организации за разплащателни карти, други финансови институции и/или държавни институции). В случай на спор между PAYSERA и КЛИЕНТА, PAYSERA има право да задържи парите, предмет на спора, до разрешаването на спора. 

4.13. В случай, че PAYSERA не изплати обратно парите на КЛИЕНТА поради независещи от PAYSERA причини, КЛИЕНТЪТ бива уведомен за това незабавно. КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да посочи друга сметка или да предостави допълнителна информация, необходима за да се изплатят обратно парите (да се извърши плащане).

5. Ползване на PAYSERA СМЕТКА

5.1. Представителят на Клиента, който е упълномощен да управлява Paysera сметката, може да я управлява чрез Интернет, като влезе в личния Акаунт на представителя на Клиента с личното име за вход и парола на представителя на Клиента. 

5.2. Паричните преводи/транзакции могат да бъдат извършвани от КЛИЕНТСКАТА PAYSERA СМЕТКА: 

5.2.1. към други потребители в СИСТЕМАТА;

5.2.2. към банкови сметки в литовски банки, банки в Европейския съюз и чуждестранни банки (с изключение на банки в чуждестранни държави, платежни трансфери към които са забранени: PAYSERA информира КЛИЕНТА за тези страни в СИСТЕМАТА);

5.2.3. към сметки в други електронни системи, посочени в СИСТЕМАТА.

5.3. В PAYSERA СМЕТКАТА средства могат да се съхраняват в различни валути. КЛИЕНТ, който държи пари в своята СМЕТКА в различни валути, разбира, поема и се съгласява с риска, че парите в СМЕТКАТА могат да се обезценят вследствие на промяна на валутните курсове. Когато се превалутират парични средства, се прилагат курсовете за обмяна на Paysera, валидни към момента на превалутирането. Валутните курсове се актуализират постоянно и са достъпни тук.

5.4. Откриването и поддръжката на PAYSERA СМЕТКА са безплатни, освен в случаи, посочени в Споразумението, неговите допълнения и страницата, указваща цените. В случай, че Клиентът не е влизал в своя Акаунт и по СМЕТКАТА не са били извършвани никакви операции за повече от две години, PAYSERA налага комисионна такса за поддръжка на СМЕТКАТА, размерите на която са посочени тук.

5.5. Когато Клиентът подава платежно нареждане за извършване на международен превод/трансфер, допълнително се прилага Допълнението "Условия за изпълнение на международни парични преводи".

5.6. Такси за съответните услуги могат да бъдат наложени от банката или системата за преводи на пари от PAYSERA СМЕТКАТА на КЛИЕНТА към банкова сметка на КЛИЕНТА, банкова карта или към платежна сметка в друга система за електронни разплащания, както и при превод на пари от банкова сметка, банкова карта или от друга система за електронни разплащания към PAYSERA СМЕТКАТА.  

5.7. Списъкът с банките и електронните платежни системи, към които могат да бъдат правени парични преводи, както и комисионните такси, които се дължат при трансферите, както и условията за извършване на преводите, са упоменати тук.

5.8. Таксите за предоставяните от PAYSERA услуги се удържат от парите, съхранявани в PAYSERA СМЕТКАТА на КЛИЕНТА. В случай, че обемът на парите по клиентската PAYSERA СМЕТКА е по-малък от размера на заявеното плащане и цената, дължима за услугите, предоставени от PAYSERA, преводът на средствата не се извършва. 

5.9. Когато се извършва различен от SEPA или TARGET2 трансфер и КЛИЕНТЪТ превежда пари от своята PAYSERA СМЕТКА към сметка в банка или други електронни платежни институции, PAYSERA бива посочена като платец. Заедно с паричния превод на получателя се дава и следната информация, която в зависимост от техническите възможности може да бъде предадена по един или няколко от изброените по–долу начини: 

5.9.1. детайлна информация за платеца–КЛИЕНТ е поместена в полето за основен платец, ако подобна система е поддържана от съответната система за интернет банкиране или платежна система; 

5.9.2. детайлна информация за платеца–КЛИЕНТ е поместена в полето за основание за превода; 

5.9.3. заедно с паричния трансфер, на получателя се предоставя и линк към уебсайт адрес с детайлна информация за плащането и платеца.

5.10. В случай, че Платецът посочи грешна информация в полето за идентификация на получателя на парите, но платежното нареждане е изпълнено съгласно предоставената информация (например КЛИЕНТЪТ е посочил грешен номер на сметка на лице, което е различно от лицето, на което КЛИЕНТЪТ е искал да преведе средства), се счита, че PAYSERA е изпълнила надлежно и коректно своите задължения и PAYSERA няма задължение да възстанови преведените средства на КЛИЕНТА. В този случай КЛИЕНТЪТ следва да се свърже директно с лицето, което е получило средствата и да потърси възстановяването им от него. 

5.11. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предоставя платежно нареждане за изпълнение на парични преводи, спазвайки точно инструкциите, посочени в СИСТЕМАТА и валидни към момента на превода. В случай, че КЛИЕНТЪТ е получател, той/тя трябва да посочи подробни и точни данни към Платеца, така че платежното нареждане за изпълнение на платежна операция във всички случаи трябва да бъде подадено съгласно инструкциите, предоставени в Системата и валидни към момента на превода. Преди да изпрати платежно нареждане за изпълнение на платежна операция или изпращане на информация до друг Платец, Клиентът трябва да провери и да се осведоми за актуалните инструкции за попълване на сметката. Такива указания и предоставените в тях данни се считат за уникални идентификатори, необходими за правилното извършване на платежна операция.

5.12. Ако Платецът подаде некоректно платежно нареждане или посочи некоректни данни за паричния превод, но паричният превод все още не е изпълнен, Платецът може да поиска да уточни платежното нареждане. В този случай се прилагат таксите за уточняване на платежното нареждане, посочени в системата.

5.13. При условие, че Paysera получи парични средства, но не е в състояние да завери средствата, посочени в Платежното нареждане, по сметката на получателя (напр. сметката на получателя е закрита, посоченият IBAN номер не съществува или др.), Paysera връща сумата на транзакцията на наредителя не по-късно от два работни дни. В този случай могат да се приложат такси за връщане на платежно нареждане, предвидени в Системата. Ако Paysera не може да завери средствата, посочени в платежното нареждане към Получателя поради грешки на Платеца, направени при попълване на нареждането за плащане, но Платецът поиска да върне средствата, посочени в платежното нареждане, платежното нареждане може да бъде отменено и средствата върнати на Платеца, но само при писмено искане от Платеца и само, ако получателят се съгласи да върне парите на Платеца (ако Получателят може да бъде идентифициран). В такъв случай се прилагат таксите за отмяна на платежно нареждане, посочени в Системата.

5.14. Във всички случаи, когато Paysera получава платежно нареждане и средствата не могат да бъдат заверени поради грешки в платежното нареждане или недостатъчна информация, и нито Платецът, нито Получателят се свържат с Paysera за уточняване платежното нареждане или възстановяване на сумата, Paysera предприема всички възможни мерки за проследяване на платежната операция, да получи конкретна информация за платежното нареждане и да изпълни нареждането за плащане. За да проследи платежната операция могат да се използват следните мерки:

5.14.1. ако на Paysera са й известни данните за контакт с Платеца (имейл адрес или телефонен номер), Paysera се свързва с Платеца за уточняване на платежното нареждане;

5.14.2. ако Paysera не разполага с данни за контакт с Платеца и нито Платецът, нито Получателят се свържат с Paysera относно средствата, посочени в платежното нареждане, Paysera се свързва институцията на доставчика на платежни услуги на Платеца, която е изпратила средствата, посочени в платежното нареждане, с искане да се свърже с Платеца за уточняване на информацията, посочена в нареждането за плащане. Тази мярка се прилага, ако има възможности за връзка с институцията на доставчика на платежни услуги на Платеца чрез електронни комуникационни инструменти;

5.14.3. ако посочените по-горе мерки не помогнат за проследяване на платежната операция, Paysera има право да извърши превод към Платеца за сумата от 0,01 EUR или да извърши паричен трансфер за друга минимална сума, посочвайки в основанието за плащане искане да се свърже с Paysera и да уточни некоректното платежно нареждане чрез електронна поща. Тази мярка се прилага, ако на Paysera е известна сметката на Платеца, от която са били изпратени средствата, разходите за подобен паричен трансфер са разумни и сумата на паричния превод е 10,00 (десет) евро или повече.

5.15. Във всички случаи, описани в точка чл. 5.14, таксата за уточняване на платежното нареждане, посочена в Системата, се прилага чрез вземането й от сумата на превода преди заверяването на превода по сметката на Клиента-Получател.

5.16. Ако не е възможно да се приложи нито една от мерките, посочени в чл. 5.14 за проследяване на платежната операция и в други случаи, когато според данните, посочени в платежното нареждане и/или с конкретните данни не е възможно да бъде идентифициран Получателя, средствата се съхраняват в системата Paysera, докато Платецът или Получателят се свържат и бъдат предоставени допълнителни данни, които биха позволили да се заверят средствата на Получателя (чрез вземане на таксата за уточняване или коригиране на платежното нареждане от преведената сума преди заверяването й по сметката на Клиента-Получател). Такива средства могат също да бъдат върнати на Платеца при писмено искане от страна на Платеца. В този случай таксата за възстановяване, посочена в Системата, ще се изтегли от преведената сума, преди прехвърлянето й обратно към Платеца.

5.17. В случай, че пари по сметка на КЛИЕНТА са добавени (заверени) по погрешка или по други начини, но без КЛИЕНТЪТ да има основание да ги получи, PAYSERA има правото и КЛИЕНТЪТ дава своето неотменимо съгласие в подобни случаи PAYSERA да отчисли средствата от КЛИЕНТСКАТА PAYSERA СМЕТКА без изрично нареждане от КЛИЕНТА. В случай, че размерът на парите по КЛИЕНТСКАТА PAYSERA СМЕТКА е недостатъчен, за да се отчислят средствата, добавени по погрешка, КЛИЕНТЪТ безрезервно се задължава да възстанови на PAYSERA парите, получени по погрешка, в срок от 3 /три/ работни дни след получаване на покана (искане) от PAYSERA. Ако КЛИЕНТЪТ установи, че пари, които не му принадлежат, са преведени по неговата PAYSERA СМЕТКА, той се задължава незабавно да уведоми PAYSERA. КЛИЕНТЪТ няма право да се разпорежда с пари, които са получени по погрешка и не му принадлежат.

5.18. След откриване на сметка за Клиента се прилагат стандартните лимити за преводи. Клиентът има право да промени лимитите за парични преводи за сметката, като влезе в своя акаунт и зададе лимити по своя преценка. PAYSERA винаги има правото да ограничи по размер лимитите и да изиска Клиентът да изпълни допълнителна идентификация, в съответствие с процедурата, заложена в Системата. КЛИЕНТЪТ се уведомява за влизане в сила на променените лимити посредством писмо, изпратено на електронна поща (имейл). 

5.19. Клиентът може да провери баланса по своята сметка, както и историята на платежните операции, като влезе в Системата, където той/тя могат да намерят и информация за всички приложени комисионни такси, както и за други суми, които са удържани от сметката по време на избран период от време. 

5.20. КЛИЕНТЪТ потвърждава и декларира, че:

5.20.1. парите, постъпващи в PAYSERA СМЕТКАТА, имат легален произход;

5.20.2. КЛИЕНТЪТ няма да използва услугите, предоставяни от PAYSERA, за незаконни цели, както и че няма да извършва действия или операции с цел да легализира пари, получени по престъпен или незаконен начин. 

5.21. КЛИЕНТЪТ може да управлява PAYSERA СМЕТКАТА и да извършва платежни операции от PAYSERA СМЕТКАТА: 

5.21.1. през интернет чрез представител на Клиента, като се идентифицира и влезе в своя личен АКАУНТ;

5.21.2. чрез PAYSERA ПРИЛОЖЕНИЕ (прилага се ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ „Управление на PAYSERA СМЕТКА чрез PAYSERA ПРИЛОЖЕНИЕ“, след като Клиентът се съгласи с условията на Допълнението);

5.21.3. чрез платежни инструменти, свързани с PAYSERA СМЕТКАТА (прилага се ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ „Платежни инструменти“, след като Клиентът се съгласи с условията на Допълнението);

5.21.4. чрез други инструменти, посочени от PAYSERA, след като Клиентът се съгласи с условията за ползване на подобни инструменти.

5.22. Клиентските потвърждения, нареждания, заявки, уведомления и други действия, извършени чрез интернет страници на трети лица или от други места, направени чрез вход и идентификация в КЛИЕНТСКИЯ PAYSERA АКАУНТ и идентифицирайки КЛИЕНТА по този начин, имат силата на сключване на сделка чрез електронен подпис.  

5.23. Изпълнение на платежни нареждания от PAYSERA СМЕТКА през интернет:  

5.23.1. За да извърши платежна операция през интернет, КЛИЕНТЪТ попълва платежно нареждане в СИСТЕМАТА и го изпраща за изпълнение, като с това потвърждава своето съгласие да се изпълни преводното нареждане в СИСТЕМАТА по електронен път. 

5.23.2. Подаването на платежното нареждане в СИСТЕМАТА се счита за съгласие от страна на КЛИЕНТА да бъде извършена платежната операция и не може да бъде отменено (отмяна на платежното нареждане е възможна единствено и само, ако изпълнението на плащането не е започнало – статусът на всяко плащане и възможностите за отмяната му се виждат в АКАУНТА на представителя на Клиента). 

5.23.3. Когато извършва вътрешен за СИСТЕМАТА превод от своята PAYSERA СМЕТКА към PAYSERA СМЕТКАТА на друг потребител на Системата, КЛИЕНТЪТ може да избере да се извърши защитен с парола паричен превод. В този случай КЛИЕНТЪТ задава паролата за превода, когато изготвя платежното нареждане. Паричният трансфер е завършен изцяло единствено и само, когато получателят въведе паролата, зададена от КЛИЕНТА–ПЛАТЕЦ и която е предоставена от него на получателя. Ако получателят не въведе паролата, която му е дадена от платеца, парите се връщат автоматично в PAYSERA СМЕТКАТА на платеца след изтичането на 30 дни. За момент на оторизация на подобен паричен трансфер се счита моментът, в който получателят въведе паролата, като такъв трансфер не може да бъде отменен след момента, в който получателят въведе паролата за конкретния превод. КЛИЕНТЪТ е изцяло отговорен за начина и безопасността на начина, по който паролата се предава на получателя, както и за това паролата да бъде разкрита единствено и само на получателя на парите. 

5.23.4. Когато попълва платежното нареждане, КЛИЕНТЪТ може да попълни бъдеща дата, на която да се изпълни плащането, която дата не може да бъде по-късна от 2 (две) години в бъдеще. Ако размерът на средствата по клиентската PAYSERA СМЕТКА е достатъчен към датата, посочена от КЛИЕНТА, платежното нареждане се изпълнява. Превод към друга PAYSERA СМЕТКА ще се изпълни в началото на посочения ден (00:00 часа, в зависимост от часовата зона на сървъра GMT+2). Превод към банкова сметка се извършва в сроковете, посочени в СИСТЕМАТА. 

5.23.5. В случай, че платежното нареждане е попълнено неправилно, преводът не се извършва, освен в изключителни случаи, когато PAYSERA коригира платежното нареждане и го изпълнява съгласно стандартната процедура по собствена инициатива, след като е ревизирала информацията за превода или когато има достатъчна информация, позволяваща да се вземе обективно решение за правилността на съдържанието на информацията. 

5.23.6. Ако размерът на средствата в клиентската PAYSERA СМЕТКА не е достатъчен, за да се извърши плащането, плащане не се извършва. СИСТЕМАТА обаче ще прави опити да извърши плащането през следващите 2 (два) дни от момента на получаване на платежното нареждане. Ако през този период от време размерът на средствата по PAYSERA СМЕТКАТА все още не е достатъчен, за да се изпълни платежното нареждане, платежното нареждане се отменя и няма да бъде изпълнено. Ако размерът на средствата в PAYSERA СМЕТКАТА не е достатъчен в посочената валута, но по сметката има достатъчна наличност в друга валута, преводът не се изпълнява, докато КЛИЕНТЪТ не превалутира друга налична валута във валутата, в която е нареден преводът (с изключение на случаите, когато клиентът е наредил автоматично превалутиране или когато преводът се извършва като плащане за стоки или услуги чрез системата Paysera). 

5.24. Условията за използване на други начини за управление на PAYSERA СМЕТКАТА, посочени в чл. 5.21. от това СПОРАЗУМЕНИЕ (с изключение на управление на PAYSERA СМЕТКА през интернет), са посочени в отделни ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, относими към специфичния начин за управление на PAYSERA СМЕТКАТА. Конкретно ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, уреждащо други начини за управление на PAYSERA СМЕТКАТА, се прилага, ако КЛИЕНТЪТ избере да използва съответния метод за управление на PAYSERA СМЕТКАТА. Всяко такова ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ се прилага в отношенията с КЛИЕНТА от момента, в който той потвърди, че се е запознал с разпоредбите му и изрази волята си да използва услугите, посочени в ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, по електронен път или по друг начин.

5.25. Информацията за извършените и получените транзакции се предоставя от Paysera в извлечението по сметката на Клиента. Клиентът може да влезе в своята сметка и да прегледа безплатно тази информация за желания период или да я разпечата.

6. Внасяне и теглене на пари в брой

6.1. PAYSERA предоставя на КЛИЕНТА правото да депозира пари в брой в PAYSERA СМЕТКАТА при условията, определени в СИСТЕМАТА. Местата, условията, валутите, лимитите и тарифите за внасяне на пари в брой са представени тук.

6.2. PAYSERA предоставя на КЛИЕНТА правото да тегли пари в брой от PAYSERA СМЕТКАТА при условията, посочени в СИСТЕМАТА. Местата, условията, валутите, лимитите и тарифите за теглене на пари в брой са представени тук.

6.3. Когато извършва платежна операция с пари в брой, КЛИЕНТЪТ е задължен да преброи средствата, които ще внесе в PAYSERA СМЕТКАТА лично, преди да ги внесе, а в случай, че тегли средства в брой от PAYSERA СМЕТКА – да ги преброи незабавно, след като ги получи и незабавно да изрази позиция или да оспори размера на получената сума и качеството на получените банкноти. 

6.4. Когато КЛИЕНТЪТ внася пари в брой в своята PAYSERA СМЕТКА, той може да управлява внесените средства по PAYSERA СМЕТКАТА си непосредствено след получаването им от PAYSERA.

7. Приемане на платежни нареждания, изисквания, приложими към платежните нареждания и отказ за изпълнение на платежни нареждания

7.1. Когато КЛИЕНТЪТ е платецът, платежното нареждане се счита за получено от PAYSERA (отчитането на срока за изпълнение на такова платежно нареждане започва) в деня на неговото получаване или ако моментът на получаване на платежното нареждане не е работен ден за PAYSERA, платежното нареждане се счита за получено в първия следващ работен ден за PAYSERA. 

7.2. Платежно нареждане, което е получено в работен ден за PAYSERA, но след изтичане на работното време на PAYSERA за конкретния ден, се счита за получено в първия последващ работен ден за PAYSERA. 

7.3. Платежните нареждания за вътрешни за СИСТЕМАТА PAYSERA преводи се изпълняват незабавно (до няколко минути, освен ако платежната операция е спряна/прекратена в случаи, визирани в приложимите законови разпоредби и споразумението), независимо от работното време на PAYSERA. 

7.4. PAYSERA има право да записва и съхранява информация за всички платежни нареждания, подадени по който и да било от начините, съгласувани и договорени с PAYSERA, също така да записва и съхранява информация за всички платежни операции, извършени от КЛИЕНТА или съгласно платежните нареждания на КЛИЕНТА. Упоменатите по-горе записи могат да бъдат предоставени на КЛИЕНТА от PAYSERA и/или на трети лица, които имат право да получават подобни данни, съгласно приложимото законодателство, като доказателство, потвърждаващо подадените платежни нареждания и/или изпълнените платежни операции.

7.5. Подадените от КЛИЕНТА платежни нареждания трябва да отговарят на всички изисквания за подаване на платежни нареждания от такъв вид и/или на изискуемото от приложимите закони или от PAYSERA съдържание на платежните нареждания. Платежните нареждания, подадени от КЛИЕНТА, следва да са формулирани ясно, недвусмислено, годни да бъдат изпълнени, както и да съдържат ясно изразена волята на КЛИЕНТА. PAYSERA не носи отговорност за грешки, несъответствия, повторения и/или противоречия в платежните нареждания, предоставени за изпълнение от Клиента, което включва, но не е ограничено, правилност и яснота на реквизитите на нарежданията за плащане, предоставени от КЛИЕНТА. Ако платежното нареждане, предоставено от КЛИЕНТА, не съдържа достатъчно информация или съдържа несъответствия, PAYSERA независимо от вида на неяснотите в платежното нареждане, може да откаже да изпълни подаденото платежно нареждане, или да го изпълни съгласно информацията, която е предоставена в платежното нареждане. 

7.6. PAYSERA може да откаже да изпълни платежно нареждане, в случай че има основателни съмнения, че платежното нареждане не е подадено от КЛИЕНТА или от оправомощен представител на КЛИЕНТА, или има съмнения за законността или съдържанието на подаденото платежно нареждане или предоставените документи. В подобни случаи PAYSERA има правото да изиска от КЛИЕНТА да потвърди отново (допълнително) подаденото платежно нареждане и/или да предостави на PAYSERA документи, потвърждаващи правата на лицето да оперира със средствата, които се съхраняват по СМЕТКАТА или други документи, посочени от PAYSERA, по начин който се счита за приемлив за PAYSERA и на разноски на КЛИЕНТА. В гореупоменатите случаи PAYSERA действа с цел да защити законните интереси на КЛИЕНТА, PAYSERA и/или други лица. PAYSERA не поема каквато и да било отговорност за загуби, които биха могли да възникнат или са възникнали в следствие на отказа от страна на PAYSERA да изпълни подаденото платежно нареждане. 

7.7. КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури достатъчно пари в съответната валута по своята сметка, за да може да бъде изпълнено подаденото платежно нареждане. 

7.8. Преди да изпълни платежно нареждане, подадено от КЛИЕНТА, PAYSERA има правото да изиска от КЛИЕНТА да предостави документи, които да докажат законния произход на парите, които ще бъдат използвани, за да се изпълни платежното нареждане. Ако КЛИЕНТЪТ не предостави такива документи, PAYSERA има правото да откаже да изпълни платежното нареждане на КЛИЕНТА. 

7.9. PAYSERA има правото изцяло или частично да прехвърли дейностите по изпълнението на платежното нареждане, подадено от КЛИЕНТА, на трети лица, ако това се изисква от интересите на Клиента и/или същността на изпълнение на нареждането за плащане. В случай, че същността на изпълнение на платежното нареждане на Клиента изисква изпращане и изпълнение на плащането от друга финансова институция, но тази институция отмени платежното нареждане, Paysera не носи отговорност за такива действия на финансовата институция, но прави опити да установи причините за отмяната на нареждането за плащане. PAYSERA има правото да спре и/или да отмени изпълнението на платежното нареждане, подадено от КЛИЕНТА, ако това се изисква от приложимите правни актове или поради други причини извън контрола на PAYSERA.

7.10. Ако PAYSERA откаже да изпълни платежното нарежане, подадено от Клиента, тя уведомява Клиента за това и създава необходимите условия, за да се запознае КЛИЕНТЪТ с такива уведомления, освен когато такова уведомяване е технически невъзможно или забранено от закона. 

7.11. PAYSERA не приема и не изпълнява платежни нареждания от КЛИЕНТА за извършване на платежни операции от сметката на КЛИЕНТА, ако парите по сметката са запорирани, ако правото на КЛИЕНТА да се разпорежда с парите е ограничено по друг начин, или ако дейностите, извършвани от PAYSERA, са ограничени в случаите, описани в приложимите закони. 

7.12. Ако парите, които са преведени в изпълнение на платежно нареждане, са върнати поради причини, които са отвъд контрола на PAYSERA (неправилна информация в платежното нареждане, акаунтът/сметката на получателя е закрит/а и т.н. ), сметката на КЛИЕНТА се заверява с върнатите суми. Таксите, които са били заплатени от Платеца за изпълнение на платежното нареждане, не подлежат на връщане, също така други такси и разноски, които са свързани с връщането на парите, могат да бъдат удържани от сметката на КЛИЕНТА.

7.13. Кредитни трансфери, инициирани от PAYSERA, могат да бъдат стандартни и спешни. Методът на кредитния трансфер се избира от КЛИЕНТА. Ако КЛИЕНТЪТ не избере метод на кредитния трансфер, се счита, че той/тя са избрали да се извърши стандартен кредитен трансфер/паричен превод.

8. Подаване и оттегляне на съгласие, оттегляне на платежно нареждане

8.1. Платежната операция се счита за одобрена за изпълнение само след като Платецът даде своето съгласие. Съгласие за плащане, дадено на посредник или представител на PAYSERA, се счита за дадено на PAYSERA. КЛИЕНТЪТ (Платецът) може да даде своето съгласие, съгласно определените от PAYSERA форма и начин или по такива, за които е постигнато споразумение с PAYSERA. Писмено съгласие трябва да бъде подписано от КЛИЕНТА или негов законен представител. Съгласието може също така да бъде потвърдено и с електронен подпис, парола или други кодове, предоставени на КЛИЕНТА и/или чрез други средства за потвърждаване на самоличността. Съгласието за извършване на платежна транзакция или няколко платежни транзакции може да бъде предоставено и чрез получателя или доставчика на услугата по иницииране на плащания. Съгласието, потвърдено по някои от начините, описани в настоящата клауза, се счита за надлежно потвърдено от КЛИЕНТА (Платеца), има същата правно–обвързваща сила като хартиен документ (писмено изразено съгласие), подписано от КЛИЕНТА (негов представител) и може да бъде използвано като доказателство при разрешаване на спорове между КЛИЕНТА и PAYSERA в съда или пред други институции. КЛИЕНТЪТ няма право да оспори платежна операция, извършена от PAYSERA, ако платежното нареждане е било потвърдено със съгласие, подадено по начин, описан в настоящата точка.  

8.2. Съгласието на КЛИЕНТА (платец) се дава (предоставя) преди да се извърши платежната операция. По споразумение между КЛИЕНТА (платец) и PAYSERA, платежната операция може да бъде потвърдена впоследствие, например съгласие на КЛИЕНТА може да бъде дадено след изпълнението на платежната операция. 

8.3. КЛИЕНТЪТ дава своето съгласие при извършването на платежна операция PAYSERA да предоставя информация, посочена в платежното нареждане (включително лични данни на КЛИЕНТА), на лица, директно свързани с изпълнението на такава платежна операция – международни организации за картови разплащания, компании, които обработват информация за плащания с платежни карти, доставчика на платежни услуги на получателя, оператора на платежната система, която се ползва за изпълнение на платежната операция, представители на доставчици на платежни услуги, доставчика на услугата по иницииране на плащане и на самия получател. 

8.4. Процедура по оттегляне на платежно нареждане: 

8.4.1. Платежното нареждане не може да бъде оттеглено, след като PAYSERA го получи, с изключение на случаите, описани в СПОРАЗУМЕНИЕТО; 

8.4.2. когато платежната операция е инициирана от получателя или чрез получателя (например – плащане с платежна карта), или чрез доставчик на услугата по иницииране на плащане, Платецът не може да оттегли платежното нареждане, след като платежното нареждане е подадено за изпълнение, платецът е предоставил съгласие на доставчика на услугата по иницииране на плащане да бъде инициирана платежна транзакция или платецът е дал съгласие на получателя да изпълни платежната операция;

8.4.3. Платежните нареждания, описани в точка 5.23.4 от условията, може да бъдат оттеглени най-късно до края на работния ден на Paysera, който работен ден предхожда деня на платежната операция; 

8.4.4. след края на времевите периоди, описани е клаузи 8.4.1.-8.4.3. от Споразумението, платежното нареждане може да бъде оттеглено единствено и само ако КЛИЕНТЪТ (платец) и PAYSERA се споразумеят за това, като в случаите, описани в клауза 8.4.2. е необходимо и съгласието на получателя. 

8.4.5. когато платежната транзакция е инициирана от получателя или чрез получателя чрез извършване на парична транзакция с разплащателна карта и когато точната сума на транзакцията не е известна към момента, в който платецът даде съгласието си да се изпълни паричната транзакция, Paysera може да резервира средствата по сметката на платеца само при условие, че платецът даде съгласието си да бъде резервирана определена сума. При получаване на информация за точния размер на паричната транзакция Paysera незабавно и не по-късно от момента на получаване на платежното нареждане премахва резервацията от сметката на платеца.

8.5. Paysera ще заверява средства по сметка и дебитира средства от сметка, съгласно уникалния идентификатор, посочен в платежното нареждане – номер на Paysera сметка или номер на IBAN сметка. PAYSERA има правото, но не и задължението, да проверява дали Уникалният идентификационен номер, посочен в платежното нареждане, получено от PAYSERA, отговаря на името и фамилията на притежателя на сметката. Ако посоченият Уникален идентификационен номер е предоставен на PAYSERA, за да изтегли пари от или да внесе пари в сметката, платежното нареждане се счита за правилно и надлежно изпълнено, ако е изпълнено съгласно посочения в него Уникален идентификационен номер. Ако PAYSERA потвърди установена очевидна разлика между Уникалния идентификационен номер, предоставен на PAYSERA, и името и фамилията на собственика (титуляря) на сметката, PAYSERA има правото да откаже да изпълни такава платежна операция.  

8.6. Ако PAYSERA получи платежно нареждане с искане да преведе пари в платежна сметка в институция на друг доставчик на платежни услуги, такава платежна операция се изпълнява от PAYSERA съгласно Уникалния идентификационен номер, предоставен в полученото платежно нареждане – номерът на сметка на получателя в IBAN формат, освен когато другият доставчик на платежни услуги не използва IBAN формат за идентификация на сметките. PAYSERA не носи отговорност, ако Уникалният идентификационен номер не е предоставен в платежното нареждане и/или е неправилен, и/или ако доставчикът на платежни услуги на получателя е определил друг Уникален идентификационен номер за надлежното изпълнение на такава платежна операция (заверяване на парични средства в платежната сметка на получателя). 

8.7. В случай, че има нужда и/или изискване, което се прилага от институции на друга държава, PAYSERA си запазва правото да изиска допълнителна и/или друга необходима информация (например име и фамилия на получателя, код за плащане), която информация трябва да бъде предоставена на PAYSERA, за да може платежното нареждане да бъде надлежно изпълнено. 

9. Забранени дейности

9.1. Използвайки услугите на PAYSERA, КЛИЕНТЪТ няма право да:

9.1.1. не се съобрази с разпоредбите на СПОРАЗУМЕНИЕТО, което и да е от допълнителните споразумения, допълнения, законите и други законови актове, включително, но не само, закони, свързани с предотвратяването на изпирането на пари и финансиране на тероризма;

9.1.2. нарушава правата, които принадлежат на PAYSERA и трети страни, върху търговски марки, авторски права, търговска тайна и други форми на интелектуална собственост;

9.1.3. предоставя невярна, подвеждаща или неправилна информация на PAYSERA; Отказва да предостави информация или да предприеме други действия, които са обосновано изискани от PAYSERA;

9.1.4. отказва да предостави информация, която е обосновано изискана от PAYSERA;

9.1.5. превежда и/или получава пари, които са придобити по незаконен начин, в случай, че КЛИЕНТЪТ знае за това или би трябвало да знае;

9.1.6. използва услугите, предоставяни от PAYSERA, по начин, който причинява загуби, вменява задължения или други негативни правни или финансови последици или увреждане на търговската репутация на PAYSERA или на трети лица;

9.1.7. използва услугите, предоставяни от Paysera, от държави, използването им от където е неприемливо за Paysera (списъкът на тези страни е представен на сайта на Paysera);

9.1.8. разпространява компютърни вируси и предприема други действия, които могат да доведат до нарушение във функциите на СИСТЕМАТА, оборудването или да застрашат информацията, както и да извършва други действия, които да доведат до причиняване на други вреди на СИСТЕМАТА, оборудването или информацията;

9.1.9. предприема каквито и да било други целенасочени или умишлени действия, които могат да нарушат предоставянето на услуги от PAYSERA на КЛИЕНТА или на трети страни или да прекъснат или нарушат работата на СИСТЕМАТА;

9.1.10. да организира незаконни хазартни игри, незаконна търговия с акции, индекси, суровини, валута (напр. Forex), опции, борсово търгувани фондове (ETF); предоставяне на търговски, инвестиционни или други услуги по обмяна на валута, Forex пазари и други системи за търговия с електронна валута; да търгува противозаконно с тютюневи изделия, алкохол, лекарства, стероиди, оръжия, наркотици и производни, порнографски продукти, нелицензирани лотарийни игри, нелегален софтуер и други вещи или продукти, забранени от закона, както и да осъществява други дейности, забранени от закона;

9.1.11. приема плащания в нерегулирани и/или неконтролирани виртуални валути, както и да купува, обменя или управлява такива по какъвто и да е начин (забраната включва изпълнение или получаване на преводи от виртуални инструменти за обмяна на валута);

9.1.12. без предварително писмено съгласие на Paysera да предоставя финансови услуги и/или законно организиране на търговия с акции, индекси, суровини, валути (напр. Forex), опции, борсово търгувани фондове (ETF), предоставяне на търговски, инвестиционни или други услуги по обмяна на валута, Forex пазари и други електронни системи за търговия с валута. В случай, че Клиентът възнамерява да предоставя финансови услуги, ползвайки Сметката, той трябва да притежава валиден лиценз, издаден от държава-членка на Европейския съюз или трета държава, наложила еквивалентни или по същество подобни изисквания и се регулира от компетентните органи по отношение на спазването на тези изисквания;

9.1.13. без предварително писмено съгласие на Paysera да организира законен хазарт, лотарии, други специално лицензирани дейности или такива, изискващи разрешение. В случай, че Клиентът възнамерява да предоставя посочените услуги, ползвайки Сметката, той трябва да притежава валиден лиценз, издаден от държава-членка на Европейския съюз и наблюдаван от компетентните органи по отношение на спазването на изискванията;

9.1.14. да има повече от една сметка; да регистрира сметка с фиктивно име или име на друго лице, без да има пълномощно; да регистрира Акаунт, ползвайки анонимни телефонни номера или електронни адреси, предоставени от други лица или уеб сайтове;

9.1.15. предоставя услуги, забранени от закона или които противоречат на обществения ред или морал;

9.1.16. да се идентифицира (влиза) в СИСТЕМАТА като анонимен потребител (например чрез публични прокси сървъри);

9.1.17. разкрива пароли или други средства за персонална идентификация и гарантиране на сигурността на използването на платежни инструменти на трети лица или да позволява на трети лица, които не са регистрирани в Системата, да използват услуги под името на КЛИЕНТА.

9.2. КЛИЕНТЪТ е отговорен за всички преки вреди, глоби и други парични санкции, наложени на PAYSERA, вследствие на това, че КЛИЕНТЪТ е нарушил включително, но не само, разпоредбите на чл. 9.1. от това СПОРАЗУМЕНИЕ.

9.3. КЛИЕНТЪТ е отговорен и се задължава да възстанови всякакви загуби, претърпени от PAYSERA, други клиенти на PAYSERA и трети лица, които са произлезли от действия на КЛИЕНТА в нарушение на това споразумение и допълнителните споразумения.

10. Изпращане на уведомления на СТРАНИТЕ, комуникация и консултации на КЛИЕНТИТЕ

10.1. КЛИЕНТЪТ потвърждава, че се съгласява да получава уведомления, съобщения и др. от PAYSERA, чрез публикуването им на интернет страницата на СИСТЕМАТА и изпращането им с електронно писмо на адреса на електронна поща, посочен от КЛИЕНТА по време на регистрацията му в СИСТЕМАТА, или чрез изпращането има на пощенски адрес, посочен от КЛИЕНТА по време на регистрацията му в СИСТЕМАТА, или чрез изпращането на SMS съобщение, ако КЛИЕНТЪТ е посочил само номер на мобилен телефон по време на регистрацията си в СИСТЕМАТА. КЛИЕНТЪТ потвърждава, че се съгласява всяко изпратено по посочените по-горе начини съобщение да се счита за надлежно изпратено. Съобщения на пощенски адрес или чрез SMS се изпращат единствено и само, ако КЛИЕНТЪТ не е посочил адрес на електронна поща. В случай, че тези съобщения не се отнасят за съществени промени в условията на СПОРАЗУМЕНИЕТО, СТРАНИТЕ се споразумяват, че всички подобни съобщения се считат получени от КЛИЕНТА след изтичане на 1 (един) работен ден от публикуването им в интернет страницата на СИСТЕМАТА, от изпращането им на електронна поща на КЛИЕНТА или чрез SMS. Ако уведомлението е изпратено на пощенски адрес, то се счита получено от КЛИЕНТА в рамките на 5 /пет/ работни дни от изпращането му, освен в случаите, в които КЛИЕНТЪТ фактически е получил уведомлението след сроковете посочени в това СПОРАЗУМЕНИЕ. 

10.2. Ако отправеното от PAYSERA уведомление касае съществени промени в разпоредбите на СПОРАЗУМЕНИЕТО, КЛИЕНТЪТ бива уведомен 60 /шестдесет/ дни по-рано. Страните се споразумяват, че в отношенията им се приема, че КЛИЕНТЪТ е получил уведомлението за изменения и измененията на условията на СПОРАЗУМЕНИЕТО влизат в сила с изтичането на 60 /шестдесет/ дни от публикуване на уведомлението на интернет страницата на СИСТЕМАТА, изпращането на уведомлението до КЛИЕНТА по електронна поща или по друг начин, посочен от КЛИЕНТА по време на регистрацията му (пощенски адрес или SMS съобщение с линк към съответната интернет страница). 

10.3. 60–дневният период за уведомяване няма да се прилага, а ще се прилагат разпоредбите на чл. 10.1., в случай че: 

10.3.1. Условията на споразумението са изменени в следствие на промяна в задължителни законови изисквания;

10.3.2. цените на услугите са намалени;

10.3.3. себестойността на предоставяните от PAYSERA услуги се е повишила и вследствие на това се повишават и цените на услугите, предоставяни от PAYSERA;

10.3.4. започва да се предлага нова услуга или част от услуга, които КЛИЕНТЪТ може да използва или не по собствен избор.

10.4. Несъществени изменения в СПОРАЗУМЕНИЕТО са стилистични и граматични корекции, перифразиране и прехвърляне на изречение, клауза или секция от СПОРАЗУМЕНИЕТО с цел да се поясни смисълът, предоставяне на примери към членовете и подобни изменения, които не ограничават или намаляват правата на КЛИЕНТА и не водят до повишаване на неговата отговорност или влошават неговата позиция. 

10.5. КЛИЕНТЪТ се задължава да проверява редовно, най- малко веднъж дневно, в работни дни, посочената от него електронна поща и другите посочени от него в АКАУНТА средства за получаване на уведомления, както и интернет страницата на СИСТЕМАТА, за да се запознае своевременно с изпратените съобщения за изменения в СПОРАЗУМЕНИЕТО. 

10.6. Всички уведомления до СТРАНИТЕ следва да бъдат изпратени на ЕЗИЦИТЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ или на езика, на който СПОРАЗУМЕНИЕТО е предоставено на КЛИЕНТА, за да се запознае с него. 

10.7. КЛИЕНТЪТ следва да въведе и в случай на промени да обнови бързо и незабавно своята информация за контакт в своя АКАУНТ (телефонен номер, адрес на електронна поща и пощенски адрес ), чрез която PAYSERA може да осъществи контакт с него или негов представител (не по-късно от 1 /един/ работен ден). Ако КЛИЕНТЪТ не изпълни задължението си за актуализация на контактната информация в своя АКАУНТ, всички последици от неполучаването на изпратените от PAYSERA уведомления са за сметка на КЛИЕНТА. 

10.8. а да осигури защита на парите на КЛИЕНТА от възможни незаконни действия на трети лица, КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведоми незабавно PAYSERA при кражба или загуба на личния/-ите документ/-и за самоличност на представителя или представителите на Клиента. 

10.9. КЛИЕНТЪТ може да получава консултации, свързани с всички аспекти на СИСТЕМАТА и изпълнение на СПОРАЗУЕМНИЕТО, като изпрати своите въпроси на адрес на електронна поща, посочен в уеб сайта на PAYSERA, като се обади на посочения номер за телефонна помощ на клиентите или като попълни въпросите си в предоставената за това форма в АКАУНТА си. Клиентските съобщения и въпроси по това СПОРАЗУМЕНИЕ следва да се изпращат на адрес на електронна поща, посочен в уеб сайта на PAYSERA или на пощенския адрес на PAYSERA, посочен в това СПОРАЗУМЕНИЕ. Всички съобщения следва да бъдат изпращани на PAYSERA, без значение кой е директният доставчик на посочените в СПОРАЗУМЕНИЕТО услуги на Paysera. 

10.10. PAYSERA уведомява предварително КЛИЕНТА, съгласно процедурите в чл. 10.1. на СПОРАЗУМЕНИЕТО, за известните и възможните технически проблеми в СИСТЕМАТА и системи или оборудване на трети лица, наети от PAYSERA за предоставянето на услугите, които оказват влияние върху предоставянето на услугите от PAYSERA. 

10.11. PAYSERA може да променя начините/техниките на техническото интегриране на услугите, без ограничения и по всяко време. Обявяването на всички промени, които изискват корекции в софтуера на клиента, трябва да бъде направено най-малко 90 (деветдесет) дни предварително. Необходимите промени от страна на КЛИЕНТА се извършват за сметка на КЛИЕНТА. 

10.12. Страните се задължават незабавно да се уведомяват взаимно за всякакви обстоятелства или събития, които са значими за изпълнението на споразумението. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави документи, които удостоверяват такива обстоятелства (например промени в името, адреса, email адреса, телефонния номер и други данни за контакт, промени в представителите на Клиента, упълномощени да управляват средствата по Сметката, промяна в подписа на представителите на КЛИЕНТА, несъстоятелност на КЛИЕНТА, започване на процедури по преобразуване, ликвидация, реорганизация или преструктуриране на КЛИЕНТА и т.н.), без значение дали тази информация е вече отразена (предоставена за отразяване) в публични регистри или не. 

10.13. PAYSERA има право да изисква документите, които са издадени или сключени в чужбина, да бъдат преведени, легализирани, с поставен апостил, освен в случаите, когато закон предвижда друго. 

10.14. Всички разноски по сключването, подаването, потвърждаването/заверяването и превода на документи, предоставяни на PAYSERA, са за сметка на КЛИЕНТА. 

10.15. В случай, че КЛИЕНТЪТ предостави на PAYSERA документи, които не отговарят на законоустановени изисквания и/или изисквания, поставени от PAYSERA, или основателни съмнения за истинността или правилността на предоставените документи възникнат в PAYSERA, PAYSERA има правото да откаже да изпълни платежни нареждания, подадени от КЛИЕНТА, да ограничи предоставянето на други услуги и/или да изиска от КЛИЕНТА да предостави допълнителни документи. 

10.16. КЛИЕНТЪТ има правото да се запознава с влезлите в сила изменения на Споразумението, неговите допълнения и цените на уеб страницата на PAYSERA по всяко време.

11. Изменения в СПОРАЗУМЕНИЕТО

11.1. PAYSERA има право едностранно да изменя и/или допълва условията на СПОРАЗУМЕНИЕТО, като следва процедурата, посочена в чл. 10.1.-10.5. на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ. 

11.2. Клиентът няма право едностранно да променя и/или изменя условията на споразумението. 

11.3. Ако КЛИЕНТЪТ не е съгласен с измененията или допълненията на СПОРАЗУМЕНИЕТО, има право да се откаже от предоставянето на услуги от PAYSERA и да прекрати СПОРАЗУМЕНИЕТО, за което уведомява PAYSERA 30 (тридесет) дни предварително. Ако Клиентът не уведоми Paysera за несъгласието си с измененията до предложения ден на влизането им в сила, се счита, че Клиентът приема измененията в Споразумението и измененията влизат в сила на посочения ден на влизането им в сила. 

11.4. Използването на услугите, предоставяни от PAYSERA, от КЛИЕНТА след изменение или допълнение на условията на СПОРАЗУМЕНИЕТО, се приема от СТРАНИТЕ като безрезервно съгласие на КЛИЕНТА с изменените и допълнени условия на СПОРАЗУМЕНИЕТО. 

11.5. ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ към това СПОРАЗУМЕНИЕ се изменят и допълват в съответствие с процедурата, предвидена в съответното ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ. Ако не е предвидена процедура по изменение и/или допълнение в съответното ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, се прилагат процедурите по изменение и уведомяване за измененията, описани в това СПОРАЗУМЕНИЕ. 

11.6. СТРАНИТЕ могат чрез отделно писмено споразумение да се договорят за допълнителни условия, които не са предвидени в СПОРАЗУМЕНИЕТО или в ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, или за условия, различни от тези, предвидени в СПОРАЗУМЕНИЕТО или в ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ. Такова споразумение е неразделна част от СПОРАЗУМЕНИЕТО. По искане на КЛИЕНТА се изготвя проект на споразумение от PAYSERA и се изпраща на КЛИЕНТА по факс или електронна поща (споразумението може също така да се сключи под формата на декларация). В случай, че КЛИЕНТЪТ е съгласен с предоставения му проект, КЛИЕНТЪТ трябва да подпише проекта и да изпрати сканирано копие на документа до PAYSERA по факс или електронна поща. PAYSERA има право да изиска от КЛИЕНТА да изпрати споразумението по пощата с оригинален подпис на клиента. Такова споразумение влиза в сила след изпращането на подписаното споразумение на PAYSERA, т.е. подпис от страна на PAYSERA върху споразумението не се изисква и PAYSERA няма задължение да изпрати подписаното споразумение обратно на КЛИЕНТА.

12. Преустановяване на предоставянето на услуги. Прекратяване на споразумението (изтриване на акаунта)

12.1. PAYSERA, по своя преценка и с оглед на конкретна ситуация, като се дава предимство на изпълнението на правните актове, приложими към дейността на Paysera и интересите на Клиента, има право едностранно и без предварително предупреждение да налага една или няколко от следните мерки: 

12.1.1. преустанови изпълнението на преводите; 

12.1.2. преустанови предоставянето на всички или част от услугите на КЛИЕНТА; 

12.1.3. задържи пари на КЛИЕНТА, с когото е възникнал спор;

12.1.4. блокира сметката (например изцяло или частично прекрати платежните операции от сметката) и/или платежен инструмент (например – напълно или частично забрани използването на платежен инструмент);

12.1.5. откаже да предостави услуги;

12.1.6. да върне блокираните по сметката на клиента средства на основния наредител на средствата.

12.2. Мерките, посочени в чл. 12.1.1-6 на СПОРАЗУМЕНИЕТО, могат да бъдат налагани само в следните изключителни случаи: 

12.2.1. ако КЛИЕНТЪТ наруши основни/фундаментални разпоредби на споразумението или ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, или при наличие на реална опасност КЛИЕНТЪТ да наруши основни/фундаментални разпоредби на СПОРАЗУМЕНИЕТО или ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ; 

12.2.2. ако дейности, извършвани от КЛИЕНТА при ползване на PAYSERA СМЕТКАТА, могат да допринесат за увреждане на бизнес репутацията на PAYSERA;

12.2.3. ако клиентът не изпълни необходимите процедури по идентификация или не предостави изискваната от Paysera информация, или ако КЛИЕНТЪТ не спазва изискванията на чл. 9 от Споразумението; 

12.2.4. ако в случай на продължаване предоставянето на услуги и дейност на Клиента определени интереси на трети страни са застрашени от сериозно увреждане;

12.2.5. ако вследствие на обективни причини, свързани със сигурността на паричните средства по сметката и/или платежен инструмент, има съмнение за неразрешено или незаконно ползване на парите по сметката и/или платежен инструмент;

12.2.6. ако PAYSERA открие, че платежен инструмент е бил откраднат или изгубен, усъмни се или открие, че се извършват или могат да бъдат извършени забранени от закона покупки или неразрешено използване на платежен инструмент, както и при наличие на данни или съмнения, че персоналните средства за осигуряване на сигурността на платежен инструмент (включително и на средствата за потвърждаване на самоличността) са узнати или биха могли да бъдат използвани от трети лица. Ако PAYSERA има обосновани подозрения, че парите по сметката и/или платежен инструмент може да бъдат използвани от трети лица в противоречие със закона или че сметката и/или платежен инструмент има риск да бъдат използвани за незаконни дейности;

12.2.7. ако PAYSERA получи потвърдена информация за ликвидация на КЛИЕНТА или в случай на несъстоятелност;

12.2.8. в законово предвидени случаи; 

12.2.9. в други случаи, предвидени в споразумението или неговите ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ. 

12.3. Мярката, посочена в чл. 12.1.6. на Споразумението може да се приложи към Клиенти, само ако Paysera е получила съответните нареждания от правоприлагащи институции за възстановяване на задържани средства към първоначалния наредител.

12.4. Целта на ограниченията, посочени в точка 12.1., е да се защитят PAYSERA, трети лица и КЛИЕНТЪТ от потенциални парични санкции, загуби и други негативни последици.

12.5. PAYSERA информира КЛИЕНТА за мерките, посочени в чл. 12.1., веднага (в рамките на един час), както и за възможностите да бъдат върнати парите, които принадлежат на КЛИЕНТА – до 2 (два) работни дни от момента на преустановяването на предоставяне на услуги, освен в случаите, когато предоставянето на такава информация може да компрометира мерките за сигурност или е забранено от закона.

12.6. В случай, че PAYSERA има основателни подозрения, че КЛИЕНТЪТ извършва или чрез КЛИЕНТСКАТА СМЕТКА се извършва пране на пари, спонсориране на терористични дейности или организации или друга престъпна дейност, PAYSERA има право напълно или частично да преустанови предоставянето на услуги към Клиента за период от 30 (тридесет) дни с правото да го удължи неограничен брой пъти, до момента, в който основателните подозрения отпаднат напълно или бъдат доказани. 

12.7. Ако PAYSERA има основателни подозрения, че някой е осъществил нерегламентиран достъп (хакерско проникване) до АКАУНТА или до PAYSERA СМЕТКАТА на КЛИЕНТА, PAYSERA има правото да ограничи предоставянето на някои или всички услуги на КЛИЕНТА, без предварително уведомяване. Когато предоставянето на услуги е било ограничено вследствие на някое от посочените основания, PAYSERA уведомява КЛИЕНТА и предоставя информация за действията, които КЛИЕНТЪТ следва да предприеме, за да бъде подновено предоставянето на услуги на КЛИЕНТА. 

12.8. PAYSERA преустановява блокиране на АКАУНТА и/или платежен инструмент (или го заменя с нов платежен инструмент), когато причините за блокирането на АКАУНТА и/или на платежния инструмент престанат да съществуват. 

12.9. АКАУНТЪТ и/или платежният инструмент се блокират по инициатива на КЛИЕНТА, ако КЛИЕНТЪТ подаде съответното искане до PAYSERA и уведоми PAYSERA, че платежният инструмент на КЛИЕНТА е бил откраднат или изгубен, или че парите по сметката и/или платежен инструмент са използвани или биха могли да бъдат използвани по друг противозаконен начин. PAYSERA има правото да изиска от КЛИЕНТА да потвърди писмено устно поисканото блокиране на АКАУНТА и/или на платежен инструмент или по друг, приемлив за PAYSERA начин. Ако АКАУНТЪТ и/или платежен инструмент са блокирани по инициатива на КЛИЕНТА, PAYSERA има правото да отмени блокирането единствено и само след получаване на писмено искане от КЛИЕНТА или да приложи други процедури за идентификация, освен ако споразумението предвижда друго. PAYSERA има правото да замени блокирания платежен инструмент с нов.  

12.10. PAYSERA не носи отговорност за претърпени загуби или пропуснати ползи от КЛИЕНАТА, вследствие на ограничаване на предоставянето на услуги, блокиране на АКАУНТА и/или платежен инструмент или други действия, ако същите са извършени съгласно процедура, посочена в Споразумението или неговите допълнения и са извършени при обстоятелства и условия, описани в посочените документи. 

12.11. Следвайки законово определени процедури, PAYSERA има правото да задържи пари по платежна операция за срок до 10 (десет) работни дни или за по-дълъг срок, определен в закона, Споразумението или неговите Допълнения. 

12.12. КЛИЕНТЪТ има право да прекрати договора едностранно, без да сезира съд, като отправи до PAYSERA писмено уведомление за прекратяването, предшестващо датата на прекратяването най-малко с 30 /тридесет/ календарни дни. Ако КЛИЕНТЪТ прекрати споразумението, издадените електронни пари се връщат на КЛИЕНТА по начина, по който е избрал (посочен в СПОРАЗУМЕНИЕТО), съгласно настоящото Споразумение .

12.13. PAYSERA има правото да прекрати СПОРАЗУМЕНИЕТО и ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ едностранно, както и да откаже да предоставя услуги, без да посочва причина, като уведоми КЛИЕНТА 60 /шестдесет/ дни предварително по начините, предвидени в чл. 10 от настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ. Paysera също има право да прекрати едностранно Споразумението и неговите Допълнения и да откаже да предоставя услуги по причините, посочени в чл. 12.2. от настоящото Споразумение, като уведоми Клиента 30 /тридесет/ дни предварително по начините, предвидени в чл. 10 от настоящото Споразумение

12.14. По искане/преценка на PAYSERA споразумението и неговите допълнения могат да бъдат прекратени незабавно, в случай че операции не са извършвани с АКАУНТА на КЛИЕНТА за повече от една година. 

12.15. В случай на прекратяване на СПОРАЗУМЕНИЕТО, PAYSERA удържа от парите на КЛИЕНТА суми, дължими за предоставените от PAYSERA услуги на КЛИЕНТА, глоби, неустойки, загуби и други суми, дължими на трети лица или на държавата, които PAYSERA е понесла или платила по вина на КЛИЕНТА. Ако размерът на парите по PAYSERA СМЕТКАТА на КЛИЕНТА (или сметки) е недостатъчен, за да покрие всички суми, посочени в настоящата точка, КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави посочените суми по сметка на PAYSERA в рамките на 3 (три) работни дни. В случай, че PAYSERA успее да възвърне част от изплатените на трети лица суми, PAYSERA се задължава незабавно да върне възстановените суми на КЛИЕНТА.  

12.16. Прекратяването на ГЕНЕРАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ не освобождава КЛИЕНТА от задължението надлежно да изпълни всички задължения към Paysera, които са възникнали до момента на прекратяванетоn. 

12.17. Когато PAYSERA прекрати споразумението с КЛИЕНТА, КЛИЕНТЪТ трябва да избере начин за обратно изкупуване на неговите електронни пари. Клиентът се съгласява да извърши необходимите действия, за да бъде изпълнено обратното изкупуване на електронните пари и заявява разбирането си, че по този начин PAYSERA цели да ограничи рисковете от измама и се съобразява със законодателството против изпиране на пари и предотвратяване на финансирането на тероризма. 

12.18. В случаите когато, след като PAYSERA прекрати споразумението с КЛИЕНТА, КЛИЕНТЪТ не избере начин за обратно изкупуване на притежаваните от него електронни пари и/или не изпълни процедурата по допълнителна идентификация за увеличаване на лимитите, PAYSERA може (но няма задължение за това) да изкупи обратно електронните пари по начин, който е приложим към момента на обратното изкупуване.

13. Конфиденциалност и защита на информацията

13.1. СТРАНИТЕ се задължават да защитават взаимно техническата и търговската си информация (с изключение на публично достъпната информация, която им е станала известна при изпълнение на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ) и да не предоставят такава информация на трети лица, без писмено съгласие от другата страна или нейните представители. 

13.2. КЛИЕНТЪТ дава неотменимото си съгласие PAYSERA да администрира и управлява личните данни на Клиента и неговите представители и е наясно, че личните данни се обработват с цел да му предостави услуги и да изпълни своите задължения съгласно настоящото споразумение. СТРАНИТЕ гарантират защитата на личните данни, получени при/по време на изпълнение на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ. Лични данни се използват до толкова, колкото е необходимо за изпълнение на задълженията по това СПОРАЗУМЕНИЕ. Споменатите личните данни не могат да бъдат разкривани на трети лица без съгласието на собственика на тези данни, с изключение на случаите, предвидени в закона или настоящото споразумение. 

13.3. Срокът за съхраняване на данните е посочен в Допълнението към Споразумението "Декларация за поверителност". След изтичане на периода за обработване на личните данни, страната унищожава личните данни, с които разполага. 

13.4. КЛИЕНТЪТ се задължава да пази и да не разкрива никакви ПАРОЛИ, създадени от него или предоставени му по настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ, или други персоналиирани средства за защита на платежни инструменти, на трети лица и да не позволява на други лица да използват услуги от името на КЛИЕНТА. Ако КЛИЕНТЪТ не е изпълнил това си задължение и/или е можел, но не е предотвратил нарушението на задълженията си по този член, както и ако е извършил подобни действия виновно или са настъпили поради собствената му небрежност, КЛИЕНТЪТ поема изцяло претърпените загуби и безрезервно се задължава да възстанови всички загуби, претърпени от други лица, ако такива са претърпени вследствие на посочените тук действия на КЛИЕНТА или вследствие на негов пропуск да извърши необходимите действия. 

13.5. Ако КЛИЕНТЪТ или негов представител изгуби паролата за своя АКАУНТ или други пароли или тя (те) са разкрити не по вина на КЛИЕНТА или на PAYSERA, или ако реална заплаха е настъпила или може да настъпи за нерегламентиран вход в АКАУНТА на КЛИЕНТА или Paysera сметката на представителите на Клиента, КЛИЕНТЪТ или съответно неговият представител се задължава да смени паролите незабавно или, ако не разполага с възможност да го направи, да уведоми незабавно за това PAYSERA (не по-късно от един календарен ден) с помощта на информационните инструменти, посочени в раздел 10. PAYSERA не носи отговорност за последствията, възникнали поради неуведомяване. 

13.6. След като PAYSERA получи уведомлението от КЛИЕНТА, посочено в чл. 13.5., PAYSERA незабавно спира достъпа до АКАУНТА на КЛИЕНТА, както и предоставянето на услуги, докато на КЛИЕНТА се предостави нова парола. 

13.7. PAYSERA насочва вниманието на КЛИЕНТА към факта, че електронната поща, свързана с PAYSERA АКАУНТА, както и други инструменти (например номер на мобилен телефон), които по избор на КЛИЕНТА са свързани с неговия PAYSERA АКАУНТ, се използват като средства за комуникация с КЛИЕНТА или средства за идентификация на КЛИЕНТА, заради това тези средства и достъпът до тях трябва да бъдат защитени и пазени от КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за сигурността на своите пароли за електронна поща и всички други средства, използвани от него, и за опазване на техните пароли за достъп. Паролите са секретна информация и КЛИЕНТЪТ е отговорен за тяхното разкриване пред други лица и за всички операции, извършени след вписването на паролата на КЛИЕНТА за достъп до съответната сметка или друг платежен инструмент. PAYSERA препоръчва да се запомнят паролите и да не бъдат записвани или въвеждани в някакви инструменти, където те могат да бъдат видени от други лица.

13.8. Въпросите за защита на данните на КЛИЕНТА са регулирани и от ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ, наречено “Декларация за поверителност”, с което КЛИЕНТЪТ декларира, че се е запознал и се задължава да спазва. 

13.9. PAYSERA има право да предоставя цялата събрана важна информация за КЛИЕНТА и неговите дейност и действия на други правоприлагащи институции, държавни органи (напр. Националната агенция за приходите (или съответна), Националния осигурителен институт (или съответна) и т.н.), както и на финансови институции, ако такова задължение е вменено от законодателство и е с цел да се установи, че това СПОРАЗУМЕНИЕ и приложимото законодателство не са били и няма да бъдат нарушени. 

13.10. КЛИЕНТЪТ дава правото на PAYSERA да предприема необходимите мерки, включително, но не само – да изпраща на трети лица молби и искания, които са необходими за установяване и потвърждаване на идентичността/самоличността на представители на КЛИЕНТА и достоверността на друга информация предоставена от КЛИЕНТА лично (директно) или чрез трети лица (например регистър на юридическите лица, системи за проверка на валидността на лични документи, и т.н.).

13.11. PAYSERA изтъква, че във всички случаи работи само като и единствено като доставчик на услуги на КЛИЕНТА, като изпраща пари на получателя по искане на КЛИЕНТА (изпращач на пари), и не предоставя или предлага някакви услуги специално за получателя, докато той не стане клиент на PAYSERA. 

13.12. PAYSERA има правото да записва телефонните разговори с КЛИЕНТА. СТРАНИТЕ дават изричното си съгласие, че телефонни разговори и съобщения, изпращани по електронна поща или други средства за комуникация от разстояние, поща, могат да се приложат като валидни доказателства при разрешаване на спорове между PAYSERA и КЛИЕНТИ. С настоящото споразумение КЛИЕНТЪТ заявява, че разбира и се съгласява PAYSERA да записва телефонни разговори с КЛИЕНТА или с негови представители.КЛИЕНТЪТ също има правото да записва и съхранява записи от телефонна комуникация и друга кореспонденция.

13.13. Клиентът се съгласява, че неговият номер на сметка и лични данни, необходими за извършване на паричен превод, могат да бъдат разкрити и показвани на друг потребител на Paysera, който възнамерява да извърши плащане към Клиента, ако друг потребител на Paysera въведе потвърден идентификатор на Клиента (име, фамилия, банкова сметка, електронна поща).

13.14. Със съгласието на Клиента данните на Клиента могат да се предават и на институциите за услуги по иницииране на плащания или институции за обслужване на информация за сметки. Paysera може да откаже да предостави на доставчик на информационни услуги за сметки или на доставчик на услуга по иницииране на плащания достъп до сметката на клиента, въз основа на обективни и надлежно обосновани причини, свързани с неразрешен или некоректен достъп до сметката, придобит от доставчика на информационни услуги за сметки или доставчика на услугата по иницииране на плащания, включително неразрешено или некоректно иницииране на платежна операция. В такива случаи Paysera уведомява Клиента за отказа да предостави достъп до Сметката и посочва причините за подобно действие. Тази информация трябва да бъде предоставена на Клиента преди отказа за предоставяне на достъп до Сметката, ако е възможно, и не по-късно от отказа да бъде предоставен достъп, освен ако предоставянето на такава информация може да отслаби мерките за сигурност или е забранено от законодателството.

14. Отговорност на СТРАНИТЕ

14.1. Всяка страна отговаря за всички глоби, неустойки, загуби, които другата страна е претърпяла поради нарушаване на СПОРАЗУМЕНИЕТО от виновната страна. Виновната СТРАНА се задължава да обезщети преките вреди, понесени в резултат на настъпила такава отговорност за засегнатата СТРАНА. Във всички случаи, отговорността на PAYSERA по силата на СПОРАЗУМЕНИЕТО се ограничава съгласно следните разпоредби: 

14.1.1. PAYSERA носи отговорност само за преки вреди, причинени от пряко и съществено нарушение на СПОРАЗУМЕНИЕТО, извършено от PAYSERA, и само за такива вреди, които са могли да бъдат основателно очаквани от PAYSERA при нарушение на СПОРАЗУМЕНИЕТО;

14.1.2. размерът на обезщетението за причинени вреди от PAYSERA вследствие на нарушение на СПОРАЗУМЕНИЕТО не може да превишава средната стойност на комисионните такси за последните 3 (три) месеца, които са били платени от КЛИЕНТА на PAYSERA за предоставени услуги. Това ограничение се прилага за общия размер на всички нарушения за конкретен месец. Ако средната стойност от 3 (три) месеца не може да се изчисли, компенсацията не може да надвишава 2000 EUR (две хиляди евро);

14.1.3. PAYSERA, при всички случаи, не носи отговорност за неполучени печалба и доходи от КЛИЕНТА, нанесени вреди върху репутацията на КЛИЕНТА и загуби, произлезли от това, както и за загуба или нанесени вреди върху бизнеса на КЛИЕНТА, както и за косвени щети;

14.1.4. Ограниченията на отговорността на PAYSERA не се прилагат, ако тези ограничения са забранени от приложимото законодателство.

14.2. PAYSERA не гарантира непрекъсната работа на СИСТЕМАТА, тъй като системните операции могат да бъдат повлияни (разстроени) от много фактори, които са извън контрола на PAYSERA. PAYSERA полага всички усилия за осигуряване на възможно най-безпрепятствено функциониране на СИСТЕМАТА. PAYSERA обаче не носи отговорност за последствия, произхождащи от смущения/нарушения в работата на СИСТЕМАТА, ако такива смущения/нарушения не са се появили по вина на PAYSERA.

14.3. СИСТЕМАТА може да бъде неактивна поради причини, за които PAYSERA отговаря и PAYSERA не дължи компенсации, ако СИСТЕМАТА е достъпна повече от 99% (деветдесет и девет процента) от времето, изчислени върху средната стойност за период от най-малко 3 (три) месеца. 

14.4. Случаите, в които PAYSERA ограничава достъпа до СИСТЕМАТА временно, за период не по-дълъг от 24 (двадесет и четири) часа, поради ремонт на СИСТЕМАТА, развитие на СИСТЕМАТА, и други подобни случаи, и когато PAYSERA е информиралa КЛИЕНТА за такива случаи най-малко 2 (два) календарни дни предварително, не се считат за оперативни нарушения/смущения в СИСТЕМАТА.

14.5. PAYSERA не носи отговорност за: 

14.5.1. за теглене на пари и трансфер на средства от PAYSERA СМЕТКАТА и за други платежни операции със средства, съхранявани в PAYSERA СМЕТКА на КЛИЕНТА, ако КЛИЕНТЪТ не е обезпечил сигурността на своите пароли и идентификационни инструменти и поради това те са станали известни на други лица, а също така и за незаконни действия и операции на трети лица, извършeни чрез използване на неистински и/или незаконни документи или незаконно получена информация;

14.5.2. за грешки и закъснели или пропуснати транзакции, извършени от банки, системи за таксуване и други трети страни;

14.5.3. за последици, произтичащи от нарушения на изпълнението на някои от задълженията на PAYSERA, поради причини, предизвикани от трета страна, която е извън контрола на PAYSERA;

14.5.4. за последици, възникнали след като PAYSERA правомерно е прекратилa СПОРАЗУМЕНИЕТО, анулиралa е АКАУНТА на КЛИЕНТА или е ограничилa достъпа до него, също и след ограничение или прекратяване на предоставянето на част от услугите;

14.5.5. за стоки и услуги, закупени чрез използването на PAYSERA сметката, и също така за неизпълнение по такива сделки от другата страна, която получава плащания от PAYSERA сметката; 

14.5.6. за свои действия, които са довели до неизпълнение на задължения и/или вреди, ако действията по неизпълнението на задълженията или причиняването на вредите са извършени от PAYSERA в изпълнение на други задължения, произтичащи от закона. 

14.6. КЛИЕНТЪТ гарантира, че всички негови действия, свързани с изпълнението на СПОРАЗУМЕНИЕТО, ще се съобразят с разпоредбите на приложимото законодателство. 

14.7. КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за верността на информацията и на нарежданията, които отправя до PAYSERA, както и когато попълва документи в СИСТЕМАТА. 

14.8. Всички загуби, които са възникнали в резултат на неразрешени платежни операции, са за сметка на Клиента, ако тези загуби са възникнали поради: използване на изгубен или откраднат платежен инструмент; незаконно придобиване на платежен инструмент, ако Клиентът не е защитил персонализираните си функции/средства за сигурност (включително инструменти за потвърждение на самоличността). 

14.9. Всички загуби, възникнали вследствие на неразрешени платежни операции, са за сметка на КЛИЕНТА, ако при извършването им КЛИЕНТЪТ е действал непочтено, при груба небрежност или умишлено, като умишлено не е изпълнил едно или повече от посочените по-долу задължения на КЛИЕНТА: 

14.9.1. когато използва платежен инструмент – да спазва разпоредбите, регулиращи издаването и ползването на платежния инструмент, представени в настоящото споразумение и ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ;

14.9.2. ако КЛИЕНТЪТ разбере за загубата, кражбата, незаконно придобиване или неразрешена употреба на платежния инструмент и за факти, водещи до подозрения, че персонализираните защита/и на неговите платежни инструменти е/са станала/и известна/и или може да се използва/т от трети лица, той трябва да уведоми PAYSERA или лицето, посочено от PAYSERA, незабавно и в съответствие с правилата, регулиращи издаването и използването на платежния инструмент, предвидени в настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ и ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ към него; 

14.9.3. след получаване на платежния инструмент да предприеме всички мерки за защита на персонализираните защитни данни на платежния инструмент. 

14.10. КЛИЕНТЪТ трябва да проверява информацията за извършените платежни операции чрез ПЛАТЕЖНАТА СМЕТКА най-малко веднъж месечно и да уведомява PAYSERA за неразрешени или неправилно извършени платежни операции, а също и за всякакви други грешки, несъответствия или неточности в отчета/извлечението. Уведомлението трябва да се подаде незабавно, но не по-късно от 60 (шестдесет) календарни дни след деня, в който PAYSERA, според КЛИЕНТА, е изпълнилa неразрешената платежна операция или е изпълнилa неправилно платежната операция. Ако в посочените срокове КЛИЕНТЪТ не представи посочените уведомления, се счита, че той безусловно се е съгласил с платежните операции, извършени чрез ПЛАТЕЖНАТА СМЕТКА. КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави на PAYSERA всякаква информация, която има относно нерегламетнирани или незаконни влизания в АКАУНТА или други нерегламентирани или незаконни дейности, свързани с АКАУНТА, както и да предприеме всички адекватни мерки, посочени от PAYSERA, с цел да се започне разследване на нерегламентираните/незаконните действия. 

14.11. Всяка СТРАНА се освобождава от отговорност за неизпълнение на разпоредбите на СПОРАЗУМЕНИЕТО, ако успее да докаже, че неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства, настъпването на които обстоятелства е доказано съгласно изискуемата процедура в законодателството. КЛИЕНТЪТ се задължава писмено да уведоми PAYSERA за настъпилите форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на СПОРАЗУМЕНИЕТО, в срок от 10 (десет) календарни дни след деня на настъпване на такива обстоятелства. PAYSERA трябва да уведоми КЛИЕНТА за форсмажорни обстоятелства чрез електронно писмо на посочения от КЛИЕНТА адрес на електронна поща или на интернет страницата/те на СИСТЕМАТА.

15. Спорове на КЛИЕНТА с PAYSERA

15.1. PAYSERA има за цел да разрешава всички спорове с КЛИЕНТА по взаимно съгласие, своевременно и при условия, приемливи за СТРАНИТЕ; затова, в случай на възникване на спор, КЛИЕНТИТЕ са насърчавани на първо място да се обърнат директно към PAYSERA. Споровете се разрешават посредством преговори. 

15.2. КЛИЕНТЪТ може да подаде всяко свое оплакване или жалба относно платежни услуги, предоставяни от PAYSERA, чрез изпращане на съобщение по електронна поща, чрез обаждане към номера за клиентска помощ или чрез изпращане на уведомление чрез АКАУНТА на своя представител. 

15.3. Лицето, което предявява жалба, следва да посочи конкретните обстоятелства и документи в подкрепа на твърденията, които са поместени в жалбата. Ако оплакванията на КЛИЕНТА се базират на документи, които PAYSERA не притежава, КЛИЕНТЪТ също така трябва да предостави тези документи или копия от тях, когато попълва жалбата. 

15.4. PAYSERA разглежда писмената жалба на КЛИЕНТА или изложените оплаквания не по-късно от 15 (петнадесет) работни дни, считано от деня на получаване на жалбата и предоставя на клиента подробен, обоснован отговор, базиран на документи. В изключителни случаи, когато Paysera не е в състояние да даде отговор поради причини извън контрола на дружеството, Paysera предоставя на Клиента неокончателен отговор, като посочва причината за забавянето и крайния срок за подаване на окончателен отговор. Крайният срок за предоставяне на окончателен отговор не може да надвишава 35 (тридесет и пет) работни дни. Отговорът ще бъде предоставен на Клиента чрез средствата, посочени в чл. 10.1 от Споразумението, освен ако Клиентът не поиска отговорът на неговата жалба/оплакване да бъде предоставен чрез други средства. 

15.5. PAYSERA разглежда всяко оплакване без заплащане на такса за това. 

15.6. Ако КЛИЕНТЪТ не е удовлетворен от решението на PAYSERA, КЛИЕНТЪТ има право да използва всички други правни средства за защита на своите права. 

15.7. В случай на неуспех да се разреши спорът по взаимно съгласие или с други извънсъдебни способи за разрешаване на спорове, спорът се решава от съдилищата, съгласно процедурите, определени в закона. Съд се избира в зависимост от местонахождението на „PAYSERA“ офиса. 

15.8. Законодателството на Република Литва се прилага към този договор, неговите ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, както и към отношенията между страните, които не са уредени с настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ, включително случаи, когато спор между КЛИЕНТА и PAYSERA попада под юрисдикцията на съда на друга държава.

16. Заключителни разпоредби

16.1. Всяка страна потвърждава, че притежава всички разрешителни и лицензи, изисквани съгласно приложимото законодателство, които са необходими за изпълнението на настоящото споразумение. 

16.2. Заглавията на разделите и членовете от Споразумението са предназначени единствено за удобство на страните и не могат да бъдат използвани за тълкуване на разпоредба от настоящото споразумение. 

16.3. СТРАНИТЕ носят отговорност пред държавата и други лица за изпълнение на всички данъчни задължения, всяка за себе си. PAYSERA не носи отговорност за изпълнение на данъчните задължения на Клиента или изчисляване и превод на данъци, прилагани за Клиент. 

16.4. PAYSERA във всички случаи e независимa страна по споразумението, която не контролира и не поема отговорност за продукти и услуги, които се заплащат чрез използване PAYSERA услуги. PAYSERA не поема отговорност, че купувачът, продавачът или друга страна по сделка ще изпълни сделката с Клиента. 

16.5. КЛИЕНТЪТ не може да възлага своите права и задължения, произтичащи от това СПОРАЗУМЕНИЕ, на трети страни без предварителното писмено съгласие на PAYSERA. PAYSERA си запазва правото да прехвърля своите права и задължения, произтичащи от настоящото споразумение, на трети лица по всяко време, без съгласие на КЛИЕНТА, ако такова прехвърляне на права и задължения е извършено в съответствие с действащото законодателство. 

16.6. Ако някоя от разпоредбите на споразумението е призната за недействителна, останалите разпоредби на настоящото споразумение продължават да се прилагат.

16.7. Споразумението влиза в сила, както е предвидено в член 2.4. от СПОРАЗУМЕНИЕТО. Клиентът може да запази текста на споразумението по време на своята регистрация в системата. 

16.8. Настоящото споразумение е предоставено в СИСТЕМАТА на няколко езика. СПОРАЗУМЕНИЕТО се прилага за КЛИЕНТА на езика, на който е било представено на КЛИЕНТА по време на регистрация му в СИСТЕМАТА.  

16.9. Връзки към уебсайтове, посочени в СПОРАЗУМЕНИЕТО и ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, регулиращи предоставянето на отделни услуги, са неразделна част от настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ и се прилагат за КЛИЕНТА от момента, в който той започне да използва съответната услуга.